KOELHUISMACHINIST Nieuw schip van Swedish East Asia Company Loire" haalde Liberiaan van rif in Ind. Oceaan MEISJE SiEBEL KOFiuiiiiyrEiis Tien jaar Blauwe Wimpel Supertanker te water bij Wilton Post voor overzee Succesvolle berging Dr?. E. Lopez Cardo- zo wnd. directeur Rotterdams centrum Ik eet tccer 0 alles wat ik lust ^SmÊuÉ^ M O. BOEKHOUDEN STAATSPRACTIJKOIPLOMA MOD. BEDRIJFSADMINISTRATIE PRAGTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN een 2e assistent en een beginnende assistent HOTEL„ATLANTA dn JOumi kunt u niet missen geen dag boncontroleuse koffiejuffrouw kamermeisjes avondwerksters te en 2e buffetbediende EX A M E N 0 P IE I DING HUGAS, EtGERSMA, POTGIESER Maandag 23 januari 1956 De. Blauwe Wimpel, het maand blad voor scheepvaart én scheeps bouw onder redactie van Anthony van Kampen, is dit jaar gestart met een nummer van extra-grote om vang ter gelegenheid van het feit, dat het tien jaar geleden is, dat het tijdschrift ten paieize Soestdijk „van de helling ging". Dit jubileumnummer is in hoofd zaak gewijd aan een overzicht van de tien. jaren Nederlandse maritieme geschiedenis van na dc oorlog, wel ke 'n opzienbarende ontwikkeling te zien heeft gegeven. Zo heeft zich bijv, de Nederlandse koopvaardij vloot in deze periode verdubbeld! Hoewel dit sinds de oprichting als steeds het geval is geweest, is dit jubileumnummer van de Blauwe Wimpel een extra-pret tig leesbare uitgave geworden, waarin vooral een zeer uitgebreid aantal interessante foto's, die op het mooie kunstdruk papier bijzonder goed tot hun recht komen, de aandacht trekt. Eedac teur Anthony van Kampen stelt zich. voor, dat de Blauwe Wimpel ook in het komende decennium haar taak. onder het Nederlandse volk propaganda te maken voor koopvaardij en marine, zal mogen vervullen. Zoals het tijdschrift met zijn alleszins verantwoorde inhoud thans verzorgd wordt, lijkt het ons toe, dat deze wens zeker gereali seerd zal kunnen worden. dijk: Zuiderzee. DelftzijlPieteraella, Amsterdam; Elpe, Utrecht; Berma n. Weurt; Florus, Dordrecht; Hama, Am. sterdam: Wilhelmina, Amsterdam: Loui sa, Amsterdam; Catharina, Ravenstein; Happiness,'' Nijmegen; Jojo,, Amster dam; Neptünus, Amsterdam; Merva, Beverwijk. Belg, Vlag: Julia. Amsterdam. Duitse Vlag: Crosco, Dordrecht; Hahnke, Westèrvoort. Franse Vlag: Naphta. Amsterdam. Nederlandse Vlag: naar België: Lïti-, na. Isa la 2, Contact, Deo Gratia s, Belg. Vlag: Paula, Fraro, Ems, Roaa- rio. Angele. Franse Vlag: Jurancon, Jcinville. Zwits: Vlag: Babiusa. Duitse Vlag: Kustvaart; Main, Udde- valla; Antha, Nijkoping; Paulina, Lon den. OPVAART Vlag: «aar Duitsland: Damco Le.onlke 2- Tempo. Dordrecht, Evo lutie, Nava, Ferdinand, Leander, Tho» Ier,. Peko Friso, Blithe. Helvetia. St Joseph Anna Yvonne, Fratemite. San Antonio, Bonte, Jadi. Duitse Vlag: Europa, Fortuna, Helma, Zwits. Vlag:. Jura. t,Nc£: X]<,£l naar Bazel: Zoomland Damco 27. Damco 230, Verbano, Zwits. Vlag: Express és». Rivièrahal, 8 uur: Concert door de Kon. Orkestvereniging Symphonia- DIVERSEN: Palace, 7.3ö uur: propaganda- avond „Macht van het Kleine". Beursgebouw, zaal 8 uur: voor dracht, georganiseerd door het La- situut voor de Tropen. FILMS: Arena, 2, 7, 9.30 uur.' De Duivels- gensraal. Cauito), 2. 