Beurs vervalt als centrum voor de indoor-sporten n C J Zal een Sporthal deze taak gaan overnemen? Boeiende causerie over het stilleven HANDBAL Na gedwongen rustperiode een volledig programma De competitie start weer Willem Ruys brak deze reis twee records Binnenstad stroomloos EEN BRIL Voor Gedistilleerd Museum NIEUWE ROMANS Mfll Gunstig jaar voor spaarbank anno 1820 Euphonia-concert Dr. R. van Luttervelt spreekt voor de Museum-vrienden Bouw Lorentzsehool kan beginnen TAFELTENNIS. Toespraak van ds Krijger voor de Christelijke Besturenbond Lachfilms voor de CJMV-jeugd Jan Ligthartdag Burgerlijke stand Schaakwedstrijd 2 en 3 van Twaalf uur achterstand ingelopen - 40 minuten- Bootsman kreeg kist op been Vast werk aan diefstallen SCHIEDAM Voor inlijsten €r. van LoeiKen Donderdag 12 januari 1956 .Het zesde tafeltennistoernooi dat vorige week gehouden is, heeft weer even de aandacht gevestigd op de v.m. Korenbeurs 'en dan wel meer speciaal op de functie die dit oude statige gebouw vervult als tijdelijke „sporthal'* voor indoor-sporten. Er mogen dan wat bezwaren aan kleven, deze Beurs is toch nog altijd de beste gelegenheid die Schiedam biedt om derge lijke wedstrijden als het tafeltennistoernooi, to houden. D© commissie voor de behartiging van de .taf ©Kennisbelangen ziet dan ook met zorg het tijdstip naderen, 'dat dit gebouw niet meer beschikbaar zal zijn voor dergelijke doeleinden. Inderdaadis die zorg ,niet geheel ongegrond, want in die paar. jaren dat het Beursgebouw ter beschik king. is gekomen voor de beoefe ning van indoor-sporten, is het uit gegroeid tot het plaatselijk cen trum van de tafeltennissport. En 'n goed centrum, ook; want zoals nu heeft deze sport nog.nooit gebloeid in onze stad. Drie verenigingen. Noad, Ready en T-C.K. vinden er hun officieuze clublokaal en oefen ruimte en sinds dat mogelijk is ge worden. is het spelpeil met spren- ten omhoog gegaan. En juist hier- oor is weer duidelijk geworden dat er wel 20 enige foutjes kleven aan .deze ..sporthal".. De verlichting is or niet best, te veel gecentraliseerd op' de tafels zelf. .Dit kan niet verholpen wor den, omdat de bouw van de hal dit niet mogelijk nrnakt. Vooral voor spelers die gewend zijn aan goed verlichte zalen is dit'een bezwaar. Verder helt de, vloer enigszins, het geen. voor de daar vaak spelende batswingers nauwelijks meer wordt opgeïnerkt, maar anderen wel op valt en ook hindert. En tenslotte is de ruimte, hoe groot ook. niet groot genoeg voor een grootscheeps toernooi. Dit laatste is echter weer een gevolg van het feit. dat de belang stelling voor deze sport zo is toe genomen en dus indirect afgeleid kan worden van hetfeit datde Beurs zo'n grote rol is gaan spelen bij het tot ontwikkeling brengen van_ de sport. De C.B.T.B. is dan ook. ondanks de kleine -gebreken, best te spreken overde sporthal die de Beurs is en die dan ook niet. makkelijk vervangen, kan wor den. Vandaar de' zorg voor'de toe komst. Maar niet alleen de-spelers met R. Agthe, „De lege lauwerkrans": „Het relaas van de aanpassingsmoeilijkheden, welke een uit Rusland -teruggekeerde Duitse krijgsgevangene .te verwerken ijeeft- t,o. v. de nieuwe Du «se staat rr.et Zijd corrupUe, zwarte -handel en neo nazism»?. T. Lea, ..Een man vecht voor zich- zelf": „Een torero, die op he# kritieke itoment de moed verliest en door de mer-igte toeschouwers wordt uitgejouwd, doodt in een indrukwekkend schone S. E. van Praag. ..Serah": ..Het le vensverhaal van twee Joodse vrouwen, een grootmoeder en hfiar,<klcindochter. die dezelfde naam draagt, wier levon op tragische wijze verloopt1' V>', Spoor, ..Rood ls de hemel": Wan neer de spanning tussgn de zes bohé miens. die reeds jarenlang samenhuizen in twee wrakke woonwagens ergens in Zuid-Frankrijk, losbreekt krijgen hun meest primitieve gevoelens*de overhand waardoor zli in'een drama verwikkeld worden, waarin, elk der medespelers onder „de rode hemel" van een grote brand sjjn bestemming vindt. A. Païcsik, „Palcaik veredelt Uw