H. Urbanus onderwijst honkbal in de Beurs DIRECTIE-SECRETARESSE geen beslissing in 3e klas libre kampioenschap Unieke gelegenheid voor indoor-training Muziektent in centrum van Tuindorp Kethel De Davidsster waait over vrij, democratisch land Verbeter de Parallelweg en de omgeving! Koeriersters Woensdag 25 januari 1956 Vader, moeder en zes zonen zien: BELANGRIJKE TAAK VAN MARIONETTEN- OPERA Vegla-leden genieten van een perfecte „Barbier van Sevilla" Van der Zande heeft mooie kans op districts titel mmmmm Filmavond van oud-illegalen SG-penning van Verdienste Vuilniswagen sloeg om Diefjes weer op oorlogspad Betonwerker kreeg 400 kg op been Auto maakte een flinke schuiver WALDO-RiJSCHOOL 69 915 Twee ongelukken op één schip Problemen van een jonge staat artij in Overschie berecht Model „Katelysia" voor Instituut Machinist viel uit kraan SCHIEDAM DE BEWONERS VERZOEKEN: 2 Op de derde film"~avond van de personeelsvereniging Vegla, dinsdagavond in Irene, zijn de leden verrast met het Marionet tentheater Bert Brugmandat op onvolprezen wijze weer een opvoering gaf van „De harbier van Sevilla", de bekende opera uan Giacomo Rossini. De afwezigheid van de heer Bert Brug man en diens echtgenote deed geen afbreuk aan de vertolking er zijn nog altijd zes zonen, die met even grote bekwaamheid als hun vader het poppenspel wet ente bedienenDat betuees ook het hartelijke applaus van de Vegla-mensan. Nadat de voorzitter van de perso neelsvereniging, de heer A. C. de Raay, geopor.d had en gewezen had op de drie cabaretavonden op 24 «pril en 2 en 12 rnei in Musis Sacrum, was het woord aan de pop pen van de familie Brugman. Pre cies eender als op het grote toneel, helemaal volgens de partituur, was de opera te horen en te zien. Geperfectioneerd gebarenspel, waar bij zelfs de mondbewegingen vol maakt synchroon aan het zingen worden uitgevoerd, brengt dit pop penspel tol op de rand van zijn mogelijkheden, afgestemd op de mu ziek van perfecte gramofoonplaten. Bij een dergelijke volmaakte opzet is het voor het publick niet moei lijk de Illusie' te koesteren de oude bekende sterren in werkelijkheid op het toneel te 2iem Gino Bechi als de barbier Figaro, Nicola Monti als graaf Almaviva en Melchlorre Luise als dokter Bartolo. Het werd een avond van hoogstaand opera-genot met als aanleiding een „simpel" pop penspel. Perfect systeem Over dat „simpele poppenspel heb ben tee ons licht eens opgestoken door een blik achter de coulissen, waar drie gebroeders Brugman sinds november terug van een tour nee met 'n poppenspel door Indone sië met enkele medewerkers aan het werk waren getogen. Geen touw trekkerij, zoals de meesten denken, maar epn door Bert Bnifimai' uitge dacht en geoctrooieerd radarsysteem, dat de poppen meer bewegingsvrij heid geeft met een opvallend goed handgebaren en mondbewegingen incluis. Dc poppen maken minder houterige gebaren dan bij arrdcre svstemen in het poppenspel, waar toch de gedachte blijft aan het me chaniek, dat ze in beweging brengt. Eén familie Men moet bewondering hebben voor de Brugmar.s. die van het hele poppenspel het ontwerpen en ver vaardigen van de noppen incluis een familie-aangelegenheid maken. Maandenlange voorbereiding en een intense sludie gaan een marionet ten-opera vooraf. De bespelers moe ten griezelig rolvast zijn. want bij iedeir toor. past een mondbeweging. Daarvoor wordt een grote muzikali teit vereist, die er op neer komt dat de bespelers hun rollen zachtjes meezingen om bij te blijven. Het poppentheater van Bert Brug man behoort met zijn 33-jarig be staan tot de oudste van Europa, hoewel de marionetten-opera neg maar een paar seizoenen meegaat. Voor ..provincie" Belangrijk is het zeer zeker wat deze kunstzinnige familie met haar poppen bewerkstelligd. Geven radio en gramofoon de opera overal in den lande een grote populariteit, het blijft een combinatie van mu ziek cn toneel; het visuele aspect kan node gemist worden. Waar de film voor de opera weinig interes se toont, heeft het poppenspel een belangrijke taak gekregen. Bijna vergeten kunstwerken kunnen op deze manier weer voor het voetlicht gebracht worden. En vergeet niet dat op deze manier ook in de vaak vergeten „provincie" op opera-ge- bied het beste van het beste ge bracht kan worden. Staatk. Geref. Parij De Staatkundig Gereformeerde partij houdt op vrijdag 27 januari om 8 uur een politieke bijeenkomst in het Geref. Jeugdhuis aan cc Lange Haven 97. Ds. H. Visser uit Rotter dam komt dan spreken over „Naar het eindgericht". Han Urbanus was gisteravond zeer enthousiast over de'unieke gelegen heid voor honkbal-indoor-trainlng, waarvan voor het eerst door de -ver eniging „Schiedam" gebruik werd gemaakt in de Beurs., Be heer Urbanus noemde deze gelegenheid een unicum; nog nooit hadden honkballers zich in een taal kunnen oefenen In het werpen en catchen. laat staan in het slaan van ballen. EnHan Urbanus, bekend honkballer, kan het weten aangezien "hy verder dan Nederland heeft gekeken, Immers in 1952 heeft hij een honkbaltrainïng gevolgd in Arizona, terwijl hy een jaar later zich nog eens oefende in Florida. Dat zowel de stad als de vereniging Schiedam deze primeur kón hebben, Is ontegenzeggelijk te danken aan de grote medewerking van het bestuur van Hertnes DVS, dat de cricket- kooi voor dit doel In de Beurs beschikbaar stelde Er was op de eerste avond vrij veel belangstelling voor'dit gebeu- renT Om half acht wefd;' een veer tiental junioren in de gelegenheid gesteld zich binnen- de kooi te oe fenen in het werpen en catchen. We zagen er enkelen bij, waarvan in de toekomst wel iets verwacht mag worden. De heer Urbanus nam Stuk voor stuk de juniorleden bij zich en demonstreerde in uiterst vertraagd, tempo de verschillende lichaamshoudingen welke strikt noodzakelijk zijn om niet alleen een juiste worp, doch ook een harde worp te krijgen, Hoofdzakelijk wees de heer Ur banus op de draaiing van het ge hele lichaam by de voorbereiding van de worp. Duidelijk demon streerde hij hoe bij het naar vo ren komen van de werp-arm, het gehele bovenlichaam voorover ge bogen moet worden en het lin kerbeen naar voren geplaatst tot steun moet dienen. Door deze werpbouding kan alleen de juiste werpbaanvan de bal verkregen .worden, terwijl ook de meeste Deze gezellige modderboel vindt met in. liet centrum van Tuindorp Kethel, aan de lepenlaan. De jeugd baggert er plezierig rond. maar voor de ouderen is het een ellendezeker voc de moeders ran de kinderen. Dat kan zo niet langer, heeft hei college van b. en tv. pcricc/it cn op de laatste raadsvergadering is besloten dat deze modderpoel zot worden herschapen in een net Plantsoen met een kinderspeelplaats annex. De Tuirtdorpers uit de brand- Maar nu de musiektent. Een Kethels raadslid heeft voorgesteld om dit sieraad, een overblijvertje van de Schiedamse Plantage, maar van het plein weg te holen en over te brengen naar het plantsoentje aan de Schie- damseweg- Wethouder Van den Berg keek wat zuitjip bij het voorstel, maar beloofde de mogelijkheden te onderzoeken. Pr zy.4 echter meerdere Tuiwdorpers die treinig roeien voor de ver plaatsing ran „hun" intiriefcienr. Er is twee jaar geleden met vereende krarhfen peujerkr om dit tentje op de;e plaats te kryyen. Mujys cn Dc Winter leverden gratis het betonnen voetstuk, de leden van de Oranjc- vceniginp en van hei muziekgezelschap Sl. Radboud hebben hun vrije tyd geofferd om alles elkaar t» zetten, de Schiedamse Gemeenschap droeg bf? in de o>»u Zo is de inuzrektent af.