C D Goede documentaire over het Leger des Heils Ontvluchte ge: Prijzen voor de jeugdige voetbalenthousiastèn voor 2 onder de Waterweg Vlaardingse vloot met treiler uitgebreid Koeriersters WBÊÊÈÈm Genoeglijke vrijetijdsbesteding Schilderende Studievrienden werken onder de hanebalken HUISVADERS EN -MOEDERS VOEREN HET PENSEEL DE Trein blokkeert T overweg Stopverbod in L. Niemvslraat WALDO-RMSCHGOL 69915 Burgerlijke stand De veiligheid bij Gusto Huldiging bij Schiedam Verhoging van Antwerpse haventarieven Geen handel in nuchtere kalveren Tweeduizendste schip is binnen Dieven in haven veroordeeld Kring Dordrecht Nationale Unie Plotselinge dood Oud-wethouder van Hilleg'ersberg 70 Biesboschboeren kregen schade vergoedingen Reünie-avond van bureau MECCA Vrachtauto door tram gegrepen Gestolen fietsen terecht SCHIE DA M EEN BROODBEZORGER EEN BANKETBAKKER-BEZORGER 2 Woensdag 8 februari 195o TT^7£ denkt dat hij het gebouw Arcade aan de Lange ily Haven met zijn grote zaal beneden en de kleine zaaltjes boven nu wel op een prik kentzou zich nog wel eens kunnen vergissen. Want kenner ter plaatse bent u wel eens door die deur op de eerste verdieping gegaan en langs die steile zoldertrap omhoog geklommen, om op de vliering, direct onder de hanebalken, een groot schildersatelier te ont dekken, zo volledig en in zo'n gezellige wanorde van allerlei schildersattribuien als u zich maar kunt wensen. Het is de heel eigen haardstede van de teken- en schilders vereniging „De studievrienden", die met veel enthousiasme brandend wordt gehouden door 28 amateur schilders, jonge kerels en pensioengerechtigden, huisvrouwen en vaders, bureaumensen en handarbeiders. Zwart-gebaard )E lang- en zwartgebaarde schil der Jaap de Raat is de artis tieke leider van het gezelschapje, die met veel vakervaring en met een heilige bezieling gewapend dit bonte groepje voorgaat in de kunst. Hier op de zolder is hij op zijn domein. Daar zijn de kunstprodukten van Eijn leeriingen tegen de balken ge spijkerd geslaagde en ten dele mislukte daar staan de ezels in grote hoeken kris en kras opgesteld met half-voltooide doeken er op. daar liggen de werktafels rommelig vol met uitgeknepen tuben en potjes en pannetjes, daar schijnt zelfs de snorrende potkachel te onderstrepen, dat bet doel van de vereniging is: ..De bevordering van de schone leun sten", zoals staat geschreven. „Dat is het" PRATEND IN ZIJN ZWARTE baard buigt De Raat zich over de schouder van een huisvader-studie vriend, die op klein doek een stil leven schildert. Reeds heeft hij de penseel overgenomen en geeft een markerende streek langs de rand van een platte ,kom. „Kijk, dat is het," zegt hij en.de ijverige leerling knikt en gaat verderEen vrouw leeft rich uit in een portretstudie en fcrypt ccn goedkeurende knik van de „meester", alsmede een klein theorietje. En zo krijgen al de studievrienden een beurt, of se nu „vrij" schilde ren. of hun werk spiegelen aan een doodskop, een antiek tuitlampje. of een puk Graag neemt Dc Raat ook 2elf het penscel nog eens ter hand om een werkje op te zetten. Vrijetijdsbesteding. v; louter genoegen in kunstuiting, brengt deze Schiedammers van diverse pluimage op woensdagavonden en zaterdagmiddagen tezamen op de zolder. Een bepaalde kunst richting wordt niet aangehouden en revo lutionair zijn deze studievrienden zeker niet. Ieder schildert op zijn eigen wijze cn leeft zij" voorkeur uit voor bepaalde onder werpen. En gestimu leerd door