TWEE partijen verlaten kabinet-Harahap IBS HET ROTTEKDAMSCH PAROOL Keurige Eden dient critici van repliek Valkenburgse jongeman, op roof uit. ranselt oudere man geducht af Dader al gepakt DELEGA TIE BLIJFT TOCH IN GENÈVE Verkeer eist zeven doden „Paar Londense kranten geen publieke opinie Standwerker Poujade in greep van de pers Stakende bankwerkers werden ontslagen Dader 3-voudige moord gegrepen in Brussel Tl Weer gevangene ontsnapt „Ik ben geen antisemiet Onbeslenclig BIJ WILTON-FIJENOORD ^r: Jf Rijke erftante zei: ..laat mijn familie maar vechten" BUIT SLECHTS 190 GULDENEN TIEN MARK 16e Jaargang, no. 16 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Red. en Adm. Lange Haven 103. Tel. 67279 en 66505 Abonn,prijs per week /0,50 per kwartaal 6,45, losse nummèrs ƒ0,10 Donderdag 19 januari 1956 Uitgave N-V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vrle» Hoofdredacteur: Sj. van der Schaaf DJAKARTA. Twee Indonesische regeringspartijen, de kleine islamitische partij P.S.I.I. en de grote orthodox islamiti sche partij Nahdatoel Oelama, hebben woensdagavond te mid dernacht (Javatijd) bekend gemaakt, dat zij besloten hadden hun ministers terug te trekken uit het kabinet-Harahap. Beide partijen zullen de regering verzoeken haar ontslag in te dienen. Dé twee. mohammedaanse partyen zijn met vier ministers ih de rege- ring vertegenwoordigd: de tweede vice-premier Harsono Tjokroamino- to, de. minister van. Sociale Zaken Soedibjo, :de minister van -Gods dienstzaken Kiai Iljas en de minister van Binnenlandse Zaken-Soenarjo.; UTRECHT. Gisteravond om streeks 7 uur.is de 73-jarige weduwe W/de Bree—v. di Wóude'oj» de Am sterdamse straatweg! tegenover haar woning, hij een verkeersongeluk om het leven gekomen. Utrecht. '.-- -Do 14-jarige leerling van de Chr." H.B.S. tc Utrecht, Do Groot, Xvonende' op -- de Meivvede- kade, is vanmorgen; om half negen op de Jutfaseweg door'een autobus aangereden en óp slag gedood, Dordrecht." Dë 72-jarige wiel rijder J. yisscr: ,,uit 's-Gravcn.deei is door. een auto'".'aangereden -toen. hij dc weg "overstak. Hij is kort na het ongeluk overleden. -' Wolvega. Woei «.da ga vond is de 32-jarige dochter Harmkc van de familie Kuipers door een achterop rijdende motorfiets gegrepen cn -ge dood. - Dieren. De 19rjarig© bromfiet ser J. Vesterink is-woensdagavond op de onbewaakte"-overweg in de Bockhorstci wcg door een locomotor gegrepen. De jongen is enige uren later overleden. GOES. De zevenjarige C.-Bur ger. zoontje van do gemeentesorre- taris te Goes, die onlangs is benoemd te Bussum. is gistermiddag om streeks half' vijf "door een auto aan gereden en'gedood. Hoeren veen. Woensdagavond is do 80-jarige K. Hofstee door een N.T.M.-bus gegrepen er, later .in het ziekenhuis overleden.- ■LAREN. De Larense schilders zullen hun traditionele carnaval op 11 februari a.s. houden in hotel Ham- dorff." Dit carnaval zal zich afspelen in de vogelwereld, onder de naam „King sijs". x In het Italiaanse winter- - sportcentrum, Cortine d'Am- pezzo, loaar over een week de I Olympische winter speten be-"/ pinnen. 