keu. ken.": in deze ..open brief" aan de Ne derlandse huisvrouwen geeft schr.. een Hongaarse meesterkok var» internatio nale vermaardheid, naast een verzame ling practische wenken een speelse overpeinzingen, uitgelezen en soms ook gloednieuwe recepten zowel voor de eenvoudig/- als ook voor de vertinde keuken, welke voor iedereen uitvoer baar zijn. D, Konlhg. .Xevcnd ballet": De her opvoering van „Giselle", de glorie van het romantische ballet ln zijn bloei periode (midden 19e' eeuw, is voor de deskundige auteur aanleiding t« ver tellen over bét ontstaan en de geschie denis van dit nog steeds-.levende bal let dat voor de huidige bailetkunst op. nieuw van actuele betekenis is. C. Venn, A. Donker en N..fjord. „Wi chelroede en werk''; Bundel essays over het schrijverschap uitgegeven ter gele genheid van het vijftigjarig bestaan van d« ..Vereniging van Letterkundigen", waarin de Jezer een inzicht gegeven wordt in het moeizaam werken van de letterkundige en de bron van zijn, kunst te doen vloeien waartoe de „Wi chelroede" der inspiratie hem leidde, (titel ontleend aan A, Roland Holst). A. Denti di Pirajno. „Dokter ln Afri ka": Boeiende en met humor geschre ven vertellingen van de avonturen, die een'Italiaans arts tot aan het uitbreken van de 2e wereldoorlog beleefdeop zijn tochten door vele steden en dor pen van Noord- en Oost-Afrika. waar ny. om. zijn praktijk uit te oefenen, toegang kreeg tot palelzen en krotten, gevangenissen en harems en daardoor een rijke kennis verwierf van zeden en gewoonten van de verschillende bevol kingsgroepen. 4 E. Augustln. „Labrynt": Ervaringen leden, heden en naaste toekomst met elkaar zijn verweven als in de droom, maar de verhoudingen zuiverder gezien worden, naarmate de afstand van het tijdelijke groter wordt. M. C. Barnes. ,,Tbe passionate brood": „In de beschrijving van het veel be wogen leven van Richard Leeuwenhart, met als hoogtepunt -zijn deelname 'san de derde kruistocht, vordt een beeld gegeven van het door onderlinge veten en intriges verscheurde hof der' Plan- tagencts in de 12e eeuw" D. Beaty. ,.De stilte In de storm": ..Beschrijving van het.Jov«n aan boord van een UJnvJiegtuig. wanneer dit op de midden-Atlantische route overvallen wordt door een orkaan, die tevens als symbool bedoeld is voor de conflicten in het bestaan van piloten en vltegers- vrouwen." F. I. Gwaltney. .Gisteren duurde een eeuwigheid": „Oorlogsverhaal over de strijd tussen de Amerikanen en Japan ners m de Stille Oceaan." J. Jlanley. ..The Welsh sonata." „De mysterieuze verdwijning 1 van een zon derlinge dorpafiguur is voor de politie agent van ècn klein plaatsje ln Wales aanleiding om met behulp.van de dorps- bewoners te proberen aeze op tc spo ren." A. T, Hobart, ..Het duister tegemoet"; „Een in China geboren Amerikaan ver. laat, omdat hij gefaald heeft als verte genwoordiger van het Westen, als vrier.d en als echtgenoot,' dtt land maar hy keert er-;teru?- om ztjn opvolger, uit handen van-Communistisch- China tc redden en op, deze wijze rijn zelfrespect te hervinden," N-Jacob „Antonia.":-evensve/haal van een Italiaans 'meisje: dat na ce dood van haar man haar toewijding en plichtsbesef niet verliest en er ln slaagt :et* waardevols van haar leven te ma ke»». bat in "bal worden gedupeerd; door het .verdwijnen van .de Beurs als sportcentrum.. Immers,ih datge bouw oefehen óok de honkballers ert- cricketers in de kostbare „kooi", die speciaal daarvoor is aangelegd. Ook'zij zullen hun heil elders moe ten zoeken. Dan nog de tentoonstellingen en bazaars die hier weggehouden zijn. zoals de buitengewoon geslaagde vogeltentoonstelling van januari, van vorig jaar, „die:, duizenden be zoekers in verrukking heeft ge bracht. Daarvoor zal in de toe komst geen. plaats meer zijn. In september 1957 .