de opmer kingen vaD de artis tieke leider tracht hij of zij een eigen zegs wijze te vinden. Daar bij wordt er gewerkt aan de theoretische kennis en inzicht in de historische stro mingen. waarvoor op gezette tijden lezingen worden georganiseerd. AARDIGE VOORVALLEN tij dens deze tochten kruiden hel ■werken buiten. Zo gebeurde het eens dat aanvoerder Dc Raat. doortastend en stoer met open kraag, Over een oud hek klom om zo een onderwerp dat zijn aan dacht trok, dichter te benaderen. Het hek begaf het echter onder de schilder, die zich even later bevreemd terug vond in een stinksloot, tot grote hilariteit van zijn studievrienden, die hun voor ganger zagen tuimelen. „Het kroos zat me In dc baard", zegt Dc Raat grinnikend als hij de ge schiedenis verhaalt. Verbroedering T~)£ kunst verbroedert, wordt ge- rr- zegd, en dat gaat voor. de studievrienden zeker op. De, liefde voor het schilderen maakt hen tot trouwe makkers, die elkaar met raad en daad ter zijde staan in de kunst. Is het voor velen niet' am jaloers te worden de kunstbroe ders-: én zusters zo met elkaar, te zien. optrekken, beheerst door die ener gedachte: genoeglijke vrije tijdsbesteding voor het schilderen^ én tékenen? En door hét1 te" doen krijgen ze inzicht-in de scheppingen van- de grote kunstbroers en genie ten, er des té meer van. Het is een prachtig voorbeeld deze huisvaders en -moeders en jonge mensen, on geacht afkomst en positie, zich ac tief met de kunst te zien bezig hou den; een voorbeeld mag het nog eens gezegd worden? dat navol ging verdient. Bestaansrecht In januari 194.9 werd de vereni ging opgericht, nadat er al uitwis seling tussen een aantal amateurs plaats pond. doordat men elkaar Aeerde kermen bij de omzwervingen in dé omgeving van de stad, Geza menlijk kon men een leraar gaan be kostigen en bewijzen, dat een der gelijke vereniging bestaansrecht heeft. Dat is inmiddels op ondubbel zinnige wijze gebeurt, getuige al leen al het aantal inzendingen van dc studietirienden voor de tentoon stelling „Schiedammers uiten zich" (40 merken.'!. Jaap de Raat en zijn mensen doen het dan toch maar.' Vsn twaalf tot tien minuten voor één gistermiddag is de spoor wegovergang in de Oversctnesc- straat voor het verkeer gesloten geweest. Een treinstel kwam juist op de overweg tot stilstand door dat de remmen van dc locomotief vastsloegen. Er moest gewacht wor den-op een andere trein, die het treinstel wegsleepte. Het r.k. Toneelgezelschap „Bre- derode" viert maandag a.s. in Mu sis Sacrum de vastenavond. Bij deze gelegenheid wordt natuurlijk ook een toneelstuk opgevoerd door de spelers: hiervoor is gekozen „De gelukkigste dagen van je leven", een blijspel van John Dighton. Na afloop is er een carnavals-bal met attracties. „Kijk." zegt Jaap de Raat, terwijl ,hü met zekere hand een verfstreek maakt, „dat nog een tikkeltje aan zetten, dat haalt op". De leerling brengt keurend het hoofd achter uit en knikt instemmend. B, .en w. van Schiedam hebben op U januari besloten om een stop verbod vast te stellen op het noord oostelijke deel van de Lange Niéuw- straat tussen de. toegangsweg naar het postkantoor én de Hooikade, het deel van de weg dus dat pas. is aan gelegd. Dit is gedaan in de overwe ging dat de zettingen van de onder grond onder de tijdelijke bestrating door het verkeer ingereden dienen te worden en dat het om die reden ongewenst is om op dat-deel van het wegdek voertuigen te laten stil staan. Geparkeerd kan dus