„Mijnheer Gillie" -de tragedie van de mislukkende idealist t Doelloze bruggetje Hoe de voetbal rolt dit weekeinde Opnieuw zware strijd voor Hermes tegen Leeuwarden WÊBBBBBÊ Rustig herademen vèr van de stad in arcadisch Kethel m Gaat SVV in de lift? „Toneelvereniging" voor Kath. Kring Uitnemend spel van Frits van Dijk in overheersende titelrol Wijk 4 op reis naar Afrika Onderhoudende W. v. Iependaal voor personeelsver. Roelants Als 't weer geen spelbreker is Wie heeft iets verloren Korte staking bij de RDM Haagse hopjes geding Agent bijna bekneld tussen twee auto's 37 bekeuringen C.J.M.V.-af deling bestaat 70 jaar Burgerlijke stand Julianaschool hield leerlingenavond Pater Hyacinth Hermans O.P. 80 2 „Vrijdag 13. januari 1956 „Nuttige Ontspanning" jubileert KNVB Programma van [de Ned. Ver. van Huisvrouwen Gezinsverzorgsters en de NVV-Vrouwenbond Opendeurdienst JEUGD WEET WEINIG YAN KAAT MOSSEL De rector van een verlopen middelbaar schooltje in een achteraf gelegen mijnstadje in Schotland, volgens de burgerlijke opvattingen een mislukke ling in bet leven, die dc schone levensidealen welke hü self niet heeft kunnen volvoeren, probeert uit te dragen op een aantal begaafde leer lingen, dat is de Mijnheer Gillie", die door Frits van Dijk tot leven is gebracht in het gelijknamige toneelstuk van James Bridie, gisteravond door „De Toneelvereniging" voor de leden van de Katholieke Kring in het Passage-theater op de planken gebracht. Maar zoals hij zelt maat schappelijk is verongelukt, zo verongelukken ook, in de personen van die leerlingen,_zijn idealen. Mijnheer Gillie eindigt zijn leven onder de vracht auto die zjjn laatste aardse bezittingen zal afvoeren. Hij voelt zich kunstenaar en daar de wereld dit niet erkennen wil, leeft hii zich uit door begaafde jon geren ae weg te wijzen die hij zelf zonder succes heeft bewandeld. Maar de wijze waarop hij die ge- nieén-in-de-dop losscheurt uit het bekrompen wereldje rond de mij nen, brengt heel wat opschudding in het dorp. Dat al zijn „geestes kinderen" in de grote wereld op gruwelijke wijze, mislukken, is mijn heer Gillie een gevaar voor de jeugd en zijn positie als rector is onhoud baar. Maar zijn laatste twee ontdekkin gen hebben succes. Het zjjn een met Gillie-se ideeën volgestopte mijn werker, die een toneelstukje schreef en de dochter van zijn beste vriend, dr. Watson, die de viool verkiest boven het voeren van het huishou den. van haar verlopen vader. Daar Gillie deze dochter tegen de vader heeft opgezet, wat geleid heeft tot een onvoorzien huwelijk, krijgen de twee vrienden ruzie. Maar het succes van het jonge paar blijkt van grove materiële aard te zijn met een verachtelijk loochenen van de idealen van Gillie. Deze voelt zich verpletterd door dit succes. H'y heeft zijn baan en zijn huis reeds verloren en wanneer ten slotte zijn medelevende vrouw hem nog laat blijken niet in zijn idealen te geloven, moet een vrachtauto een einde maken aan zijn leven. Een bovenaards gericht, op schimmige en weinig geslaagde wijze op het toneel gebracht moet dan uitmaken dat dit geen zelf moord is maar een goddelijke be stiering. De opvoering van dit wat onwe zenlijke stuk is gedragen door Frits van Dijk. Met zijn beheerste en in enkele scènes to.a. waar hij de op geklommen mijnwerker ae wijze waarop hij het succes behaalde, ver wijt) uitmuntende spel, wist hij te voorkomen dat deze mijnheer Gülie tot een kluchtige figuur werd, waar alle mogelijkheden voor aanwezig waren. Ferd. Sternebarg als de ver lopen dokter die