1 C Maison de Klerk door brand gehavend Excelsior moést de vlag strijken voor het enthousiaste BEC scheid na 47 jaar .-koren vieren gezamenlijk jaarfeest Schiedam9 met veel pech verloor onnodig met 1-2 re Dé heer J. Weijling verlaat NV Cleton Cabaretavond pers. ver. Romi Deur open voor kat Gouden sieraden gestolen Zeeman kuierde op het rijwielpad Diefstal van 300 dollar uithui Filmavond van pers. ver. Vegla Burgerlijke stand WE slaat SFG voor 2e maal OORZAAK ONBEKEND VOETBAL IN SCHIEDAM Zeeman brak been na aanrijding Hoge raad behandelt zaak Ruitentikker maakt 6 horloges buit Inbrekers stalen geldkist met 2000 SCHIEDAM 1.70 1.29 1.79 1.39 DEGRAAPS SLAGERIJ 0.49 0.79 0.99 0.49 0.55 jongeman of jongedame KO ERIE RS" RS "-'Mi Maandag 16 januari 1956 Van 1908 af. dus 47 jaar lang is de heer J. Weijling werkzaam geweest bij dé N.V.. Intern. Technische, Han del Mij vJi. F. J. Cleton aan de Nieuwe Haven in Schiedam, laatste lijk als magazijnmeester. In die lange periode heeft: hij de ups en downs van de firma meegemaakt, is er mee vergroeid geraakt. En nu hij wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd zijn firma gaat verlaten om - van een welver diende rust te genieten, kon het ook niet uitblijven dat het afscheid tot een grote huldiging is geworden. Deze had zaterdagmiddag plaats in het bedrijf. Maar ook van officiële zijde is er erkenning geweest voor de verdien ste van de heer Weijling. want bij de huldiging kon directeur H. Cleton hem de zilveren medaille behorende bij de Huisorde van de orde van Oranje-Nassau opspelden, en hem bovendien nog de zilveren penning van de Maatschappij voor Handel en Nijverheid overhandigen. Dit ge schiedde na vele hartelijke en'waar- derende woorden van de directeur. De personeelsvereniging Romi (Rotterdamse Margarine Industrie te VJnardingenti had haar cabaret- avond zaterdag dan eigenlijk in Musis Sacrum, omdat de zalen in I Vlaardingen te klein zijn en de Stadsgehoorzaal weer te- groot is. Voor het Schicdamse personeeleen buitenkansje. De voorzitter van. de vereniging, G. P. Blols, heette in het bijzonderde directie met dames welkom. Daarna was het „Achter klaar draaien maar" een cabaretrévue van ;.Truxini Company" uit Haar lem. Het showorkest De Mirlitons met als zangeres Mitze Warier zorg de voor een goed muziekje. John Davids „scheurde" heel wat uit zijn accordeon en Joop Boerse paro dieerde geestig in o.a. Henkic de rccruüt. Dat Lajos Heros metv zijn wonderhanden wopderkJanken maakte/ zoals in het programma stond,-was nauwelijks teveel gezegd. Gerry en Marion, jonglerende aécro- baten kregen menig open doekje evenals de accrobate Betty Viscro. Truxiui." Company bleek in -feite goede illusionisten te herbergen, die het publiek goed bij de neus namen. Zangeres Mitze Warier bleek een niet onverdienstelijk kunstfluiter te zijn en de Rolling Stars, die-de Jaat- ste maanden Schiedam nog al eens hebben aangedaan, rolschaatsten weer behendig op een bijzonder klein platform. Het grote succes was het optreden van de muzikale clown Fantasie, die zijn reputatie alle eer aandeed. Op het gezellige bal na afloop op .de muziek.'van De Mirlitons roerden* de Romisien zich tenslotte met animo. Het was een geslaagde avond. Toen de familie van der K- Zon dagavond omstreeks half elf van een visite thuis kwam. bleek de woning in' de Dirk van Wassenaar- straat ook. met "een bezoek ver eerd te zijn, een- ongewenst bezoek - dan; - Onbekenden waren overde U tuinschutting "geklommen en door de ^keukendeur, g—die voor; de kat opén was gelaten het huis bin- Vnen gegaan,.". Uit...een dressoir zijn verscheidenesieraden meegenomen, .