-Zoals reeds bekend is de.'Beurs voorbestemd om ingericht té' wor den tot Gedistilleerd Museum, al thans de benedenruimte daarvan. Deze kwestie is echter nog niet in kannen en kruiken. Het bestuur van de stichting voor het gedistil leerd museum wacht nog op' de definitieve toezegging van de zijde van het gemeentebestuur en heeft pok aangedrongen op de vaststel ling van een richtdatum, waarop het gebouw betrokken kan worden, dit om. de nodige voorbereidingen te kunnen treffen, Het college van b. ën w. heeft hierin nog geen beslissing geno men, maar zyrt we goed'ingelicht.' dan zal deze beslissing binnenkort vallen. Rapporten hierover zijn in gediend. De richtdatum zou dan ge steld zijn op 1 september 1957- Dit betekent dan dat de tafelten nissers niet alleen de thans aan de gang zijnde, maar ook: de 'vol gende competitie in de Beurs zullen kunnen afspelen. He sporthal Wat daarna zal gebeuren is nog niet te zeggen .maar bij de ont wikkeling van de plannen komt, hoe - kan het- adders, de Sporthal van de Schiedamse Gemeenschap opduiken. .De:cS.G. heeft' immers enige tijd -geleden ,"eéri. balletje aan het rollen-gebracht, voor de oprich ting van .een gebouw, dat bestemd zou kunnen. Worden voor, de be oefening. kvdn' iindóor-sportén,' voor het'- houden' yah grotere toernooien opsportgebied-, -voor muziek-con- 'coursen, tentoonstellingen, enz. ..Dit., balletje....is-.,wel .in -de. goede richting gerold, want van vele. zij den heeft men belangstelling ge toond, v.oor deze plannen. Binnen-, kort. zal men hier meer over ver-' nemén, zo werd ons verzekerd van de zijde van de S.G. Ook in dé begrötings-debatten: in de gemeenteraad is deze .sporthal tér sprake gekomen. B. en w. heb ben toen. verklaard dat dé gemeen te niet van plan is de bouw of de exploitatie zelf: ter hand te nemen; maar. wél bereid, te zijn het streven wanneer het dbor anderen wordt ontwikkeld, té willen steunen. Ook van de zijdevan de Schiedamse bedrijven schijnt wel belangstelling te bestaan voor de bouw van: deze sporthal, waarvan de kosten; op rond een 1 miljoen gulden worden, geraamd. De bedrijven, zouden dan voor een .half milj oen geïnteres seerd zijn. Zo weten we dat "Wïlton-Fijenoord bij' het ontwikkelen van de Plan nen voor het recreatie-oord aan de Maaskant ook gedacht zou hebben aan een. - eigen sporthal op die plaats, maar daarvan heeft afgezien in verband met de sporthal die de S.G. zou bouwen. Dit. is alles nog vaag/ maar ho pelijk komt er binnen afzienbare tijd iets meer-definitiefs uit de bus. Tijdelijke oplossing Met deze sporthal zijn de tafel- tennisspelers heel erg geholpen. Maar het is' Uitgesloten dat deze sporthal er zal zijn voor septem ber 1957. Er moet dus gezocht wor den naar gelegenheid waar ih de „overbruggingstjjd" gespeeld kan worden. Van gemeente-zijde zal contact opgenomen worden met de tafeltennisverenigingen om de mo gelijkheden te bekijken. Gedacht is o.a. aan de zaal in de school aan de St. Annazusterstraat, die ont ruimd is en waar 'een beschutte werkplaats: zal komen en ook aan de linkervleugel van het Stedelijk Museum, dat echter al een bestem ming heeft gevonden. In het belang van de thans op bloeiende tafeltennissport hopen we maar dat èn de Sporthal, er spoe dig mag komen. èn dat er in de tijd daarvoor een goede speelruim te gevonden zal zijn. Z<5 uol Jcau het zijn tn de grote hal van de Beurs, wanneer daar een tafeltennistoernooi wordt, ge houden, Nog twee competities dan maken de groene tafels plaats voor de historische stukken van het Gedistilleerd Museum. Apothekers nachtdienst; Apotheek F. H. Backer, St Liduinastr. 58. Bellen bü ongeval: G.G. en GJ3. TuinJaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van .9.30. tot .130 .uur en iedere -avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 Uur. Zondags gesloten,.^'".,: RJK. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van -2 tot V.4 -uur. Iedere avond (behalva donder- dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „De Stille glansder Gouden Eeuw". Tot en- met 15 januari. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur, ook des zondags. Op woens dag- en vrijdagavond van 710 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 uur; „Terug uit de hel". Monopole, 2, ,7 en 9 uur: „ln de greep der Casbah-bandieten'V VOORSTELLINGEN: Passage, 8 uur: Katholieke Kring, toneel: „Mijnheer Gillie",- *-. Kantine Koelants, 8 uur: Lezing Willem van Iependaal, Blauwehuis, 8 uur:Vara-teïevisie- club. thttmoihtrj Na een gedwongen rustperiode door feestdagen en afgekeurde ter reinen krijgen de Schiedamse hand- balploegen a.s. weekeinde weer «en volledig programma voorgeschoteld. De districtseïftallen voor de nood- competitie en de afdelingselftallen voor de normale competitie van de afdeling Rotterdam. Het lé damesteam van DWS krijgt op de Gudedijk bezoek van. het Rot terdamse ADO. Kunnen beide ploe gen In hun normale optellingen uitkomen dan' kunnen, we een. fikse wedstrijd "tegemoet zien. We achten de Rotterdammers sterker, maar de blauw-witten hebben wel eens meer voor verrassingen gezorgd. Dames 1 van Wilton Fijenóord heeft een vrije dat heeft in zes weken, niet gespeeld. Heren 1 vanWilton Fijenoord moet het opnemen tegen de districts le klasser Dynamouit Rotterdam. Dit team heeft in 'de. normale com petitie nog niet 'zó veel van zich laten horen, terwijl de Schiedam-., mers op de ranglijst de derde plaats innemen. Een overwinning voor on ze stadgenoten durven we wel te vóórspellen; Het le'heren.van DWS heeft een flinke wijziging onder gaan; maar liefst 4 spelers zijn ver vangen door jongere krachten, ter wijl de doelman Sigmond voor goed het doel heeft verlaten. Zondag moet DWS de strijd, aanbinden te gen Snelwiek. De Rotterdammers hebben een enthousiaste ploeg en zullen wel met de overwinning naar ds Maasstad terugkeren. Het is voor de DWS-ploeg een goede gelegen heid om deze nieuwe opstelling te proberen, De heide reserve-elftallen van Wilton en DWS komen tegen elkaar uit en wél om 11 uur op het ter rein 'aan- de Vlaardingerdijk. Wilton heeft enkele; krachten, moeten mis- sèn wegens vertrek naar elders en de DwS-ploeg heeft, versterking gekregen van de -spelers .Goedhart en; Wessél, Op; het veld zijn de rood- witten steeds met .een overwinning^ uit de. bus .gekomen, doch zondag kunnen de rollen wel eens worden omgekeerd. Het 2è :dames-elftal. van DWS gaat naar Varkenoord cn zal het niet ge makkelijk krijgen legen het team van. Dynamo. Het 2e dames-elftal van. Wilton moet van het reserve- team van Rotterdam kunnen winnen. Het ■deelt- de bovenste plaats met ADO 2. De jeugdafdelingen van beide ver enigingen krijgen ook een volledig programma. De dames-junioren van DWS gaan naar Actief en'de dames van Wilton spelen thuis tegen. RODA. DWS 2 krijgt bezoek van RODA 3. Bij de juniorjongens staan op het programma DWS—Schutters en. Wil-, ton—Snelwiek. De allerkleinsten van Wilton willen een ongeslagen kam pioenschap, behalen. en-kunnen wel winnen van de Meeuwen. De klein sten van DWS gaan zaterdag naar Laag Zestienhoven om het op te nemen tegen de Schutters. De Spaarbank Anno 1820 kan op een zeer gunstig jaar terugblikken. Het aantal spaarbankboekjes in om loop nam toe met 874 tot'41.081. Het totale tegoed van inleggers bedroeg op 1 januari 1955 15.485,720,08. In de loop van 1955 werd meer inge legd dan terugbetaald; het respecta bele bedrag van 1.336,836,42. Op 31 december 1955 werd aan rente .bij geschreven; 382.608,14. Obligo op 1 januari 1956 17.205.164,64. De omzet (totaal van inlagen en terugbetalingen) bedroeg in 1955 12.996.379,14 tegen 12.346.088,87 in 1954. Bezien wij de bijzondere spaarvor- men afzonderlijk dan blijkt ook dat er in 1955 in alle opzichten een voor uitgang werd geboekt. Afgehaald door 'de Afhaaldicnsi 598.150,—, (1954 530.681,50); ge spaard bij de bedrijven 101.001,28, 88.406,70); inhoud van geledigde epaarbusjes 115.175,89, 104.448,96). Ook de Jeugdspaarbank toont eert aanzienlijke vooruitgang in 'verhou ding tot 1954, zoals uit de navolgen de cijfers Wijkt: Jeugdspaarbankboekjes in omloop einde jaar .6.161, "(6.011); groei van het jeugdtegoed ƒ:162248,73, 10.730,29); spaarzegelverkoop 52.806,65, 