mm-ïm Zwitsaletten C Twijfel en zekerheid Sciiiedam verliest twee spelers - en de wedstrijd tegen OVV Brandweerlieden legden praktisch examen af DHS dwingt Poortugaal een gelijk s, De Rijnvaarders amuseren zich met ,.De Butler Koeriersters HUMANISTISCH VERBOND Grondslagen voor 'i scepticisme De „dubbeltjes'' van de KAB O WF-Martinit 2-2 ,l)r. Knook' vermaakt Vegla-personeel Joyriding van dronken zeelui Man trekt kind voor auto weg Schilder valt van ladder Gemeente huldigde R. I van Diessen KOORTSIG, RiLLËBKS VROLIJK CONTACT BIJ „URSUS" V erzor gi n gskam p in.Ouddorp LMO vierde feest voor'n kantine SCHIEDAM J Dinsdag en woensdag KOOPJES in DE GRAAF'S SLAGERIJ 1.70 1.29 1.79 L39 f 0.49 0,49 0,79 0,99 0.49 C.53 DE QKAAF'S SLAQE^jj Maandag 23 januari 1956 ^bund,iesproke^ °i'?r -Tu'1Jfel Zekerheid". Aan de hand van diverse M! t00n2C uy- aa.n.dat de twijfel niet een verschijnsel is van aezo. tijd alleen, doch in feite even oud is als de zgn. zekerheden. De giotere vrijheid tot het uiten van de twijfel is, volgens dr. Constandse het emge verschil lussen vroeger en nu. Het nut van de twijfel weer spiegelt zich m de grotere verdraagzaamheid waartoe hij de verwijld voert. (Advertentie LM.) i Moderne beroepen j veroorzaken dikwijls maagklachten Twijfel vindt men o.a. in hot Oude Testament, in het boek Pre diker. Dc schrijver daarvan - over legt bij zichzelf wat hij nu eigenlijk kan geloven en vraagt zich o.a. af waarin 's-mensen levensgang ver schilt van die.van het dier. Hij con cludeert dat veel wijsheid veel ver driet baart. nl. door de onzekerheid die kennis met zich brengt. In het boek Job zijn. doordat het door meer dan één schrijver is opgesteld, uit eenlopende teiidcnzcn te onderken nen. De schrijver van het begin en van het eind kan moeilijk" inzien waarom de goede mens moet tijden en komt tot de conclusie dat dit leed door God als een beproeving bedoeld moet zijn,. De schrijver-van dc tussenliggen de gedichten schetst een geheel an dere Job. een in feite opstandig mens. Deze Job maakt God. maar ook zijn vrienden die hem aansporen om niet te twijfelen, verwijten. De Griek Pyrrho. een tijdgenoot van Alexander de Grote, is de grondlegger van het filosofische scepticisme. Hij meende dat absolu te kennis ta.v; welk onderwerp ook. onbereikbaar is en dat de ware wijsheid bijgevolg schuilt in het zich onthouden van een oordeel. Soort gelijke ideeën hield de Fransman Montaigne (16e eeuw)erop na. De algemene conclusie van zijn be roemde „Essais" is de erkenning van de betrekkelijkheid van alle menselijke kennis. Een hedendaagse vertegenwoordiger van het scepti cisme is de Engelsman Bertrand Rus sell. die ervan overtuigd is dat de moderne wetenschappen gebaseerd zijn op tijdelijke, dus niet absolute zekerheden. Volgens dr. Corstandse heeft geen enkele godsdienstige voorstelling de mens ooit r e d e 1 ij k kunnen be vredigen. evenmin als welk wijsge rig stelsel ook. Kant zag dit in en concludeerde dat de mens de werke lijkheid slechts kent in de vorm waarin zij zich aan hem voordoet en dat dus het wezen van de werkelijk heid hem ontgaat. Al moet men dus twijfelen aan het bestaan van absolute zekerheden, toch bestaan er, zo meende dr. Con- stsndse, practische zekerheden, die. hoewel moeilijk te bewijzen, wel haast onafwijsbaar zijn. Ze zijn te vergelijken met de werk-hypothesen waarop, volgens Russell, de exacte wetenschappen gefundeerd zijn.