In 1955 werden de grondslagen gelegd voor vele grote werken Alom heerst bouw-activiteit Nieuwjaarsrede van burgemeester Peék Gemeenteraad praat weer over Stadhuisplaimen Schaap nog ongeslagen yiaardingerstraat wordt brede toegangsweg Veel lof voor scheidend schoolhoofd Rozendal HOUTMAN Diensten en bedrijven kunnen uitbreiding nauwelijks volgen Burgerlijke stand BIJ 33 HAMERPUNTEN en over muziektent in Kethel Districts biljartwedstrijd KERKDIENSTEN „Een vent waarmee gewerkt kon worden" 33 jaar aan Erasmusschool A Dienstjubileum van 35 jaar Toonkunst-concert 81 Bekeuringen Gasfles in brand PIANO'S - 00GELS „A. m C. in stofzuigers" gemeente; Onteigeningsplan Vlaardingerstraat Paspoort kost per 1 februari 5,50 Praktisch gedeelte examen brandwacht. P. Smit jr. levert m.s. Arkansas af Ss. „Svartenhondt" bij Menado gestrand Zeeman na val in ruim gedood Bejaarde dame viel voor woning Zaterdag 14 januari 1956 „Wy kunnen op hel Jaar 1955 terugzien als een Jaar, waarin op velerlei gebied de grondslag is gelegd voor de grote werken, welke In de komende jaren tot stand zullen worden gebracht en ingrijpende veranderingen in onze omgeving zullen brengen. Toegegeven kan worden dat de arbeid van de overheid meestal weinig spectaculair is, maar daarmede Is nog niet de opvatting gewettigd, dat de huidige moeilijkheden door het gemeentebe stuur onbehandeld zouden worden gelaten. Zulks kan alleen worden ge steld door hen, die niet verder willen zien dan het moment van nu en niet in staat zijn de binding tussen verleden en toekomst zich voor ogen te- stellen. De grote lijnen van de uitbouw onzer stad zün voor de buiten staander niet altijd even duidelijk, wie hierover een oordeel wil vellen, moet niet zien naar jaren, maar naar perioden, niet enkel naar de hoogte punten, maar naar gestadige arbeid, welke het bereiken daarvan heeft mo gelijk gemaakt. Zo is dit jaar te zien als het begin van een 4-jaarlijkse periode, binnen welke de werken, welke thans onderhanden zijn, zullen worden voltooid. Met name geldt dit de woningbouw." Zo besloot burgemeester mr. J. W. Peek de nieuwjaarsrede die hij gisteravond in de gemeenteraad hield. Een gematigd optimistische toon spreekt uit deze rede, die voor een belangrijk deel is gewijd aan de bouwbedrijvigheid in onze stad maar ook aan de woningnood. Tegenslagen De weg; voor de komende jaren is duidelijk, 20 meende de burge meester: meer woningen en meer gelegenheid tot recreatie in de ruimste zin des woords. Vele te genslagen zijn er in 1955 geweest. Slechts 235 woningen konden wor den betrokken en mede daardoor is de nood tot ongekende omvang gegroeid, Het aantal ingeschreve nen bij het bureau Huisvesting be draagt thans 5376, dus 651 meer dan verleden jaar; van deze stijging heeft ruim de helft. n.l. 372 be trekking op vestigingen van buiten. Daartegenover staat echter dat 665 woningen In aanbouw zijn, dat voor S45 woningen de palen thans geslagen worden en dat voor nog 295 woningen wd aanvraag is in gediend voor het verkrijgen van een halve premie. Nog nimmer in de geschiedenis van Schiedam was de bouw van zoveel woningen ge lijktijdig in uitvoering. Een groot aantal van deze woningen komt nog dit jaar gereed, terwijl ook voor 1957 een grote toename van de wo ningvoorraad verzekerd schijnt In de binnenstad echter gaan wo ningen verdwijnen. De panden no dig voor verbreding van Vijgen- steeg en Spinhuispad zijn thans vrijwel alle aangekocht en de rest volgt, zodat in de naaste toekomst de zo lang gewenste doorbraak tot stand kan worden gebracht.Daar naast zjjn er 53 percelen, aange kocht voor de sanering. Het verlenen van bouwcontingent heeft de laatste jaren ernstige