Liefde groeide tussen palmen VERLOVING AF? NEE. VREUGDEKREET Nerveus? m wmm RADIO EN T.V. Om verzekeringsgeld Brit vergiftigt twee paarden Ook Westen wil veroordeling van Israel Soldaat stierf tijdens test Straaljagers voor Marine Hogere lonen voor Britse landbouwers Churchill gaf Eden goede raad Handelsbalans van Engeland toont groot tekort Sinds oorlog 70.000 Nederlanders naar Australië Wegpiraat op zitting Telegrafisch misverstand Kent U het verschil tussen l Nieuw-Guinea in Londen ter smwjN Kloosterbalsem "Wii-rrrrrrnriwn Tfi'inmr een paardebloem Vrij f Kou en Pijn en een orchidee? Torpedo gelanceerd op 100 m diepte „Waterman" kampt met vertraging Chicksh Donderdag 12 januari 1956 LONDEN. Een rijke Engelse paardenhandel aar. de 64-jarlge Leslie Harry White, is tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld, omdat hU zowel in 1949 als in 1954 een racepaard heeft vergiftigd om op die manier een fUnk bedrag van de verzekeringsmaatschappij los te krij gen. De t :ste maal betaalde dé maat schappij 98.000 gulden; I>e tweede keér kreeg zij. echter argwaan én vroeg dé politie een onderzoek in te stellen. De paarden bleken óndèr he vige pijnen aan éen strychniné-vér- gifti ging géstor ven té zijn. ÈZE .'week- heeft Parijs Mistiri- rf-ri güett begraven. Zij was hét idool van een gene ratie die goeddeels ..is uitgestorven. Er lopen nog maar wéinig metts?n op deze aardè rond, die getuigen, u-aren van haar glorietijd:'Mapr haar roem had iets legendarisch. Ook voor de jongeren, diéhaar nooit hadden gezien,, behoorde zij helemaaltothet groepje grote re putaties, die de tijd -weerstaan Ik voor mij heb haar. maar één keer. meegemaakt, Dat was kort Voor de oorlog in Den Haag,waar zé toen -met .de kerstdagen optrad tri'. de Houtstraat, in een 'van die late tenten* Op de persbijeenkomst, 'dié zij daar., des middags hield, zaten -we tegenover een doodvermoeide, langzaam en droevig- pratende oude-vrouw, die liep of ze voor het éérst schoenén met hoge hakken droeg, mam 's avonds toen de schijnwerpers aan flitsten en het .orkest de inleiden de, muziek speelde, trippelde ze, omringd door een paar beau gat- Sons, het podium op niét een ver bijsterend élan en had ze niéis meer gemeen met de- bibberige dame-op-leeftijd, die wij 's middags een beetje* meewarighadden aan gehoord,. Dat was. „het vak". Deze prachtige, „houding" ten geheim .van de Fransevrouwen - deed Haar zolang meegaan, dat zij zélfs* op gröotmoeders leeftijd over het .r.etnte.-tane'el. kon paraderen zon der dat'het „eng": werd. Niémand heeft 'haarlof zo::vurig gezongen als Maurice Chevalier. Hij werd door haar „gemaakt" en z\jn memoires staan vol lyrische, tooi ov erdeze grootse vrouw. Zoals u fnde krant hebt kunnen lézen, heeft hij, 'bij"haai"' dood, één tele gram gezonden uit' Amerika, dat hem, na' véle politieketnoeityfehê: den; wéér in genade hééft aangenor men, waarin hij verklaart dat Mis tinguétt zijn enige grote liefde was. Van Cheuciiïer stammen de beste anekdotes over deze sterZe zijn. later op andere beroem.de vrouwen „overgeplant", maar de bron van herkomst is een série'.artikelen die Maurice, zowat een kwart eetttonge leden, schreef. Mistïnguett was het, die op de vraag van een ambtenaar:,Js u ge huwd", zonder aarzelen antwoord de: „Zo nu en dan". En van haar is ook het gesprekje metde. flèur rigè' oude heer, die zei:,Jk heb mijn hele