v Het Nieuwe Comedia speelt zwak tonéelstuk van Philips King M Magcla Janssens maakte de domineesmoeder waar DAGEN GRATIS KOPEN Wilton speelt tegen DWS Feestelijke bindingsavond van Steun Wettig Gezag SW-Wïllem II VOOR DE KATHOLIEKE KRING-SCHIEDAM ZAALHANDBAL Aardig ton eelspel -van Br ederode 40 jaar bij wasserij voor betere herenmodes iels verloren Vechtpartij in trein Burgerlijke stand Jeugd weer op diefstal uit Gontacta vondep yaii J. Ligthartsehool-A Vals bankbiljet DE BROEKE^KONINGv?antalon T, M0UTHAAN - Hoogstraat 86 intelligente ijverige jongedame (Advertentie lAl.) Een bijzonder voordelige aanbieding in: HAARBOUCLÉ KARPETTEN gematkl van buitenland»». speciaal getwijnde fiaarg»r»ns dicht gezet en daardoor bijl onder; .sterk- exclusieve deisin» in moderne kleuren 200 x 14Q 235 V'.1*7.0 I 300 x 200 325 x 225 Het valt niet te betwisten, dat de leden van de Katholieke Kring donderdagavond genoten hebben van het toueejstuJ: van Philip King Vals Beschuldigd" (Serious Charge), dal onder regie van John Gobau in het Passage-theater gespeeld is door t»Het Nieuwe Comedia". Men. moet echter jammer genoeg constateren, dat het geen sterk stuk is en in de uitwerking van het thema door de titel reeds aangeduid aan de opper vlakte is gebleven. Zowel de kluchtige verwikkelingen aan hei begin als de tragische accenten in het tweede gedeelte liggen er in hun dramatische ontwikkeling te dik boven op. Do groep slaagde er op niet onverdienstelijke wijze in deze zwakke kanten van het stuk weg te spelen, maar redden konden de spelers het daarmee niet. HET KWALIJKE GERODDEL ontwikkeling uitlokt, maar in het van een kient dorp, dat m staat is derde bedrijf tracht de schrijver het iemands carrière to breken, het is plotseling te verdiepen tot een ge- een overbekend, thema. De Engelse wctensconflicl van dc geestelijke. ®1.5'^ycr .!P heeft _hct ge- .die zich tot in zijn wezen gekrenkt door de laster van de dorpelingen én niet; tot'vergeven in staat, zich niet- mèer geschikt acht voor zijn ambt.: pit nieuwe gezichtspunt wordt echter, niet uitgewerkt. Zonder dat van-, zijn gewetensconflict veel blijktj besluit de dominee op, aandrang ven zyn moeder en ge steund door de houding van het dienstmeisje in de gezuiverde atmosfeer zijn .herderlijke taak te blijven vervullen. Desamenloop van omstandighe- den, die naar deze climax voert, is échter wat al te toevallig en aritneemt het stuk zijn levens echtheid. - NIETTEMIN HEBBEN dé persoon lijke prestaties van de spelers het bruiki voor zijn stuk ..Vals Beschul digd". maar het is geen diepgaande behandeling geworden. In het eerste en tweede bedrijf hoeft de laster campagne tegen de jonge, onge huwde dominee geheel het karakter van het incident, dat de dramatische Advertentie l-Mj leder voorjaar staan er di verse Rotterdamse huismoe ders voor het probleem, hoe ze eens wat variatie kunnen brengen in de eentonige rij van steeds dezelfde glasgor dijnen. Voor hen, die nu eens iets anders voorde ramen willen hebben dan wat ze tot ver velens toe, overal, In iedere straat of bij de buren gezien hebben, houden wij een spe ciale „Vitrage Show". Onze hele zaak, zowel de begane grond als de eerste verdieping, staat deze'week in het teken van de