C D Twee scholen samen één zilveren feest Hermes ontvangt Be Quick Vlaardingen heeft een verkeerszorg minder EEN BML Koeriersters St. A toysius- en St. Jansschool Twee jubilarissen bij Pieterman TONEELAVOND VAN WIJK 5 der NHG Voor een belangrijke ivedstrijd Grotewohl: N.Guinea hoort bij Indonesië Ondergronds leger in Ierland door kerk verboden Nieuwe tunnel en de mr L. A. Kesperweg werden officieel in gebruik genomen Lasclub Schiedam TAFELTENNIS Vele lagere Schiedamse teams bezetten goede plaatsen Wie heeft iets verloren Afsluiting van de waterleiding Zand gestrooid op glad wegdek Burgerlijke stand Bombay blijft nog onrustig „Deutsche Tourist in Holland" Prins inspecteert nieuwste straal jager in V.S. Sir John Harding voor overleg naar Londen Huisvrouwen genieten van dia positieven van Schiedammer Massale amnestie in Egypte Beer aan de achterdeur Hoog water stremt veerdiensten in Zeeland Sow j et-j oumali sten uitgenodigd door Franse regering Nog een giraffe voor „BHjdorp" Hoofdstad Operette naar Israël uitgenodigd SCHIEDAM VERTEGENWOORDIGER gevr. actieve vertegenwoordiger net werkmeisje Donderdag 19 januari 1956 25 JAAR IN 'T NIEUWESCHOOLGEBOUW Op 1 September 1955 was het precies 25 .ar geleden, dat de St. Jansschool (meisjes) en de St. Aloysiusschool (jongens) hun nieuwe schoolgebouw betrokken. In verband met dit feit is er gisteren en vandaag een feestelijke ouderavond in Arcade georganiseerd, waarop de jongens en meisjes met spel en zang zelf het hoogste woord voerden, tot groot genoegen van de aanwezige ouderen. Het feest voor de kinderen was 's morgens al geweest. Hel begon met een heilige mis in de kerk van de Singelparochie, waar de jongens en meisjes gezamenlijk het Glorificamus Te zongen. Om streeks tien uur gistermorgen gin gen de klassen in optocht naar het Passage-theater, waar een aardige tegenfilm werd vertoond en de kin deren intens meeleefden met Marky, de aap. en de rakkers vol kwajon gensstreken uit de film „William gaat naar de stad". In Arcade gisteravond was het het hoofd van de St.-Aloysiusschool, broeder Borromeus, die de aanwe zigen een hartelijk welkom toeriep namens het personeel van de beide scholen op de eerste ouderavond, die door beide scholen gezamenlijk is gehouden. De katholieke geeste lijkheid was goed vertegenwoordigd, de beide voorgangers van het hoofd der school waren aanwezig en ook de inspecteur van het gemeentelijk onderwys, de heer M. ÏToll, was in de zaal. feest van de school bezongen. Ver der was er nog het leuke toneel stukje ,,Jopje ais standbeeld" door een drietal knapen opgevoerd en tot besluit het door broeder Borromeus zelf gemaakte spel „Hoe in de he mel de rust terugkeerde". Daarmee was een einde gekomen aan de viering tan het zilveren feest van beide scholen en keerde ieder tevreden over het welsla gen van de avond naar huis. Apothekers nachtdienst: Apotheek fa. Westendorp, Singel 81 Bellen by ongeval; G.G. en GJ3, Tuinlaan 80. telefoon 69280. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot L30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten, R-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend Iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve donder dags "en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedetyk Museum: Tentoonstelling eigen verzameling. Geopend da gelijks van 2 tot, 5 uur, ook des zondags. Op woensdag- en vrij dagavond van 7—18 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 uur: „Terug uit de hel". Monopole. 