SCHIEDAM AANKOMEND BEDIENDE Alphenaar had geen vat op ,De open deur": eigen film van de C.F.A. HOUTMAN j S.V.V, naar Groningen De bruggen bij Toko-Ri5 een cliché oorlogsfilm Koeriersters PIANO'S - ORGELS 2E KLAS BILJART LIBRE Vastenavond bij Kath. Kring 55 jaar in de buwelijksboot KERKDIENSTEN „Het dal der koningen PASSAGE VERTOONT: Sint Joris Doele bestaat 7. jaar Knaap steekt huis in brand Twee jongetjes verteren de pot Vrouw te water TWEE KINDEREN AANGEREDEN Twee zwanen zoek Tienjarige jongen in wak verdronken? Maltezer oppositie komt niet aan het woord In 5 jaar meer dan 1% miljoen Oost duitsers gevlucht Garry Davis voer als verstekeling naar Frankrijk M A R ANATH A In de etalage: WOLLEN MEDAILLON DEKENS VERKOPING 27,95 SCHOEN MAGAZIJN EEN FLINK ECHTPAAR MODERNE BL0KDEKENS MOLTON DEKENS Zuiver wollen Leïdse „MULTICHEK" DEKENS VAN MEURS Zaterdag 4 februari 195Ó Het contact van 'dc Christelijke Fiimactie met de filmproduktie re van nog zeer recente datum, maar nu de CJP.A. heeft bemerkt welk een grote vormende en culturele mogelijkheden het witte doek heeft, "Wordt dit contact steeds intensiever. Er is reeds tot de aanschaf van films Overgegaan. Het bezit van deze z.g. eigen films is nog gering, maar de voorraad breidt zich regelmatig uit. Een van deze films werd gister avond in Irene vertoonde en zal he denavond voor dc tweede maal ge draaid worden. Het is ..De open deur". Het tehuis van Francois Hcrmenault draagt deze naam. Hier, kunnen verwaarloosde kinderen met open armen worden Ontvangen door'de directeur en zijn charmante assistente Geneviève. Zij verzorgen de kinderen met liefde en zoeken een blijvend tehuis voor de zwervelingen. In strijd met de wet heeft Hermcnault z'n particuliere inrichting gevestigd. Als hij één van zijn pupillen tegen diens dronken vader wil beschermen, ontstaat er één golf van conflicten en dit ein digt in een dramatische climax. Een ruzie met de ontaarde vader, een ongeluk waarbij deze sterft en Her- monault belandt in de gevangenis. Hij heeft zonder verlof con kinder tehuis ..geëxploiteerd". Er is een man 'onder verdachte omstandighe den gestorven. Hermenault wórdt beschuldigd van kinderroof en moord. De happy ending, die m deze rol met uitblijft, is voor de moraal van het stuk niet belangrijk. Het pleidooi voer dc vrijspraak tevens het plei dooi voor waarachtige mensenliefde ih de vorm van een gezonde kinder bescherming, is de kern van het verhaal. De onschuldige kinder vriend gaat met zyn Geneviève aan het slot bouwen aan een lachende toekomst, voor hun beiden en voor veie hulpbehoevende kinderen. Voor het zover is wordt men geconfron teerd met het leed van de verwaar loosde eenzame jeugd. Het openingswoord werd gespro ken door de voorzitter van de af deling Schiedam, tevens hoofdbe stuurslid. ds. G, Brinkman. Hij was verheugd over de grole opkomst. De C.F.A: heeft nu 64 afdelingen en het worden er 100. Schiedam is zeker niet de minst actieve, want op de ranglijst is Schiedam de zevende afdeling, met circa 6 tot 700 dona teurs. JDe C.F.A, werkt interkerke lijk- De Christelijke Filmactie heeft dit jaar vier films gekocht en beschikt nu over een totaal van zes rolpren ten. Deze films worden niet gedraaid in de bioscopen, de C.F.A. heeft de exclusieve rechten. Tevens, vertoond de C.F.A. gehuurde films, die nor maal rouleren in openbare voorstel lingen. De Franse film „De open deur'' is een prachtfilm met als eni ge tekortkoming een weinig fotogra fische vertekening. Als bijprogram ma werd gedraaid een kleurenteken- fflm „Hot shot" en één over alli- gatorjacht. (Advertentie l.M.i Singel 114-116 - Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres Nietuitbundig, maar beslist zeer goed, vierde de Katholieke Kring het carnaval 'in MusisSacrum- Het gezelschap van Berrie Kievits en Gerard Walden, was met de revue Holderdebolder van ernst naar bolder" naar