moge lijkheden op het gebied van vitrage. Honderden soorten uit Hol land, Zwitserland, België en Frankrijk laten wij zien in een rijkdom van kant en fijne voiles en in de meest aparte modellen en toepassingen. Dit moet U beslist zien en wij nodigen al onze klan ten uit voor deze show. een lust voor het oog van iedere huisvrouw. En omdat U er toch bent, heeft U de eerste keus uit onze bijzondere vitragewee k- aanbieding, Voile met ruche, geweven van de fijnste Egyp tische garens, dr ruche aan gezet met dubbelnaalds ma chines (bijzonder sterk) en afgewerkt met zig-zag stiksel van gemerceriseerde garens. Deze voile van een bijzon dere soliditeit koopt U nu met 3 jaar schriftelijke garantie, voor een prijs meer dan een gulden lager dan normaal. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze voile met ruche, die nor maal voor 2,56- verkocht wordt, 4 £l,'ó 85 cm breed, m 1^* per meter voor 9' Geen tel. of schriftelijke bestellingen. WINKELCENTRUM BINNfIWEO, Tol. 29180 toneelstuk nog waf opgetrokken, waarbij in de moer op zichzelf staan de scenes van goede individuele acties te genieten vieL Guus Hennes was dominee'. Ho ward Philips, de jonge, ongel)uwde geestelijke, die door 'een kwaadaar dige opgeschoten knaap, die bü de les tracht te lezen, beticht, wordt van homo-sexualiteit. De ingehou den wijze, waarop hij de gekrenk te dominee speelde, was óp .'zijn plaats, maar 'daardoorkon hij Jniet vermijden dat hij bij vlagen in" het uiterste- verviel: te vlak spel",.i De'rol van zijn spitse, wdp cy nische moeder, was gekniptvoor Magda Janssens. Zij. zorgde voor de bestecreatie én 'wist., de. hpiudihg i :t*ou de nuch'tere',' maarliefdevoile i moeder vaak teQeri-de tekst in -door het gehele stuk waar te maken; i BESLIST TE 'DIK OPGELEGD! was de slechte Larry Thompson van Ton Kuyl. Hy had soms meer weg van een operette-schurk dan van een brutale, slimme dorpsjongen, j Dat'kwrahri het duidelijkste tot uiting bij zijn cliantage-achtige houding in de groteske scène in de kamer van i zijn slachtoffer Hester Byficld. Ma- rion'; 'Gobau. •spéelde' 'deze jaloerse i oude vrijsterniet altijd even sterk en neigde vooral in het begin naar de karikatuur, hoewel de typering daar het beste tot zijn recht kwam. In het derde bedrijf was haar spel te aarzelend, Dè onderwijzer* Granger van Lucas Wensing was wat onbedui dend en kon zyn gezag over de slechte Larry niet iyaar maken. Annie v.' :d: Vorstenbósch. speelde het lieve rolletje van dienstmeis je Eva. dat in haar dominee blijft geloven. Na afloop hadden de spelers een hartelijk applaus in ontvangst te ne men van het publiek. In' de pauze werd nog meegedeeld, dat op 8 maart jn Musis Sacrum mevrouw Oosthoek-Zoetmulder de middel eeuwse allegorie i,Elckerlyc" zal op voeren. (Advertentie IJUJ Deze dagen - vallen in het tijdvak van 11 februari t/m 3 maart: 1956 Mocht u tot de gelukkigen behoren, dan ontvangt u tegen inlevering van uw kassabon het gehele door-u bestede bedrag in contanten terug Dit geldt pok voor - onze afdeling confectie Gebouw Arcade was donderdagavond het ontmoetingscentrum van enige honderden vrijwilligers van de reserve-gemeente en -rijkspolitie in het gebied langs tie Nieuwe Waterweg. De gewestelijke commissie