2, 7 en 9 uur; „Een vrouw zonder vrees". VOORSTELLINGEN: Arcade, 8 uur: 25 jaar St. Aloysius- en St. Jansschool. Musis Sacrum, 8 uur: Kath. Kring, lezing ,.Met ftlmband door rub- berland". Volksgebouw, 8 uur: Vrouwenbond NW en P.v.d.A., lezing Irene, 8 uur: Jongensclub Jonathan, filmavond. Passage, 8 uur: Toonkunst-concert, R.Ph.O. Deken R. Reynen, de voorzitter van de Willebrordusstïchting, bracht iftn speciale gelukwensen over aan het personeel van de scholen, waar *o veel gepresteerd wordt en hon derden kinderen worden opgeleid. Voor de schoonmaakster van de school, mej. Truus Rykuiter, was het een heel bijzondere dag, want al 25 jaar hanteert zij dweil en bezem in dienst van de school. Voor dit feit had ze hulde in ontvangst te nemen en driemaal een enveloppe met inhoud uit de handen van deken Reynen van het oudercomité van de St-OIoy- siusschool en van een schllders- - firma, die werkzaamheden in de school had verricht. Applaus voor Truus en 'n bijzonder toepasselijk gezongen „portret" van de jon gens. Ook de voorzitter van het ouder comité van de St.-Aloysiusschool. de heer J, Dries, wenste geluk en over handigde broeder Borromeus een pracht geschenk van de ouders: een tilmtoesteL En toen was het de beurt aan de scholieren om hun kunnen te tonen. Het jongenskoor Jokosi zong ont roerend mooi met heldere stemme tjes, maar de meisjes van de St- Jansschool deden het zeker met minder. Kleine en. grote jongens toonden dat de gym. op school niet vergeten wordt en zelfs de dansjes niet, zo toonde 'n groepje kleine en grote meisjes onder leiding van me vrouw v, d. Tuin. Allerliefst waren de kleine meis jes met feestmutsen op en vlaggetjes in de hand, die heel ondeugend het Bij glasindustrie Pieterman N.V. te Schiedam werden gisteren twee jubilarissen gehuldigd. Het waren de heer H. van Es, Lorentzlaan 39b, Schiedam, indertijd in dienst geko men als chef der afdeling slijperij; momenteel expeditie-controleur, en de heer W. J. Ebert, Meckelenburg- weg 22, Dordrecht, chef van de slij perij. De beide directeuren van glasin dustrie Pieterman, de heren J. Pie terman en W- Scheer, hebben de Jubilarissen woensdagochtend thuis bezocht en hun. onder genoeglijke een enveloppe met inhoud ter hand gesteld, als blijk van waarde- rir z voor zo langdurige trouw en plichtsbesef. Woensdagavond hebben vele per soneelsleden de heren Van Es Ebert thuis geluk gewenst. Met veel genoegen hebben de le den van Wijk 5 van de N.H.G. woens dagavond in Irene gekeken naar het toneelspel van Maarten van Vught „Het witte legioen", dat gespeeld werd door de CJ-M.V.-toneelgroep „Ons doel getrouw". Het gezelschap moest kennelijk eerst wat op toeren komen, maar langzamerhand kwam er meer tekening en lijn In het spel, dat handelt rond een militair hospi taal tydens Kerstmis. Joop Krom menhoek was niet erg overtuigend als dokter Vermeulen en werd in dit opzicht o -ertroffen door de andere De eerste uitwedstrijd van H-DVS een behoorlijk resultaat kan worden aan het begin van de competitie was tegen Be Quick in Groningen, de al oude zeer bekwame vereniging en leverde een 52 overwinning op. Zo gemakkelijk als de uitslag doet ver moeden, was het echter niet en er moest hard worden gewerkt om de punten" binnen te halen. Na dien is de helft van de com petitie verspeeld; Hermes handhaaf de zich steeds in de kopgroep maar Be Quick zakte af. Deze club be seft kennelijk het gevaar, waarin zij verkeert, want de laatste twee wedstrijden werden gewonnen. Be Quick ruikt nu waarschijnlijk haar laatste kans en. zij zal zondag onge twijfeld alles op alles zetten om de