moeilijkheden opgeleverd, waar door de continuïteit ia het bouwen niet gehandhaafd is kunnen worden en de bedrijvigheid dus tijdelijk onderbroken is moeten worden. Om die reden heeft Schiedam met een tiental andere gemeenten besloten om samen te werken. Men stelt zich voor een z.g. agglomeratie- GEBOREN: Frèdericus J., z. v. F. J.J. Huele en L. "W. Scholtus. Tirza. d, v. H. Bosman en C. Vrijland en Ellen, d, v. idem, Marie Louise, d. v. A. A. Krebbers en C. Morelis. OVERLEDEN: D. Mak, 88 j„ wed. van J. A. Cappon. D. C. v. d. Kooij 84 j. H. J. Homburg 69 j. wed van W v. d. Zwaai. Apothekers nachtdienst: Apotheek fa. Westendorp, Singel 81. Bellen bü ongeval: G,G. en GJ3 Tuin laan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9 30 tot 4.30 uur eo iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal cn Bibliotheek, Dam. geopend Iedere dag (behalve maandag> van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags! van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „De Stille glans der Gouden Eeuw". Tot en met 15 januari. Geopend dagelijks van 2 tot S uur, ook des zondags. Op woens dag- en vrijdagavond van 7—10 uur. BIOSCOPEN Passage, 2. 4.15. 7 en 9.15 u: „Terug uit de hel". Monopole, 3. 5. 7 en 9 uur: „A en C in stofzuigers". VOORSTELLINGEN; Arcade, 8 uur. Mar.nenxangver. W. F., jaarfeest. Irene, 7 uur. Ver, Vegla, film. Musis Sacrum, 8 uur: Pers. ver. Romi. cabaret. Blauwehuis, 8 uur: Vara-televisie- club. contingent te verkrijgen die de con tinuïteit waarborgt Verder hoopt Schiedam een groter contingent toe gewezen te krijgen. Industrie Een verhoogde industriële activi teit is waar te nemen, constateer de burgemeester Peek verheugd. Nieuwe bedrijven hebben zich hier gevestigd en een aantal Schiedam- se bedrijven heeft zich uitgebreid in de nieuwe industriegebieden Zo heeft het industrieterrein ten noor den. van de Parallelweg thans bij na zijn bestemming gevonden en het industrieterrein ten westen van de Scbie is steeds verder in exploi tatie gebracht. Ziekenzorg en onderwijs Ook op het gebied van de zieken* zorg en het onderwijs is er een bouw-activiteit merkbaar geweest. Met de bouw van de school aan de Lorentzlaan zal spoedig begonnen worden; gehoopt wordt dat 'deze school nog voor het begin van de nieuwe cursus gereed komt. Op het programma staan nog twee lagere scholen in Nieuwland en een aantal kleuterscholen. Maar ook het schoolbuitenhuis moet genoemd, dat in Oosterhout zal. verrijzen. Wanneer geen com plicaties zich voordoen zal dit ge bouw nog dit jaar in gebruik ge nomen kunnen worden. 2000 Leer lingen van dg 6e klasse der lagere scholen zullen hier jaarlijks kun nen genieten van. de Brabantse na tuur. Gemeentewerken De stadsuitbreiding verplicht de gemeentelijke diensten en bedrijven tot extra-maatregelen. Bij het ab normaal grote verloop onder het gemeentepersoneel, stellen deze uit breidingen zware eisen aan het lei dinggevend personeel, die de zaken gaande moeten houden. Met vol doening kan geconstateerd dat het werk nog ongestoord voortgang heeft kunnen vinden. Verschillende publieke werken zijn uitgevoerd of komen dit jaar in uitvoering, zoals de vernieuwing, de verbreding of de aanleg van een aantal bruggen. Helaas kan het na lang onderhandelen vastgestelde plan voor de Vyfsluizenbrug niet uitgevoerd worden. Maar het Delta-plan, in welke vorm ook vastgesteld, zal aanzien lijke veranderingen in Schiedam te weeg brengen en diep ingrijpende maatregelen nodig maken. Ook de technische bedrijven zijn nauw betrokken bij de stadsuitbrei ding en een totale reorganisatie van produktie en distributie zijn nodig gebleken. Was. in 1939 nog maar 20 miljoen kw aan