op C D Politiemannen spelen voor instrumenten Harmonie van Wilton jaarconcert Vele waterleidingen raakten bevroren Ook op het toneel slaan zij geen gek figuur Lange Nieuwstraat als een hordenloop-baan voor zwanen Keerzijdevan ijspret EEN BRIL Koeriersters Binnenkort komt er vernieuwing DE VAANDEL-AFD. WAARDIG! Dir. Pala maakte 't zijn mannen (terecht) niet gemakkelijk VERSPERD DOOR HEKKEN De auto's moeten dienst doen als onvrijwillige wegivalsen Onderscheiding Dubbel jubileum bij de GTB Rembrandt kampioen van afd. E Heilsleger: In Opmars Burgerlijke stand C.N.V. en de loonpolitiek Varia speelt voor p.v. ..Wilton-' Bakje koffie in de kou Arbeidsbureau „Kortenaer" naar Nieuw-Guinea NACHTWERK AAN GASHOUDER Ontdooiingsploeg heeft t druk FAMILIE WENST SCHADEGELD Brandstoffentoeslag Sociale Zaken Zes maanden voor dief die logeerde in verlaten villa SCHIEDAM VERKOPING Jjuüderdag '2 iebruafil^üo Mét veel vrolijkheid heeft het - Schiedamse Politie Muziekgezelschap gisteravond afscheid genomen van hot glimmende koperen instrumen tarium. Het jaarlijks concert is voor het laatst gehouden met de volkomen versleten muziekinstrumenten. Al lang was bekend dat het fanfare korps dringend nieuwe instrumenten nodig had en de leden van het ge zelschap waren dan ook dolverheugd v toen burgemeester Peek in de nieuw-- jaarsrede bekend maakte, dat een ac tiecomité voor vervanging zou heb ben zorggedragen. Er zijn gelden - Verzameld en deze uitvoering was de laatste met de zo vertrouwde, maar op de grens van weigeren verkeren- de apparatuur. Lustig bliezen de manneït In uni form er op loe. Het ensemble was niet op volle sterkte, soms haalden ze een toontje net niet of moesten ze hoger of lager aanzetten dan no dig was, maar niets kon de enèrgie van de musici schade doen. Het en- thousiesme .en vooral de bezieling -van de nieuwe dirigent M. Brilleman en beproefd korps hebben gezorgd voor een avond van plezierige mu- ziek. De uitvoering was weliswaar niet gaaf, kon «liet gaaf zijn. maar het samenspel 'was harmonieus. Als extra moeilijkheid was er de ziekte ..'..van twee bugolblazers. Fijne werk- jes, zoals.de Fantasie Pastorale vah Boèdijn en het Larghetto van HÜn- del. leden aan vervlakking. Het lich te en vlotte genre werd met flair ge boden en toonde ten volle het muzi kale vermogen van de groen. Een succes werd de opera selectie van Verdi-verrassingen. Slechts deze be- werking en de marsen voldeden vol doende. Strak en met een minimum aan effect, met een uitstekende rit mische achtergrond speelde het ge zelschap Death or glory en als spe- ciaal toegift eêh bewerking van de -tweede voorzitter, de brigadier Van Noört van ..Het zigeunerdorp". Met een minimum aan middelen werd het maximum bereikt Uitbreiding van het gezelschap is binnenkort te ver- wachten en er is goede hoop dat nog deze zomer onze politiebeambten met fonkelnieuwe instrumenten een eer ste openbare uitvoering zullen geven. Het welkomstwoord op deze mu ziek- en toneelavond werd gesproken door voorzitter C. van der Haagen. Hij heette speciaal wolkom commis saris K. RSJpma en echtgenote. HU bratht de dank aan het comité voor de toegezegde instrumenten. vrouw jarig is. HU wil dan de arm band terug, niet eerder want zijn vrouw controleert hem en de inhoud van zijn feakken te grondig.. Haba kuk blijft tiert minuten de gelukkige eigenaar van eêrt fraaie armband en dart. begint een lange reeks van el lende^ Alle factoren voor de dolste situaties zijo aanwezig. De acteurs