'woont een meisje, .dat in deze kille tijd van het jaar 1 alleen maar teil gaan wande- I len als ijsbeer. Ofschoon deze f zuidelijke plaats «er-mm het 3 poolgebied, ligt, zijn- er toch j mensen die op het eerste ge- M 2icht echt even schrikken. En dat vindt zij grappig, dat 1 meisje uit Cortina. I JiSaDfl-r BRTJSSEL, De pleger van de: moord op de Belgische generaal Dei- ïer ?n „twce. hbiscenotén is gearres- teerd. Het is Jean-Marie Levèbvre. Hjj Is woensdagmiddag aangehouden en heeft bekend. De dader is kap persbediende cn kwam af en toe hü generaal Deiser om deze te knippen. Lefebvre Is 40 jaar oud. Hirhad, veel schulden. Sedert -het: drama heeft hy <zjjn. .werk .als kapper ge woon voortgezet. Hij is gehuwd en vaae* van een meisje, van tien jaar. De beslissingen van beide partijen, na uitvoerige discussie genomen, vloeiden vóoi-t uit haar afwijzing van het regeringsbeleid met betrek king tot de conferentie te Genève. Woensdagavond om elf uur heeft de Indonesische delegatie die nog in Genève was geheel onverwacht uit Djakarta een telegram ontvangen met het verzoek voorlopig niet naar huis terug te keren. Enkele uren la ter arriveerde minister Sardjan om het eerder genomen besluit van de Indonesische regering, dat de dele gatie moest terugkeren, mondeling toe te lichten. Dit was dus de jong ste sensatie in deze allermerkwaar digste Nederlands-Indonesische con ferentie. Dc delegatie kan nuwel licht nader bericht uit de Indone sische hoofdstad ontvangen waarin slaat dat zij de onderhandelingen met Nederland kan hervatten. Het K.L.M.-toestel, dat de Indo nesische minister van Landbouw naar Europa bracht, arriveerde met enkele uren vertraging op het vlieg veld van Zurich, Vandaar moest hij de reis per auto naar Genève voort zetten omdat er geen vliegvelden tussen de beide steden zijn. De "mi nister arriveerde 's nachts om twee uur in hotel „Des Berguèss" te Ge nève. Onmiddellijk ging hij in conferentie met zijn medeleden van het kabinet en na eèn half uur werd dc voltal lige delegatie in de bespreking be trokken. •Om ongeveer vier uur in de mor gen werd de bespreking verdaagd en kwam de delegatieleider, minis ter Anak Agoeng aan .de wachten de- journalisten meedelen, dat de delegatie voorlopig niet naar huis zou terugkeren. 'WTinistet Sardjan heeft een uitvoerige uiteenzetting gegeven van de politieke toestand in Djakax-ta. die echter tijdens zijn reis weer grondig isveranderd. Een zorgvuldige analyse ,van de hier" beschikbare gegevens levert ongeveer het volgendebeeld op: de ;regcring-Harahap is mede naar aanleiding; van. sterke' reacties van de delegatie in Genève blijkbaar weer opnieuw met de politieke partijen, in overleg getreden. Daar bij' kwam in de eerste - plaats vast te staan dat in het voorlopig par lement waarschijnlijk eenvoldoen de meerderheid achter de regering, zal staan als deze de „voorlopige overeenkomst" ihet Nederland van 7 januari aanvaardt, zelfs als de P.S.I.I. en de, N.O. zich tegen, de overeenkomst zouden keren. Verder schijnt de Nahdatoel Oelama nog maals haar standpunt te hebben herzien. Zij blijft zich voor de bui tenwereld van politieke instemming met de onderhandelingen, met Ne derland onthouden maar zou een zeker „gentlemens agreement" met de Masjoemi hebben' aangegaanom het daarbij te laten. Het moet de ze partij niet onaangenaam zijn ais vóór de komende kabinetsformatie de verhouding met Nederland 'op de nieuw© basis zou zyn geregeld. Dan zou nX een zeer gevoelig wrij vingspunt tussen' de drie grote par tijen zijn weggenomen. Vervolg op pag. 3 1 n l® Antliony Eden beeft gister- S: 8 O avond in Bradford, toen bil 1 <fe leden van. de consetva- s? §f lieve partij toesprak, met een gg jonge vrouw een schermntseling m om de microfoon moeten voeren, tr ig ZU beklom plotseling het podium fe terwijl het gehoor applaudisseer- de na een verklaring van de li |g Britse premier, dat Rusland de 8 satellieten overheerst De vrouw W g, trachtte Eden voor de microfoon te weg te duwen om zelf eea ver- P gf'. klaring af te leggen, sir An- P g thony, aanvafcbelljk verbluft.' te verzette zich stevig. Toen zaal- g wachters toeschoten cn haar van -1 H het podium sleurden riep t(|; I m „Het Britse wereldrijk Ss de m m grootste vredeskracht, öle de 8 §f wereld ooit heeft gekend, maar g igij vergooit ictl" Later bleek W g" dat zij de 30-jarige miss LesUc :!