Schiedam gekomen. Het werd een avond vol dwaasheid, waarbij de muzikale nummers in het non-stop waren gelast om de" lachspieren even tot rust te iaicn komen. In de schetsjes speelden mee, naast de genoemde radiokó- mieken, Harry Boda en Mietzy Tieland. Coby Beèken John van Heumen zongen en Mick' Godar was een soort musicerende octopus. Hij zorgde ook voor een goede piano begeleiding en schuwde daarbij het solistische optreden niet. Voorzitter N. J. van Baarle sprak een kort welkomstwoord. De bijna vierhon derd aanwezigen hebben na het cabaret nog enige uren gezellig .ge danst.' Apothekers nachtdienst: Apotheek M. M. H. Evers, Lange Haven 81. Hellen bü ongeval: G.G en G.D Tuin laan 80-telefoon 69280 Getn. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag ibëhalve maan dag} van 9.3Ü tot 4.3U uur eh tedere avond tbehalve woens dag» en zaterdags» van &30 uur Zondags gesloten RJt. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend tedere dag «behalve maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond tbehalye donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Schilderijen-ten toonstellingen van de „Start"- groep (tot 20 februari) en van Karei Appel (tot 27 februari). Geopend dagelijks van 2 tot 3 uur, ook des zondags van 2 ioi 5 uur. Op woensdag- eri vrij dagavond van 7—10 uur. BIOSGOPEN Passage, 2. 4.15, 7 en 9.15 uur: „De bruggen bij Toko-ri". Monopole, 3. 5, 7 en 9 uur: „Het dal der Koningen". VOORSTELLINGEN Aula, 8.15 uur: Museum-vrienden. Lezing F. W. J. Steinz over „De moderne -kunst en wij"., Musig Sacrum, 8 uur: Schied, Cart. Fabriek. Vastenavondbal. Arcade, 8 uur: De Amateur Toneel „Boer zonder' land". Chr. Soc. Bel., 7.30 uur: C.J.M.V. Westerktvartierouderavond. Irene, 8 uur: Chr. Film-actie „De open deur". \oiksgebouw, 8 uur: Ontsp. ver. P.T.T. Toneelavond, Blauwe Huis, 8 uur: Vara TV-club. en 60 jaar borstelmaker Zondag is het een gedenkwaardige dag voor de tachtigjarige heer G. Wellinks en de zeven enzev-en tig c- rige mevrouw Weltinks—Tebes uit dc Gallileistraat 91. Het echtpaar herdenkt op die dag het feit van een vijfenvijftig jarige huwelijkstrouw. De heer Weltinks is een beetje doof en mevrouw "Weltinks kan het huishouden niet zo goed meer be stieren, maar met hun beidjes spe len de oudjes het nog best klaar, dankzij de voor zijn leeftijd nog ongewone vitaliteit van de heer des huizes, die allerlei werkzaam heden in het huishouden met veel opgewektheid verricht. Familieleden zullen er zondag" niet veel komen, want het eclupaar heef t geen kinderen, maar toch wordt er van de- andere, zijde .nog_ wel enige belangstelling verwacht, zodat de feestdag zeker niet onge merkt voorbij zal gaan Beide echtelieden zijn in Gelder land geboren en in 1Ó29 hebben ze zich in Schiedam gevestigd, na reeds de nodige omzwervingen in andere delen van het land en tot in Duitsland tc hebben gemaakt. Als borstelmaker hield de heer Weltinks er van om zo nu en dan van woon plaats te veranderen en daar heen te trekken, waar <ic vooruitzichten het gunstigst waren. H!j was een uitstekend vakman en die kan men overal gebruiken, zelfs nog op hogo leeftyd. want in Schiedam is de heer Weltinks nog tot zijn zesen zeventigste jaar als borstelmaker werkzaam geweest. Van 16 tot 76 jaar: dat 's 60 jaar harde en .vaak moeitevolle albeid: in het begin zelfs 98 uur per week. Maar uit al dat werk is de heer Weltinks als een krasse oude baas tevoorschijn gekomen, die met zijn echtgenote stellig Dog een aantal goede jaren te gemoet gaat. Het zij hun van harte gegund. r Ned. Iterv. Gemeente. Grotekerk: 10 uur dr. L. J. Gazemler (H- Doop) en S uur ds. J. W. de Ruiter (Leiden). Nieu- wekerk: 10 uur ds. H. W. Hemmes en 5 uur ds. A. Oskamp (Heemstede) Open- dèurdiensi. Westerkerk: 3 en 10.30 uur ds. P. van der Vloed Vlaardingen) en 5 uur dae. J. G. Jansen. Vredeskerk: 9 en 10.45 uur ds. J. D. Smids en 7 