C D Koeriersters Bejaard echtpaar slachtoffer van giftige kolendampen Man (77) vluchtte nog naar reddende deur van Ad den Besten Moderne poëzie staat in de belangstelling Ready boekt !n nederlaag tegen Rotterdam 2 Schiedam heeft de eerste hulp-z wemóndèrvvij zer s W.E-journaal '55 toonl de grote bedrijvigheid Valentijndag-hulde voor vier Rotterdammers EEN 8RIL Eerst vele uren later ontdekt EEN GESLAAGD INITIATIEF Een man van Adel Schaak bij ESS TAFELTENNIS Dik Trom voor de jeugd van wijk 5 Hennes-contact W NIEUWTJE IN NEDERLAND Cockie Gastelaars geslaagd j Brandje bij Pluvier De Spaarbank in januari Gevarieerde avond van het groeiende Singelkwartier Door bromfietser aangereden Inbraak in kerk 50 Bekeuringen Burgerlijke stand 'Voor oud-werknemers en personeel Uitspraken van de rechtbank P. VAN DER LEEDEN VRAAGT ONTSLAG BLOEMEN VOOR VERDIENSTE Nieuwe Koers gaat jaarcongres in Miljard Oostxnark voor Oostduits leger SCHIEDAM DAMESMODES W. v. d. BURG NETTE MEISJES Donderdag 9 februari 1956 In de bescheiden woning aan de Hagastraat 46 te Schiedam heeft zich in de nacht van dinsdag op woensdag een stille tta- gedie afgespeeld waarbij een bejaard echtpaar het slachtoffer is geworden van de giftige kolendampen die door de kachel in het huisje zijn verspreid. De 75-jarige mevrouw M. van Lecu- Wen-Schewc is overleden aan de gevaarlijke kolendampen, ter wijl haar 77-jarige echtgenoot, de beer A. A. van Leeuwen liet aan een toeval dankt dat hij er nog het leven afgebracht heeft. Eerst woensdag: mor gen werd de politie door de buren gewaarschuwd dat er iets niet ia orde was in de bedoelde woning. Een holenhande- Jaar die daar aangebeld bad, werd niet opgengedaan cn bovendien brandde het licht nog in de huis kamer. Omstreeks haii elf verschafte de politie onder leiding van een inspec teur zich toegang tot het huis en al direct was het duidelijk dat er iets mis was. Want vlak voor de deur lag de heer v. L. op de grond, met het gezicht naar beneden ge keerd. Jn de Imiskamer werd me vrouw v. L. aangetroffen, levenloos in een stoel vlak bij de kachel. Blijkbaar heeft de heer v. L. nog ?etracht de deur te openen, maar is niet zover kunnen komen. Hjj viel echter met het gezicht dicht bü de kier van de deur en dit feit heeft hem waarschijnlijk hef leven gered. De politic trad direct doortastend op. De man werd naar buiten ge sleept en er is geruime tijd kunst matige ademhaling op hem toege past. Men slaagde erm om bij de be jaarde man de levensgeesten weer op te wekken. Met een ambulance zfin beide slachtoffers naar de dr. Nolet-stichtlrig overgebracht. Hier bleek mevr. v. L. reeds overleden te zijn. De man was gefrieel tmiten wes ten, maar verkeeerde - gisteravond niet meer in levensgevaar, BEZOEK WERD ONWEL Over het verloop van de tragedie kan nog het volgende gemeld. Het echtpaar had dinsdagavond bezoek gehad van een ander echtpaar en een dame, daar in de buurt woon achtig. De bezoekers begonnen zich echter niet goed te gevoelen en na men tegen 11 uur afscheid. Een van deze bezoeksters, mevr.' S. uit de Nieuwe Maasstraat voelde zich nog de volgende ochtend niet geheel wel. De politie, nu neemt aan dat om streeks 12 uur het achtergebleven echtpaar v. L. hetbewiistzijn moet hebben verloren tengevolge van de kolendampen. Zoals gezegd heeft de heer v. L. toen nog de vergeefse po ging" gedaan om de deur open te gooien-,Maar het was al te laat; hem ontbrak de nodige -kracht Een van dc buren wist nog te ver tellen, dat het hem was opgevallen dat er om 12 uur:nog licht brandde in het huisje, maar hij heeft toch niet kunnen vermoeden welk. een vreselijke tragedie zich daar aan het afspelen was. De. oorzaak van de tragedie moet waarschijnlijk hierin worden gezocht, dat men de kachel te vol met kolen heeft