Geschiedenis van gouden NW op het toneel tot leven gebrachr Hoe de voetbal rolt dit weekeinde /ïjUEmis Vrsrniwerne.s Met medewerking van vele enthousiaste amateurs 1 Eerste teams starten goed Van der Zande kampioen 3e klasse libre Rivaal Emma aan Bosrand „Door het donker kwam een wonder55 TSF en PTT 5 delen punten Feestavond voor „Zonnegloren AGEWA Tweede zaalhandbaldag voor achttien teams Diefstal uit bestelauto Wie heeft iets verloren? „Wagons Lits" hebben nieuwe slaapwagens TAFELTENNIS Drie slippartijen Bromfietser geslipt Burgerlijke stand Deense treilers in storm vergaan? V-* BUIDORP Bruno Walter krijgt Mözart-meclaille 2 Vrijdag 2? januari I9S6 Verleden en hed°n VAN BILJARTDISTRICT SCHIEDAM: Zaterdag-voetbal Zondag-voetbal KNVll Afd. Rotterdam Rembrandt-Confiance gelijk; 22 Hiermede verdient De Schieclam.se leden van de Tb ij het N.V.V. aangesloten vak-organisaties is gisteravond-een blik gegund op het verleden van deze grote vak-orga. nisatle. In het kader van het Gouden Jubileumjaar van het N.V.V. heeft gisteravond n.l. In het Passage-theater de opvoering plaatsgehad van het jublleumspel „Door het donker kwam een wonder", waarin, hoe kan het anders, weer eens duchtig „oude herinneringen" zijn opgehaald. Voor de oudste leden van vakbeweging zal dit spel weer herinneringen opgehaald hebben aan de harde, maar in zekere zin ook wel romantischer lijden, ter wijl de jonge garde heeft kunnen zien, dat het N.V.V. niet vanzelf is ont staan, maar dat er-een harde strijd gevoerd is moeten worden door de „pioniers." Zoals indertijd het N.V.V. met ver eende krachten en met groot enthou siasme tot stand is gebracht, zo is ook de opvoering van het Jubileum stuk in elkaar, gezetmet vereende krachten. Door de 'Bestüurdersbond is een oproep geplaatst om mede werkers en velen hebben aan het verzoek gehoor gegeven. Regisseur J. v. d. Plas' had daarbij echter geen makkelijke taak. want de spelers kwamen niet uitsluitend uit de be staande omateur-toneelverenigjngen voort, hoewel dié er ook wel tussen zitten. Anderen hebben nog nooit on de planken gestaan,-zodat er wel wat aan te schaven zal zijn geweest. De opvoering is zo dus gedragen door de medewerking en het enthou siasme van velen en in dat licht be schouwd, is, wat er -ten slotte op de planken kwam, zeker te waarde ren. Jahimër is echter, dat het pro gramma overladen was en daar ook het tempo meermalen zoek was. kwam men aan het eind in tijdnood. Een. deel van het publiek, dat overi gens de zaal tot de laatste plaats be zet had, vertrok voor het einde. Het programma viel uiteen in twee delen. Voor de uauze werd een „his torisch overzicht" voor het voet licht gebracht, daarna kwam de hui dige tijd in beeld. Samengevoegd met voordrachten, declamatie en vooral muziek en zang van de Gemengde Arbeiders Zangvereniging Excelsior en de Arbeiders Muziekvereniging Crescendo (deze onder leiding van Pieter .'t Hart), kwam de ontwikke ling van de massa „verworpenen der aarde" tot zelfbewuste en. vrije ar beiders in vierscènes naar voren. Hoe in de tijd dat de. vakbeweging wettelijk nog verboden was, de ar beider zich moest organiseren onder de dekmantel van ziekenfondsjes en dergelijken. hoe de eerste stakingen verliepen, hoe er verdeeldheid heers te tussen de „parlementariërs" en de anti's on tenslotte hoe Henri Polak en Jan van Zutphen de eerste orga- f Advertentie IM.) EEN BALANS p/£ ALLES ZAL OVEfZTREfFEN Weet U aar met enkele, maar honderden van onze klanten, als zij 's avonds onze advertenties gelezen hebben, de volgende: morgen een vroege tram nemen om er beslist bij te z.jn? Zouden die Rotterdamse huismoeders zo vroeg naar de stad komen, als zij de zelfde artikelen b:j hen in de buurt konden nopen? Neen, zij komen beslist niet voor ons plezie naar de stad, maar omdat elk trammetje dik z'n geld opbrengt. Want probeer eens bij U inde buurt Linksgeweven Dames kousen te kopen voor nog geen gulden per paar? Linksgeweven Dameskousen (met kleine foutjes, die niet van Invloed zijn op de kwa liteit), origineel Bemberg met Perion versterkte hiel en teen, die overal voor 1,95 per paar verkocht worden, koopt U nu voor bijna de helft van de prijs. