I I BESNEEUWD DOOR STAD C Met Willem Barendsz op de walvisangst J Jong en oud trokken met plezier oud-Schiedam in vaart motief voor yakantief eesten 1956 Koeriersters VALENTIJN-PUZZEL-LOOPTOCHT WALDO-RIJSCHOOL 69915 Geen verdere hulp aan gymnasten Complot stal metaalafval IDEEËN VAN DE S.G. Kermis op de Nieuwe Haven en in Passage 'n amateur-revue Engeland kondigt maatregelen tegen inflatie aan Kokende groente viel op kind Treinramp in Chili eist 19 doden DR. A. MELCHIOR VOOR i.v.A.O. Harpoeniers zijn geen cupido's Finnen kiezen heden nieuwe president Wie heeft iets verloren SYC volleybal zonder hoogten Onderscheiding Burgerlijke stand ex-SS-cbmm aridant Mr. P. Vonkenberg in comité P.S.G. Tijdbom ontploft in trein; drie doden S CHIEDAM Woensdag 15 februari 1956 Geheel uit eigen vrije wil en louter voor hun genoegen heb ben 162 Schiedammers gisteravond in" het oude stadsgedeelte, door de sneeuw gebaggerd, straatjes en stegen in alle richtin gen doorkruisend. Op stille plaatsen dook soms plotseling een groepje mensen op, dat druk een papier bestudeerde om ver volgens met de geïnteresseerde blik van de toerist langs de gevels te kijken. Praten en lachen deden deze mensen druk en veel, terwijl ze zich van de grote sneeuwvlokken, die langzaam neerdwarrelden; bitter weinig aantrokken. Voor de bewoners in de omgeving, die niet wisten dat de Valentijn-puzzel-loop- tocht aan de gang was, moet het wel een bijzonder vreemd schouwspel zijn geweest. ,,1. na buitendeur links 2. de Meubelbeurs rechts 3. Velo enz. rechts en 21 eerste gelegenheid rechts. 22. V links 23. Lp. links 24. Chcfa- rine 4 links...." Begr^pl u er iets van? Aan de hand van dergelijke raad seltaal moesten de deelnemers aan dc Va!ent\jn-ioop hun route van 9 km lang door de binnenstad zoeken, waarbij ze zich aan bepaalde voorschrif ten moesten houden. T N totaal waren vier routes "uit ge- zet, die elkaar op verschillende plaatsen kruisten en veel overeen stemming vertoonden, zodat dc spor tieve tippelaars, die ongeveer met tussenpozen van een minuut uit het gebouw christelijke sociale belan gen vertrokken, bij .een ontmoeting vaak danig in verwarring «eraak ten. Dat de boven aangehaalde ..raadseltaal" met toelichtingen op de handleiding verstaanbaar was en de routes niet te moeilijk, bleek uit het feit dat de laatste deelnemer om precies twee minuien .over eif. bedekt met sneeuw, in de verwarm de 2aal binnenstapte. De cerst-aan- komendc was om half tien binnen. SERIEUS PUZZELEN Zo omstreeks 9 uur gingen wc eens poolshoogte nemen in de stad en troffen in de stralen en stegen 2oais de Achtenceg. de Lanpe Kerk straat, de Ooievuarstceg, Achter de Teerstoof, dc Sint Jan Steeg, overal groepjes „spoorzoekers" aan die in de beste stemming dc sneeuu» trot seerden om hun taak zo goed moge lijk te volbrengen. Serieus werd er gepucceltf, icont de aanduidingen verwezen naar rec'.amebordjex, naam bordjes, lichtbakken, gevels, iun- taempaien en wat er zo al meer langs de weg te zien is. Op al deze dingen moesten dc puzzelaars zich orténtcren om de juist, aangegeven weg door de stad te vinden. GEZELLIGE GROEPJES EN DAN MOKST ER NOG gelet worden op rie controleposten, waar van een deel geheim was en een enkele alleen maar was aangebracht om de zoekers om de tuin te leiden- Daarbij diende men „op" dc klok te lopen, want aan de vaste contro les (b.v.-bij dc trappen-van de Pas- I De puzzeltocht voerde de deelnemers ook door de nog geen meter brede Sint Jan Steeg, icaar het verkeersbord aangeeft: voor alle verkeer verbo den, Dat koning Winter als spelbreker toilde op treden, blijkt uit deze twee besneeuwde jonge mannen. sage) werden (met het geven van een stempel) de tijden genoteerd. Allemaal moeilijk en inspannend, maar toch erg leuk. Hoewel, het om de individuele prestatie te doen was, werden .er vrijwel van het begin af groepjes gevormd, die samen in de sneeuw lief en leed deelden. Met elkaar was het veel gezelliger en al bab belend èn