üffiüüi Koeriersters Voor 't Zeekadettenkorps Scheidsrechter B. Aussum doceert voor de S.S.V. B-cakes voor de zieken Pr. Beatrix-school viert prinsesse-verj Sporthuis RITMAN Gezagvoerders vertrouwen te veel op radar J. HU Mm een goede typiste (Ned.) VAN WOE RKOM „JACOB VAN HEEMSKERCK" 53 pet der kadetten gaat varen NIEUWE BOEKEN Voorkom 'n rommelige wedstrijd 25 jaar stratenmakër R.Ph. O. gaf jêugdconcert in Passage- Theater kleding Eerste contact in nieuwe CMB Huldiging bij Alg. bond Mercurius Politie-concert W. Nesse verlaat Burg. Stand Claxon bleef plakken55 Grote baan van Kralingen is geo Bouwvakkers naar Bouwcentrum AANVARING PRINS MAURI TS f; j, v TER BRAAK SCHAATSEN Kind gedood in ijkenisse WALDO-RIJSCHOQL 6 9915 „Oranje Getrouw" in De Lantaren „Jonge Strijd" 5 jaar SCHSEDAM J. H. STAALMAN dr. A. Hoogendijk .tlr. C. P E T. voor iederen kleding, handkappen, renkapjes GASFORNUIZEN ENKELE JONGEDAMES Juno Woensdag 1 februari 2956; 1955 was voor hrt Zeekadettenkorps „Jacob van Heemskerck" te Schiedam weer een actief jaar. Door het theoretisch en praktisch programma maakten de kadetten kennis met allerlei nautische raken. Daarnaast zorgde het leven op het wachtschip „Spica", haar ligplaats en het praktische sloepen- werk (door het gunstige seizoen kon dit uitgebreid gebeuren) voor een levendige belangstelling voor het Zeewezen. Zo wordt in het jaarverslag vermeld. Naast het opleidingsschema werden voorts tal van excursies gemaakt. Naar inaanbouwzijnde schepen op de werven, naar oorlogsbodems en ha venbedrijven: Verder werden het traditionele Pinkter „óntberings- kamp" aan de Brielse Maas en twee werkkampen aan boord van de „Spi ca" g».'houden. Deelgenomen werd aan de A.L.N.-mars in Scheveningen wa-i ?oor de vierde maal de eerste pr\js werd behaald. Een hoogtijdag voor het korps was echter de reis buitengaals die met de sleepboot ..Maas" van L. Smit Co.'s Int. Sleepdienst werd gemaakt. Een ouderavond, in augustus ge houden. heeft de band tussen ouders en korps versterkt en het instellen van de gymnastiekavond was daar o.a. het gevolg van. Het korps heeft overigens wel het nut bewezen, want van de afgemon sterde kadetten ging 53% varen bij de koopvaardij, de binnenvaart of de Kon. Marine, terwijl 11% een beroep koos dat in verband stond met de scheepvaart. Slechts een dorde deel koos een ander beroep. Het ledental is weer toegenomen, zodat thans de beschikbare accommo datie praktisch is volgeboekt. Verder In de Gemeente Bibliotheek zün de volgende nieuwe aanwinsten te ver krijgen: Evans, A. Boy. „De grote trek". Groot is de moed en het uithoudings vermogen van de Eskimose en Lap- landse herders, die een kudde van 3000 rendieren langs de Noordelijke IJszee naar hun reservaat begeleiden; een tocht die vijf jaren zou duren. Braun, G. en F. Hogenbcrg. „Oude Europese stadsgezichten". Bloemle zing uit t de beroemde 16e eeuwse verzameling stadsprenten ..Civitates Orbis Terrarum", waarin dc fraaie kopergravures hoofdzaak zijn en de bijgevoegde tekst typografische er. historische bijzonderheden van enige grote Europese steden ten tijde van de late middeleeuwen toelicht. Scheygrond, A. „Dieren in gevan genschap". Met medewerking-van de directies van enige bekende dier gaarden samengesteld werkje, waarin schrijver voor taJloze belangstellen den een met vele mooie foto's ge ïllustreerde uiteenzetting houdt over de betekenis van de. moderne dieren tuin, ..dierenwereld in klein bestek", welke bovendien ook van veel waar de is voor het onderwijs en voor wetenschappelijke dierkundige on derzoekingen: Enzinck, W. „Rembrandt in dc spiegel". Van