en actVieée wéten dit volkomen aanvaardbaar te spelen. Helaas mankeerde het. aan rólvast- heid, maar de goede en beslist rake typering vergoedde alles. De twee mannen, warén kostelijke onbenul lige typeB, de. drie dames heerlijke karakters, die nimmer op de mond bleken gevallen. Boef was een kod dige minüaan Terecht vertolkte inspecteur G. van Haagen de dank van dè gehele zaal aan het slot én hh' schonk spelers en de soms te duidelijk hoorbare souf fleur een aardig cadeautje voor hun loffelijke prestatie. Commissaris K. Rijpma nam tegen twaalf uur het woord. Hij "was' ver heugd dat er zulke actieve gezel schappen in het korps bestonden. Het was. een waarborg voor de goede band in het Schledamse politiekorps. Hij had veel waardering voor alle medewerkenden, speciaal voor de dirigent de heer M. Brilleman, die het orkest pas drie maanden onder zijn leiding, heeft en zulke verras sende resultaten boekt. Na middernacht dansten 1 musici, toneelspelers en verdere aanwezigen op de muziek van een orkest dat On der leiding stond van dé heer Hak- kert. Apothekers nachtdienst! Apotheek C. J. Jansen* Swammerdamsini gel 4i en Nieuwlörtd, dr.- Wi* Batitplein .19... Bellen bij oögevah Ö.Q, eii'ö,0. Tuiniaao 80. telefoon 691180, Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend tedere werkdag (behalve maan- dag) van 6*30 tot 4,30 uur en iedere avond ibèhalVe wOens- dags én zaterdags) .van 7 tót 8.3Ö üur. Zondags gesloten, R.K, Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend Iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve donder dags én zaterdags) van *7 tót 8.30 uur. Zondagsgestoten. Stedelijk Museum: Schilderijen-ten toonstellingen van de „Start"- groep (tot 20 februari) en. van Karei Appel (tot 27 februari). Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur, oofc des zondags v&n 2 tot 5 uur. Op woensdag- en vrij* dagavond van 7—10 Uur. Hoogspanning" Na de pauze kwamen andere agen- ten op het podium.- Het toneelgezel schap bracht onder regie van inspec teur H. Willems Van Beveron de klucht „Hoogspanning". Wat de zes tal deden van „Het maskertje" van deze klucht hebben gemaakt was buitengewoon. De zaal heeft gebul derd van het lachen. Het was alle maal zo eenvoudig en toch wemelde het «tuk van de komische vCrwlk- .kelingen. - Habakuk èn zijn vriend Eeffie zit ten onder de plak van hun dames. Eeffie schenkt zijn vriend Habakuk ■•.tijdelijk een armband totdat zijn ï>e Harmonie Wilton-Fijènóord hèeft gisteravond in, het Passage-theater te Schiedam met goed süccés haar jaarlijkse concert gegeven. Dit gezelschap heeft iiöh ohdèr bezielende leiding van dirigent Joh. F. Pala een plaats bevochten in de „vaandelafdeling" en zal dit jaar op een concours betvijzen dat het de plaats waardig Is... en Zich een vaantje veroveren. Het concert van gisteravond nu heeft weer eens bewezen dat er aile reden ls om aan te nemen dat dit Wel zal gelukken. -Dirigent P&la heeft het zijn man nen (en de enkele medespelende da mes) niet makkelijk gemaakt, want de voor dit concert gekozen Werken, waren beslist niet .van het makke lijkste sóórt. Zo bijvoorbeeld de der de Noorse-rapsodie van de iri Neder land niet erg bekende Noorse compo nist Joh. Svendsen. Naast, de vro lijke op volkswijzen geïnspireerde delen werd ook in het moeilijke middenstuk de zeker niet makkelijke passage. Van het In eenzaamheid kla gende hart zeer goed vertolkt door de houten blazers. - Ook de Bloemenwalm uit de .Noten- kraker-suite Van TsjaïköWski kw&m goed tot zUn recht, al was. hier het samenspel nog het minst volmaakt. Dë ouverture uitde. Fledermaus van de Walskoning Johan Straüss lag de vSpelers klflarblijkelijk'. nog het best* .went hier werd- met -verve en besliste overtuiging- gespeeld: .Bij .de. vertolking ..y^.