zo kostbare punten binnen te ha len. Ook voor onze blauw-witten is deze wedstrijd echter heel belang rijk. Willen zü bovenaan blijven, dan zullen 2ij moeten winnen. Dit is ook daarom zo belangrijk, omdat zondag gespeeld wordt de wedstrijd Haarlem—Leeuwarden, waarin één der of misschien beide concurrent ten punten verspelen, terwijl de wedstrijd voor Wageningen tegen ON A in Gouda heus nog niet zo ge makkelijk zal zijn. De kans |s daarom groot, dat als H-DVS ïondag wint, zij met flinke voorsprong bovenaan komt te staan. Dit moet toch zeker een stimulans zijn voor de spelers om het Schle- damse publiek weer eens te tonen, dat het bezit van een der bovenste plaatsen verdiend is. Hoe het elftal zal zijn samenge steld is, tengevolge van het uitval len van Broeders zondag j.l., nog rüet bekend doch in ieder geval staat vast, dat zondag een goede, maar bovenal spannende wedstrijd aan de Damlaan te wachten staat. Als Hermes DVS deze wedstrijd tegemoet gaat -net de ernstige wil om te winnen en daarbij een snel i en open spel toepast, dan vertrou wen wij, dat de punten in Schiedam blijven. Nog eens wordt er op gewezen dat de thuiswedstrijden an H-DVS om 2 uur beginnen. Het tweede elftal gaat naar EDO 2 in Haarlem, om 12 uur. Lex Janse is weer van de partij en hij zal de jonge garde waarschijn lijk wel zo kunnen inspireren, dat verwacht Het 3e speelt om 10 uur op het terrein Spieringshoek tegen CVV 2, terwijl voor het vierde elftal de on prettige reis naar Lekkerkerk op het programma staat Het moet de teleurstelling, dat deze wedstrijd 's middags wordt gespeeld, maar op de Lekkerkerk ers afreageren. BERLIJN.. Oost-Dnltsland steunt da aanspraken van de republiek In donesië voor de teruggave van Nieuw-Guinea, Dit heeft de Oost- dultse premier Grotewohl woensdag verklaard. Hij zei, dat Nederland het gebied van westelijk Nieuw-Guinea onrecht matig bezet houdt. Hij beschuldigde de mogendheden van Zuid-Oost Azië er van, het land tot een militair steunpunt te maken, hetgeen voor de volkeren in dit gebied „een bedrei ging inhoudt". DUBLIN. De rooms-katholieke kerk in Ierland heeft woensdag avond elke organisatie, welke zich het recht aanmatigt wapens te dra gen en deze tegen een andere staat te gebruiken, veroordeeld. De verklaring van de bisschoppen was gericht tegen het verboden Ierse republikeinse leger (IRA), hoewel dit niet by name genoemd werd. De bisschoppen deelden de katho lieken mede, dat het lidmaatschap van een dergelijke organisatie een doodzonde was. Mr. L. A. Kesper, de oud-commis saris van de koningin in. de pro vincie Zuid-Halland, trok het doek over de naamplaat MrL. A. Kespertoeg, commissaris der ko ningin in Zuid-Holland 1945-1955" voeg. VLAARDINGEN Vlaardingen 1 toegejuicht door duizenden Vlaar- he«ft een verkeerszorg minder. De dingers, die eveneens de kou en een De ledenvan de Lasclub Schie dam kunnen woensdag 25 januari genieten van. een interessante film avond. die verzorgd wordt door de N.V. Soudometal, elektroderrfabriek te Den Haag en gegeven in het ge bouw voor Chr. Sociale Belangen. Een vijftal leerzame films wordt ge toond. Jaap Nauman. speelde het vlotte kor- poraaltje uit een. achterbuurt niet onverdienstelijk. Ds. J. G. Jansen opende de avond op de gebruikelijke wijze en heette allen we kom op deze eerste wijk- avond in. het metrwe jaar. Het lo pende seizoen heeft meer wij ka von den gebracht, dan. ooit tevoren. Met klem vestigde ds. Jansen nog eens de aandacht op de actie voor het nieuw kerkelijk centrum, waarin beslist enige stilstand is gekomen en