Poker spel en grootspraak OXO BEDENKELIJK VERSCHIJNSEL Ideaal Oost-Duitsland krijgt eigen „volksleger55 Elektronisch brein beschermt Amerika sSSSÊSH! Droogvliegers voor KLM Sleutelactie: vier ton van John Foster Dulles Euratom'Iieeft góede start Geen invoering van militaire dienstplicht SPITmdeRUa T p„fr Kloosterbalsem Wedstrijd voor Europees TV-chanson SANOSTOL «as» Apparaat ziet, luistert en berekent Dulles spoedig naar Indonesië Kent U het verschil tussen en diamant? Chicken Zwarthemden in Londen brengen Hitlergroet Gaat West-Duitsland weer luchtschepen houwen? Twee partijen uit kabinet-Harahap „Standwerker" Poujade werd rood Peking vraagt V.S. opnieuw om gesprek Berovers kregen zware straffen Rechter Maengkom aanvaardt mr. van Empel niet Donderdag 19 januari 1956 3 JN een interview met de Amerikaanse weekbladen Life en Time heeft Dulles din gen %gezegd welke zelfs hendie te voren reeds geringe hoog achting hadden voor zijn diplo matiek oordeel, toch nog heb ben kunnen doen schrikken. De fouten van zijn loslippig heid waren drieërlei. Hij heeft dan verteld dat Amerikad.w.z. de wereld, in de laatste paar jaar driemaal op de rand van een grote oor log is geweest, door de ver metele politiek waarmede hij dan per slot van rekening de vrede zou hebben gered. De eerste keer zou geweest zijn toen hij, door middel van New Delhi, Peking had laten waarschu wen dat Amerika, als de Chinezen nu niet ophielden de onderhande lingen over een wapenstilstand in Korea te saboteren, hun militaire installaties zou laten verwoesten met behulp van atoombommen. Peking heeft zich toen gehaast, de wapen stilstand te sluiten. Het tweede getal betrof Indo- China. Dulles stelde Londen een goede week vóór de Aziatische Con ferentie van Genève in 1954 voor, samen Peking met verwoesting van zijn bases in Zuid-China te dreigen, als China in de strijd in Vietnam zou ingrijpen. Wel wilde Londen nog niet meedoen vóór het op de conferentie had geprobeerd, China op minder tragische wijze tot rede te brengen; maar de Chinezen wis ten nu wat hun boven het hoofd hing, en werden daardoor ter confe rentie veel handelbaarder. De derde crisis werd te weeg ge bracht doordat Peking aanstalten maakte de eilanden in de Straat van Formosa, Quemoy en de Matsoes aan te vallen. Amerika heeft toen gewaarschuwd, dat het met al zijn middelen zou deelnemen aan de ver dediging van de eilanden. Daarop heeft China ze tenminste tot op dit ogenblik met rust gelaten. De moraal van dit alles moest zijn: Slechts door het uiterste te wagen kan men de vrede winnen. Dat hoge spel had Amerika ge speeld. Daarover zijn drie dringen te zeg- Scn. Ten eerste: Amerika zou een politiek hebben gevoerd, waarbij het welbewust tot de uiterste rand van het oorlogsgevaar ging. blijkbaar zonder zyn westelijke bondgenoten te raadplegen. Met verbijsterende eigengereidheid zou het dit hoge spel met ons aller lot hebben 'ge speeld. Dulles of Washington was opgetreden als onfeilbaar dicta tor, naar wiens besluiten de wereld eerbiedig en onderworpen zich had te voegen. Daarop komt het neer wat Dulles ons „onthult". Vele Amerikanen zullen opmerken dat Amerika ook de hoofdlasten voor onze veiligheid draagt. Dit is slechts waar zolang geen oorlog uitbreekt. In de eerste en de tweede wereld oorlog, waarin Amerika, wat laat als reddende^ engel optrad, zijn de offers van zijn Europese bondgeno ten in onvergelijkelijke mate de bloedigste en pijnlijkste geweest. Het waren de landen van Europa die uitgeput raakten, terwijl Amerika economisch en wat volkskracht be treft te sterker, en als de mach tigste mogendheid uit de strijd kwam. Dit moet Washington be denken voor het ons lot eigen machtig in handen neemt. Tweede bezwaar: Dulles had over zijn geslaagd „poker" met de we reldvrede als inzet moeten zwijgen, omdat hij een toekomstige toepas sing nog te gevaarlijker maakt. Niets gaat bij Chinese regeerders, rood of geel, boven hun prestige dat onder de naam van „gezicht" beslissend is voor hun positie in het volk. Een discrete wijze van afdrei gen kan, omdat zij dit „gezicht" niet schaadt, succes hebben, zoals in het geval-Korea het geval was; openbare .afdreiging heeft daarop weinig kans. Waarom moest Dulles nu alles bloot leggen? Met verbazing vernemen wij van hem zelf dat Dulles inzake Quemoy en de Matsoes ook met oorlog ge speeld heeft Want dit was geen vitale aangelegenheid. Valt Peking de eilanden aan dan is dit defen sief, daar zij op de Chinese kust hggen, en als springplank voor een nationalistische invasie van het vas teland kunnen dienen. In omgekeer- de richting echter hebben zij geen strategische waarde. Daar Amerika Tsjiang Kai-sjek duidelijk heeft ge maakt dat het hem niet in een in vasie steunen zal en die invasie ook niet wenst, was wat volgens Dulles de inzet was, het resultaat volstrekt niet waard. En nu de derde fout. Dulles heeft opgehakt met dat uiterste oorlogs gevaar. Dit had bestaan als inder tijd MacArthur zijn zin had gekre gen, en door het bombarderen van Mandsjoerije getracht zou hebben een beslissing in Korea af te dwin gen. Toen leefde Stalin nog, die zijn woord gegeven had China te zullen bijstaan als Mandsjoerije werd aan gevallen. Zou hij dat woord hebben gebroken, dan ware het allicht uit geweest met de communistische vriendschap. De politieke en morele - door - Dr M. v. Blankenstem druk_ op Stalin, in de richting van ingrijpen, was dus zeer sterk. Truman besefte dit en nep Mac Arthur terug. Toen Dulles later de waarschuwing zond was de toestand heel anders. Stalin was dood, Rus land verkeerde in een gezagscrisis. Het gevaar van een Russisch in grijpen was vrijwel gelijk nul. Dul les koos het juiste ogenblik, de juis te weg en de juiste, discrete me thode. Wij hebben daarvoor toen alle waardering gehad, omdat het geen spelen met een wereldoor log was- Het tweede geval is eveneens ge dramatiseerd. Een goede week voor de conferentie van Genève komt Dulles naar Londen met zijn plan. Londen wees het af voorlopig. Ware het diplomatiek niet erger dan zinneloos geweest, weinige dagen voor men ter conferentie gaat het met dreigen met geweld te probe ren? Dulles mokte gedurende de conferentie. Oorlogsgevaar dreigde niet, omdat zijn plan niet doorging. Hij heeft echter daarin gelijk: Ef fect had het toch, juist omdat voor de Chinezen het gevaar op de ach- PARIJS. De grote politieke partüen en vakbonden van Frank rijk, West-Duitsland, Italië en de Benelux! an den hebben woensdag eenstemmig besloten, b# hun rege ringen aan te dringen op de vor ming van een Europese gemeen schap voor atoomenergie met supra nationale bevoegdbeden „Euratom". Dit is het resultaat van de conferen tie, die het comité van actie op ini tiatief van Jean Monnet in Parijs beeft gehouden. Om het zuiver vreedzame karak ter van de werkzaamheden op atoomgebied en tevens de veiligheid van arbeiders en bevolking te ga randeren, wordt het nodig geacht dat de Europese commissie een con trolesysteem toepast De parlementaire controle op het werk van de commissie zal berusten bh het parlement van de Europese kolen- en staalgemeenschap. Er zal worden gestreefd naar de grootst mogelijke uitbreiding van het aantal deelnemende landen en in het bijzonder naar volledige deel neming van Groot-Brittanniè. Het comité zal op 5 april opnieuw bijeenkomen. tergrond duidelijk was en zij dit moesten voorkomen. Zeker zyn zij er handelbaarder door geworden. Als uitgevoerde actie hadden zij zich er moeilijk aan kunnen onderwerpen, omdat Dulles bij die