C Hekman speelde met 12.50 moyenne D Bevolkingstoename: 338 in 1955 geeft te denken Zo vergaat de glorie. Prins Carnaval bezoekt de r.k. Middenstanders .Ondersteuning bij ziekte" in Ketliel zestig jaar Wilton en DWS speelden met wisselend succes EEN BRIL Koeriersters Schiedam is een vertrekgemeente Slechts 74 van de 687paren betrokken een eigen ivoning Aasgieren van Texas Nieuw leven bij „Humanitas" „A 'ge maar leut hèt" V devies Bilfartkarnpioenschap Ie klas libre Gewestelijke biljarttitel Provimi gaat naar Rotterdam Politie heeft dienende taak Ijsbaan open Brandjëbij WF i Hengelvereniging Schiedam en Omstr. bestaat drie jaar ZAALHANDBAL Heren wonnen, dames verloren Burgerlijke stand Wie heeft iets verloren SVC uitslagen Stationschef C. H. v. Essen nam afscheid Uitspraken van de rechtbank Botsing, door een slippende auto leerlingwinkeljüffrouw 2 Dinsdag 31 januari 1956 "Lit de .bevolkingsstatistiek blijkt dat Schiedam in 1955 weer overwegend een vertrekgemeente is geweest met écn vestigingsoverschot van - 596. Een verandering en goede mag echter voor 3958 verwacht worden, gezien het groter aantal woningen, dat dit jaar gereed zal komen. Absoluut is de bevolking in 1955 slechts toegenomen met 338 zielen tot 76.584. Van 687 paartjes. Öie het afgelopen jaar in het.huwelijk traden, konden niet meer dan 74 een eigen woning betrekken! Een bedroevend klein aantal. 423 Schiedammers hebben het af- .gclopen jaar bur. heil gezocht in het buitenland: Daartegenover vestigden zich 156 uit'het buitenland in Schie- •dam Voor Vlaardingen en Rotter dam zijn deze cijfers respectievelijk: vertrek 376 en 879 en.vestiging 79 en 852. De totaalcijfers voor geboorte, overlijden; vestiging en vertrek zijn respectievelijk: 1482. 528, 2613 en 3209, zodat met een geboorte-ovcr- schot van 934 en een vestigingsover schot van -596 de" bevolking toenam met 338 zielen. In-procenten uitge drukt zijn de cijfers voor geboorte. overlijden, vestiging en vertrek resp. 1,91 pet., 0.69 pet..-3.42 pet. en 4.2 pet. Van de 1462 levend geboren ba by's waren 482 eerstgeborenen. Ne men wc by de 528 sterfgevallen 50 jaar als grens, dan stierven, er 452 personen van 50 jaar of ouder cn. "6. die nog geen 50 jaar waren. Enkele gedetailleerde cijfers over de sterfte .paar leeftijd: nog geen jaar: 18: 40 tot 50 jaar: 27; 50 tot 60 jaar: 65; 60 tot 70 jaar: 112; 70 tot 80 jaar: 154 en- 80 jaar en ouder: 121. Tegenover de 687 huwelijken in 1935 staan 49 echtscheidingen. Met het verkrijgen van een woning ging het de jonggehuwden bijzonder slecht. Slechts 74 van de 687 (dat is 1 op de 9!) kregen een eigen wo ning, 337 moesten gaan inwonen of onderhuren en 136 vestigden zich buiten de gemeente. De HO paren, waarvan nJ3n en vrouw gedwongen waren elk afzonderlijk te gaan wo nen, kwamen er nog het slechts af. Alles bij elkaar genomen, klinkt het niet erg optimistisch, wat nog eens - weer onderstreept wordt door de cijfers over de maand december 3955. Een absolute i toenamëvan. de bevolking' met ,13 zielen in:'.één maand geeft tócKNwél té denken en wijst er op dat de Schiedamse „zaak" niet hélemaal gezond is, wat ook de oorzaken daarvan zijn.' In Monopole: De intrige van „Aasgieren van Texas" js nogal ingewikkeld. Het verhaal speelt :n de tijd van de'Ame rikaanse burgeroorlog. Duistere lie den in Mexico meenden in dat troe bele water wei een visje te kunnen verschalken en beraamden een plan om Texas te veroveren. Tegelijker tijd had Napoleon ill een oogje op Mexico, dat hij tot een keizerrijk wilde maken. Een Tcxasser-held weet alle narigheid te voorkomen doorsa- ir.en met de Yankee-spion een Fran- se verrader cn een Mexicaanse ro- verhoofdman op afdoende wijze de das om te doen. De geschiedenis moge dan moeilijk te volgen ztfn. boeiend is ze weL Er wordt opwindend in geschoten en gegaloppeerd, een énorm munitiede pót vliegt met veel lawaai en vuur werk in de lucht, de. held wordt 'tussen twee wilde paarden gebonden teneinde in stukken gereten te wor den en er wordt romantisch op gita ren getokkeld in maanlichte nachten. De mexicaanse generaal Liguras met zijn zwak voor glimmende laar zen is een pracht creatie van Thomas Gomez. John Payne is de flinke Todd Croydcn. en de mooie roodharige Rhónda Flemming de verradersdoch ter Madeline die midden in dc woes tijn rondwandelt 'in verblindende ja pónnen. Frcd Clark leende zijn ty pische eivormige schurkengezicht compleet met sigaar voor de on sympathiekste figuur. Basil Danzec- ger. 