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze Linksgeweven Bemberg zijden Dameskousen in alle maten en drie verschillende modekleuren, per paar voor skousen >n alle Geen lel ol schrHielijle bestellingen. nisatie ter hand namen en tot de vor ming van het N.V.V. kwamen. Dit is geen nieuwe stof, maar het werd zeer aannemelijk vertolkt. Het heden-in-de-vakbeweging kwam.'wat minder geslaagd, is sketch es tot uitbeelding. Lichtere stof, vrolijk opgediend in revue-achtige stijl. Hieraan heeft o.a. de zang en muziekgroep „Berg Vrij" uit Vlaardingen een belangrijk aandeel gehad. Er is braaf gelachen, vooral om de parodie van', een exotische goochelaar,' maar dit deel van het programma raakte het jubileum-idee toch minder dan de scènes van voor de pauze. Voorzitter A. M. v. d. Wel opende de avond. Hij wees er op, wat er in vijftig jaar van vaak harde strijd be reikt is door het N.V.V.. de organi satie nu niet meer is weg te denken in het maatschappelijke leven in Ne. derland, maar ook op de grote ver antwoordelijkheid die het N.V.V. thans moet dragen Zo heeft ook Schiedam het Jubi leum-jaar op waardige wijze inge luid. Dit kon geschieden door de medewerking van velen, van zovelen dat wij maar het noemen van na men achterwege hebben gelaten'. „„„„rt f cmtpmu ptvwrmyFnTM.23180^ Een scene uit 't N.Vy.-jubileumspel „Door het donker kwam een wonder' De eerste wedstrijden voor de tweede competitie-helft zijn ai weer gespeeld. Van de vier eerste Schie damse teams die al gespeeld hebben werden van de acht,te behalen pun ten vijf binnengehaald; geen slechte start dns. In de eerste klas speelde stadge noot Ready in eigen huis tegen Car bon 4. In deze wedstrijd is gebleken dat de militaire dienst Ready's sterk ste speler W. Bruning geen goed doet, wat betreft zijn tafeltennis- capaciteiten. Enige weken terug te gen Feijenoord wist hij niet één par tij in winst om te zetten. Tegen Car bon kwam hij slechts éénmaal tot winst. Arnold Braak boekte twee overwinningen. Ben Foet kwam in deze wedstrijd niet tot Winst. Het dubbelspel bracht Ready ook geen winst De uitslag van deze wedstrijd werd hierdior V3 in het nadeel van Ready. In de andere afdeling van deze klas ging stadgenoot NOAD op bezoek bij RON O 1 in Rotterdam, In deze wed strijd bezette Jan Verstegen voor NOAD de plaats van Dik Aaldijk. Hij wist in deze wedstrijd twee keer te zegevieren evenals Kees Marijnen, Daan v. d. Oever die in zeer goede vorm stak won alle drie zijn par tijen. Ook het dubbelspel werd in winst omgezet, zodat NOAD met en 82 zege huiswaarts keerde. TCK was de afgelopen week vrij. In de derde klas kreeg Wilton be zoek van Hermandad 2. Het wordt welhaast eentonig te vermelden dat ook deze wedstrijd door Wilton weer met 100 werd gewonnen, In de vierde klas moest TSF het opnemen tegen PTT 5. In de eerste competitie-helft werd van dit team met 7—3 verloren. Het is TSF nu ge lukt om gedeeltelijk revanche te ne men. Aad Ballijns en Kees Bik won nen ieder twee partijen, Daan v. Schoonenveld voegde hier een winst partij aan toe. Ballijn en Bik moes ten echter in drie games capituleren in het dubbelspel, zodat de punten met 5—5 gedeeld Werden, De uitslagen