C „Spiritin juiste spirit voor een carnaval Driebander Schaap stelt Dijkshoorn voor puzzels Spanning bij v. d. Steen-v. Rees Doktersdilemma: „De glorie van het leven mss wam St. Joris Doele 7 jaar ds Jihmd d4> Sb Sb Sb So Sb Sb Sh) „ZOENEN IS GEEN ZONDE..." En de „Pot" kon 'n potje breken BlïiEIS Biljartkampioenschap 2e kl. libre PASSAGE VERTOONT: Kwekelingen in carnavalssfeer HOUTMAN PIANO'S - ORGELS „De man met het litteken Brigadier redt meisje uit wak Dienst artsen Door ijs gezakt Kerkdiensten Slachtoffers van het ijs Burgerlijke stand Cafetaria-roof Kleine brandjes Woonark in gevaar Twee ongelukken Textiel uit auto gestolen Auto tegen pui Boutven in de winter Dierenbescherming helpt zeevogels kuntu niet missen geen VERKOPING VERHOEFF pijpenbuigers, monteurs, plaatwerkers, koperslagers, elektrisch lassers VAN MEURS 1V"^LV hc-- *maar zoenon is «ecn *ondcstond er vrijdagavond aangekondigd bij de ingang van het Musis Sacrum cn voor dat nien heel wysgerig een beloog kon opbouwen of zuik een mededeling Ti1 5"VÜ0 wa5 J" werd men van aangezicht tot aangezicht geconfrcn- ce 5arica, uVf \an c,Scn-ik in de opgestelde lachspiegels. P w?cILvan rï^^eyclub „Spirit" hadden nog meer opwekkende vfrV8a1ra,*a .20 ..Drink je glas leeg. je buurman loert er d.'Weden"atC'>-Cn- .vla.KEet)rs WW »»W«naa earncval-stemming waren. i en genodigden van Spirit in opperbeste Niemand had evenwel tijd om over de aanmoedigende spreuken te filosoferen, want een show van de liefste meisjes in de fleurigste ge waden en sportieve knapen in krijgshaftige kledij wervelden in een bont geflonker door de ruimten van Musis Sacrum. Ridders en tar taren. geishe's en de Ku Klujc Klan. allen in de ban van het Bal Masqué. Het viel sommigen niet mee tct drie uur in de nacht een vreemd en soms wat zwaar kledingstuk te torsen. Dat er geen bezwaren waren bleek uit de goede stemming en niemand vond het vreemd dat ridders uit een ver verleden aan dc bar een tête a tète hadden met een juffrouw uit het verre oosten maar verder duide lijk uit het jeugdig heden. In het gebouw hadden tevoren wat verhui zingen plaats gevonden. De nieuwe bar was in een gezellig hoekje ge zet en hier schonk men geen bier. maar het edele gegiste druivennat uit het zonnige zuiden. ..Laat de klok maar luiden." speel de de „Pot". De mannen van de heer Har.selman hadden van half vijf tot half zeven gezwoegd, maar toen kon er ook een potje worden gebroken. Dit personeel was met de draaiorgel (de bekende „Pot", die o.a. donder dag nog voor de radio heeft gemu siceerd voor Musis gereden. Het Rotterdamse rijdende muziekinstru ment moest worden gedemonteerd en in de grote zaal weer worden op gebouwd. Het duurde twee uur. maar daarna konden de vier musici by de complete „Pot" hun draai weer vinden. Het grote show- en dansorkest van Jack Wilson schaarde zich te genover het draaiorgel en in een harmonische wisselwerking zorgden (Adt;ertentie IM.) AUTO RIJSCHOOL TELEFOON 65547 K«tt»rd.nia«<lijk 193, S'd.m de „concurrenten" voor een lange reeks van vlotte melodieën. De avond was geopend met een kort welkomstwoord door voorzit ter M. A. A. de Jonge. Even daar na bewoog de heer De Jonge zich door de zaal, als de gemoedelijke Poseidon met vreselijke lange baard (niet van wier) en de onont beerlijke drietand, onderhield hij zich met spirit en esprit met zijn visjes op het droge. Enkele confra ters uit het bestuur van de SBLO hadden zitting genomen in de jury en tegen elf uur werd bekend ge maakt wie beloond werden voor de fraaiste en origineelste kostuums. Gistermiddag van. tien. minuten voor twee tot tien minuten over twee is het verkeer bij de Koe- marktbrug gestremd geweest door dat een der sluitbomen, van de brug defect raakte. Het euvel was spoe dig verholpen. Het verkeer van Viaardmgen werd omgeleid langs c" Lange Nieuwstraat. Apothekers nachtdienst: Apotheek fa Gouka Co, Groenelaan 127. Bellen by ongevul: CJ.U en GJJ Tuin la an 8Ü. telefoon 69290 Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lauge Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 830 uur. Zondags gesloten. R.k. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend tedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 830 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Schilderijen-ten toonstellingen van de „Starts- groep (tot 20 februari) en van Karei Appel (tot 27 februari). Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. ook des zondags van 2 tot 5 uur. Op woensdag- en vrij dagavond van 7—10 uur. BIOSCOPEN Passage. 2, 4.15/ 7 en 9.15 uur: „De glorie van het leven". Monopole. 3, 5, 7 en 9 uur: „De man met het litteken". VOORSTELLINGEN Musis Sacrum 8 uur. Tot steun in de strfjd „Graaf Janus". Irene 730 uur. CJMV-centrum Jaar feest. Arcade 8 uur. Comedia, Toneelvoor stelling. Volksgebouw 8 uur. Muziekveren. „Crescendo" contact-avond. Marijke 8 uur. Drumband r.-k. Gym. ver. „Excelsior" feestavond. Beatrix 8 u. Ver. FTT-pers. Broeks vrienden. Feestavond. Beyersbergen 7 uur. Fa. Bitter. Pers. avond. Chr. Bel. (Kethel), 2.30, 7.45 en 10 u. Kefico film. Een heel dikke (948 pagina's tellende) medische best-seJIer heeft de zware stof opgeleverd, waaruit Stanley Kramer „De glorie van het leven" heeft opgemetseld. Merkwaardig, deze filmman, die het vak in al zijn onderdelen heeft beoefend en tenslotte als onafhankelijk producer een aantal opvallende films op zijn naam heeft gebracht (Cyrano, The men, High noon), debuteert als regisseur met een produkt, dat geheel binnen het kader van de traditionele doktersfilm blijft. Een heel spannende film overigens, met genoeg realistische operatïekijkjes om de aanwezigheid van enkele kilo's vlugzout niet overbodig te maken. Vermaak na studie De aspirantonderwijzers van de 6pocdcursus van dc kweekschool St. Lucia staan onder zware druk. In juni komt er een eind aan de korte maar zware studie en dan zijn er hopelijk 56 nieuwe onderwijzers. De cursisten doen van tijd tot tijd nog wel wat anders dan studeren en om dat de band onderling 20 ge2ilig is, zijn er regelmatig contactavonden. Drie gezellige avonden, waarbij de leden onderling het programma ver zorgden, zijn gehouden in De In stuif. In Beatrix waren de toekomstige onderwijzers gisteravond in de car navalsstemming. Hoewel het groepje studerenden geen vast clubverband kent, wordt er trouw geofferd aan de gretige hand van penningmeester H. Spring in 't Veld. Deze organisa tor zorgde vrijdag als tegenprestatie voor ccn aantrekkelijk ontspannings programma. De dames en he-en. die wellicht volgend jaar voor de klas staar, luis terden nu naar Meester Willy Viet- je. Met zijn parodieën er. conferen ces bracht hij er een uitstekende stemming in. Er werden wat spelle tjes gedaan en er werd gedanst. Het was geen formalistische bijeenkomst, genoeglijk kon er in een ..rondetafel conferentie" cok wel worden gebab beld. Dat werd dan ock gedaan, cr werd volop gescherts en er heerste een gezellige intieme sfeer De hu morist Vietje zorgde dat deze avond van vermaak tot een geslaagde werd. De Jansen* speelden op hun drum en op de piano dat het een lieve lust was. Als het tweemansorkest zweeg was er als intermezzo graru- mofoonmuzick. Mensen met „roeping" hebben het altijd heel moeilijk zij niet alléén trouwenwant er komt altijd een moment dat de eenzijdige concen tratie op het werk kortsluiting