'Het werk van „Humanitas", de ver eniging voor maatschappelijk werk op humanistische grondslag1, zal in Schiedam nieuw leven worden inge blazen. Daarvoor zal op Donderdag 2 februari een vergadering worden gehouden in het Jeugdhuis van de N.P B. aan de Lange Haven 103, aan vang 8 uur. EC" vrijwel geheel nieuw bestuur 2al worden gekozen. Verder zal mei. M. Dijkstra, di rectrice van het Centraal Bureau van Humanitas te Amsterdam spreken over: De betekenis van fret maat schappelijk werk en de organisatie van de gezinsverzorging, waarop dis cussie zal volgen. Lezing Museum-vrienden In het kader van de tentoonstellin gen ..Start" en Karei Appel, die mo mentcel in het Stedelijk Museum ge houden worden, zal de heer P. W. J. Steinz voor de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum een cau serie met projectie houden in de aula op zaterdag 4 februari, aanvang om 8.15 uur. Jaudon, la 2an de februaro Klub- véspero. Kio estas via opinio pri tïo? Ni kunvenos ce familio v. Gink, Plöégstraat 19- - Venu mulinombre estas ankorau ïoko., - Apothekers nachtdienst: Apotheek C. J. Jansen, Swammcrdamsin- gel 41 cn Nieuwland, dr. Wi- bautplein 19. Bellen bU ongeval: G.G. en Gjj. TulnJaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Blblio-, tbeek. Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond >.lb'ehalve woens dags en zaterdags) van 7tót 8.3o uur. Zondags gesloten. ILK. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags), vam 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum; Schilderijen-ten toonstellingen van de „Start"- groep (tot 20 februari) en van Karei Appel (tot 27 februari). Geopend dagelijks van 2,.tot 5 uur. ook des zondags van 2 tot 5 uur. Op woensdag- en vrij dagavond van 7—10 uur. BIOSCOPEN rassage, 2. 7 en 9.15 uur: „Het moederhart spreekt". Monopole, 2. 7 en 9 uur: „Aasgieren van Texas". Irene, 7.30 uur. Ned. Chr. Metaalbe- drijfsbond. Begroetingsavond. Volksgebouw, 3 Schiéd. Scheidsr,- ver. .Lezing. Amstelbron, 8 uur. N.V. Philips/fa. D. de Bruin; Voorlichtingsavond. ij.*—.. - 'V, Het ziet er vervaarlijk «if, dit stuk peschuf. Dat is echter maar schijn. We trojjen het aan voor dc ijzer- en staalhandcl L. von Dttyn en ven dichtbij gezien is het maar een roestig, verwaarloosd geval. Het zal nooit ■meer. vuur en lood. kunnen spuwen want de loop is geheel dichtgeroest. De vrolijke groet van de man achter het ajfuit is dan ook maar bittere spot. De, smeltkroes is dan ook de enige plaats waar. dit. eens 'zo trotse kanon thuis hoort. Zo vergaafde glorie,. Maandagavond begon het blljarttoemool om het districtskampioenschap eerste klasse Ubrc klein biljart. Het toernooi wordt gehouden in het club lokaal van de biljartvereniging „Het Oosten" te Vlaardingen. Op de eeVste avond speelde E. Hekman (Het Oosten) met het hoogste moyenne. HU vol tooide «Un partfi {lengte 200 caramboles) In 16 beurten, spelende met een moyenne derhalve van 12.50. De moyennegrenzen voor de eerste klasse llbre (kléin bfJjart) zijn 4.507.00, In deze vorm spelende zou hij der halve zelfs boven bet hoofdklasse moyenne klein biljart libre reiken en moeten uitkomen in de derde klasse cadre klein biljart. Enige partijen stonden—op hoog peiL Andere hadden een' zeer merk waardig -verloop, met name wel de partij tussen de bede Bellevue-spe- lers van der Maarel en Groenèveld, waarin van der Maarel met series van 38 in de 4e beurt, 55 in de ze vende en 22. in de 8e beurt ver uit liep op zijn .tegenstander.. Na 11 beurten-was de stand 28—138, Groe- heveldV stond dus 110 caramboles achter. Toen liet de laatste evénwel zién bok tot veel .betere .verrichtin gen in staat te zijn. Achtereenvol gens scoorde hij (12 e t.m. 16e beurt) 12. 