van de afgelopen week luidden als volgt: Tweede klas: O AD 2—1RO 2 5—5, NOAD 3—USV 4 10—0; derde klas: TCK 3van Uden 1 8—4. SVA 3—Wilton 2 2—8, Ready 2—RZ 2 10—0; vierde klas: Ready 4—GVMD 4 6—4, Tavejo 3— Ready 5 5—5. SVA 4—PTTS 2 4-0, Allan 4—NOAD 5 4—6: vijfde klas: Ready 6Zuïdwijk 6 100, Ready 7 —Carbon 8 8—2. PTTS 3—Nebaro 3 91, Wilton 3BSA 1 55. HPV 5 Wilton 4 3—7, NOAD 7—RET S 4—6. Het programma voor de eerste teams voor de volgende week luidt: 30 JanTCK 1—West 1 (v.m. Koop mansbeurs); 1 febr,: Rotterdam 2— Ready 1; 31 jan.: NOAD 1—IRO 1 <v. m. Koopmansbeurs). Dit voor de eerste klassers. Tweede klas: 30 jan.: Stawerp 2—PTTS 1; derde klas, 2 febr.: Robaver 1Wilton 1: vierde klas, 4 fe.br.: TSF 1Allan 3 (zaaltje Kiveva, v. Beverenstraat). Deze wed strijd begint om half acht 's avonds. De wedstrijden in de Beurs beginnen om half acht. De wedstrijd TCK tegen West is zeer belangrijk, omdat beide teams serieuze kampioenskandidaten zijn. De eerste ontmoeting in Rotterdam eindigde in een 7—3 overwinning voor West. Wij geloven wel dat TCK in staat is in eigen huis min stens één puntje in de wacht te sle pen. 55 „Onze bijeenkomsten horen in het teken te staan van onze liefde voor de medemens," aldus de voorzitter van de Schiedamse afdeling van de t.b.c.-vereniging „Zonnegloren", ds. J. Gras, gisteravond in Irene waar een propaganda-feestavond voor deze vereniging is gehouden. Ds. Gras trok hierbij een parallel met Mat- theus 7: „Wat wij willen dat ons wordt gedaan, laten, wij het ook voor anderen doen". Het sanatorium Zonnegloren in Soest heeft veel geld nodig voor het zegenrijke werk en daarvoor zijn de avonden in het winterseizoen inge steld. Het was gisteravond de tweede maal dat er zo'n avond ln Schiedam is gehouden, maar ondanks het slech- Apothekers nachtdienst: Apotheek fa. Gouka. Hoogstraat 29. Bellen bij ongeval: G.G. en GD Tuinlaan 80. telefoon 69290. Gem..Openbare .Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. RJL Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend Iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) vati 7 tot 8-30 uur, Zondags gesloten. StedelUk Museum: Tentoonstelling eigen verzameling. Geopend da gelijks van 2 tot 5 uur, ook des zondags. Op woensdag- en vrij dagavond van 7—10 uur, BIOSCOPEN Passage, 2, 7 en 9.15 uur: „Het moe derhart spreekt." Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Het laat ste vuurgevecht." VOORSTELLINGEN: Aula, 8.15 uur: Opening tentoonstel ling „Start" en K, Appel. Musis Sacrum, 8 uur: Géron „De Verpleegster". Volksgebouw, 8 uur: Amigo toneel „De kat en de kanarie". Irene, 8 uur: Stichting St. Liduina Lyceum, ouderavond. Tlvoli, 8 uur: Voetbalver. S.F.C., contactavond. Van der Zande (Volksgebouw) is er donderdagavond in zijn eigen clublokaal in geslaagd beslag te leg gen op het districtskampioenschap, 3e klasse libre. Wanneer hij in zijn laatste partij tegen Bakker, welke dinsdagavond niet kon doorgaan, binnen de 61 beurten de partij zou beëindigen, kon de titel hem niet meer ontgaan. Van der Zande is hierin ruimschoots geslaagd. In 39 beurten maakte hij de 100 carambo les vol. Bakker bleef op 54 staan. Toch is het allemaal niet zo gemak kelijk gegaan, als de uitslag zou doen vermoeden. Van der Zande, die we gens ziekte niet in de beste conditie verkeerde, kwam er wat. moeilijk in. Bovendien had hij weinig geluk met enkele mooie stoten, die op een haar na mis waren. Maar, na de eerste 50 punten (24 beurten) ging het beter, hetgeen ook moge blijken uit het feit, dat hy voor de laatste vijftig caramboles slechts vijftien beurten nodig had. Een welverdiend applaus klonk op, toen hij in de 39ste beurt de honderd vol