maakt met het persoonlijk leven. Zo is het ook met de ambitieuze jonge arts Lucas Marsh in ..Not as a stranger" die zijn collegegeld verkreeg door een verpieegster-met-een-spaa rba n k- boekje te trouwen. De man gaat zó op in een drukke kleine-stadsprak- (Advertentle IM.) Singei 114-116 - Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres In Monopole: Haat en moordlust zijn de motie ven. die „De man met het litteken" (Dana Andrews) naar het eind van deze film drijven. Hij wordt ver dacht van een moord, die drie jaar vroeger werd gepleegd en waarbij zijn vrienden de eersten waren, die hem wilden, lynchen. Om zich te wreken komt hij terug in het stille Wild West-dorp om de werkelijke dader te zoeken. Voordat hij deze echter in een vuurgevecht kan liqui deren. gaat de verdenking van de ene dorpsbewoner naar de andere. Zij allen staan klaar om te schieten, bezield van een intense haat jegens déze man, die hun rust komt ver storen. Alles bijeen is het verhaal weinig verkwikkelijk. De schoten en de harde klappen, die worden uitge deeld. lijken nogal overbodig, maar er zijn blijkbaar nog steeds liefheb bers van dit keiharde gedoe. De ver vaardigers hebben zich kennelijk niet alleen door het succes van „High noon" laten inspireren, maar ook het verhaal, dat het toen zo goed deed. nu maar te baat genomen! Het ge bruik, dat zij van een guitaar-melo die maken is daarbij wel erg op vallend. „Laat ie fijn zijn" zei de pop van goochelaar en conferencier Martin Majeu cn dat was het ook. want hon derden kinderen hebben gisteravond om dc fratsen van deze artiest ge lachen in de gymnastiekzaal van de St.-Joris Doele. Om zes uur kwamen de kleintjes het zevenjarig jubileum vieren en de groteren maakten de 2e voorstelling tot een feest. Karei Scholten zorgde weer dat alles heel vlet verliep, hij sprak een kort woord en deelde de voornaamste clubhuis- berichten mee. Daarna was het de heer Majeu die In staat bleek een uitgebreid pro gramma te verzorgen, waar de kin deren zich bijzonder mee hebben vermaakt. De sprekende pop ze: ook de dwaaste dingen. Het eigen rr.ond- •ccordeongroepje onder leiding van dè onvolprezen danslèraar Gifii Net- tebreyer liet zich ook horen. Het begin was nog wat onwennig, want de musici hebben het manco dat zij niet geregeld met elkaar oefenen. Maar de drie jongedames en de twee heren hadden de aceoorden te pak ken, toen 2ij „dSSóéér bij Ij die wöaMSterval" speelden, want alle aanwezigen zongen enthousiast mee. Een grote potpourrie met topsong als „Seven lonely days" „Papaveri" werd ook nog ten gehore gebracht. Het waren gezellige bijeenkomsten. De grote avond evenwel is op 9 maan in gebouw Irene. Dat zal een belangrijke feestavond worden voor de jongens en meisjes van het club huis St.-Joris Doele. De voorberei dingen voor het programma zijn al in volle gang en het geheel zal door de kinderen zelf worden verzorgd. Br komen nog speciale verrassingen ook. Een ;groepje studeert iets bij zonders Ln om daarmee hun popu laire leider Scholten mee te verras sen. Robert Mitchum en Olivia de Ha- ■villand in „De glorie van het leven". tijk, dat hij vrijwel geen aandacht aan zijn vrouw besteedt. Kïj ziet de taak van een dokter als een soort boven-menselijke opdracht, waaraan hij alles ondergeschikt msakt» Ge brek aan tact veroorzaakt ruzies met een minder kundige collega en als hij tenslotte voor de attracties van een sensuele weduwe bezwijkt, komt de breuk met de echtgenote. Er is een noodlottige operatie voor nodig om de huwelijksband weer te her stellen. Bij die operatie, de eerste die hem mislukt, sterft zijn enige vriend en eollga. Men ziet veel drama en proble matiek in dit werk van Kramer, dat de medische verantwoordelijkheid wel duidelijk schetst, maar ander zijds toch wel eens een erg losse gooi doet naar de realiteit van men selijke verhoudingen. Robert Mit chum is de arts Olivia de Haviland (met vreemd wit geblondeerd haar) zijn aanvankelijk ongelukkige echt genote.