-..zoals een gouden- broche, gouden ringen, gouden oorbellen en twee polshorloges. Directeur H. Cleton (rechts) feli citeert de scheidende, magazyn- -meester J. Weijling (links) mei de hem verleende' onderscheiding. terwijl de waardering van de firma pok. nog stoffelijk is Uitgedrukt met een prachtig' geschenk.:' een- radio toestel. De heer Weijlings is een populair man in het bedrijf. Dat bleek wel uit de woorden die de bedrijfsleider, de. heer A. Wijnmaalen sprak maar ook' Uit de geschenken van' het personeel, h.l, een stofzuiger,, een strijkijzer, en een cadeau ondercouvert. Mevrouw Wèijling 'werd niét "vergeten, - zij; wérd bedacht'mei bloemen. Naméns de personeelsvereniging overhandigdede', heer B. Roos'-nog een radiotafel.' tehvijl de heer J. de Geus," namens cfefilialen een mooie schaal overhandigde. Al deze ge schenken gingen natuurlijk verge zeld; van' hartelijke en ook spijtige woorden wegens het vertrek. Tot slot namen de personeels-leden nog persoonlijk afscheid. Een af scheid na 47 jaar werken is nooit prettig, maai* de,heer Weijling heeft nu wel'de wetenschap dat zijn werk gewaardeerd 'is. v - De -48-jarige Costèrïcaanse stoker F, N., wiens' schip bij de N.V. scheepsbouw mij -Nieuwe Water weg ligt is zaterdagavond om half tien op het fietspad langs de B.K.- laari aangeredendoor een brom fietser. Hij werd - licht .gewond. Het Ongeluk .ontstond doordat de Cos- tericaan rustig op het. rijwielpad liep te kuieren. De zeeman was niet dronken. De derde machinist A. D. van het Liberiaanse ss „Saneta Elena", dat momenteel- bij Wilton -Fijcn- oord .ligt. heeft aangifte gedaan van de vermissing van-.300 dollar, die- uit zijn hut zouden zijn; ge nomen. - De'lèden van- de personeelsvereni ging Vegla (Verenigde Glasfabrie ken) maakten'de zaal van Irène Zaterdagavond afgeladen vol;. - Op deze .avond' ging -de. belangstelling' uit naar de bekende verfilming van Shakespeare's drama "„Othello, -de Moorvan Venetië", waarin Orson Welles de titelrol speelt; Een. dérge- lijke film op een dergelijke avond blijft een experiment. Jammer dat dit-' experimental' bij voorbaat tot mislukkeri..gedoem"d-'-was door' een slechte geluidsweergave en een vrij wel onleesbaar onderschrift, dat bij de lange dialogen toch noüé gemist kan wordeteXMet de.: voorfilm „De tijd, jwaaiahf'wév leven" ging het beter. Met genoegen luisterden de aan wezigen naar de muziek van Vegla's mondaccordeouclub, die onder lei ding: van de heer J„ Martijnseonder meer ten gehore bracht: een raars van R. B. Hall; demars Ueber den Wellen van Roza, een Beierse boe- renpolka door twee leden en het be kende Mooi LIesje. Voorzitter A. C. de Raay deelde mee, dat dit gezien de 400 leden; met hun dames: 800 de eerste van een drietal filmavonden was. De bei de volgende avonden zullen in Irene worden gehouden en wel op .zater dag 21 januari (de film „Dr. Knock") en op dinsdag 24 januari. (Bert Brug- man's Marionettentheater). (Advertentie i.M.I Soiree van N.R.V. De personeelsvereniging van de Nederlandse Rijnvaartvereniging geeft zaterdag a.s. in. de zaal. van Musis Sacrum een soiree, aanvan gende 8'uur. De' toneelgroep van de N.R.V., speelt onder regie van Jan Everwijn het detective-stuk van Jan Fabricius „De butler". Na af loop bal. Apothekers nachtdienst:- Apotheek fa. Westendorp, Singel 81. Bellen b(j ongeval: Q.G en G-D Tulnlaan 80. telefoon 69290 Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur eo iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. EX Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend tedere dag (behalve maandag) van 2- tot 4 uur. Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van .7' tot .8-30 uur. Zondags gesloten- Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen verzameling; Geopend da- - gelijks van 2 tot 5 uur, ook des zondags. Op woensdag- en vrij dagavond van 7—10 uur. BIOSCOPEN Passage, 2, 7 en 9.15 uur: Terug uit de hel". Monopole. 2, 7 en 9 uur: „A en C •in stofzuigers", VOORSTELLINGEN: Irene,8 uur: Pers.ver. Gusto, film. Amstelbron, 8 uur: Alg. Kappers- bond, demonstratie. Esperanto-agendo Joudon, la 19an de januaro. Klub- vespero ni legos kumune „Senna- ciuló" .n, do kunportu la lastan or- ganon. Sidloko'v- estas gafantüla pór 'cru ~jte familio v. Gïnk Ploegstraat 19. IvVGKBORENr Johannes v.; K' C. M. v. d. Klink en H. Daalman. ^Benjamin,' z v. W. Ar V:E.. Kramer. ■Freher en J C. E. van Buijtenen. OVERLEDEN: S. Rosman 87 jaar. AdveHentie I W.) 67570—49915 30COCOCCOCOOCIX*50«*»lXX»OOC>OrinooOC)OOt»OC«lCCOi Van wie is dat hondje? In de 'dierenkliniek verblijft momenteel een langharig, wit bas taard-teefje, dat uitgerust is met een zware kop, zwarte vlekken en een sierlijk gekrulde staart. :Het hondje is in het westen' van de stad aangereden, maar. heeft geen letsel bekomen. Inlichtingen bij mej. Wuisman, Fabriplein. 30b (Tel.; 64408). N,.. Wij vernemeh dat er op het ogen blik plannen worden uitgewerkt voor de vestiging van een fabriek van de N.V. Sterovita melkproduc ten, in de Spaanse Polder. Omtrent de juiste plaats en de datum waarop, deze fabriek in gebruik zal warden gesteld, konden ons nog geen defini tieve mededelingen worden, ver-, strekt. Evenals de vorige Keer heeft het mannenzangkoor van Wilton-Fyen- oord weer gelijktijdig het jaarfeest gevierd met- he,i vrouwenkoor YV.F, De -leden konden Zaterdagavond op-htm stoelen-in de zaal van Ar cade blijvenzitten want er was gezorgd voor een aantrekkelijk ca baretprogramma, dat gebracht werd door amateurs. r Overigens levert dat. zingen in Schiedam nog. al wat problemen op, - want een geschikte gehoorzaal afgezien van 'het Passage-thea ter is er niét. Reden waarom de stadsgehoorzaal in Vlaardingen nog al eens elandizie. van. de W.F,-ko- ren heeft. Voor het. :mannenfcoor, dat 70 le den- telt, betekende dit feest het 17-jsrig bestaan", voor het vrou wenkoor, dat. 115-leden telt, het tweejarig bestaan. De heer G. "Vis ser had een amateurgezelschap bij elkaar gebracht,dat er uitstekend in 'slaagde om." de zaal aangenaam bezig te houden." The Melody Mi xers.' een band- met veel banjo's, hadden al direct de juiste toon te pakken, het publiek zong vrolijk mee. met .de bekende wijsjes, .Twee Russische meisjes Mama en Naüja vormden een charmant .duet en brachten op bekwame wijze hun volksliedjes. Ook The Rioco's. twee jongens met een gitaar, wisten mét de muziek Wel weg. De blonde An- kie Hulshof kreeg de zaal best mee roet haar accordeon'en met Jossie, en Co, gecosturoeerd en musice rend, maakte men een reis om de wereld, Illusionist Twiggo wekte verba- Vriendschappelijke strijd Evenals de vorige week hebben de verenigingen "W.F. én S.F.C. van de programma aflassing kunnén pro. titeren óm vriendschappelijke wed strijden te spelen. Het- W.F .