* Het zijn de praktische gedragszeker heden, de normen, waardoor wel haast ieder lid van de gemeenschap, -Deplaatselijke afdeling van de Katholieke Bond van Overheids personeel had nog wat -overge houden van het z.g. Dubbcltjes- fonds voor de viering van bet 40- jarig bestaan van verleden jaar en met dat geld is zaterdagavond nog eens vrolijk feest gevierd in Arcade- Nadat de tweede voorzitter van de KABO, dc lieer J. Vermeulen, een woordje had gesproken, stak Van Meurs' cabaret-variété van wal met „Lachen is troef'. Dc stemming onder de ^aanwe zigen was opperbest, zodat het de artisten niet moeilijk viel de zaat mee te krijgen. Humorist-conferen cier Ko van de Wel beet het spits af en Jopie Keizer <ecn Heintje Davids met accordeon) zorgde voor de voorverwarm in g" met een serie overbekende wijsjes. Henk Santos goochelde met sigaretten, met kaar ten, met tien wor.derpan en een eindje touw. Huib van Meurs ontpopte zich als een goede imitator, die Peter Pech en Buziau heel aardig op het toneel zette. Clown Up Kiki haalde wonderlijke capriolen uit en Alice "Williams zorgde voor een knap staaltje luchtacrobatlek. En tenslotte was er nog de telepaat Mr. X, die met veel overbodige franje dc pseudo-moordenaar in de zaal op speurde. Na de pauze werd er nog een schets gespeeld en tenslotte nam het hele gezelschap een har telijk applaus in ontvangst van het dankbare publiek dat over de be steding van de overgebleven „dub beltjes" best tevreden was. Esperanto-agendo Jandon. la 26an de januaro Klub- vespero Kion estas via opinio pri tio? Laukutime ni kunvenas ce fami- lio v. Gink Ploegstraat 19. La vetero ne povas csti malhelpo por viziti Esperantujon. mens on- waarin zij golden, zich bij zijn han delen Iaat leiden. Deze normen zijn en worden door 's mensen handelin gen geschapen en zij evolueren ten goede of ten kwade al naar de wijze waarop de mens hen bij het bepalen van zijn gedrag laat leiden. In dit opzicht staat, volgens dr. Constandse. de menselijke verantwoordelijkheid volkomen vast. Op deze gedragslijn enerzijds, anderzijds op de tot mild heid cn verdraagzaamheid nopende twijfel baseert nu de scepticus zijn levenshouding. Vrien dschappelijk: Wilton-Fijenoora heeft de „vrije' zondag benut om een vriendschappe lijke wedstrijd te spelen en wel te gen koploper Martinit. En de scheeps bouwers wisten nog een gelijkspel te behalen ook! •WF kwam niet. eens voltallig in het veld. O.a. ontbrak keeper de Jong, maar hij werd goed vervangen door de back- Jansen. De gastheren openden de aanval, maar de Marti- nit-verdediging wist wel raad met het korte. spel. Daarna was 't de beurt vanMartinit Toen een WF- back bleef staan voor vermeend bui tenspel. kwam de eerste goal. WF beet.echter door en het was Wagten- donk'die na een mooie voorzet van Verhaeren doelman Troost het na kijken gaf. Nog voor de rust drukten de WF'ers hun meerderheid in nog een punt uit, door Speksnijder ge scoord. Na de rust een aanvallend Marti nit. Na 25 minuten maakte J. Schrumpf. ongehinderd, dc gelijkma ker, 2—2. Beide teams kregen nog verschillende kansen, maar deze werden meesterlijk om zeep ge bracht. Zókwam met gelijke stand een einde aan een prettige wedstrijd, die tevens een goede training was. De derde elftallen van beide ver enigingen speelden om 10 uur even eens vriendschappelijk. Het werd een kleine 21 overwinning voer WF. Feestavond van liet Gemengd koor De