* .stukje pemeensc'tcps- trerfc tot st,oid oeko» -".i. En vu weer afbmek*»? Dan ken ha terer maan den duren voordat al es we»r op orde i*. .Vee. iaat dc muzioktcrt s-'onw «mor ze stoot, vindt men. Maar u'ei groug de omgeving even opknapper..' 'Sn dat zal dus gebeuren. kracht op dc bal wordt uitgeoe fend.- ~7; Toen om 9 uur de seniorleden In de kool kwamen, bleek dat ook by hen het werpen niet voor "de volle honderd procent goed was. Begry- i' <jk was bij deze spelers meer sprake van correcties in de. werp- nouding, aangezien de basis hier meestal goed was, De elektrische verlichting had volgens de heer Urbanus zowel vóór- als nadelen. Door het kunst licht lijkt het of de geworpen bal minder snelheid heeft dan wei het geval is. Hierdoor ziet de catcher de bal af en toe iets te laat, waar onder het vangen kan lijden. De vanger moet zich bij het wer pen sterk op de bal concentreren. Eenmaal hieraan gewend zal de catcher ook in de buitenlucht zich automatisch meer concentreren op de baan, die de bal aflegt, en er zijn voordeel mee doen. Ongetwijfeld zal deze Indoor-tral- nïng een goede invloed uitoefenen op het spelpeil in het komende seizoen. Behalve Schiedam zullen waarschijnlijk ook de honkballers van SVV van deze unieke trai ningsgelegenheid gebruik gaan ma ken; zfj hebben namelijk aange vraagd om de kooi op zaterdag avonden te mogen gebruiken. Een vijftal prachtige kleurenfilms van de Calfe.r ingeleid cn vertoond door de heer E. J. Kelder van Caltex Petroleum Mij., heeft de Schiedam se leden van de oud-tllegaiiteir g's- teren leerzaam genoegen verschaft op de avond in het fiebovio voor ch'r. sociale belangen, belegd door de Ned. Ver. van Ex-politieke gevangenen Voormalig Verzet Nederland. De' film „Minjak, Tanah" (aard olie) liet zien hoe na de soeverei niteitsoverdracht de zusteronder neming Caltex Pacific Petroleum Mij. haar terrein heroverde op het oer woud en weer tot olie-winning kwam op mldden-Sumatra. „Argentinia" behandelde Argentinië en gaf spe eraal mooie opnamen van het fraai gelegen Buenos Aires. Het leven van de bijen was te 2ien in „Bees for Hire" en hoe nu precies een kui kentje tot leven komt, leerde „Chicken of to morrow". De vro lijke noot In. dit kleurige program ma vormden, een groepje auto-rij dende spen, (Monkey Tale). De secretaris van de vereniging, de heer A. Aardoom, opende en vroeg aandacht voor de trip naar Parijs, die m september door het hoofdbestuur van de Expogé geor ganiseerd wordt. De deelnemers zul len worden ondergebracht bij leden van het voormalig verzet in Parijs. Waarschijnlijk zuilen de Fransen een tegenbezoek brengen, zodat het de vorm van een uitwisseling krijgt. Donderdag 26 januari a.s, zal het Koninklijk mannenkoor „Orpheus" medewerking verlenen aan de Ster avond van de N CH.V. Om 6.45 uur zullen hiervan flitsen door de tele visie worden uitgezonden. De zan gers vertrekken om 4.30 resp. 6.00 uur vanaf het postkantoor te Schie dam. Bovendien zullen Orpheus en de Marinierskapel, bet geheel onder leiding van de heer Gljsbert Niouw- land, eon liefdadigheids-concert ge ven op woensdag l februari in de grote concertzaal te Haarlem t.b.v. het Marine Sanatoriumfonds. Uitge- j voerd worden o.m. „The songs of i the Sêa". ten compositie voor orkest. I mannenkoor en bariton. Als solist verleent de heer Jan v, d. Ree zijn medewerking. l Een actic-foto van Ha» Urba nus, die de beide senior-spe lers C. 3. Reynierse (links) en G. Jansen dë juiste werphou- dbig demonstreert. Apotheek Apothekers nachtdienst: fa. Gouka, Hoogstraat 2S. Bellen by ongeval; G-G. en GD. Tuiniaan 60. telefoon 69290. Gein. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.3o uur. Zondags gesloten. RÜ. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend Iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelyk Museum: Tentoonstelling eigen verzameling. Geopend da gelijks van 2 tot 5 uur, ook des zondags. Op woensdag- en vrij dagavond van 7—10 uur. BIOSCOPEN Passage, 2, 7 en 9.15 uur: „Berucht". Mono pole, 2, 7 en 9, uur; „Sensatie op rijksweg ioi".' VOORSTELLINGEN; Musis Sacrum, S uur: Géron, De ver pleegster. Amstelbron, 8 uur; Jaarvergadering Mobilisatiekruis. Geb. Chr. Soe. Bel,, 8 uur: Lasclub Schiedam, films Soudometal. Geb. Ned. ProL Bond., 8 uur: Con tactavond Fotokring Schiedam. Irene, 8 uur: Wijk 3, toneel „Geef mij uw hand". Volksgebouw, 8 uur: A.B.V.A., ver gadering en film. Arcade, 8 uur: N.K.M.B, St.-Eloy. propaganda-avónd. Herv. Kerk Kethel. 7.30 uur; Herv. Jeugdclubs Kêttiel, jaarvergade ring. Dinsdagavond is in het Volksge bouw te Vlaardingen. nog geen be slissing gévallen in .de strijd om het i biljartkampioenschap 3e klasse-libre van het district Schiedam. Vijf spe lers. Van der Zande (Volksgebouw) Van der Veer C't.Oosten). Van LInge Ct Westen), Éggelmeier (Entre Nous) en Leyte (BES), stonden met 8 matchpunfen gelijk. Doordat Bak ker. die tegen .Van der Zande moest spelen, wegens werkzaamheden ver steklietgaan, kon er geen beslis sing worden verkregen. Toch heeft er. volop spanning geheerst, want in twee partijen (Van Langev. d. Veer en Éggelmeier—-Leyte) was de verliezer uitgeschakeld. Vooral de laatste partij, tussen Ég gelmeier en Leyte, leverde een sum mum aan spanning. Aanvankelijk leek het er op,', dat Leyte regelrecht op de overwinning aanstevende. Na 22 beurten was de Stand 35 voor Eg- gelmeier en 53 voor Leyte. blaar Eg- gelmeier kwam in de 29sté beurt via een -mooie serie van 16, dicht bij Leyte en vanaf dat moment ging' de strijd gelijk op. Na 37 beurten nog 84—91. Toen poedelde Leyte twee maal en kwam Éggelmeier in de 40ste beurt op 96. Nog kreeg Leyte •n kans, hij bracht 97 op het scorë- >ïd, waarna Éggelmeier in. de 41ste beurt de 100 volmaakte. Leyte miste 's nastoot eri daarmede de kans op m draw. Van der Veer en Van Lïnge lever den eveneens een spannende strijd. Van Linge bleek uiteindelijk zijn ze nuwen het beste in bedwang te heb ben,. liet ook niets voor zijn. tegen stander liggen en won uiteindelijk met 1ÜQ tegen. 73. Grava en Schellebeek, die beiden voor de titel uitgeschakeld waren en daardoor-vrU van zenuwen konden spelen, leverden de mooiste partij van de avond. Vooral Grava speelde elegant en soepel. Hij won eveneens met 100 tegen 73. Door de resultaten van gisteren is het nu zo, dat, wanneer Van der Zande zijn partij tégen Bakker wint (deze partij zal donderdagavond in het Volksgebouw 'worden gespeeld), hij zeker is van de titel, daar .zijn algemeen gemiddelde reeds nu op 3.- staat en het niet aan. tenemen is, dat dit In de laatste partij onder dat van de concurrenten komt. Het Aan het begin van de eerste be stuursraad-vergadering van. de Schiedamse Gemeenschap in 1956 heeft de voorzitter, de heer M. Holl, de in december overleden secretaris, de heer Edw. den Hoed, herdacht en zijn verdiensten voor de Schiedamse Gemeenschap geschetst. De vergade ring heeft staande enkele ogenblik ken stilte in acht genomen. Vervolgens werd ter voorziening in de vacature Edw. den Hoed tot iid van het dagelijks bestuur geko zen de heer G. W. van Bergen Wal raven. lid van de Bestuursraad. De begroting van de sectie Nat. Feest- en Gedenkdagen voor de feesten op 30 april en 5 mei werd behandeld en goedgekeurd. Er is besloten een slagpenning te doen slaan, een verkleinde repro- duktie van de Ere-penning, welke bij voorkomende gelegenheden als penning van verdienste zal kunnen worden uitgereikt. - Programma Vara-TV-club Deze week is er slechts één kok avond van de Vara-T.V.