een doorlopende, ver bindende verklarende tekst voorziene keur van ruim 40 chronologisch ge rangschikte zelfp_orlr^tten;. waarir. niet alleen hét veranderend "uiterlijk van een ouder wordend man wordt uitgebeeld, maar waarin meer nog en met grote eerlijkheid de wisseling in het innerlijk leven'van een groot kunstenaar worden weerspiegeld. Freytag. H. „Knaurs Foto- und Filmbuch". Puttend uit zijn jaren lange ervaring heeft de schrijver een voor amateurs begrijpelijke hand leiding samengesteld in de kunst van het fotograferen en de techniek van het ontwikkelen en afdrukken van foto's, terwijl ook de stereo- en de kleurenfotografie zowel als de smal filmtechniek uitvoerig worden be sproken. Bax, If. „Geloof op grond van er varing". Getuigenis van een vrijzin nig hervormde predikant, die op grond var» eigen ervaringen zeker is van het bestaan van een „andere werkelijkheid" en daarop zijn geloof in een persoonlijk God grondvest. Siegner, O. „Agypten". Door een korte, algemene en historische inlei ding voorafgegane keur van karak teristieke foto's uit het wonderland aan de Nijl. waarin de indrukwek kende getuigenissen van een ecuwen- oude kuituur in een nagenoeg onver anderd landschap neerzien op het leven en bedrijf van de huidige be- volking. Martin, Ch.-N*. „Heeft het uur H voor de wereld geslagen?" Bedoeld als ernstige waarschuwing tegen een nieuwe oorlog laat schrijver na een beknopte uiteenzetting van de atoom fysica zien welke vèr strekkende en vernietigende gevolgen het gebruik van atoomwapens heeft voor de ge hele natuur. vermeldt' het: verslag nog dat bijna de helft van de kadetten bij" aan monstering de mulo bezocht, 16% de technische school, 18%. reeds een be roep Uitoefende; :terwijl de rest mid delbare- scholen - bezocht. Het jaarverslag is optimistisch van toon,maar dit is uitsluitend het resultaat .van figuurlijk enletterlijk roeien'.- met de riemen die .men heeft. Want ondanks ce steun van de Ma rine, de reders' eh; de bedrijven heeft het kdrps;;nog"eeh groot-gebrek'.aan het, hoogstnodige oefen-materiaal.. Ge reedschappén; en onderdelen dié 'nu eenmaal - bijnautisch.'werk horen -als een schip bij water, Zo moét ook een vah de drie sloepen noodzakelijk vervangen wprden, zodat het korps nu uitkijkt naar een flinke sloep, ge schikt voor het werk op dé rivier. Het. onderhoudswerk aan het wachtschip wordt door de kadetten met- ongelooflijk veel animo gedaan, maar de afwezigheid van het nodige materiaal is toch wel een ernstige belemmering.' Apothekers nachtdienst: .- Apotheek C. J, Jansen, Swammerdamsln- §el 41 en Nieuwland, dr. Wi- aufcplein 10. Bellen bö ongeval: G,G. en GD. Tuin la an 80, telefoon 6B290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 430 uw en iedere avond ibehaive woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend tedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) var» 7 tot 8.3O uur, Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Schilderijen-ten toonstellingen van de „Start"- groep (tot 20 februari) en van Karei Appel (tot 27 februari). Geopend dagelijks van. 2 tot 5 uur, ook des zondags van 2 tot 5 uur. Op woensdag- en vrij dagavond van 7—10 uur. BIOSCOPEN Passage, Alleen 2 uur; ;,Het moe derhart spreekt". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Aasgieren van Texas", VOORSTELLINGEN passage, 8 uur. Harmonie Wiltoh- Fijenoord. Concert. Musis Sacrum, 8 uur. Politie Mu ziekgezelschap. Concert. Irene; 8 uur. Ghr. Best. Bond. Pro pagandas vond. Marijke, 8 uur. De> Zonnebloem, Af scheidsavond. Amstelbron, 8 uur, Mobilisatiekruis. 