eerst zijn wegge lopen dochter verstoot maar later glorieert in haar succes, heeft dit gevaar niet helemaal weten te om zeilen. Evenmin als Hans van Meerten in de rol van ds. Gibb.' voorzitter van het curatorium (die Gilliezijn baantje en zijn huis ontneemt) en de «personificatie van de burgerlijke kleinsteedsheid. Toch' gaf ook' hun beider spel veel te genieten. Bé Schenk was als de toegewijde jnaar Advertentie IM.) EEN BALANS Als wij praten over Aarde werk eetserviezen, dan zegt U dat misschien niet veel, maar vertellen wij er bij dat dit een aanbieding Maas trichts aardewerk eetser viezen is, die tot 1 Januari voor de verplichte verkoops prijs van 52 gulden wer den verkocht, dan weet U dat het om het mooiste aardewerk gaat, dat beslist niet voor porselein onder doet. t Complete 24-dellge eetser- serviezen, strikt eerste keus, kunt U nu kopen voor bijna de helft van de prijs. Elk servies bes'taat uit zes diepe-, platte- en dessert borden, twee dekschalen, soepterrine, sauskom, vlees schotel en saladebak. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze Maastrichts aardewerk 24- dehge eetserviezen, 1e keus, met een fris blauw rand- decor, voor m Geen lel. of jchriftelijke bestellingen. WINKELCENTRUM BIMNENWEO, Tel. 29180 zeer reële mevrouw Gillie, die alle moeilijkheden met een kopje thee in het reine probeert te brengen, zeer op haar plaats. Cor van Rijn was een goede slungelige mijnwer ker, die later een zelfingenomen schryver van reclame-prullen wordt. De rol van de opstandige dochter Nellie was Anita Menist niet goed aangemeten. Ben Aerden en Broes Hartman tenslotte waren de meta fysische rechters, moeilijk verstaan baar en stijf. Dit bovennatuurlijke gericht was geen erg geslaagde re giefonds van A. Defresne, die ove rigens de teugels wel strak had. Het als steeds zeer talrijke K. K.- publiek toonde zich tevreden en dankte met een hartelijk applaus, extra voor Frits van Dijk. Door snel omhoog te springen ontsnapte een Schiedamse politie agent ternauwernood aan het ge vaar bekneld te raken tussen een bestelauto en een personenauto. Hy kreeg een gekneusde linkerarm. Het incident vond gisteren plaats toen een bestelwagen en een per sonenauto de Buitenweg opreden verboden voor doorgaand ver keer) en by het terugloodsen van de auto's de personenauto plotse ling vooruitschoot, waardoor de politieman tussen de beide wagetis dreigde bekneld te raken. Bij de gisteren gehouden alge mene verkeerscontrole in het kader van de landelijke actie zijn 37 processen verbaal opgemaakt. Wyk 4 van de Nederlands her vormde gemeente hield donderdag avond haar eerste vergadering in het nieuwe jaar. Ondanks het slechte weer was de opkomst goed. waaraan zeker het feit zal hebben meegewerkt, dat de mooie geluids film „Bruin goud", uitgebracht door Van Houten's Chocolade- en Cacao fabrieken te Weesp, werd vertoond. In verband met de lengte van deze driedelige film. waarvoor enkele ja ren geleden eèn aantal cineasten naar midden-Afrika werden uitge stuurd, hield ds. A. Hoffman zijn openingswoord kort. De heer J. Blok van Van Houten sprak een inleidend woord tot de film en toen verhuisden de aanwe zigen naar het oogstgebied, waar ze een boeiend beeld kregen te zien van de oogst en de produktie van de cacao. Vervolgens stond de ca mera stil by het moderne fabrikage- proces, waarby de vroegere bewer king werd vergeleken. Het meest pakkende deel van de film was de moeitevolle tocht van Louis van Gasteren met 5 cineasten dwars door de Sahara naar het gebied