§f -ra Green. was. secretaresse van de H te Bond voor het hphoud van bet g Britse wereldrijk. Terwijl zij uit ft jg de zaal werd geleld, zei Éden: te gf „Ik geloof niet,, dat dat een re-Xf rechtvaardigde opmerking was". Demonstranten in de zaal riepen te toen van verschillende kanten: ¥i „Gij hebt het Wereldrijk ver- '1 gooidl" Sir Anthony Werd bleek en antwoordde: „Wij hebben het S wereldrijk niet. weggegeven, Maar de volken van het gc- s menebest ontwikkelen zich ge- te stadig V:! vrijheid en zelfrege- ring", ue vergadering bleef ook Ï2 daarna onrustig. Op de foto jg wordt miss Green, weggevoerd, Links sir Anthony Eden. r= ("Van ónze correspondent) LONDEN Sir Anthony Eden, de Engels*premier, heeft gisteravond In Bradford in Yorkshire een rede gehouden over de binnenlandse politiek. Het was een al maanden geleden door de lokale conservatieve partijorgani satie georganiseerde bijeenkomst, waarop door', de recente kritiek tegen Edens slappe leiderschap uil de conservatieve party! zelf» gisteravond het felle zoeklicht der wereldpuhliclteit viel. Zij die verwacht hadden dat de Incarnatie van keurigheid en goede manieren nu plotseling in een orato rische kemphaan zou z|jn veranderd, kwamen natuurlijk bedrogen uit. In een paar nette openingszinnen diende Eden zijn critici van repliek en zei dat zijn gehoor dat'immers uit- over de gehele wereld bekende, degelijke Bradfordianen bestond zeker niet alles zou geloven, wat in een paar Londense kranten stond. Een paar van- deze „vitterige publi- katïes" beweerden de publieke opinie te vertegenwoordigen, maar daarvan was natuurlijk niets waar (ach, arme conservatieve Daily Telegraph om zo .'met de Daily Mirror - en de Daily Hërald over één kam geschoren te worden!). Rapporten, over onenig heid in de conservatieve partij wa ren zonder enige grónd cn Eden prees zijn loyale medewerkers in het kabinet. En voor wie het nog niet mocht weten verkondigde hij nog eens, dat de regering niet voor acht maanden, maar voor vijf jaar gekozen was. Toen dit gezegd was wijdde Eden zich verder aan een soort standaard- redevoering over conservatieve bin nenlandse politiek, die door de Times als een „goed geproportioneerde ma gistrale uiteenzetting" wordt gepre zen, maar door dxr Manchester Guar dian niet meer dan een „goedé ver standige kiesdistrictsspeech" („zo als er honderden .zijn'7 wordt ge noemd. Het was natuurlijk onmogelijk voor Eden om voordat het parlement bij-» een komt en voordat de begroting in het 'voorjaar wordt ingediend in derdaad, opvallende dingen. te zeg gen. Grepen uit zijn rede: de verlcon- dïging dat er natuurlijk géén snelle of gemakkelijke oplossing voor de economische moeilijkheden was; dat als werkgevers en werknemers al leen maar naar hun eigen voordeel keken men allemaal tezamen in de soep zou raken. Eden verklaarde dat de strijd tegen inflatie thans onder nomen was en dat de regering niet aarzelen zou om krachtige maatrege len té nemen; „Men kan inflatie niet vermijden zonder