gelegenheid niet discreet was geweest en hen openlijk onder afdreiging had gesteld. Daarbij kwam het onberekenbaar machtige, Chinese gezichtsbegrip in het geding. Eden nam de gevaar lijke lading weg uit de torpedo van Dulles, terwijl deze toch, nu zonder enig „gezicht" te kwetsen, zekere uitwerking behield. Wij hebben dus, in dit interview, met een onverantwoordelijke groot spraak van Dulles ic doen die blijk baar ten dienste van de republi keinse verkiezingscampagne voor de Amerikaanse kiezers berekend is. Of zeer velen van hen het hazar deren met de wereldvrede en. in ieder geval met de vrede van Ame rika zoals Dulles dat beschrijft, op prijs zullen stellen? Wij durven er niet voor instaan, naar wat wij weten van het inzicht van. Dulles in kwesties van taktiek. Maar deze man, vol van overma tig zelfvertrouwen en eigendunk, humorloos en lichtgeraakt, meent dan toch maar dat de hemel hem bet lot der wereld heeft toever trouwd. En dat is bedenkelijk, bij de machtspositie die hij inneemt. BERLIJN. Het Oostduitse parle ment heeft woensdag tnet algemene stemmen besloten over te gaan tot de oprichting van een „volksleger". Dit nieuwe leger zal land-, zee- en luchtstrijdkrachten omvatten en een uitsluitend verdedigende taak heb ben. Er wordt geen militaire dienst plicht ingevoerd. Het „volksleger" zal naar alle waarschijnlijkheid worden gevormd uit de z.g. „kasernierte Polizei", een strijdmacht, die op het ogenblik ruim honderdduizend man telt. Deze poli tiemacht, die in 1949 werd opgericht telt reeds land-, zee- en luchtstrijd krachten. De Oostduitse vlce-premier Stoph, wiens benoeming tot Oostduitse mi nister van Defensie wordt verwacht, verklaarde, dat door de oprichting van het nieuwe leger, Oost-Duits land in staat zou zyn. aan zijn ver plichtingen voortvloeiende uit het pact van Warschau de z.g. „rode NAVO" te voldoen. Hy deelde te vens mee, dat het „volksleger" goed geoefend zal worden en modern be wapend zal worden. Dé" voorzitter van het parlement, Dieckmann, heeft meegedeeld, dat er stappen zullen worden gedaan voor de -oprichting van een Oostsduits ministerie van Defensie. Hij vroeg het parlement tevens, de uniformen voor het nieuwe leger goed te keu ren. In West-Duitsland heeft de beslis sing van het Oostduitse parlement (Advertentie LM.) U* lenden Flink wnjvcn met Akkers Kloosterbalsem, waar van de warmtcopwekkende be standdelen de pijn snel verjagen: «3BaEEBZ3H3ESB3a ^BikipiiTJifi'iPRjjTinitfiPSFiiiiniiiiiimiHnraiir'fPüCTfeii iiiiisirjijiiatsiiwiiiariiHKiiBji'iaaiiaiiati'iniiiiirKi'fiJiisiaiiiiiiiMBiniB^ahiF.Ri.EttfiBi^r'a'iiB.iiiajdiiBiiy geen grote deining veroorzaakt. Vol gens verscheidene politici, zal er door deze beslissing niets essentieels veranderen. Het is, zo verklaarde men. slechts ,,een papieren besluit, daar Oost-Duitsland toch ai tot de tanden bewapend is." De socialisten in West-Duitsland voegden hieraan toe, „dat Duitsland op het ogenblik twee legers heeft, zonder een vaderland". (Advertentie Uti.) F)E Nederlandse Televisie Stich- ■*-f ting heeft een aantal tekst dichters en componisten uitgeno digd, om ieder twee chansons te schrijvenEind april zullen deze liedjes worden gezongen in een spe ciaal TV-programma. Aan de kijkers (in dit geval ook luisteraars, hopen we) zal gevraagd worden, wélk chanson 213 het beste uonden. De door het publiek „bekroonde" lied jes zullen op 24 mei worden uitge zonden in de finale van de door de Europese Radio Unie uitgeschreven wedstrijd, die als inzet heeft de Eu- reviste-prijs voor het beste Europese chanson. "UEt door de Vara woensdagavond -L-ti bij de uitzending van Mozarts opera .