Schiedamse opera- en operet te-vereniging „Gemengd Koor" geeft, zaterdag 28 januari een feestavond in Arcade. Voor de pauze komt het koor zelf in actie met selecties uit dc kende operettes „Die Czar- ctósfürstin'UenAïfder Vógelhandler" eri-met een. potpourri van bekende Weense melodieën, alles zoveel .mo- gelijkMn 'dë:: bijbehorende '"kleder dracht. Na d.e .pauze, wordt opge voerd^ de non-stop revue .Meldt u aan", met "propagandistische strek king. De balletgroep O.N.I, verleent medewerking..." bcicharlng Zeer vele van onze moderne beroepen dwingende mens lat al te veel stil zitten. Hocvclen zijn er b.v., die van 9 tot 5 opeen kantoorstoel zitten. Maar nu is het eenmaal zo, dat het v menselijk lichaam dagelijks een "zekere dosis beweging nodig heeft cn wanneer men het daar niet zo nauw mee neemt, dan wreekt zich dat zonder twijfel. Wij krijgen dan gemakkelijk een slechte spijsvertering cn daarmee gepaard gaande tegen zin cn gebrek aan energie. 'Vooral nu in de laat tie tijrt de brom fiets en de a-jio »oire1 terrein a!j vervoermiddel hebben gewonnen, krijgen we nie: voldoende lichaam*, bewgging en zodoende lopen wc meer dan vroeger het risico een verstopping te krijgen en de daaraan verbonden oogemak ken. Als Uw maag op dere manier van streek is geraakt, of alt U last heeft van maagtuor cn oprispingen, it Samarin het juist; hulpmiddel. Santarin werkt zowel alkaüserend ah licht laxerend. Een grote flacon Samarinkortf1.2,?5«n voldoende voor vijftig glazen opwekkende, heer lijk bmiiende geaondheidtdrank. Apothekers nachtdienst: Apotheek fa. Gouka. Hoogstraat 29. Bellen bU ongeval: G.G. en GJ3 Tuin Ja au 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaa) en Biblio theek,. Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag), van .9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. RJt. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend tedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur.. Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7. tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen verzameling. Geopend da gelijks van 2 tot 5 uur, ook a es zondags. Qp woensdag- -en':;vrij dagavond Van 710 uur. BIOSCOPEN Passage, 2, 7 en 9.15 uur: „Berucht". Monopole 2 uur; „Broeders zonder vrees". Monopole, 7 en 9 uur: K.F.A'.rfiIm „Room for one more". Irene, 8 uur: Reisbureau De Snelle Vliet, filmavond. yrrltrygbaor bif apotheker» en 4'aghtn ,Èen-. filmavond-bracht de'..leden van de personeelsvereniging' Vegla Zaterdag samen in Irene. De .voor zitter van de vereniging, de heer. Ai C. de Raay, opendéen vestigde de aandacht op het Marionetten theater van Bert Brugman, dat dinsdagavond in Irene „Dc barbier van Sevilla" zal spelen. De Franse film „Dr. Knock" vormde het hoofdthema van. deze film-avond. Een goede, bijzonder geestige film met Louis Jouvet in de titelrol, die de aanwezigen boeide.Daarnaast werden twee kerte filmpjes gedraaid, die het principe en. de techniek van", de televisie nader toelichtten, Voor een prettige muzikale' om lijsting van de avond zorgde het Mondaccordeongezelschap van Veg- lo, dat onder leiding van de heer J, Martijnse :enkele muzieknummers ten beste gat Drie Noorse' -zeelui, onder in vloed van sterke drank, hebben de afgelopen nacht' pogingen ge daan om met diverse voertuigen, die langs de. weg stonden, te gaan rijden. Met een motorcarrier en een - bestelauto die in''de omgeving van de Westfrankenlan-dsedijk ston den lukte dat inderdaad. De politie greep in en sloot de zeelui op iri het hoofdbureau van politiewaar zij hun roes konden uitslapen. Van morgen zijn zij aan hun kapitein overgedragen, nadat de aan. de voertuigen aangerichte schade was vergoed. - 4 Man viel en kreeg ^hersenschudding De 67-jarige J.'A. F.vttit ae New- tonstraat struikelde .