èen^conserttpai. vah. Water haddirigent Pala zich aart' een experiment gewaagd door de solo-partij te laten -weergeven-door vier clafinettisten, te weten de heren Mi Boer, A, Holmgren, T. Martijrt en W. Rosman. „Ze hebben er danig op gezweet," vertelde de heer Fala ih de inleiding, die hij zoals -z»n ge woonte is,.voor elk. nummer gaf. Het werd een geslaagd experiment en de handdruk die de solisten na afloop kregèn was wel verdiend. Het concert werd besloten met een defileermars,gecomponeerd door de Rotterdammer W. F. Sprink, die wel eens ingevallen is als leider van het gezelschap/Hij mocht er zelf getuige van 2ijn dat de uitvoering, waarvoor ook- het Tamboer- en Pijperkorps op het podium. verscheen, zeer in de smaak viel bij het publiek. Het werd dan ook gebisseerd. Het publiek dat in grote getale was opgekomen en dat ondanks de kou, toonde zich tevreden en gaf de spe lers een warm applaus. De avond werd ingeleid door de heer C. Keyzer, de chef sociale za ken varï W.F., die de genodigden en ook de besturen van de verschillen de verenigingen welkom heette, maar hij betreurde het, dat de ere voorzitter ir. B. Wilton verhinderd was'de'op voering bij te wonen. Na de. pauze werd de muziekfilm „The ---Glen Miller-story'- gedraaid, die zich, door de véle bekende me lodieën die erin gespeeld worden, aardig -bij de sfeer van het concert aansloot. Dé laatste dagen schijnt de Lange Nieuwstraat wel veranderd te zijn In een baan voor de hordenloop. Want midden op straat stonden daar met regelmatige tussenruimten rood-wltte afsluithekken opgesteld, waarvan de bijgeplaatste wlt-blauwe pUten gebiedend naar links wijzen. „Ga van het asfalt af. RIJ maar op de klinkers" schijnen deze Pijlen de weggebruiker te gebieden. En gedwee heeft het as-verkeer deze aanwijzing ook opgevolgd - Bij Koninklijk Besluit..van .26 ja nuari werd aan mej, G. M. van den Bos, werkzaam bij de firma W, Ha- sekamp en' co. in Schiedam wegens langdurige" en trouwe dienst/ toege kend de ere-medaiilè, verbonden aan de orde van Oranje Nassau, in brons. De burgemeester reikte haar deze onderscheiding gisteren ten stad- huizeuit. Bij de 'Gemeente Technische be drijven in Schiedam hebben gis teren twee functionarissen hun ambtsjubileum gevierd, hetgeen voor een van hen tevens het afscheid, was. Het was de heer J. G; de Vette, die veertig jaar. als bank werker bij de GTB heeft gewerkt maar nu wegensafkeuring de dienst voortijdig moet verlaten, De andere jubilaris was de heer A. van Warmoeskerken, die 25. jaar in dienst is. Directeur, Ir. Adriaanse, heeft hen beiden toegesproken en de huldi gende woorden vergezeld doen gaan van een geschenk onder couvert. De dames kregen bloemen aange boden. Namens het Jubileumcomité sprak de heer K. L. Voorbach., dlê de heer De Vette een geschenk onder cöuver.t, en de heer Van "Warmoes- kerken een klok aanbood. Ook de chef van de verschillende afdelingen hebben nog het Woord gevoerd. Passage* BlOgflOPÊN Alleen 2 uur; „Hét Wat er de bedoeling van is? De nieuwaangelegde rijbaan moet inge reden worden! De vroeger zo smalle Lange Nieuwstraat Is thans veran derd in een zeer brede weg. Daarvoor -is de sloot die langs de Plantage liep gedicht