- Frank Sinatra, Gloria Gra- hem. Broderick Crawford, (knappe professorsral). Charles Bickford en Lon Chaney 2ijn de> belangrijkste overige leden van.de sterke bezet ting van deze film. Brigadier C. Verkalk van. de Schiedamse recherche heeft gis teren het leven .gered van bet 13- jarige meisje H, J. L. de V. uit' de Boterstraat Het meisje was op een der singels bij de Algemene Be graafplaats door het ijs gezakt. Daar het ijs onder zijn voeten af brokkelde moest de heer Verkalk zich te water begevenom het meisje op. het droge te brengen. In het abattoir werden beiden van droge kleren voorzien. De toestand van het meisje laat niets te wensen over. Door de rookontwikkeling gealar meerd, waarschuwde een buurman dat er brand was in de woning van de 72-jarige M. M. in de He renstraat 41 klein 2, Toen men de woning binnendrong werd M. half- bedwelmd aangetroffen bij de ka chel. Een kapokkussen van een bed dat te dicht bij de kachel stond, had vlam gevat. De G.G. en G.D. vervoerde het slachtoffer naar de Dr. Noletstichting. De brandweer doofde het vuur in het beddegoed met een slang op de waterleiding. In spoedgevallen zijn dit week einde de volgende artsen te raad plegen: W, T. P. Nyenhuis. B.K.-laan 154, telefoon 69880; L B. E. van Hoogenhuyze, Nassaulaan 59, tele foon 68067 en W. A. de Ridder. Stad- houderriaan 46, telefoon 6759D. Geopend is apotheek fa. Gouka cn Co., Groenlaan 127. die ook geduren de de volgende week de nachtdienst waarneemt. Gisteravond konden, met het oog op de tijdruimte, slechts drie van de vier wedstrijden om het districts kampioenschap biljart 2e klasse libre, gespeeld worden. De party tussen Schaap en de Koning zal maandag 13 februari om 8 uur in café Heinsbroek worden gespeeld. Dijkshoorn (Het Oosten) kon bet in de eerste partij tegen Schaap (Rem brandt) niet verder brengen dan 141, maar hieruit blijkt toch wel, dat hij de vele "moeilijke puzzels, welke de drie banden speler Schaap hem opdiste, tot goede oplossingen heeft weten." te brengen. In de ge hele wedstrijd is het een open vraag gebleven, welke speler de party zou winnen, aangezien, belde spelers op gelijke hoogte met de score bleven. In de 5e beurt stond Schaap na een serievan 12 op 22. doch Dijkshoorn antwoordde met een serie van 19 om op 24 te komen. Hoewel deze speler voor de 16e beurt 6 maal poedelde en Schaap geen enkele maal, noteerde Dijkshoorn In de 16e beurt 53 tegen Schaap 48. Pas in de 22e beurt nam Schaap wederom de leiding en was in de 27ste beurt 12 caramboles vóór, In de 38ste beurt was deze voorsprong ver groot tot 34, doch hierna maakte Dijkshoorn 2 goede beurten met 23 en 9 caramboles en kwam op 141; Schaap noteerde toen 145. In de 4lste beurt maakte Schaap de 150 vol; bij de nastoot miste Dijks hoorn zfjn laatste kans en- bleef op. 141. In de wedstrijd van. Duikeren (de Sluis) tegen Alphenaar (Het Oosten) is de Vlaardinger winnaar geworden. Van Duikeren startte met 3 tegen Alphenaar met 18; ge durende het' gehele verloop van deze wedstrijd behield hij een voorsprong, welke in de 7e beurt door een serie van 27 tot 26 op liep. Een serie van Alphenaar van 11 caramboles werd door van Dui keren beantwoord met een van 16. Toen Alphenaar hierna enkele stoten miste liep van Duikeren 4 punten na in, docht dichter bij Alphenaar kon hij niet komen. In de 31ste beurt maakte deze speler een serie van 18 