gevuld. Hierdoor werd de trek door dcschoorsteen afgesneden en de kolendampen werden langs an dere weg afgevoerd, dc huiskamer in. Voor p.v. Gusto: „Een man van Adel" heette het toneelstuk, dat de Maasstadspelers woensdagavond in de Stadsgehcor- zaal te Vlaardingen voor leclen van de personeelsvereniging Gusto op voerden. Hot stuk, een komedie, van de En gelse schrijver Somerset Maughan. verhaalt van dc zeer grote liefde van een Spaans edelman voor een En gelse weduwe. Hieruit vloeien vele verwikkelingen voort, omdat de da me in kwesie absoluut biet van haar vurige bewonderbaar gediend is en vele uitvluchten verzint. De Maasstadspelers brachten dit stuk met vaart en charme. De vele aanwezigen hebben hiervan uitste kend genoten. In dé pauze speelde het End Acte- •-< ensemble operette melodién. De heer J. Bastian. vice-voor2itter van de p.v. sprak enige woorden van welkom. De uitslagen voor da winterwed- stryd waren: Groep B Reitsma—v. d. Velde V*v. EdenMeijer- 0—l. den Uijl—-Groen, Sr. 1—0; groep. 2' KTeijheeg—Hérsbach 1—0, Groen Jr.rrrün erzeel ïi—v. GrootveM '-Donkhorst 0—1. Malkus—v. Etten 01; groep 3c Slagmoten—Koster fllt. groep 4: v.. Leerdam—Tim- iners 1.—0.Hartevëlcf—Voogt. I0- Er werd slechts één' partij voor de percentagewedstrijd gespeeld: Mar- bus—v. Zanten 0—L Vrijdagavond zal-de competitie wedstrijd plaats hebben tussen Ba rend recht en E.S.S- De wedstrijd wordt gespeeld te Barendrecht Schoorsteenbrandje De brandweer rukte gisteravond part de ladderwagen uit en doofde jee* «en ratnoneur een schoorsteen brandje bij de familie P. T. S-inde paulus Potterstraat, brandmeester J. de Jager, had de leiding. Een onverwacht grote opkomst bij de literaire lezing van de .heer Ad den Besten, over moderne poëzie in de bovenzaal van de gemeente-bibliptheek, heeft bewezen dat het een ge lukkig initiatief is geureest van de Schiedamse boekhandelaren en van de bïblioheek om deze terzake zeer kundige dichter ook in Schiedam het .woord te geven. De moderne poëzie en met name de experimentele heeft (naast Paul Rodenko op papier) in Ad den Resten zijn beste vertegenwoordiger naar buiten, dat hebben de aandachtige toehoorders gisteravond kunnen ervaren. Gezien het feit, dat hei bovenzaaltje geheel gevuld was met belangstellenden, verdienen dergelijke lezingen in de toekomst de aandaipht. - „MET DIT EXPERIMENT is de draad weer opgenomen van voarde oorlog toen onder leiding van ,-Ary Prins ook dergelijke avonden, "wer den georganiseerd", zo spra'k wet houder mr.-M: J, van Kindaren, die boekbandelaar J. ,S. van Leeuwen dank bracht voor het opnemen van contact met de heer Den. Bestan. Tevoren had reeds de heer J, van Zanten, chef van boekhandel Van Leeuwen,, een inleidend woorj gesproken. Hoewei Ad" den Besten eigenlijke groepsbetekenis niet reet een experimenteel genoemu. moet worden, is hij dank zij zijn relaties o_a. als redacteur van de Windroos-uitgaven met de jonge experimentele dichtersgroep, die zich de „vijftigers" noemt een uitstekend pleitbezorger van. deze moderne poëzie. In een goed voor bereide lezing sprak hij levendig- en geboeid over „Het wezen en het karakter der moderne, poezfe^. waar- fcij hij verschillende gedichten, voor las, die .zijn betoog kracht .bijzet ten. 