Zuid- Holland (West) had voor deze vrijwilligers van „Steun Wettig Gezag" een feestelijke bindingsavond belegd. Ook tal van genodigden waren, aanwezig. Een viertal touringcars bracht, uit Maasland, Maassluis" en Vlaardingen. de gasten naar de ontspanningszaal aan de Lange Haveu in Schiedam. - Het uitstekende dansorkest van \VJf.f de „Music Boys" o.l.v. A'. Mon- tens, bracht er al direct de stem ming in door het spelen van mo derne songs, als „Let me go" en an dere bekende lichte werkjes. Het r.k. toneelgezelschap Bredero- óe heeft reeds een uitstekende staat van dienst- in Schiedam en donder dag werd weer> een succes aan de reeks toegevoegd. Het dozijn mede werkers van Brederode bracht dit keer „De gelukkigste dagen van je leven" van John Digton voor het voetlicht. Het worden éénentwintig dagen, waarbij reeksen amusante misverstanden elkaar afwisselen. Het begint al met de aankondiging van het ministerie. Het respectabele Hillary Hall een jongensschool, met leraren, vrijgezel in hart en nieren ontvangt de mededeling dat vanwege de nood een andere school in het oude gebouw zal wor den ondergebracht. Als de school met volledige inventaris komt blijkt het een principiële meisjesschool te zijn.De directrice van de St. Swithin Meisj esschoot gruwt van "de gedachte 'dat zij in het muffe school tje haar pupillen moet onderbren gen tussen ruwe jongens en te ver afschuwen mannen. Het ministerie is echter van me ning geen fouten te kunnen maken en de dames met hun leerlingen blij ven. Dan begint een stortvloed van verwikkelingen. Waar moet alles worden ondergebracht, is het steeds weer terugkerend probleem. De consequente, directrice moet gedo gen, dat zelfs zij in de ban komt van de schadelijke invloed van de mannen. De meisjes mogen cricket ten en jiu-jitsu beoefenen. Leraar Tassell maakt alras het hof aan de charmante lerares Harper.. Met zijn collega Billings sluit hij als „ireaï Englishman" prompt weddenschap pen. Een kostelijk type was het hoofd van de school Godfrey Pond (Wim Middendorp); voor bem is met de komst van vrouwmensen de wereld ingestort. Ondeugende leerlingen maken het geheel nog gecompli ceerder. Een viertal ouders mengt zich dan nog in de kwestie na eerst schriftelijk voldoende adviezen Veertig jaar in dezelfde werkkring i$ voor een vrouw wei een. bijzonderheid. Giste re» heeft meiC. J. KÖneman dit heugelijke feit herdacht Zij is 40 jaar werkzaam ge weest in de stoomwasserij ,JE.delweiss"waarvan onge veer 30 jaar als hoofd juffrouw. Op een feestelijke hijeen- komst in Beijersbergen is mej. Köneman gisteravond gehul digd door de directeur én hèt personeel. De heer G.. A; de Winter 'sprak '-waarderende., woorden, tot de jubilares&e en wees op de bijzonderheid, van dit .jubileum, terwijl naméns liet "personeel ook het woord gevoerd weEd. Zowel door de directeur als door het per so- neel werd een cadeau onder couvert overhandigd aan mej. JCöneman, die ook het diploma van de r.k. bond van was- industriëlen ter hand werd ge steld. Bovendien werd nog een fruitmand geschonken. Een hwldlpinp en onder scheiding i« deze geest piel ook de heer C. J. de Groot te beurt, die 25 jaar als chauffeur bij de wasserij werkzaam, is geweest Temidden van hun familielede», en collega's heb ben de jubilarissen genoten van een aardig programma. te hebben gestuurd én alle facet ten" voor een grappige geschiedenis 2ijn aanwezig- Een vlotte. Dick Tas sell was Jan, Gudde'. Geknipt voor de droogkomiek portier en tuin man van Hillary Hall was Mar tin. van - Eyk.