worden aan de andere, oude kant van -de weg. ■.Van dit besluit staat voor iedere belanghebbende beroep open gedu rende een maand. Het beroep moet gericht worden aan HM. de Konin gin. maar ingediend bij. de Com missaris der Koningin in de pro- Op hun eigèn kunstzolder, onder de hanebalken in gebouw Arcade, schilderen „De Kunstvrienden" in hun vrije tyd. Huisvaders en huis moeders hanteren het penseel met vaardigheid. (Advertentie i-Af-J Apothekers nachtdienst: Apotheek M, M- H. Evers, Lange Haven - 81. Bellen bö ongeval: G.G en GD Tuini aan 00. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags)' van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten; Rdc. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behaJvs donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Schild er ijec-ten toonstellingen van de Start*- groep (tot 20 februari) en van Karei Appel (tot;27 februari). Geopend dagelijks van .2 tot 5 uur. ook des zondags van 2 tot 5 uur. Op woensdag- en vrij dagavond van 710 uur. BIOSCOPEN Passage, 2, 7 en 9.15 uur: „De brug gen bij Toko-ri" Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Saadia VOORSTELLINGEN Openb. Leeszaal 8 uur: LezingAd den Besten over experimentele poëzie. Irene, 8 uur: Ned. Chr. Metaalbe- werkersbond. Begroetingsavond. Chr. Soc. Belangen,.3 uur: Singel kwartier contactavpn.d .voor de jeugd. Musis Sacrum: 1.30'en 8 uur Film ..Journaal van W. Ft' 1955". Tivoü, 8 uur: HermesDYS con tactavond. Uitvoering van DOK De Christelijke Gymnastiek-vereni- ging „Door Oefening Kracht" geeft op donderdag 16 februari in het Passage-theater' weer-een grote uitvoering, waarin ceh beeld ge geven wordt van hef- practisclie werk van de vereniging. Maar dan in een vorm die hèf aankijken waard is. Vele afdelingen, zowel meisjes en jongens als de volwas senen komen op de maf of aan de toestellen, terwijl ook het tamboer en pijperkorps zich niet onbetuigd zal laten."' Voor vrijwilligers der reserve gemeente- en rijkspolitie en hun dames uit Schiedam, yiaardingen, Maassluis, en Maasland1 organiseert het nationaal instituut t Steun Wet tig Gezag op 9 februari een fees telijke bindingsavond in: Arcade. Er. zullen op deze avond enkele redevoeringen worden uitgesproken en het toneelgezelschap Brederode geeft een opvoering van hetblij spel van John Dighton '-„De gelük- kiste dagen van je leven'*. GEBOREN: Pieter, z. 'y. L. Oos terman en G. P. Bleecke: Karen W„ d. v. L. Wassink en A.-C. Peters. Cornells T. P.,z. v. P. N, Arons en M. Zuïdmuider. Johannes.' z. v. C. dé Jong en Th. >1. van Hulst. Cor nelia C., d. v. J. Zevenbergen en C. D.. van Es. Jannigje P. M., d. v. J. A. Tol en M. van Nugteren. Johan z. v. J. K. B.'Benningshol en A. Poortvliet. Cornells G. J. M„ z, v. J. Peeters en M. C. W, Dielis sen. Anita J. F„ d. v. C. Batz en D. J. C Budding. Maria.A. H. en Wil helm ina L. F., tweeling van H. J. Stadegaart en E. L.- W. Hagen. OVERLEDEN: W. Brand, 81 jaar wed. van J. de Voogel. Vervaarlijk blonk het koper van. het muziekkorps van het Leger des Heils over de balustrade van het balcon in de zaal van Irene, waar gisteravond een zeer speciale bijeen komst is gehouden door het Leger. Maar vervaarlijk was het werk niet van dit korps, het begeleidde slechts op magistrale wijze dc samen zang van de honderden aanwezigen in de zaal. Met een vlotte hartelijke speech opende majoor J. H. Drentje de bij eenkomst, waarbij hij een speciaal welkomstwoord richtte tot majoor