pijn te veroorza ken," zei hij. UTRECHT. Vanmorgen vroeg is de 40-jarige gedetineerde M. K. uit het Huis van Bewaring in de Gans- straat ontvlucht. Bij het helpen.met het naar buiten brengen van de .vuil nisbakken heeft bij kans gezién er "vandoor te gaan. (Van onze correspondent) PARIJS. - Poujade heeft gespro ken voor de buitenlandse pers dit-, maal. Hij was op tijd: Hij veront schuldigde zich zelfs voor eergiste-! ren, toen hy ons een uur voor zyn: persconferentie had laten wachten en bij zyn komst de wachtzaal voor tweederde leeg vond. Enfin, hij was: beleefd, voorkomend, bijna beschei den zoals hij door schijnwerpers van de filmoperateur omringd de. foyer binnenschreed. Hij begon links en rechts handen te drukken cn ge sprekken aan te knopen. Kennelijk voelde hij zich in discussie van man tot man het meest: op zijn gemak. Was het de zaal die: hem preoccupeerde, vol journalisten" die luidruchtig metelkaar conver seerden, 'en waarvan slechts een. kleine groep zich om hem schaarde? Het was misschien voor het eerst dat hij een publick trof van lieden die hun eigen conversatie minstens zo interessant vonden als de zijne. Zijn Kamerfractie komt straks nog wel voor andere situaties te. staan. Een. stevige, gezonde, boerse vierkante' kop: levendige ogen en de beweeg lijkheid van trekken van iemand die gewend is onophoudelijk te impro viseren. Het diner begon onder het geruis van vijfenzestig vorken. Een gelijk aantal kippepoten in een voetbad van jus-substantie werden ih stormpas door de zaal gedistri bueerd. De koffie kwam. De'bekende tik.tegen het glas. Poujade wilde spreken. Enkele minuten. Het werd drie kwartier. Naarmate hij vorderde liep hij meer warm. V/at begon als een bescheiden tegenprestatie werd een volledig nummer. De heer Pou jade onthulde zich hier temidden van glinsterende bestekken, luchters cn wachtende kelners als een eer sterangs standwerker! Alles, ging over dc tong:-de hele politiek, eco nomie en geschiedenis van Frankrijk werden voorbijde microfoon ge sleept. Steeds radder, steeds -minder samenhangend en met steeds, meer stopxvoorden, gebaren, hoofdknikken en- schokschouderen aan elkaar ge breid. De .toehoorder kreeg! geen ge legenheid tot verademen, nadenken, snappen. Hij moest-er onderdoor, adderi.haast geklapt of de kWar- opgegooid, in 'ruil waarvoor'de .^ers, ons .dan "het. mes, de tancjen- :el, het ontvlefckihgsVmddcl of de reclamesigaar hadden kunnen bren gen. Maar het kwam-niet zover. Pou jade begon zich te verdedigen. Hij was .blijkbaar - gepreoccupeerd door de afkeer die vrijwel het'gehele bui- tenland voor hem en .zijn beweging getoond had. Hij was-geen fascist; zei hij, geen racist, nog minderantiser miet. Natuurlijk, wanneer iemand als minister zich met-het -land ging be moeien, moest hij zich op,.de vragen voorbereiden: hoe lang-maakte zijn familie al deel 'uit-, van- het volk? enz.j enz, - - .- Met .eèn breed gebaar - steldehij zich open voor de':vr'ageii die-• wij hem stellen wilden.!- Uw correspon- Verfulj* up pajg. 3 0:j De Bilt verwacht Van donderdagavond tot vry- dagavond: fj tlver bet algemeen veel be- g wolking met plaatselijk wat v J' sneeuw of regen. Krachtige 5 s tot matige wind In hoofdzaak 5' d tussen -zulduest en west. De- t zelfde of Iets hogere tempe- r raturen. J Morgen: Zon op R.tO uur on- 2 der 17.07 uur. Maan op 10.59 J - uur onder 0.41 uur. st HET WEER IN EUROPA 7 uur voormiddag H- Temp. 1 te Weers» heden Nèers). M Stations toestand 7 uur "In24 u. 8 M- Stockholm L bew. -tl 2 R s ObIo Jf.bew, .'