leven nóóit gedronken, nooit gerookt en ik bén nooit laat naar bed gegaan. Daavoni ben'- ik zo gezónd. Terwijl tfc morgen, mijn tachtigste vérjaardag zal vieren Mistinguétt vroeg toén: ,Moedoet u. dat dan?" 1 Maar de beste - anekdote die Che valier vertélt, vind ik persoonlijk deze: ;'\v- '-v.v Op een dag kwam hij in Parijs een café binnen. Aan een tafeltje by het raam zat Mistinguétt,: toen al ver over de zeventig, in 'gesprek met een meisje van de toneelschool. Het was 'n móói meisje., 20 mooi, dat Chevalier1 tuet eens 1 urilde we ten hoe zé eigenlijk Keette. Hij krabbelde op,:zijn visitekaar tje: „Wie is dat liefje?" en Het het door de kelner aan zijn oude wten- din brengen.- -ri Evéh -later kwam- 'de man met het kaartje terug. -u.. Mistinguétt had er, alléén onder geschrevenJ7c'', kronkel, MONTE CARLO. Nog geen jaar geleden, tijdens het filmfestival in Cannes, ont moette de filmster Grace Kelly prins Rainier lil van Monaco voor de eerste maal j In die tijd was iedereen er van overtuigd, dat ze met haar Franse collega Jean Pierre Aumont, in wiens gezelschap ze vaak werd gezien, (foto links),: zou trouwen. Ingewij den wisten zelfs, dat hij de ring al in zijn zak had. In die dagen zag men de blonde schoonheid ook nogal eens met de Engelsman. Gordon White op terrassen zitten en - •■3HBPIE langs de Croisette (foto :^j|| rechts) wandelen. Maar toen f Rainier in haar leven kwam, - - was er reden temeer om de r'. \j ■Kl-Tib -. <»A tongen over Grace's toekom- stige levenspartner in beive- Hm|F t'^llSÉL,*' io|^' - ging te brengen. Rainier no- digde haar uit om zijn paleis te komen bekijken en de J#Jh7 maaltijd met hem te gebrui- .4É||"N ken. In de prachtige tuin met jLt exotische planten wandelden -w' de twee uren lang rond (foto - v 'aK^ middenen ook toonde Grace grote belangstelling voor het intoendige uan het paleis, dat al eeuwenlang het bezit is 'jf van de familie Grimaldi. Op 'ivf^ de onderste foto ziet men de ;^,vJ toekomstige prinses van Mo- naco in de wapenkamer van J- KAMPEN De twintigjarige dienstplichtige soldaat J, Koele- meyer uit Worm er is Woensdagmor gen om half tien, toen by op een van de singels te Kampen deelnam aan een onderdeel van de test voor geoefend soldaat honderd meter hardlopen plotseling onwel ge worden en kort daarna overleden. Artsen vermoeden, dat een acute j hartzwakte de doodsoorzaak is. De Koninklijke Marechaussee heeft een onderzoek ingesteld. NEW YORK. De westelylce mo gendheden hebben woensdag voor- gestéld, dat de veiligheidsraad der V.N. de aanval, die Israël op 11 de cember op Syrische stellingen by het meer van Galilea heeft gedaan, zal veroordelen ais een flagrante schen ding van haar verplichtingen. Engeland, Frankrijk .én dé Ver enigde Staten hebben dit voorgesteld in een resolutie, die 'is gepubliceerd, aan dè vooravond van .de derde, be spreking van de Veiligheidsraad over de door Syrië ingediende, klacht. DEN HAAG. De Marine Lucht vaart Dienst zal de beschikking krygen over dertig Sïahawk straal vliegtuigen, bestemd voor de Ka rei Doorman. Binnenkort zullen Amerikaanse autoriteiten met de Britse Hawker vüegtulKenfabrie- ken het contract voor de levering tekenen. De Seahawks, die ge schonken worden als onderdeel van het Amerikaanse militaire hulppro gramma, zullen worden bemand door piloten V3n de M.L.D.. die hon opleiding in Engeland zullen kry- gen. Tegenover