- zaterdagmiddag over de trottoirbahcLaan de Rotier- damsedijk en, kwam te vallen. Hij kreeg een hersenschudding. De G.G. ert;. G.D.vervoerdehem naar zijn •woning;-- Jongetjes namen geld weg Twee.jongetjes van zeven en acht jaar .„hebben* zaterdagmiddag een. klein geldbedrag Uweggen omen uit een geldla van l/een groentekr'aani: aan de Broersves't. De kinderpolitie* heeft de knaapjes, onder handen ge nomen. ROTTERDAM Dank zij de snelle reactie van de heer H. W., die de driejarige Josje Z. wegtrok, werd zaterdagmiddag om twaalf uur erger voorkomen, toen het kind aan de Westvest plot seling voor de auto van S. S, J. uit Schiedam de weg overstak. On danks het optreden van W. en het krachtig retnrrten van.de bestuurder kon niet worden voorkomen, dat Josje nog door deauto geraakt werd. Het kind. kreeg een. lichte hersenschudding en een bloeduit storting aan het hoofd en is naar de Dr. Noletstichting vervoerd. De schilder A. van der Graaf uit de Edisonstraat te Schiedam viel zaterdagmorgen van tien- meter hoogte naar beneden toen hij bij het schilderen van de achterzijde van perceel aan de Lekstraat vanaf een ladder op het balcon wilde klimmen. Met een gebroken been en inwendige kneuzingen vervoer de de G,G. en G.D. hem naar het gemeenteziekenhuis. - v 'Duur voetbal-genoegen - Bij V-dé'.wedstrijd Hermes DVS Be Quick liet. een dame. dié op de tribune zat, een tasje vallen; Toén de spanning van het moment gewe ken was verzocht zij een' jongetje het; tasje ander de:, tribfne- fe- gaan zoeken., weer ;ïn:-het bezit'van'haar tasje ontdekte zü tot haar. schrik dat er 35,-tH uit ..verdwenen .was. DEN HAAG Indien'-'zich geenstagnaties voordoen, zaldeon dernemingsraad vah: '-'Philips':- in 5- de laatste week •van- apnl,-, waarschijn- lijk 23 april.' door-de Taad van be- stuur wordeh geïnstalleerd; Dé -vak^ organisaties zullen voor. ,4,-februari kandidaten moeten „stellen:. Zaterdag;, is ;de heer R. J.. van Diessen, eerste-' cdjnmiës bij de fi nanciële administratie van gemeen tewerken op--hët Stadstimmerhuis aan het Haagsèveer gehuldigd ter gelegenheid van zijn 50-jarig jubi leum. De adj.-directeur, dé heer C. Klip pers schetste de jubilaris als een bekwame en plichtsgetrouwe meoe- werker, die zijn vertrouwenspositie bij deze dienst met ere bekleedt. De wethouder van openbare wer ken. de heer Mecrtcns. gaf uiting ann.de waardering van het gemcen- tebestuür voor de langdurige en ge trouwe plichtsvervulling van de ju bilaris en maakte bekend, dat het H M. dc Koningin had behaagd nem de gouden medaille, verbonden aan de Orde van 'Oranje. Nassau, toe te kermen. PARIJS, 30.000 - arbeiders in de Franse ijzermijnen krijgen loons verhogingen van 4 tot 6 procent volgens het tussen de vakverenigin gen. en de' ondernemers gesloten nieuwe 'contract. De betaalde Va kantiedagen komen van .21op 24 en de betaalde snipperdagen van 2 op 7. Ter verkrijging van het diploma „brandwacht", hebben zaterdagmiddag circa 400 vrijwilligers van de Rotterdamse brandweer zich aan een prak tisch examen onderworpen. Het examen werd gehouden op de terreinen van de Gemeentelijke Motor- en "Vervoerdienst aan het Blijdorpplein. Burgemeester mr. G. E, van Walsnm beeft geruime, tijd het werk van de examinandi gadegeslagen. f Advertentie l.M.) 67570—69955 Ook deze week is er niet veel van het vastgestelde voetbal programma overgebleven.Op de eerste plaats,is de rust in de- afdeling Rotterdam voor de 9e maal geprolongeerd; voor het zaterdagmiddag-voetbal gingen enkele wedstrijden door, ter- wijl diverse K.N.V.B.