.mo .1- te Kopenhagen Otibew. 1 2 te- te Dublin Regenbui- 2- 0.1 te Londen Onbcw. -1 o j te Amsterdam Onbew. 1 4. g sj Brussel Onbew. 0 1 g:1 8: parijsOnbew. -2 0.4' i Bordeaux L bew. Nice g Berlijn"" p. München te Zürlch Locarno- g- Wenen Rome Haif bew. 7 .Onbew. 1 Z\v. baw., - -0 Geh.bew. 2_ Onbew.-1 Licht bew.'-3 Geh. bew. 13 Den Helder Vr. onb. Ypenburg Vr.onb. s -Vbssingen M Eelde m De Bilt p Twente s Eindhoven Onbevr. Snceuwbxxi 2 Onbew. -1 Licltt bew. 0 Onbew. -1 (Van één onzer!'.-verslaggevers) SCHIEDAM. Ruim 150 bank werkers vande reparatie-afdeling van de N."V. Dok; en Wérfmy. Wil- ton-Fijenoord zijn gistermiddag ont slagen omdat zij tyeigerdën te stop pen met hun sit-downstaking. De staking werd. gehouden dat dè dir ectie' vanIVil t o n 7 Fij en o o rd dc penningmeester van de „contact commissie WiHon-FijenoorcT ont sloeg die tegen de verordeningen in op dewerf-gecollecteerd had. Zd.-LtmhurgL bew. AMSTERDAM.. De Vereniging tégen de Kwakzalverij zal zaterdag 2.1 jahüari a.s. in een dér zalen - van hot- AmericanHotelte -Amsterdam haar 75è verjaardag vieren. ALTAMONT. In Altamont. :n do Amerikaanse staat Tennessee, is de gefortuneerde mej. Fannie Jloffitt zij liet bijna eeti miljoen dollar na'~- overleden, zonder een testament te hebben gemaakt. ..Laat zij-er maar om -vechten vei klaarde zij voor haar overlijden tegenover haar advocaat./ 'Hétgeen pi-orhpt' geschiedde, want 62néyeh. en nichten hebben aan spraken op de erfenis doén gelden- Dé rechter zal pogen het uit te zoeken. I De „contact-commissie", die zegt buiten de vakorganisaties om verbe teringen voor de werknemers t< willen krijgen, heeftin de afgelo- pen herfst nogal wat .onrust onder de arbeiders van Wilton Eijenoord kunnen bewerkstelligen. De lei dinggevende figuren in deze com missie, die zichzelf graag neutraal noemt, zijn merendeels lid van de communistische E.V.C. Gistermiddag en vanochtend heb- gen de ontslagenen getracht de an dere arbeiders van Wilton-Fijenoord over te halen tot staking. Deze po gingen zijn zonder succes gebleven. De 150 bankwerkers zijn door dit ontslag in feite brodeloos geworden, want het is niet te verwachten, dat zij werk zullen krijgen bij andere scheepswerven in de omgeving van Rotterdam. (Van onze correspondent) HEERLEN De bioscoop-exploi tant Erwin Hirschberg zal, als hij vrydag het twintigjarig bestaans- feest van zyn Hollandia-theater viert, de duidelijke sporen dragen van een worsteling met een man die hem in de nacht van dinsdag op woensdag van zijn geld beroofde: een dik blauw oog, een gekneusde neus, een gezwollen bovenlip en enkele builen op zijn hoofd. De bult van de rover bestond uit f 190 en iièn D-mark. De dader, de 26-jarige J. T. nit Val kenburg die reeds gezocht werd wegens verscheidene andere misdrij ven Is vannacht van zijn bed ge licht. Dinsdagavond kwam de heer H. in contact met een jongeman die zich voorstelde als de zoon van. een be kend hotelier uit Valkenburg. Toen de heer FL- even later weg wilde rij den stond de jongeman bij zijn auto. Hij deelde de heer H. mee, wijzend op een. prachtige wagen, datzijn auto stuk was en hij verzocht de bioscoop exploitant hem „even" met zijn auto naar Valkenburg te rijden. De heer H. voelde er bepaald wei nig voor maar liet zich ten slotte overhalen. Boven op de KJimmer- derberg in Klimmen verzocht de ho- telierszoon de heer H. rechtsaf .te slaan en. hem naar,- zijn meisje te bréngen dat