- Bep "Sparia1 was -êen -bemïddelijk leerling et j e Barbara. 'De schrik vari de leraren.' die terecht en ten 'onrechte"met v - strafwerk, wordt bekogeld, was de .slungel Hopcroft (Jan Daniels). Een over tuigende directrice met 'haar op de" tanden vertolkte Thea van Slobbe. De aanwezigen in de niet geheel gevulde grote benedenzaal van Ar cade hebben genoten van dit blij spel in drie bedrijven. Het openings woord werd gesproken door de voorzitter van het wationaal insti tuut Steun Wettig Gezag van de. plaatselijke commissie. Hij heette: de vele genodigden, de mannen van de Luchtwachtdienst, dè rijks- en' gemeentepolitie en hun dames wel-'- kom. Nadat het volkslied was gèzon-" gea, verleende ïr, B. Wilton het woord aan de deskundige, de heer. J. A. J. Jansen-Maneschijn, voorzat-! ter van de provinciale commissie Zuid-Holland van SlVG. De spreker behandelde liet probleem van jde vryheïd, die hij als een kenmerk van ons volkskarakter zag; Wij z(jn er trots op Nederlanders te zijn. Zo als wy in de bezettingsjaren gestre den hebben tegen dg vijfde colonne, moet de Nationale Reserve ook in 1956 in staat zijn tegen een even tuele vijfde colonne te strijden als het nodig is. BKOEKSVEST 56 Apothekers IVeer demonstratie voor de Ned. Kappershond De afdeling Schiedam van de Al gemene Nederlandse Kappersbond gaat op .de ingeslagen weg voort en organiseert maandag. 13 februari, aanvang 8.15 uur, een demonstratie in de benedenzaal van de Amstel- bron voor de leden van de bond-en hun personeel. De avond zal geheel vej-zorgd worden door de firma In- dola uit Voorburg, die'kapsels .met kleurspoelingen. zal demonstreren. Apotheek H. Evers, Lange Haven 81, Bellen by ongeval: G.G. en GJJ. Tuinlaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere 'werkdag (behalve maan dag) van 9,30 tot A3Q uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags)' van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R,k. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend leder» dag (behalve maandag) van 2 tot4 uur. Iedere- avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 Uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Schilderijen-ten toonstellingen van de „Start"- groep (tot 20 februari) en van Karei Appel (tot 27 februari). Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur, ook des zondags van 2 tot 5 uur. Op woensdag- en vrij dagavond van 7—10 uur. BIOSCOPEN Passage, 2; 7 en 9.15 uur: „De glorie van het leven". Monopolè.7 en 9 uur:„Be- man met .het litteken". VOORSTELLINGEN .Musïs .Sa'crnm, 8':üur: r.k.h.c. 'Spïrit, bal. St. "Joris "Dóèlé, "T'U'ür: 'jubileum. Beatrix,-7-uur: Spoedcursus Onderw. .St. Lucia, feestavond; - Zondag a.s. zullen er weer 52 wed strijden zaalhandbal worden ver-, spccld'in de Ahoy-hal te Rotterdam. Dit zal tevens dc derde zaalhandbal- dag zijn, die dit seizoen, wordt; :gé- houden. De beide eerste damesteams van Wilton Fy'enoord en DWS) kómen; J tegen elkaar in het veld. De dames I van Wilton verloren beide wedstrij- j den. DWS nótéerde één overwinningi j Het kan een aardige wedstrijd wor- i den waarbij DWS iets betere papie- j ren heeft. Heren 1 van..