uur ds. J, Gras. Kethel: 10 uur ds. P. J. de Bruijn (bevestiging P. Poot tot ouder ling) en 7 uur ds. Quartel (Delfshaveiri. Geref. kerk Oosterkerk: 10 uur ds. G. W. Rilksen (Rotterdam-zuid) en 5 uur ds- W. A, Kr ij eer. Plantagekerk: 9.30 uur ds. F C. Meyster (Rotterdam) en 4.39 ■uur ds. G. W. RUksen. Jglianakerk: 10 uur ds. W. A. Krijger on 5 uur ds E. J. Oomkes. Kethel: 9 30 en 2.30 uur ds. E. J. Oomkes. Zlekendiemt gemeente-ziekenhuis: 7 •uur dr. L. J, Cazemler. Ned. herv. geref. even*. Gebouw Ire ne: 10 en 4 uur de heer UG. Hoeven (Benthuizen). Ned. prnt. bond. Westvest 92: 10.30 uur ds. j. A. Hebïy. Evan*, luth. kerk. 10 uur ds. A. Wiere. ïTja (Ede). Oud-katli. kerk. Dam 26: 10.15 uur Hoogmis. Chr geref. kerk. Kerkgebouw Waran de B. K.-laan: 10 en 5 uur ds. A. Zwiep. Or. geref. gemeente. Volksgebouw Tuln- Jaan 10 en 4 uur ds. M. J. Middelkoop. - Oud-geref. kerk. Jeugdhuis Lange Ha ven 97: 10 en 5 uur ds. F. Luytjes. Bapttstengemeente. Kerkgeb. Broers- vest 53: 10 en 7 uur ds. J. Segaar. Leger des Hells. Lange Haven 27: 10 uur heiligingssamenkomst. 7.30 uur ver- losslngssamenkomst. GerrJt Verboon- straat: 630 uur openluchtsamenkomst oJ.v. majoor en mevr. J. H. Drentje. In Monopole: Woestijnen, Arabieren met hun gesluierde vrouwen, sphinxeri, graf tomben gevuld met overleden pha- rao's. opgravingen, zandstormen én bandieten we zijn er bijna van overtuigd,dat we nog een aantal .attributen, overslaan .....ziedaar de bonte en wemelende achtergrond van liet normaal toch al drukke ge doe van eon Arabische gemeenschap, waartegen de jonge archeoloog Ho- bert Taylor en Eleanor Parker als de meer dan lieve dochter van een beroemd, maar helaas te vroeg ge storven oudheidkundige, hun lief desgeschiedenis spelen in „Het dal der koningen". Op het panoramascherm wordt het welhaast te vol en het beeld dreigt vermoeiend te gaan werken,Door deze hele wirwar van beelden, nog drukker door de vele avonturen, werkt de jonge archeoloog zich heen naar het goede einde, waarin hij het bewijs voor een bepaald bijbels ver haal en. tevens zijn bruid vindt. Lezing Studievrienden De heer J. de Haat zal maandag ,8 februari voor de teken- en schil dervereniging „De Studievrienden" in het atelier in Arcade een lezing houden over het. onderwerp: ,,Van kindertekening tot kunstwerk", "i Wanneer weersomstandigheden In het hoge Noorden van ons land het voetballen mogelijk maakt dan moeten onze rood-groene stadge noten op bezoek' in Groningen bij de. hoofdklasser GVAV, Wederom men wedstrijd die voor beide ploe gen van het grootste belang Is daar zowel GVAV, als SW met een overwinning hun kansen voor aan sluiting met de kopgroep belang rijk kunnen verstevigen. De Groningers hebben na een succesvol optreden in deze com petitie momenteel, eveneens een in zinking gekregen met als resultaat een viertal nederlagen achter .el kaar. Een reden temeer voor de SVVers om op hun qui vlve te zijn want de Groningers zullen on getwijfeld alles op alles zetten om deze nederlagenreeks te onderbre ken. De SVV'ers hebben door hun laatste overwinning op Emma weer enigszins de ploegen boven de be ruchte lijn in het zicht gekregen, zodat het nu voor onze stadgenoten zeker zaak is, geen enkele fout meer te maken. De wedstrijd tegen Emma kon weliswaar zelfs het pre- dicaat voetbal niet verwerven, ech ter de rood-groenen kunnen beter en zullen dit in Groningen Zeker dienen te vertonen om enig-succes te boeken tegen de in het algemeen fel spelende, noordelingen. Aan Jan van Schijndel en zijn mannen zon dag de zeer belangrijke taak te zorgen dat zij in dit stadium van de strijd om een plaats in de ere divisie hun slag slaan. De oor.log in Korea, die in onze gedachten al weer zover achter ons ligt, heeft de Amerikaanse filmers heel wat stof voor hun oorlogsfilms geleverd. „De bruggen b\? Tokó-Ri" is er één uit deze serie, die zich hoegenaamd niet