B. Verkaaik en de kapiteins Krommen hoek. Het echtpaar Krommenhoek is nl. gisteravond pas uit Suriname ge arriveerd en zat voor het eerst weer temidden van de Schiedamse vrien den. In Curacao, Trinidad en Suri name hebben zij gedurende zes jaar mooi zendingswerkverricht. Trots was .de heer Drentje dat hij de film „In Opmars" kon vertonen. Deze rolprent in twee delen is in opdracht van het Leger des Heils vervaardigd en door Nederlanders in Nederland opgenomen. Het is een documentaire geworden over het doel en streven van het Heilsleger, maar ook over het. schier eindeloze en zo vaak hopeloos lijkende werk van de mannen en vrouwen in de donkere uniformen, die men zo vaak alleen maar kent als de zangers op de hoek. van de, straat, als de geduldige wach ters bij de kerstpotten. Het is sober gehouden, dit lange verslag, dat tocht niet verveelt, er wordt geen ophef gemaakt over. het werk, maar wat blijkt er niet een opofferingsgezindheid uit van die stille werkers. De illustratie van een brok praktisch Christendom, waar Het toezichthoudend personeel van de werven Gusto Schiedam, Slikker veer en van het mijnbouw-bedrijf Geleen-Limburg besteedde dinsdag-, avond haar aandacht aan de proble men rond de. veiligheid in het be drijfsleven, De avond werd ingeleid door de heer ir. F. Smulders, waarna dr. Roeters van Lennep, de bedrijfs arts in Schiedam sprak over een so ciaal vraagstuk: de revalidatie. De chef van de veiligheidsdienst bij de Koninklijke Hoogovens de IJoraiden, de heer van der Wal hield op deze contactavond een lezing over de' veiligheid tijdens de werkzaam heden in de fabriek. Eén film gewijd aan het veilig werken werd daarna vertoond. De benedenzaal van de Am- stclbron was goed bezet. De bedoe ling van deze bijeenkomst was om de bazen en de chefs meer vertrouwd te maken met de vele mogelijkheden ter bescherming van de aan hun zor gen toevertrouwde, personeelsleden tijdens dé produktie. De voetbal- en honkbalverehiging .."Schiedam" heeft gisteravond weer eens een contact-avondgehouden, die ditmaal sterk in het teken van de junioren stond. Want deze jeug dige voetbal-enthousiasten, die juist gisteravond een groot aanïSl prij zen hadden weggehaald bij de spel regeltest, werden nog eens gehul digd door voorzitter J- v. d. Touw. Maar ook de jeugdleiders, de heren P. Zonneveld, C. J- Reijnierse M. Vis werden even in het zonnetje gezet voor het' werk dat verricht hebben met men aandachtig naar moet kijken. Inderdaad een goede propaganda film. die tevens een levensverhaal genoemd kan worden. Tussen dg twee gedeelten van de film in werden door de zangbrigade nog liederen gezongen. ROTTERDAM De 25-jarige timmerman S. L. EL, die ih de nacht van vorige week woensdag uit het hoofdbureau van politie was gevlucht, is gistermiddag aangehouden. De recherche had hier en daar haar voelhorens uitgesto ken en er lucht van gekregen, dat hy bij een vriend in huis was, die in het westelyk stadsdeel woont. Toen men daar gistermiddag een kijkje ging nemen, verraste men de vluch teling in een hazeslaapje. Na de doorgestane emoties, lag hij op de divan wat te rusten. De man die door het politiebezoek geheel werd overrompeld, vertelde, dat hij juist van plan was zich de volgende mor gen by 'de politie te melden. Bespreking over: ANTWERPEN. De gemeente-, raad van Antwerpen heeft maandag avond met gesloten deuren bet on derzoek voortgezet van de kwestie der verhoging van de haventarieven ter sanering