weer nodig bijdragen behoeft. Aanstaande maandag zal het comfté van het N.K.C. een vergadering beleggen en dokter gespeeld door Dik Meder. eind april volgt er nog een bazaar. Hoewel de tweede helft van' de landelijke tafeltenrüsccmpetltie deze week is gestart, zijn ons tot op he den nog niet alle uitslagen van de plaatselijke teams bekend. Alleen de uitslagen van enige NOAD-teams zijn bekend omdat deze in het begin van de week zyn gespeeld. Deze uitslagen zijn; tweede klasse; NO AD 2—Stawero 1 10—O. nOAD 3 Bevanko i g —5, NOAD 7Aveco 1 4—6. NOAD 9- Tdi 4 9—1. Het wed- strüdprogramma voor de volgende week luidt: 23 jan.: Xerxes 2—TCK 2; 28 jan,: Carbon 5—NOAD 1; Ready ia volgende week vrij Dit betreft de eerste klassers, Tweede klasse: 23 jan.: PTTS 1—Feijenoord 4 (schuil kelder PTT. ingang Plein Eendracht). Derde kinase: Wilton i—RSI l (kan tine WF. ingang Viaardingerdijk). Vierde klasse: 26 jan.: D en L 2— TSF 1. De wedstrijd van Wilton wordt gespeeld op 25 jan. Bij het overzicht van de competi tiestanden van de lagere teams der Schiedamse verenigingen, valt het op dat vele teams zeer goede plaatsen bezetten. In de tweede klasse is het NOAD 2 dat met drie punten achter stand op de leider van de afdeling de tweede plaats bezet. In de derd- klasse ia het Ready 2 dat In zijn af deling lijstaanvoerder is met een i punt voorsprong op zijn naaste ri vaal. Wilton 2 deelt Ir zijn afdeling de eerste plaats met C'-GD 1. In di verse afdelingen van d-* vierde klas se rijn 't Schiedamse tet ms die de lei, ding hebben. TCK 4, NOAD 4 en. NOAD 5 staan bovenaai; TCK 5 en Ready 4 staan op de tweede plaats met nog zeer goede kampioenskan sen, In de vijfde klasse staat Wilton 3 bovenaan; hier staat PITS 3 in haar afdeling op de tweede plaats. Uit dit overzichtje moge blijken, dat de lagere ieam3 een. zeer goed fi guur slaan dit seizoen. Tevens kun nen we nog vermelden dat niet één van de lagere teams in degradatie- gevaar verkeert. Tien teams blijken dus nog volop in de gelegenheid te zijn om kam pioen te worden. Men kan dus wel aannemen dat enige van deze teams zullen promoveren, wat inhoudt dat het peil van de Schiedamse vereni gingen stijgt Ris Ready 1 zich ook in de eerste klasse weet te hand haven, zal er dit seizoen niet één team degraderen. Wanneer dan blijkt dat onze verenigingen in totaal met dertig teams in de competitie van de niTB deelnemen, kan men con-; eluderen dat de Schiedamse tafel tennisverenigingen met hun teams dit jaar hoge ogen gooien. beruchte spoorwegovergang Vlaar dingen-Oost werd namelyk buiten gebruik gesteld met de opening van de verkeerstunnel naby het nieuwe in aanbouw zijnde station dat ver moedelijk op 1 maart dit jaar in dienst zat worden gesteld en de Mr. D. A. Kesperweg. Mr. J. Kiaasesz, de nieuwe com missaris der Koningin in Zuid-Hol land, was met het bijna voltallige college van Gedeputeerde Staten naar Vlaardingen gekomen om zijn eerste officiële handeling in het openbaar ia zijn ambtsgebied te ver richten. In de botende koude, zon der beschutting tegen de regen en sneeuw, heeft mr Kiaasesz de nieu we verkeersader, die een onderdeel van Rijksweg nr. 20 zal worden, met een. druk op een knop officieel in gebruik gesteld, nadat mr L, A. Kesper, de oud-commissaris van de Koningin, die enige dagen het Li banese klimaat met het Nederlandse moest verwisselen, de naamplaat van de naar hem genoemde weg had onthuld. Toen mr. Kiaasesz op de knop drukte aan. het begin van de nieu we weg, ging de natrium- en de aangebrachte feestverlichting bran den. Tegelijkertijd