de levering van de toe stellen. waarover minister Staf: tij dens zijn bezoek aan Washington overeenstemming bereikte. staat, dat ons land voorlopig heeft afge zien van aanspraken op een vroe ger door de V.S. toegezegd tweede squadron ^ockheed Neptunes, be stemd voor onderzeeboot-opsporing en -bestrijding in het Noordzee gebied. LONDEN. Sir Winston Church- Ill heeft gisteren een onverwacht bezoek aan premier Sir Anthony Eden gebracht om zyn opvolger van advies te dienen In de moeilijkheden, die zijn gerezen om de figuur van de premier. De ex-premier en Eden spraken een uur met elkaar alvorens Eden kabinetsbesprekingen over. het Mid den-Oosten en de economische moeilijkheden in Engeland ging pre sideren, Churchill bezocht Eden op eigen initiatief. LONDEN. De. 700.000 landar beiders in Groot-Brirtannlë krijgen opslag en wel gemiddeld ruim vlér gulden per week. Hun vakbondslei ders zijn echter ontevreden over dit bedrag en willen nog meer. De bond .wil een'.minimum week loon van zeven pond, 'ruim 70 gul den. Volgens de nieuwe loonschalen bedraagt hét minimumloon voor mannen f 67.50, voor. vrouwen. 51.voor een werkweek van 47 uur. LONDEN - De Britse handelsba lans van invoer en uitvoer van goederenvertoont over 1955 éen bijzonder groot tekort." Slechts één maal is een groter nadelig saldo voorgekomen. Dat. was ln 1951, toen in Groot-Brittannië 'a_ economische crisis heerste. r -i--v" Volgens de 'voorlopige cijfers dié door het ministerie van Handel zijn gepubliceerd is het tekort voor. 1955 op de handelsbalans in vergelijking met 1954 met bijna een derde geste gen. Het nadelig saldo bedraagt f op- het ogenblik ongeveer negen mil-' jard gulden. - ri—-v-v. DEN HAAG.' Met de „Johan van Oldenbarneveldf is gisteren de 70.000ste Nederlandse emigrant, -dié sinds deoorlog naar Australië gaat," uit het vaderland vertrokken.Met hem vertrokken aan boord van" dit schip 1449 andere:Nederlandse emi granten naar Australië. Het totaal aantal Nederlanders,-dat na de oor log naar Australië: .emigreerde is daarmee op 71.239 gebracht. Vervolg van g»ag. 1 alsof de Synode van Dordrecht nog maar pas achter de rug.is, Zoiets is niet gezond; Er moét wat doorstroming en wat doorbreking zijn. Streekcultuur en lokale kleur kunnen zeer waardevol zijn, doch blijvende betekenis hebben ze slechts daar, waar ze in staat zijn door eenzelf standige ontwikkeling het tèmpo van de tijd bij te hóuden. HET gaat er nu om, het vraag stuk .van de bewoonbaarheid des lands in zijn hele omvang zorgvuldig in studie te nemen. Voor de komende tijden moet het streven er op zijn gericht, de agrarische stre ken instaal te stellen, hun eigen bevolkingsoverschot grotendeels zelf op te vangen. Het zou in hoofdzaak neerkomen op de bevordering der ontwikkeling van een reeks van tot op zekere hoogte industriële centrum- dorpen. ongeacht of deze zijn' gelegen in noodgebicden dan wel elders. Men vergete Riet, dat heet Nederland, wat dc migratieverschijnselen betreft, als noodgehied kan gelden. Nu is het mogelijk, hier toch weer het landarbcidersvraagstuk bij te halen. Misschien mogen wij dan eens vertellen, wat een landbouwdeskun dige ons kortgeleden zei. Zijn recept i is: Bouw huizen voor landarbeiders, dan blijven de mensen wel. Volgens hem zou het helemaal niet zo gek zijn. als de grote landbouworganisaties een orgaan stichtten, dat zich bezighoudt