en kwam op 133. In de S7ste beurt toen van Duikeren op 117 stond maakte A3phenaar met 8 de 150 vol. derde partij tussen v. d. Steen (De Sluis) en van Rees (Con- fiance VI.) is een zeer aantrekke lijke wedstrijd geworden. Van Rees on deze wedstrijd in 38 beurten; d. Steen, bracht het tot 134. Beide spelers hebben in deze par tij slechts 9 maal gepoedeld, het geen wel een bewijs is, dat ze deze avond goed oog op het spel had den. Van Rees beeft met een klein verschil tot in de 24e beurt de leiding gehouden, waarna v. d. Steen na 2 series resp. van 12 en 9 passeerde met een verschil. vs»n 5. Van der Steen noteerde 'toen 92 en v. Rees 87. Tot aan de 30e beurt behield v. d. Steen deze voorsprong doch met een serie van 17 was van Reés zijn tegenstander met een voorsprong van 7 gepas seerd. Mét een serie van 13 in tie 35ste beurt kwam deze speler op 147, Cv. d. Steen 125). Hoewel hij nog twee maal poedelde kwam v. d. Steen niet hoger dan 134; van .Rees maakte de 150 .vol. Zoals reeds vermeld, wordt maan dagavond de wedstrijd Schaap^—de Koning gespeeld, terwijl voor vrij dag 17 februari zijn vastgesteld: van Duikeren—v. d. Lee: Alphe- naar—de Koning; Schaap—v. <i. Steen en Dijkshoornvan Rees. De eerste wedstrijd begint om half acht. Gerrit P., 7 jaar oud. probeerde gistermiddag of het üs bij de Ooie va arbrug hem kon houden. Dit was niet het geval. Gerrit kreeg een nat en koud pak. Een agent van politie bracht hem weer op het droge en. daarop met een fiets naar huis. Toen de moeder van. de jongen niet thuis bleek, heeft de agent haar taak maar overgenomen en de jongen droog gewreven en verwarmd. Gerrit heeft geen kwade gevolgen van het koude bad over gehouden. Ned. Men*. ..Gem. Grotekerk: 10 uur ds. J, G. Jansen en 5 uur ds. J. Gras (H. Avondmaal). Nieuwekcrk: 10 uur ds. H. W. Hemmes on 5 uur ds. A Hoffman.Weslerkerk: 9 on 10.20 uur ds. J. D. Smids en 5 uur ds.H. W Hemmes. Vretleskerk 9 en. JC.45 uur ds. A. Hoffman (H. Doop) cn '7 uur dr. W. H. Beekenkamp (De'ft) Jeugd dienst. Kethel: 10 uur ds. Etnaus tHillcgersberg) en 7 uur ds. Gothelp (Botterdam). Geref, Kerk. Oosterkerk:; 10 uur ds. M. de Wit. (Dclfshaven en' 5 uur ds. G. E rinkman- Plantagekerk: 3.30 uur ds. W. van der Zwaan (Emmer-Com- pascuum) en 4.30 u. ds. W. A. Kv(jger. Jullanakerk: 10 uur ds. G. .Brinkman en 5 uur ds, W. van der Zwaan. Kethel: 9.30 uur ds. W. A. Krijger en 2.30 Uur ds. M. de Wit.' Zïekendienst Gemeente-xickcnkuls; uurds. G. Brinkman. Ncd. Hcrv. Geref. Evang. Gebouw Irene; 10.cn 4 uur de beer K, Asmus (Zwljndrécht), Ned. Prot. Bond. "Westvest02: 10.30 uur ds. H, J, Kater (Amsterdam). Evang. Luth. Kerk: 10 uur. oud.Kath. Kerk. Dam 28. 10.15 uur Hoogmis (woensdag 15 februari: 9 uur. H, MisAs-woensdag) Chr. Geref. Kerk. Kerkgebouw Wa- rande/B.K.-laan: 10 cn 5 uur ds. A. Zwiep. Chr, Gerer. Gemeente. Volksgebouw TuinJaan:. 10 en 4 uur ds. M. j. Mid delkoop. Oud-Geref. Kerk. Jeugdhuis Lange Haven 97: )0 en 5 'uur ds. F. Luytjes. Baptistengemeente Kerkgebouw Broersvest 53: 10 en 7 uur ds. J. Se- gaar.. Leger des Hells: Lange Haven 27: i uur helliglngssamenkomst, 7.30 uur verlossingsamenkomst. Gerrit Ver- boonstraat: 6.30 uur openluchtsamen komst o.I.v. majoor en mevr. J. H. Drentje. Gistermiddag is de twaalfjarige Hendrik Plug uit de 2e Wandel- oordstraat op een zwakke plek door het ijs van de Rotte gezakt. Enige vriendjes konden de jongen door handreiking op 't droge bren gen. Bewoners van de Bergse Rech ter Rottekade gaven de jongen droge kleding. Bij het schaatsen op de Voor- plas kwam gisteravond de zestien jarige Jacolien Zellenraat uit de Rodenrijsestraat te vallen. Met een gebroken rechteronderbeen moest zij naar