'Afkeurend, sprak hij over onze fantasieloze en genivelleerde tijd, waarin het snobisme hoogtij viert. De poëzie, hoewel eigenlij keen nut teloze zaak, heeft iets te betekenen, én kan in een behoefte voorzien. Zelf noemde Den Besten het dich ten de enige mogelijkheid om zich zelf duidelijk te maken, wat Mj denkt Over dié duidelijkheid^ althans gebrek daaraan, werden, moderne dichters nog at. eens aangevallen. Ifïets is echter minder tuanr, dan de bewering dat de moderne dich ters niet verstaan willen, warden.. Ze experimenteren, vinden de voertaal afgesleten, zeggen het in oorspronkelijkheid op een. andere -mamer dan voorgaande generaties, maar missen evenmin ais- deze een. soewde instelKng- en al wat dien meer zij. nPoëzie is er atn de toer- Afgelopen week zijn* ondanks .de koude, de tafeltennis.weastryden.aor- roaal verspeeld. De binnensporten- hebben nu eenmaal het voordeel dat de wedstrijden kunnen doorgaan. De belangrijkste wedstrijd in de eerste klas was ongetwijfeld het treffen tussen onze stadgenoten Ready en Botterdam 2. De punten zijn voor beide teams zeer waarevoL De stand (in de onderste regionen) van deze teams is: Ready 5' ponten uit negen. Rotterdam 2 4 punten uit ne gen cn Effect Z punten, uit zeven. Ready trad erg verzwakt aan. Wirn Bruning en Ancire Gouka waren we gens militjhre dienst niet ter be schikking en invaller Ben Foet was ziek. Alleen Arnold Braak was van het oude team, verder werd 't team gecompleteerd met de gebroeders Van der Poort. Deze drie spelers wisten ieder een overwinning- te boe ken. Het dubbelspel werd verloren zodat ,-izc stadgenoten een 7—3 ne derlaag leden. Hierdoor kon Rotter dam zijn punten totaal op 4 hiengen ca blijft Ready met 5 punten nog net bo7.'su hun .egenstanders staan. Dé-wedstrijd tegen Effect 2 wordt drs voor onze stadgenoten erg be langrijk- Effect moet nog tegen Rea dy en. Rotterdam spelen,zodat er spanning is om 'de bezettmg van de- onderste plaats. Het is te hopen dat Ready- tegen Effect volledig aan. zal kvkuea 1 reder. Dc kans is dan groot dst Read)' dno met een overwinning pjt de bus za'. komem Dc tweede kJasser BTTS speelt, de tweece he:ft van de competitie wel zeer. wrsselvaRis, curst versloeg zij hef beven haar staande Feij^noortf zit echter veilig in de middenmoot van de afdeling. In de derde klas haalde als van zelfsprekend Wilton weer zijn. zo veelste 100 overwinning Het was nu Rabaver dat aan de- zegekar van de succesvolle scheepsbouwers werd gebonden. Over enige weken kan Wilton de vlag wegens het behaal- de kampioenschap uitstéken. Het is. in deze afdeling nog maar een kwestie van. tijd. De uitslagen van de afgelopen, week zijn als volgt. Tweede klas: Xerxes 4—NO AD Z 6—4. CB 1— NO.'.D 2 7—3, TCK 2—RET 1 8—2. 'Derde klas:. 151111011 2—GGD 1' 5—5, Ready 2—PTT 2 6—4, TCK 3—Elan 4 8—2. Vierde klas: Maccabi i—TCK. 5 46, NO AD 5—Hermandad 3 8—2, NOAD 4—H. enP.V. 1 9—1, Hagero 3—NOAD 6 91,, Ovine 2—PTTS 2 7—3. GGD 2—Ready 5 3—7, Germi nal 4 Ready 46—4, GVMR 6—TCK 6 ID0. vijfde klas: Wilton 4—Zuid- wjjk 4 4—6. FéiTo l—Ready'7 4—6, Hagero 4—PTT"' 3 4—6, PVH 3— Readv 6 7—3, Wilton 3—Coop. 1 83. Het programma voor de volgende week is als volgt samengesteld: Eer ste klas 17 fehr. Wifra 4—TCK 1, op dezelfde datum, gaat NGAD 1 naar Shell 1. Ready is voor volgende week vrij-. Tweede klas 14. febr. Esso 1 PTTS- L Derde klas Wilton 1—CB 3. kantine Wiltoo-Feyenoord. Vlaar- dingerdük. Vierde klas Favoriet 7— TSF.L lüfci AD DEN BESTEN kelijke dimensies van het .bestaan te onthullen". Met het gedicht „Het. beeld" van Paul Rodenko gaf spreker aan, hoe de dichter vaak zelf niet weet vmt hij pre- cies onder woorden brengt, ter wijl de buitenstaander namen gaat geven. Dat deze „geheimtaal" niet rede lijk is, maar ook geen leugen bleek, anaar ook - hoewel niet met zoveel woorden gezegd dat het verstaan, wel een aangelegenheid voor. de enkeling is. „Voor wie dit leest'-' van Leo Vroman toont hoe ook de mo derne dichter naar contact met dé lezer verlangt en. het misverstand uit de weg wil ruimen. Dichters zijn: géén principiële zonderlingen. JVïet enkele voorbeelden maakte Den Besten duidelijk, hoezeer de ttyrderne poëzie lichamelijke poëzie met de nadruk op de erotiek, Het gedicht heeft als bet ware huid en mond. „Gesproken" wordt van de ge borgenheid in de moederschoot, van de ieveansaDgst, de vrees om tot vol ledige existentie te komen, .Daarom verzeild men In het irritionele en het onderbewuste, dat zo de nadruk heeft gekregen door de moderne psycho logie. Ate dichter doet afstand van de logica, die het huitenwerkelüke niet achterhaalt en de .wereld ver start.