7, 9.15 uur El Tigre, de vurige. Centraal, 2, 7, 9.15 uur: Ontspoorde" vrouwen. Cineac. 5.30, 7.45. 10 uur: De liefdesroman van een koningin. Colosseum en Victoria, 2, 7, 9.15 uur: De liefde des komngs- Harmonie, 2. 7, 9.15 u.r Jacht op blond, Lumière, 2.15, 7, 9.30 uur; De helden zijn vermoeid. Lutusca, 2.15, 7. 9.30 uur: Drie man- nen in de sneeuw. Luxor. 2, 7, 9.30 uur: Heuvel. 24 antwoord niet. Metro, 2. 7, 9.15 uur: Les Diaboli- ques. Passage, 2, 7, 9.15 uur: Be rucht. Prinses. 2.15, 7, 9.30 uur: The tall men. Kex, 2, 7, 9.15 uur: De held de Apachen. Thalia, 2.15. 7. 9.30 uur: Summer Madness- 't Ven ster, 2, 7, 9.15 uur Het testament van dr. Mabuse. SCHIEDAM. Om half twaalf is op de werf van Wilton Fijenoord de supertanker „Caïtex Rotterdam" te water gelaten. Het schip, dat ge bouwd werd voor de Nederlandse Pacific Tankvaart Maatschappij (Cal- tex> meet ongeveer 32.000 ton. De lengte van deze tanker is bijna 203 meter, de breedte bijna 28 meter. De snelheid zal ongeveer, zestien knopen bedragen bij-een actie-radius van ongeveer 11.000 mijl. Bij KJS. is benoemd tot raads heer in het gerechtshof te Amsterdam mr. L, Hollander, thans rechter in de arrondissementsrechtbank te Rotter dam. Amerika, Verenigde Staten: ss Black'. Hawk vertrekt 24 jan. van Rotterdam, aankomst New York 3 febr,; ss Rijndam vertrekt 27 jan. van Rotterdam, aan komst New York 6 febr.; ss American Attorney vertrekt 31 jan. van Rotter dam, aankomst New York 9 febr.; ms Moordam vertrekt 4 febr, valt Rotter dam, aankomst New York 13,febr.; ss Sommeisdijk vertrekt 10 febr. van Rot terdam, aankomst: New York 20 febr. Luchtpost: vertrekt dagelijks, aan komst New York, Böston. Chicago en Washington volgende dag. Australische Statenbond: zeepost ver trekt 24 jan. en 7'fèbr. via Engeland, ss Waterman vertrekt 3'febr. van Rot terdam, aankomst Fremantle 29 febr.. aankomst Melbourne 4 maart, aankomst Sydney 7 maart. Luchtpost: vertrekt zo, ma. wo, vr, za, aankomst Sydney do, vr. .zo, dl, wol- Canada: ss Black Hawk vertrekt £4 jan. van Rotterdam, aankomst New York 3 febr.; ss Rijndam vertrekt 27 jan. van Rotterdam, aankomst Halifax 4 febr.; ss American Attorney vertrekt 31 jan. van Rotterdam, aankomst New York 9 febr. (verder naar Montreal in plsn. 2 dagen)ms Noordam vertrekt 4 febr. van Rotterdam, aankomstNew York 13 febr. (verder naar Montreal in plm.. 2 dagen); ms Prins Willem van Oranje vertrekt 7 febr.