12, 23. 24 en 25, daarmede zijn achterstand terugbrengend tot 124155. Toen kreeg v. d. Mearcl weer enige zeggenschap over het ivoor en won tenslotte met nog ruim verschil. Toch was het moyenne van de verliezer, 7.40. voor deze klasse uitstekend. Dat was ook het geval voor Oost-i veen. 8.00. die zijn clubgenoot Hek man moest laten gaan. Na 8 beurten was dr stand nog gelijk (63— Nadat Hekman door een serie van 39 in de 9c beurt ceu kleine voor-, sprong had genomen. 110—96. legde hij de basis voor zijn overwinning en., hoog gemiddelde in de volgende beurten, toen uit zijn keutop series vloeiden' var. achtereenvolgens 25, 24, 16 en 25.Tegen dat geweld was .Oostveen niet opgewassen. Hij had in de nastoot 78 caramboles moeten maken 'om de partij te redden. Dat was een veel te grote opgaaf. In de partij van Soelen (Entrc Nous, Schiedam)—van Buuren (L. E., Maassluis) was in het begin een serie van 30 van de Schiedam mer het enige glanspunt. De partij vorderde traag. Hoewel tegen het einde de Maassluizer meer macht over het ivoor kreeg, kwam de over winning van van Soelen. die sterk finishte, niet meer in gevaar. Voor al zijn series 27 in de 25e beurt, 23 in de 29e en 33 in. de; 30e droegen er; toe bij. dat zijn gemiddelde niet al te veel xverd geschonden. Dok de partij Kooy (Sluis) Eikenbroek (Pleinzicht) duurde lang. Nadat tot aan de 24e speel beurt de spelers om beurten de lei ding hadden gehad (Stand toen 128 135), liep Kooy iets uit met se ries van 21. 10 en 13. De serie van 28 van Eikenbroek in zijn 28e speel beurt was niet voldoende, om de partij te redden. Uitslagen. Hekman Oosiveen van, Soelen van Buuren Kooy Eikenbroek 16 39 16 34 200 30 33 143 3 0 23 163 22 200 22' 200 31 21 181 31 28 Het aan het biljartdistrict Schie dam toegewezen toernooi om het gewestelijk kampioenschap tweede klasse libre (klein biljart) wordt ge houden In het clublokaal van de bil jartvereniging Het Oosten te Vlaar dingen. De speeltlata zjjn 17 en 18 maart 1956,. De „Vereniging tol Ondersteuning bü Ziekte" tc Kethel bestaat zestig Jaar. De viering van het jubileum van deze vereniging was een van de punten van bespreking op de jaar vergadering die zaterdag in gebouw De Vriendschap is gehouden. De voorzitter, de heer Oh. van Wijk me moreerde dat ook In deze t{jd van sociale voorzieningen toch nog be hoefte blykt te bestaan aan een der gelijke vereniging. Hij hoopte op een even, gunstige toekomst als het ver leden is geweest. Do secretaris, de heer J. Peters bracht ceri keurig verzorgd jaarver slag uit, dat uitgebreid was met een overzicht over de afgelopen zestig jaar Hieruit blijkt dat nog drie le den Jn leven rijn. die de oprichting meegemaakt hebben. Het zijn de he ren A. Schaap. Jac. Kool en N. Dijks hoorn. Steeds heeft dc vereniging aan haar verplichtingen kunnen vol doen, ook in de jaren dat 2181. 1189 off 1061 aan zicktegcld uit gekeerd moest worden. In de zestig jargn is in. totaal een bedrag var. 50472.50 uitbetaald. De penningmeester,, de neer w. Jongste deelde-mede dat er nog een saldo van 120 was, dat er in het af gelopen jaar 578-72 aan ziektegeld was uitgekeerd over 548. ziektedagen en. dat het kastegoed 4792,57 is.