geworden, nadat er een riool- buis ingelegd was. Daarop is dan weer de huidige klinkerweg gelegd. Tijdelijk échter, waDt het ligt in de bedoeling binnenkort deze Lange Nieuwstraat geheel te asfalteren. Een werkje dat waarschijnlijk opgknapt zal worden door de N.V. Kon. Wegen- bouw uit Utrecht, de firma die ook de BHL-laan haar nieuwe aanzicht heeft gegeven. Maar op het pasgestorte zand kan de definitieve weg, die van een be hoorlijke fundatie zal worden voor zien, niet gelegd wórden, omdat er verzakkingen zouden intreden. Het as-verkeer nu was uitgekozen om ais wegwals dienst te doen, om het zand in te rijden dus. Mticr de Automobilisten hebben duidelijk laten merken er weinig voor te voelen om voor wegwals te spelen en gaven aan het goede ven de ongelijke en zanderige klin kerweg. Ze deden het hardnekkig. Zodat men wan gemeentewege maar besloten heeft om de bovengenoemde afsluithekken te plaatsen, waardoor deze automobilisten gedwongen loer den om de klinkers toch in te rijden. Overigens zijn deze hekken giste ren weer tijdelijk weggehaald, dit om bij het vriezende weer geen aanlei ding tot ongelukken te geven, Maar zodra de dooi is ingetreden, komen de hekken terug. Zo zal dan in de toekomst de Lange Nieuwstraat een brede weg wor den met een goed glad dek. Maar ook de Tuinlaan zal verbeterd wor den. Van .deze straat is ook het pro fiel onlangs gewijzigd, bij de aanleg van de meuwe Plantage. ,Er zitten thans weer lelijke kuilen in het weg* dek; maar ook daar is het wegzakken in hét zand de oorzaak. "Waarschijn lijk volgertd jaar zal ook de Tuinlaan ónderhanden genomen wordeh ön dan. zal zij haar definitief uiterlijk krijgen. Dit moetwachten tot de Lange Nieuwstraat gereed is, want een van béide wegén móet beschik- asfalteerdè wegdek de voorkeur bo-baar blijven vóór het verkeer. Ook de tweede ontmoeting tussen de groepskampioenen van afdeling E in de biljartcompetitie van- het district Schiedam, tussen Rembrandt uit Schiedam en Confiancé, Viaar- dingen, eindigde gelijk: 22. Daar het' percentage van Rembrandt ho ger was, werd Rembrandt kBm> pioen en eindigde Confinance op de tweedê plaats. Dinsdag 7 februari zal in gebouw Irene een film vertoond worden over het werk van. net Leger des Heils in Nederland. De titel ,,Irt Op mars" geeft al weer dat in deze rol prent de strijd, het enthousiasme en het vutir vatl het Heilsleger goéd belicht worden. .Géboren: Pietérnella D., d.v, P. H.. Wesdorp en E Vissers; Maria, d.v. M. J. de Jonge en G, Heükels; Maria L., d.v, J". A. H- Mulder en J. W. Zondag; Arlj F,, z.v. A, Been en A. C. van Hóek; Maria Th., d.v. J. H, van Yperen en L. P. Klompe; Ingeborg, d.v, W. 1L La gewaard en. J. Winkelman; Elisabeth* d.v. M, J. Goedhart, en A, J. Dekker. Overleden: 28 jan.-450; G. Jonk heer 72 jr. vr. van H. F. Bummer. dernart spreekt' Monopole, 2, 7 én 9 uur: „Aasgieren van Texas". - voorstellingen Arcade, 8 uur: Centraal Vröuwèn- comité. Lezing „-rkeersregels. Irene, B uur: Wijk 2. Voordraahts- avohd. Passage* 8 uur: Schied..Kunstkring/ Nieüwe Corrtedia „Humpi.e hë«ft één bok geschoten". Arcade, 8 uur: St. Eloy- Dames- avond, Jeugdhuis, N.P3. 8 uur Vèr. Hu- xnanitas. Vergadering. M. Ruppert oven Uitgaande van de Chr. Besturen Bond te Schiedam is gisteravond in gebouw ïrefte eert C N>V.