onderscheidt van de andere cliché-producten. Of het moest al zijn door de interessante opnamen van een groot aantal straalv lieg tuig en in volle actie. Wie daarin behagen schept zal beslist niet worden teleurgesteld. Maar wie de sublieme vertolkin gen van Grace Kelly en William Holden in „The Country Girl" heeft gezien en deze sterren nu in deze sentimentele film tegenkomt, wordt wel teleurgesteld. Holden is ditmaal een vlieger, die tegen zijn zin naar Korea wordt ge zonden. Vóór hij een gevaarlijke op dracht gaat uitvoeren komt 2ijn vrouw (Grace Kelly) naar Japan. De sentimentele scènes -tussen de echte-.- lieden, die uit de ontmoeting voort, gloeien,..herinneren''in de verste ver te niet aan het prachtige samenspel, dat ze in „The Country GkT'te ,zsen gaven, Knap verfilmd is de luchtaanval op de in de titel genoemde bruggen. Daarbij werd gebruik gemaakt^ van trucopnamen, die vrijwel niet zijn te onderscheiden van de beelden, die werkelijk vanuit een vliegtuig wer den gefilmd. De geschiedenis is verder zo on waarschijnlijk als alleen het brein van een Amerikaans scenario-schrij- IV/* 7, ver kan produceren. Het toppunt WW iieêtt WIS vormt Wel de poging om met een J helicopter midden tussen de vijande- lijke linies te landen en daar een 1101*101*011 verongelukte strijdmakker Ie redden. Lu/ fty/ G/fc In de bijrollen zién we Frederick „i,, na« xvsriörlnWp. admiraal Te bevragen aan bet Hoofdbueau van Ma£SLr}S JL jf. 2S «SpSSS Politie te Schiedam tussen 9-12.30 uur en Mickey Rooney als een geweldige e(1 2—5 uur: bril in étui, kinderbril. vechtersbaas. jongenspet. Te bevragen bij de vinder: voor drachtenboekje. \v, v. d. Vorst, Over- 6chiesestraat 46a; dames paraplu, P. Suijker Nic. Bcelsstraat 45; kindertasje, H. Hartman Overschiesestraat 58; por temonnaie met Inhoud H Zwaan. v. Beverenstraat lib; boodschappentas, v.. Beurden, St Liduinastraat 55; porte monnaie, c. H. Bakker, Alex 'Numan- straat 16; kinderportemonnaie met in houd. v. Rijthoven. Perenlaan, Kethel; portemonnaie met inhoud^ W. v, d. Windt R'damsedijk 20oa; portemonnaie met inhoud Zuidlandsestraat 23; dub bele fietstassen, B. Versluis Huijsmans- straat 83; duimstok, D. Krabbendam, Jan Steenstrant 6a; passer, v. Kersen, Marlastraat 40b; dames polshorloge. D. Snel Edisorvstraat 40: bedrag aan geld. W. Makaij, Baan 45a; kettinkje met medaille v. Kersen Maraiastraat 40b; oorbel H. Stok, Stadhouderslaan 52; bedrag aan geld, Ruigrok, Mesdaglaan 14; armband, v. d. Linden, Joeob Cats- laan 20; handschoen r.. J. van Klief, Kerkweg 39 Kethel; 1 paar nylon kou sen, R. v. d Stel Heenvlietsestraat 32; poppencape M. Llgterman, Xuiianalaan' 84a; kinderwant Vermeulen, 1?. Potter straat 4b; 1 jaar dameshandschoenen, T. Sejjkens, v. Ostadelaan 29b; heren- handschocn r„ L. Guthink. B.K. Laan. 265; wollen halsdoek. Kreüger, Schie- damseweg- 117; klndennutsje v. Heiten, vlaardtngerstrnat 29a; blauwe want, R. M. Kopschaar, Rhoonsestraat 10; glacé handschoen v. Beurden, St. Liduina straat 55;' 1 paar lederen herenhand schoenen Sehulze, Noordmolenstraat 48, Schiedam; 'baddoek, badpak en bad muts. W, Wessel. P. de Hooghstraat 7b; 1 paar gymschoentjes M. Theijs, v Os tadelaan 33b; wollen sjaal, Goedhart, Fultonstraat 13a; dameshandschoen, B; Goedhart Fultonstraat 13a; herenhand schoen, L. Nels, Marlastraat 18 zwarte dameshandschoen, A. Vermeer, Ampè- jestraat 36b; sjaal. M. Walbeek. Frans Halsplein 47b; l paar pantoffeltjes A. Boon, Dr, Kujjperlaan 37; ring 'met sleutels, A. Mastenbroek, Pr. Fr, Hen drikstraat 64; Valesleutel L. v. Meurs, Iepenlaan 53: vulpen, v. d Kraan. Am pèrestraat 5, vulpotlood. T; Blom. L. Singelstraat 32; voelmaatje. Kinwei St. Liduinastraat 82b.; Het Clubhuis viSt.Joris-doele' bestaat 12 februari zeven jaar. Dit jubileum zal niet onopgemerkt voor bij gaan aan de honderden jongens en meisjes die dit" clubhuis heb ben leren beschouwen alshun „tweede tehuis". De bijeenkomsten op woensdag 8, vrijdag 10 en zater dag'11 februari - zullen daarom een feestelijk karakter dragen; zeker het gemaskerde bal voor de wer kende jeugd, dat op zaterdag valt. Maar het grote-feest heeft plaats op vrijdag 9 maart in gebouw Irene, dan zal een bont programma van muziek, dans en toneel worden af gewerkt, waarbij ook de ouders aanwezig kunnen zijn. Mocht- de belangstelling de capaciteit van üe zaal ver overtreffen, dan wordt de feestavond nog eens herhaald. De jongens en meisjes zijn al druk aan het repeteren voor deze opvoering. In de wedstrijden ora het biïjart- kampioenachap. 2e klasse libre van district Schiedam, heeft Alphenaar (Het Oosten; Vlaardingen) in Schaap (Rembrandt, Schiedam) zün meer dere moeten erkennen. Het Is niet gemakkelijk spelen tegen Schaap, die, door dikwerf toepassing van het driebanden spel, meestal geen ge makkelijke ballen voor zijn tegen stander laat liggen. Aanvankelijk gingen de partijen tegen elkaar gelijk op; in de 18e beurt noteerde Alphenaar 59. en Schaap 58. Eerstgenoemde speler had in de 6e beurt een serie van 13 gescoord. In de 24e beurt, toen Al phenaar op 73 stond maakte Schaap een serie van 29 en kwam op 107 te staan. Hierna heeft deze speler de leiding weten te behouden, In de 41ste beurt maakte hij de' 15 vol; hij poedelde in de laatste 17 beur ten slechts 5 maal. Alphenaar maakte in de 30ste en 31ste beurt' resp. nog 14 en 10 ca ramboles, doch hierna ging het weer enkele malen mis. Hij kwam niet hoger dan 121. In de volgende wedstrijd had de Koning (Karseboom. Schiedam) geen gemakkelijke tegenstander aan van Duikeren (De Sluis, Schiedam) Toch ging het spel vrij gelijkmatig op,, hoewel van Duikeren in de 14e beurt met een score van 18 op 52 kwam te staan. De Koning noteer de toen- 35. Toch hield deze speler goed stand, want in de 19e beurt noteerde hij 61 tegen van Duikeren 59. De Karseboom-speler ging toen echter uitlopen en stond in de 28ste beurt na een serie van 10 op 96; de Koning noteerde 77. Veel poedels zijn er in deze wedstrijd overigens niet geweest en door een regelmatig hogere score van Van Duikeren had deze speler in de 48ste beurt de 150 vol; de Koning noteerde toen 124. De beide .hierop volgende partijen verliepen iets vlotter. Van Rees (Confiance, Vlaardingen) en v. d. Lee (Het Oosten, Vlaaradingen) wa ren vlugger uitgespeeld; v. d. Lee heeft in 32 beurten zijn partij be ëindigd, De jonge 2e klasser van Rees heeft niet slecht gespeeld; al kwam hij niet hoger dan 78 in 32 beurten. Zijn tegenstander maakte mooie beurten met "14, 16, 15 en 23 caramboles; hierdoor kreeg van Rees zeer weinig beurten doch no teerde toch ook scores van 12, 11 en 9 caramboles. Van Rees kan in ieder geval op een zeer goede partij te rugzien. ïn de laatste partij had Dijkshoorn (Het Oosten), het al'heel gemak kelijk tegen v. d. Steen (De Sluis, Schiedam). Dijkshoorn had in 31 beurten zijn 150 caramboles bijeen met series o.a. van 9, 14, 15, 18 en 23 caramboles. Slechts 7 maal poe delde hij.. Van der Steen was niet opdreef en noteerde precies 50 ca ramboles. Zijn hoogste serie was slechts 7. doch het 13 maal poedelen in 32 beurten was toch wel wat te veel. Spel met lucifer: Terwijl zijn vader naar zijn werk was en zijn moeder ziek te bed lag, heeft het vierjarig zoontje van de familie J. B. aan de Prof. Kamer ling Onneslaan 102 kans gezien een doosje lucifers te bemachtigen. In een zijkamertje stak hij zijn vlieger in brand, maar met de vlieger gin gen ook de gordijnen en een lambri- zering branden. De - zieke moeder merkte niets; maar een paar buur vrouwen wel. Zij zijn toen zeer actief bezig geweest ora met emmers water het vuur te blussen. Door hun ingrijpen is erger voorkomen. De brandweer .hoefde zelfs geen dienst te doen.De schade valt nog wel mee en wordt door de verzeke ring gedekt, verder is de brandweer