- De vereniging telt 76 leden. De bestuurverkiezing bracht geen wijziging; de heren L. van Barneveld en J. .Peters werden herkozen. Na de pauzerichtte de voorzitter zich tot de verenigings-arts, dr. v. d. Kuy en dankte hem hartelijk voor de grote steun in de. afgelopen jaren gegeven. Hem werden, een paar boe ken aangeboden. Ook dr. Zijdeveld, 'die -dr. v. d. Kuy vervangen heeft tijdens diens ziekte deelde in de dank én werd bedacht met een cadeau. Hét bestuursvoorstel om het zestig jarig bestaan van de vereniging te vierenwas het laatste punt van be spreking.. Dit zal ,in, april plaatsvin den. Met algemene stemmen .werd besloten het bestuur te machtigen' voor de viering een bedrag van 800 te reserveren' terwijl dé herdenking óp 'ongeveer dezelfde wijze moet plaats hebben als tijdens het veertig-jarig bestaan het geval is geweest. Boiula's veevoederfabriek - :Bohda's Veevoederfabriek 'Provi mi-,. N.V,. thans nog gevestigd aan de West vest fè. Schiedam staat op het punt naar Rotterdartfrtè verhui zen. Daar. is namelijk éen; nieuw be drijf gebouwd aap de VecHaan. De panden waarin de fabriek te Schie dam is gevestigd, zullen langzamer hand worden ontruimd,- Bonda's veevoederfabrieken vor men een concern', dat in verschillen de Europese 'landen .vestigingen heeft,.maar tot dusver was de zetel te vinden in Schiedam. Deze tal dus eveneens naar Rotterdam overge bracht worder.. SW-Iezing" •Vbor""dèr leden van' de Schiedam-, se Scheidsrechters .-.Vereniging .:korfit de, heer B. Aussems vanavond ora 8 uur dn - hél Volksgéhótiw' sprék.eh over „Hoe voorkom - IK "een romme lige wedstrijd". Dinsdag 7 februari volgt de slui- tingsavond van de juniortestwed- strijden. eveneens in. het Volksge bouw. De heer J. Bijlo; voorzitter afd. Rotterdam spreekt ener wordt een filmpje gedraaid. Aanvang 7.30 uur. De 'taak vaii de politie ln hét alge meen en die van de Schiedamse po litie in het bijzonder was de titel van de causerie, die commissarisK. Rijpmamaandagavond voor. een veertigtal leden van de Zakenstüdie- kring in Beyersbergen hield. Op de hem eiggn humoristische en onder houdende wijze belichtte de heer RÜpma de vele taken van hét uni versele politieapparaat. Hij begon met të vertellen dat men soms zo weinig begrip toont voor de man in uniform. Dé politie heeft, een dienende taak en is er voor de bur gerij, Het is te betreuren dat er zo gemakkelijk een aversie groeit tus sen burgerij en politie. Het publiek, moet leren de feiten van de sportieve kant te bezien. Politieagent zijn is geen sinecure, er wordt ontzettend veel verlangd van de agenten. Fei tenkennis, verordeningen, wetten en hetbelangrijkste: omgang met: men sen, De politieagent is - er vóór om allerlei problemen op te; lossen. Met tal van voorbeelden verduidelijkte de heer Rijpma zijn stellingen. De indeling en de differentiatie van het politiewezen werden even eens besproken, Dc bedoelingeen beter inzicht te verschaffen over de praktische kanten van het politic apparaat heeft de heer Rijpma zeker verwezenlijkt. Vooral de ongezonde denkwijze van velen óm sensatie tc zoeken bij de politie is te laken. Dc politieagent is een ambténaar, die zijn plicht voor de gemeenschap ver vult.. Namens het bestuur sprak voor zitter A. Bijloo het welkomstwoord. Gezien de opgetreden vórst zal er vanavond in Schiedam weer schaats worden gereden. Men is thans reeds druk bezig om óe banen, van het tennispark Spieringhoek op te spui ter. cn het riet cr naar uit. dat het een prachtige hardebaan wordt.; Doordat de vlam in de büta-fles sloeg is er gistermorgen een brandje ontstaan in een in aanbouw zijnde onderzeeboot op de helling bij Wil- ton-Fijenoord. De fles ontplofte niet. maar er ontwikkelden zich' grote rookwolken. De bedrijfsbrandweer kon het vuur makkelijk meester. De arbeiders die daar werkten kwamen er met de hevige schrik af. Jong, .maar daarom beslist niet on mondig as ,de hengelaarsvereniging Schiedamen. Omstreken.Zaterdag avond werd-, het driejarig hestaan gevierd in Liberty 'en op deze bij eenkomst werd vernomen wat er al reeds is gepresteerd. Het belangrijk ste was het laatste besluit in ver- i band met het vissen in het Voornse i kanaal. Al jaren is er: geharrewar over deze "-.kwestie; Na een onfae- vredigende beslissing enkele maan- den. geleden hebben nu de bonden gezamenlijk een rechtvaardige be-i slissing genomen.