- van Rotterdam, aankomst Halifax 15 febr. Luchtpost: vertrekt .dagelijks, aankomst Montreal volgende dag. Indonesië: ms Karimtrta vertrekt-4 febr.'vaa Amsterdam. aankomst Bela- wan26 febr.. aankomst Djakarta maart: ms Oranje vertrekt 21 febr. van Amsterdam, aankomstBclawan- 10 maart, aankomst. Djakarta 13 maart. Luchtpost: vertrekt ma,-'dl, wo, vr,- za, aankomst Djakarta 2 dagen na dag van verzending. Israël: zeepost, vertrekt 41, wo, za via Italië, aankomst gemiddeld 12 dagen na dag van verzending. Luchtpost: ver trekt zo, ma. wo, do, aankomst Tel Aviv-Yafo ma;wo. vr. Nederlandse Antillen: ms Aegis ver trekt 25 jan. van Amsterdam, aankomst Oranjestad 10 febr., aankomst Willem stad 12 febr.; ms Helicon vertrekt I febr. van Amsterdam, aankomst Wil lemstad 13 .febr,; aankomst Oranjestad 19 febr.; ss Bennekom vertrekt 8 febr. van Amsterdam, aankomt Willemstad 23 febr. r ms Sarpcdon vertrekt 8 febr. van Amsterdam, aankomst Oranjestad 27 febr. Luchtpost: vertrekt zo. wo. do, za, aankomst Willemstad volgende dag, aankomst Oranjestad ma. do, za. zo. Nederlands Nieuw-Guinea: ms Kari- mun vertrekt 28 jan. van..Amsterdam, aankomst Sorong 24 maart; ms Oranje vertrekt 21 febr. van Amsterdam, aan komst Sorong 25 maart. Luchtpost: ver trekt zo, do, aankomst Biak 3 dagen na dag van verzending. Aan loods „Scandinavië*' terrein Thomsen's Havenbedrijf N.V. aan de Maashaven meerde zaterdagmiddag voor de eerste maal in Rotterdam het nieuwe motorvrachtschip Kyoto eigendom van The Swedish East Asia Company Ltd. te Gothenburg. Deze rederij onderhoudt tezamen met de firma Wiih. Wilhehnsen te Oslo een gemeenschappelijke dienst op de Per zische Golf. India, Pakistan en Bur ma en de Kyoto maakt thans zijn eerste reis in deze dienst. Beide scheepvaartbedrijven worden in Rot terdam vertegenwoordigd door Cor- nelder's Scheepvaart Maatschappij N.V. te Rotterdam. Dc Kyoto is het derde van een serie van drie zuster schepen en werd :n december van het vorig jaar door Erikshorg Mek Verkstads AB. te Gothenburg aan de rederij opgeleverd. In juni van het vorig jaar kwam-het eerste schip, het motorschip Minikoi in dienst cn in juli het tweede, het motorschip Sa- bang. Als openshelterdekker heeft de Kyoto een laadvermogen van 8400 ton, doch indien veranderd in ge sloten shelterdekker is het laadver mogen ongeveer 800 ton meer. Er zijn vijf laadruimen, waarvan een gedeelte geschikt is voor het vervoer van gekoelde lading en voorts zijn er dieptanks voor vloeibare lading. Alle ruimen zijn aangesloten op een auto matische CQ2 brandblusinstallatie. Een rookmeldingsinrichting bevindt zich op de brug. Het schip wordt voortbewogen door een zevencilinder, enkelwerken- de B. en W.-motor, gebouwd door de werf. Bij een ontwikkeld vermogen van 8300 apk heeft het schip een snelheid van 17 my 1'per uur. TENTOONSTELLINGEN: Museum Boymans, Mathenesser- laan 18—20,1017 uur: Oude en mo derne schilderijen, grafische kunsten, beeldhouwwerken, ceramiek, glas werk, zilver, kant en meubelen. Bi bliotheek werk van Albert Mar-, quet Prentenkabinet: Het nieuwe testament in de prentkunst. Histo risch Museum, Korte Hoogstraat 31, 1017 uur: Bodemvondsten en alles wat ds geschiedenis van Rotterdam verduidelijkt. Bibliotheek. Museum voor Land- en Volkenkunde, Wil lemskade 25. 