'Contactavond.. Blauwe Huis, 8 uur. Vara Televisïe- Club. „Hoe voorkom ik een rommelige wedstrijd?" had de heer Aussum als betiteling gekozen voor de causerie, die hij gisteravond in het Volksge bouw voor zijn Schiedamsecollega's heeft gehouden. De verontschuldi ging bij. zijn aanvang „dat het .niet gemakkelijk is om als scheidsrech ter. voor scheidsrechters te praten," wordt door de anderhalf uur dat hij aan een stuk heeft „gedoceerd" wel wat overbodig. Spreker memoreerde, dat hij gaar ne aan het verzoek van het S.S.V.- bestuur had voldaan, omdat hg ervan overtuigd, was, dat ouderen; jonge ren dikwijls kunnenhelpen. Ook scheidsrechters. Zijn causerie behelsde in hoofd zaak Eet geven van „tips" uit eigen ervaring- opgedaan. Spreker wees op de noodzaak, dat een scheidsrech ter spelers moet beschermen tegen andere .spelers, anders gaan ze „eigen rechter" spelen. Met enig© voorbeelden uit - wedstrijden illu streerde spreker dit. Scheidsrechters mogen niet te toegeeflijk zijn; hier door ontstaan in het verdere verloop wantoestanden ert hij heeft tenslotte het spel niet meer in handen. Opge treden moet worden tegen onbesuisd springen, te hoog; trappen, het sprin gen met beldefbenen en het orivoor, zich tig naar een bal trappen. Vooral de. geniepige trapjes tegen de - hielen- vragen de aandacht; spe lers kunnen hierdoor dikwijls en kele weken niet spelen. Het talmen van do el verdedigers bij het uittrap- W. J. Meervoort gehuldigd Gistermorgen ts in de aula van. het kantoor van Gemeentewerken de heer W. J. Meervoort gehuldigd, in verband met het feit dat hij vijf entwintig jaar als stratenmaker bij genoemde dienst heeft .gewerkt. De jubilaris werd in eerste in stantie toegesproken door de direc teur, ir. j: v. d. Akker, die in zijn huldigingsrede niet alleen de ver diensten van dhr Meervoort memo reerde, maar in herinnering bracht dat hij stamt uit een geslacht van stratenmakers. Tenslotte overhandig de ir. v. d. Akker een geschenk on der couvert, terwijl mevr. Meervoort met bloemen werd bedacht. Voortssprak namens de perso neelsvereniging, de voorzitter ir. 5. Moesker. De assistent-chef van de afdeling bestrating, de heer K.Jon- gepier wees er op dat het vak van stratenmaker tegenwoordig uitge groeid is tot een waar ambacht. Na mens de collega's overhandigde hij een. cadeau. Tenslotte werd nog het woord gevoerd door de voorman- stratenmaker, de heer G. Schenk. Deze zeventien;jtiéi$jes-zijri ieérlipgenpan 'dé Huishoud- en Industrieschool '-in -Schie^rp-ldieiOvêfig^hebben fjnëegedaan ■aan-ydëdctiè -.van; het Jeugd- RoödéSKr'uxs, om uan.efcrónisëhé-steken- (waaiwóbr -in- dit';geval-waren Uit- géZqclït:éè;Ziékéip::Aie^in dfgeïópeh)jaren mee -zijn geweest óp de Roode Krüis-tóchfcwièt: d'é;„KdstëéVStdvefd^n1')' èeniperrassxng .te, brengen op. de «jé^aardöffïjtM^ Bèatrjx-, betekent: -2Ö die 1 geluk brengt.'; Voor'het)'goede doel hébbgiijagvmeisjes zelf zeventien cakes -ge-.' \hakkén,'^jic)ülg^'^aji3k,'8églacgëTp5ii£:mèfieèrv-:.'riM(^e.'B erop gespoten. .HePgebakïfrjn zë:&eh zelfwaan .rondbrengen .bij >de patiënten. In het ge- mèëntè-zïélfenjiüti,: de<dr: 'IfQletstichling, het; „Zonnehuis" - en ook bij de zieken'thuis,1 als^e^daar verp^égdMordén. :En zo hebben zij dari een vlepg- jepieJuk: gébé.acht bij.dejziéken dl£ ;al jaren aan hun .bed gekluisterd zijn, pi- -ri*pS:'Ly pen; b,v. bij een gelijk spel als er nog kort te spelen valt om tijd te rekken; dit. waren enkele greepjes uit de causerie. Ook persoonlijke tips gaf spreker- Een., ;scheidrechter moetzorgen steeds; geheel; fit;te zijii; moet 't. ver trouwen zowel van publiek als'spe lers winnen;overtuigend zijn. in het nemen van beslissingen; lastige spe lers in "bescherming nemen; toezien dat geen misbruik wordt: gemaakt van,':z.g.