nog- op geroepen naar een brandje dat aan de Damlaan zou zijn. Het was loos alarm want het waren een paar rie ten matten die verbrand werden. Het viel gisteren de verkopers 'in de HEMA te Schiedam op, dat twee kleine jongens van omstreeks acht jaar bezig waren de winkel leeg te kopen. Grote hoeveelheden worst, snoepgoed en ook klapper pistooltjes hadden zij gekocht. De politie kwam er aan te pas en kreeg er met enige moeite uit, dat de knaapjes in Vlaardingen thuishoor den en daar in een nog onbekende kapperszaak - een portemonnaie met ƒ37,- uit een damestas hadden weg gehaald. Zij waren nu aan het pot verteren. De knaapjes vertelden nog. van plan te zijn geweest om naar een bioscoop te gaan en in een wa renhuis in Rotterdam „roltrap" t( rijden. De kinderen zijn aan de Vlaardingse kinderpolitie overgege ven. Bij het versjouwen van goederen van het veilinggebouw aan Klein Eendracht naar een schuit die-in de Buitenhaven lag, is gistermorgen de 52-jarige mevrouw V. S. van de loopplank gestapt en in het water gevallen, Haar man kon haar hoofd boven het koude water houden maar omstanders, hebben moeten helpen om de drenkelinge op het droge te brengen, bij de val had mevrouw V. lichte verwondingen opgelopen. Zij werd door de GG cn GD naar haar woning aan de Polderweg in Kethel gebracht. Artsen op zondag In spoedgevallen zijn dit week einde de volgende artsen te raad plegen: W. H. F. Meijer, Swammer- damsingel 43, tel. 69696; F. Jonge- rius, Vondellaah 2, tel, 67355 en F- J; W. Beukers, Burg, Knappertlaan 76„ tel: 68004. Geopend is apotheek M.; M, H. Evers, Lange Haven 81, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst "waarneemt. Op het ruime kruispunt' van de Van Swindesingel en de Swammer- damsingel is de achtjarige Fetronel- leS. gistermiddag om half drie door een auto bestuurd door de heer P. K. aangereden. Met 'n hersen schudding is het' meisje door de GG en GD naar het Gemeentezie kenhuis gebracht. Het kind wilde de weg oversteken, liep terug toen het de 'auto zag aankomen, maar stak daarop toch weer over. De chauffeur^ kon bij. deze weifeling een aanrijding niet meer voorko men. Voorts is gistermiddag op het kruispunt van de Burg, Stulemeyer- laan en de Burg. Honnerlage Grete- laan de achtjarige Gippie B. uit de Nieuwe Buurt tegen een fiets aan gelopen. Gippie brak een been en werd naar het Gemeenteziekenhuis overgebracht. Twee zwanen, die in de singels bij Tuindorp Kethel thuis horen zijn weggelopen. De gemeentelijke Plantsoenendienst verzoekt het pu bliek naar deze vogels uit te kij ken en bij ontdekking de dienst te waarschuwen. Het telefoonnum mer is 67858. (Van onze correspondent) GRONINGEN. Honderden bewó- nera van Leek hebben donderdag en vrijdag het Leekstermeer afgezocht naar de tienjarige Tinus Smit die donderdagmiddag met twee vriend jes het ijs was opgegaan om te schaatsen en sindsdien niet is terug gekeerd. Het. ventje bleef achter ora wat uit te rusten nadat zü een tijd lang hadden gereden. Toen het niet in Leek terugkeerde, trok onmiddel lijk een groep Inwoners er op uit om het meer systematisch af te zoeken. Ook vrijdag werd er voortdurend ge zocht echter zonder resultaat. Men vreest dat de knaap ln een van de vele wakken Is geraakt. VALETTA De nationalistische (oppositie) pactü op Malta heeft alle protestbijcenkomsten tegen de voor genomen vereniging van Malta met Groot-Brittannië afgelast, omdat baar sprekers tengevolge van slapheid of onwil van dc politie door „herrie makers" worden mishandeld. De bewoners van het eiland zullen zich in een volksstemming uitspreken over het al dan niet aangaan van een unie met iShgeiand. Ingeval van een samengaan, zoals door de. La- bourregerïng onder Dominic Miiitoff wordt voorgestaan, vaardigt -Malta vertegenwoordigers af naar hét Brit se parlement. BONN. Meer dan 1.285.000 men sen zijn sedert 1950 uit Oost-Duits land gevlucht, aldus, heeft