„La Climenza ch Tito" gevolg de systeem, om muziek en zang steeds af te wisselen met een ver klarende tekst, heeft ons móar matig kunnen be vredigen. Het verhaal werd verduidelijkt ten koste van de ope ra, die een tè ver brokkelde uitvoering kreeg. En per slot van rekening gaat het bij een opera, zeker bij een studio-produk- tie, toch om de muziek. Voor de in houd kan men, dunkt ons, volstaan met een samenvatting aan het begin van de uitzending. Uiteraard doet deze kritiek niets af aan onze waar dering voor de prestaties van solis ten, koor en orkest. OOK'in de „Eurovisie" zal Mozart w worden herdacht. Op de 200ste verjaardag van zyn geboorte, vrijdag 27 januari, zal in de ochtenduren een herdenkingsplechtigheid uit het „Festspielhaus" te Salzburg worden gereiayeerd. 's Avonds kunnen de kijkers genieten van één van Mozarts beroemdste opera's „Die Entführung aus dem Serail", waarvan, in de stu dio's van de Bayerische Rundfunk in München een speciale TV-bewer- king wordt uitgevoerd. En nu maar hopen, dat het deze zomer mogelijk zal blijken om ook de hoogtepunten van de Salzburger Festspiele als „Eurovisies-programma's uit te zen den (technisch kan het natuurlijk, maar eerst zullen, de moeilijkheden met de internationale artiesten orga nisaties opgelost moeten worden^. T-TeT Technisch Centrum van de -LJ- Ned. Radio Unie heeft een ap paratuur voor precisie-tijd seinen vervaardigd. Zondag 22 januari zult u ze voor het eerst kunnen horen: 8 hoge fluittonen, om 12 uur precies. Op werkdagen worden de seinen uit gezonden om 9, 12, 20 en 23 uur. (Advertentie LM.) bereid uit heilbot- en kabeljauw Ie vers NEW YORK. De Amerikaanse luchtverdediging- krijg* de beschik king over een apparaat, dat een re volutie za] veroorzaken 'in het hui dige verdedigingsstelsel. De nieuwe vinding is ontwikkeld in het Techno logisch Instituut van Massachusets. Het apparaat heet de „Wijze van Lexington", zo genoemd naar de plaats- waar het staat opgesteld, en is ondergebracht in een geheel ge sloten gebouw van gewapend beton, aat drie verdiepingen hoog is. Het zou net ingewikkelste elektronische „IFf} ,ZÓ"- dat tot nu toe Is gecon- streerd. De „Wijze van Lexington" is een semx-automatiseh middel om 1 van vliegtuigen vast te steken, om de koers te bepalen, waarop rceri die toestellen kan on- -0eLlCht tS h5U' I van sixaaizenaen Uit alles wat het apparaat ziet en hoort, maakt het gevolgtrekkingen. Deze worden automatisch omgezet in de vereiste handelingen. De „wijze" kan aleen geen oordeel vormen over een bepaalde situatie en de mo gelijkheid om tot verschillende han delingen over te gaan. Op deze pun ten moet het menselijk brein te hulp schieten. Vandaar de aanduiding half-automatisch. De ogen van de „wijze" zijn de radarschermen in de sector, die hij te verdedigen krijgt. De oren zijn alle mogelijke inlichtingendiensten, die hun gegevens telegraferen. Zij stromen een grote elektronische re kenmachine binnen ,dïe ze verwerkt tot een afgerond beeld van de toe stand in het luchtgebied boven de hele sector. Tenslotte oordeelt de mens, welke de beste maatregelen zijn, die moeten worden genomen tegen de vijandelijke vliegtuigen. Het apparaat neemt dan de taak weer over. Het berekent de beste koers voor jachtvliegtuigen om de vijandelijke toestellen te onderschep pen en andere noodzakelijke gege vens Door middel van straalzenders DJAKARTA. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zal in het voorjaar een bezoek aan Indonesië brengen, nadat hij de bij eenkomst van de Z.OA.V.O. die in maart te Karachi wordt gehouden, heeft bezocht. Deze mededeling is in Indonesië met weinig enthousias me ontvangen. De Indonesische regering is van mening, dat men het bezoek van de Amerikaanse minister moeilijk zal kunnen weigeren, maar dat zijn. komst naar Djakarta onmiddellijk na de Z.O.A.V.O.