-..ongevallen. Hij moet gaan kijken, naar andere voetbalwedstrij- en niet alleen naar hogere klassen; ook; daarin zit leerstof Vooral wees spreker bp de. noodzaak van vol ledige concentratie, waarmede een scheidsrechter, zijn taak moet vervul len. Na de pauze was er gelegenheid vragen te stellen, waarvan verschil lende scheidsrechters gebruik maak ten. Spreker is door de voorzitter van deS.S.V. aan bet begin van de avond toegesproken en na afloop be dankt voor zijn leerzame causerie. Namens de S.S.V. werd de heer Aus sum een ..Schiedams" souvenir in kruik aangeboden. j'piwiiüj De binnip-ktnide 'ooafeji-ïöincE die gisteren ook door 'ónze. stad hééft ge blazen heeft niet alleen de neuzen eh oren van de mensen op straat rood doén bevriezen, de wbid heeftook.een: spellet je gespeeld met het water in onze havens. Hét/water ihdë: Nieuwe Maas werd'naar het westen geblazen, zodat de waterstand zeer laag kwam: Dit heeft weer z"n in vloed op het mater in de Schiedamse hou ens. B\jeb "kwam het water dan ooi- ongewoon laag te staan, hetgeen men op de bovenstaande foto kan, zien: bij de;Appclmarktbrug waren zelfs de 'mödderbanloen boven de waterspiegel uit te^zien. Verschillende schepen,, o^a. in de Korte Haven kwamen ,,aan de grond"' en gingen, mede onder invloed van de sterke wind schuin.:hangen. Maar grote moeilijkheden hebben zich echter/niet p voorgedaan. -.. De leerlingen van de Prinses Bea trix-school aan de Buys Ballot singel hebben gisteren de verjaar dag van de vorstelijke naamgeeister opgewekt gevierd met een feest- voorstelling in gebouw Irene. Het begon overigens al vroeg toen een stoet van driehonderd leerlingen velen met oranje getooid en voor zien van vlaggetjes, van de school naar Irene trekken, waarbij zij uiteraard op de Koemarkt 'nogal wat bekijks hadden. Het hoofd der school, de heer'Mv Lührman opende het verjaarsfeest met een toespraak, waarbij hétbij zondere. karakter, van deze verjaar dag,, het „meerderjarig" worden van prinses Beatrix, toegelicht werd. Vele herinneringen uit dc jeugd van de jarige werden opgehaald, verteld over haar leven in Canada, Enge land, enz. Maar. hij legde er toch wel de nadruk op dat de prinses opgegroeid ds.als een normaal kind. Daarna was het 'de beurt van de komische goochelaar A. Noordhoek, die de kinderen een half uur lang heeft beziggehouden en ook liet meedoen in eeai plezierig hen o.a. VOOR het tweeSe pedagogische v Jeugdconcert, dat het Rotter dams PJiilharmonisch Orkest dins dagochtend in het Passage-theater voor leerlingen der hoogste klassen van de u-Lo.-scholen. en leerlingen van het nijverheidsonderwijs werd gegeven, had Flipse een leerrijk en toch hoogstaantrekkelijk program ma samengesteld. De jeugdige „toe hoorders kregen na een demonstra tie der afzonderlijke instrumenten Mozarts prachtige serenade „Eine kleine Nachtmusik te horen en. kon den dus tevens kennismaken met het strijkorkest, dat Mozart in dit werk in al zijn schoonheid laat klinken. In verband met. de herdenking van de tweehonderdste geboortedag van de Salzburger meester, stond Flipse wat langer stil by de betekenis van deze componist, en mede door de fraaie uitvoering werd het een korte, doch stellig zeer tot de verbéeldmg sprekende Mozart-herdenkmg,: die niet naliet grote indruk op het jeug dige auditorium te maken. Verder kwamen nog. tot uitvoering Berlioz' Menuet des follets uit „La- (AdveTtentie I-ftJJ Oranje Galerfj - Tel. 67513 Bij geringe opkomst De technici en de beambten van het