-terrein verkeerde in prima toestand. S-F.c; had' revanche gevraagd voor de nederlaag van vorige week, WJF. heeft direct aan ditverzoek vol daan en" S;F.C.: de kans geboden. Doch het is bij „bieden" gebleven; de kans heeft S.F.C. niet gehad, want ditmaal verloor het met 81.. W.F. blijkt- .dus wel over schut- ters te beschikken.. Het Is overigenseen .prettige en sportive Wedstrijd géworden -waar in S.F.C.' niettegenstaande de oplo pende achterstand geen krimp gaf en moedig bleef volhouden. Ook na de'ru'st'werd het moedig volhoudend S.F.C.. volkomen: over speeld. In dezé periode toonde Schell zijn schutterstalenten door 4 doel punten te- maken; Wagténdonk zorg den tenslotte voor het achtste, S.F.C.V zwoegen werd bekroond met een doelpunt uit eén. strafschop. WF 2-SFC 2 4—2 Van beide verenigingen: hebben ook dé 2e elftallen elkaar' ontmoet.' Wederom bleken de W, 'F'ers de sterksténé- Hoewél W. F. met 9 man begon,- welk -aantal ha een half yur 10 werd. kon S-F.C. hiervan geen profijt 'trekken. Het -2e elftal van. S.F.C, nam. genoegen met een 2—4' nederlaag. zing met zij'n aardige trucs en Gijsje zorgde voor de (goéde) hu moristische noot in het program ma. Het hoogtepunt van de avond vormde ongetwijfeld het optreden van de Etona's, Vlaardingse par terre-acrobaten, die reeds naam hebben gemaakt en alles in het werk stellen ora deze hoog te hou den. De voorzitter van het mannen koor, de heer F. W. Friedel, open de de avond en wees er op dat de besturen van de koren, na het welslagen van de vorige keer. maar weer hadden besloten om het jaarfeest samen te vieren. Een gezellig bal op de muziek van The North Stars vormde het besluit van dit geslaagde jaarfeest. een BALANS ,Dft Is een aan.bieding .waar door ;U tientallen guldens bij het wassen, van ontbijt en tafellakens kunt besparen, enjtóch bij elke'maaltijd een brandschoon ontbijtlaken op de tafel kunt .toveren. Wij' kochten een fabrieks- partij plastic (die per meter, wordt .verkocht),speciaal voor deze.. Opruiming „die alles za overtre/fen1'. Doorschijnend en ondoor zichtig plastic Voor tafel- en ontbijtlakens, met kleine drukafwijkïngen, in kleurige bloemmotieven. Wij zagenhet gisterennog •verkopen (en bet was beslist niet in - een luxe zaak) voor ,1.50 per meter, maar bij ons krijgt U heus meer piastic voor minder geld, want U koopt dezelfd e plastic voor nog géén gulden. Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop.geen talef. of schriftelijke bestellin gen.... van deze partij piastic cnet rode, groene en blauwe bloemmotieven, 120 cm breed, per meter- voor 3600 meter Twentse 100% katoenen marquisette, 80 cm breed, per; meter. 29 cent Wt!lKaCENTSI!M|Bm?iE'riW£G, Iel. 29J80 J>levroiiW,;Wi Rles-van Ham- burg uit- Rotterdam heèft in een natio naal kapconoóui-s; uitffaan.de van de. Katholieke Academie voor moderne - knpkunst. de eerste prijs behaald met haar creatie „Coupe de residence 19S6".: Het concours werd gisteravond gehou den In cafe restaurant Den Hout in Den Haag. Een zware brand heeft in de nacht van zaterdag op zondag een ware ravage aangericht in het zalencom plex van Maison de Klerk aan de le Weenastraat. Niet alleen de foyer met de daarboven gelegen opslag plaats, doch ook de grote zaal heeft veel schade door brand, rook en wa ter opgelopen. Gelukkig is de kleine zaal, die ruimte biedt aan circa 200 mensen, gespaard gebleven, zodat hiervan door zaalhuurders alsnog gebruik gemaakt kan worden. Bij vieren ontving de seinzaal bericht dat rook ontwikkeling in Maison de Klerk werd waargenomen, waarop klein alarm