waar de cacao groeit. Hoe moeilijk deze prachtig verfilmde tocht wel was, bUjkt uit het feit dat de wagens on derweg maar liefst 47 veren braken! De Tuinbouwvereniging „Nuttige Ontspanning" bestaat volgend jaar 40 jaar op 12 februari. Op de dezer dagen gehouden jaar vergadering is besloten dit jubileum met een feestavond te vieren, in de hooi), dat door deze avond het ver enigingsverband versterkt zal wor den. Teneinde deze feestviering voor te bereiden, is uit de leden een feest commissie gevormd, welke als volgt is samengesteld: voorzitter C. L. de Wit, secr., H. J. M- Hoedemaker, Newtonplein 11a, penningmeester J. Hoogerwerf be nevens de heren A. Boes en J. J. Douma als commissieleden. De commissie zal een feéstavond organiseren, welke in Musis Sacrum gehouden zal worden. Op smeuige, humoristische wijze vertelde Willem van Iependaal don derdagavond in de kantine van boek drukkerij H. A. M. Roelants over „Het bargoens in de moedertaal" voor een groot aantal leden van de personeelsvereniging van 't bedrijf. Of eigenlijk kwam het bargoens eerst later ter sprake, want de heer Van Iependaal vond het beter om eerst te beginnen met „Volkstaal en volkshumor". Deze causerie, georganiseerd in samenwerking met de Commissie voor de propaganda van het Neder landse boek, verschafte de aanwezi gen veel genoegen, want Willem van Iependaal is onderhoudend en babbelt gezellig. Talloze voorbeel den in geestige trant onderstreepten zijn betoog. De taal van de ogen vormt eigen lijk het oudste taalgebruik, terwijl dans en zang van oudsher een grote rol hebben gespeeld by het menselij ke taalgebruik. Antipahie en sympa thie vat men vaak op by de eerste oogopslag. Het volk noemde de heer Van Iependaal taalscheppend, terwijl de „elite" de taal verkracht met uitdrukkingen als „vreselyk aardig" e.d. Het is opvallend welke aardige woordvondsten een vrouw uit het volk spontaan kan doen in een be paalde situatie. Het is de stellige mening van Willem -van Iependaal dat een radio-uitzending als „de bon te trein" niet kan slagen zonder volkshumor. Overigens is de humor in wezen tragisch. Tenslotte kwam de spreker dan op zijn eigenlijke onderwerp „het bar goens in de moedertaal", waarover hy ook weer een bijzonder aardig verhaaltje vertelde- De aanwezigen toonden zich ingenomen met de spre ker. De voorzitter van de personeels vereniging, de heer G. H. Kampert, opende de avond. r-r-itfC Bij tuindorp Kethel ziet men van de Schiedamseweg af, plomp verloren in het onontgonnen terrein een bruggetje liggen over de Poldervaart. Een aardig bruggetje t« zwart en wit gehouden; het doet wat ouderwets en zeer rustig aan, hoewel het gloednieuw is. Het ligt er doelloos, er zijn geen wegen of paden die erheen leiden en houten borden sluiten de toegang af. Toch is het niet zo doel loos als men op het eerste gezicht zou zeggen: het is een van de tekenen dat hier het grote recreatie-oord van Schiedam en Keihei zal komen te liggen. Een volkspark dat er al had moeten zijn, maar dat er nog steeds niet is, omdat er geen mensen genoeg zijn om er te werken. Aan weerskanten van dit bruggetje ziet men al de sporen van de park-aanleg. Aan de Kethelse kant is er zelfs al een parkje ontstaan, maar grote borden waarschuwen dat het pu bliek er nog geen toegang heeft. Dit zal hopjelijk binnen afzien bare tijd veranderen, want wethouder Van den Berg heeft toe gezegd dat hij eens zal kijken of een deel van het park niet vast voor het publiek opengesteld kan worden. Dan krijgt het bruggetje ook zijn taak