het Bergwegziekenhuis worden vervoerd. GEBOREN: Francina, d.v. F. L. Ruseier en G. Llipker; Peter, z.v. N. de Kort en M. v. d. Berg; Petrus J. K. z.v. F. Zilver en R, v. d. Ven; Geertruida A, M. d.v. C. A. Vette en P. L. Kerkhof; Petronella, d.v. W. Nys.en M. Ploos van Amstel; Ernes tine, d.v. D. A. Buschkens en E. J. van Druten. OVERLEDEN: P. S. J. van den Oever 79 jaar; M. Schewe, 75 jaar vrouw van: A. A, van Leeuwen. De cafetaria aan het Rubensplein kreeg vannacht bezoek van vijf onbekend gebleven buitenlandse zeelui, die de eigenaar lastig vielen. Zij pakten acht limonadeglazen en tien kroketten weg en trokken zich verder niets aan van de protesten van de eigenaar. Zy verdwenen met de buit. De brandweer moest gisteren en kele malen uitrukken voor kleine brandjes. De eerste maal voor een woning aan de-Parallelweg, waar veel rook ontwikkeling uit de schoorsteen werd waargenomen. Het bleek loos alarm te zijn. Ook behoefde de brandweer geen dienst te doen bij een brandje in de Edisonstraat 37, bij de familie W. van G., waar door te hard stoken de schoorsteen in brand was gevlo gen. De inwoners blusten het vuur met emmers water. De schade is gering. 's Avonds omstreeks acht uur bluste de brandweer met de ramo- neur een schoorsteenbrandje bij de familie P. van G. in de Villa straat 56. De politie heeft vannachtlogies verleend aan mevr. M. T. en haar I l-jarige zoon.-- Zü horen' thuis op de woonschuit „Dina" die in. de Noordvest ligt. De vrouw was bang dat door het dicbtvriezende water, de schuit lek gemaakt zou kunnen worden, zodat zij de nacht liever elders doorbracht. De „Dina" bleek vanochtend nog heel zodat me vrouw T. weer naar haar woning terug kon. Bij de brug over de Noordvest bij de Damlaan verleende de brom fietser J. K. uit Schiedam geen voor rang aan een van rechts komende vrachtauto. K. werd bij de aar ding verwond en werd door de en GD naar het gemeentezieken n i gebracht. De fiets werd ernstig be schadigd. De 6-jarige schooljongen G. van V. uit de Parallelweg stak gistermid dag de Singel onvoorzichtig over en liep van achter tegen een rijdende vrachtauto.op. De jongen kreeg lich te verwondingen aan een voet en' gezicht en werd door de GG en GD naar huis gebracht. In de nacht van donderdag op vrij- dagUheeft menuit de bestelauto iran de N.V. Ack, 'die voor het filiaal aan de Polderstraat stond voor een bedrag van .973.60 aan textielgoede- ren, bestaande uit japonnen, regen, jassen, joppers, broeken en dekens gestolen, Doordat een voorveer brak is gis teravond een personenauto in de Slaghekstraat het trottoir opgereden en tegen de pui van een pand tot stil stand gekomen. Hierbij werden twee rijwielen vernield. De auto werd zo zwaar - beschadigd, dat hij met een. takelwagen moest wórden wegge sleept. De pui kreeg lichte schade. ROTTERDAM DUITSE TAALKRING OPGERICHT Deze dagen is de stichting „De. Duitse Taalkring te Rotterdam" op gericht, Het doel van de stichting is de' belangstelling voor de Duitse taal in de ruimste zin te bevorde ren. Er zullen cursussen worden georganiseerd voor beginners en ge vorderden. Dinsdagavond zal de activiteit van de Stichting met een bijeen komst vah een bijzonder karakter worden geopend.' Voor die avond staan o.a. op het programma èen lezing van de heer W. Blumenstock van het Goethe- Institut over „Menschen: Tele-ob- jektiv gesehen" en een. uitvoering van de ouverture Don Giovanni van W. A. Mozart. De bijeenkomst wordt gehouden in een van de zalen, van het beursgebouw. HERSTELLINGSOORD RET HEROPEND Het herstellingsoord „Azareël" voor het personeel van de R.E.T, zal na. een grondige verbouwing op 15 februari te* elf uur 's ochtends door de