1017 uur: Verzame ling op volkenkundig gebied van de buiten-Europese gebieden -en volken, hun kunsten en technieken. Biblio theek. Maritiem Museum „Prins Hendrik", Burg 's Jacobplein 8. 10— 17 uur: Geschiedenis van de zee vaart, oud en nieuw. Bibliotheek Vlootherstel 1945-1955. Sted. Museum Schiedam, Hoogstr. 122,13-17 u: Oude en moderne schilderijen; beeld houwwerken. ceramiek meubelen en plaatselijke geschiedenis. Bibliotheek. Natuurhistorisch Museum, Ma then es- serlaan 7: Fauna en geologie van Nederland, tropische msekten en schelpen. Brandweermuseum, Geb. Gem. Vervoer- en Motordienst. Blij- dorpplein, 10—16 uur: Brandweerwe zen van vroeger tot heden. Belas tingmuseum., Parklaan 14, 9—17 uur: Staatsfinanciën en burgerij in onder linge verhouding. Bibliotheek. Atlas van Stolk, Groene Wetering 11: Gra fische documenten op historisch en geografisch gebied- Bibliotheek. Rot terdamse Kunststichting, Lijnbaan 18, 1017 uur; Schilderijen van J. A. Burgerhout, 't Venster, Gouvernestr. 133, 10—22 u.: Schilderijen van Jaap Wagemaker. Kunstcentrum Groot handelsgebouw, Grootharidelsge- gebouw, 9—17 uur: Schilderijen van Wim Heinecke, Kunsthandel „Int Constigh Werek", Öudedijk 159, 9 18 uur: "Werken van Hernandez Mömpö. Galerie Marcelle, Nieuwe Markt 44.Werken van Herman, van der Avoort. De zeesleepboot „Loire" van L. Smit en Co's Internationale Sleep dienst, heeft gisteren het Liberiaan se libertyschip „Symphonie" ïn Bombay afgeleverd. Het was het einde van een succesvolle berging, die een maand heeft geduurd, en waardoor het Liberiaanse schip van volledige ondergang werd gered. De „Symphonie" liep op 23 de cember met volle vaart op een ko raalrif in de Indische Oceaan. De uitgezonden, noodseinen werden on middellijk beantwoord door. de sleepboot Loire".' die juist van Bombay, vertrokken was. Een andere Smit's sleepboot, de „Oostzee", was ook min of meer in de buurt, echter met een zware sleep, zodat deze boot alleen kon trachten los bergingsmateriaal, zo als ankers, staaldraden, pompen a.d. beschikbaar te stellen. Door de zee gang was het echter onmogelijk aan dit plan gevolg te geven. De „Loire" bereikte de stran dingsplaats op 25 december, maar alle pogingen om de „Symphonie" vlot - te trekken: faalden, Intussen was I-. een. bergingsinspecteur van Smit en Co. naar Colombo gevlo gen om zich naar de .strandings plaats te begeven met vrachtsche pen. die gehuurd waren om te trachten lading uit de „Symphonie" 1 over te nemen. Ook de bergingsboot „Protector" uit Adeb verscheen 30 december ter plaatse. Er werden zware ber gingsankers uitgezet om te voorko men, dat het schip hogerop zou slaan. Ondanks deze voorzorg gebeurde dit toch toen een deel van de la ding, die o.a. uit zware trucks be stond, in de kleinere schepen, was overgeladen. Men heeft tenslotte ook een deel van de vrachtwagens en lorries, die aan dek stonden, over boord moe ten werpen en olie en drinkwater over boord moeten pompen. Hoe wel er eens ernstig getwijfeld werd of alle inspanning niet tevergeefs zou zfjn, Is men er op 19 januari in geslaagd de „Symphonie" vlot