-conferentie, de woelige situatie in Indonesië beslist niet zou verbeteren. In Indonesische politieke kringen is men van mening, dat het bezoek van minister Dulles fataal zal blij ken te zijn voor het huidige kabinet- Harahap, dat zich juist op het, ogen blik ui grote moeilijkheden bevindt wegens 'n gevaarlijke interne breuk en de voortdurende tegenwerking van nationalisten en communisten. Tussen een stuk vensterglas en een diamant is dat verschil niet zo moeilijk te constateren, maar bij een knap gesiepen stukje glas en een diamant is de overeen komst verrassend groot en is eer> nader onderzoek toch wel nodig. Verpakte soepen moet U ook aan een nauwkeurige proef onder werpen. Een ding Is dan zeker.... zodra U OXO geproefd hebt, weet U, dat U „het juweel" onder de soepen gevonden hebt OXO, natuurlijk van smaak, voor treffelijk van kwaliteit en „loupe-zuiver". SOEPEN „Chicken"-kïppensoep, Toma tensoep, Jullennesoep, Cham pignonsoep, Vermlceilisoep, Aspergesoep, Bruinebonensoep /umNBoiMuafih LONDEN. Britse fascisten hiel- ;n dinsdagavond hun eerste be langrijke bijeenkomst na. de oorlog waarop' hun leider Sir Oswald Mas- ley de strjjd tegen het nazisme In de afgelopen oorlog bestempelde als „de grootste blunder en misdaad in de Engelse historie". Mosley was tijdens de tweede we reldoorlog door de Britse regering gevangen gezet wegens zijn sympa thieën met de nazis. Dinsdagavond werd hij met gejuich en de nazi- groet ontvangen toen hij op de bij eenkomst kwam. Tweehonderd fas cisten, de meesten gestoken in zwar te hemden, hadden zich in een schoolgebouw in een Londense voor- 1 verzameld. De K.L.M.-bemanning en, die volgend jaar met de nieu we Douglas DC-7C gaan vlie gen, worden in eert .getrouwe nabootsing van de stuurhut van het nieuwe type voorbe reid op de taak diehenwackt. Terwijl de instructeur via een ingewikkeld schakelbord „aeronautiscke moeilijkheden" veroorzaakt, ziet zijn collega, die achter de vliegers heeft plaatsgenomen, toe hoe de mannen op deze moeilijkhe den reageren. Op de andere foto ziet men hoe de instructeur de eerste en de tweede piloot in de „droogtrainer" controleert. „t - acvcun aue- niaai tegelijk en zonder 'onderbre king. de jachtvliegtuigen op de be rekende koérs, zodra ze in de lucht zijn. BONN De mogelijkheid bestaat, dat West-Duitsland weer luchtsche pen gaat bouwen. Ir. Albert Simon, een gewezen bedrijfsleider van de Zeppellnwerf in Friedrlchsbafen, heeft een flexibel luchtschip ont wikkeld. dat veel ljjkst op de vroe gere Zeppelin. Het kan in intercon tinentaal verkeer 432 personen ver voeren. Een model van dit lucht schip zal binnenkort proefvliegen. Vooral de Westduitse scheepvaart maatschappijen stellen belang in de plannen van ir. Simon. Het luchtschip, dat een snelheid van 300 km per uur zal hebben, zal met niet brandbaar helium - worden gevuld. Ter bescherming tegen weersinvloeden zal het een elastische metalen mantel hebben. lllil!l'lll!l!llli[|iiBI!ri|Wi8(liiil)3ni|l[lillilllllHll!iO!i[!lil)ll|ii,l!fl!il!4KiT!|()il|'i!iiiiii Vervolg van pag. 1 Tenslotte Is nog een verdere complicatie opgetreden, die wellicht de Nahdatoel Oelama op het laat ste moment heeft gealarmeerd, n,L een tactische ommezwaai van de communistische party. Daartoe aan gemoedigd door twee redevoeringen van president Sockamo tracht deze party koste wat het kost een plaats in de komende regering te verove ren. Als een van de middelen daar toe heeft se|| nu haar openlijk ver zet tegen de onderhandelingen met Nederland gestaakt en misschien wel achter de schermen te ver staan gegeven zich bij een over eenkomst te willen neerleggen. Zo doende zou er een belangrijke re den minder zijn om haar uit de re gering te houden. Gezien het moeizaam bereikte compromis in Djakarta heeft dan echter de Indonesische delegatie