- SIJN SCEPSIS toonde Ad den Besten aan het eind van de lezing niet de opmerking: „Ik hoop, dat ik niet helemaal voor dovemansoren heb gesproken." Had had beter kun nen weten door te bedenken, dat speciaal diegenen, waarbij "belang stelling voor de moderne poëzie werdverondersteld, op de lezing Apothekers nachtdienst: Apotheek M. NL H. Evers, Lange Haven 81. Bellen bij ongeval: G.G. en GD Tuinlaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens- dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten ILk. Leeszaal cn Bibliotheek, Dam, geopend tedere dag (bebaJve maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve donder- dags en zaterdags)' vsco 7., tot, 8.30.uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Schilderijen-ten toonstellingen van de „Start"- grocp (tot 20 februari) en van Karei Appel (tot 27 februari). Geopend dBgelijks van 2 tot 5 uur~ ook des zondags van 2 tot' 5 uur. Op woensdag- en vrij dagavond van 7—10 uur. BIOSCOPEN Passage. Alleen 2 uur: „De bruggen bij Toko-ri",. Monopole, 2. 7 en 9 uur: „Saadia". VOORSTELLINGEN Musis Sacrum, 1.30 en 8 .uur Pers.- vër. W. F. Film-journaal,.: Passage, 8 uur: Kath, Kring/Nieu we Comedia „Vals beschuldigd". Arcade- 8 uur: Nat. Reserve/Steun Wettig Gezag. Bindingsavond. De grote zaal van Irene was gis termiddag tot tweemaal toe tot de laatste plaats bezet met kinderen, die. met volle teugen hebben geno ten van de aardige film die gemaakt is van de legendarische Dik Trom. Dat was tydens een film-middag georganiseerd door een commissie van wijk V van de Ned, Herv. Ge meente. De.kwajougsstreken van de "dikke Dik Trom hebben tientallen jaren lang de jeugd vermaakt en de aantrekkingskracht schijnt nog niet verlóren te zijn gegaan. Tussen de voorstelling door wer- den de kinderen herinnerd aan de grootscheepse oud-papieractie die door wijk V georganiseerd is om gelden te verzamelen voor het nieuwe kerkelijk centrum. Lever, tien kilo oud-paper in, zo werd de kinderen verteld, en je krijgt een kaartje dat recht geeft op toegang tot een van de twee kïnder-voor- stellingcn, die op zaterdag 25 fe bruari in Irene worden "ehouden. Een goochelaar zal dan opvreden en een poppekast wordt vertoond. Dat- is wel de moeite waard voor 10 kg. oud-papier! Zoals steeds, was er ook gis terenavond weer-een prima stem ming op de contact-avond van Her mes—DVS, in de' grote 'zaal van Tivoli. De voorzitter van de contact commissie, de heer~L. Stouthandel verwelkomde de damesen heren en sprak de hoop. uit. dat deze avond in de geest van de aan wezigen. zou blijken te zijn. Een groot deel van de tijd zou in be slag genomen worden, door bet vertonen van enkele films, waar onder een tekenfilm en ook sport films, die voorde HDVS'ers van belang kunnen zijn. Voorts herinnerde de heer Stout handel eraan, dat op'5 maart a.s. in dé Beurs 'de kampioenswed strijden tafeltennis voor HDVS ge speeld zouden worden. Het is een gezellige avond ge worden. waarbij tot slot nog ge zellig is gedanst. Schiedam heeft een primeurtje gehad op zwemgebied. Want in het Sport- fondsenbad is dinsdag, voor de eerste maal in Nederland, daar het examen afgenomen voor de bevoegdheid „hulp van de zwemonderwijzer", uitgaande van de Kon. Ned. Zwem Bond. En tot de eerste ploeg die dit diploma ver wierf, behoorde ook Cocky Gastelaars, de bekende Schiedamse zwemster en kandidate voor de Olympische Spelen. geslaagden wekte hij voorts op om op de ingeslagen weg voort tc gaan" en zich te prepareren voor het diploma zwemonderwijzer KJJ.Z.B. Verder sprak hij de hoop uit dat de niet- geslaagden de moed niet zouden ver liezen en een volgende maal met. be ter succes het examen zouden her halen. Voor de bevoegdheid slaagden.de dames C. Akeman, N. van Arnhem. C. Gastelaars. G. Krikke en de heren W. Bruggeling. J. Doorneveld. H. v. Hattem en J.: v-'d. IJssel. ".