van de financiële toe stand van de exploitatie der Ant werpse haven. In beginsel zou besloten zijn nu reeds de tarieven te verhogen voor de kranen die voor een aanmerke lijk deel betrokken zijn in het chronisch tekort dat nagenoeg 250 miljoen frank bedraagt Op de vergadering werd mede gedeeld dat de besprekingen met de regering worden voortgezet om op het nationale vlak een oplossing te vinden voor het tekort in de haven en om het uitbreidïngspro- gram te financieren. Bij drie graden vorst LEIDEN. De Nederlandse Ver eniging tot Bescherming van Dieren heeft' zich met het volgend verzoek gericht tot de gemeentebesturen van plaatsen, waar veemarkten ge houden worden: r „Ons bereikten herhaaldelijk klachten over het feit dat op onze veemarkten in Nederland ook bij hevige koude nuchtere kalveren worden aangevoerd en verhandeld. Ookv an de zijde van veehouders werd ons op diteuvel gewezen. Hierbij mogen wij dringend verzoe ken een zodanige regeling te willen treffen, dat het voortaan verbóden zal zijn genoemde dieren in de-opén lucht op veemarkten aanwezig te hebben, en te verhandelen, indien er temperaturen heersenvan drie graden celsius onder nul en lager. Mogelijk zou dit in degemeente verordening zijn vast te leggen". Gisteren, is het tweeduizendste schip van. ditjaar de haven van Rotterdam binnengekomen. Het was het 21.000 brt metende stoomtank- schïp ,,Vasum" van Shell Tankers N.V. te 's Gravenhage dat met .een lading olie van Mena Al l Ahmadi kwam en ligplaats koos bij de B.P.M. te Pemis. Vorig jaar arriveerde het 2.000ste schip op 11 februari.Toen was het het m.s., „Domburgh" van Wm. H. Müller en Co N.V, te Rotterdam. Conform de eis van de procureur- generaal heeft het Haagse Gerechts hof vanmorgen de 22-Jarige Rotter dammers-" C. G. V. en C. J. de G. veroordeeld tot- gevangenisstraffen van resp. twee-en-ecn-half en an derhalf jaar. De tijd, welke de ver-, dachten reeds in voorarres zitten, erd van die straffen afgetrokken. Beide^: mannen waren door de rechtbank in Rotterdam reeds tot dezelfde .straffen veroordeeld. Ze werden schuldig bevonden aan ver schillende diefstallen in de Rotter damse haven. Ze stalen kostuums. erncht neooen mvt 1 shag, sigaretten en schoenen totaal goed r®sultaat. De leideis kregen ter waarde Van enkele honderden het_ clubinsigne opgespeld. gu]dens. Maer ook mevr. L. v. d, Kooy- Muilwijk en de heren H. M. Zon neveld en. J. v. Gent werden nog gehuldigd vóór het onvermoeide werken; besteed aan. het clubblad dat thans 10 jaar bestaat. De heer <L - Touw bood hen als bewijs erkentelijkheid elk een ge schenk aan. Verder werd de geslaagde con- tacUavond gevuld met muziek van de eigen band en met schetsjes doer leden, zelf .opgevoerd. Op een vergadering in de Am- stelbron is het voorlopig bestuur gevormd van de kieskring Dor drecht (waaronder ook Schiedam valt) van de Nationale Unie. Zit ting hebben thans de heer A. M. Parmet uitSchiedam (waarnemend voorzitter), de heer Th. E. van Gent en-ir. Schmitz uit Delf. -Dé hoofdbestuursleden van de NU ir. R. C. A. F., J. van Lissa- Nessèl en dr.- J. :M. E. M. A. Zon- nenberg hebben- gesproken over doel en streven van .de partij De Nationale Unie .is voortge komen Uit de Katholieke:Nahonale Partij (groep Weiter) en wordt gevormd door party-mensen, die niet wensen samen te gaan met de KVP. Men is thans bezig om in allerlei plaatsen een regionale partij-organisatie op te bouwen om deel te kunnen nemen aan de Kamerverkiezingen. De uitreiking van de prijzen van In de eerste afdeling' kwamen de te£n de junioren-test voetballen, had gis-, S.V.VJers aiet.47 puntein in ber dinghies, rubbervlotten voor tien - u"+ ^ne.,v?