Christelijk Nationaal Vakver bond zijn voor de metaalbedrijven in de Christelijke Metaalbedrijfj- bond samengevoegd. Ter kennisma king in de nieuwe constructie van deze vakvereniging is gisteravond in Irene een begroetingsavond be legd. De hoofdbestuurders D, Sprongen W, Vonkeman spraken, over de principiële en praktische kanten van deze fusie. De afdelingsvoorzitter de heer J. Verkade sprak het openings woord. Hij toonde zich teleurgesteld ovér de opkomst, slechts een veer tigtal belangstellenden waren naar Irene gekomen. De heer. Verkade hoopte niet dat de leden ontevreden waren over de reorganisatie. Hij begreep het geringe medeleven van de leden niet. Ter opluistering van het program ma droeg de voordrachtskunstenaar Anne Holtrop voor uit werk van Carmiggelt, Andersen en Bomans. Ook enkele gedichten werden naast •het proza gedeclameerd, o.a. het be kende „Worden als een kind" van de jonge poëet ds. Okke Jager. De organist Bert Woelderlnk uft Has selt bedreef een virtuoos spelletje met de clavioline. Talrijke muziek instrumenten wist hij harmonisch te imiteren met zijn kleine elektrische orgel.' Damnation de Fa.-1" (waarin op zeèr duidelijke wijze ook de blazers- groepen konden worden beluisterd) en de Valse Triste en Finlandia van Jean Sibelius. En niet alleen sprak Flipse over deze negentig-jarige Fin se meester met grote eerbied, doch ook de uitvoering van deze wer ken getuigde van bewondering en eerbied. Het was dan ook .een boei end musiceren, waarvoor terecht veel spontaan en langdurig applaus heeft geklonken;' Het concert, waarvoor de belang stelling zeer groot was, is begonnen met het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus, H.VAN BORN De leden van de Alg. Bond „Mer curius", die 25 of 40 jaar lid zijn van het NVV zullen vanwege Mer curius gehuldigd worden op een bijeenkomst die op woensdag 15 februari gehouden wordt in het Volksgebouw. Tevens zullen de nieu we leden begroet worden die per 1 januari zijn overgekomen uit de Deze bijeenkomst zal verder op geluisterd worden door het optre den van een groep artisten, nL An- dré Carrell, Marianne v. d. Berg, Tonny Schifférstein, the Rifle Bros en de Willantys. Het Schiedamsch Politie Muziek- ezelschap geeft vanavond in Musis acrum het jaarlijks concert onder leidingvan de heer .M, Brilleman. Dit zal dan. geschieden met de oude instrumenten waarover het gezel schap de beschikking heeft. Op bet programma staan werken vanMeiss- ner, Robert Clerisse, Boedgn, Zleh- rer-Mol, Handel, Wierst en. HabL Dit concert dan voor de pauze, want daarna komt het Politie To neelgezelschap „Het Maskertje" met de klucht „Hoogspanning" van Sjaak Spier op de planken. De regie be rust bij inspecteur H. WiUems van Be veren. De avondwordtbesloten met een baL C. F, A.: De open deur De Chr. I[iLm Actie in Schiedam vertoont vrijdag 3 en zaterdag 4 februari „De open deur" een z.g. eigen C.FA..-film. Deze Franse film behandelt het pfobleem van de ouderloze en verwaarloosde jeugd en tevens dat van adoptie, zodat het actueel is geworden nu we/hier in Nederland bezig zijn een adoptie wet te krijgen. Kosteloze inenting Op vrijdag, 3 februari, 1956 des namiddags van 2 tot 3 uur bestaat gelegenheid tot kosteloze inenting tegen difterie, kinkhoest en tetanus voor kinderen vanaf 6 maanden oud, jn. het gebouw van de G.G. en GD. Tuinlaan 80. spelletje. Hetgeen zeer in de smaak viel. Het zangkoortje ,,De; Merels" van leerlingen uit de hoogste klas zong daarnauit vólle, borst ibekehde va derlandse liederen. De'rest' van. de ochtend werd gevuld met het ver tonen v&n films.aardige oatuur- .verhalen