elektriciteit nodig, deze capaciteit is thans opgelopen tot 90 miljoen kw. Aanzienlijke ver sterking van de kabels was het ge volg, Bij het gasbedrijf steeg de afname van ,7. miljoen kub. meter in 1939 tot 20 miljoen en hiervoor zijn voorzieningen nodig geweest. De levering is thans voor de helft gebaseerd op het kraakgas. Binnen afzienbare tijd zal het stadsgas op gevoerd worden tot 4500 caloriën, hetgeen een aanzienlijke besparing geeft. Recreatie Maar de taak van de gemeente ligt op een breder vlak. Ook voor gelegenheid tot recreatie moetge zorgd worden. Wat de sport betreft zijn zeven sportvelden gereed ge komen en zij die de voorkeur ge ven aan de zaalsport zullen .roet belangstelling de plannen van de Schiedamse Gemeenschap volgen voor de bouw van een sporthal, die overigens ruimer van opzet 2al zijn, dan als sporthal alleen. De steeds toenemende recreatie mogelijkheden heeft tot gunstig ge volg dat de jeugdbaldadigheid af neemt. Pedagogisch heeft gewerkt het optreden van de jeugdverkeers- brigade, maar ook de verkeerspoli tie. De sterke toeneming van het verkeer, in de laatste twee jaar met 25 pet, dwingt tot voortdurende oplettendheid. De politie heeft haar veel omvattende taak op lofwaar dige wijze vervuld en het verheug de de burgemeester dat de verhou ding tussen politie en publiek aan genaam bleef. Dit bleek o.a. ook uit het feit dat in korte tijd door de burgerij een bedrag van f 10.000 bijeen is gebracht om het politie- muziekgezelschap aan nieuwe in strumenten te helpen. Toekomst De burgemeester besloot zijn re de met het werpen, van een blik in de toekomst, waarbij hij een Maasboulevard zag met grote flat gebouwen en een attractief café restaurant, een voltooid sportvel dencomplex doorduizenden be zocht, een natuurbad naast een groot recreatie-oord waar de bur gerij ontspanning zou kunnen vin den, voltooide spoorwegwerkerv met een. verkeerstunnel, verbeterde we gen tussen de stadsdelen en een. nieuwe route voor het doorgaande verkeer. Met als bekroning, van dit alles het gereedkomen van het nieuwe stadhuis aan het Emrna- plein» De vergadering van de gemeenteraad die gisteravond ls gehouden stond wel in het teken van de Nieuwjaarsrede van burgemeester mr. J. W. Feek, die wjj hiernaast weergegeven hebben. Want na deze rede is er eigenlijk maar weinig meer besproken geworden door de raadsleden en de zesen dertig punten van de agenda gleden gladjes „onder de hamer" door. Totdat bü het laatste punt de gemoederen even loskwamen. Maar toen ging het ook over het Stadhuisplan! Nadat burgemeester Peek zijn toe spraak beëindigd had, stond het oud ste raadslid, de heer J. Poot op. Spre kende namens alle raadsleden dankte hij de burgemeester voor de. wensen in de rede vervat en sprak van zijn kant de hoop uit dat zowel mr. Peek als wethouder mr. M. J. M. van Kin deren spoedig geheel hersteld moch ten zijn van hun ongesteldheid. Daarna was de afhandeling van de agenda aan de orde. De leden mr. H. B. Engelsman en J. Alyk hadden gelijke bezwaren tegen de straat namen, die volgens het voorstel van b. en w. gegeven zouden worden aan de nog aan te leggen straten in Nieuwland: er zijn te lange en te ingewikkelde namen bij. De eerste spreker stelde laconiek voor om maar de titels en voorletters van de naam gevers weg te laten. Hier voelde wet houder Th. J. L. van den Berg wel iets voor, maar het zal eerst in onderzoek worden genomen. Muziektent Het voorstel om het terrein rond de muziektent aan de perenlaan in tuindorp Kethel van sierbestrating te voorzien en verder in te richten als kinderspeelplaats, lokte wat discussie uit. De beer A. J. van Lith vond het voorstel prachtig, maar wilde