werd gemaakt. Toen onder- brandmeester M. J. Men ter plaatse verscheen, perste uit alle naden van deuren en ramen, ook uit de naast gelegen rijwielstalling rook. Aan vankelijk werd met cén straal water gegeven door een der vensters. Bij het openen van de rijwielstalling werd aan de zijkant vuur waargeno men, terwijl dikke rookwolken naar buiten dreven. Brandmeester Ji.lN., Bohnen verzocht hierop middelalarm te maken. Onmiddellijk werd meer materiaal in gereedheid gebracht. Toen de deu ren van de foyer geforceerd-waren, werden nog drie stralen op het vuur gericht. De rookontwikkeling was; Zo sterk, dat van zuurstofmaskers ge bruik gemaakt moest wórden. Tij dens de blussing werd een ontplof fing waargenomen, die veroorzaakt werd door een openscheurende zuur- stofcylinder bij het buffet. Gelukkig werd geen der brandweerlieden door scherven geraakt. Het plafond van. de foyer was eveneens doorgebrand^ zodat hoofdman J. Hamel zijn man schappen liet terugtrekken. Dit bleek wel nodig want de daarboven opge stapelde stoelen en toncclattributen hadden e\feneens vlam gevat en kwamen brandend omlaag. Met de nevel- en. waterstralen kon. uitbrei ding voorkomen worden. Toch duur de het tot vijf uur voor de brand onder de knie was, waarna men met ruimen en nablussen, kon beginnen. De heer De Klerk deelde ons me de dat omtrent de .grootte van.f;de schade momenteel nog niets is. vast te- stellen. Het complexwas verze kerd voor 90.000 gulden. De bedrijfs schade is hierin niet begrepen.óDe zalèn waren tot einde mei verhuurd. Aangezien ook. de. agenda doórffcet vuur verteerd is, kon de' heer >j-De Klerk niet nagaan welke vereni gingen gedupeerd zullen zijn. Ook aan het station Hofplein heeft men last van de brand gehad. Door het doorbranden van een kabel viel Voor de afdeling Rotterdam van. de' K.N.V.B. is de rust periode dit weekeind wederom, geprolongeerd. Wij kunnen ons zo in denken, dat heel veel voetballers er naar gaan verlangen, eindelijk weer eens een wedstrijd te spelen. Wanneer zal dit zijn? Na. de regenperiode, waarin wij ons bevinden, khn zeer. goed de vorst intrede doen, waardoor van voetballen ook niets kan komen. Doch misschien blijft;hét een open winter, en dan kan wellicht na een droge week, de ballen weer aan het rollen komen. Wat de K.N.V.B.-afdeling betreft stonden slechts enkele wedstrijden voor Schiedamse verenigingen-op het programma. DHS—SVDPW 5—2 De alarmklok voor SVDPW schijnt de spelers nog niet wakker geschud te hebben. Het grote verschil in •doelpunten duidtof op- een veel grotere .meerderheid van DHS of van een onvoldoend uitbuiten van kansen door SVDPW. Wanneer de tegenstander de zwakke plek bij de SVDPW'ers gevonden heeft, dan is het gemakkelijk spelen. Dit onder vond gisteren DHS. Het Is een pret tige en vriendschappelijke; wedstrijd geworden, waarin reeds enkele mi nuten na het begin. Schell voor DHS het eerste doelpunt scoorde. Onge veer 20 minuten later was het Van Bokkum die er 20 van maakte, terwijl Krommenhoek nog voor'de rust het derde doelpunt scoorde. DHS had de zwekke plek gevon den in de halflinie. dië niet snel ge noeg en onvoldoende reageerde. Kort voor rust kwam er nog even een vleugje hoop bij SVDPW toen Van der Vlist het enige doelpunt voor zijn vereniging scoorde. Enkele mi nuten na de. thee vergrootte Van Bokkum de voorsprong tot 4r-l. Hierna gingSVDPW iets beter en aanvallend spelen, doch kon niet verhinderen dat Schell nog een vijf de punt scoorde. BECExcelsior 40 In de Se