•'.Vv:y. ROTTERDAM Doordat het rijk subsidie heeft ver strekt is het de KN.Z.B. mogelijk gemaakt in diverse plaatsen in het land, cursussen te organiseren voor de opleiding van deze „hulpen van de zwemonderwijzer". Het doel van de cursus is leden van. zwem vereni gingen waar -elementair zwem onder wijs wordt" gegeven -de theoretische maar ook praktischej kennis van de zwemkunst bij te brengen, 't 'Diploma geeft de bevoegdheid In verenigings verband elementair zwem onderwijs te geven, doch alleenbij aanwezig heid van een door- de KN.Z3.. ge diplomeerde instructeur. Ook in Schiedam ■is" een dergelijke cursus gehoudén, ónder leiding van de chef-instructeur van het Sport- fondsenbad, de heer J.. J. A. Garnaat; De cursus duurt 3 maanden en alleen zij, die In het bezit zijn van diploma 4 van de KXZ3. worden toegelaten tot het examen dat de cursus afsluit. Bij dit eerste examen dat in Neder land is afgenomen 'voor, dit nieuwe diploma, moesten de candidaten vol-" gens een der gebruikelijke metho den, hun leerlingen zowel op het dro ge als in het water, een der elemen taire zwemslagen onderwijzen. Ook theoretisch werden zij danig aan de tand gevoeld. In de examencommissie hadden zit ting de heren M. Boon en S. Heyers van de commissie zwemonderwijs en L. Krol en J. Stinne van de commis sie elementair zwemmen van de K.N.Z3. Na afloop deelde de voor zitter, de heer Krol, mede dat aan acht leerlingen de bevoegdheid was tospuit 3~ en bluseenheid"53 waren verleend, maar dat toe cann.daten uitgeru)ll onder leiding van brand, moesten, worden teleurgesteld. De b Bij de N.V. Motorenïabriek Plu vier aan de Sluisjesdijk, .brak van morgen een brand uit, vermoede lijk veroorzaakt door vonken uit eenlas-apparaat. Eigen personeel van het bedrijf heeft de brand ge blust. met twee... koolzuursneeuw- apparaten, zeven natblussers, twee tetra-apparaten, een straal van de fabrieksleiding. Zadels, kettingkasten, kisten met materiaal liepen schade op. De om vang van de schade is nog. niet be kend, vertelde de directie van net bedrijf. Bipseenheid 51, gereed schapswagen 1. ladderwagen 3. au- In januari .1956 overtroffen bij de Spaarbank Anno 1820 te Schiedam, evenals hij 'de meeste andere spaar banken de inlagen verre de terug betalingen. De cijfers bij deze spaar bank zijn echter wel bijzonder gun stig ('januari 1956 meer ingelegd dan terugbetaald i 550.373,84) Deels is dit echter toe te schrijven aan het feit dat per l januari 1956 het maximum rentegevend tegoed werd verhoogd van f 5.000,— tot 10.000.— Het totale tegoed van inleggers bedroeg per 31 jan, '56 f 17.755^38,48, verdeeld over 41.264 rekeningen. Hierin zijn begrepen 6.189 rekenin gen van jeugdige spaarders met een gezamenlijk tegoed van-f 101.302,35 (31 januari-1955 6.043 rekeningen met een tegoed van f81.834,29) In de bedrijven werd gespaard f 9.020,50 (januari 1955 f 7.634,25), door de Afhaaldienst werd aan huis ontvangen f 54.895,—. (januari 11955 f 47.410,—), met spaarbusjes werd gespaard f 13.615,40 (januari .1955 f 11.987,43). Aan pasgeborenen "wer den 46 nieuwe boekjes uitgereikt. De beschikbare middelen bedroe gen per 31 januari 1956 f 1.436.046,13, attent waren gemaakt, en dat de „valkomen nutteloze zaak" in de pauze door verscheidene gymnasias ten en h.b.s.'ers met vuur werd. be sproken. Van de gelegenheid om vragen te stellen werd goed gebruik ge maakt, waarbij Den Besten nog eens duidelijk toonde over een hem volkomen vertrouwde zaak, té spreken, door dieper op de ach tergronden in te gaart. Boekbandelaar A.