-elub: zater dagavond 28 jan. aanvang 8 uur. Cees de Lange houdt zijn maandelijkse studio-receptie en er is een. „Came- valsavond in Saint Germain des Prés" met o.a, Tom Manders, Een vuilniswagen van de gemeen- tereirüging, die bij de stortplaats aan de Jan van Riebeeckweg achteruit de platen opreed, die over het huis vuil liggen, gleed door, verzakte, kantelde naar rechts en maakte ten slotte een slag om de lengteas, zodat de wagen met de wielen naar boven kwam te liggen in de kuil va» twee en 'een halve meter diep. De bestuurder. de 59-jarige W. van L. en de bijrijder, de 57-jarige V. slaagden er in om op het laatste mo ment uit de auto te springen. De schrobbering van de politie ten spüt. zijn drie van de zeven jeugdige diefjes, waarover wij gisteren schre ven, al weer op het oorlogspad ge gaan. Zij werden betrapt op net mo ment. dat zij bezig waren in te bre ken in de St. Mariascho il in de Fah- renheitstraat En passan: hadden de knaapjes zich op weg naar de school nog het een en ander toegeëigend: broodjes uit een bakkerskar, twee petjes uit een woning, limonade uit een wagen, een trommeltje brood uit een fietstas en manderijnen van een groentewagen. Bij het aanvegen van een in. aan bouw zijnde loods op het terrein van Van Gend en Loos aan de Ceï- siusstraat kreeg de 25-jarige beton werker J, M. Zweers uit Theden een stalen schot van 4Ö0 kg., dat tegen de muur stond op zijn rug. Doordat hij zich draaide viel het schot op zijn bovenbeen. De G.G. en G.D. bracht hem mef oen gebroken bovenbeen naar het gemeenteziekenhuis. De afgelopen nacht maakte F. M. uit Schiedam in de BJK.-laan een. flinke schuiver met zijn personen wagen. Hy verloor de macht over het stuur, toen de wagen slipte, slin gerde over de gehele breedte van de weg. kwam links langs de vluchtheu vel bij de "Warande en reed tenslotte een verkeerszuil omver. De wagen werd licht beschadigd. zal er dus spannen donderdagavond in het Volksgebouw. Hier volgt nog de stand op dit mo ment: ,'U/V part; car.prit. gem. Van Llrige Éggelmeier 7 Van der Zande 6 Van der Veer 7 Leyte 7 Grava. ,7. Bakker6 Schellebeek 7 645 .347 566 561 10 10 (Advertentie 1JH.) Aan boord van het Duitse Wolfgang Russ in "de Menvehaven hebben gisteren tegen het middag uur bij het losscri.van boomstammen twee ongelukken plaats gehad. De 45-jartge havenarbeider C. Pe trus. die in de Adrianastraat woont, raakte bekneld tussen een wegrol lende boomstam en de verschansing. Met een'-scheurtje in zij» bekken moest - hij in; hét Havenziekenhuis worden opgehornèri. Naar hetzelfde ziekenhuis werd de '40-jarige havenarbeider J. van Scha lk uit cte Bloemstraat gebracht. .Bij het vastmaken van een. strop - was hij uitgegleden en met zy» 'rug op de rand van een boomstam gevallen. Hij liep -inwendige .kneuzingen op. DR. BARUCH VOOR I.V.A.O. Israël, het land van belofte en meer dan dertig eeuwen oud, ts momen teel een wijkplaats geworden voor de Joden van de gehele wereld. Iedere drie minuien arriveert sinds de uitroeping van de Joodse staat in 1948, er een immigrant. Uit 70 landen ïUn er mensen gekomen, zodat dc kranten er in 16 talen verschijnen, maar de kinderen leren In de nieuwe scholen de oude taal van Palestina, het Hebreeuws. Nog woont twintig ptocertt van de bevolking in