weinig of geen speelruimte meer voor verdere onderhandelingen met Nederland. Dat plaatst onze rege ring voor de keuze óf het akkoord van 7 januari zonder meer te aan vaarden óf de onderhandelingen te doen mislukken. Vervolg van pag. 1 dent vroeg of hij al dan niet van me ning was, dat Franse joden dezelfde mo-ele en politieke rechten hadden als andere Fransen met inbegrip van het recht minister te zijn en van me ning met hem. te verschillen. Ah, tUj aarzelde even. Toen begon nen de zinnen zich weer af te win den als garens van een klos waar mee de kat is gaan spelen, maar ja, hü ontkwam er niet aan: een zeker geroezemoes, men kon bijna- zeggen een gericht gekuch, nieuwe vragen, interrupties dreven hem naar de hoek, waar de uitspraken moesten vallen. Hij erkende de rechten der joden. Hij desavoueerde zelfs later, zij het met veel omhalen de grove uitvallen van een zijner adjudanten, de propagandist Dupont. Hij had he* warm en hij* liep rood aan, hoewel niemand hem haastte. Hij kreeg een inval. Hij haalde Zwitserland aan. Een collega uit Zürich interrumpeer de. Wat Poujade zei scheen kant noch wal te raken. Met een ruk ging de auto van de welsprekendheid de hoek om en fullspeed een andere straat in. Mevrouw Poujade, het oog somber op het bord gericht, kneep de dunne lippen samen. Het is, dach ten sommigen van ons, thuis voor hem nog niet uit, Toen was het afge lopen. Hy wandelde weg. Er waren wat minder schijnwerpers, er was wat meer, meesmuilende belangstel ling. Toen verdween hij in de gang met ietwat opgetrokken schouders als de handelsreiziger die beleefd naar de deur gebracht wordt met ge ruststellende verklaringen maar die niettemin twijfelt of hij de order krijgt, of h&t artikel wel verkocht is. HONGKONG. Communistisch China heeft woensdag, voor de tweede maal in deze maand, een be roep gedaan op de Verenigde Sta ten om het verbod op het vervoer van bepaalde goederen naar China op te heffen en ln te stemmen met besprekingen tussen de wederzijdse ministers van Buitenlandse Zaken om tot vermindering van de span ning in het gebied van Formosa te komen. Het beroep werd gedaan door een woordvoerder van het commums- tisch-Chinese ministerie van Bui tenlandse Zaken, die voor Radio- Peking sprak. Hij beschuldigde de V.S. ervan de besprekingen, die te Genève door de wederzijdse ambassadeurs wor den gevoerd, te rekken. AMSTERDAM Wegens het ple gen van een tweetal berovingen in juli van het vorige jaar veroordeel de de rechtbank de zeven en der tigjarige koopman I. D. tot vier jaren gevangenisstraf en de tien jaar jongere portier P. R. C. tot een gevangenisstraf van drie jaar zes maanden. De vijf en dertigjarige vrouw C. W. S., die bij een van de berovin gen had geholpen, kreeg een jaar en drie maanden. T7eN lezeres schrijft mij dat ïtf het opnemen van rechtbank verslagen in couranten, zo afkeurt, omdat het, haars bedunkens„im moreel is, de moeilijkheden van levende mensen openbaar te maken. Zolang indiscreties van dit slag aan de orde van de dag zijn, staan we nog ver af van de ideale krant.' Zonder in de ethische normen va.it de inzendster te treden, waag ik het toch in de marge te schrijven, dat de krant wel bijzonder dun zou we zen, als de journalistiek voortaan elke vorm van indiscretie zou afzwe- ren. En mevrouw de pars is tóch <zï zo in-fatsoenlijk in Nederland! Ik wil u niet prikkelen, maar naar mijn gevoel gaan de sappigste hap jes elke dag aan onze monden voor bij. Als ik geen aandachtig lezer was van ,JDas neue Blatt", zou ik, om een sterk voorbeeld te noemen, helemaal niet weten, dat de roman ce van Ingrid Bergman en haar on stuimige Rosselliui alweer volkomen is uitgewoed. Raar vorige echtge noot, dr Lindstróm, die de kort stondigheid van deze liefde monke