te trekken. Het schip had bodemscbade op gelopen. Daarom werd het nahet vlotkomen naar Bombay gébracht om in een droogdok te worden op genomen. LOBITH gepasseerd 22 januari voor 12 uur naar Rotterdam: AFVAART Ned. Vlag: Nanjo. Maria. Flora 3, Don Bosco. Gisa. Sleipnir, Wesselina. Maria, Citema 18, Lean, Gelderland 13. Kid, Mineral III, Huygens, Lema, Westfalia. Isala II. Drs. E. Lopez Cardozo, directeur van Ons Huis en bestuurslid van de Stichting Rotterdams Centrum voor sociaal-cultureel vormingswerk zal met ingang van 1 Maart tijdelijk de functie van directeur van deze stich ting waarnemen. De vacature ontstaat door het vertrek van dr. L. van Gelder, die benoemd is tot wetenschappelijk medewerker van het Paedagogisch Centrum te Amsterdam. Duitse Vlag: Zenith Ruhr'7. Gevraagd voor afdeling kinder wagens aankomend verkoopster. Leeftijd ca 17-18 jaar. Aanmel den. W. Burgerhout. Goudse- singel 43. Telef. 24467; N.V. Roklefa, Goudsesingel 152. Industriegebouw. 3e etage, vraagt onderperser (mnl. of vr!;). leeftijd 17 18 jaar. N.V. Roklefa, Goudsesingel 152, Industriegebouw, 3e etage, zoekt nog enige nette lceriing- machlnestlksters cn lccTltng- handwerksters om op onze school opgeleid te worden. N.V. Roklefa. Goudsesingcl 152, Industriegebouw. 3e etage, zoekt nog enige meisjes voor het colbertatclier. Bervoets' confectie-ateliers. Es- senburgslngel 28. vragen voor direct: naaisters cn leerling naaisters. Aanmelden bij de oortier, Essenburgsingel 28: na 5 uur Stadhoudcrsweg 152 d- Blijdorp). Verpleeghulp gevraagd. Ver- oleeghüis SAMECH. Lange Nieuwst raat 51, Telcf. 69554. Schiedam. Ger'raagd flink dienstmeisje voor 3 dagen per week. zelf standig kunnende werken. In klein gezin zonder kinderen. Mevrouw Fonteyn, Walenbur- gerweg 95 a. Nette hulp gevraagd, gezin zon der kinderen, voor halve of hele dagen of 2\i dag per week. zelfstandig kunnende werken. Burg. de Villeneuve- sineei 43 (bij Molenlaan), Tel. 47032. Het Sophia Kinderziekenhuis. GordeJweg 160. vraagt meisjes voor de linnenkamer, goed kunnende naaien. Aanmelden tussen 6-7.30 uur bij de ad- 'unct directrice. Gevraagd kantoormeisje voor dc ochtenduren. Brieven met volledige inlichtingen no 3.922 4dv. Bur. Harte. Bergweg 218. Ter opleiding in moderne zaak «revraagdkruideniersbediende, ca 17 jaar. Loon f 25,'v. Beest, Nieuwland 7. Tel. 11 30 90. \ndriesss Fischer C.v„ fa briek voor heren- en jongens tweeling. Waaldijk 29. vragen Voor hun atelier een meisje voor de snijkamer, maehine- stiksters, handwerksters cn teerlingen. Aanmelden van 8-5 uur, 's zaterdags tot 1 uur. Hierna Nwe Binnenweg 419-11. Van Mansum Goverts vraagt voor haar atelier naaisters en 'eerling-naaisters Correcte aan- "en a me omgeving. Gaen hand werk. Aanm. Aelbrechtsstraat 46. Rotterdam, 9-5 uur, zater dag 9-12 uur. Gevraagd nette Jongen voor h«iD magazijn. Andr. Bas N.V.. Wm Buytcnwechstxaat 61. Net meisje gevraagd, goed kunnende werken, boven 17 jaar. Van Asoereh. Boelstraat 4. -Tuffrouw gevraagd voor de te