°.r ó.r.le^Tlss' oersonem die wanneer eventueel ge- Gistermorgen is de 76-jarige J. C. van de Putte uit de Nobelstraat in de Sonmanstraat plotseling onwel geworden enin elkaar gezakt. In het Bergwegziekenhuis bleek, dat het slachtoffer was overleden. De heer W. L. M. Daniëls, oud wethouder en oud-loco-burgemees ter van de vroegere gemeente Hil- legersberg, is vandaag zeventig jaar. geworden. Een reden om nog eens even stil.té staan bij het vele werk dat deze stadgenoot op velerlei ter rein heeft verricht. De heer Daniëls is voorzitter van de Raad van Beheer van de groot handel in uurwerken "W, L. M. Da niëls N.V, te Rotterdam. Hillegers- berg kent hem vooral als oud-be stuurder van deze gemeente. Van 1928 tot de annexatie in 1941 had hij zitting in de gemeenteraad, na 1931 als wethouder voor. de Finan ciën. De nu 70-jarige heeft ook.nog korte tijd deel uitgemaakt van dé Rotterdamse raad. Voor Hiliegersberg maakte de heer Daniëls zich ook op allerlei andere terreinen zeer verdienste lijk. onder meer voor de Stichting „Piaswij ckpark". Veerdienst Dintelsas hervat Met' ingang van- vandaag is het veer DintelsasOoltgensplaat weer in dienst" gesteld. Het Brabants Watersaoodfonds heeft nu ruim anderhalf miljoen gulden uitgekeerd ter vergoeding van de waterschade in. 1954, Als bij dragen in .de kosten van het kade- herstei in de Biesbosch word uitbe taald 461.680.—. voor schade, gele- .den een agrarische bedrijven werd 662.341.uitgekeerd. De tegemoet komingen, toegekend wegens be drijfsschade in andere bedrijven, be liepen in totaal 333.837.De wa terschappen .het Zuidafwatèringska- naal cn de Beneden Donge ontvin gen tezamen 223.521.Tenslotte werd als tegemoetkoming in de her- stelkösten van beschadigd onroerend góed 37.004.beschikbaar gesteld. Wanneer van enkele kleinere pos ten wordt afgezien, zal voor de ver dere afwikkeling, van de schade aan de Biesbosch-bekadingen,nog een be-- drag van ongeveer 2 ton noodzakelijk zijn;;. v.-•-.*■-«. Er" 2ijn gisteravond in Odeon. heel ivat herinneringen opgehaald toen Reisbureau M.E.G.G-A. daar. een re ünie hield van ménsen die vorig jaar aan eén der reizen van dit bureau hebben 'deelgenomen; De vriendschappen, die -in de zomer zijn aangeknoopt, werden, nog. eens hernieuwd en er zullen waarschijn lijk" 'tal van .afspraken voor het nieuwe-"seizoen zijn gemaakt; Dit laatste zal dan mede de be doeling zijn geweest van het reis bureau, dat zijn gasten - op deze avond een gevarieerd- programma voorzette Na:het openingswoord van de bedrijf sly der, 'de heer A. Vis ser, konden de reizigers bekende plekjes herkennen, op enkele films over Oostenrijk. De revue „Metveel plezier" bracht daarna Willy Ver- voort. Mieke Telkamp. Willy Al- beti en vele andere artisten op het toneel. Op de muziek van The Mu sic Makers bleef men daarna nog enkele uren dansen. In de Polderlaan bij de Schild- straat is gisteravond een tramwagen van lijn 9 tegen' èen vrachtauto gebotst. Het voorbalkon van de tram werd ingedeukt en de ruiten knap ten; Van de vrachtauto werden de linkerach tèrwielcn onzet. Een ge deelte van de lading, die bestond uit uien, witlof en appels ging ver loren. Het tramverkeer met lijn 9 in de richting Hillevliet ondervond een vertraging van ongeveer 20 minu ten. In de richting van de stad was het ongeveer. 