met de houw van goede woningen, uitsluitend bestemd voor landarbei ders. De lonen zijn al opgetrokken: wat thans vele landarbeiders noopt tot vertrek, zijn de vaak onvoorstel baar slechte huisvesting en de ge ringe kansen voor de kinderen. Op deze punten is verbetering dringend geboden. f Advertentie LM.) kcdmeerf de zenuwen zonder slaap te verwekken NEW DELHI, t— Een -rechtstreek se radio-telefonische verbinding tussen Calcutta en Saigon zal'van daag ingewijd worden. (Advertentie IM.) LONDEN. De deftige 'Times' wijdde woensdag in een gees tig artikel aandacht aan een telegrafisch misverstand dat mej. Van Oort uit Enschede parten heeft gespeeld; Mej. Van Oort, die ten huwelijk was gevraagd, door een jongeman in Australië kreeg op' haar telegra fisch 'ja' telegrafisch de vreugde kreet 'whacko' ten antwoord. Zij kende die slang-uitdrukking niet en maakte na overleg met kennissen, die het woord ook niet konden thuisbrengen, er uit op dat het af .was. De posterijen van Nederland en Australië speelden echter voor pos tillon d'amour en losten het raadsel voor mej. Van Oert op. De 'Times' kon het de Australi sche jongeman eigenlijk niet kwa lijk nemen, dat hij in zijn antwoord 20 kort van stof was omdat 'whac ko' weergaloos is als uitdrukking van spontane uitgelatenheid. Whacko is Australisch slang. Het woord is in Engeland ingeburgerd. De bekende Engelse radiokotniek Jimmy Edwards gebruikt het als hij een toppunt van vreugde wil uit drukken. DEN BOSCH. Een verdachte in een aanrijdingszaak, G. H. B. uit Eindhoven, die in juni: van het vo rige jaar met zijn motor- in Waalre een voetganger aanreed, en zich daarna niet meer. bekommerde om het slachtoffer, dat ernstige verwon dingen opliep, is op .verzoek van-de advocaat-generaal bij het Bossche hof, tijdens de behandeling van' zijn zaak in hoger beroep gevangen ge nomen. - -,..y De Bossche rechtbank, had B. ver oordeeld tot vijf maanden gevange nisstraf en ontzegging van de rijbe voegdheid voor de tijd van een jaar. B. ging in hoger beroep, omdat hij de straf te zwaar vond. De advocaat- generaal eiste zes maanden en ont zegging: van. de rijbevoegdheid voor de tijd van drie jaar. (Adwertentte tM.) driemaal daags krachtig laten wrijven met Kloosterbalsem, die Ny diep.in de weefsels doordringt. Ook bij.rheucnatick en ischias: LONDEN. By het eerste on derhoud, dat dc Indonesische mi nister van Buitenlandse Zaken Anan Agoeng met vertegenwoordigers van de Britse regering heeft gehad, is zo meent men in gezaghebbende Londcnse kringen t« weten de kwestie Nieuw-Guinea ter sprake gekomen. Minister Anak Agoer.g heeft de Britse minister van Staat, lord Reading en de onderstaatssecreta ris Dodds-Parker, op de hoogte ge bracht van de ontwikkeling der Nederlands-Indonesische besprekin. gen. De Engelse diplomaten zouden zich beperkt hebben tot het aanho ren van het Indonesische standpunt zonder een aanwijzing te geven omtrent de mogelijkheid van Britse bemiddeling in deze kwestie. Tij dens het onderhoud zouden- voorts culturele kwesties zyn besproken, zoals het onderwijs in het Engels in Indonesië. (Advertentie LJM.) weg met DAMPO zijn, allebei bloemen" 2ult U zeggen „maar het onderjcheid I» wol heel «ra.opvallend" Bij verpakte loepen kunt U hot verjchli niet zo gemakkelijk met het oog con»tat«ren; bij toep komt het aan op geury »meak en kwa liteit; ;:v. Het grote vencMI