tenten, nog wordt het bestaan van de jonge staat dagelijks bedreigd, maar de groei van Israël is verbluffend. Voor de leden vsn het Instituut voor Arbeidersontwikkeling sprak dinsdagavond dr, J. Z. Baruch ovef Israël. Om meer dan één reden staat dit bedreigde gebied in het midden oosten in het brandpunt der belang stelling en zo was het bovenzaaltje in het Volksgebouw propvol; gedu rende een uur hebben alien geboeid geluisterd naar de vlotte lezing. De heer Baruch heeft een half jaar in Israël gewoond, hij wilde dit keer niet over de sociale en econo mische toestand spreken, maar meer de politieke achtergroM van de kwestie-Israël behandelen. Hij ver wierp de fabel waarin wordt be weerd dat Israël met anderhalf mil joen inwoners en onder de moeilijk-: ste omstandigheden verkerend, een bevaar zou opleveren; voor de zeven Arabische staten met 41 miljoen on derdanen. Slechte in een bepaald op zicht is Israël een „gevaar". Israël is een zuivere democratische staat met overwegend socialistische lei ders. De grond en de opbrengst van die grond is voor het volk. Dit is een gevaar voor het feodale midden oos- :en. het achterlijkste gebied van de wereld. Alles stinkt er naar de nlie. Het grootkapitaal vecht om de gunsten van de Arabische machthebbers. Tus sen Amerika, Engeland en Rusland woedt een verbeten strijd om de in vloed in dit- gebied-;-In Israël weet men zich zeker van de morele steun van velen, maar men betreurt het wel eens dat er slechts drie procent ommunisten zijn en geen twintig pro cent. Het vreedzame Israël heeft na melijk geen olie in de grond en een democratische staat wordt niet pro domo geholpen aan wapens voor zelfverdediging- Er is een moment Van evenwicht geweest,, een periode dat Israël zich met alle irispanning kon handhaven tegen de aanranders. Nu evenwel wordt de overmacht weer te groot. De kans voor uitbreiding van het conflict in Klein-Azië is zeker niet denkbeeldig. 1 De causeur besprak nog uitvoerig de geschiedenia van de jonge staat. Vooral vreemd voor de bevolkingen in de omgeving is de geestelijke vrij heid. De tien procent Arabieren in Israël hebben, evenveel rechten en werken net zo hard aan de opbouw als ieder ander. Een. geluidsfilm toonde, onder de titel „Zo was het",, hoe het is gegaan. Op indrukwek kende wüze kwam uit een chaos met een minimum aan middelen en on-- der voortdurende bedreiging, een krachtige gezonde maatschappij te voorschijn. Huizen en laboratoria werden gebouwd, fabrieken en ha-i; vens. Aan de grenzen bewerkten de idealisten de woestijn. Met het ge weer op de rug werd het water over: het zand gejaagd en het ongeloof lijke werd waar: de woestijn werd vruchtbaar. De vlag met de Davids- ster, het gesmade teken van miljoe nen slaven .in de concentratiekam- pen wappert nu fier over - vracht- dragend land. ROTTERDAM De 40-jarige timmerman P. C. vaa H. en de 27-jarige expeditieknecht N. R. moesten zich woensdag ver dacht van mishandeling, voor de po litierechter verantwoorden, Nadat van H. tot twee uur"s nachts 'in een café was geweest, begon hij zonder, aanleiding .metL. T. (in Overschie beter bekend als „Vami te vechten. Dg timmerman gaf zijn slachtof fer'een klap in het gezicht en .zou hem tegen het hoofd-hebben getrapt. De expeditieknecht heeft zich Ja- ter met de ruzie bemoeid. Hij. trok zi.ch het lot van de mishandelde aan en bracht hem naar huis. Maar on derweg heeft hij op zijn beur; L. T. in. het gezicht gestompt, -Ook R. kon voor zijn optreden geen verklaring vinden. Hei/jTachtoffèr licp;enkele wonden aan het hoofd op en .zijn gebit brak. '.Dé politierecnicr vfR-oordeeide .Van H'. ,tot een geldboete van- ,40.