maakte. En toen Bak ker in de nastoot slechts één caram bole op het biljart legde, mocht de In het vastgestelde voetbalpro gramma voor het komend weekeinde (hoeveel wedstrijden zouden er van doorgaan?), komen heel veel Schie damse verenigingen voor een niet al te gemakkelijke taak te staan. Ge lukkig zijn er ook nog Schiedamse verenigingen, welke zich geen kop zorg behoeven te maken, terwijl er ook nog wel zijn, die zich op de ranglijst nog aanmerkelijk omhoog kunnen brengen. Voor 3A staat de wedstrijd Ter Leede—HBSS op het programma. Ter Leede heeft uit -14 wedstrijden 18 punten, terwijl HBSS uit 9 wedstrij den niet meer dan'9 punten heeft behaald. Onze stadgenoten zullen zich dus hard moeten inspannen om wederom geen verlies te lijden. In 4A zal PPSC het tegen Sport- lust '46 niet zo heel gemakkelijk heb ben. De Schiedammers hebben wel terrein voordeel, doch zij hebban uit 14 wedstrijden 10 punten minder dan hun tegenstanders. Met een gelijk spel'zouden de PPSC'ers wel tevre den zijn. In de lste klasse afd. Rotterdam ontvangt GTB Melissant. De laatste heeft uit 9 wedstrijden 9 punten meer dan GTB, zodat maar niet op een overwinning van de GTB'ers ge rekend moet worden. GSS komt uit tegen The Red Stars. Het krachtsverschil tussen beide ploegen is niet zo heel groot. The Red Stars staan met 15 uit 9 op de 2e plaats, terwijl GSS met 9 uit 8, op de 4e plaats staat. De Schiedam mers kunnen hun plaats op de rang lijst nog wel verbéteren. DRZ gaat in 4F op bezoek bij RWR. Deze v*~-niging staat op de 2e plaats, dotu neeft 18 punten uit 14 wedstrijden; DRZ heeft pas 11 wedstrijden gespeeld en heeft reeds 13 punten. Voor deze vereniging zün dus nog goede.vooruitzichten. Schiedam ontvangt jNieuwenhoorn. Het verschil is niet zo heel groot bij deze verenigingen. De Schiedammers hebben j.l. zondag tegen OW ge toond wel wat in hun mars te heb ben, hoewel zij door het uitvallen van twee spelers meeaten verliezen. Naar wij vernemen zal G. Jansen wellicht weer van de partij zijn, aan gezien hij een gehele week rust heeft gehouden. DHS Is een van de verenigingen, waarvan nog veel goeds te verwach ten, is. Zij staat met 17 uit 12 op de 3e plaats, terwyi Poortugaal met 19 ulf 13 bovenaan troont, gevolgd door RCD met 18 uit 12. Tegen Zuiderster, met 7 uit 10 heeft DHS een zeer goede kans op eigen terrein te win nen. In IA zal koploper Martinit wel niet veel moeite hebben met AVO/ ZFC, dat met 4 punten uit 9 wed strijden. op de 9e plaats staat. Mar tinit heeft dus een zeer goede kans alsnog „ongeslagen" te blijven. Ook de wedstrijd UrsusTedlro kan een spannende worden. Beide verenigingen hebben 11 punten uit ?reniginge wedstrijd en, zodat een felle wed- wngstelling vrij te weer was de groot. Door het Schiedams Toneel is een vlot blijspelletje op de planken ge bracht. Dit gezelschap is voor „Zon negloren" geen onbekende meer, daar er meerdere malen medewerking is verleend. Met de „Romance aan de Rivièra" heeft het Schiedams Toneel al eerder triomfen gevierd in Schie dam. Gisteren was het wederom een hartverwarmde avond, temeer wegens het goede doel dat gediend werd. Ook de grote tombola mocht zich in de belangstelling verheugen. Zondag a.s. zal de tweede zaal handbaldag gehouden worden in dit seizoen in de Ahoy-hal te Rotter dam. In totaal zullen de ploegen 4 wedstrijden spelen; na zondag krij gen we nog 12 en 19 februari. Op 26 februari zullen dé zaalhandbal kampioenschappen van Nederland plaats vinden in de Ahoy-hal en dan start op 4 maart de normale veld- competltle weer voor de tweede helft. Totaal 18 Schiedamse elftallen van de beide Schiedamse handbal verenigingen VFilton-Ftjenoord en DWS zullen zondag in „net veld" treden. Het eerste damesteam van Wilton- Fijenoord krijgt zondag als tegen stander het Goudse Vires et Cele ritas. Beide teams zijn van gelijke sterkte als zij in hun normale op stellingen uitkomen. Toch geven wy de Goudse dames iets meer kans op De ontmoetingen tegen het Dordtse Emma roepen bij de SVVers her inneringen op van belangrijke be- slissingswedstryden en al staan bei de ploegen momenteel niet in de hogere regionen, ook nu kan men in feite van een beslissingswedstrijd spreken. Zowel voor de rood-groe- nen als hun gasten is het van het grootste belang te trachten de volle winst binnen te halen om alsnog een kans te behouden voor de eindrace in deze competitie. In deze derby aan de Bosrand zal het zondag dan ook weer danig spannen. De Dordtenaren hebben na de uit tocht van de v. d. Gypen het in deze competitie niet zo bijster goed meer gedaan, echter beschikt deze praktisch geheel vernieuwde Emms- ploeg over een groot enthousiasme en doorzettingsvermogen, zodat men deze tegenstanders zeker niet be hoeft te onderschatten. Janus v. d. GÜP, de enige overgeblevene van deze voetbclfaipi'ic. is neg steeds de gevaarlijke man in de voorhoede die, met zün medespelers, o.a. de oud-SVVer Buitenhek, mehige ver warring in de defensie van de te- genparty kan stichten. De SVVers zijn dus op hun hoede. De rood-groenen hebben overigens na de twee goede overwinningen in het nieuwe jaar zondag een leiyke steek laten vallen met de nederlaag tegen Elinkwijk. Ondanks het zeer zware terrein werd er echter- door de SVVers weer eens goed voetbal gespeeld, echter was de stootkracht in de voorhoede ook nu weer niet hevig genoeg. Het enige recept voor de SVV-voorwaartsen is dan ook „doelpunten". De uitslag in Dord recht was destüds 41 in het voor deel van SW. DE SW-RESERVES SW 2 heeft zondag een rustdag, terwijl SVV 3 een stérke tegenpartij krijgt, n.l. RFC 3. De wedstrijd in Rotterdam werd verloren met 61, zodat de SVV'ers in deze revanche I wol wat gceil te maken hebben. Aanvang 10 uur. SVV 4 gaat op bezoek by RFC 4. de belde winstpunten. Het eerste damesteam van DWS moet yan Ac tief kunnen winnen, daar zy in de normale veldcompetitie een klasse hoger spelen. Actief heeft echter enige gevaariyke schutters, maar houdt de verdediging deze extra in de gaten, dan zal het wel lukken. Het le heren-W.F. speelt in aid. 1 tegen Actief. Beide ploegen verloren hun eerste wedstrijd resp. van Vires et Celeritas en Dynamo. Daar Actief zyn ploeg óók in de zaal laat uit komen in de opstelling van het jon ge veldelftal, kan het met enthou siasme een eind komen, hoewel de Schiedammers technisch de betere ploeg zyn. DWS moet de strijd opnemen te gen De Schutters, een ploeg, die met voorwaartsen als Slim en Nydam zijn naam alle eer aan doet. De DWS-keeper zal het ongetwijfeld zwaar krijgen. Een verdeling der punten lijkt mogehjk, hoewel dit by taaihandbal slechts sporadisch voor komt Zowel heren 2 van DWS als heren 2 van Wilton zal het niet gemakke- bjk krijgen tegen resp. Actief 2 en Dynamo 2. Een Rotterdamse zege in beide gevallen lijkt het meest waar- schynljjk. Dames 2 van DWS moet kunnen winnen van Wippolder uit Delft, dat nog niet zo lang mee gaat. De DWS- dames hebben het voordeel van hun routine. In de veldcompetitie staat dames 2 van Wilton aan de kop. maar of het in de zaal De Meeuwen kan slaan, zouden we niet durven te voorspellen, hoewel de eerste wedstrijd werd gewonnen. Heren 3 van DWS gaat het op nemen tegen Zuidwyk 2 en DWS 4 (kort geleden uit reserves gevormd) komt uit tegen het vijfde van Dynamo. De overige wedstryden zijn: da mesjunioren: DWSVires et Cele ritas en WiltonDWS 2; heren junioren' DWSSnelwiek