-Er is een gunstige j verdeling gekomen en het besluit j is dat geen vergunning- wordt ge- I geven aan hén,die na 31 december lid zijii getyorden. Dé pennirigineester van „De riet voorn" .uit-Delftmemoreerde de prettige samenwerking en overhan digde fraaiebloemen, De afgevaar digde van het afdelingsbestuur van de CNV de hejjr A. Steketee bracht eveneens, de béste wensen, over. Dit seizoen komen er nog twee contact avonden voor Schiedam en omstre ken, .de eersté" wordt in april ge houden;:.Binnenkort: verwacht deze actieve 'vereiuging de goedkeuring voor hét predikaat Koninklijke. Het streven van "deze visclub is niet zo zeer het vissen in clubverband en concours, maar meer het beoefenen van hun sport ift eigen water. Hier voor wordt een jachtgebied gepacht. Zo beschikt "Schiedam e.o. over een fraai terrein in Kethel, waar volgens j de kenners'veel..snoek kan. warden j gevangen. i -■[ Voorzitter F.. Lupker, dié aL deze t belangrijke'- gebeürtdnïssen; memo- j rcerde, naro ook nog de -functie van conferencier waar, terwijl aan' de spreekorganen :vanO de 'overigens 1 zwijgzame vissers grote 'eisen wer den gesteld;.Dé mannen, die zo gaar- ne, net. „b'övëndemaatse" in .een I mand je werpen, ■'-hadden de samen- werking ;vo'or hun', feestprogramma'j Verkregen Van sport'makkers, die het i met een ..mand zonder bodem- doen. j Een - cabaretgroepvan de korfbal- club Succes brach.t de revue ,',Het j succes" voor' het voetlicht- en het werd één succes. De accordeonnist B, Groenenhëide speelde voor korf ballers en'vissers beide'heel sportief séries kittige dansmuziek. „Zet 'em op," Geen witte muizen,- maar béreh,' zlgèunérimién;ineé;tani- bóerUnen, dames .in "badpakken, („degelijke'! uit grootmoeders tyd) en nog veel meer In velerlei bónte gewaden gehulde katholieke midden standers huldigden, gisteravond ln "Musis Sacrum dit devies. „A'gé maar leut hét"; wés,het motto en icut was er tot vier uur in de morgen toe. De repeterende musici van St. Am. brosius merkten het al aan het be gin. Zij werden voor de polonaise aan-humjasje getrokken: Het jasje gingVi Jlt en in hun- hemdsmouwen speelde het gelcgenheidskoips dat het een lieve lust was. Door de grote zaal' én de foyer; beide feestelijk vérsierd paradeerde de bonte, stoet langs een grote tafel vol. prach tige lombolaprijzen en weer de'zaal- in. waar de stoelen nog netjes in het gelidstonden. Twee uur lang keken eri luisterden eerst de 400 aanwezigen naar het ge zelschap van Martin Rijken, dat de. revue „Carnaval der .Dwaasheid'.' 'voor het voetlicht bracht. Als'„war ming up" werd er alvast flink mee gezongen. Octave van Aerschot, ze ker geen onbekende, wist de zaal' wel aan het ladben te brengen. Na de vele schetsjes, liedjes,r musical, acts,, was er' de pauze als een -vredig voorspel van een strooiavond vol. Verrassingen. Gebouw Musis Sacrum had .even eens voor een verrassing gezorgd en deze kwam in deze pauze al direct van pas, waar luchtig geklede balle rina's en van wanten wetende beren al evenzeer om een. verfrissing vroe gen, Dè handige'toneelmeester P. van der Knaap van Musis Sacrum heeft als een goede binnenhuisarchi tect een verplaatsbare bar ontwori pen. Het is een fraai zeskantig-buf fet in helle kleuren geworden; waar het.nodig is kan deze extra bar wor-, den gebruikt.. Dit bal masqué was tevens de.doopplechtigheid voor het nieuwe bedrijfsmeubel. Een fraaie parasol moet binnenkort da entou rage vervolmaken. Nu reeds bleek dat het initiatief van de heer Van o'er Kr.aap een aardige bijdrage voor de gezelligheid in het fccslgcbouw aan de Lange Haven is gevordco. Grote groepen schaarden zich rond. de triplex consumptietent in de bo venzaal. waardoor ook de bediening beneden vlotter cn efficiënter in haar werk kon gaan. Na dit intermezzo begon het eigen lijke bai-masqué. Prins Carnaval en zijn Raad van Elf kwamen in zitting bijeen. Niet zo eenvoudig, de raads zitting. werd het begin van „een eve: nement. Elf flakkerende kaarserï' op het podium in een