om meer ruimte te hebben voor de speel plaats de muziektent laten verplaat sen naar het plantsoentje aan de Schiedamseweg. De heer A, Sonne- veld was verontwaardigd over het gesjot w met de muziektent. De ver plaatsing naar Kethel had ƒ25.000 gekost en de tent diende nu alleen als speelplaats voor de kinderen. Zet er tenminste een omheining omheen, vond hij. De heer J. Hofman wees nog op het belang van deze muziek tent voor het sociale leven in tuin dorp Kethel. Verbetering hoe eer der hoe beter. Wethouder Van den Berg had een hard hoofd in de verhuizing maar wilde de mogelijkheden wel onder zoeken; ook die voor een afrastering. Nutswet en stadhuis Tenslotte dan kwam het voorstel van b. en w, om het college te mach tigen tot het nemén van stappen om te komen tot een nu'swet voor de onteigeningen ten behoeve van het raadhuis. De voorzitter had uitvoe rige discussies voorzien en dit voor stel tot na de pauze verschoven. Het viel wel mee. De heer Van Lith stelde voor het voorstel nog even aan te houden om te kijken wat voordeliger werkte een. nutswet of de onteigening volgens de Wederopbouwwet, Hij werd daarover aangevallen door de fractieleider van de K.VJ?.. Ir. W. W. K. v. cL Toorn, die meende dat de heer Van Lith. was afgegaan op een sensationeel krantenbericht. Wat niet juist bleek, want toen de burgemeester verklaar de dat de mogelijkheden voor ont eigening via de Wederopbouwwet grondig waren onderzocht maar on mogelijk bevonden, legde de heer Van Lith er zich b{j neer. De heer Kok was nog steeds niet overtuigd dat het Emmaplantsoen de juiste plaats was voor het nieuwe stadhuis en de afbraak van bestaande huizen ging hem erg aan het hart. Ook toen de burgemeester (voor de zoveelste maal overigens) betoogd had dat er geen huis afgebroken zou worden voordat er een vervangend contingent verleend zou zijn. Burgemeester Peek ging nogmaals uitvoerig op de kwestie in. Dat een commissie van deskundigen na uit voerige bestudering tot de conclusie was gekomen dat het Emma-plein de beste plaats was vooreen stadhuis, centraal als het zou komen te liggen aan de uitvals- en verbindingswegen. De wijze van onteigening maakt, voor wat de duur betreft, geen ver schil, daar het wachten niet zal zijn op de onteigening, maar op de toe wijzing van het vervangingscontin gent. Ook dit voorstel werd tenslotte aangenomen, met de heer Kok als enige tegenstemmer. De Schiedamse gemeenteraad heeft gisteravond een uitgewerkt plan goedgekeurd tot onteigening van een aantal precelen aan de Vlaardingerstraat, de Vellevcst en de Kethelstraat. Deze onteigening is noodzakelijk om de beschouwing van de noord westzijde van de Vlaardingerstraat te verbeteren en tevens om te kunnen komen tot de aanleg van de laatste schakel in de verkeers weg, welke de binnenstad van Schiedam za] verbinden met de m uitvoering zijnde bebouwing van het uitbreidingsplan Nieuwland, het in aanleg zijnde tuindorp Kethel, de provinciale weg Den Haag Schiedam «n de Rijksweg no. 20 (RotterdamHoek van Holland). Omdat onteigening krachtens de bebouwingvoorschxïften voor de be bouwde kom, op zichzelf niet mo gelijk is, werd bij Raadsbesluit van 21 januari 1946 voor de noordwest zijde van de Vlaardingerstraat een bijzondere voorgevelrooilijn vastge steld. De Vlaardingerstraat zal een rij- breedte verkrijgen van 12 meter, met trottoirs langs beide zijden elk van 4 meter. Om de nieuwe weg te kunnen aanleggen, zullen de langs de noord-westzijde van de Vlaardin gerstraat en enkele langs de Velle- vest en Kethelstraat gelegen panden gesloopt moeten worden. Op de vierde wedstrjjdrvond om het districts kampioenschap biljart drie banden in Thalia, is er