46.360,25). De beleggingen eind 1955 zijn als volgt: Effecten 9.525.013,20; onderhand se leningen ƒ6.136,054,45 en hypothe ken 2.542.352,50. Het gemengde zangkoor „Eupho- nia" heeft onder leiding van diri gent C. P. Vredebregt woensdag avond in de nieuwe vleugel van de dr Nolet stichting een concert gegeven. Het programma opende met ,,Ave Maria", de ,;Ave "Verum" en „Slave Regina". Na depauze klonken liederen' op o.a. van Frans Lehaf én Strauss, térwyl totslot het verenïgingslid van Euphonia gezongen" werd. Namens moeder overste, het ver plegend personeel en de patiënten werden de zangers en zangeressen na afloop hartelijk bedankt. Men had genoten van de uitvoering en tevens werd de hoop uitgesproken dat Euphonia spoedig weer in het ziekenhuis zou mogen optreden, Het was een boeiende causerie, onderstreept door projectie oah schilde rijen die de conservator van he' rijksmuseum te Amsterdamx dr. R. van Luttervelt, woensdagavond hield in dc aula van het sledeltjk museum voor dc vereniging Vrienden van het stedelijk museum, De ontwikkeling van het stilleven in;,de. historische volgorde van het ontstaan dèr schilderijen aangetoond, was-bepaald verhelderend en vormde een welkome toelichting en aansluiting op ,,De stille glans der gouden eeuw", de tentoonstelling, die tot 36 januari in het stedelijk museum te bezichtigen is en waarover we .reeds verslag uitbrachten. Het „l'axt pour l'art", de tweede helft - van' de -vorige eeuw opgeld deed en een einde maakte aan de „plaatjes" zonder meer, geldt toch eigenlijk ook nog voor de -37e ceuwse schilderkunst en zijn beste 'uitingsvormen, aldus de heer Luttervelt, Naast het zuiver picturale komt daarbü ook nog heel veel weten van de achtergronden en het onderwerp te pas. Dit toonde de welbespraakte -ën uitstekend ge ïnformeerde Amsterdamse conserva tor aan met zijn causerie over het onderwerp stilleven, waarbij' hij een toelichting gaf óp' een. aantal ge projecteerde schilderijen. -Üit het altaarstuk van Dirk Bouts, schilderijen van Cornelis Anthonis, Pieter Aertse. Pieter de Rijk e,a. bleek duidelijk, hoe de bijzaken, de voorwerpen, de details (het profane), steeds meer de belangstelling kregen, van de schilders in de 16e eeuw, waarmee in zekere zin de voor-, bereiding plaats vond voor de bloeiende' stillevenkunst van de 17e eeuw, die met zijn nauw gezette studie' van de details internationaal toonaangevend werd.- Haarlem en Leiden blij- - kenin dit verband in de 16e eeuw.vruchtbare steden. De zogenaamde „ontbijtjes" (klei ne maaltijden) gaan langzamerhand voor zichzelf spreken met weglating van menselijke uitbeeldingen. Ach ter de stillevens gaat vaak een" ver haaltje schuil; in sommige schilde rijen is de- symboliek' heel duidelijk (vergelijk: de Sinnepoppen van Roe mer Visscher). Het stilleven gaat iets van een gedistingeerde rebus krijgen, die om oplossing -vraagt. (Meester Den Uyl, Johannes Foren- sius. Pieter Klaas). Daarmee heeft de 17e eeuw' alreeds zijn intrede ge daan/waarbij de meer eenvoudige „ontbijtjes" plaats maken voor steeds rijkere en weelderige stille vens (Jan de Heem, Willem Kalff, 'Abraham van Beieren,'Werikx e.a.) Naast de gedekte tafels met etens- dat sedert waren komen itu ook de bloemen, en niet te 't vergeten vissen een. plaats innemen en gaat naarmate-de18e éeuw nadert het zuiver decoratie ve steeds meer voor zichzelf spre ken. Aardige bijzonderheden kwa men 'in-- deze causerie naar voren, zoals 'de invloed, die de schilder kunst op de biologie heeft tritge- oefend. De voorzitter van dé Museum vrienden, de heer S. Kamstra, die de spreker ook' inleidde, dankte met enkele welgekozen woorden "voor de interessante uiteenzetting, waar mee hij zich tot tolk maakte van de aanwezigen. Na de pauze volgde een rondleiding over de tentoonstel ling, waar de bezoekers de zojuist verworven kennis ten nutte konden maken. In december 1954 besloot de ge meenteraad om over te gaan tot de bouw van een negen-klasslge school voor g.l.o, aan het