merkt U pat- als U OXO proeft. Reeds bij de eerste lepel OXO'ïtaet ook voor U onomstotelijk vast, dat smaak en-kwallteitiupefleurzijn. Neem die proef...., proef .OXO eri y hebt.de beste joep gevonden. Geslaagde proef: DEN HAAG. Een onderzeeboot van de Koninklijke Marine heeft onlangs geslaagde proeven genomen met het afvuren van torpedo's op tot nu toe ongekende diepte. Een bevoegde zegsman, die over de juis te diepte geen inlichtingen wiide verstrekken, zei, dat het afvuren meer dan honderd meter onder de waterspiegel geschiedde. De succesvolle proeven, die grote geallieerde belangstelling genieten, werden genomen in samenwerking met de Britse marine. De Neder landse bijdrage lag in hoofdzaak op het gebied van de techniek van bet afvuren op grote diepte, -da Britse bijdrage op het; terrein van de con structie yan een zeer bijzondere tor pedo. Advertentie LJM.) Ik tractéér Jv? vandaag! (Van een onzer verslaggevers) V lingen. „Er blijven risico's in het HEEEENVEEN Vrees, dat dc agrarisch bedrijfsleven door de.grote landbouwers het slachtoffer zullen overschotten, die er in enkele landen worden van de komende, vrijere zijn, Hadden de Amerikaanse bpe- loonpolltiek, kwam b(j alle sprekers ren hun produkten tegen iedere prijs tot uiting, die woensdag het woord kunnen verkopen, dan.zaten wij nu. voerden op het Agrarisch Congres in de diepste crisis," meende 'dr. van de Party van de Arbeid. Voor- Drees, die toen hij het spreekge- zitter Vermeer zei in zjjn opé- stoelte betrad -—warm werd to eg e- ningsrede met grote klem, dat „de juicht. landbouw recht heeft op bestaans- Sprekend over ruimtelijke orde zekerheid by een behooriyk levens- ning in de landbouw zei dr. Z. Y. peil, een rechtvaardige verdeling van der Meer voorzitter van de van het nationale inkomen "ën vér- Rijksdienst voor het.Nationale Plan doorgevoerde culturele ontplooiing. dat voor onze uitbreidendé bevol- Als deze els op gelijke kansen met king in de eerste plaats werkgele de rest van ons bedrijfsleven niet genheid moet worden gezocht in ver zou worden verwerkelijkt, zou het groting van het industriële apparaat, voor de landbouw een zinloze eis „In deze eeuw' kan nog een bruto zyn." uitbreiding, van ons landbouwgebied Ook minister-president dr. Drees worden verwacht mei 200.000 hecta- die 's avonds tijdens een'feestë- ren. Maar hier staat tegenover, dat lijke bijeenkomst het woord voerde per jaar 3.000 hectaren nodig is voor- verklaarde met grote nadruk, dat Industrie-vestiging. Het overschot'Is er gestreefd moet worden naar even- onvoldoende om .de behoefte aan wicht in bestaanszekerheid, en -mini- grond in land- en tuinbouw te dek- mum'tussen-plattelanders: en stede- ken" zei dr. Van'der Meer." SOEPEN „Cblcfcen"-ltippen»oep, Tom*- l«n»o«p, Jullennetoep. Cham pignonsoep. Vermlcellijoep. Aspergesoep.Bruinebonentoep' -meesl, ROTTERDAM —Het s.s. „"Water man", dat met 662 passagiers, bij wie 202 kinderen beneden de .12 jaar, vrijdag uit Indonesië in .'Rot terdam wordt verwacht, 'heeft ver traging. Het zal vermoedelijk des middags omtrent vier uur worden, voordat aan de Lloydkade wordt ge meerd. De passagiers zullen zater dagmorgen naar deplaats van. be stemming kunnen worden yervoerd. béste Gelderse rookworst -v - jAf constant -fijn sinds 1847 tttCESitiREMMBRltS J,:l*EE37ER R.V. -JfUHC

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 2