enige verandering in het programma ge komen, doordat Schewe, (Bntre Nous) wat laat verscheen. Hierdoor werd de wedstrijd "WaldaSchewe omgezet in die tussen Walda en Ruggenberg. In de eerste partij kwam Ruggen- berg (Rembrandt) uit tegen Gouka (Entre Nous) om resp. 40 en 30 caramboles.. Laatstgenoemde speler won deze partij glansrük, want toen hij in de 4Ute beurt de 30 vol maakte, noteerde Ruggenberg slechts 19. Van meet af aan, bleek de Entre Nous-speler goed op dreef; Ruggenberg daarentegen, had een off-day. Smits (Pleinzicht) speelde in* de partij tegen Schaap (Rembrandt) niet best. Aanvankelijk ging het spel van beide spelers tegen elkaar op, doch in de 12e beurt ging Schaap uit lopen. Toen Schaap in de 58ste beurt de 40 volmaakte, noteerde Smits slechts 15. Schilperoord (RES) heeft gister avond zijn nederlaag-serie geprolon geerd tegen Eikenbroek (Pleinzicht). Beide spelers konden er aanvanke lijk niet inkomen, zodat in.de 14e beurt het verschil slechts één punt bedroeg. Hierna ging het beter bij Eikenbroek. Met 43 beurten maakte Eikenbroek de 30 vol; Schilperoord kwam niet hoger dan 10 Inplaats van de wedstrijd Walda —Schewe, werd de match Walda (Bellevue)~Ruggenberg (Rembr.) gespeeld. In deze partij bleek Rug genberg, althans in de 2e helft, be ter op dreef dan in zijn eerst ge speelde wedstrijd. Hij won van Wal da na 64 beurten: Walda kwam er toen nog 6 tekort, Ruggenberg heeft deze overwinning te danken aan het feit, dat Walda na de 17e beurt niet minder dan 21 maal ach tereen poedelde. Door inlassing van deze wedstrijd, is het programma voor vrijdag 20 januari nog niet bekend. Ned. Herv. Gemeente. Grote kerk: 10 uur ds. A. Hoffman en 7 uur ds. M. L. W. Schoch uit Rotterdam. Nieuwe kerk: 10 uur ds J. G., Jansen en 5 uur ds. J- D. Smids. Westerkerk r 9 en 10.30 uur:- dr. L. J. Cazemier en 5 uur ds. J. C, Stelwagen (Hillegersberg). Vredeskerk 8 en 10.45 uur ds. J. GraB en 7 uur dr. L. J, Cazemier, Kethel: 10 en 7 uur: da. De BruiJn. Geref, Kérk, Oosterkerk: 10 uur ds. W. A. Krijger en 5 uur ds. G, Brink man. Pl.mtagekerk: 9.30 uur ds. D. G. A. Brouwer (A'dam) en 4.30 uur ds, W. A. Krijger Juliana kerk: 10 uur ds, Brinkman cn 5 uur ds. G. A. Brou wer. Kethel: 9.30 uur en 2.30 uur ds. G. W. RUksen (R'dam). Ziekendienst gemeente-ziekenhuis: 7 uur pastoor C Tol, Kerk, 10 uur ds. J. Oud-Kath. Kerk, Dam 28; 10.15 uur hoogmis. Chr. Ger, Kerk: kerkgöbo.uw Waran- ds. B.K.-laan; 10 en. 5 uur da, L, Kraan, Chr, Ger. Gemeente. Volksgebouw Tutniaan: 10 en 4 uur ds. M. J. Mid delkoop. Oufl-Geref. Kerk. Jeugdhuis Lange Haven 07; 10 en 5- uur: ds. F. Luytjes Baptlstengemeente; kerkgeb. Broers- vest 53; 10 en 7 uur ds. J. Segaar. Leger des Jtteils: Lange Haven 27: 10 uur heUlgingssamenkomst. 7.30 uur verlossingssamenkomst. Gerrlt Verboon- straat: 8.30 uur openluehtsamenkomst o.l.v. majoor en mevrouw J. H. Prentje, Een elektrisch scheerapparaat ts van de heer L. WïKems ontvangt, het cadeau, dat de heer J. J- namens de ouders van de leerlingen. Rozendal (rechts) uit de handen Talrüke leerlingen en oud-leerlingen uit alle delen van het land en ouders van leerlingen waren vrijdagavond tezamen gekomen op de ouder avond van de Erasmusschool A in Irene om afscheid te nemen van het hoofd van de school, de heer J. J. Rozendal. Dit afscheid, dat het school hoofd ongetwijfeld nog lang zal heugen, bracht een aantal sprekers naar voren, die zo de loftrompet staken over de verdiensten van de heer Rozen dal, dat het hem. wel wat teveel werd, zoals hy zelf bekende. Uit het grote aantal belangstellen den alleen al, dat deels van heinde en ver was gekomen, kon men op maken, dat het afscheid een zeer gezien persoon