te vervullen; er komen dan wegen die Kethel binnen door zullen verbinden met de sportvelden aan de Oudedijk. Maar de voltooiing van het recreatie-oord zal nog wel even op zich laten wachten. Het Is twijfelachtig of er komend weekeind gevoetbald zal worden, gezien het slechte weer van de laat ste dagen. Konden vorige week nog enkele wedstrijden in het lager voet bal doorgang vinden, voor a.s. zater dag en zondag is de kans uiterst ge ring. Toch willen wjj het vastgestel de programma nog even onder de loep nemen. Zaterdagmiddagvoetbal KNVB Voor de 3e klasse A staat de wed strijd SSSExcelsior op het pro gramma, benevens de wedstrijd Rijnsburgse BoysHBSS. De vorige week hebben de Schiedammers het tegen KWH er lelijk bij laten zit ten; zij verloren met 1—4. In 4 A ontvangt FPSC concurrent Excelsior. Ook FPSC kon het vorige keer niet tot een overwinning bren gen en moest beide punten aan Lei den laten. - HBSS 2 ontvangt het 3e elftal van Quick Boys, terwijl in 3 C SSS 2 op bezoek gaat by Kozakken Boys 2. Vorige week heeft Excelsior '20 een overwinning op De HoUandiaan behaald, zodat a.s zondag met goe de moed tegen BEC wordt gespeeld. In 4 F gaat DRL op bezoek bij Rockanje. Het zal in deze wedstrijd gaan spannen, aangezien beide ver enigingen 11 punten hebben. Schie dam gaat naar Dirksland, dat op de ranglijst als 3e staat met 14 punten uit 12 wedstrijden. Onze stadgenoten hebben het niet verder kunnen brengen dan 10 uit 11. ZU zullen zich dus moeten inspannen om geen nederlaag te lijden. punten uit 10 wedstryden op de 3e plaats staat. Afd. Rotterdam In 1 A heeft Ursus in een thuis wedstrijd tegen Bloemhof een goede kans beide winstpunten te halen. Met 11 punten uit 9 wedstrUden staat het er veel beter voor dan Bloem-- hof dat slechts één puntje tot nu toe behaald heeft. WF, dat vorige week nog gelijk speelde, ontvangt a.s. zondag Croos- wijk, dat op één na onderaan de lijst staat. De Schiedammers hebben dus een redelyke kans om te win nen. Bij de plaatselijke wedstrijd De mosSFC in 1 C zal het ongetwij feld gaan spannen. SFC heeft uit 9 wedstrijden 3 winstpunten meer dan Demos. In de 2o klasse A gaat Singel kwartier op bezoek bij DPB. Het krachtsverschil tussen beide vereni gingen is niet zo groot, zodat geen voorspellingen gedaan kunnen wor den. Anders is het in 3 C 'met Schie damse Boys. Deze vereniging staat met 15 punten uit 9 wedstrijden bo venaan en ontvangt a.s. zondag RJB. dat slechts 2 punten uit 9 wedstrij den heeft. Een goede kans voor de Boys om hun positie te. verbeteren. Na het gelijke spel vorige week tegen de rivaal Haarlem, gaat Ber- mcs-DVS nu naar Leeuwarden, om daar de club te ontmoeten, welke ook reeds vanaf het begin van de competitie een leidende rol heeft gespeeld. Hermes had vorige week na een week stilstand, een niet al te sterke start, waarvan inderdaad het prima spel voor de rust van Haarlem een van de oorzaken was. Het is echter gebleken dat het mo reel van de ploeg thans wel zo sterk is, dat een tegenslag kan worden opgevangen. Vooral tegen het sterke Leeuwar den zal dit moreel, naast snel en open spel, een van de sterkste wa penen moeten zijn. De Friezen heb ben de leiding, doordat zy één wedstryd meer gespeeld hebben, De traditie wil, dat Hermes tegen de leidende clubs haar sterkste spel toont. Wordt deze traditie gehand haafd, dan zijn er kansen aanwezig om de leiding over te nemen. MaarLeeuwarden won zondag met 72 van 't Gooi. Moge dit een waarschuwing voor onze blauwwit- ten zijn om de zaken zo krachtig mogelijk aan te pakken. Een ge waarschuwd man telt immers voor twee. Het 2e elftal speelt 's morgens om 10 uur op het terrein aan de Dam- laan tegen SVV 2. Deze r edstrijd moet uitmaken, welke van de twee elftallen voorlopig aansluiting bij 't Apothekers nachtdienst: Apotheek F. H. Backer, St. Liduinastr. 