ergens in het gehucht de Heek zoo wonen, onder d«ge meente Hulsberg. Ook aan dit ver zoek voldeed de heer H. Vrij spoedig ontdekte hij dat hij op een pikdonkere slecht berijdbare smalle grindweg terecht was geko men en terwijl hij naar een ge schikte plek zocht om zijn. wagen te draaien er» terug te rijden dwong de man hem te stoppen. Meteen klonk het dreigend: „En nu geeft u me dertig gulden en anders...." De heer H. zag de ernst van de situatie waarin hij was geraakt, niet in en dacht dat de jongeman een grap wilde uithalen. Een harde klap op zijn rechter oog die meteen volg de. liet er geen twijfel meer over bestaan dat hij een zeer gevaarlijk, man in zijn wagen had. „Ik wil duizendgulden van je hebben en gauw. Jij bent een rijke vent en kom op met dat field, an ders steek ik je kapot. 2e verden ken me van moord en ik moet zien dat ik «ver de firens -kom," Deze dreigende woorden-werden gevolgd door- een serie slagen en deskundig toegebrachte stompen. De man ontrukte de heer H. zijn porte feuille en haalde ex* 190.en tien mark uit. De heer H. kreeg toen het bevel binnen de kortst mogelijke tijd naar de Belgische grens te rijden. Maarde wagen startte niet meer. De accu' was. leeg. De bandiet zou de wagen wel duwen. Toen de heer H< per ongeluk met zijn elleboog op de claxon drukte kwam de man naar voren, rukte het portier open en bracht dc heer H. weer enige slagen in het gezicht toe. Vervolgens ging hij weer duwen. Hiervan maakte de heer H. ge bruik om uit de auto te springen en de uitgestrekte velden In te lopen. Tien minuten lang heeft hij zich ach ter een groep struiken schuil ge houden én is toen door de doorweek te akkers naar de kazerne van de rijkspolitie ia Valkenburg gerond. M Achter de oude kapelgevel in dg ifiRthummcrstraat in ?f 's-Hfrtopenbosch- die nu nop schijnbaar nutteloos de lucht •i insteekt, zal over eniae tijd een tehuis voor ouden van dagen verrijzen, met het bou- H u?en u'aaruare reeds een be- m gin i» gemaakt, ^^!113!gBginpBBSK*ÊSIHa88^gi»gSHBMa8BBgBI!Bjgg!BBWBI8^n^i HET Internationaal Persinstituut te Zurich rekent Nederland niet tot de landen in de vrije weicld, waar de pers vrij en ongehin derd haar werk kan verrichten. Het constateert dat niet zothaar, dóch licht zijn mening ook toe. Drie feiten wor den genoemda) de soberheid, waar toe men de bladen in het eigen iand en de correspondenten van buiten landse bladen wil verplichten in de berichtgeving over liet koninklijk hu|s; b) bet feit. dat in Nederland, gijzeling van journalisten, die in bepaalde ge vallen aai» de justitie hun. bron niet wensen mee ts delen, nog voorkomt, en c) de uitsluiting van. een journalist van een persbezoek aan Nieuw-Güinea op grond van het feit, dat hij geen persona grata was bij het departement van Overzeese Gebiedsdelen. Men koa dit i» een kortelings ven- schenen verslag lezen. Het bestuur der Federatie van Nederlandse Jour nalisten heeft in een verklaring stel ling genomen tegen de tendens van deze mededeling als zou de pers vrijheid in Nederland maar een zeer betrekkelijke zaak zijn. Het Federatie bestuur stelt daar tegenover, dat d« persvrijheid in Nederland in de Grondwet is verankerd en in de prak tijk wordt geëerbiedigd. Natuurlijk is er wel de toetsing aan de wet, maar het Persinstituut stelt zelf, dar de pers niet boven de wet staat.. Op zijn beurt heeft het Perpinstituut nu weer verzekerd, niet te hebben ■willen'" be weren, dat er geen persvrijheid' in Nederland bestaat. Het ging