-propa- ganda-aVond gehouden, ^Wa&rvoof, ondanks het onaanlokkélijke weer, een zeer grote, belangstelling be stond, want de zaal was vrijwel ge heel gevuld. De trekpleister'was de heèr M. Ruppèrt, voorzitter van het C.N.V., 'die onder de naam „christelljk- sociaalnu!" voornamelijk sprak over de christelijke beginselen en de huidige loonpolitiek. Een zeer actueel vraagstuk dus. Hy legde daarbij de nadruk op de verschillen die ontstaan waren in de laatste tien jaar, tussen de toestand van 1945 en van nu. Was de geleide loonpolitiek in 1945 alles zins aanvaardbaar geweest, thans was het volgens de heer Ruppert te betreuren dat de verantwoordelijk heid voor de loonvaststelling niet meer. berustte bij de grote groep van werkgevers en werknemers, maar bij een kleine selecte" groep. Ook.de nivellering in lonen uit 1945 was thans niet meer op z'n plaats, meende de heer Ruppeft, omdat de inkomsten van onderne mingen per bedrijfstak niet meer gelijk waren te nemen. Vöör een aandachtig luisterend pubhek, heeft spreker het stand punt, van het C.N.V, in deze kwes ties uitvoerig uiteengezet na .inge leid te zijn; door voorzitter P. J. Stam. Na de pauze werd nog de film „Zonnige Harten" vertoond. „Varia" zal „Blijf zitten waar jö 2it" 7 maal voor de personeelsver eniging „Wilton Fijenoord' spelen. De data en plaatsen zijn als Vólgt vastgesteld: 13 maart Odeon, Rot terdam; 14: en-15. maart Musïb Sa^ crurn. Schiedam; 20 maart Muzanda, Viaardingen; 21 maart Musis Sa crum, Schiedam: 22 maart Odeon, Rotterdam; 20 maart HBS, Hotter- dam-Zuid, Voor personeel van de RE.T ie het bij dit hard vriezend weer geen pretje om dienst te doen op dë trams en de bussen. Ze kunnen dan snakken naar een warme drönk. Er zijn üv Schiedam echter mensen, die met hen meeleven. Zo kregen alle bestuurders chauffeurs en kon- dukteurs die aan de Koemarkt in Schiedam waren van de HEMA een kop koffie met gebak aangeboden. Door de strenge vorst, die 'dé sin- pels heeft doen dichtvriezen da zwanen beroofd van hun suieim- plaats. De mannen van dé Gem, Plantsoenendienst helpen hen.ech ter wel weer in hun elementHier ziet men hen bezig een wak té slaan in de dichtgevroren singel bij Nietiwland. pe grote tuitte vó- gêls zijn maar direct het water ingekropen. Op 29 december 1955 stonden in geschreven bij het gewestelijk ar beidsbureau Rotterdam nevenbufeau Schiedam 157 mannen en 36 vrou wen, van wie er resp. 121 èn 10 geheel werkloos waren. Het aahtal inschrijvlngén gedu rende' de maand januari 1956 be droeg 202 mannen en 50 vrouwen; geplaatst werdön 112 mannen en 35 vrouwen; afgevoerd werden 94 man nen en 22 vrouwen, zodat op 30 ja nuari 1956 nog ingeschreven stonden 153 mannen en 29 vrouwen, van wie èr resp. 129 en 7 geheel werk loos waren. Gedurende de vprslagmaand wér den ontvangen lis nieuwe aanvra gen van werkgevers voor mannen en 59 voor vrouwen, terwijl op 30 januari nog 1997 aanvragen voor mannen en 125 voor vrouwen als onvoldaan stonden geboekt, Voor emigratie werden in januarl l4 nieu we gevallen genoteerd, terwijl 11 gevallen werdén 'afgewerkt. Op 30 januari waren nog 17 gevallen in behandeling. BOTTERDAM Gisteren hebben er twee ern stige ongevallen, bij het schaatsen rijden. plaats gehad, öp de ijsbaan van de Kralingse IJsclub kwam gis termiddag de 12-jarige Carolina van der Loo, die in Vijverlaan woont, bij een valpartij zo ongelukkig te recht, dat zij het rechterondérböen brak. Zij moest naar het Bergweg- ziekenhuis Worden gebracht. De 14-jarige Sónja M. Verwei] uit de Gaesbeekstraat werd gister avond met een gebroken linkér- enkel naar het Zuiderziekenhuis vervoerd. Zij was even tevoren bij het schaatsen öp de ijsbaan aan de Enk