-wedstrijden voor zondag, wegens terrein- afkeuringen geen doorgang vonden. VWS—PPSC 1—1 In de zaterdagmiddag gespeelde wedstrijd hebben de Schiedammers zich goed geweerd en zullen waar schijnlijk met de 1X uitslag wel tevreden, zijn. PPSC stond tegenóver een veel sterkere tegenstander maar heeft dit heeft hen niet van de wijs gebracht. Vooral in. het begin, van de wedstrijd waren de PPSC-ers aanmerkelijk sterker,- hetgeen zij binnen 10 minuten met een doelpunt 25J De toneelgroep van de Nederland se Rijnvaart Vereniging heeft de le den van de NRV-personec Is vereni ging zaterdag in Musis Sacrum een genotvolle avond bezorgd met de opvoering van het defectivc-spel van Jan Fabrlclus „De butler". Met goed spel hebben dc tonelisten gestalte gegeven aan deze vlotte detective- story. «Ue Fabrlclus in zjjn Engelse tyd (onze 'bezettingstijd) schreef. Het hartelijke applaus na afloop was zeer op zijn plaats. Op historische bodem (5 jaar ge leden startte dc toneelgroep in Mu sis Sacrum> toonden de N.R.V.'ers, dat ze niet hebben stilgezeten, maar in hun spel vooruit zijn gegaan. De regie blc-ek in goede banden bij Jan Everwijn, want alle spelers bewogen zich vrij en gemakkelijk op het to neel en slaagden erin de typische trekjes van de uit,ieiiee!óe personen te doen spreken. In dit toneelspel, dat zich afspeelt in-c'ë on'.vongsLsajon' van do familie ■Fairfax, verdwijnen allerlei dingen or» grhöimzinni.ee'wijze. Men fluistert de naam van de gentleman-inbreker .vF'yin.t Jock" en het speurderswerk geef* «antcidinn let humoristische voorvalletjes. Tenslotte is het een vknr.tievriend, die er achter komt. dat het de heer' des huizes zelf is, die aansprakelijk is voor de geheim zinnige verdwijningen. Eén van dé beste rollen was die van. Rie van Emde-v. d.- Berg ..als Na'ncy McClatchle. Ed. y. d. Emde kwèet zich heel goed van de moei lijke rol van- .de heer des huizes, of te wel „Flying Jack". Goed was ook L. JUSchimmer' als de hutier, hoewel de figuur wel haast wat al te statig dreigdë-te worden; P. Jacobs was de grappige James Reed. Het was een beschaafde opvoering van een beschaafd toneelstuk, waar aan de N.R.V.'ers in de zaal veel ge noegen beleefden en waaraan de late start, geen afbreuk vermocht'te doen. De vice-voorzitter van de perso neelsvereniging, de heer A. 't Hart, richtte een speciaal woord van wel kom tot kie directeur van de n.v., mr. M. v. d. Bos en enkele 'andere func tionarissen en hun dames op deze 'a'yond. dié georganiseerd was als te genprestatie voor de steun, die. van 'deze zijde steeds wordt ontvangen en ook bestemd was voor het varend personeel. Hij" "sprak van een toene mende, belangstelling voor hét werk I yan de personeelsvereniging. Een bal j met muziek van The Music "Stars be- 1 sloot dc avond. konden uitdrukken. Hierna ging het spel tot voor de rust gelijk op, doch in de laatste minuut van de eerste speelhelft maakt VWS