werd vuurwerk afgestoken. Het grote gezelschap autoriteiten, dat daarvoor zich had verzameld in de recreatiezaal van het SHELL-sportpark De Vijfsluizen wandelde door de tunnel, terwijl van af de andere zyde gelijktijdig de organisatie van beroepsgoederen- vervoerders op de weg de tunnel in gebruik nam. De stoet wandelaars Tb bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 912.30 uur en 2—5 uur: 1 paar bruine herenglacé's; pakje in bruin pakpapier; étui met vulpen en stukje stuf; gouden ring; groene ball point. Te bevragen bij de vinders: Zwart-witte poes Heijnen. Waranda 173; groene autoped, B. Sehulting. Bos boomlaan 3; gouden damespolshorloge, v. d. Neut. Spanjaardstraat 28. Rotter dam; gouden monogram-nng. J. Gou_ ka, Vlaardlngerdyk 207 b; rozenkrans in étui M. v. d. Spek, Louise de CoIUgny- straat 37; bos sleutels, A. v. d. Vlies, van Marunutraat 33 c; vulpotlood en ballpoint, S. Gros. Julianalaan 48; zak mes. Akkerman Rembrandtlaan 82 b; ring met sleutels, Verbeek, Boerhave- laar\ 105 b: verchroomde potloodpasser, Schüitrrtan, Molensingel 77 Kethel; Je. deren aktetas met inhoud. H. Muider, Marconistraat 53 b; groene portemon- naie met inhoud, M. Verhaal. Hoeman Borgesiuslaan 72; damesparaplu, v. d. Waal, Haven dijk 118; rode pertemonnaie met inhoud A- Bakker, Lorentzlaan, 18 b; zadeldek M, v. Maan en, Rotter- damsedijk 268; militaire tas met inhoud, A. v. Wijk, P. de Hooghstraat 7 b; zak lantaarn Hukshoom, Prol. Xeesomstr. 12 c: fcatechismusboekje, B. Kramer— Freher v. 'a-Gravesandestraat 56; bood- schappenmandje C. Mijeringer, Alb. Cuypstraat 8-, bruine riem. Eikman, Molensingel 51; linnen, zakje inh. doos je met zakdoekjes, J. v, Duikeren. Brugmanstraat 34 a; groene cemtuur. N, Kootje Rubenslaan 6 a; d. blauwe want (H), W. de Regt, P. de Hooghstraat 27 a; blauwe sjaal met rode stippen, B. v. Noort Julianalaan 112: capuchon. N. v. Dük. Potgieterstraat 8 b; 1 paar wollen wanten Uhu P, v. Hees. Aleida- straat 50 b; grijs wollen handschoen (R), A. v. Troost, Voltastraat 30: bruin kinderwantje W, Lansbergen, Schie 5 b; wit kinderwantje. J- v, d. Waal Hoofd straat 221; kunstzijden sjaal. Koopman, B-KJaan 140; l paar zwarte lederen sloffen, K. v. d. Broek, Buitenhavenweg 165 a; grijs-groene regenrauts C. Kern- pe, Alb, Thljmstraat 3 b; d, blauwe sjaal met franje, K. Delee. v. Ostade- jaan 25 a; grijs wollen herenhandschoen (L), e. Molenaar, D. v. Wassennaarstr. 33 b; grijze herenhoed. H. Semrijn, Newtonpleln 8; bruin kinderschoentje (R) A, den Tuinder. Gordonstraat 7; bruin# kinderwant met gele streep (R), j. v. d. Zee, Singel 20 0; rood-groene sjaal, M. Wieze, L. Achterweg 14; brum glacé herenhandschoen. (L> C, v. Dijk, Fotgieteratrsat 12 a; 1 paar blauwe le deren sloffen, K, Inpyn, Aletdastraat 64; biauw.wti wollen ijaaï. N. v. a. plas, Potgieterstraat 22 a; zwarte nap pa dameshandschoen (Rl, C. Hane- graaf Vl»ard)ngerdljk 205 ai zwarte moterhandschoen, S, v, d. Hoek, Pa rallelweg 210. nat pak trotseerden, begaf zich naar de voormalige spoorwegovergang, waar dr. ir. F. Q. den Hollander, president-directeur van de Neder landse Spoorwegen N.V,, eert vreug devuur ontstak; daarbij werden ook twee (houten) spoorbomen verbrand. Nadat de autoriteiten een défilé van de nationale organisatie van be- roepsgoederenvervoerders hadden afgenomen, recipieerde het gemeen tebestuur van Vlaardingen ten stad- huize. Filmavond van het Voormalig Verzet Op dinsdag. 