Lorentzpleln. Doorallerlei omstandigheden, o.a. vertraging in; de- verlening van dé vergunningen, is de uitvoering op gehouden. Thans echtër zijn de voorbereidin gen voor deze scnoolbouw zovër ge vorderd, dat daarmee aangevangen kan worden. kVolgens de begroting van de dienst voor gemeentewerken be dragen- de kasten 571.00Q,—b. en w. verzoeken de raad om een cre- dlèt tot dat bedrag te willen ver lenen. Nauwelijks is. het jaarlijkse;, tafel tennistoernooi achter de rug, of de tafeltennissers komen, in het geweer om de tweede helft van de compe titie te beginnen. De tafeltennisver eniging TSF start in deze tweede helft met een team meer,. TSF 2 is ingedeeld met een nieuw aantal op gegeven teams en speelt Se.kl. NTTB, Voor onze eerste klassers zijn er voor volgende week twee. wedstrij den vastgesteld. Ready speelt op; 21 januari thuis in' de v.m.. Koopmans beurs tegen Carbon 4, aanvang half acht. NOAD gaat op dezelfde avond- een' bezoek bij R0N0 1 in Rotterdam afleggen. TCK 'speelt volgende week niet. De tweede klasser PTTS be gint ook met een uitwedstrijd en. wel tegen PHM 1 op 20 januari. De derde klasser Wilton speelt thuis (kantine W.F. Vlaardingerdijk) op 19 januari cn krijgt dan bezoek van Herman dad 2. De vierde klasser TSF gaat in een thuiswedstrijd op 21 januari de degens kruisen met PTT 5. de wed strijd vangt aan om half acht en wordt gespeeld -in., het zaaltje, van Kiveva in dé v. Beverenstraat. Het is moeilijk om een, prognose te geven van de te spelen wedstrijden. Voor alle plaatselijke teams zien wij echter voor de komende-week winst- kansen, al willen wij vóór de wed strijden. van Ready én TSF een uit zondering maken, Wy weten, niet of Ready tegen Carbon uit zal ko men en wij weten ook niet of de op stelling van TSF's eerste team in verband met de 'vorming van een tweede team nog sterk gewijzigd, is. De derde klasser Wilton is wel zo „De roeping der' kerk in het so ciale leven" was het onderwerp, waarover dr, W. A. Krijger, gere formeerd. predikant te Schiedam, woensdagavond voor de Christelijke Besturenbond tijdens een bijeen komst in het gebouw voor Chr. So-, ciale Belangen, Voor deze eerste bijeenkomst in I95B van de besturenbond, waarvan de aangesloten organisaties ongeveer 2200 leden tellen, was de belangstel ling rüet zo groot als dit. ledental wel deed verwachten. De voorzitter van de CBB, de heer P. hield een korte toespraak, waarin hij ojn. terugblikte op het afgelopen jaar. De secretaris, de heer P. van der Spek, deelde mede, dat twee be stuursleden op de eerstvól-ende jaarvergadering zullen aftreden, te wetenvoorzitter Stam en penning- meestef H. J. van Gameren. Ds. Krijger begon1 zijn referaat met een beknopte uiteenzetting over de verscheiden levensverbanden, die alle wrijvmgsvlakken met, elkaar hebben. In wezen zijn zij echter zelfstandig, b.v. het gezin, .de school, de kerk, enz. Dr. Kuyper noemde "dit de „souvereiniteit in eigen kring": De kerk behoort mid den in de wereld te staan en moet dan ook solidair met haar zijn! Zij mag niet voorbijgaan aan de nood der wereld maar moet met mededó- g'en zich haar leed aantrekken. Bij de geweldige problemen op maatschappelijk, gebied moet er nauw contact bestaan tussen perso nen, die in de kerk op verantwoor delijke posten staan, en. de vakbe weging. In gezamenlijk overleg kunnen zij dan richtlijnen voor prac tische. toepassing vinden. Men moet vreugde in zün arbeid beleven en de arbeid echt aanvaarden, aldus ds. Krijger, die tenslotte sprak van het boekje van Eberhard Müller onder, de titel „De wereld is anders gewor den". en op. enkele aspecten daarvan nader inging. Op deze interessante lezing volg de een geanimeerde bespreking, waaraan verscheidene bezoekers deelnamen. goed als zeker van zijn kampioen schap; direct hierbij willen wij niet onvermeld laten de zeer goede kan sen die TCK nog op de titel beeft Of NOAD in zijn .afdeling; een' kans krijgt moeten zij. afwachten; Zij staan op de derde plaats met vijf punten achterstand