gevallen. Bij het baantje gliidcn op de Valkenïersweg hééft gistermiddag de 5*jarige A. Van de Ree, die óp het Eiberpadwoönt, zijh rechter been gebroken; Na behandeling in het Zuiderziekenhuis kon het vem tje naar huis worden gebracht. Hr. Ms. to rpedobootjager „Korte' naer" is gistermiddag onder bevel van dé kapitein-lultenant-ter-zee P._ Cool vanDen Helder naar Nieuw Guinea vertrokken, ter af lossing van Hr. Ms. toröèdobootja ger „Pief Hein". Ter hoogte van Gibraltar zal de uKortenaer" een ontmoeting hebben met smaldeel V voor het houden van oefeningen. De réis wordt gemaakt via Barce lona, Belroeth, Aden, Colombo en Singapore. Post voor de bemanning moet verzonden worden naar Amsterdam, C.S., Marine, zonder vérmelding van de haven waar de pösfc ver moedelijk wordt uitgereikt. Het aantal waterleidingen, dat ten gevolge van de strenge vórst bevroren ls, Is groot* Gisteren alleen al kreeg Technische Bedrijven hiefóVer meer dan honderd klachten en vanmorgen stond de telefoon niet stil. Allemaal mensen, die zohder water zitten. De hele nacht üfjn vier mensen van de G.T.B bezig geweest om het Us te verwijderen uit een. van de gashouders, die bulten, werking dreigde te raken. Klachten over stremming van de scheepvaart zijn nog hiet binnen gekömen. Om alle mensen die met een be vroren waterleiding zitten, te hel pen, heeft Technische Bedrijven zes mensen uitgetrokken, die met elektrische ontdooi-trensformatorcii de bevroreh leidingen bewerken. In drie ploegen van twee gaan zij de opgegev'en adressen langs naar volg orde van binnenkomst van de klachten. Er zijn gevallen bij die hopeloos zijn ;en dan gaat men met de ónt- dooimgsapparaten maar naar het volgende adres waar nog wel ge- hólpen kan worden. Een van de transformatoren is bi] al die be-, drijvigheld al doorgebrand,zodat er nog maèr twee over zijn, Ondanks de tijdige waarschuwing om geisers af te tappen bij strenge vorst, komen er nog talrijke klach ten binnen van bevroren geisers, Helpen is daar veel moeilijker en de schédè, die door het bevriezen I wordt aangericht, is vaak aanzien- t lijk. I De directeur van Technische Be drijven, Ir. D. J. Adriaahsc, wU'st er nog eens nadrukkelijk op, dat de voorzorgsmaatregelen die geno- tricn kuftneti worden, dok genomen moeten worden. De gevolgen zijn anders, niet te overzien. Zónder gas zoals Den Briel en Oostvoórne zit Schiedam niet, dankzij ook het feit, dat vier man nen. de gehele nacht bezig zijn ge weest om het ijs uit een gashouder te verwijderen, die dreigdè te be vriezen. In. alie havens in Schiedam ligt een ijslaag van ongeveer drie cen timeter dik, maar de scheepvaart schijnt hiervan nog geen noemens waardige hinder te ondervinden, De meesiê schepen kunnen nog op éigen krachten het ijs doorbreken. Een bóót van dé Havendienst is vanmorgen door de Nieuwe Haven gevaren óm daar het vaarwater open te houden. Dood door schuld? BRUGGE. Een Nederlandse stewardess, dë dertigjarige mej. Schelpetiroodt uit Rotterdam, dié 29 April van. het vorig jöar afgestapt was in een hotel fcè Zeebrügge, is daar dood ia haar badkuip aange troffen* Daar het onderzoek had uitgewe zen dat de dood het gevolg was van kolendampvergiftiging, zijn de - ho telhoudster uit Zeebrügge en de lóödgieter L Y uit Biankenberge, die voor dit overlijden verantwö&röelijk werden geacht, thans voor de cor rectionele rechtbank van Brugge, verschenen. Tijdens de zitting van Woensdag stelde mr. Kèrvyn zich burgerlijke partij, namens de familie