24 januan, aanvang 8 uur. belegt de Ned. Ver. van Expolitieke Gevangenen Voor malig verzet Ned., afdeling Schie dam een contactavond voor de leden en hun huisgenoten in het gebouw voor Chr. Soc. Bel, Er zullen een vijftal mooie kleuren films vertoond worden. De directeur van. de Technische Bedrijven maakt bekend, dat de waterleiding naar vjti. Kethel en Spaland zaterdagmiddag van 1,30 uur tot 6 uur zal worden afgesloten vanaf Café Sport. De afgelopen nacht en morgen, van half drie tot half zeven, hebben vier wagens van de gemeente rei nigingsdienst de stad doorkruist en op de belangrijkste wegen zand ge strooid. Geboren: Elisabeth "W. dochter van H, de Koster en M. Batenburg; Geer- truida M. C., dochter van H. C. J. Timmers en C. M. A. Rensman; Willem T-, zoon van J. de Gids en A. Kreuk; Johannes H. H. M, zoon van J. Zoetmulder en M. Th, Buc- kers. Overleden: B. W. van Zonsbeék, 91 jaar, weduwe van J. M, Lcch. BOMBAÏ. De politie heeft woensdag opnieuw het vuur ge opend op demonstranten in Bombay waardoor er 2es o mhet leven zh'n gekomen. In geheel India steeg, het aantal slachtoffers tot 27. Ruim 50 personen werden ge wond, winkels geplunderd, auto's in brand gestoken en honderden straat lantaarns vernield. De links georiënteerde vakbon den hebben voor 300.000 arbeiders een staking uitgeroepen uit protest tegen de beslissing van de regering om Bombay vanuit New Delhi te besturen. Woensdag hebben de vak bonden bekend gemaakt, dat de sta king zal voortduren. Meuw maandblad: (Van één onzer verslaggevers) UTRECHT. In een oplage van 20.000 exemplaren zal eind februari in Duitsland het maandblad „Der deutsche Tourist in Holland" Ver schijnen, dat wordt uitgegeven door een maatschappij m Karlsruhe, Het blad zal zoveel mogelijk toeristische gegeven over ons land bevatten. De Algemene Nederlandse Vereni ging voor Vreemdelingenverkeer, die het blad van groot belang acht, zal de uitgever voor zover mogelijk van inlichtingen voorzien. PALMDALE (California) Prins Bernhard heeft woensdag de aller nieuwste Amerikaanse straaljager, de F104, geïnspecteerd, ofschoon voor het supersonische toestel nog strenge veiligheidsmaatregelen bestaan. Tevoren had Prins Bernhard een bezoek gebracht aan de Lockheed fabrieken in Burbank en daar onder meer verscheidene nieuwe toestellen bezichtigd. Daaronder bevond zich een nieuwe super constellation, die bestemd is voor de KJLM. NICOSIA. De gouverneur van Cyprus», Sir John Harding, is woens dagavond naar Londen vertrokken. Sir John heeft in de afgelopen week tweemaal gesproken met aarts bisschop Makarios, leider van de be weging voor aansluiting van Cyprus by Griekenland. Men had verwacht, dat vrijdag een derde bespreking zou worden gehouden. Een officiële woordvoerder te Lon den zei, dat de besprekingen van Sir John Harding met de Britse regering deel zullen uitmaken van het nor male overleg. _Men gelooft, dat de Britten het be- pnsel van uiteindelijke zelfbeschik king van Cyprus aanvaarden en dat de onderhandelingen met aartsbis schop Makarios voornamelijk het tijdstip van een dergelijke ontwikke ling betreffen. „Technisch volmaakt zijn ze niet, maar wel aardig," zei de heer J. A. Simons gistermiddag o ver zijn dia-positieven. Maar dat waren de dames van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, die in de kleine zool van Irene een vertoning bijwoonden, lang niet met de maker van deze mooie kleurige platen eens. Deze Schiedamse jotograaf maakt, dat zijn liefhebberij voor anderen een louter genoegen wordt. Voor de pauze kreeg het stede- schoon een „goede beurt" met de prachtig gekleurde platen van een reis door Nederland, vaak uit een