de West- duitse minister voor de Vluchtelin gen Oberlaender meegedeeld. Volgens Oberlaender zijn er nog 100.000 Duitse burgers in de Sowjet- Unie, LE HAVRE. Garry Davis, die zich eens tot „wereldburger nummer één" uitriep en in 1948 te Parijs furo re maakte door zijn paspoort in te leveren en een campagne voor een statenloze wereld te voeren, is vrij dagavond naar Frankrijk terugge keerd. HU kreeg echter geen toe stemming aan land te gaan. Davis heeft de reis gemaakt als verstekeling aan boord van de '„Li berie"Hij werd pasontdekt, toen het schip nog slechts een uur van Le Havre was. Hij dronk toen een glaas je aan de bar. Davis zal vermoedelijk naar de V.S. teruggezonden worden met hetzelfde schip, dat op 8 februari weer naar New York vertrekt. NIEUW DELHI Krisjna Menon, de leider van de Indische delegatie bij de V.N., is benoemd tot lid van het Indische kabinet. De portefeuille waarmee hij belast wordt is niet ge noemd. Men meent echter, dat hij wellicht Buitenlandse Zaken van pre mier Nehroe zal overnemen. Heden'overleed na een langdurig lijden onze lieye- broeder, behuwdbroeder en oom, de heer' HANS GOEMANS 'in leven pianist in de ouderdom van 65 jaar. r.) ■Uit aller naam: A. GOEMANS Schiedam, 3 februari 1956 - Nieuwe Haven 23r - De begrafenis zal plaats vinden op de algemene begraafplaats te Schiedam op dinsdag 7 februari a.s. te 12 u. Vertrek vanuit het ouderlijk-huis tè 11.15 u. DE HERE KOMT 3e lezing over de wederkomst .van Christus te houden door de heer J. A,- BRUYN uit Wassenaar. D.V, zondag 5 februari 1956 om halfzes in het lokaal Broersvest 139, Schiedam Onderwerp: JOZEF'S VERWERPING Zitplaatsen vrij it#,— ïm— OPENBARE VERKOPING krachtens artikel 1223 van het Burgerlijk Wetboek. Notaris P. Schaberg, te Schie dam zal op vrij dagen 17 en 24 iebr, 1956, telkens des v.m. 11 uur, ln het gebouw Arcade, Lange Haven 71 te Schiedam, in het openbaar verkopen bij vel ling en afslag: I, Het herenhuis met garage, tuin en erf, te Schiedam, aan de Jacob Catslaan 20, op de hoek van de Jullanalaan, tead. sectie M, no. 5479, groot 3 are 76 ca. Het pand bevat: beneden kamers en suite en keuken; le etage 3 kamers en badkamer; 2e etage 3 kamers en zolder. Grondbel. 85,51, straatbel, t 47,80; precario 14.—, Het perceel wordt centraal ver warmd en is in eigen gebruik geweest bij de in staat van fail lissement verklaarde N.V. Ci- chorei-Verkoopk&ntoor, met uitzondering van de achterka mer op de le etage en de bad kamer, die verhuurd ziln tot de 31e aug. 1957 voor 300.p.m. aan de Heer P. Voogd, direc teur dier n.v. II. Het herenhuis met garage, tuin en erf, te Schiedam, aan de Julianalaan 8, kad. sectie M.no. 5478. groot 2 are 86 ca. Verhuurd voor 123.64 p.m. Het pand wordt centraal ver warmd en bevat: beneden ka mers en suite en keuken; le etage 3 kamers en badkamer; 2e etage 3 kamers en zolder. Grondbel. 85.47:' straatbel. 47.82. precario 14.—. Aanvaarding en betaling 26 maart 1956. Bij de afslag wor den de percelen ook gecombi neerd aangeboden; Bezichtiging woensdag '5 en donderdag 16 febr. 1953 Van 112 en van 2—4 uur. Int. en toegangsbew. t.K.v, de notaris. Tulnlaan 102, OPENBARE VRIJWILLIGE wegens sterfgeval Notaris P. Schabergte Schie dam zal op vrijdagen 17 cn 24 febr, 1950, telkens des v.m. 11 uur, in het gebouw Arcade. Lange Haven 71 te Schiedam, in het openbaar verkopen bij velling en afslag: Ï-H. Twee afzonderlijk td vel len.panden, elk bevattende een vrije beneden- cn bovenwoning, met erven, te Schiedam, aan de Goereesestraat 18, op de hoek van en aan dc Rozcnburgse- straat 28 en aan de Rozcnburg- sestraat 24 a-b, kad. sectie M, nas. 3918 èn 3917, resp. groot 68 ca en 77 ca. Bij de afslag worden de perce len ook gecombineerd aange boden. -":- Verhuurd p.w.: Goereesestraat 19 voor f 7,40; Rozenburgse- straat 26 voor 8.15; Rozen- burgsestraat24 b voor 7.40: Rozenburgsestraat 24 a voor 8.15. Grondbel.. perceel I: 34.74; straatbel, 19.47; precario 6,-. Grondbel. perceel II: 32.08; straatbel, f 17.98; precario 6.