luguber don ker en dan het machtige besluit dat er gehost, gejoeld en gedanst Op de tweede zaalhandbaldag ln de Ahoy-hal te Rotterdam hebben de twee Schiedamse handbalverenigingen Wilton Fijenoord cn DWS goed partü gegeven. De beide eerste herenteams wonnen hun wedstrijd doch de dames zowel van Wilton als van DWS moesten de. eer aan hun tegen standers laten. Van de zeventien Schiedamse elftallen nam Wilton vier overwinningen, twee nederlagen en één gelijk spel voor haar rekening. DWS noteerde drie overwinningen, zes nederlagen en ook één gelijk spel. Het le damesteam van DWS ver loor van Actief, bij de rust stonden zij al met 2—0 achter. Daarna ver hoogde Actief deze score nog tot 30. Vijf minuten, voor het einde wist R. Krommenhoek de eer voor de Schiedammers te redden. De lei ding bij deze ontmoeting was zwak. Dames 1 van- Wilton gaf in een gelijkopgaande strijd Vires et Ce- leritas goed partij, doch moesten de eerman de Goudse dames laten; Tn het begin waren de Schiedamse da mes iets in dé meerderheid, doch. in de Ue minuut was de-stand al-2—0. In de tweede helft was Vires ster ker doch de Wilton -doelvrouwe J; de Jong-v. Es wist vele schoten fraai- te stoppen. Wilton had -in', de I2e minuut geluk, een' mooi opge zette aanval wist-N. Bos—v. Hou- welingen met een doelpunt af te sluiten. Wilton vocht vergeefs om de gelijkmaker en zo eindigde deze strijd in een verdiende 21 over winning voor Vires. Heren 1 van Wilton Fijenoord was in goede vorm en speelde een prima partij. Van beide kanten snel wisse- lendv aanvallen met wisselende kan sen, Actief had na 5 minuten een voorsprong 1—2. - Hierna lukte alles bij de Schiedammers beter en. ach ter elkaar wisten zij de. stand-op te voeren tot,7-r-3. In de tweede minuut van de tweede helft maakte W, Post er 8—3: van en. toen L. Boer, P. v. Dijk en J. Foncke -de stand opge voerd hadden tot 11—4 ."kwam Ac tief in offensief en scoorde achter elkaar drie punten. Deze spannende en sportieve strijd eindigde in een verdiende 11—7 overwinning voor onze stadgenoten. Hierna kwamen de Ie herenelftal len van DWS en de Schutters in het veld. De Schiedammers liepen uit tot 5—1 voordat Schutters weer tegen kon scoren. De strijd ging gelijk op doch DWS bleef,sterker,. Van Geene nam ze ven doelpunten voor zyn rekening. Sigmond die de opengevallen plaats in doel, innam," deed voortreffelijk werk en keerde vele schoten op fraaie wijze! DWS speelde wel iets forser. De eindstand kwam toen ér 24 doelpunten waren gescoord. DWS won'met 15—9. ?i- Dames 2 van Wiltorf wist het niet verder të brengen dan een 1—1 ge lijkspel tegen Meeuwen 2. a. Jan sen'hielp in de tweede minuut haar ploeg al aan - een I-M) voorsprong, doch in de allerlaatste minuut maak te Meeuwen nog gelijk. 1—1. Dames 2 van DWS had al spoe dig een. 20 achterstand, doch. in de tweede helft ging het beter en zo wisten zij een 3—3 gelijkspel te bemachtigen. Da beiae 2e herenteams verloren met grote cijfers Wilton 2 van Dy namo: 2 met 8—3 en DWS 2 van Actief 2 met 8—1. i Hel 3e herenelftal van DWS moest de eer aan Zuidwijk 2. laten 7—4. Juniormeisjes van Wilton speelden, tegen het 2e team van DWS en won-' nen met 103. Juniormeisjes 1 van DWS klopte-met 6—1 Vires et Cele- ritas. Juniorjongens van Wilton won nen met 7—6 van, Zuidwijk,- Junior- jongens van DWS verlorenvan Snciwiek mét .7—4. Geboren: Marie, z.v, L. Noordzij en W. RollofPaulus H, Th., z.v; J. B. C. van Zwieten en C. M. Mach- geels; Frederika. d.v. A. C. van de Grijp en C. H. Hoefman; Gabriëlle J., a.v. .M. H.: Groen en N. P. Kool; Petrus M„ z.v. J. G. Jongen'eel en Th, M. van Diggelen. Overleden:" W. B. J. Dieters, 69 jr; J. yan. Opijnen, 59 jr. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 912.30 uur en 2—6 uur: Blauwe capuchon: mde autoped; houten autoped: aktentas met inhoud; muziekstukje; kinderanubandje; groe ne vulpen. Te "bevragen bij dé vinders: Zwarte vulpen, mevr. Mooü. Wagner- straat 23 D, Vlaardingen; zilveren ro zenkrans, Quaóiél Daltonstraat 41; bril le glas, v. d. Burg. Nieuwe Haven 49: brillekoker "met bril, T: J. Pronk; Rijn straat 24; 1 bos sleutels," Swartjes W Frankelandsestraat 131; herenpo)shor. loge. mevr. Verbeek. Prof.. Aalberselaan 9; armband, C,; Daalmeijer, Broersveld 174/4; armband,'.Quanjel, Daltonstraat 41; mapje met foto's, J. de Rouw, Hoofd straat 137 b; zaklantaarn A.' v, d. Kieij. Schiedamseweg 30 Kethei; portemon- naie met-inhoud. ,J. v. Harmclen, v. d, Elststraat1B; aktentas iriet inhoud, H. de. Roo, oosterstraat 60; benzinedop m'et sleuteltje, 'v.Raaü. v- Ostadeiaan 39; fietsbel R. Koeleman, Fultonstraat 17 c; mondharmonica. Ji. Krabbendam, Jan Steenstraat 6 a;' l paar blauw wollen herenhandsehoenen,- M. J. de Reuver,. Hagastraat 16; bruin wollen handschoen tje (L). J, Blankert. B.K.-laan 255 b; rode sjaal, J.. Scholte, Jan Steenstraat 5; bruin geblokte sjaal, N. v, d. Plas, Potgieterstraat 22 a; geel wollen hand schoen (RJ, D." v.d. Stark, Laurens Costerstraat 2/23: wit-blauwc sjaal. G. v. d. Kal. Korte .Kerkstraat 4; padvin- dersriem.'Veliscèk, A.nt. Muijsstraat 47: bruine Wollen handschoen (R). C, Pijn- acker. Prof. - .Kamerlingh Onneslaan 114 a; zwart.kinderschoentje (R>, A., Mettes, K. Kerkstraat 7; zwarte lede ren damcshamlsehoen (R), W. Groenen-" daal, Prof. Kameriingh Onneslaan 114 a; 1 paar rode kinderwantjes, J. Wijzcn- brcek, Boylestraat 29 a; bruin kinder schoentje, Verlngmeijer. Oosterstraat 89; 1 paar witte kinderhandschOantjes, Ph. Janse Nieuwe Maasstraat W a; >T paar blauwe kinderwantjes...Krommen hoek. Ploegstraat'/3;' 1^. paar -kinder- wantjes, K..' Schrei, lepenlaan 68; brui ne lierenwant (R>, - A- de Kort,: Iepen- laan 66; jongenspet, K,: v, .Dorp. Singel: 94; grijze herenwant :(R)J,''Engering," Hoogstraat 180; bruin, gestreepte, sjaal, J. v. Hoögdalem.Gr. Plortsstraat 69; rood wantJevC.-' .v. d. Boor, "G. Borge- siuslaan 79: zwartglacé dameshand- schoen (L). J, W Duyn. J.- v. Lennep- straat 32;: overall. Van Veen, Eendracht- straat 68; léderen handschoen, J. Vis, l KortUndstraat 14. Volleybal Het eersté. dames-team van óe Schiedamse "volleybal club SVC. speelde in' de 'afgelopen1 week 'een nerveuze wedstrijd tegen het RotJ terdamse Hou Stand. Het wilde bij de Schiedamse da mes niet erg vlotten én de uitslag 22 gaf dan ook de verhouding' goed weer. Dames 2, dit keer voltallig, kon op gemakkelijke wijze het team van Unicum dé baas. Met 40 zegevier de het SVC-team. Heren I wist de moeilijke uitwed-' strijd tegen Torpedo's in Dordrecht op fraaie wijze in winst om te zet-" ten. Met 3—1 werd Torpedo's ge slagen en kon SVC de twee zo hard nodige punten mee naar huis ne-' mén. Het 2e heren-team liet het er dit keer lelijk bij zitten en1 verloor in Rotterdam met 31 van EVCH/ Olympia 2. Heren 3 verloor thuis met 4—0 van Nationale 2 terwijl het junior team haar overwinningenreeks on derbroken zag door het team van EVCH/Olympia, dat nog ongeslagen aan de'kop gaat. De Schiedammer- tjes verloren met 31. mocht,, nee moest worden tot ver na middernacht. Kostelijke carnavsljool voor de leden van de r.-k.\ Midden standsbond. Dc heer C. H. van Essen, hoofd stationschef van 't Centraal Station heeft vandaag in het. restaurant van bot Centraal Station afscheid geno men in verbandmethet .bereiken van de pensioengerechtigde .leeftijd; De heer "A; Rombaeh, chef'? van bet, plaatskaartenkantoor bood da scheidende chef eèh. schilderij jfiet havengezichtaan, „Hoewel de. héér Van Essen géén Rotterdammer van geboorte is, heeft 'jhij '23 van. zijn ruim 45 'dienstjaren bij de spoor wegen in Rotterdam doorgebracht. Onder de sprekers, be vonden zich 'mr, D. H. C. Ittman, namens ;de in- spectiè Rotterdam, ir S. Noyen, chef ,.van. het>;bouwbureau'!.Rotterdam en de.heer :iG.G.