lefooncentrale en enig kantoor werk, Aanmelden Stoom- en chemische wasserll Nico Nij- -r.an. Voorhaven 33-41. Rotter dam-West. Wasserti Modern. Tideman- Straat "5 of 79, Vraagt voor di rect Jongen van 18 jaar voor carrier met hulpmotor, rijbe wijs niet nodig. Kortman en Schulte N.V. vraagt meislcs voor verpak kingswerk, Hoog loon. Aanmel den: Achterhavën 48. Rotter dam-West. Nummerbrleven die naar ons oordeel niet bonafide op de Inhoud der advertentie reage ren worden n«et doorgezonden. Heden ontvingen wij de droevige tijding, dat is overleden in Baldwin (USA) ons Jieve Zuster cn Be huwdzuster ■f MARIE KOELEVFJJ.V- HOEKSTRA, in de ouderdom van 62 jaar. T. HOEKSTRA cn verdere families R'rtam. 21 januari 1956. Toch jeugdig-slank..: |f ^at ^oet WEX voor, U. Een heerlijk.frisse" sprankelende drank» op nattmrkjke t /#T1P\ wiize alle overtollige' f I vervorming tegengaat en ontsierende, be- 1 g nauwende dikte, doet 1 g verdwijnen. Met WEX f een Wijvend veerkrach- tig figuur, ongedwongen V soePe^ en varj ochtend (W tot avond op en'top fit...' 'n gewoonte - 'n gla1 g f I WEX, direct a het opstaan. Begin Februari aanvang van nieuwe cursussen Fordson bestelwagea 1952. 250 kg, in prima staat, billijk ter overname.. Telef. 34981. !n de perloda 1948-1955 slaagden 561& leerlingen nJ. 95 voor M.O.; 1017 voor S.P.D.516 voor M.B.A. (Ass 3990 voor Praciijkdipkuna (Ass.). ••Het EOZEKEÜISERS GENOOTSCHAP Fotografie !nl., pretp., aanm.'van Maandag Ijm Vrijdag van 9-5 mn 7-9 uur aan da tasgmbourran, ROTTERDAM. HEEMRAADSSINGEL 111. TEL 30.898 AMSTERDAM. OOSTEINDE 3, TEL 36.389 DEN HAAG. SWEEUNCKPLE1N 46, TEL 33.67.85 HAARLEM. FRANS HALSPLEIN 9, TEL 16.372 UTRECHT, DOMPLEIN 4. TEL K. 3402-2482 GRONINGEN, HERESTRAAT 23, TEL 31,971 Inlichtingen verkrijgb.: Pubhkaüebureau Avenue Concordia 102 Rotterdam Geopend: ma. t/m vr. 1.4—16 cu 19—21 uur, zat. 1416 uur Iedere cursist onivangt jaarlijks de lijst van onze geslaagde leerlingen mei naam en volledig adres Nieuwe handnaalmachincs con- tantprijs 220,—met levens lange garantie. Betaling 3. p. w, Groen's Naaimachine handel, Vierarabcfchtsstraat 114, Telef. 36653. Krediet aan particulieren voor aanschaffing kleding, meubelen, elektrische gebruiksartikelen, o.a. televisie, radio, wasmachines etc. Brieven onder no. 6038 bur. v-.d. blad. Wij bezoeken u aan huls. Dok- en Werf-Maatschappij Wilton-Fücnoord N.V. vraagt voor spoedige indiensttreding in haar afd. Gieterij Feijenoorddijk, Rotterdam-Z. een Bij Accountantskantoor De Zeeuw De Keizer (lid N.I.V.A.), Vijvérlaan 44 te Rotterdam, is plaats voor Alleen energieke krachten gelieven te solliciteren. voor eenvoudige kantoorwerkzaainheden. Leeftijd 16 a 13 jaar. Schriftelijke sollicitaties aan Wilton-Fijenoord Postbus 22 Schiedam STADHUISPLEIN 24-2S N. BINNENWEG 227 ROTTERDAM LANGE POTEN 11 den HAAG KALVE8STR 173 AMSTéRQAM Firma METZ METZ, Mathencsserlaan 190, R'öam, vraagt voor spoedige indiensttreding: voor de tapijt- en beddenafdeling, met een paar jaar praktijk-ervaring. Schriftelijke sollicitaties worden gaarne ingewacht. Coolsingel, Rotterdam Voor direct gevraagd: Pracht kinderwagen, z.g.a.n., ook opvouwbaar. 