en Wilton Zuidwijk; meisjes-aspiranten: RODA—DWS en Wilton—Schutters; jüngëns-ajplïantèi); DWSCombina tie van RODA, Snelwiek, Vires et Celeritas en Schutters. strijd verwacht kan worden, WF ontvangt in 1B Hellevoetsluis. Deze vereniging heeft uit 9 wedstry den 2 punten meer, doch WF heeft in de rustperiode niet stil gezeten en vriendschappeiyke wedstrijden gespeeld. In deze wedstrijden hebben zü getoond wel wat te presteren, zo dat wij voor a.s. zondag een over winning voor de Schiedammers ver wachten. In IC gaat SFC op bezoek bij TOGB dat op de 2e plaats staat De Schiedammers staan 3 plaatsen lager en zullen dus alle,zeilen moeten bij zetten om niet te verliezen. In dezelfde afdeling heeft ook Demos een uitwedstrijd tegen Het Noorden. Op de ranglijst staat deze vereniging 3 plaatsen hoger dan de Schiedammers, zodat het er niet hoopvol voor Demos uitziet. Tussen Singelkwartier en Pantser Boys kan het in 2A spannen. Beide verenigingen staan resp. op de 6e en 7e plaats, zodat wij de Schiedam mers, thuis, de beste kansen geven. Ten slotte is er de wedstrijd Steeds HogerSchiedamse Boys. De Boys staan met 15 uit 9 wedstrijden boven aan de lyst.. Hun tegenstanders heb ben er uit:9'reeds 14, en staan op de 3e plaats. Er zal hier dus hard ge- streden worden voor de overwinning, i A. Scheefhals 20 j. en L. Verspoor 21 j. J. P. Dessens 22 j. en S. J. nieuwe kampioen van alle zü'deri de gelukwensen" in ontvangst nemen. Een woord van hulde ook aan Bak ker, -die, ofschoon hy zelf voor de titel was uitgeschakeld, zq goed mo- geUjk party heeft gegeven. Getuige zyn -woorden aan het begin "van de partij: „Van der Zande doe je best, ik zal het ook doen." In 7 partUen scoorde de kersverse kampioen 676 caramboles in 231 beurten. Hetgeen neerkomt op een, gemiddelde van 2.91. Van der Zande mag nu als dis trictskampioen op 11 en 12 februari deelnemen aan de gewesteüjke kam pioenschappen in Delft. Ondanks de grote drukte heeft men gisteravond tussen 7 en 9 uur kans gezien uit een bestelauto, die in de Slaghekstraat aan zijkant van. Colos- seumbioscoop stond, een grote, party sigaretten te stelen. De party verte genwoordigde een waarde'van bü'na 300.en is het eigendom van een grossier uit de Heemraadsstraat. De politie doet een beroep op.hen.: die iets van de diefstal gezien hebben dit te melden. De recherche van het bureau Sandellngplein zal gaarne in lichtingen ontvangen. Ten 'gevolge van de gladheid slipten er gistermiddag drie auto's. Persoonlijke ongelukken* vonden hierby niet plaats. A. F. van D. uit Schiedam gleed met zijn auto, tegen een lantarenpaal, toen hy van. de Burg.- Honnerlage Gretelaan de Troelstralaan inreed. De auto werd zwaar beschadigd. Op de BK-laan slipte de auto van de heer F. J. H- uit Zutphen naar rechts tegen een lantarenpaal. De auto kreeg lichte schade. Aan het Stationsplein ten slotte, kwam de lading van een vrachtauto, bestuurd door D. M. van der B„ in aanraking met een verkeersbord, by het nemen van een bocht Ook hier geen noemens waardige schade. De zeventienjarige slagersknecht J. den Outer, uit de Adamshofstraat Is gistermiddag op de Gordelweg bij het viaduct Rozenlaan met zyn brom fiets geslipt en op straat gevallen. Vermoedeiyk met een gebroken lin kervoet moest hij naar het Berg wegziekenhuis worden vervoerd. GEBOREN: Cornells, z. v. S. Krommenhoek en C. M. van Slobbe; Arnolda M.. d. v. C. J, Wuister en B. v. d. Wal; Petronella W-, d. v. F. Nijs en S. Plller. ONDERTROUWD: H. J. Bouman 21 j. en J. J. Emons 19 j.: J. H. Brand 23 j. en E. Lips 19 j.; M. E. L. Dreier Gligoor 20 j. en E. M. Pronk 18 j.; E. Th. de Goede 26 j. en W. Molenaar 26 j. Th. M. Groe- nendaal 21 j. en