- Roodbol dankte spreker aan'het slot voor zijn uit eenzettingen. en wekte de verwach ting, dat in de toekomst meer van dergelijke lezingen zullen worden georganiseerd. 1 De opkomst van de leden van „Singelkwartier" gisteravond in de grote zaal van het gebouw voor Chr. Soc. Belangen, was wederom bijzonder groot. Het blijkt bij alle evenementen met deze vereniging bijzonder goed te gaan. Aan het eind van dit jaar zal op daverende wijze_ (helaas niet in Schiedam) het zilveren feest van de vereniging gevierd worden en het bestuur hoopt alsdan het 900ste lid te hebben ingeschreven! Ben en ander memoreerde de voorzitter, de heer A. Teerds m zijn openingsrede. Mejuffrouw Witte van de Vereniging Pro Juventute heeft daarop in een causerie de moeilijkheden van de hedendaagse jeugd belicht. De gevaren voor' de moderne jeugd" zijn niet minder, eerder groter dan bij de vooroor logse jeugd, zo. meende spreekster. Sten i Hierna is door eigen* Teden; on der regie van mevr. E. van .Rossen- van Eijk het toneelstuk opgevoerd: „Als de plicht roept". De speelsters en spelers verwerken hun rollen naar behoren,.; waardoor de aanwe zigen na afloop met een daverend applaus dankten. Tot middernacht bleef men. bij ...een. dansje gezeiiig bijeen. Woensdagavond om zes uur'is de 61-jarige mevrouw M. W. uit Vlaar dingen op. de oversteekplaats bij de HEMA aan de Kotterdamsedijk door de bromfietser W. C. S. uit Vlaardin gen aangereden. Zij klaagde over pijn in de. borst, maar kon toch naar huis gaan. S.,! dié' klaagde over pijn iri de schouder is opgenomen in het Gemeenteziekenhuist e Vlaardingen. Door een ruit' aan de achterzijde in te drukken hebben onbekenden zich in de afgelopen nacht toegang verschaft tot de Wësterkerk aan de Aleidastraat. Enkele offerblokken werden opengebroken vermoedelijk Is: een bedrag van ongeveer 20 meegenomen- Bij een controle op de verlichting zijn gisteravond door de politie yij f- tig processen-verbaal opgemaakt, .waarvan vijfenveertig voor. overtre ding van de verlichtingsvoorschrif ten. meester C. J. Stok, GEBOREN: Hendricus L.. z. v. C, 3. H. van Zon en CL H. Vlasveld. Cornelia, d. v. H. van Vliet en E. C. Martijnse. Maria T„ d. v. A. G. Hogeling en C. J. v. «f. Voort. OVERLEDEN: C. Groenheiden 83 jaar vr. van "W. J, van Dijk, T. v. d. Ven 47-j. wed van A. M. Van Horssen. Een filmprogramma met als hoofdschotel het Wilton-F yenoord- journaal 1955,'is gistermiddag ver toond in rMusis Sacrum voor de oud-werknemers' vanW-P- en gis teravond YpOr .de: personeelsleden van het bfcdrijl De aanwezigen kregen van,- dé.eigen cineast van het bedrijf, de heer C,.'dé: Wit, ëeii indmkwelckend beeld van 'de gro te bedrijvigheid, die in alle gele- dingea in 1955 kenmerkend is ge weest voor WDtan-Fijenoord. Het zelfde programing ,rgaat vanmiddag' en vanavond^'weer in ,Müsis Sa crum respectievelijk' voor de oud-' werkneniers eti' de ;personeelsIeden Hi e'-uit blijkt'dat van de eerste ■earns alle^tï .WUton volgende week reu de volgende •\vee.it. oi>" woensdag- thnisspcelL Zaterdag a.s. speelt Rca- avond zal het nog cecs vertoond 'niit S--3 dr.eb boekte in de volgendedy nog thuis tegen Xerxes i. aan- woxden. v.'pdslrijd tcfpn het. z^vakkere Rot- i vang hali acht *s a.v»nds in de v m. ,,Het is r^n bijzonder dntk jaar terdam'3 weer een nederlaag. FITSKoopmansbeurs. (geweest, metaüertfegoa grote ac tiviteit," zo sprak directeur hv B. Wilton 's middags in zijn openings-! woord. Traditiegetrouw, is van de bedrijvigheid weer een film opge nomen. Vroeger was het veel repe- ïatiewerk, dat dé .aandachtvvroég, maar tegenwoordig is ietvooral de nieuwbouw, die welhaast teveel dreigt te worden. 