gelijk. Ook na dethee gaven de Schie dammers geen krimp. Er 'is welis waar door geen der partijen meer gedoelpunt, doch de gehele tweede helft kenmerkte zich door een leven dig en snel spel. Deze uitslag zal PPSC goede moed geven voor de nog komende wedstrijden. ZONDAGVOETBAL PoortugaalDHS 1-1 Onze stadgenoten hebben zich-te gen koploper Poortugaal bijzonder goed gehandhaafd, hetgeen hen wel een ruggesteun wordt voor de nog te spelen wedstrijden. Aanvankelijk was DHS met de de straffe wind als bondgenoot veel sterker dan Poortugaal. Tot doel punten kwamen de S'dammers niet Poortugaal evenmin, dank zij de goede verdediging van de DHS-ach- terhoede. Jammer, dat kort voor de rust een dezer spelers de bal met de hand speelde, waarvoor een straf schop werd toegewezen. Deze werd door Poortugaal benut: I—0. Ook na de rust heeft DHS zich, niettegenstaande de meerderheid van Poortugaal, niet gewonnen gegeven. Integendeel bleef men hard werken om de gelijkmaker te .krijgen, dat kort voor: het einde door een goed schot; van Scheli, gelukte. OVV-Schiedam 42 Schiedam zal yeen plezierige her innering aan deze wedstrijd behou den, Twee spelers moesten in de tweede speelhelft het terrein ver laten, dit als gevolg van een te on besuisd spel van de OW-ers. Goof Janssen %verd zodanig gevloerd, dat hjj met een lichte hersenschudding weggedragen moest - worden terwijl later reclits-baek van Leeuwen even eens als gevolg van .onbesuisd, spel der tegenpartij niet verder aan de strijd kon deelnemen. Op de eerste plaats is dit zeer be treurenswaardig voor de spelers zelf, doch Schiedam was gisteren goed op dreef- Reeds tien minuten na het begin maakte Goof Janssen het. eer ste, doelpunt voor Schiedam, terwijl 5 minuten later, invaller Bürrink Öe O W-doelman voor de tweede maal liet vissen. Schiedam hield goed stand en bleek ook over een grotere veld- meerderheid te beschikken. Toch kon het niet voorkomen, dat 10 minuten voor de rust OW éi-1—2 van maakte Na de rust gingen .de OW-ers; uit een ander vaatje tappen. Het werd niet alleen eèh forse, maar zelfs een harde wedstrijd waarbij zij niet te zacht tegenover huii tegenspelers op traden. Goof Janssen was het eer ste slachtoffer. Hierdoor gedeprimeerd zakte het spel van Schiedam af. .Spoedig was het 22. Toen hierna van Leeuwen eveneens het veld moest verlaten, zakte Schiedam ineen. OVV: maakte nog 2 doelpunten. Het „doel" was bereikt! Maar hoe.. (Advertentie iJWJ verjaag dat toroe griepgevoel met: Het zag er gezellig uit,..zaterdag avond in de. grote -zaal: van..' hét ge bouw v, Chr. Soc. -Belangen, waar., de leden van ;de voetbalvereniging „Ursus" voor een "contactavónd.1 bij een waren gekomen. Dit vond ook voorzitter. P.; Moüt- haan, zoals hij in zijn openings woord - duidelijk liet blijken, 'Spre ker memoreerde dat sedert juli van vorig jaar dergelijke avonden niet meer hadden plaats gevonden doch dat het bestuur had-gemeend': deze avonden wederom te beleggen om tot een hechter/geheel in. de .ver eniging te geraken. Uit de grote op komst bleek wel, dat ook ;de. leden de. contactavonden apprecieerden. Zorg over voetbal- behoefde er niet te zijn, aangezien de terreinen: toch wederqmwaren afgekeurd. De voetballers van Ursus hebben getoond nog wel'in. andere dingen ook liefhebberij te hebben. Want bijgestaan door hun dames hebben zij een keurige soiree dansante ver- 7.0 rgd. Toen tegen 12 uur het „Atif wie rf