\VTilton komt uit te gen de Ie klasser Dynamo; deze ploeg, won bcid.e eerste wedstrijden 'en Wilton staat op de tweede plaats. Wij geven de Rotterdammers de bés te kansen. DWS 1 heren krijgt ais tegenstander Snelwiek, twee: gelijk waardige ploegen, maar. Snelwiek heeft dc jongere ploeg. De techniek zal DWS aan een overwinning moe ten helpen. Dames 2 van' DWS speelt tegen Rotterdam 1; een verdeling der pun ten durven wy hier wel te voorspel len. Dames 2 van Wilton Fijenoord moet kunr.en winnen vati Dynamo 2. Heren 2 van DWS zal de eer wel aan Dynamo 2 moeten laten alsmede het' 2e heren van Wilton dat tegen Actief 2 uitkomt. Heren 3 van DWS moet kunnen .winnen van Meeuwen. Agenda Huisvrouwenver. De afd. Schiedam van de Ned. Ver, van Huisvrouwen belegt op woens dag 15 februari de jaarvergadering. Verschillende jaarverslagen, zullen' worden uitgebracht en nieuwe be stuursleden gekozen. Presidente me vrouw A. N. Boterenbrooö—Blanken treedt af en is niet herkiesbaar. Op de agenda van. de vereniging, staat verder nog ,;een demonstratie knipmethode in. Irene op donderdag 16 februari om 2.15 uur, een excur sie naar de Calvé-fabrieken. te Delft op maandag 20 februari, een demon stratie van Conimex-produkten in. Maison Westhuis op dinsdag 21 fe bruari om 2.15 uur en het. maande lijkse koffie-uurtje in Atlantic op woensdag 7-maart,.. Diefstal van koper Een drietal Schiedammers is door de Vlaardingse recherche aangehou den terzake van diefstal van 300 kg,- koper, bij de „Zethameta",. Vlaardin» gen. Oecumenische zangdienst Zondagavond J2. februari óni 8 uur houdt de Oecumenische Jeugd raad Schiedam de eerste van een serie van vier zangdiensten in de Lutherse kerk. Ds. Janus zal deze dienst leiden en de heer J. F. Bek kers zal het orgel bespelen. De ge-, zangen worden uit öe Hervormde Bundel gezongen. Tc bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9—J240 uur cn 25 uur: 1 paar rood-groene wanten; groene damesschoen. Te bevragen b(j dc vinders: Staaflantaarn. J. Keijrcr, Kerktaan 44 Kethel: schaal van weegschaal. J. Llm- mers, L. SinRelstraat 24; herdershond, Groenhorst, Nicuwstlcht N.2. 2; Ijzeren steun van auto. Stokhof. Broersveld 26: zadeldekje, R- Geerders. Tuinlaan 106: ring met sleutels, M. Bokhorst. Esdoorn- laan 11 Kethel: huissleutel. S. Ritmen, Stationsstraat 15cj aansteker. G. Lieven. Talmslaan 16; ring met kettinkje en sleutels. J. Smit, Oude Sluis lib; ijzeren slede. N. Westhuis. De Costastraat 30b; hakriem met schaats, G. de Groot. C. v. d. Lindenlaan 18; lederen sch§atsriem, K. Hollander, Ridderkcrksestraat 20a; boodschappentas. A. v. d. Pol. L Kerk straat 31; kinderportemonnaic met in houd. A, ClasLng, Troelstralaan 21; da- mesportcmonnaic. Th. Hengst, Alb. Thymstr. 54a; bruine portetnonnale. B. Montser. De Costastraat 28a; portem'on- nale met inhoud, Knoops, w. Marum- straat 21 (na 19 uur); knipportemonnaie, met inhoud, v. Gerdingen, Marconistraat 33a! bruine portemonnaie met inhoud. A .Verbiest, 's-Gravcndijkwal 160, Rot terdam; "bruine aktetas', F. Eekker, v, Dljckstraat 11; boodschappentas met In houd, J. Vraudeunt, v. Swindenstraat 53a; .