58. Bellen by ongeval: G.G en GD Tuinlaan 80 telefoon 69290 Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8 30 uur. Zondags gesloten R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend tedere dag (behalve maandag) van '2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „De Stille glans der Gouden Eeuw". Tot en met 15 januari. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur, ook des zondags. Op woens dag- en vrijdagavond van 710 uur. BIOSCOPEN Passage, 2, 7 en 9.15 uur: „Terug uit de hel". Monopole, 2. 7 en 9 uur: „A en C in .stofzuigers". VOORSTELLINGEN: Irene, 8 uur: Erasmussehool A, af scheid J. J. Rozendal. Ter gelegenheid van het zeven tigjarig bestaan van de afdeling Schiedam van de CJ.M.V., dat in maart zal worden herdacht, zijn er een aantal feestavonden georgani seerd. die in Irene zullen worden gehouden. Het zijn onder meer: een receptie op 8 maart, een feest avond voor junioren en jongens op 12 maart en op 14 en 15 maart een feestavond voor jongens en ge nodigden. Een samenkomst op 21 april zal het winterseizoen afslui ten. Op dinsdag 14 februari zal de af deling Schiedam van de Nederland se Vereniging van Huisvrouwen een ledenvergadering houden. Behalve de gebruikelijke punten komt op j deze jaarvergadering de bestuurs- Voor SVDPW ziet het er ook niet verkiezing aan de orde, die van he- i zo gunstig uit. Tot op heden heeft j lang is, omdat de presidente, mevr. j het slechts 4 punten uit 11 wedstrij- i A. N. BoterenbroodBlanken, zich den behaald. De rood-witten gaan nu op bezoek by DHS dat met 14 77IGENLIJK dwaalden we af. Langs de Damlaan onze schreden derwaarts en lezen bij huisnummer met links in grote rechthoeken Nieuwland en 17: „Bij brand - ruitje inslaan - hoorn afnemen - daarvoor in een open veld een eenzame, puffende wachten op antwoord Er is geen brand en dus heistelling en rechts oen huizenrij in aanbouw. En draaien we ons om en zien het tafereeltje, dat ae verder van de stad af, langs de oude Kethelweg, fotograaf in actie brengt, over de onbewaakte overweg en over de brug in de Op de achtergrond zo'n typische boerderij, ingang en ramen met luiken aan de zijkant en de glim mende melkbussen vóór tegen de muur aan de weg kant. Links het houten latwerk van een tuinhekje, bomen en wat wasgoed. Rechts een groenige stapel Poldervaart, langs Tuindorp met zijn grijze gevels, het landelijke Kethel tegemoet, dat daar nog onge stoord herinneringen bewaard in verweerde' hofste den en ouderdom-scheve huisjes. eeï%ttld^rtnlXAoken ramênf de'geu^Tn ion'zware Yalken.die at jaren de elementen trot, inöekuild aras en het geblèr uan een kalf; een seren, een handkar, de rompen van twee sierviolen- lage huizenrij geraniums achter de ramen en een tjes, een paar verheven molenwielen en daarboven vrouw in schort groen hekwerk en verlepte strui- de ueru'rongentafckenuaueen kolossale eik. Het ken in de tuintjes. Het stemt rustig en tevreden is een bekend plekje tn Kethel, daar by de werk deze omgeving, die ondanks de dreigende nabijheid plaats van de molenb°tnoer H v.d. Loo. oneindig per pan de stadsbedrijvigheid is. Typerend voor het dorpskarakter, dat niet nataat Nog even de bocht door en dan wijst een witte een heilzame