zoekend kun je toch flink opschieten. En lachen ook, want vermakelijke situaties zijn er te over op zo'n wandel-sneeuiv- tocht door de stad. Meer dan eens hoorde men op 'een anders op dat tijdstip bijzonder rustig plekje een schaterend gelach, of uitroepen van verrassing als twee groepjes elkaar tegen het lijf liepen. ALS EEN KOUDE STEEN BIJ het Zakkendragershuisje ook een controlepost aan de Schie konden de vrolijke wandelaars even binnen verpozen, want de deur was uitnodigend, open gezet. Als ver rassing .was daar een coca-cola-wa gen voorgereden, die ettelijke flesjes met verfrissende dronken bevatte. Graag deden de deelnemers zich daaraan te goed. hoewel het vocht bij de niet bepaald milde tempera tuur als een koude steen in de maag lag. En verder ging het maar weerde sneeuw en de duisternis in, fattgs vaak onvermoede paden en wegen een zeker doel tegemoet. DIK TEVREDEN HET WAS EEN GENOT om al die vrouwen en mannen (van. 12 tot 69 jaar!) met zoveel animo door de sneeuw te zien ploeteren in een kinderlijk (in de goede zin) plezier over de ontdekkingstocht vol ver rassingen. Plaatsen, die men soms alleen kende van horen zeggen (de nauwelijks een meterbrede Sint Jan Steeg!), werden aangedaan en (noodzakelijkerwijze) in het donker zo goed mogelijk opgenomen. Hoe- velen zullen hun bezoek aan die oude afgelegen straatjes nog eens hernieuwen? Dc organisatoren van deze Val en- tyn-puzzel-loop. de Motorclub Schie dam (in samenwerking met de S.B.L.O kan met genoegen terug zien op dit evenement, want alle deelnemers toonden zich na afloop dik tevreden over de jm2zolloflp. EEN BOS TULPEN K2 ELAARSD raak en met dikke y-r truien en jassen aan reten de deelnemers na afloop genietend van een door de Organisatie rnu Verenigde Melkhandelaren beschik baar gestelde warme kop chocola demelk tevreden uit te rusten van de vermoeienissen in de zaal van Chr. Soc. Bel., wachtend op de dingen (da prijzen) die komen zou den. Reeds hadden allen een bos tulpen in onttmngst genomen, die ter rerleeertdiging van de Valenfijn-pc- dachtc tverden verstrekt door de vereniging De yederlandse Bloemis terij. Het duurde nog al een poosje voordat de leiders een ot'crctcM hadden gekregen van de prestaties, ■maar eindelijk nond dan toch de prijsuitreiking plaats door de voor zitter van de ilJotorclnb Schiea'am, de heer C. Wassenaar. In totaal wa ren er ongeveer 30 prijzenalle beschikbaar gesteld door diverse bedrijven. DERTIG PRIJZEN Eerste prijs, een waardebon van ■f 25,--,* de heer F. Tettelaar (8 strafpunten)tweede prijs, een vul penhouder: mej. A.. Kievit (lOstraf- punten); derde prijs, een paar glacé handschoenen: de heer H. "Versteeg (11); vierde prys, een taart: de heer Jahsema 12)vijfde prjjs, een bloem stuk: de heer W. Nauman <12)zes de prijs, één' schemerlampje: rrsej. H. Kievit Ü2>; 7. de heer P. Kok <13); 8. mej, H. J. Heyster U3); 9. Een groepje deelnemers aan de Valentijn-puzzel- tocht Iaat de kaarten af stempelen bij de controle post op de trappen van de Passage. (Advertentie IM.} Apothekers nachtdienst; Apotheek, fa Gouka Co., Gr oenelaan 127. Bellen bij ongeval;' ü.G, en Gd) Tuin la an 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) vbd 9.30 tot 4.30 utu en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten R,k. Leeszaal en Bibliotheek, Dam; geopend tedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 1 tot 8,30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Schilderijen-ten toonstellingen van de* „Start"- groep (tot 20 februari) en van - Karei Appel (tot 27 februari). Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur, ook des zondags van 2 tot' 5 uur. Op woensdag-,en ..vrij- dagavond van 7—10 uur. BIOSCOPEN Passage. 2, 7 en 9.15 uur: „De glorie vaa het leven". Monopol©, 2, 7 en 9 uur: „De ijzeren handschoen".' .yV VOORSTELLINGEN Musis Sacrum. 8 uur; Pers.ver. Wil- ton-Fijenoord. Filmavond. - Volksgebouw, 8 uur: Alg. bond Mer- curius.. Huldigingsavond. Irene, 8 uur: Wijk V N.H.G.. Toneel avond. Ger. Jeugdhuis, 8 uur A.RP.