van. .dieren in bet bos; ko mische films 'en ookcartoons. Nog was de. viering van do ver jaardag niet afgelopen:'s middags kregen, de kinderen, vrij van school! En dat is ook zeer in. de smaak ge vallen. Wegens hef'bereiken van de-pen sioengerechtigde leeftgd heeft de heer W. Nesse, hoofd van de.af deling Burgerlijke Stand van de gemeentesecretarie, de 'dienst ver laten. Ruim veeyrig jaar" is"'hijt in gemeentedienst -; geweest, waarvan het grootste deel bij de burgerlijke stand. Bij zijn afscheid werd hij gehul digd, maar dit geschiedde, overeen-: komstig zijn uitdrukkelijk verzoek op bescheiden schaal. De gemeente secretaris, mr. N. J, Post, heeft hem gistermiddag--.op kantoor in de klei ne., kring van collega'stoegespro ken. Eerder had het personeelof- scheid genomen, waarbij vele fraaie geschenken werden overhandigd. Vannacht omstreeks het 'midder~ nachtelijk uur was er op de Lange Haven een aanhoudend claxange- (oei te horen. Het was afkomstig van een kleine auto, die langs de haven geparkeerd stond. WaarseMjn- lijk is'het kontakt blijven „plak ken" waardoor het lawaai ontstond. De polifie fetuam op het lawaai af, maar kon niets doen, daar^ de wagen afgesloten was. 'Nadat het: geloei an derhalf uur had geduurd en de om wonenden onrustig begonnen te wor den, kreeg een van de agenten het goede idee, om aan de wagen te schudden. En zie, het latüaai hield op. Mogelijk dat de accu toen net uitgeput raakte.... De Amateur speelt: „Boer zonder land" De Schiedamse toneelvereniging ,De Amateur" geeft op zaterdag 4 februari een opvoering van.' het to neelstuk van Ar ie van,- der Lugt „Boer zonder land" in het :gebouw Arcade.' Na afloop is er bal voor leden en donateurs. ROTTERDAM In twee nachten vorst is het ys op de grote baan van de ijsclub „Kra lingen" 7cm dik. Het is een uni cum, dat deze natuurijsbaao (in te genstelling tot de gebruikelijke sproei-ijsbaan) reeds na twee dagen kan worden gebruikt. Het publiek kan er nu de gehele dag en avond terecht. Bouwvakarbeiders, die door de vorst niet in staat zijn te werken kunnen gratis het Bouwcentrum aan het Weena bezoeken op vertoon van de lidmaatschapskaart van hun vak bond. (Van een onzer verslaggevers) „AMSTERDAM. De heer H. V. uit Rotterdam, kapitein van .het stoomschip „Prins Maurits" van de' Oranjelün zal twee weken mg niet als kapitein mogen varen, ais de Raad voor de Scheepvaart te Am sterdam meegaat met het voorstel van de heer J. Metz inspecteur voor de scheepvaart. De heer Metz name lijk is va» oordeel, dat de kapitein mede schuld heeft aan het zinken van hét Italiaanse schip „Vtttorio" uit Genua, dat op 11 oktober tér -hoogte van Vlieland is vergaan, -ad- dat het met de „Prins Maurits" in aanvaring wasgeweest. Gistermid dag werd deze zaak voor de Raad behandeld. v „Al eerder heb ik voor uw-'raad moeten konstatcren/'ialdus dé heer Metz, „dat de gezagvoerder van eén Nederlands schip zoveel* vertrouwen had in zijn radar, dat hij niet meer voldeed aan de bepaling, dat in geval van mistmet een matige, vaart, ge varen moet worden, in ieder - geval niet met volle kracht Het spijt me te moeten vaststellen,dat in dit ge val met, volle kracht is gevaren." - Op het moment van de botsing was^ bet namelijk mistig. De „Prins Mau rits", op weg naar Bremen, voer zorgvuldig rechts vande geuL Op een gegeven moment werd op. het ra darscherm eén tegenligger gekongta-, teerd. De radar zou echter op zo kor te Mstand zijn ingesteld (vijf. mijl) en het schip .zou zo hard hebben ge-.' varen, dat de kapitein geen tijd had, om afdoende maatregelen te. nemén. Inplaats da-mvan aldus de konklu- sie