gold, aan wiens les sen velen dankbaar terug denken. En ongetwijfeld betekent het heengaan van het hoofd een groot verlies voor de Erasmusschool A, Met zijn familieleden achter een tafel op het podium gezeten, hoorde de scheidende, die 33 jaar hoofd van de school is geweest en in maart met pensioen gaat. de sprekers aan. De voorzitter van de oudercommissie, de heer L. Wïllems, opende de rij en schetste in korte trekken de loop; baan van de heer Rozendal. Hij bracht „de sterke figuur, die wist wat hij wilde" hartelijk dank voor de prettige samenwerking en. overhan digde namens de ouders van de leer lingen een elektrisch scheerapparaat, een „getuigschrift' en een foto van het gesproken woord. De inspecteur van het gemeente onderwijs, de heer M. Holl, veront schuldigde wethdüder H. Sabel in verband met de'gemeenteraadsver gadering. en bracht de dank van het gemeentebestuur aan de man, „die gedurende 33 jaar zijn sporen, op het gebied van het onderwijs in Schie dam meer dan verdiend heeft". Een verantwoordelijk Hoofd met 'n eigen mening, „een vent^ waarmee gewerkt kon worden", zo schetste de spreker hem. De rijksinspecteur voor het onderwijs, de heer M. Bijpost, sprak in dezelfde geest óver de uitgespro ken eigen mening van de heer Rozen dal, getoetst in de praktijk, en bracht de hartelijke dank namens de rijks inspectie. Namens het onderwijzend perso neel voerde de heer J. Scheffer het woord. Ook van die kant dank, spe ciaal voor de collegialiteit in de kleine gemeenschap van personeel, waar deze conciëntieuze werker een stimulerende invloed, had. De ver« tegenwoordiger van heotservolknd tegenwoordiger van het volksonder wijs, een instelling waarvan het hoofd jarenlang lid was, sprak over de door de leerlingen voor hun hoofd bedachte bijnaam „de roos", die in feite een lofwaardige naam is, ge zien de bijzondere eigenschappen van deze bloem. Als collega van de heer Rozendal sprak nog de heer G. Sterk, die op een prettige samenwerking wees gedurende de tijd van „samen wonen" (Erasmusschool B en Goe man Borgesiusschool. Bijzonder treffend teas ook de dank van de oud-leerlingen uitge sproken door Dr. C. Heijboer, die er terloops op wees, dat de 6de klas van 1936, maar liefst 2 ingenieurs, 3 art sen2 doctorandi en een jurist had voortgebracht. Het cadeau van de oud-leerlingen was een. encyclopedie in drie delen. En tenslotte kwamen nog de kinderen van de heer Rozen dal aan het u-oord, die in dichtvorm, op alleraardigste wijze dank brach ten aan hun vader en leraar. Het dankwoord, dat de heer Rozen dal tot slot uitsprak, bewees dat de school niet alleen een opvoeder van formaat verliest, maar ook een uit stekend redenaar. Uitvoerig, maar Vandaag herdenkt de heer H. van Es het feit, dat hij 35 jaar geleden in dienst trad van de Glasindustrie Pieterman n.v. De heer Van Es. die op 32-jarige leeftijd 2ijn. loopbaan bij de n.v. begon, is jarenlang werk zaam geweest als chef van de slijpe rij. De laatste 5 jaren is hij opgetre den als contrtoleur van de expedi tie. Het heuglijke feit is voor de jubilaris niet onopgemerkt voorbij ge gaan; vanwege net bedrijf viel hem een huldiging te beurt. De jubilaris is de oudste werkne mer in dienstjaren bij Pieterman, Dit feit was aanleiding om de heer Van Es op 15 november 1955 het ceremonieel van het slaan van de eerste paal voor de nieuwe fabriek te laten verrichten. Artsen op zondag In spoedgevallen zijn dit week einde de volgende artsen te raad plegen: J. van Buren, Buys Ballot singel 72—76. tel. 69661; A. Q. C. Klomp, Juliana van Stolbergstraat S, tel. 699Ó2; W T. P. Nijenhuis, B.K.