M. A. Bollen 19 j'.; A. M. A. van der Minnen 24 j. en C. M. A, v. d. Sande 25 j.; A. H. Ris 30 j. en W. S. H. de Jong 26 j; K. W. Verwaal 20 j. en H. H. de Jong 20 i.; J. J. Stijnman 24 j. en J. G. J. M. Mulder 23 j. GEHUWD: C. W. Fictoor 39 j. en A, C. Alberts 34 j.; T. van Rootse- laar 24 j. en S. Scholten 23 j.; C. J. v. d. Kooij 22 j. en S. Nagtegaal 22 j.; A. A. van Riet 25 j. en P. F v. d. Vaart 25 jJ. Maan 25 j. en J. C. Bijtel 26 j.? L. Burger 26 j. en E. C. M. Borrani 23 j.; L. F. (Advertentie l.M.l tïl 5 fft R c? Gisteravond omstreeks half elf kreeg de politie eon seintje van een man uit de Prof Treublaan, die waarschuwde dat er bij een buurman licht brandde zonder dat er iemand thuis was en dat er een gaslucht hing. Onmiddellijk rukten zowel de politie als de GG en GD uit. Het bleek echter dat mevrouw B, die de opschudding veroorzaakt had, even naar een buurvrouw was gelopen en een pan met soepbeen deren od het brandende gas ver geten had. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9—12.30 uur en 2—5 uur: GrHze herenhoed: wieldop van auto, bballpont; brilmontuur; rozenkram in étui. groentekist. Te bevragen bij de vinders: Portefeuille met Inbond. B. y. Rui ven Troelstralaan 10- plastic knipbeurs met inhoud, A. Ztiderveld, Pr. Hen driklaan 49 te Vlaardingen; zwarte por. temonnaie met Inhoud P. v. d. tvagen, Newtonstraat 23a; rode portemonnaie. H. Zutdema v Ostadel. 24a; zeildoeken tas. J. Kater, v, Marumstr. 124b- kin- derportemonnaie, R. G-reten, den Born- melsestr.; foto-éiui, R. v. Maziik, Grof- baan 35/8; lederen dameshandtas met inhoud, Brussaard, S. v. Houtenlaan 5; groene portemonnaie met inhoud, Vonke, G. Reindersstraat 28a: postze gelalbum, A. Winkel. Oosterstraat 9; postzegelalbum, W Hoogendam, Singel 144: knijverzak. Kind. Pooulier—rlaan 40 Kethel- verchroomd spatbord, Seters, Aleldastraat 88: kettinkje met sleuwto. G. Steenhoek. Herenstraat 25/14; nagel garnituur, W. de Boo. Belerlandsestraat 43a- grijze vulpen Gunnewegh. Rotter- damsedijk 305b: vulpotlood, V. d. Zee, Tuinlaan 2a- ring met loper en sleu tel. Slieker. Hoogstraat 5: kinderbnl. de Ruiter, Cartesiusstraat 33; combi natietang Vierboom, Bozenburgsestraat 18c- spoiisrubber zadeldek, G. Albers, Bos'ierstraat 22c, Rotterdam: zwart-wit- te poedel, Rouwit, Nteuwstraat 27; witte kip, J, Kreuger, St. Annazuster- straat 13; groene autoped, Zeverboom, G. Reindersstraat 11; vliegende hollan der J. B. Grims, Baan 60- schakelarm band, Slavenburg. Boerhavelaan 46b: armbandje, F. ïhiimel, Kreupelstraat 18b: gouden oorbel, W. v. Krugten, Noordmolenstraat 20c; herenpolshorloge v. Leeuwaarden, Hogenbanweg 57c: armbandje, C. de Koning, St. Lidutna- straat 88- zilveren oorbel, P. Maasdam, Oostsingrl 33: jongenspet, E. Schelle- bet> Brouwersstraat 37; jongens pet. ..broek. Kerkweg 6 Kethel: wollen want <R>. J, Verweil Bilder- dijkstraat 12a; bruin herenglacé (L>. Hers, B.KJaan 200b; 1 p. gymschoenen. Hutzer. P. Potterstraat 48b. zwart glacé dameshandschoen (L). S. Batoch. P.K. O.laan 82; rode want (L). P. Touw. Pendrechtsestraat 22arood wantje, J. v.d. Wal, Hoofdstraat 21b; bruine he renglacé, P. Fredriks Fr. Halsplein 44b; wollen handschoen. Akkerman, W. de Zwijgerlaan 18: groene muts. J. de vutjst. Alb. Cuypstraat 20b; zwarte damesglacé. Panls. Potgteterstraat 40: bruine wollen handschoen, v. Gerven, Lekstraat 82b; blauw geblokte want (L) W. Tieman, Jullanalaan 86b; 1 p. kinderwanten blauw-grljs. F. v. Houte, Dr de Visserlaan 13; bruine jongens pet. J. Harte, Gr. v, Prinstcrerlasn 71, t p. lierenglacé's Mulder, Dr. Kutjper- laan 83: 1 p. zwarte damesglacé's, Lingeriehuis, v, 't Hofplein. M. Pil 20 j.; J. B. Struijvê 