klasse waren de vooruit zichtenvoor. Excelsior '20. na de overwinning van vorige week zo gunstig. Gisteren hebben de Schie dammers het tegen BEC niet kun nen bolwerken en moesten met een 04 nederlaag genoegen nemen. BEC heeft deze overwinning volko men verdiend, aangezien het elftal zeer enthousiast speelde. Voor de rust. kwam BEC, niettegenstaande een zeer groot overwicht, niet ver der dan Ir-0, Misschien zou het ver-" loop van deze wedstrijd geheel an ders geworden zijn, alsExcelsior nietvoor de - rust een toegestane strafschop had gemist. Waarschijn- lijk heeft dit de domper op het spel van de Schiedammers gezet, waar door BEC na -de rust al direct weer kon scoren. 2—0. In de tweede helft werd. de score opgevoerd tot 4—0, zonder dat Excelsior gevaarlijk kon worden. SchiedamDirksland 1~2 Niettegenstaande.de weggesmolten sneeuw en de regen, bleek het ter rein aan de Boshoëk in prima toe stand te verkeren, maar Schiedam kon niet op toeren komen. De 1—2 nederlaag had een 32 overwinning kunnen zijn, wanneer Gerrit Stolk niet zo veel pech met zijn schieten had gehad. Voor de rust heeft hij meerdere malen deDirksland doel man aan de tand gevoeld met zijn rake schoten. Tweemaal mikte hij op de uiterste hoek, doch beide ma- len.ketste de bal tegen de paal. Pas na 20 minuten in de tweede speel- helft maakte de linksbuiten van Dirksland het eerste doelpunt. Vlak hierop liep bij een volgende aan val doelman v. d. Poel te ver uit zijn doel, waardoor de bal over hem heen in het net kwam, 0—2. Schie dam kwam nu wat meer in de aan val, ook al omdat Rcniersc naar de voorhoede was verhuisd. Eerst kort voor het einde kreeg deze speler de kans de achterstandte verkleinen, waardoor Schiedam met het .kleinst mogelijke verschil verloor, 1—2. ZATERDAGVOETBAL PPSCExcelsior 15 Evenmin als de vorige week, kon PPSC een overwinning boeken. Ex celsior bleek over alle linies sterker en vluggerdan de Schiedammers, hetgeen wel bleek uit de 0—2 voor sprong nog voor de thee. Kort'na de rust schenen de PPSC'ers iets in hun schild te voeren, toen zij goed aan vallend een veel beter spel vertoon den dan in de eerste helft; Het ge-, lukte de Schiedammers de stand tot 1—2 te .verkleinen, zodat toen nog van alles kon gebeuren. Verder zijn zij helaas niet gekomen, want Ex celsior nam wraak op dit tegenpunt door nog drie doelpunten te scoren.- het elektrisch licht uit, terwijl men ook last had. met dc seinpalen. Men moest met lichtaggregaten werken. De' storing hiervanwas zondagmor gen om 11 uur. opgeheven. Vanuit de rijwielstalling konden bijna alle rijwielen-verwijderd wor den. Een zestal verbrandde. Omtrent de oorzaak van de brand is niets bekend. Tot des nachts 2 uur was er een schoolfeest geweest, waarna de zalen zijn gesloten. Of de brand bij het buffet is begonnen en overgeslagen is naar de rijwielstal ling, of dat het juist andersom is ge beurd, weet men niet. De stalling wordt 's nachts om één uur ge sloten, nadat de laatste trein aan het station Hofplein is aangekomen. Aan de blussïugswerkzaamheden namenonder leiding van hoofdman J. Hamel deel de eenheden 29, 25, de gereedschapswagen 2, de eenhe den 17, 23, autospüit 12 cn ladder wagen 2, De 17-5arige Noorse licht-matroos Karl Johan Svasand, opvarende van het Noorse s.s. „Kollgeler", dat op de werf de Nieuwe Waterweg te Schiedam ligt, werd zaterdagnacht, op de Mathenesserweg bij de Mathè- nesserdijk bij het oversteken aange reden door een personenauto. De zeeman werd' tegen de