-Laan 154, tel. 69880. Geopend is apotheek fa. Westen dorp, Singel 81, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. gekruid met veel grappige opmer kingen, bracht hij allen dank voor de hulde en in het bijzonder en dat zeer persoonlijk de sprekers, waarvan hij de meesten van zeer nabij kent. Van de gelegenheid om de heer Rozendal in de pau2e de hand ten afscheid te drukken werd druk ge bruik gemaakt. Het was'in alle op zichten een stijlvolle afscheidsavond, niet "in het minst door de muzikale omlijsting van het „Entr' Acte En semble", het zeer onderhoudende toneelspel van de Schiedamse Onder wijzers-toneelvereniging in „Het meisje en de inbreker" en „Mond- scheinsonate" en het vrolijke reünie bal. dat de avond besloot. Donderdag 19 januari, aanvang 8 uur, vindt het 3e Toonkunst abon- nements-concert plaats in het Pas sage-theater. Het Rotterdams Phil- harmonisch Orkest speelt de wer ken; vioolconcert van A. Mozart. Haffner-symphonie van Mozart en Sheherazade van Rimsky—Korssa- kow. Jean Martinon treedt op als gast-dirigent en soliste is Lola Bo- besco, violiste. (Advertentie IJlf.) Singel 114-116 Schiedam In het kader van de landelijke verkeersactie heeft de Schiedamse politie gisteren 81 bekeuringen ge maakt bij een algemene verkeers controle. Bij laswerkzaamheden in de kel der van het sportfondsenbad, sloeg gistermorgen de vlam in een gas fles. De brandweer had het vuur snel gedoofd. Het hoofd van de brandweer, ir. S. Moesker, had de leiding. Sedert jaren vertrouwd adres In Monopole: In ,A, C. in stofzuigers" leve ren Bud Abbott en Lou Costello hun aandeel in de lawine van pret voor alle leeftijden-of voor boven de 14 jaar, die altijd weer een gewillig publiek vindt. In dit door William A. Seiten geregisseerde lachprodukt is Lou de eenvoudige boerenzoon Benny Miller, die zich voor het za kenleven rijp gemaakt acht door. een grammofoanplatencursus „Hoe word ik een goed verkoper". Als hij per post zijn diploma heeft ont vangen, stort hij zich door tus senkomst van een oom in de ver koop van stofzuigers. Onnodig te 'zeggen, dat zün eerste optreden als vertegenwoordiger in Los Angeles in dienst van Morrison (Bud Ab bott) een geslaagde mislukkig wordt die zijn oom hèlpt oplossen door hem snel, over te plaatsen naar een filiaal in een andere plaats.. Maar ook daar slaat hij alleen maar een mal figuur. Dan ontpopt Lou zich plotseling als een gedachtenlezcr en het ene verkoopsucces volgt na het andere. Als hij de intrigant, hoofddirecteur Morrison, dreigt te ontmaskeren, volgt er; een serie ingewikkelde ver wikkelingen, die een vrolijkheids lawine in beweging brengt. Het gaat niet aan om de finesses te verklappen, maar tenslotte" komt alles héél goed terecht. «SCSIEBB rómCIEEL NIEUWS Het hoofd van het gemeentebe stuur van Schiedam maakt ter vol doening aan het bepaalde in artikel 80 der Onteigeningswet bekend: dat ingevolge bovengenoemd wetsarti kel een, bij besluit van de gemeen teraad van 13 januari 1956 voor lopig goedgekeurd uitgewerkt plan met uitvoerige kaarten, een grond- tekening en verdere bescheiden tot onteigening in het belang der volks-, huisvesting, ten name van de ge meente Schiedam, ter verkrijging van de beschikking over onge bouwde en gebouwde eigendommen, gelegen aan de Vlaardingerstraat, de Kethelstraat en de Vellevest,- in verband met de vaststelling van. de voorgevelrooilijn voor de Vlaar dingerstraat bij besluit van de Tijdelijke gemeenteraad van Schie dam van 21 januari 1946, goedge keurd door gedeputeerde sta tan der provincie Zuid-Holland bij besluit van 6 maart 1946, G.S. no. 15, zulks krachtens art. 77, le. lid, sub. 5, der Onteigeningswet heden ter secretarie .dier gemeente (afdeling Algemene Zaken Stadhuis) is ne- dergelëgd