ersehn werd gespeeld namen allen zich voor een volgende maal weer présent té zijn, (Advertentie IM.) Als het* voor 0 niet veel uitmaakt of U twee gulden meer voor een meter gor dijnstof betaalt, dan is die géén'aanbieding"; vóór UJ Maar als U de gordijnstoffen, die bij in de buurt voor vier of vijr gulden per nietèr worden aangeboden werke^ lijk mooi vindt..... aarzel dan niet. maar neem morgen bijtijds, een trammetje naar de, stad ..en .'koop dan die zelfde gordijnstof voor nog géén twee gulden per meter. tfftH DSB8YST0F 2 9| G3R01W OftMAST Ó.Ji JACQ-WEtFSTOf 3A i SHADOW CRETOSMt 312| MOS. ViUfSTOf A-m Duizenden meter^"J restant-stukke e g0r<i'>ir>- Dinsdag is de speciale dag voor de overgordijnstoffen, want dan laten wij zien, wat wij bedoelen met een Óp- ruiming die alles zal over treffen". v Dan begint om 9 uur dé verkoop van de mooiste gór-" dijnstoffen die Uzich depke'n kunt A-.. en voor een prijs, die niets meer met.de waarde te maken heeft. Geen iel. of schriftelijke teste!linger». De manschappen waren, in beide kantines verzameld en: werden in volgorde van hun examennummer afgeroepen, waardoor reeds werd be reikt, dat niet steeds manschappen van eenzelfde bluseeriheid tegelijk dé op te geven taak moesten-uitvoe ren. een omstandigheid, zoals bij el ke brand kan plaats- vinden. Een drietal mótorspuiten waren' voor het examen beschikbaar,.- zodat met drie ploegen tegelijk gewerkt- kon worden; De examenopgaaf luidde als volgt: het melden van de ploeg; nummeren cn afleggen op open4 water. Hierna volgden de opdrachten: persslang uitleggen met verdeelkast en1 het aankoppelenvan driestraten. Ten slotte het denkbeeldig water geven resp. met le, 2e en 3e slang; het resp. stopzetten van de wateraanvoer, en het 'oppakken van de :'niotorspuit. Voor een.en ander was eën tijdlimiet gesteld van vijf minuten maximum. Zij, die op het schriftelijk examen een laag cijfer hadden ontvangen, kregen bij deze oefening de zwaar ste opdracht, om hiermede een be tergemiddeld'cijfer te kunnen krij gen.' De examencommissie werd ge vormd door de heren: hoofdman A. I. Boone, voorzitter; brandmeester H. Kuypers, seer.; adj. hoofd brand meester JrA. Bruinse; adj. hoofdman J. W. Lutjens; hoofdman J- Peterson; •brandmeester M; van 'den Blink en brandmeester instructeur J. G. Schu macher Jr. Het examen heeft een .vlot verloop gehad,,.zodat ruim een .uiïr binnen. de vastgestelde ..tijd de examens waren afgenomen. Binnenkort zullen de uitslag van het praktische examen en. de namen van dé geslaagden be kend gemaakt Worden.'.': Het kamp van de Raad voor de lichamelijke opvoeding te Ouddorp krijgt dit jaar een blijversaccomo- datie. Het ligt In de bedoeling dit kamp in de toekomst eenzelfde outilage te geven als dé kampen in Amerongen en Baarn. Van permanente- gebouwen kan ide eerste tijd nog geen sprake zyn. Men heeft Vthans tenten aangekocht van het karapeercentrum, dat de afgelopen zomer aan de Straatweg naar Dordrecht, heeft, gestaan. Hier in -.;zal de staf,1, die .hetkamp:' zal verzorgen, wórden, r. ondergebracht De tenten 'dienen tevens voorhet verzorgen van de maaltijden. Als start zullen in augustus twee kampen van veertien dagen wor den, gehouden. - In hét, kader.vaji.' dé actie LMO een nieuwe' kantine- të" verschaffen, een actie waarvoor zich vooral de héren G, Hofman en; K, Hóogën- boom beijveren o.a',. door de we kelijks op. vrijdagavond te. houden