— 'sub- sidair 20 dagen hecht ïriis en R. tot een geldboete van -20.— subsidair 20;' dagen, benevens tot'; vergoeding van het gebroken gebit. -Het Instituut voor'Scheepvaart en. .Luchtvaart heeft van de Shell Tan kers N.V, een model van-het 18.000 tons „General Purpose" turbinetank- schap „Katelysia" gekregen. Dit schip, dat bij de RDM werd ge bouwd, is onlangs in dienst gesteld- Het scheepsmodel werd persoon lijk aangeboden door de dïreëteur van de Shell Tankers N.V., de heer E. H. Larive. Het:)is voorlopig ge plaatst in dezelfde zaal waarin het kort geleden gereed, gekomen model van een door, kernenergie, voortge stuwd vrachtschip staat opgesteld. Op een terrein aan de Rijnhaven, is vanmorgen de 23-jarige kraan machinist T. C. Lafeber, die in de Rosestraat woont, van acht meter hoogte uit eon kraan gevallen. Met een hersenschudding werd hij naar het Zuiderziekehhuis vervoerd. „ïn verband met het steeds toe nemende verkeer wordt de situatie by de spoorwegovergang aan de Overschleseweg voor de voetgangers met de dag gevaarlijker,Zo merkt de heer T. H- Driessen, wonende aan de Parallelweg, op In een brief die hy gericht heeft aan de gemeente raad van Schiedam. Hy spreekt ech ter uit naam van 293 andere be woners van de Parallelweg. Een oplossing voor <Je moeilijkhe den ziet de heer Driessen in het aan leggen van een voetpad aan de ene zijde van de overweg tot aan de Pa rallelweg en aan de andere zijde tot aan cie bushalte voor het station. Daarnaast bestaat grote behoefte aan twee zogenaamde abri's (schuil- j plaatsen) aan weerszijden van rte overweg. De bomen zijn dikwijls lang j grsl-'ir>n. hetgeen bovendien bjj slecht weer voor de voetgangers onpret tig is. i Tevens "wijst de heer Driessen op de slechte verlichting en bestrating van de Parallelweg. Ook de afraste ring langs het nieuw aan te leggen spoorweg-emplacement verdient de nodige aandacht Deze afrastering biedt totaal geen Waarborg, dat spe lende kinderen niet tot aan de spoor lijnen kunnen komen, waardoor zij gevaar lopen door een passerende trein gegrepen te worden. Ook de verstuiving van het zand, wat voor de bewoners zeer veel hinder op levert, wordt door de huidig# afras tering onvoldoende tegengegaan. In het belang van de algemene vei ligheid en voor het verkrijgen van een hoger woongenot hopen de be. woi.ers van de Parallelweg dat de gemeenteraad zal willen m^pwerken om de gevraagde vcrbetoi n. aan te brengen. Zo besluit de brief, die dc heer Driesen uit naam van zijn buurtgenoten aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Bij de KON. NED. BOEKDRUKKERIJ tt. A. 2VÏ. ROELANTS ie Schiedam is binnenkort plaats voor een. Hiervoor wordt gezocht een. beschaaf de,, in telligente jongedame, met'minstens 3 jar.' hbs, in staat een zeker initiatief te ontwik- kelen en cen; goede pen voerend. Het be- schikken, over. enig gevoel voor statistiek strekt jót.'aanbeveling.' Sollicitaties te. richten'tot de Directie van boven vermeld bedrijf." onder vermelding van Jetter- F, Postbus 42, Schiedam. Fotografls Voor pasfoto's naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106. tel. 66720. In spoedgeval desge wenst in I uur klaar. Lessen BonJftaulorijschool D. r van Rossum, Koüerd.dijk164. Schiedam; tel. 89900. GeV. se dert '1929. Verwarmdewa gens.. Diversen Voor alle schoenreparatie is Bata beter en voordeliger. Spoedreparaties - klaar ter wijl u wacht. Hoogstraat 111. Penoneel gevr. j Café:Rest; Tflarion. Schied. vraagt nette werkster, 2 hele dagen per week. u-avni éten. Aanm. Catê-rir .-. Tria- ripn. Julisnalaan 124, Schied, f.DVESTEER REGELMATIG

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1