-kies- ver. Bijeenkomst. de heer H. Heyster sr. (13) en. 10. de heer J. Peters (14). De heer F. Backer (69 jaar) en zijn echtgenote (66 jaar) bleken respectievelijk de oudste mannelijke en vrouwelijke deelnemers te "zijn, die daarvoor twee dozen sigaren en een grote doos bonbons in ontvangst hadden te nemen. Dc prijs voor de vereniging met het grootste aantal deelnemers: een wisselbeker, ging naar 't Rode Kruis. De jongste deel nemer aan de tocht was de 12- jarige knaap Cok Jung, die ondanks het late' uur geen vermoeidheid kende. Het Kon. Ned. Gymnastiekver- bond heeft aan het gemeentebestuur van Schiedam het verzoek gericht de beoefening van':gymnastiek door de jeugd te willen bevorderen, b.a. door gemeentelijke lokalen gratis ter beschikking te stellen aan de plaat selijke verenigingen voor de oefe ningen door de jeugd, door dé jeugd afdelingen een ••subsidie te verlenen, en de landelijke organisatie een jaarlijkse donatie te geven. B. en w. echter geven aan de Raad in overweging dit verzoek af te wijzen, omdat zij van mening zijn. dat er reeds een indirecte sub sidie wordt verleend. Immers de za- Vier employees van een Schiedam- 5e metaaihandel stonden gisteren voor- de Rotterdamse rechtbank om dat zij een jaar lang metaalafval hadden weggenomen en aan opko pers hadden verkocht- .Het was een klein, maar goed werkend complot, en de schade die zij hun werkne mer hebbentoegebracht, bedraagt zeker f 8.000. De officier van justitie heeft te gen de voornaamste dader, de 28- jarige bijrijder J. J, T. B. een jaar gevangenisstraf met aftrek, waarvan drie maanden voorwaardelijk, ge- eist. De eis tegen de 43-jarige chauffeur A. J. D.- luidde negen maanden met aftrek, waarvan drie voorwaardelijk, en - die tegen de 60-jarige metaaldraaier L,H. acht maanden met aftrek waarvan, drie voorwaardelijk. De voorman.F.' H. M. K„ die de diefstallen mogelijk had gemaakt, hoorde zeven maanden met aftrek tegen zich eisen. Uitspraak over veertien dagen. Opvoering van Dilettant De Alg. Schiedamse Toneelver. „De Dilettant" geeft op zaterdag 13 februari in Musis Sacrum een op voering van de klucht „Vrijdag de. dertiende" van J. W. v. d.. Heiden en H. Bakker. De regie berust, bij de heer J, Nvjs. De jaarlijkse vakantfefeestcn van de Schiedamse Gemeenschap zullen in het jaar 1955 in het teken staan van de Scheepvaart, za heeft de S.G. aan- gekondigd in het laatste nummer van het gelijknamige orgaan. Men kan - j„t jachten-op "de tradï- tpmsrkJn dat dit hoofdmotief meer fn de lijn licht ran nabimrstad Bot- terdam; maar de S.G. is ran menint dat ook Schiedam met run grote scheepswerven direct en indirect onverbrekelijk is verbonden jnet het wa-.j om^ te trachten, ae suuai e reent Vy ter van de rivier, de zee en de binnenvaarten. Het ia In elk geval een van j de bronnen van welvaart voor onze stad. En daarom zal de Scheepvaart het motief zijn waarom fn augustus van dit jaar de vakantiefeesten zullen draaien. In verband met. het vele;werk datzeil-stertcxxhten en ook aan water* verbondèn is aan. de organisatie j skieën. van dergelijke langdurige leesten,! Wat de excursies betreft. .- deze heeft de S.G. maar vast plannen gafm-natuurlijk in de eerste plaats ontworpen voor -de .viering. In be- naar de talrijke bedrijven die be doeld artikel nu wordt hier het trekking hebben op de scheep een en- ander over verteld. Het is vaart en de scheepsbouw, natuurlijk nog niet alles in kan- Voorts worden plannen beraamd nen en kruiken, maar iets kan er voor een [etalage-wedstrijd waarbij toch wel over gezegd^ worden, ('scheepvaart-motieven een hoofdrol LONDEN. De Engelse regering zal in de komende dagen drastische maatregelen aankondigen, die ten doel hebben de fnflatie tot staan te brengen, zo wordt zowel in poli tieke als in zakenkringen vernomen. De verontrustende resultaten van de handelsbalans van januari, waar uit een nieuw nadelig saldo van meer dan 74 miljoen pond sterling