'De outillage is gemoderniseerd - en 'zoveel 'mogelijk aangepast aan denieuweeisen. Op verschillende plaatsen heeft uitbreiding plaats gevonden. Daar. zijn de nieuwe dokken en de nieu we sleepboten voor eigen gebruik, die gebouwd zijn. Stellig zal met de volledige ingebruikname van de réparatiedokken de aandacht wat meer" op het reparatiewerk valleni aldus de heer Wilton. De film gaf vem'olgcns een inte ressant beeld van al de werkzaam- heden bij WJ?., waarbij hét aantal te-water-latingen, het leggen van kielen, de proefvaarten en al wat daarbij behoort in bet middelpunt van de belangstelling stond. De op namen waren goed genomen en ge tracht ;was de. monotonie wan aldie identieke gebeurtenissen te - breken met een speelse zwenking van de camera. Ook het nieuwe laborato rium en de bouw van de dokken passeerden de revue. Mét veel genoegen hebben de honderden otKhwerkncmers en de personeelsleden na het journaal van hun bedrijf gekeken. Voor de oud werknemers was- het bijzonder aar dig de .boottochtmet de „Ei-as- mus'v die de afgelopen zomer door hen werd gemaakt, in kleurige beel den op het scherm te zien. Verder werden nog vertoond de cowboy- zangfilm, waarin beelden de mu- zuek onderstreepten van „Wagon .Weels'V ..Home on rise ranche" e.d-, de tekenfilm ,Fonny Expresse"'en een mooie kleurenfilm over de wil de dieren in de Afrikaanse wilder nis, Ook directeur ir. J. E. Woltjer was 's middags aanwezig, 's Avonds werd nog het woord gevoerd na mens de personeelsvereniging door de heer J. y. d. Broek. Coloael Williams is verhinderd Colonel J. H. Williams, die op 21 februari voor. het genootschap Ne derland—Engeland in de Rotterdam se Kunstkring een lezing zou ko men houden, is door ernstige ziekte verhinderd te komen. De avond is afgelast. De Rotterdamse rechtbank ver oordeelde vanmorgen de 24-jarige winkelbediende B., die uit de juwe- lierszaak waar hij werkte, enkele kostbaarheden wegnam, tot een ge vangenisstraf van twaalf maanden met aftrek van voorarrest, waarvan twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Tegen hem'was één jaar cn drie maanden met aftrek van voorarrest geëist, De 32-jarigë kelner L. A. K., die gestolen goederen zou hebben geheeld, - werd veroordeeld tot^ecn gevangenisstraf van zes maanden met aftrek van voorarrest; De eis tegen hem luidde: negen maanden met aftrek van voorarrest. Dc 36-jarige. metselaar W. K.. die verscheidene oplichtingen, dief stallen én verduisteringen heeft ge pleegd, werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar en vier maanden met aftrek van voor- Twee wéken geleden werd tegen hem een gevangenisstraf van an derhalf jaar met aftrek van voor arrest geëist. r De 35-jarige bankwerker H. W. eii de 32-jarige .schetser P. R-:wer- 'dem beiden .veroordeeld.tot ecnage vangenisstraf 'van .negen maanden met aftrek'van voorarrest, waarvan drie. maanden voorwaardelijk inet ene proeftijd van drie jaar. De mannen waren bij verscheide ne wandaden van de metselaar. W. K- betrokken geweest. De 37-jarige opkoper P- V. werd van het hem ten laste gelegde vrij gesproken. De rechtbank veroordeelde de 44-jarige fruitkoopman J. L.'H. B. tot eon gevangenisstraf van één jaar en drie maanden met aftrek van voorarrest. De man wordt er van verdacht een. collega, die in een café lag ie slapen voor een bedrag van 160,— te hebben beroofd. v De eis luidde één jaar en zes maanden met aftrek van voorarrest. De 36-jarige metselaar F. A. W. H„ die in een warenhuis 87 gram mofoonplaten heeft gestolen, werd overeenkomstig de eis van de Offi cier van Justitie veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien. maanden met aftrek van voorarrest, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De heer P. van der Leeden, ge meente-ontvanger