er alleen maar om, vast te stellen, dat de overheid wel poogt druk op de pers uit te oefenen. Wie' van deze discussie' kennis neemt, is misschien geneigd, zich in hoofdzaak achter het Federatiebestuur te scharen. Los hiervan heeft een con frontatie met f ei ten en een botsi n g van nienixigen ongetwijfeld zijn nut. En wij willen er gaarne wat dieper op in gaan. V AN' do voorbeelden,: die het Persinstituut noemt, lijkt ons eigenlijk maar één min of meer geslaagd. De Nederlandse regering heeft met een journalist van het Amsterdamse Parool uit te slaken van een persbezoek aan Nieuw-Giiinea. (het blad had een ander kunnen laten meegaa ny in aarWei gerde -beg ri jpelij- herwijs) .éen^"onverstandige en beden kelijke daad verricht. Dat het Pers- instituut dit vaststelt, nadat taj van Nederlandse bladen van allerlei rich- ling hierover een allesbehalve mals oordeel hebben gegeven, kan geen. kwaad. De overheid heeft zich hier mee inderdaad op een zeer gevaarlijk pad begeven. Anders staat het echler al met.de mogelijkheid .van gijzeling, waarvan journalisten niet zijn uitgesloten. Een journalist met beroepseer zal in de meeste gevallen niet bereid zijn, de justitie op de hoogte te stellen van de bron, waaruit hij het bericht heeft geput, dat hij niet had mogen publi ceren maar zijn weigering berust minder op gemoedsbezwaren tegen vermeende aantasting van de pers vrijheid dan op het feit/dat hij de verantwoordelijkheid van zijn daden niet op anderen wenst af te schuiven. Een wetenschap die, als men ze mon deling uit, de justitie zou bewegen tot een onderzoek naar de herkomst com pleet met gijzeling, wordt niet ge heiligd en onvatbaar voor onderzoek, wanneer ze op krantenpapier staat. Er mag aan wordeq herinnerd, dat de journalistiek geen beroep is, waar- ra toelating geschiedt na beëdiging o{ waarvoor bepaalde wettelijke nonnen relden. Er is nog altijd een wet op de journalistieke verantwoordelijkheid aanbangig bij de Tweede Kamer; doch de jonrnalistenorganisatics zijn er niet zeer gelukkig mee en het zon kunnen zijn, dat mede hierdoor men er al jaren niet meer van heeft gehoord. RONDWEG ongelukkig is het voorbeeld van de publiciteit omtrent het koninklijk buis. Het'is natuurlijk onontkoombaar, dat de leden der Nederlandse koninklijke ■familie Tneer dan anderen-in de be langstelling slaan. De regering weet dat en zij zelf beseffen best, veel met journalisten en persfotografen tc heb ben te maken. Dit is echter.heel iets an ders dan op elk ogenblik en ook bij de meest huiselijke en .persoonlijke dingen bloot te staan aan de jacht naar metiSva of wat daarvoor moét doorgaan, Wat 15 geschied is een pogen (meer was liet niet) om: de koninklijke familie bij vaeanties een bescheiden mate van ongestoordheid te verzekeren. De buitenlandse cor respondenten.? hébben hier niet aan willen meedoen. Had in Nederland iets ontbroken aan de persvrijheid, dan waren ze misschien wel gearres teerd. Doch hun is niets verdrietigs overkomen.- Hetverdrietïge was voor anderen. - Het lijkt ons toe. dat dit geval min der niet de persvrijheid heeft te maken dan met uitwassen van de persvrijheid. Vrijheid kan alleen gedijen bij (vr ij will i ge) be perking en erkenning van de verantwoordelijk-, heit), die er uit voortvloeit. In zoverre ia de ongebreidelde publiciteitszucht erger dan het toegeven aan „druk", wanneer deze laatste voortkomt uit maatschappelijke en menselijke mo tieven.. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1