10 minuten gestag neerd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Den Haag heeft de heer S. van Gelderen, uit Overveen benoemd tot ambtenaar, .die belast zal worden met advieswerkzaamhe den op het gebied van de lichame lijke opvoeding en sport. Wanneer de Algemene Raad yan de „Gemeentelijke Gasvoorziening Zuid-Holland" aan het betreffende voorstel haar goedkeuring hecht, lal binnenkort een tweede kraakgasleiding in Zuid-Holland worden aangelegd. De nieuwe leiding zal, niet zoals-de reeds bestaande door de Maastunnel worden geleid, doch de Nieuwe Waterweg bij Vlaardingcn moeten door kruisen. Men hoopt dit werk te kunnen combineren met de aanleg van een zinker ten behoeve van de Rijksdienst Gasvoorziening. De levering van. raffinaderij gas door de NV de Bataafse Petroleum- maatschappy aan de „Gemeentelijke Gasvoorziening Zuid-Holland" (het lichaam dat de gasdistributie in deze provincie regelt) zal in de naaste toekomst aanzienlijk worden uitge breid. De capaciteit van "het thans aan wezig kraakgasnet is onvoldoende om (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN. Vandaag maakte de VL 27 „Burgemeester Heusdens" van de nieuwe rederij ,J)e Nieuwe Mercurins N.V." de officiële proefvaart. Het is de eerste in Vlaardingen gebouwde treiler door Werf I. S. FIgec voor een Vlaardingse rederij. Rnlm 30 jaar geleden werd de laatste in Vlaardlngen voor rekening van een lokale redery gebouwde iogger aan de vloot toegevoegd; in de oorlogsjaren kwam nog een elders gebouwde logger gereed. De VL 27 „Burgemeester Heus dens" maakt een voortreffelijke in druk. De bouwstijl is voornaam, de uitrusting en inrichting voldoen aan de modernste eisen. De treiler heeft de volgende afmetingen: lengte over alles 41.80 meter, breedte op groot spant 7,20 m, holte in de zijde 3.80 m. Ingebouwd is een Werkspoor-diesel motor van 650 pk. De VL 27 heeft een handhydraulische stuurmacbine en een electrische trawhvinch. De kruissnelheid bedraagt 11.5 mijl. De VL 27 heeft de.modernste nau tische apparaten aan boord: naast de peilinrichting bezit het een decca- plaatsbepalingsapparaat (voor radio grafische plaatsbepaling van de vis)/ een echolood niet visloep en heeft ze teravond in de grote zaal van het Volksgebouw plaats. Deze test is voor de vereniging Schiedam wet een zeer bijzonder succesvol ge weest. Met een totaal puntenaantal van 64 kon een der junior-leden de grote wisselbeker uit handen van den heer H. Bijloo, voorzitter van de afd. Rot terdam, in ontvangst nemen. Behal ve deze wisselbeker kreeg Schie dam nog de blijvende 1ste prijs: een zilveren schild. De A junioren ontvingen een be ker als besten in hun afdeling met 24 punten, terwijl dit ook het geval was voor de B-junioren met 20 pun ten. De heer Bijloo wees het zeer groot aantal junioren erop, dat zij een voorbeeld aan de leden van Schie dam konden nemen en herinnerde er aan, dat in de loop der jaren.is bewezen dat een voetballer, die'zijn spelregels goed kent niet alleen een goed, doch ook een fair en sportief sportmens wordt. 