25 j. en C. L. Maag 21 j.: E. A. J. Jansen 54 j. en L. Snyder 31 j.; N. van Arum 25 j. en H. Ven- zelaar 19 j.; N. Bisschop 23 j- en C. van Os 23 j.; J. B. Schueler 32 j. en E. B. M. Vincent 27 j.; P. de Ruiter 36 j. en "W. M. Verlinde 37 j. OVERLEDEN: C. C. M. de Raaij 57 j. vr. van J. C. de Vries; H. J. M. Merks 59 j. vr,. van A. J. van Alphen; H. de Jong 78 j.; M. van Pelt 23 j. De grocpskampioenen van afd. E in de competitie van het biljart district Schiedam, het Schiedamse Rembrandt en Confiance uit Vlaar dingen, moeten twee wedstryden spelen om het kampioenschap van de gehele klasse. De eerste ontmoe ting eindigde in een gehjk spel: 22. Volgende week dinsdag treffen de clubs elkaar weer. AMSTERDAM In het Centraal Station hebben de „Wagons-Li ts" donderdagmiddag hun nieuwste aan. winst getoond: het „P-rijtuig", een nieuw model slaapwagon waarmee de Nederlandse reizigers op 14 fe bruari zullen kunnen kennis maken op de bjn Amsterdam-MMaan. Dit F-rytuig zo genoemd naar de ontweiper ir. Albert Pillipich zal uitsluitend bestemd zijn voor rei. zlgers van de tweede klas, die daar in voor het eerst een compartiment voor zich alleen hebben. De prijs van de couchettes ligt tussen de prijzen van de eerste en tweede klas in. Het delen var, een compar timent met een vreemde is steeds een van de grootste bezwaren tegen slaaprijtuigeu geweest. De Wagons-Li ts hebben van deze nieuwe rijtuigen er 80 besteld, waar van er momenteel ongeveer twintig zyn afgeleverd. Zij rijden al op de lijnen Rome-Milaan, Oostende-Mi- laan en Parijs-Marseille. KOPENHAGEN Gevreesd wordt dat drie Deense treilers met ln to taal negen man aan boord, tydens het afgelopen weekeinde in de Oost zee zün vergaan. Het zijn de „Thor" en de „Dover Odde" uit Ronne op Bornholm en de „Astoria" uit Hundested op See- land. Deze vissersschepen waren in het zuidelök deel van de Oostzee op zalm aan het vissen toen zij door de storm werden overvallen. Sinds dien is niets meer van de sehepeh vernomen. ««1 Nappa dames handschoenen met warme voering. In zwart of Cerise. Normale prijs 11*99" Nu Slechts i Te bereiken mer w»w i>5 (halte voor OH20 ^hf^e'nbrrserwecl Slalehweg (hoek ,^*olenburgerweg| SALZBURG. Aan de Ameri kaanse dirigent Bruno Walter is de „grote Mozart-mehalllc" van de stad Salzburg toegekend voor zün prestaties als dirigent van het Salz burg-festival. De onderscheiding werd bekend gemaakt tijdens oen feestelijke zit ting van de gemeenteraad van Salz burg. Do zitting werd gehouden aan de vooravond van de herdenking van het feit, dat Mozart 200. jaar gele den geboren werd. Vandaag zou den de Oostenrijkse president, dr. Koerner en kanselier Julius Raab aanwezig zijn bij plechtigheden in het "huiswaar Mozart zijn jeugd doorgebracht heeft. (Advertentie J.M.) EENBAIANS Dit is een aanbieding van boodschaptassen, die geen vakman zal begrijpen, ieder een verbaasd zal doen staan, maar voor honderden klan ten een gelegenheid zal zijn om voor nog geen drie gul den een tas te kopen, waar ze geen gulden: maar rijks daalders minder voor betalen dan normaal. Laat die vakman er maar niets van begrijpen en die anderen verbaasd staan maar koop zo'n tas, niet alleen een practische, maar ook solide tas van moderne plastic. Een wonder voor die pr.ijs, met tot de bodem doorlo pende riemen en stevige trek- sluiting..... als een van de laatste aanbiedingen in deze Opruiming „die alles zal over treffen". Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze boodschaptassen In de kleu ren zwart, groen, bordeaux en beige, voor Geen lel. ol sdiitflelijke bestellingen. WINKELCENTRUM BINNENWEG, Tel. 29180

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1