rust te brengen over de bezoeke e peil op een rood bord dat daarginds achter op het er zo maar eens gaat ronddwalen -onder aan tijd en erf de brandmelder is. Onwillekeurig richten we werk te denken. niet herkiesbaar stelt. Verder vermeldt de agenda nog: een boekbespreking op 26 januari, een verhandeling over „De vrouw en het verkeer" eind deze maand, een i vertoning van dia-positieven over een reis door Nederland van de heer 1 Simons, op 17 januari 's middags 2.30 uur in Irene, en een excursie naar Calvé-Delft op 20 februari. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 912 30 uur en 2—5 uur: Bril m étui: bruine shawl met wit gele strepen: zwarte regenbroek; Ijze ren beugel van auto of wagen. Te bevragen bij vinders: Mondharmonica Braanker, Vlaardin- gerdUk 169 b; bruin lederen portemon naie met inhoud W. Vrijenhoek, Prof, Kamerlingh Onneslaan 142 b; rood plas- I tic boodschappennetje, B. v. Hulst, Oos terstraat 123 a; blauwe klnderportemon. naie, M. Engelberts W. Frankelandse- straat 144 b; portemonnaie met inhoud, Pastorie Frankeland Nieuwe Haven; portemonnaie met inhoud, Marks, Hen- drik Sorchstraat 37 Rotterdam; bruine portemonnaie met inhoud, S. Kleine- koort. Hoogstraat 42 b; portemonnaie inhoudende zegels J. ColUgnon, Tol lensstraat 30 b; portemonnaie met in houd J. J. de Ruiter Burgera. v, Haa- renlaan 523; etui met inhoud, J. v. Dij- ke, Fabriplein 34 a; damespolshorloge, Uittenbogaard. Dr. de Kuijperlaan 61; bruine diadeem, A. v. d. Bos J. v. Avennesstraat 5! a; bedrag aan geld W. de Roo Beierlandsestraat 43 a; zilveren broche," Sebrechts, Houtstraat 12; ro zenkrans, B. Melief, Mariastraat 119 a; sigarenaansteker v d. Vlies, SmgeL 215 b; sigarenaansteker de Jager, St. Janssleeg 6; groene ballpoint, J. de Jong, Buitenhavenweg 176/8; hoes met sleutels. B. de Jong, Dr. de Visserlaan 56; ring met sleutels. R. v. d. Zeeuw, Singel 43 a; huissleutel, de Wit W i Frankelandsestraat 142 a: 1 paar zwarte damesschoenen, P. C Kleinekoort, Rem brandtlaan 13 b, 1 paar voetbalschoe nen, J. v. d Meijdcn. Schietbaanstraat 19 Kethel; Kussen regenpijpen en kleed je. K. v Rijswijk Mtddelharnissestraat 3; 1 glacé herenhandschoen (R). de I Ruiter, Cartesiusstraat 33 b, 1 paar 1 zwarte damesglace's. Korengevel, Heen- vlietsestraat 16; blauwe jongenspet. J v. Diggelen Lorentzlaan 51, kindei- shawl D. v. d. Hoek, P. de Hooghstr 19- gele trainingsbroek, S. Sonneveld, Parallelweg 152 a. lederen want (R) L G. v. d. Hoeven, Laurens Costerstr. 12 b; wit kinderschoentje, Stouthandel, Hoogstraat 7; zwarte damesglace (R) Vierboom IJsselmondesestraat 47 a; br. wollen handschoen (L), L. v. Goeh Houtstraat 12; padvindersriem, A. Dró ge Hoogstraat 84; geel met groen kin. derhandschoentje (L) en gestieepte shawl J. Wij zenbroek. Boijlestraat 29a, blauwe want (L). M. Boele Jan Steen straat 12- grijs handschoentje (L) F Holmgren. Alb. Thymstr. 9 b; beige ne- renglaeé (L), H. Fijten, Brugmanstraat 33 b- overhemd. Overwater. Prof, Aal- berselaan 31; 1 paar rode kinderpan toffels G. Verspeek. Schiedamseweg 1: 1 paar herenglacé's F. Schriek, Fabri- straat 16; bruine jongenspet J. Jan sen. Eendrachtstraat 83 Vlaardingen: grijze snawl. C. Franke, Rembrandt- De Vrouwenbond N.V.V. houdt op 19 januari om 8 uur een bijeen komst in het Volksgebouw. Mej. J. C. Bosma, directrice van de alg. opleiding van gezinsverzorgsters van de Ziudhollandse vereniging ,.Het Groene Kruis" spreekt over „De taak en de opleiding van ge zinsverzorgsters". De evangelisatie-commissie van de Hervormde