op nummer een. Ready zal een zware strijd moeten voeren' om'het eerste klasseschap" te behouden. PTTS en TSF daarentegen zullenzich vermoedelijk wel neer gelegd hebben- biji .het: feit dat een kampioenschap, voor hen onbereik baar is geworden terwijl zij zich ook geen zorgen behoeven té maken voor degradatie. Zo zullen dus volgende week de tafeltennissers weer in ac tie komen; Daarna zullen de teams die een kampioenschap hebben be haald 2ich weer dienen in te stellen op de enerverende en zenuwslopen de promotiewedstrijden. v Door de commissie voor het junior en jongenswerk yan de CJ.M,V. is gisteravond ïn Irene de eerste film avond van het seizoen gegeven, waarvoor een goede belangstelling bestond. Het was dan ook een aar dige serie lach-films die gedraaid werden. Het komiekenpaar Stan Laurel en Oliver Hardy waren eerst te'zien in „Kamers te huur", terwijl zij daarna nog opdoken als komische matrozen. De evenèens vrolijke film „Grensincident" sloot het programma, waarbij tussen de filmvertoningen door diverse bonds liederen werden gezongen. Voorzit ter A. van der Most heeft de avond geopenu. De samenzang stond onder leiding van de heer B. van der Meer, Bijzondere conferentie van Baptisten Gemeente Door de Baptisten Gemeente zal een bijzondere driedaagse conferen tie worden gehouden in de kerkzaal aan de Broersvest, die onder leiding staat van ds. Huizinga. voorzitter van de Unie van Baptisten Gemeen ten in Nederland. Als afgevaardigde van de Eucumenische raad werd ds. Huizinga uitgezonden naar Rusland. Hij zal op de conferentie spreken over de groei en bloei van de gemeenten in Rusland. Dinsdag 17 januari spreekt ds. R. Reillng uit.Rotterdam; woensdag 18 en donderdag 19 janu ari spreekt ds. Huizinga, De avonden, beginnen om 8 uur en de toegang is vry. Door de zangkoren van Rotter dam C, en 2. en het Schiedamse koor zal medewerking worden ver leend. Rijwiel gestolen Gisteren ontdekte de heer D. uit de. Louise da Colignystraat. dat zijn fiets uit het schuurtje achter zijn woning was verdwenen. Gistermorgen hielden de Jan Ligthartscholen A- en B de tradi tionele Jan Ligthartdag. Het hoofd van een der scholen vertelde een verhaal van deze ^rote pedagoog. In aansluiting op dit verhaal kre gen alle leerlingen een fraaie wand- tekst, verlucht .met een illustratie van C. Jetses. Een filmprogramma besloot dit zeer geslaagde schoolfeest. De rest van de morgen werd met vry wer ken doorgebracht, Geboren: Hendrikus A„ z.v. J. Th. A. van Eeuwjjk en A. P. Spaans; Grietje J. W., d.v. H. Nip en A. Gun- nink; Francina, d.v... P. Jongste en J. Blom; Johanna E. L., d.v. -P. J, Hen driks en C. M. Ham; Antohius, H., z.v. Th. v. d. Horst énE. M. J, Meijer. - Overleden: P. Versteevé, 53 jaar; P. van Es; 60 jaar, vr. van C."L Plooij; C. J. v. d. Hoeven, 25 dagen; D. Bavelaar, 67 jaar. De competitiewedstrijd van het Schiedamse E.S.S. 2 tegenN;R,S.V. 3 uit Rotterdam werd in eerste zit ting afgebroken met de stand 42 in het voordeel van de Schiedam mers en vier hangpartijen. Welnu, van deze vier partijen werden er twee voor E.S.S. gewonnen, terwijl de overige twee verforen gingen. De eindstand werd derhalve 6—4. De persoonlijke resultaten waren: Brou werMw. Vre,eken 10,. Immerzeel r-G. v. d. Eisen 0—1, Hersbach Wap 0—1, Donkhorst—Confurius 10, Groen Jr.de Jong 1—0, Slag molen—Schroder 10, Kosterv. d. Berg 01, v. GrootveldAarens 01, Schuttinge—v. d. Linden 10, V. Etten—W. v, d. Eisen 10. Het derde tiental van E.S.S, heeft: het er niet zo best afgebracht. Het. verloor met 37 de thuiswedstrijd tegen het tweede tiental van Vlaar- dings Schaakgenootschap. Dat kon al haast niet anders, want het rooest met vijf invallers aantreden. Per soonlijke uitslagen: Kleinendorst Florijn 0—1, Parmet—Boerdam 0—1, VoorwindenWitzenburg iA~yl. Slavenburgden Hoedt 0—1, v.' Leerdamde .Vette 0—t, :v,'Dalen— v. Embden Jr. 0—1, Marbus—v. d. Lugt A/$r~ïi» Voogtde Bruijn 0—1, KI eij he eg—Hoogstraten 1—0 Mal kusMeiboom 1—0. Uitslagenwinteryvedstrijd: Groep 1: Penning—Meijer 0—1, v. d. Vel- de-Ganssens O-^l, den Uijl—v. Eden 1^—li. Groep 2: Donkhorst—Brou wer 1—0, v. Etten—Hersbach' 5^—14, v. Etten~v. Grootveld 0—1." Percentagewedstrijd: Eering— Reitsma 0—1. Het m.B. Willem Ruys, onder com mando van kapitein F, de Jonge, dat hedenmorgen in Rotterdam ar riveerde, brak op deze 48ste reis twee records. Doordat het schip in het Suez- kanaal vertraging had, was. het bij het vertrek uit Port Said 12 uren op zijn vaarschema achter. Bij aan komst in Napels was kapitein Dé Jonge er in geslaagd 4 uren achter stand in te lopen. Ondanks het zwa re weer na Lissabon kwam de „Wil lem Buys" ïn Rotterdam precies op tijd langs de kade. Om uur werd met' de ontscheping van de. 681 pas- ROTTEKUAM Hedenochtend was een groot ge deelte van de binnenstad zonder stroom, betgeen een ernstige tram- stagnatie tengevolge had. De oor zaak was een graafmachine, die op de Boompjes bjj de Willemsbrug de bovenleiding van de tram had stuk gereden. Na 40 minuten was het euvel verholpen. Aan boord van hét Amerikaanse ss American Judge in de Merwe- haven, werd gisteravondde 58- jarfge bootsman H, Minnaard, die in de Schilpéroordstraat woont, aan het been getroffen door een kist, die van 5 meter hoogte uit een hijs viel. Het slachtoffer sloeg met het hoofd tegen' de. verschansing en moest met een. schedelbasisfractuur in het Havenzièkhuis worden opge nomen. sagiers begonnen, die gewoonlijk 2 uren in beslag neemt.. Ditmaal was het schip binneneen uurleeg. Aan boord-bevonden zich vele In donesische diplomatieke vertegen woordigers, bestemdvoor Parijs, Bonn; ;BruS5el, Oslo en Den .Haag, onder wie de nieuw benoemde In donesische ambassadeur en gevol machtigde minister in Moskou, Ra den M. Darm onto. Een triest'record voor de Willem Ruys was. het feit, dat zich 400 pas sagiers aan boord bevonden die in Nederland geen eigen onderdak had den. De. 52-jarige laswerkman C. van S.,' die reeds zeventien maal werd veroordeeld -en de 30-jarige koop man A. J, va» .3.werden ln de nacht van 1 op 2 december van het vorige jaar door een agent van politie opheterdaad betrapt, toen zij bij de Botïekbrug bezig waren broodjes, ijzer te stelen. In totaal hebben zij in enkele weken tyd 7000 kg ballast, ijzer gestolen. Zij haalden het ijzer op met een vrachtwagen en verkoch ten het voor f1600. Vanmorgen eiste de officier van Justitie bij de Rotterdamse rechbank tegen Van S. een gevangenisstraf van zes maanden met aftrek van voorar rest en tegen Van B. een gevan genisstraf .yan vijf maanden, met aftrek. Uitspraak over veertien da gen. Scheepswerf van N.D.S.M. in Griekenland De Nederlandsche Dok- en Scheepsbouwmaatschappij te Am sterdam voert opnieuw ónderhan delingen met de Griekse regering over dé bouw en exploitatie van een scheepswerf in Griekenland. Reuterverneemt in Athene; dat 'n groep technici is aangesteld om een aanbod, dat de N.D.S.M. zou heb ben gedaan, te onderzoeken. Een definitieve beslissing is nog niet genomen. Wij hebben een grote sortering lichte MODERNE STAAEUJSTEN Kom eeits kijken DAM 41—4S - TELEF. 66192 D. DE BRUIN - Oranjestraat 9 Schiedam - Tél. 68431 Verloren Ten gerieve van onze lezers hebben wij de mogelijkheid opengesteld om onder de kleine advertenties tegett een vergoe ding van 0,25 administratie kosten, annonces op. te nemen tot een maximum van 20 woor den voor verloren voorwerpen en weggelopen huisdieren. Deze advertenties kunnen uitsluitend tegen contante betaling aan Te koop aaatjeb. Opruiming clubstel van 295,—, nu voor 245,—. Met prima groene stof. Plate, Meubelfabriek t.o. Stadhuis, Schiedam. Opruiming dressoirs. Van 225,nu voor 98,—, donkere kleur, flinke maat, slechts enkele stuks. Plate, Meubelfabriek t.0,Stadhuis, Schiedam; fotogratie Koop nu Filmstroken. Wjjr heb hen een grote sortering o.a. Sjors, Tom Mix, Tarzan, Roy Rogers, Donald Duck. K. van vuuren, Hoogstr, 106 ons bureau worden opgegeven. I telefoon 66720.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1