lend voorspelde, heeft dus gelijk ge kregen. Wist u overigens, dat hij haar bij wijze van afscheid schreef: ttIk zal pas gelukkig zijn als je je hele verdere leven moet lijden en huilen?" Zonder „Das Neue Blatt" zou ik er ook niet over kunnen mee praten. En wist ik evenmin, dat Pin, hei dochtertje vit het eerste huwe lijk, dat aan pa werd toegewezen, haar moeder, ondanks de stelselma tige haatcampagnes thuis, lange brie ven schrijft. „Ooggetuigen melden dat Ingrids handen beven als zij het bekende 'couvert met de Ame rikaanse postzegel in ontvangst neemt." Zoiets lees je niet in deze krant. Ik laat in het midden of dat een zegen of eert ramp is, maar in ieder geval moet ik bekennen dat zulke verhalen mijn achterklap-nieuws gierigheid lekker -voeden. En neem het levensverhaal van de onlangs in Californie terechtgestelde „Dutches of Death", een middelbare, kippig brillende juffrouw, die in samen werking met een wat uitgebluste gangster, een school oprichtte, waar jongelui „het vak" konden leren: omgang met de revolver, de tech niek van de eenvoudige roofoverval, .the quick killing"' e« de fijnere knepen van het waterdichte alibi. De Amerikaanse pers meldt uituoe- rig dat ze een moeder was voor haar jongens dieonder haar lei ding, ook praktisch werk deden. Stick toiCh me kids, and you'll wear diamonds" was haar interne slagzin. Maar aan fouten had moe een hekel: als een élève domme dingen deed of te loslippig werd, gaf ze hem een whiskey met cyaan kali en liet zijn l#k in de rivier gooien. Toen ze, na een lange serie navenante euveldaden, werd gearres teerd in een kamp van het leger des hei Is, had ze de ter dood veroorde ling spoedig beet. Ze was er kwaad om en luchtte haar verontwaardiging, onvertaal baar plastisch, tegen de., reporters: ,My blood toil! burn holes i» their bodies. Before six months have gone by, my executioners toill be punish ed". Maar een uur voor haar exe cutie voegde ze er aan toe: ,jk heb God gewaagd, hen te vergeven". Ik geef toe, verheffende feiten zijn het niet, maar ze gebeuren, dus moet je ze dan uit een krant hou den? Uit de „ideale krant" van mijn inzendster icaarschynlyk wèl.^ Maar wat is een ideale krant? Richard Minne, de Vlaamse dichter-journa- lïst mediteert er over in z#u stukjes bundel „In twintig lijnendie zo juist verscheen„Het ideale dagblad waarvan ik, droom. zou norm en traditie overhoop gooien.6 Niet om het plezier van overhoop-te gooien, maar om. de nadruk te leggen op het essentiele. Sn dit essentiele benadert ge niet aitüd in een schouwburg brand of tn een interpellatie over een verstopt riool. Sommige dagen zou de ideale krant compleet zyn als een boek, andere dagen dun als een strooibriefje. Soms sou het hoofdartikel een beschouwing *zijn over de binnenlandse toestand, soms een reproductie van een schilder#, een kruiswoordraadsel of een ge dicht over de lente," Maar hij geeft zelf toe: meer dan 15 abonné's zou zo'n krant nooit ha len KRONKEL DJAKARTA Rechter Maeng kom heeft tydens de 54e zitting xa de zaak-Jungschlager medegedeeld, dat hij niet kon instemmen met de Nederlandse advocaat, mr. Van Em pel, als verdediger in dit proces. Hij zei dit in antwoord op schriftelijke vragen van mevrouw Bouman. Hij voegde hier aan toe, dat hy, be halve de bekende bezwaren, nog het praktisch bezwaar had, dat de zaak reeds zover is gevorderd, dat hij hoopte* haar ln de loop van deze maand nog te beëindigen. prijsvraag door op tien kilo na de ache verbonden gekomen De tweede prijs was voor Mo ijzer was binnen oren, de derde voor dï hür Uulr U Mmèto die twee hoeft te betalen. citier uit Almelo, die een jaar geen huuf uoor DluchtelinsSufp i^aStgïbracht' teWi 'n '°tml zes müi°m avMen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 3