straat ge smakt en moest met een gebroken rechteronderbeen en verwondingen aan het hoofd in het Havenzieken huis worden opgenomen. Tijdens dc nablussing kon men zien hoe groot de ravage was. (Van een. onzer redacteuren) .,V Nadat bezwaarschriften tegen de' dagvaarding ingediend door de ver dediger van het lid van Gedeputeer- de Staten, de heer A. C. Deerenberg (K-V.P.) uit Schoonhoven door da rechtbank te Rotterdam en het ge-- rechtshof in Den Haag inde raad- kamer zün afgewezen, zal de Hoge Raad binnenkort deze bezwaarschrif ten behandelen. Zoals, wij reeds eerder - meldden zou deze .-dagvaarding verband hou- - den met een zaak over ongeoorloof-,- de manipulaties met. bouwmaterialen waarvoor de; voormalig directeur wan - gemeentewerken in Schoonhoven door de rechtbank te Rotterdam vis veroordeeld. De heer Deerenberg was toen wethouder in Schoonhoven. In de nacht van zatepdagop zon dag heeft men met' een "steen de eta lageruit van de horlogerie R. aan de Lombardka.de vernield. .De eige naar, de 34rj&ige G. T.. H..vermist- 6 horloges ter ^waarde van 266, Zaterdagnacht hebben, ongenode gasten een bezoek gebracht aan de woning achter de slagerij van de 38- javige slager J..N.' H. H. op-de Beu- kelsdijk.Er;, worden een geldkistje, met ongeveer 'f 2.000,— en vermoe delijk enige-juwelenvermist.- -■ Dinsdag en woensdag KOOPJES in DE GRAAFS SLAGERIJ 500 gram harstcarbonade of rfbcarbonadè' 250 gram gesmolten rundvetsamen 500 gram gehakt, rund of varkens 250 gram gesmolten rundvet samen" 500 gram magere riblappen A 250 gram gesmolten rundvet sartieii 500 gram doorregen varkenslappen 250 graan gesmolten rundvetsamen, VOOK DE SOEP E Varkenspoten en staarten per kilo nu Kluiven met veel vlees per 500 gram. nu Varkenskoppen per kilo Uierboord per kilo Palingworst per 250 gram LET OP HET JUISTE ADRES LANGE KERKSTRAAT 25 HANDELSKANTOOR TE SCHIEDAM vraagt vooor lichte kantoorwerkzaamhèden. Schriftelijk aanmelden onder no. 3690' aan het bur. van dit blad. Te koop aangeb. Passpiegels 120x30 geplaatst 12.75, 120x36 14.75, 80 rond 17.—. geslepen ruiten voor suitedeuren, schuifglas.' autoruiten enz. Levert u Loo- pik's glasindustrie, Botérstr. 39, Schiedam, telefoon 68945, Personeel gevr. Nette werkster gevraagd. Aanmelden: Westfranken- Iandsestraat 133. Huisdieren Weggelopen: wit hondje met zwarte kop, zwarte vlek op de rug, zwarte bibs en witte staart, had rood tuigje- om. Luistert naar de naam Mop je. L. C. Warbie, v. Vloos- wijkstraat .10 a, Blijdorp. telefoon 47459. Verloren Wil diegene die mijn hondje Moppie heeft meegenomen hem a.u.b. terugbrengen? Het is een wit hondje met zwarte kop en vlekken op dé rug en een rood tuigje om. Mevr. L. C. Warbie, Van Vlooswijkstr. 10 a, Blijdorp, telefoon 47459.' Permanent Wave Dameskapsalon W. N. v. Erk, speciaal adres voor perraa nent wave, compleet 8.— Broersvest .115, tel. 67237. Moderne coiffures, K. v. d. Kruit, Dames, ën Herenkap- per, Singel 195 (nabij Sta tion). tel. 69841. Uw perma nent is bij ons in goede han den. Permanent 8.- en 10.- Oliepermanent 11 (stroom- loos). Fotografie Koop nu Filmstroken. Wij hebben eén grote 'sortering o.a. Sjors, .Tom Mix, Tarzan, Roy Rogers. Donald Duck. K. van Vuurén, Hoogstr. 106 telefoon-.66720. Léssen Voor scooterlës naar Autorij school H. P. Take, Jan Son- jéstraat 4, R'dara, tel. 36777. Diversen Van Loenen voor Verf, "Do zaak met de vakkundige voorlichting.. Dam. 41-43, telefoon 66192.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1