43 punten voor de 3e. H.D.V.S. met 39 voor.de 4e en.SVDPW met. 30 punten voor. de 'laatste prijs. Voor 'de prijsuitreiking hield de heer Bijloo een causerie over het jeugd-voetbal. Spreker' wees op het grpte „karap" junioren in de afde ling Rotterdam, waarin wekelijks gedurende het seizoen 540 elftallen in het veld moeien verschijnen. Dat zulks zeer veel 'Hoofdbrekens kost voor de programmaleiders, behoef de geen betoog. De. voetbalsport kan veel bijdragen voor de karaktervor ming van de jeugdige speler; _hy drukte de jongens bijzonder op het ■hart stipt gehoorzaam te zyn aan de scheidsrechters,ook wanneer deze eens een fout maken. Na deprijsuitrei king draaide de heer Bijloo enige; kluchtige filmpjes. Bij de opening en de sluiting van de avond, heeft de voorzitter van de S.S.V,, de-heer L. van Syll, de heer Bijloo bedankt voor de moeite welke hij zich heeft willen getroos ten voor de junioren. personen, die wanneer eventueel ge vaar dreigt In enkele sekonden zijn opgeblazen; deze rubbervlotten heb ben zelfs een overkapping. Bijzondere aandacht is besteed aan de verblijven voor de gehele beman ning. De schipper, de stuurman en de machinist hebben een eigen cabine. Daarnaast zijn .er twee gecombineer- Aan het politiebureau Sandeling- plein staat weer eert groot aantal fieten die- in de laatste tijd onbe heerd zijn aangetroffen. Zondag tus sen '30 en- 16 uur bestaat er voor hen, die een karretje kwijt zijn de gelegenheid eens te komen kijken of hun fiets er bij is- Ook'zij die aangifte bij de politie déden' worden uitgenodigd. de slaapverblijven, die in open ver binding met het kombuis staan. Men heeft vaste wastafels en een dou checel. In het bijzonder in de „captain's room" achter de met teakhout be klede brug blijkt dat geen kosten zijn gespaard om de VL-27 de-allure te geven van een (wij zouden- bijna willen zeggen) modern koopvaardij schip. Morgenochtend vertrekt de VL 27 voor de eerste maal ter visvangst. deze uitbreiding te-kunnen opvangen. De uitbreiding van het net is zo ge kozen, dat in aansluiting op de be staande leiding een ringleiding ont staat waardoor tevens een veilige en ongestoorde distributie wordt ver kregen, Met de'Rijksdienst Gasvoorziening ïs reeds overleg over de coördinatie van ;de werkzaamheden gepleegd. De aanleg van de zinker voor de „Ge meentelijke Gasvoorziening „Zuid- Holland" zal een bedrag van naar schatting 850.000,-— vergen.Er ko men vijf leidingen met een doorsnee van 15 centimeter ieder. Rotterdamse kappers behaalden successen De eerste ronde van de kampioen schappen van Nederland georgani seerd door de Technische- Ontwik kelingsclub voor dames- en heren kappers, is een waar succes gewor den voor de Rotterdamse deelne mers. Geplaatst werden voor. de tweede ronde:'1:. Bii de heren; 1, J. S- Rïeune; 2. G. Bergwerff; 3. K. Damme; 4. J. Willemse; 5- H. D.Adams, allen te Rotterdam. - Bij de .dames: 1. mej, Leuzen, Den, Haag; 2. mevr. Ark-Selie, Rot terdam; 3. Magrom, Delft; 4. yxej. Krijzen, Den Haag; 5.. mevr. De Riés. Rotterdam. v Bediendenconeours lieren: "1. J. Swaab; 2. Maal,beiden uit Rotter dam; 3. Smits, Den Haag. Bediendenconcours dames; 1. mej. Komijn; 2- mej. Dom. beiden te Rotterdam; 3.- mevr.. Kooy, Gouda. C00PERATIED.es. j- gevraagd: voor volledige wijk. Vast loon en gunstige provisie-reg. voor. de bediening van halve broodwijk. Aanmelden, dagelijks Kethelstraat 10. Fotograflft Voor pasfoto's naar K. van Vu uren, Hoogstraat 106.. tel. 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar, ;- Diversen Voor alle schoenreparatie is Bata beter en voordeliger. Spoedreparaties klaar ter wijl u wacht. Hoogstraat 111. tfummerbrieven die naar ons oordeel niet bonaf5de op de inhoud der advertentie reage ren worden niet doorgezonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1