te Ouderkerk a. IJssel heeft bij het gemeentebe stuur ontslag aangevraagd. De heer Van der Lecden is reeds veertig ja ren als gemeente-ontvanger werk zaam. Zevenzestig Verdienstelijke Neder landers kragen zaterdag een bloe menhulde van de bloemisten; Zater dag is bet namelijk weer Valentün- dag en de bloemisten hebben er een goede gewoonte van gemaakt om die dagen bepaalde landgenoten met bloemen te huldigen. Uit een grote voordracht heeft de jury hen geko zen, die niet uit hoofde van hun be roep liefdadig zijn. De keos is ge vallen op mensen, die iets bijzonders hebben gedaan, Iets waarvoor zij zich veel moeite hebben moeten ge troosten. Vier Rotterdammers zullen dit jaar in de bloemetjes worden gezet. In de eerste plaats mevrouw B. M. C. Grimberg-Huyser, de onver moeibare volkszangmoeder van Rot terdam, die ook dit jaar weer dui zenden heeft leren zingen en die zich voordit werk alle moeite ge troost. Zaterdag tussen half elf eii elf uur zal ze in haar woning aan de 's-Gravenwetering worden gehul digd. Op 5 december van het vorig jaar reed een personenauto in de Delfs- havense Schie. De twee 'volwasse nen, die in de wagen zaten, konden zich redden, maar het zesjarig jon getje, dat achterin zat wist zich niet te bevrijden. De heer Vromans dook zonder zich te bedenken iri het ijs koude water en haalde het kind uit de auto. Zaterdagmorgenom elf uur zullen, de bloemisten voor zijn deur staan. Mevrouw A. Bax uit de Ochter- veldstraat wordt door de last van haar 78 jaren niet in het minst ge hinderd bij het inzamelen van dui zenden postzegels voor liefdadige doeleinden. Zijpresteert het ia een maand 175.000 postzegels te verwer- ken. Vooral de Bond van Oud-On- derofficieren heeft haar belangstel ling. Zaterdagmiddag om twee uur1 zullen de bloemisten, haar de bloe men overhandigen. Dan zijn er nog enkelen, die niet gehuldigd ..willen worden, omdat z® bloemen-aïleen al meer dan genoeg, vinden. In Rotterdam is dat_ me vrouw R- A. Meyer-van "der Linden die zich het lot vairiallé maatschap pelijke verschoppelingen bijzonder aantrekt. Ook zij ontvangt, haar Valentijn dag-hulde. Nieuwe Koers,- de jongérénörga- nïsatie van de Partij van de Ar beid, houdt op 24, 25 en 26 februari een jaarcongres in rotterdam. In ver band 'met het tienjarig bestaan van de partij en met de naderende ver kiezingen zal het congres een bij zonder karakter dragen. De. verga deringen zullen.worden.gehouden in. de kantine van de Industrieflat aan de Goudsesingel. en in het Beurs gebouw. Tijdens de zaterdagmiddag zitting, die een' demonstratief karakter zal dragen, zullen prof. ir. W. Scher merhom en ir C. .H. R. Leleyveld spreken. Na deze bijeenkomst Zal het* hoofdbestuur congresseren. 's Avonds is er een feestelijke by- eenkomst. Aan bet begin hiervan Spreekt de voorzitter van de party, Evert Vermeer. BERLIJN In 1956 zal iets min der dan een miljard Oostmark wor den besteed aan 't Oostduitse volks leger. Het voor het leger beschikbare bedrag,is drie procent van de totale begroting. DAN NAAR Fotografie D. DE BRUIN Oranjestraat .9 Schiedam Tel, 66431 Koop nu Filmstroken. Wij hebben een grote sortering o.a. Sjoré, Tom Mix, Tarzan, Roy Rogers, Donald Duck. K. van Vuuten, Hoogstr. 106 telefoon 66720. Japonnen denx;pieces- blouses - rokken, enz., tot ingrote maten. SEIZOEN 1956 li. Kerkstr. 19, Schiedam TeU 66135 Direnes j Inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen. Scherpe prijzen en toch 2 jaar garantie. G. van Loe- ncn. Dam 41—43, tel. 68192, showroom: Vlaardinger- straat 6. Nununerbneven die naar ons oordeel niet bonafide, op de Inhoud der advertentie reage ren worden niet doorgezonden. RUTIMEX N.V. Schiedam vraagt ■IJoog loon, Aanmelden Havendflk 31

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1