4 in 1 en zeer mooi Engels model. Billijk.'Jan Kruyffstraat 1, beneden. Opruiming! Email pannen van af 1.48. verpieten 1,98. wa terpotten v.a93 ct, Kolenkitten f' 1.98. pctrnJeumstellen f 4.** drienits 9.80. zeemlanpen 98 ct.. Vos. Zwaanshals 309. GEVRAAGD: ERVAREN MACHINIST, die na inwerking in staat is onze Koelinstallatie zelfstandig te bedienen. Indiensttreding liefst zo spoedig mogelijk. Loon en arbeidsvoorwaarden volgens C.A.O. Met de hand geschreven brieven onder opgave van uitvoerige bijzonderheden aan: N V. ROTTERDAMSE KOEL- EN VRIESHUIZEN ERTSSTRAAT 15 ROTTERDAM-ZUID 5 aluminium pannen 13.95, korjlesteiltjc;: 1.98. email em mers 1.98, broodtrommels f fi,98. zinken emmers 2,48, zinken teilen vanef f 3,75, was ketels v.a. 6,98. Vos, Zwaans hals '309, Een aardteo verrassing bij een °mail keuhenstel 20-deIig v.a. t '49,—, schoótkof I e m olens f 4.98, steeloanncn 0,98, was- kuipen 15.tra nieren 1.50 n. tree, strijkplanken 10.93. Vos. Zwaanshals 309. Moderne kinderwagen f 30,—, nieuwe poppewandelwagen f 7,50. nieuwe wandelwatten f 22.50, nieuwe Engelse poppe- wagen met kap; looprek met vlonder, nieuw, spotprijs. Ie VHinackerstraat 33. Noord, Teie- fon 88002. Aanmelden achterzijde 'van het gebouw. Gevraagd ongeschoolde of ge schoolde mannelijke krachten, ook voor enkele dagen per week. Aanmelden dinsdag 9 tDt 5 uur..- Stomerij Köeloff, Ma- thenesserdijk 414 .Cby Schie- damseweg).-; LevensmiddelenbedrijC vraagt nette winkeljuffrouw met - vak bekend. Aanvangssalaris 33,50 per week. G. :Velenturf. Oost Kousdiik 12 a, Rotterdam West, Telef. 34265. N.V. Fanamctaal vraagt: leer ling en halfwas 'schavers, bankwerkers, stoffeerders en autog.Iassers voor kteirt werk. Aanmelden: Ceintuurbaan 67. Tel. 82320. "s avonds na 6 uur 41654 of heer Ultenbogaard, Amelandseplein 12 b. Meubelfabriek vraagt meubel makers. Aanmelden: J. S Lindhout, Kleiweg 793. Rotter dam-Noord. Telef. 48278. Meubelen en huisraad Gevraagd voor burgerwerk timmerlieden, i metselaar, lood gieters, ook halfwassen en leer lingen. ;.Zomerhof". Bcukels- dljk 136. Telef. 32386. Winkeljuffrouw gevraagd, goed loon, Meyer, Craandljkstraat 8, bij Allard Piersonstraat» Gevraagd meisje voor klein ge zin als hulp in de huishouding. Mevr. W. Burgerhout. Goudse- singel 43 tr. Teief. 24467. Meubelfabriek vraagt jongens - voor de fineerdenj. Leeftijd Dc Glimfabrlck N.V. vraagt' 14-15 jaar. Aanmelden: J. S. meisjes voor verpakkingswerk. Lindhout. Kleiweg 793, Rotter- Hoog loon. Aanmelden: Over- dam-Noord. Telefoon 48278. schieseweg 32, Overschle. personeel gevr. Personeel oangeb. Gevraagd nette zelfstandige werkster» 3 dagerv per week. Goed loon. V.g.g.v Aanmelden: Bergweg C194, tussen 7 en 9 uur- Biedt zich aan naaister voor jongensjassen cn -broeken. Le vertijd 3 dagen. Brieven onder ho. 3696 bur, v. 'd. blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 3