klaverjasconcourses in; 't Cfiarloise Volkshuis werd zaterdagavond door de afdeling. Klaverjassen '.van deze voetbalvereniging een fe'est- avond in „GebouwZuid" gehouden. Aan het' zeer gewaardeerde 'pro gramma werkten mede: het duo „Excentriek" met conferences; Klabé's ensemble „Hollandia";;,Ri- chardini en partner": de kunstfiui- tcr Henk van Loon: John Klabé ge assisteerd door. de bas „van Cor de Vos en het' accorrieon-trió „Begros". Het bal, waarmee de avond werd besloten,, werd .door „The Old Syn- copators" verzorgd. Heden overleed tot' onze diepe droefheid na een geduldig gedragen lijden, mijn geliefde man en zorgzame vader, onze zwager en oom, dé heer PIETER LOENDERSLOOT in de ouderdom ;van.-82 jaren. Namens de familie: W- LoendersJoot-Mak M. Loendersloot Schiedam, 22 jan. 1S56, Singel 199 b. De overledene ligt opge baard in het Gem. Zie kenhuis; Bezoek rouw kamer van 1011 uur, 3 4 uur en 66.30 uur. De teraardebestelling zal plaatsvinden woensdag 25 januari a.s.op de Alge mene Begraafplaatste 14:15 -uur. Vértrek vanaf het woonhuis 13.45 uur. I Zondagmorgen s uur. In bus f J 33 van Rubcnsplein- naar station ècn 'LICHTBRUINE 1 plastic damestas mct.S f inhoud, laten staan. i t Vinder wordt'beleefd ver- i f zocht de tas ..tegen f [puin K E BEL ON I KG f J af te geven aan dtt adres, X 's. Avonds na 6 uur: A. I GOVAART, J. A. Alberdlng J Thijmstraat 4 b, Schiedam, J Permanent Wave Dameskapsalon VV. N. v. Erk, speciaal adres voor perma nent wave, compleet 6.—. Broersvest 115,'tel. 67237. Moderne coiffures. K. v. d. Kruit, Darhes- en Herenkap per, Singel 195 (nabij Sta tion), tel. 69841. Uw perma nent is bij ons in goede han den. Permanent 8.- en 10.- Oliepermanent 11 Cstroom- lobs). Te koop aangeb. j Bondsautorijschool D. van Rossum, Rotterd.dijk 164, Schiedam, tel. 69990. Gev. se dert 1929.,: Verwarmde wa gens.. Te koop 4 clubs met ronde tafel,, dressoir en divan met kleed. Molevliet, Sv/ammer- damsingël 73a. Voor scooterlcs naar Autorij school H. P. Take, Jan Son- jéstraat-'4, R'dam; tel. 36777, Bescherm u tegen koude en sneeuw met: zo'n prachtige kwaliteit lederen jas: voor dames en heren, reeds vanaf 16^.—. Lederen wanten en handschoenen, Komt. eens naar onze collectie zien, het is de moeite waard. en de betaling; régelen wij met n. Voor lederen kleding J. Huis, Rotterd.dijk 146, tel. 69522. Fotografie Kóóp nu Filmstroken. Wij hébbenëeh grote sortèrihg o.a. Sjors, Tom Mix, Tarzani Roy Rogers, Donald Duck. K. van Vuuren, Hoogstr. 106 telefoon .66720. Pa^spicgels 120x30 -geplaatst '12.75, 120x36 14.75, 80 rond 17.geslepen ruiten voor suitedeuren, schuifglas, autoruiten enz. levert u Loo- pik's glasindustrie, Boterstr. 39, Schiedam, telefoon. 689451 Diversen - Van Loenén voor Verf;. De" zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 41—43. Tel. 66192. 500 gram harstk^rbonade of ribkarbomde 250 gram gesmolten rund vet samen 500 gram gelmkt, rund of varkens .250 gram gesmolten rundvet samen 500 gram magere riblappen 250 gram gesmolten rundvetsamen 500 gram doorregen varkenslappen 250 gram gesmolten rundvet samen VOOR DE SOEP Varkenspoten en staarten per, kilo nu .V. Vleeskrabjes, per Kilo, nu Kluiven met veel vlees V-^.- U - per 500 gram nu Varkenskoppen per kilo.- Uierboord per kilo.„;.V.T.. Falingworst per 25Q gram ri-.,.d LET or HET JUISTE ADRES LANGE KERKSTRAAT 25

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1