öorbel. J. v. d. Berg, GaUteistraat 77a; zilveren oorbel, Koelewljn, Lek straat 90; damespolshorloge, v. Lith. C. v. d. Llndenlaah 31; zeveren oorbel, S.. Voogd, Anth. Muijsstraat 26b: broche. W. Meijer, Kandelaar^veg 4 Kethel; rood geblokte hoofddoek,. Sittoh, dr- Zamen- hoffstraat 149 ;1 paar bruine wollen kin derwantjes, J. de Jong/Ant. Muijsstraat 28a; wit angora kindcrwantje (L), C- V- Hoek, Brielsestraat 28; 2 kindérzakdoek- jes in z.akje. v. Reeder.. Veenlantstraat 6; gekleurde kindermuts, S. yan. Pelt. Numansdorpsestraat 13a; groene want, R. Meeder. Warande 4a; breiwerk, Gok- ke. Willemskade 41a: 1 paar grijze kih- derhandschoeaen, "W. v, d. Haar. Pr. TFt- Hendrikstraat 17a; zwarte damesglacé (R), A. Noomen, Cartesiusstraat 32a; rood geblokte want <R>. P. Gordijn, Baan 29; grijze want; (L), A. Colleaburg. Potgieterstraat 25a; rode .kifiderwant, (R). L. Walbeek. Da Costastraat'31b; bruine herenglacé (R) en blauwe kih- derwant (L)", L- Walbeek. Da Costastr, 31b; gele etr rode kinderbandschoen, N. Steenhoven, S." van Houtehlaan '57; grijze herenhandschoen. Klink, -PKOiaart 109b; witte kinderhandschoen;, B. Domenie, Grofbaan 35a; paraplu-f oud raak B. de Jong. Boerhavelaan 35b: bruin geblokte shawl, 1 paar wollen v wanted, 1 wit wantje en l paar bruine damesband- schoenen. H. Jansen. VJaardlngerdijk 165; 1 paar witte kindethandschoentjes. H. Jansen, Vlaardlngerdijk )65; blauwe kinderwant, K, Inpijn, Av. prankeland- sestraat 110b; bruine herènglacé (L), Krabbendam, Rubensplein 27b; 1 paar bruine kinderwantjes, N, Bakkers. W. Fran kelandsestraat 146b; 1 paar grijze handschoenen. J; v., ,dl>' Meulen.Vlaar- dtngerdijk 243b; blauwe kfnderwant (L) H. v. d. Kamp, Korje'- Achterweg 3; blauwe kindershawl, Fr de Regt, Lou- ronstraat. 1 9; bruin lederen motorkap, J. Sino, TaJmalaah Sljs'zwarte glacé handschoen Smit:,Oudé Sluis lib; 1 paar rood met grijsgekleurde..wanten. F. van Sétérs, Aleldastraat'.SS;oranje hoofddoek, Blokland; -Adr. de .Ruy ter straat 33;- 2. blauwe wanten, W.'Kessels, Burgem. vah .Haargnlaah 524; liriker wollen handschoen. Mi "Batenburg, prof. Aajbersclaan 28;: grjjze patentsteek shawl, v. .'s-Gravènsande. Gr. - Fioris- straat 20.- BINNENWEG - BBJERtANDSELAAN Indien zondag koning Voetbal geen .verstek' laat gaan. dan komen de;tricolores uit Tilburg bij de rood groenen op bezoek. Het kan dus ■weer een goede voetbalmiddag wor den aan de bosrand,;; want de Eind- hovexiaren zijn. altijd graag geziene gasten bij het voetbalminnend pu bliek, terwijl voor de S.V.V.'ers deze ontmoeting ook weer van het groot ste belang is, in .verband met de in tensieve strijd in afdeling; B '.rond de Se en ge plaats. Beide p!oeg>"V beschikken over goede technische voetbalgaven, zodat er ongetwijfeld een interessante voetbalstrijd te wachten staat. De Tilburgenaren hebben, de laat-, ste tijd ook enigszins, gesukkeld met de opstelling van-het-eerste elftal, hetgeen de prestaties niet ten goede is gekomen. Het gelijke spel J.1, za terdag tegen Emma zal ongetwijfeld voor de -Willem ITers een zware te genvaller zijn geweest. Men kan er dan ook wel op rekenen dat zij in Schiedam alles er op zullen zetten om weer eens met een overwinning uit de. bus te komen: Met spelersals Vati Roessel, De Bruijckere en De Jong kan men ze ker wel een en ander verwachten en de S.V.V.