Kerk houdt op zon dag 15 januari een Opendeurdienst in de Grote Kerk, waarvan de aan vang is gesteld op 7 uur. Ds. M. L. W. Schoch, predikant te Rotterdam, spreekt over „Ik weet een nieuw begin". GEBOREN: Johannes, z. van E. de Jonge en A. W. Rost; Cornells J., z. van A. Byl en J. Bregman: Adriaantje E., d. van J. v. d. Ruit en J. den Ouden. OVERLEDEN: P. M. Klootwijk, 85 j„ wed. van P. de Jong. ONDERTROUWD: N. Bisschop, 23 j. en C van Os, 23 j.; J. P. Dessens, 22 j. en S. J. M, Pil, 20 j.; E. A. J. Jansen, 54 j. cn L. Snijder, 31 j.; C. J. v. d. Kooij. 22 j. en S. Nagte- gaal, 22 j.; J. J. Kuiters. 26 j. en Th. A. Duller, 24 j.; G. C. Nooijen, 47 j. en M. Bozuwa, 31 j.; P. de Ruiter, 36 j. en W. M. Verlinde, 37 j.; L. F. A. Scheefhals. 20 j. en L. Verspoor, 20 J. B. Schueler. 32 j. on E. B. M. Vincent, 27 j.; S. Vlug man, 34 j. en M. J. Middendorp, 30 j.; N. van Arum, 25 j, en H. Venzclaar. 19 j. GEHUWD: A, Wille, 31 j. en J. W. L. Scholte, 24 j.; H. L. Planken, 19 j. en P. Sla, '19 j.; C. Vreeze, 30 j. en F. v. d. Oever, 30 j.; A. J. M. Melief, 24 j. en A. Tinbergen. 26 j.; A de Knegt, 23 j. en P. van Gerven, 19 j.; G. Werkman, 23 j. en M. J J. Koops, 20 j M. L. Tim- mers, 22 j. en J. H. Sluijters, 20 j.: M. J. van Dijk, 26 j. en M. H. Swa g-makers, 23 j.; J. H. Vink, 24 j. en D. de Zeeuw, 22 j. (Van een onze verslaggevers) 1 ROTTERDAM De werkzaam- i heden bij de Rotterdamse Droogdok mij en bij de dochteronderneming „De Nieuwe Waterweg" hebben van- 1 morgen een ogenblik stilgelegen door j een vrijwel algemene staking. Aan leiding tot deze staking was de nieuwe regeling van de werktijden, i welke de directie wenste in te voe ren, Er zijn op het ogenblik nog be sprekingen gaande, om een regeling te treffen, welke voor beide partijen te aanvaarden is. taan 101 b: geel-groen mutsje, A. Nolet, Vlaardingerdljk 305 b; rood kinderhand- I schoentje (R) R. Balleyns, Mariastraat i 39: gele wolten shawl de Bruin. Broers- vest 29. leidende S.H.S. 2 houdt. De uitwed strijd aan het begin van de com petitie bracht een overwinning voor SW. Het zal daarom nu zeker niet aan spanning ontbreken. Het 3e elftal speelt tegen SW 3 uit, eveneens om 10 uur op het ter rein aan de Havendyk. Ook dit wordt een stryd tegen een volko men gelijkwaardige tegenstander. Voor het 4e elftal is de thuiswed strijd, 12 uur, tegen HOV 2 vast gesteld. In verband met de weersomstan digheden is het zeer twijfelachtig of de -laatste twee wedstrijden kun nen doorgaan. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet De rood-groenen hebben zondag sportief Schiedam niet teleurgesteld door deze 2—0 overwinning op EDO heeft SW weer hoop gekregen voor de toekomst. In de komende wed strijd tegen de Volewijckers zal SVV echter dienen te bewyzen dat zij in derdaad van plan zyn in deze lift te blyven, zodat het aan de Bosrand weer een fel duel om de punten zal worden. De Volewijckers staan weiswaar met hun 3 punten sty'r onderaan de ranglijst van afd. B, dit neemt ech ter niet weg dat zy geenszins te onderschatten zUn. Het ongetwijfeld veel sterkere SW heeft 1.1. zondag d ehanden vol gehad aan de Am sterdammers en met veel geluk heb ben de Bosschenaren slechts een krappe 21 overwinning kunnen boeken. De rood-groenen zullen dan ook terdege op hun tellen moeten passen, temeer daar de Volewijckers behoorlyk revanche zullen willen nemen voor de 61 nederlaag _in Amsterdam aan het begin van de competitie. Strijdvaardigheid en doorzettingsvermogen, twee voorna me factoren in deze slopende