Schelpen- roodt, én eiste 136,500 frank schade vergoeding. Het vonnis zal 29 februari worden gewezen. ïn verband met do ingetreden strenge vorst zal aan de ten laste van dê gemeente ondersteunden een extra week brandstoffentoeslag worden verstrekt. (Van een. onzer, verslaggevers) De böuwvakarbeldëh' die de vo rigs zomer veertiendagen logeerde in een villa" aan de Nieuwe Rark- laan in Den_. Haag en .daar een groot aantal' góederen wenam, is vanmörgen door de Haagse recht bank -veroordeeld, De \Rotterdam- mer A, S. kreeg zes maanden met aftrek en' Werd^.ter beschikking van. de regering gésteld. De Officier had in zijn eis deze laatste maat regel gekoppeld aan een gevange nisstraf van-een jaar met aftrek. Verkeersmoeilijkheden Naast vorst ook laag water Do veordtenst Zijpo—Anne Jacoba. poldor van de Rotterdamsehe Tram weg MaatsehappU N.V., moest we- De héér W, Bloemhoff ls aan de Rijksuniversiteit te Lelden, geslaagd voor het kandtaaatsexamen wis- en na tuurkunde. houden met stoomtrams en autobus sen, had met moeilijkheden te kam pen, De passagiers moeten dan ook; met de mogelijkheid van vertraging rekening houden, De post- en materleeltrams, die 's morgens reeds om vier uuit uitrij den en waarvoor op hét ogenblik van passagierszijde geen belangstel ling bestaat, had last van de vorst. Onder tfamstellen* die in dienst gaan. wanneer de temperatuur doorgaans het laagst ls, werden temperaturen van min twintig tot min vijfentwin tig graden gemeten.Daar er geen. post te vervoeren was de postzen- ding was door de treinenloop in den lande vertraagd overweegt de di- rektle van de R.T.M, de vroege trams de eerstkomende dagen later te laten vertrekken. Ook de autobussen, die lb nachts verwarmd zijn onderge bracht, hadden na het uitrijden last van d e rtoswos trvéaaadËTAOlSH van de vorst. Het kwam voor, dat de radiateurs onder het rijden bevroren. Hot veer Numansdorp—Den Bom mel ia vanochtend wegén sUsgang gestaakt. Het veer tussen Ooltgens- plRat en Dmtelöas vaart nog* maar de dienst ondervindt stagnatie. ZANG- EN ORGELUUR IN DE VREDESKERK Op zaterdag 4 februari i.s, zal in de Vredeskerk, Lede 122, een zang en orgeïuur worden gehouden. Met toelichting van de heer de Fraai. Medewerkenden zijn Bram Sinter- nicolaas, orgel, Loeki Verheul, so praan, en Koos Verheul, fluitist. Uitgevoerd zullen worden enkele orgelwerken van Swéelrnck en ver scheidene werken van Bach, De aanvang is om 20.00 uur. Heden overleed neg heel on verwfiöhfc onze lieve Man, Vader, Be» huwdvader en Grootva der DIRK BUL Directeur - varF de N.V. Levensverzeke ring Maatschappijen Nederlandse:;- a NILL- MIJ van T859 1 en ARNHEM Officier In he Orde van Oranjet .Nassau In de leeftijd van 54 jaar, 'S-Gravenhage: F, Bijl-van. Noort Stockholm: Y v P, Sparfeboom- Bijl L. H,Sparreboom en kinderen 's-Gravenhage 31 jan. '58 Prins Mauritslaan 4 De verassing zal plaats hebben zaterdag a.s. in het crematorium, te Vel- sen na. aankomst van trein 12.02, halte Drie- huis-Westerveld. Vertrek van de rouwkamer Hooi- kade 40 te half elf. Heden overleed nog on verwacht onze beste Broeder, Zwager .en Oom DIRK BÏJL in de leeftijd 'van 54 jaar, Schiedam: E. M. den Boer-Bijl A. W. G. den Boer Enschede: H. Louis-Bijl N. H. Louis OVèrsChïe: S, van Noort J. van Noort Schiedam: C. B. van Noerfc F, v. Noort-Kuiler neven en nichten 's-Gravenhage, 31 jan, '56 OPENBARE VÈRKQJ?ING krachtens artikel 1223 van het Burgerlijk Wetboek. Notaris P, Schaberg te Schie dam ial op vrijdagen 17 en 24 febt, 1958, telkens des v.tn. 11 uur, irt net gebouw Arcade, Lange Haven 71 te Schiedam, in het openbaar verhopen bij vei ling en afslag: I. Het herenhuis met garagé, tuin en eff, te Schiedam, aan de Jacob Catslaan 20, op de hoek van de Jullanalaan/kad. Sectie M. no. 5478, groot 3 are 7fl ca, Het pand bevat; beneden kamers en aulte en keuken; 16 etage 3 kamers en badkamer; 2e etage 3 kfuïiërS én zolder. Grohdbet. f 85,51, straatbel. 