-verdedigers zullen .dan ook hun handen vol hebben Óm deze i voetbalcracks in bedwang te hou- den. Ook .de. S.V.V.-voor waar tseo i zullen voor zondag eens extra hun i voetbalrepetoir dienen door'fe ne- men,, want de Tilburgse - defensie met de talentvolle doelman :Feyt aan het hoofd, zullen zich zeker'met hand en. tand^ verdedigen. Voor de rood-groenen is het echter, van het allergrootste-belang deze wedstrijd in hun voordeel tebeslissen, .want hierdoor zouden zij wellicht weer eens. enkele: plaatsen kunnen- op schuiven. Aan spanning "behoeft het dus zondag aan de bosrand niet te ontbreken. Scheidsrechter voor deze ontmoeting is de; heer G. Florin. Gisteren ómstreèks vijf uur moest de politie op het station twee man nen uit d e. trein-'Verwijderen, die' elkaar te lijf waretv gegaan. De bril van een der vechtersbazen- was reeds gesneuveld, 3; DwS 4 zal bij Dynamo 5 wel aan het kortste eind trekken, In de jeugdafdeling staan op het programma:. Meisjes junioren Wil ton—ROD A eh DWS—Actief Ten DWS 2—de Schutters.Jóngens, .ju nioren van DWSVirès et Celeritas eri de jongens van Wilton'tegen de "Meeuwen.:: tC'-':-: i GEBOREN: Johanna t. M., d. v. -A. J. Gretcn én- M. M.' de Groot; Eric J., z, :v. J. Stok en J,. H. Boe laars; Johannes M.,: z. v. J. M. v. d. Knaap en M.- G. L. Jansson; Tlieodorus A.. z. v. Th. J. N. Bader en J. M. de Leeuw. ONDERTROUW: A. var. Baarle 33 jaar en Th. E. J. van Hulst 23 jaar; A. Bos 33 jaar en- A. M. Heüster 34 jaar; J. J. van Cutsum 28 jaar en M. Koning 26 jaar; C. Kruines 26 jaar cn A. G. Vermeu len. 16 jaar; W. F. Noordljk 23 jaar en A. M. P. dc Jong 19 jaar; J. v. d. Lugt 25 jaar en W-.de .Koster. 21- jaar;. W. J. de Vliegeve 22 -jaar en J. F. Barendregt 21 jaarr-J. J. Vreezen 24 jaar en M. Ames 24 jaar. GEHUWD: J, H. Brand 23 jaar en E, Lips 19 jaar; -A. M. A: v;- d.- Minnen 24 "jaar en C. M. A.v. d. Sande 25 jaar; Th. M. Groenendaal 21 jaar én M. A. Bollen 19 jaar; B, H. P. van Leeuwen 23 jaar en P. C. Sutiorp 18 jaar; J. J. Stijnman 24 jaar cn J. G. J. M. Mulder 23 jaar. OVERLEDEN: J. den Arend 92 jaar: W. Houtman 66 jaar, wed. van J. Stöver. •Vlaardingen werdengisteren betrapt --toen.-zy bezig -waren -dé" fietstassen van op de Koemarkt gestalde; rij wielen té. inspecteren. Reeds 'hadden, zij zieli ,het eciienL ander toege ëigend; Gp" 'weg ".naar" het' Operatie- terrein hadden zij ook al een dief stalletje gepleegd- De knaapjes zijn 'tev beschikking van de' kinderpoli- tiegegteld. V 'De 'diefstal in de ;kêrk, die wij gisteren meldden is ook door een paar knaapjes 'van' n'egen jaar - ge pleegd. Ook zij zijn overgedragen aan :de 'kinderpolitie. De Jan Ligthartöchopl hield enke le contactavonden, waarbij de ou ders- - de gelegenheid kregen het werk van- hun kinderen te bekijken en dit eventueel met1-de leerkracht te bespreken. Dat-dit-zeer op;prüS werd-gesteld- bleek, uit", .de grote opkomst.; Nadat een kopje koffie was aangeboden" kon men enige filmpjes zien-van.het schoolleven, o.a. van het SinóNi- colaasfeest. Deze avonden in de school blij ken zeer gewaardeerd 1c worden, mede door het nauwere contact dat verkregen wordt tussen huis - en school. Van een huyr-incasseerder h«ft de heer D." een vals bankbiljet van- 10.