van de luspecteur voor de.scheep vaart ging de- gezagvoerder de •3<iot de radar verstrekte gegevens verkeerd interpreteren. Men kwam rih aanvaring met'de Italiaan, die'on- middelïjk daarna weer in de mist verdween, weer tevoorschijn kwam en weer - langs. de. Nederlander schuurde. Even later zonk de „Vit- torio". De bemanning werd door hèt Fran se schip „Kleber" aan boord geno- pnen". J-'At- 'De heer Metz pleitte aan het eind van zijn konklusie voor een kursus voor radargebruikers. Er zijn plan nen „voor. Deinspecteur hoopte, dat die'plannen spoedig gerealiseerd zul len-worden.- :.p De Raad zal later uitspraak doen. (Adoarientie IMJ G B Oli MARKT Telefoon 68770. In Spljkenissé Is glstermiddajj om omstreeks vier uur een driejarige jongen door een auto aangereden en vrijwel op slag gedood. Het was de driejarige P. A. Herre- wijnen, die met zijn autoped door een vrachtwagen werd gegrepen. Een achterwiel van de vrachtauto ging over het hoofd van het kind, dat vrij wel direct overleed. t Advertentie LAJ.J y Ter gelegenheid van de verjaardag van prinses Beatrix heeft de Rotter damse Christelijke Oranjevereniging „Oranje Getrouw" gisteravond in De Lantaren een bijeenkomst gehouden, waarvoor grote belangstelling be stond. 'In zijn openingswoord riep voorzitter C.. van'Kranenburg nog even de feestelijke gebeurtenissen, die in 1938 plaats hadden, in de her innering terug. Nadat hét volkslied was gezongen, voerden de leden van de christelijke toneelvereniging „De Maasstad" het door M. van Vught geschreven toneelspel „De zon tege moet"-op. Het hartelijke applaus aan hst ein de was de verdiende beloning voor de leden van dit toneelgezelschap waarover Anton Gilhuis de scepter zwaaide.'. - De afdeling Rotterdam-van „Jonge Strijd" de jeugdorganisatie va'n het NW, organiseert ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan op Zater dag 4 februari een avond in „Ons Huis".-Dit wordt de officiële viering van het eerste lustrum. Voorts zal op 11: februari een bijeenkomst worden georganiseer! om te herdenken- dat het NW 50 jaar en „Jonge Strijd" Vijf jaar bestaat. Oogarts Nassauiaan 43, Schiedam Afwezig van 2^-21 febr. De .'praktijk, van Tuinlaan' 74, Schiedam ZAL MET INGANG VAN 2 FEBRUARI A.S. WORDEN WAARGENOMEN: DOOR enz. -f, Rotterdamsedijk 146 a - Telefoon 69522 PRIJSKLASSE 1 Hooggebouwde modellen ,mc Juno - f2W>_ I oêrtiédit"senKln». PRIJSKLASSE 2 Diepgebouwde; modellen Peltrim rzro,juno Etn« tZZO,— Etna junlc. Si Rah f 236.senkfng Hauw fZM.'S Junk. Ruh PRIJSKLASSE 3 4 Luxe blokmodellen Jnno f3«.— Botnann ...,f3Si.— Junk. Ruh t 394.— Oranjestraat 13 Telefoon 65673 Broerevela 137-139 Telefoon 67736 KGFTTF.nAM Op DioAUimit,iJ»13'WJ'UUK IJb SDiUZDAJU kunnen geplaatst worden voor administratief-en type werk. Mulo-diploma strekt tot aanbeveling. Sollicitaties onder no. S 454 aan bureau van dit blad Op het kantoer van een bedrijfsorganisatie' te Schiedam wordt voor spoedige - indiensttreding gevraagd T' ri J Leeftgd 20 jaar. vi Brieven onder nó. JS' 463 aan ,het. 'bur. v. d. blad. Diversen FotogrcUe Voor alle schoenreparatie is Bata!' beter en .voordeliger. Spoedreparaticsklaar; ter- ïvfjMi'wacht. Hoogstraat' 111. Voor pasfoto's naar K van .Vuuren,- Hoogstraat 106. tel. 66720, In' spoedgeval desge- wenst in 1 uur klaar. Verloreii Verloren; vrijdagmorgen Witmmérbrieven die*, raar' -ons oordeel niet bona tide op: de inhoud der advertentie reage ren worden niet doorgezonden. naar Lange Haven een make up -tasje 'inet;inhoud. 'Terug te bezorgen. L. v; Vliet, Oost singel 78.-Schiedam.'vu".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1