com petitie, zullen Jan van Schijndel en zijn mannen ook zondag weer in het veld moeten breng enoni tegen de Volewijckers succes te kunnen boeken en de stygende lijn te hand haven. Scheidsrechter is de heer J. B. P. Biegelaar. Indien de weersomstandigheden het toelaten dan zullen het voor SVV 2 en 3 plaatselijke derby's worden, waarvan nimmer te voor spellen is. SW 2 'gaat op bezoek bij Hermes DVS 2 en SVV 3 ont vangt Hermes DVS 3, beide wed strijden vangen aan om tien uur. SVV 4 gaat op bezoek by Coal 2. ROTTERDAM „Wie mag van zyn hopjes zeggen dat het de enige Haagse zijn?". Dat is de inzet van een kort geding, dat de N.V. Rademakers koninklijke ca cao- en chocoladefabriek in Den •Haag aanhangig h.eeft gema'akt te- gen P.' Nieuwerkerk en zn. N.V., een dochtermaatschappy van de Rot terdamse N.V. Frank Rademaker. Het geding zai zaterdagmorgen die nen voor de waarnemend president van de Haagse rechtbank, mr. R- Prins. Beide firma's menen -hun rechten te kunnen laten gelden, op de oude merken en handelsnaam van het enige echte Haagse hopje. Oorspronkelijk waren deze in het bezit van de firma Nieuwerkerk en zoon, die echter indertyd failliet is gegaan. Het was gisteravond voor het eerst in de 33-jarige geschiedenis van de Julianaschool voor chr. u.l.o., dat deze school een leerlingenavond gaf, maar gezien het enthousiasme aan beide zijden van het voetlicht zal het zeker niet de laatste keer zyn. De vele ouders die de grote zaal van Lommerrijk vulden hebben volop genoten van hun kinderen, die een uitsteken verzorgd programma van zang, muziek, gymnastiek cn to neel presenteerden. Na het openings woord door het hoofd van de school, de heer H. de Jong, en een daveren, de inzet van een drietal trompet ters, Het het Juiianakoor zich horen o.i.v." de heer J. Versnel. De band speelde vrolyke wijsjes op de har- monika, waarna enkele klassen hun gymnastische prestaties toonden. De kampvuurscene, die ais een herinne ring aan de driedaagse schoolreis naar Lunteren het gedeelte voor de pauze besloot, groeide uit tot een show van zang. muziek en dans, waarby ook het publiek zich niet onbetuigd liet. Na de pauze brachten de oudere leerlingen de aanwezigen in span ning met het geheimztnnige toneel stuk „De Zwarte Monnik". ROTTERDAM. De tachtigste verjaardag van pater Hyacinth Her mans o.plange jaren redacteur van ,.De Maasbode" en vooral bekend om zijn wekelijkse rubriek „hors d'oeuvre", is niet onopgemerkt voor bijgegaan. Zeer velen maakten van de gelegenheid gebruik om de „père" zoals hy in de wandeling genoemd werd, in de pastorie aan de Prove nierssingel te Rotterdam te komen gelukwensen en uit alle delen van het land waren telegrafische geluk wensen binnengekomen. Het Historisch Museum schrijft: Het schijnt, dat de naam van Kaat Mossel bij de Rotterdamse jeugd be kend is. doch de opstellen, welke jongens en meisjes van de lagere school moesten inleveren, geven slechts een pover begrip van haar historische betekenis. De jongensprijs zal dus gebruikt worden als beloning van een gelijk tijdig lopende prijsvraag: „Wie is de admiraal?" By loting is uit de talrijke goede oplossingen de prijs toegewezen aan een achtjarig jonge tje, Koosje van Bodegraven. Bij de opstellen van de meisjes, die ook vrij onjuist waren, bleek het dat slechts enkelen iets meer over het leven van Kaat Mossel wisten te vertellen Het beste opstel is van 1 Marijke de Brij Op zaterdagmiddag 1<, januari worden hun de prijzen uitgeieikt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1