47.80; precarlo 14.—. Het perceel wordt centraal ver warmd en ls ln eigen gebruik geweest bij de In staat van fail lissement verklaarde N.V. Cl- choroi-Verkoopkantoor, met tützttndéfihg van tie achterka mer Op dé lê etage en de bad' kamer, dlè Verhuurd ZUn tót Üe 31è èug. 1837 Voor 180,— p.m, aan de Heer P. Vbogd, ütrec* teur dier n.V, II. Het herenhuls met garage, tuin en erf, te Schiedam, ash de Juliaitalaah B, kad. sectie M.HO, 5478, groot 2 are 86 ca, "Verhuurd voor 123,64 p.m. Hét pahd wordt centraal vèr- wennd-én bèVat! benedèn ka mers en suite en keuken; lé etage 3 kamers en badhamer; 5e etage 3 kamers ert zolder. Grondbel. 85.4?straatbel. 47.82, precöflö 14.—. Aöhvaördihg en betaling 26 maart 1956. BIJ dè afslag wbr- déh de percelen óók gecombi neerd aangebódén. Bèiichtiglng woertsdag 15 en donderdag 16 febr. 1958 Vin 1—ï9 en van 2—4 ur. Inl. eil tdegflngabew, t;k.V. fle notaris, Tuinlaan 102. OPENBARE VRIJWILLIGE ■Wegens stc/fgeval Notaris P.' Schaberg ts Schie dam 2*1 op vrüdagert. 11 »A 24 feor. 1Ö56. telkens dea :v.m.:. 11 uur,'-In "nét gebouw'-Arcade, - Lange Raven U te Schiedam: Jn het openbaar verkopen. bU. veiling en afslag: I-n, Twéc afrohderlljk to vei len panden, elk bevattende een vrije beneden- en bovenwoning, met erven, te Schiedam, aan de Goereemtrait 19, öp de hoek van* en aan de RorenburB««- atraat 26 en aan de Roxenburg» sestraat 24 a-b, kad, sectie M. nt>6. *3018 eri 391?, réip. groot 58 cft en 77. ca. Bij de afslag worden de perce len ook gecombineerd aange boden..- ,u Verhuurd p.w.: Goereesestraat ID ;voor 7.40; Rozertbuxgse- etraat 26 voor 8.13: Rozen* burgsestraat 24 b voor ƒ7.40: Rozenburgsestrflat 24 a voor t 8.15. Grondbel. perceel I: 1 34.74; straatbel, 19.47; precarlo 6.-. Grondbel. perceel II: 32,06; straatbel, ƒ1?,BB: ptecario 6.-; Bezichtiging woensdag 18 on donderdag 13 febr. 1955 van 10 12 cn van 2—4 uur. Aanvaarding cn betaling 26 maart 1986. Inl. en. toegangsbew. t.k.v. ae notaris, Tuinlaan 102. D. DE BRUIN Oranjestraat 9 Schiedam Tel. 66431 j Te koop aangeb, j Het adres voor Engels zeem leer is B. van Doorn* Broers- veld 156, tel 67979. Wij héb ben reclamezemen van f 1.98 en 2.98, Grote lappen. Voor de koude:hebben wij bedkruiken en warmwater- zakken, lage prijs en grote sortering. Aanbev. B, van Doorn, Boersveld 150, tëlef. 67979. G. H, Mast, Groenelaan 65, telef. 67708. Uw adres voor vensterglas op maat en in gezet. Grondverf, stopverf, plamuur, terpentijn, lijnolie, siccatief, koud waterverf, zeemleder en sponzen. Alle Was- en zeepartlkel* Bleek- water, ammoniak, zoutzuur; lodaline, Wasbenzine, Vóór bromlietsberijders; benzine 55 ct per liter. Fotografie Koop nu Filmstroken. WU hebben een grote oorterlng- ö.a. Sjors, Tom Mix, Tarzan, Roy Rogers, Donald Duek. K. van Vuurèn, Hoogstr. 100 telefoon 66?20. Diversen InlUsten van platen en foto's ëtt aquarellen, séhilderyén, scherpe prijzen én töch 2 jr [arantie, G, van Loenem )am 41-43, tel. 66192. Show room; Vlaardingerstraat 6.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1