-Vlasrnan,.hoófdsein- wachter, .die naméns het'përsóncel- fonds sprak. De 46-jarige bediende van de grote vaart "J. B. A:. Vf.is vanmor gen door de Rotterdamse rechtbank (conform de eis) veroordeeld tot een ..gevangenisstraf van acht. maan- !dëhr[; waai'Va'n 'drié - maanden voor- We ar delijk meteen proèftyd van 'drie, jaar. Nadat hij 25 flessen bier had opgedronkenheeft V. uit een kelder 'een fiets gestolen en deze later aan zijn hospita gegeven. De 47-jarige treinmachinist T. W. L. .werd. veroordeeld tot een geldboete van-ƒ60.—:subs 20 dagen hechtenis. Dc.machinist verzuimde tc remmer, toen hij bij Hoek van Holland een onveilig sein naderde. Er oxitslond ecu aanrijding waarbij drie personen wérden genood. Tegen L- werd twee weken gele den een geldboete van 75,geëist. Op de hoek Havendijk-Portugaal- straat -.te Schiedam, is. gisteren een auto tegen de vrachtwagen gebotst. De bestuurder van de auto, de heer S. W, uit Rotterdam, kon- op het gladde wegdek zijn wagen niet op tijd tot stilstand brengen? en reed togen de vrachtwagen op, de -auto .werd aan de voorkant ernstig be schadigd. De vrachtwagen /kwam et vrij goéd af. De heel" W, en een! mederijder wérden lichtgevvQhd.}aati het.-gelaat en konden in een. .apotheek worden opgenomen. AUTO. VERVEENDE GEEN VOORRANG A Gisteravond om half-.elf wilde de heer F. van G. uit Schiedam>mct een autc -van dé Rotterdamsed'ik afslaan n'aar de Bcnedendijkseweg in Schie dam. Hij verJecndé echter geen voor rang aan de. bromfietser ;M. M. uit Rotterdam. Deze- laatste- reed. tegen dc auto op en viel; Beide voertuigen werden licht beschadigd. "M. werd aah het gelaat-en zijn. duo-passagier aan de schouder gewond. De G.G. en G.D. verbond dé slacht offers ter plaatse.'.': Voor bet examen elektrotech nisch ingenieur slaagden te Delft de heren H. C. 'dé, Graaff (cum laude) en W. Nagelkerke te Rot terdam, eri. de heer J. G, Rietveld te Schiedam. SCHIEBA M zieva D, DE BRUIN Oranjestraat 9 Schiedam Tel, 66431 GEVRAAGD: in huishoudelijke artikelen. Bevr. na 8 uur: B. v. Doorn, Broersveld 156. Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen! ge demonteerd, gemonteerd- m. bijlevering van nieuwe ket-. tmgkast, - spaken, spatborden cn jasbeschermer, .37.50, Frans Waltman, Rotierdam- sedijk 240, teL 68948. Koopt een bromfiets bij Leijte. het zal U niet. spijten. Wij hebben voor u; NSU, Victoria. Berini M 21, Bata- vus, Ceiitro, Kreidler, - Wij leveren op gemakkelijke be taling. Leijte, Swammerdam- singel 25, Dr Wibautplein. 49, Te koop nangeb. Muz.instr. - Radio's Grammofoonplaten Het Radiohuis, Hoogstraat 02, tel, 68044. Pope wasma chines 239.—*, 251.50, Vam wasmachines 172.50, 193.- 213.—. AB.G. wasmachines 257,.396.—. Centrifuges 268.—, 257.Wringers Acme 66.35. Holland Electro stof zuigers 135.145.155.—. Alles met volle garantie. Het Radiohuis, Hoogstraat 92, tel. 68044. Televisie-ap paraten 405.—,. 650.—, 775. 795.—, 895.—- 925.—, 995.—, 1195—, 1245.—. Radiotoestel len vanaf 98.—. Inbouw grammofoons S.B.R; - .45.— Braun 75.50.Philips, gram? mofoo'ns70—, 89.—, 112.—. Thorens grammofoon in kof fer 105.Ook op gëmakke- lijke betalingsvoorwaarden. Een goed gesorteerde biblio theek, steeds voorzien: van de nieuwste boeken; is Lces- hibliotlieek-Kantoorboekhan- dël Módcm, Boerhaaveiaan 124. Telefoon 68415. - Goth. dressoirs, opruiming, nog deze week mooie dres soirs. Plate Meubelfabriek t.ó. Stadhuis Schiedam.. Opruiming rooktafels met licht en draaibaar. Heden 5% korting tot dinsdag. Plate t.o. Sladhuis Schiedam. Staalwaren Wie echt kiezen wil, heeft geen keus. Die moét' naar „Soiingen". Scharen, messen. Gero Specialist. Broersvest 57. Telefoon 55193. Nümmérbrleven die naar - ons oordeel niet bonafide óp de inhoud der advertentie reage ren worden niet doorgezonden. Uw mes of schaar bot? „So- llngén" slijpt en knapt ze op. Slijperij en Staahvaren- handel „Solingen". Broers- vest 57, Telefoon 55183, Diversen Alles,óp hét gebied van glas in' lood,„Aa-Ve" Glas-in- loodbedrijf. Wegt Franke landse5traat 16, tel, 66280.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1