frappante gezichtshoek opgenomen door de heer Simons, die adviseur ia van de Fotoclub Schiedam. Hij had een bijzonder dankbare taak, want de dames slaakten uitroepen van bewondering e trachtten steeds te ontdekken, welk plekje in een be paalde plaats gefotografeerd was. De reis begon in Schiedam met o.a. opnamen aan de Nieuwe Waterweg, van de oude Plantage (..wat jam mer. dat het weg ist") en het Bal- kengat (dat binnen afzienbare tijd gedempt zal worden). Daarna ging het verder, langs mooie plekjes in Vlaardingen, De1 ft, Den Haag, Was senaar, Noordwiik, Bergen, Alk maar en nog vele andere plaatsen in Nederland. Na de pauze was het voorname lijk het landschapschoon dat de aandacht vroeg met aardige opna men van bloemen en planten, pad destoelen en dieren en mooi ge kleurde platen van Blij dorp. Na afloop kon vastgesteld worden,- dat de heer Simons er uitstekend in geslaagd was de dames een onder houdende middag te bezorgen. Bij ontstentenis van de presidente was het mevrouw M. Ch. Schroot— Drooglever Fortuyn, die de aanwe zige dames een hartelijk welkom toeriep op deze eerste Bijeenkomst in het nieuwe jaar. CAIRO. De Egyptische minis terraad heeft woensdagavond beslo ten ter gelegenheid van de aan staande proclamatie van de nieuwe grondwet een grote amnestie aan gevangenen te verlenen. Vrijgelaten zullen worden alle ge vangenen die op 30 juni aanstaan de meer dsn driekwart van hun straf zullen hebben uitgezeten en alle gevangenen die levenslang kre gen en daarvan op 30 juni aan staande reeds 15 jaar of meer in de gevangenis hebben doorgebracht. APELDOORN. Het zal je maar gebeuren» dat je 'e nachts gerucht hoort bi! de achterdeur- van je woning en dan, wanneer je tijdens een verkenningstocht inbrekers denkt te ontdekken, plotseling oog 3n oog met een flinke himalayabeer komt te staan. Dit overkwam de heer T. aan de Zwolseweg alhier, die bij zijn ontdekking meteen de deur dicht gooide en direct de politie belde. De beer, die door het om hoog drukken van een dak plaat van zijn nachtverblijf in een dierenpark te Apel doorn de weg naar de vrijheid had gevonden, liet zich met een hoeveelheid voer door de p ,,e,.en eigenaar ge makkelijk lijmen en sliep evyn later onbewust van de schrik, die hij had veroor- zaakt, de diepe slaap van een goed gevoede beer. BOTTERDAM GOES. Tengevolge van hoog water was het enkele veerboten van de provinciale stoombootdienst in Zeeland niet mogelijk gistermiddag alle vaarten uit te voeren. De boot tussen Zïerikzee en Katseveer, die om vijf uur moest vertrekken, moest een reis overslaan, aangezien zowel de kade te Zierikzee als te Katse veer onder water stonden. Ook de dienst WolphaartsdijkKorfcgenewas gestremd van half zes tot acht uur, omdat de steigers onder water ston den. PARIJS. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Antoine Pinay heeft woensdagavond ver klaard, dat de regering een groop Russische joumahsten uitgenoeigd heeft dit voorjaar een bezoek aan Frankrijk te brengen. De uitnodiging is verzonden In een poging, om de contacten tussen Oost en West te verbeteren, zoals tijdens de recente conferentie be sproken is. Er komt noe; een giraffe naar diergaarde „Bltfdorp". Dit Wordt dan het derde exemplaar. Het dier is op het ogenblik in quarantaine in Napels en het wacht op transport naar Rotterdam. Deze nieuwe giraffe, die in tegen stelling tot de reeds aanwezige net- giraffen een wijnblad-tekemng op de huid heeft, is afkomstig van een dlerenvanger in Kenya (Zd.