en gedurende dertig da gen voor een ieder ter Inzage zal liggen en dat volgens artikel 81 van bovengenoemde wet, de be langhebbenden uiterlijk veertien dagen na verloop van de termyn voor nederlegging hunne bezwaren schriftelijk aan het gemeentebe stuur kunnen opgeven, Schiedam, 14 januari 1956. Het hoofd van het gemeente bestuur voornoemd, J. W. PEEK Ter algemene kennis wordt gé bracht dat, in verband, met een wij ziging van de provinciale leges ver ordening, voortaan voor elk pas poort en voor elke verlenging van een paspoort een bedrag ad f 0.59 in rekening zal worden gebracht. Deze maatregel gaat in op 1 febru ari 1956. In de gemeente Schiedam bedra gen dus met ingang van I februari 1956 dè kosten voor het verkrijgen van een nieuw paspoort f 5.50 en de kosten' voor het verlengen van een paspoort eveneens f 5.50. ROTTERDAM Het praktische gedeelte van het examen brandwacht, waaraan op 29 december 372 van de opgeroepen 480 leden van de vrijwillige brand weer voor het schriftelijk gedeelte hebben deelgenomen, zal worden gehouden op zaterdag 21 Januari om 14 uur op het terrein van de Gemeentelijke Vervoer- en Motor- dienst aan het Blij dorpplein. Van het genoemde aantal deel nemers valt circa 10% af wegens onvoldoende beantwoording van de gestelde vragen. Een kleine groep, die de vragen niet geheel bevredigend heeft be an' voord, zal in de gelegenheid wo-ik.'n gesteld het examencjjfer .te verbeteren. Deze leden zullen dan op het gebied van de praktische uitvoering van de taken nader aan de hand worden gevoeld. Donderdag j.l. werd na een ge slaagde proeftocht op de Noordzee het motortankschip Arkansas door de machinefabriek en scheepswerf van P. Smit jr.. N.V, te Rotterdam overgedragen aan de rederft The Caltex Oceanic Ltd, te New York. Het schip, dat een draagvermo gen heeft van 18.075 ton, is gebouwd volgens de hoogste klasse van het American Bureau of Shipping voor het vervoer van olie in ruimtanks. De lading, welke vervoerd wordt in totaal 33 tanks, kan door middel van. de. in de hoofdpompkaraer: opge^ stelde elektrisch gedreven tandrad- pompen en stoomzuigerpompen met een totale capaciteit van ca 1600 ton per uur worden gelost Woensdag j.l. .is het s.s. „Swarten- hondt" van de Kon. Paketvaart Mij. te Amsterdam, doordat tengevolge van een hevige windvlaag, het an ker ging krabben bij Menado op Ce lebes op het strand terecht geko men. Donderdag werd de positie van het schip, dat nite op eigen kracht vlot kon komen, slechter, doordat een zware deining het schip geheel aan de grond drukte en hevig deed werken. Vier KPM-schepen zijn voor de rederij ter assistentie naar Menado gezonden. De „Kalianget" kwam 12 dezer bij de strandihgsplaats aan, de „Bagan" op* 13 dezer en vandaag zullen de „Japara" en de „Sinabang" te Menado arriveren. Voorts is de sleepboot „Jacobs" donderdag van Soerabaja vertrokken om de „Swar- tehandt" assistentie te verlenen. In het haven iekenhuis te Ham burg is overleden de 20-jarige stuur mansleerling N. Woldinga uit Maas sluis, die tijdens werkzaamheden aan boord van het s.s. „Aldibl" in een ruim is gevallen. Het slachtoffer was met een sche- delbasisfractuur in zorgwekkends toestand naar het ziekenhuis ver voerd. Heden is het stoffelijk, over schot naar Nederland overgebracht. Maandag zakte Rotterdam de begra fenis plaatsvinden. Bij het verlaten van een woning aan de Dordtselaan is gisteravond de 74-jarige mevr, T. Merise-Van der Stigchei die in de Narcissenstraat woont, gestruikeld en op straat ge vallen. Met een gebroken rechter- bovenbeen en rechteronderarm werd zij naar het Bergwegziekenhuis ver voerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1