directeur der R.E.T.. ir N. A. Bogtstra, worden heropend. ROTTERDAM VERTEGENWOORDIGD IN KOPENHAGEN De Internationale" Organisatie van Research-Instituten - op het gebied van het bouwwezen zal van 12 tot 18 februari a.s. te Kopenhagen een symposium houden over het bouwen in de winter. Van de zijde van de gemeente Rot terdam zal aan dit congres worden, deelgenomen door de heren H. K. Duhoux, adjudant-directeur van de Dienst van Volkshuisvesting en P. J. van Tussenbroek, afdelingschef van de Dieast van Bouw- en Woningtoe zicht. De deelnemers aan het symposium zullenenige bouwplaatsen bezoeken in het zuidelijk deel van Zweden. Behalve'de vogels in de Kralingse Plas helpt de afdeling Rotterdam van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van dieren ook de zeevogels. Gisteren is men met 16 kg slachtafval naar de Barendrecht- sebrug getogen om daar de uitge hongerde zeevogels van voedsel te voorzien. Het voeren van vogels kost de Dierenbescherming veel geld.. Men. krijgt veel graan aangebodende zer dagen ontving men nog'een zak. met 15 kg mais - maar het slacht afval moet toch met geld worden betaald. Giften kunnen worden ge stort op giro 198100 a van de afd. Rotterdam van, de Dierenbescher ming of worden afgegeven-bij me vrouw Spaan, lid van het bestuur, Pijnackerplein 4, te Rotterdam. SCHIEDAM Heden namen wij kennis van het plotseling over lijden van pnze onvergetelijke dirigent, de heer PIET T HART Door zijti uitzonderlijke kwaliteiten zal hij nog lang in onze herinnering blijven voortleven. Het bestuur en leden van de gemengde arbeiders zangvereniging /EXCELSIOR" Schiedam OPENBARE VERKOPING krachtens artikel 1223 van het Burgerlijk Wetboek. Notaris P. Schaberg "te Schie dam zal op vrijdagen 17 en 24 febr, 1956, telkens des v.m. II uur, in het gebouw Arcade, Lange Haven 7l te Schiedam, in het openbaar verkopen bij vei ling en afslag: I. Ret herenhuis met garage, tuin en erf. te Schiedam, aan de Jacob Catsiaan 20, op de hoek van de Julianalaan, kad. sectie M. no. 5479, groot 3 are 75 ca. Het pand bevat: beneden kamers en suite en keuken; Ie etage 3 kamers en ^-ükamer; 2e etage 3 kamers en zolder. Gror.dbeL 85,51, straatbel. 47.80; precario 14.Het perceel wordt centraal 1 warmd en is fn eigen gebruik geweest bij de in staat van fail lissement verklaarde N.V. CL chorei-Verkoopkantoor, met uitzondering van de achterka mer op de le etage en de bad kamer, die verhuurd zijn tot de 3le aug. 1957 voor 100.— pon. aan de Heer P. Voogd, 'direc teur dier n.v. II. Het 'herenhuis met garage, tuin en erf, te Schiedam, aan de Jnlianalaan 8, kad. sectie M. no. 5478, groot 2 are 86 ca. Verhuurd voor f 123.64 p.m. Het pand wordt centraal warma en bevat: beneden ka mers en suite en keuken; le etage 3 kamers en badkamer; 2e etage 3 kamers en zolder. Grondbel. 85.47; straatbel. 47-82, precario 14.—. Aanvaarding en betaling 26 maart 1956. Bij de afslag wor den de percelen ook gecombi neerd aangeboden. Bezichtiging woensdag 15 en donderdag 16 febr. 1358 van 1012 en van 24 uur. Inl. en toegangsbew, t.k.v. de notaris. Tuin laan 102. openbare rij willige wegens sterfgeval Notaris P. Schaberg te Schie dam zal op vrijdagen 17 en 24 febr. 1956, telkens des v.m. 11 uur, in het gebouw Arcade, Lange Haven 71 te Schiedam, in het openbaar verkopen bij veiling en afslag: [-11, Twee afzonderlijk te vei len panden, elk bevattende een vrije beneden- en bovenwoning, met erven, te Schiedam, aan de Goereesestraat 19, op de hoek van en aan de Rozenburgse- straat 26 en aan de Roienburg- sestraat 24 a-b, kad. sectie M. nos, 3918 en 3917, resp. groot 68 ca en 77 ca. Bij de afslag worden de perce len ook gecombineerd aange boden. Verhuurd p.w,: Goereesestraat 19 voor 7.40; Kozenburgse- straat 26 voor 8.15; Rozen* burgsestraat 24 b voor 7.40; Rozenburgsestraat 24 a voor 8.15. Grondbel. perceel I: 34,74; straatbel, 19.47; precario f6,-. Grondbel. perceel tl: 32.08; straatbel. 