-. Bezichtiging woensdag 15 en donderdag 16 febr. 1956 van 10— )2 en van 2—4 uur. Aanvaarding en betaling 26 maart 1956. ïn). en loeganR«bew. t.k.v. de notaris, Tuinlaan 132, Een ideale loafer *ao> de moderne man. die prijs stelt op een gemakkelijk ichoen Prachtig YACK-CALFS met lederen of poro-rubberzool in zwart en bruin vanaf GSfLVESEJUFRSlt Op de afd, „bevolking" der gemeen te-secretarie kan een worden geplaatst. Ulo-diploma vereist Bezoldiging naar gelang leeftijd. Eigenhandig geschreden sollicitaties dienen, voor 19 febr, a.s. te worden ingezonden aan' de chef van de afdeling „bevolking" der gemeente-secretarie, Nieuwstraat 26, alh. Voor het beheren (schoonhouden enz.) van Bet Wijkcentrum in Nieuwland wordt gevraagd Op de hoogte met de betreffende werkzaamheden. Woning boven het wijkgebouw is disponibel. Sollicitaties aan de directeur van de GEM. DIENST VOOR SOCIALE ZAKEN, Broersveld 143, Schiedam van prima kwaliteit 1 persoons 2persoons S 19.50 33.75 'frisse, felle kleuren. 1 persoons 29.90 2 persoons ƒ37.35 140x180 ƒ5,50 4.95 160x210, extra zware kwal. 8.85 blokpatroon, (fabrikaat van Wijk) 1 persoons 2 persoons f 46-25 62.25 ORANJEGALERIJ 11 - Teïef, 67844 Aangesloten bij het d.w.z. betalingen boven 100.kunt u over 6 maanden of. meer verdelen. Te koop aangeb. Naaimachines koopt u bij de vakman, Voor Schiedam het vertrouwdste adres. A, van Leeuwen, Hoogstraat 62, tel. 65783. Reparaties onder garantie. Betaling in overleg. Nylon kousen, le keus, 1.! 2.75, 2.98, met fantasie hiel 2.75, 2.98, 3,25. Be zoekt onze kousenbar. Mode huis „Camo", Schiedamse- weg 138, Schieweg 80, Botter dam. 10 korting, extra reclame aanbieding op onze nieuwe voorjaarscollectie. Wollen blouses 7.95, 9.95. Jersey blouses 9.95 tot 31.50. Pop lin blouses, mouw 4.95. Modehuis „Camo", Schie- damseweg 138, Schieweg Rotterdam.- Enorme sortering Vesten en Rokken. Jerseyrokken v.a. 14.85. Jersey Deux-Pièces voor 29.50. Japonnen ook in grote maten en dan nog 10 korting.-Modehuis „Ca mo" Schiedamseweg 138, Schieweg 80, Rotterdam. Te huur aangeb. Voor uw feesten geen stoe- len lenen bij de buren, maar bij ons kunt u ze huren. H. J. Sten tl er, Stoffeerderij Meubelmakerij annex Repa- ratiën, W. Franke!andsestr. 79, tel. 69974. Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, ge demonteerd, gemonteerd m. bijlevering van nieuwe ket- tingkast, spaken, spatborden en jasbeschermer, 37.50. Frans WaJtman. Rotterdam- sedijk 240, tel. 68948, I Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vuur en, Hoogstraat 106,. tel. 66720, In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Lessen Voor scooterles naar Autorij school H. P. Take, Jan Son- jéstraat 4. R'dam, tel. 36777, Permanent Wave Hélène Permanent met toe stel, het beste wat er is, compleet f 5.—. stroomloos 7.50. Op vertoon van deze advertentie '1.— korting! Dames- en herenkapsalon „Hélène", Rembrandtlasn 22, telefoon 67170, Diversen Alles op het gebied van glas in lood. „Aa-Ve" Glas-in- Ioodbedrijf. West Franke- landsestra&t 16, tel. 66280, Inlijsten van platen en foto's aquarellen en schilderijen, scherpe prijzen en toch 2 jr garantie. G. van Loenen, Dam 41-43. teL 66192, Show room: Vlaardingerstraat 6. Van Loenen voor Verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 41—43, telefoon 66192. Laat uw spiraal vermaken tot modem opklap- of kan- telbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres. D.UJL, Groenen dal la (Broersveldpad), tel 67028 (na 6 uur teL 66789). Ledikanten, matrassen, op» klapbedden, hutledikanten, kampeerbedden, enz. Kom eens praten. Nummerbrteven die naar on# - oordeel niet bonaiido op de Inhoud der advertentie reega ren worden niet doorgezonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1