-Afn- ka). Internationale bepalingen, die voor een groot deel van West Eu ropa gelden brij ven voor, dat ter- voorkominf Je runderpest-ziek. te giraffen ;t drie maanden in. quarantaine moeten doorbrengen, alvorens ïy mogen worden geïm porteerd. Italië trekt zich van deze regels niet zo veel aan, zodat de gi raffe voor „Blijdorp" een onderko men in een staats-quarantaine te Na pels heeft gevonden. Hoewel het dier daar reeds de vereiste drie maanden heeft doorgebracht zal in, verband met het koude weer, de giraffe eerst in maart of april naar Rotterdam? worden, verscheept. De Hoofdstad Operette Is uitgeno digd in het voorjaar een serie voor stellingen In Israël te geven. Indien de politieke spanningen in dit ge bied niet toenemen zal de operette een toe mee naar Israël maken. Volgende week (dinsdag, woens dag en donderdag) geeft de Hoofd stad Operette ia de Rotterdamse schouwburg nog eens „Hor mein lied, Violetta" van Oscar Strauss. Waardhuis in Krimpen, wordt jieopend Het waardhuis van het hoogheem raadschap „De Krimpenerwaard" zal a.s. vrijdag 20 januari door mr T, A. van Dijken, lid van gedeputeer de staten van Zuid-Holland, offici eel in gebruik worden genomen- Plaatselijke vleeswarenfabriek vraagt voor bestaand rayon Brieven, onder .no. 9791 adv. bur. de La Mar, Mauritsweg 50, Rotterdam. D. DE BRUIN Oranjestraat 9 Schiedam Tel. 66431 GEVRAAGD Café-Restaurant ,DE AMSTELBRON' Broersvest 13, Schiedam Tel. 69767 Te hoop qcageb. j Voor patates frites L. Boer's Visbedrijf het aangewezen adres. Verkrijgbaar van des morgens half twaalf tot d"s avonds 12 uur. Vlaarding.r- straat 10, telefoon 67045. Heeft u onze gebakken vis als een geprobeerd? Het kan niet beter en. goedkoper dan bij Schiedams Goedkoopste Visbedrijf, Vlaardingerstraat 10, telefoon 67045. Zo vindt u ze nergens, onze vleescroquetten! L. Boer's Visbedrijf, Vlaardingerstraat 10, telefoon 67045. Beslist zaterdag voor het laatst. Uitverkoop. Nu nog extra koopjes! B. v. Doorn, Broersveld 156. Opruiming slaapkamers. Go. tisch van 598.nu voor 498.Plate Meubelfabriek, Gr. Markt 21, Schiedam. Opruiming Poefs, van 32- nu 25.mooie keus in poefs bij Plate, to. Stadhuis, Schiedam. G. H. Mast, Groeneiaan 65, telef. 67708. Uw adres voor vensterglas op maat en in gezet. Grondverf, stopverf, plamuur, terpentijn, lijnolie, siccatief, koudwaterverf. zeemleder en sponzen. Alle was- en. zeepartikel. Bleek- water, amoniak, zoutzuur, lo da line, wasbenzine. Voor bromf ietsberijders; benzine 55 ct per lifer. Personeel gevr. Gevraagd nette werkster voor enige dagen per week, of meisje. Aanm, na 7 uur. Van der Veen, L. de Colig- nystraat 25. Te haar gevraagd Jong stel, z. k., zoekt 2 kamers of 1 kamer met aparte kookgelegenheid in Schiedam, Br, onder num mer S-451, bureau dezer. Fotograf! Wilt u zichMU trakteren! Proef dan eens onze warme worst en ballen gehakt L. Boer's Goedkoopste Visbe- druf, Vlaardingerstraat 10, telefoon 67045, Voor de fijnproevers zün onze nierbroodjes een deli catesse. Probeert u ze eenai U komt er beslist op terug. L. Boer's Goedkoopste Vis bedrijf, Vlaardingerstraat 10, telefoon 67045. ,ap nu Filmstroken. Wij hebben een grote sortering o.a. Sjors, Tom Mix, Tarzan, Roy Rogers, Donald Duck. K van Vuuren, Hoogstr. 106 telefoon 66720. Diversen Inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen. Scherpe prijzen en toch 2 jaar garantie. G. van Loe- nen, Dam 4143, tel. 66192, showroom: Vlaardinger straat 6, Nummetbrieven die naar ons oordeel niet bonafide op de inhoud der advertentie reage ren worden niet doorgezond'n

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 2