17.98; precario ƒ6.-. Bezichtiging woensdag 15 en donderdag 16 febr. 1956 van 10— 12 en van 2—4 uur. Aanvaarding en betaling 26 maart 1956. Inl. en toegangsbew. tJt.v. de notaris. Tuinlaan 102. STOOMVERVESIJ Fabriek Singel 142 Winkel: Singel 150 Tel. 69929, MANTELS VERVEN alleen in het zwart en keurig geperst 7,59 LINNEN- EN REGEN MANTELS, alleen in het zwart S 9.50 In een week klaar. Deze reclame geldt alleen voor de maand februari. Wij vragen in onze groothandel in levensmiddelen: A. KANTOORPERSONEEL 6. MAGAZIJNPERSONEEL C. BIJRIJDERS Aanmelden RH.O., Nieuwe Haven 107, Schiedam. vraagt in verband met uitbreiding van de fabricage voor haar bedrijf te Vlaardingen BANKWERKERS LA SS ER I BRA ND ER RADiAALBOORDER IN PAKKER! OH A UFFEUR RUNNERj LAKKER Persoonlijke aanmelding te Vlaardingen, Industrieweg 15; dagelijks van 8-4 uur. Zaterdags van 8-12 uur erj bovendien Maandag 13 Februari a.s. van 5-6.30 uur n.m. P. J. SCHMITT'S SCHEEPSOUTILLAGE N.V. vraagt Aanmelden Jan van Riebeekweg li, of telefoon 69431 DESSO Hoogpolige smyrna, war me Oosterse kleuren, vast gestelde prijzen. Elk des sin in meerdere maten leverbaar. 9.25 3.50 14.90 f 14.90 29.— 22.75 27.75 35.— 40.50 11.75 35x 80 50x 50 5Üx 90 72x 72 72x140 9Qx 90 100x100 90x140 100x150 Kussens Dressoirloper 16.— en 18.50 Tafelkleed 64.— Divankleed 102.50 Oraitjegalerij 11 Telpfrtnn 67841.I. li Te koop aangeb. Wegens emigratie te koop nieuw donkerblauw heren kostuum met streepje, nieu we donkerbl. winterjas, grijs kostuum en antieke bureau stoel. Br. onder no. S 456, bur. van dit blad. Naaimachines koopt u bij de vakman. Voor Schiedam het vertrouwdste adres. A. van Leeuwen, Hoogstraat 62, tel, 65783. Reparaties onder garantie. Betaling in overleg. Permanent Wave Hélène Permanent met toe stel, het beste wat er is, compleet f 5,—, stroomloos 7.50. Op vertoon van deze advertentie' ƒ1.— korting! Dames- en herenkapsalon „Hélène", Rembrandtlaan 22. telefoon 67170. Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van r(jwielen, ge demonteerd. gemonteerd m. bijlevering van nieuwe ket- üngkast. spaken, spatborden en jasbeschcrmer, f 37.50. Frans Waltman. Rotterdam* sedijk 240. tel. 68948. Fotografie Voor pasfoto's naar K, van Vu uren, Hoogstraat 106. tel. 66720, In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Te huur aangeb. Voor uw feesten geen stoe len lenen bij de buren, maar bij ons kunt u ze huren. H. J. Stent] er. Stoffeerder!} Meubelmakerij annex-Repa- ratiën, W. Frankelandsestr. 79, tel. 69974. Voor scooterles naar Autorij school H. P. Take. Jan Son- léstraat 4, R'dam. tei. 36777. Diversen Inlysten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen. Scherpe prijzen en toch 2 jaar garantie. G. van Loe- nen. Dam 4143. tel. 68192, showroom: Vlaardinger- straat 6. Alles op het gebied van in lood „Aa-A'e" Glas loodbedrijf. West Fm- landsestraai 16 te! 667"'i las Laat uw spiraal verm vn tot modern opklap- ot Kan- lelbed Prima afwerking als nieuw terug_ Het goedkoop ste adres. DIIK., GrtKwn- dai la Broers vei d pa di tel. 67028 (na 6 uur tel 66789 L Ledikanten; matrassen «o- klapbedden. hut ledikanten, kampeerbedden. enz Kom eens praten Van Loenen vr-nr Vrri. zaak met de.' vnkk voorlichting. Dam 1! Tel. 66192. Nummerhneven die, naai »oJ <x>rcieei 'niet bonafide t»p de tnhnüd der advertentie reaRfi- cn worden niet doorgezond»".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1