— in ontvangst genomen. Waar het vandaan is gekomen was niet meer vast te stellen. Gemakkelfjlt, vlot •n verr^jjencl mooi «eboenljo.Werk*!,,!! •en sierraad aan Uw voet In diverse mode- kleüreü, èuede 27.95 STEEDS EEN KLASSE BETER BROERSVÊST 135 - TELEFOON 68492 - SCHIEDAM^ MELTON DARIESPANTALON vanaf ƒ8.99 HERENPANTALON vanaf i f 1(3.50 TH- J. L. VAN DEN BERG N.V- Eteinit en board 1 Adm. de Ruyterstraat 27, Schiedam. Op onze afdeling administratie ié plaats voor een Leeftijd omstreeks 17 jaar, voor bediening èenvott- dige telefooncentrale en lichte administratieve werk-zaamheden, diploma typen 'strekt tot aanbev.' Eigenhandig geschreven sollicitaties met vermei- ding" vanopleiding aan bovenstaand adres. Permanent Wave Door onze horofriteuse, het snelste: .en modernste, bak apparaat, -bent u. binnen 2 minuten.geholpen, en heeft.u een dubbel portie" patat voor 25 cent. De speciaalzaak van Schiedam, L„ Boer, Vlaardtn» gerstraat 10, telefoon 67045, Dames! Bij ons stevige houdt bare permanent 4.—, met Indola-toesteüen. Geen kroes. Maison „Sijkina", Broersvéld 99, teL 66938, Elastieken kousen, Keuze uit 8. vooraanstaande mer ken,. van de - zware steun- kous tot de fünste naadloze dubbelreks. Speciaal xry? lons, 'ijzersterk, 'maken het dragen van uw èlast, kousen, volkomen onzicht baar. Deskundige vrl. hulp aanwezig. Kortiog voor fondsleden. Ook voor breuk banden. - Van der Sman's Drogisterijen. Hoogstr. 115 en Groenelaan 30.. Te koop aangeb. Vaor patates frites zeer fijn van smaak door onze hóro- friteuse, het snelste en mo dernste bakapparaat. L. Boer, het aangewezen adres. Ver krijgbaar van des morgens 21.30 uur tot des avonda 12 uur. Vlaardingerstraat 10, telefoon 67045. Heeft u onze gebakken vis al eens geprobeerd? Het kah niet beter en. goedkoper dan bij dc speciaalzaak, van Schiedam: L.'Boer, Vlaar- dingerstraat 10, telef. 67045. Nylonkousen, lé .kèus, ƒ1,98,; ƒ2,75, ƒ2118; met fantasie- hiel 2.75, 2.98, 3.25. Be zoekt onze kousenbar. Mode huis „Camo", Schiédamsé- weg 138, Schieweg 80, Rot terdam. L Zo vindt 'ze nergens" onze vleescroquetten. De speciaal zaak van Schiedam, L. Boer V2 aar dingerstraat 10 telefoon 67045. 10 pet. korting, extra recla me-aanbieding op onze nieu we voorjaarscollectie. Wol len blouses ƒ.7.95ƒ,9.05. Jersey. blouses 9.95 tot ƒ31.50. Poplin blouses, mouw, ƒ4.95. .Modehuls „Camo"; Schiedamsewég .338, Schieweg 80, Rottejfdarp. Wilt u zichzelf tracteren, proef, dan eens onze warme worst en ballen gehakt. D,e speciaalzaak ,van Schiedam, L. Boer„Vlaardingerstraat. lO telefoon 67045. Voor de fijnproevers .zijn on ze nierbroodjes een .delica tesse.' Probeert u. ze- eens, u komt er beslist op terug. 'D© speciaalzaak van Schiedam, -.Roer. VlaardingerstraatlO, telefoon 5704a. Enorme sortering vesten en rokken. Jerseyrokken vanaf ƒ14.95. Jersey deux-pièces. voor 2950. Japonnen ook in grote maten en dan nog. 10. pet. korting, Modéhuia „Camo", 'Schiedamseweg 138^ Schieweg 80» Rotterdam»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1