blijkt, zou niet toelaten deze maat regelen uit te stellen, zonder het ri sico te lopen van een gevaarlijke koersvermindering van het pond sterling, De Engelse minister van Finan- i-etterC Zo komt. er een tentoonstelling waarin alle fasen, van de scheeps bouw - de revue passeren, zoals uit de naam: „Van -prauw tot atoom - schip" ook blijkt. Er komen scheepsmodellen, aangevuld met te keningen en schilderijen. Amateur- modelbouwers worden zoveel mo gelijk ingeschakeld en het geheel wordt aantrekkelijk gemaakt door diverse neven-attracties. Een hoogtepunt zullen weer de opvoeringen, in het Passage-theater worden, waar Schiedamse -amateurs op het gebied van zang,muziek, dansen tonëél'weer de gelegenheid krijgen hun kunnen te tonen. Er komt dus ditmaal een revue op de AMSTERDAM. In een woning' aan de Zeedijk te Amsterdam heeft gisteren een tweejarig meisje .een pan met kokende groente over het lichaampje gekregen. Met ernstige brandwonden overdekt is het kind. ter verpleging in een ziekenhuis op genomen. ;-. De moeder had. de'pan op hét blad van een kinderstoel geplaatst. Het meisje, dat meteen. broertje in de spelen. Tenslotte wordt nog verklapt dat het attractie-centrum dit jaar niet'i keuken aan 'het -spelen was, greep op dc Broersvest komt le staan (de vast aan de stoel, waardoor lij de pan met kokende mboud over omwonenden hebben hier bezwaren 1 icj-eeg. tegèn aangevoerd)maar aan de S Nieuwe Haven en wej op het stuk j tassen de Schoolstraat tot aan de Westerkade. Dit zijn enkele van de ideeën die de Schiedamse Gemeenschap voor SANTIAGO Bij Cartagena, een vacWKora rtB-.aiTOC.ffi TT.*.* ic pidt zomervakantie-oord ten zuiden van Ogen hebben gezweefd. Het is met de Chileense hoofdstad Santiago, is alles en tnogelijk. dat niet alle ge- ;een trein ingereden op een andere noemde punten verwezenlijkt kun- i trein, die door het defect raken van. n"i'* fieval zo de plannen. Plannen, waar aan reeds door de vele secties van len worden verhuurd voor f 20.— per wekelijks, gebruiksuur per jaar. en wanneer het gaat om gebruik door kinderen beneden de 16 jaar zelfs f 12.50. De werkelijke kostprijs is berekend op f 150 tot f 200 per. wekelijks gebruiksuur per jaar, zo- •dat in de lage prijs een subsidie verscholen ligt. Voor dc vele belangstellenden voor de lezing van dr. A. Melchior, de „walvisdokter", was het gisteravond niet moeilijk zich aan te passen. De koude en de sneeuw had onderweg al het nodige gedaan en de spreker gebruikte zulk een plastische terminologie dat het Poolgebied met de daar bij behorende ontberingen vlot w-erd overgeplaatst naar het zaaltje van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling in bet Volksgebouw. Het werd weer een topavond voor het I.v.A.O.7 boeiend en humoristisch wist de spreker veel wetenswaardigheden te vertellen en na de pauze door een prachtige smalfilm ook te laten zien. Voordat de heer Melchior vertel de hoe moeilijk het is ih de pool- zeeën te varen tussen ijsbergen en schotsen en in de eeuwige, storm, gaf hij een beschrijving van het wezen van de walvis. Het werd geen les in de natuurlijke historie overigens.. De walvis is een zoog dier en móet steeds weer ergens boven water komen om adem te halen. Hierdoor kunnen de walvis sen geschoten worden. Niemand kan ze onder water vangen. Een vol wassen blauwe vinvis is ongeveer 32 meter lang, het grootste levende dier.: Deze walvis weegt I00.Ó0Q tot 120.000 kg. De. walvis verraadt zich door boven water adem uit te bla zen; dit is een fontein van tien meter enp in de koude poollucht goed te zien. De walvis is dom. let niet op de schepen en zoekt slechts naarstig: naar garnalen.: Dagelijks vreet hij vier a vijf ton garnalen gedurende het zomerseizoen. Wordt het kou der, van —40 gr, tot zelfs .---80 - gr., dan bedekt de poolzeezich met grote V ijsvlakten end'e ...Walvissen moeten weg, omdat ze -niét kunnen opduiken. Zé gaan- naar het warme, gebied rond de evenaar, doch daar is geen geschikt voedsel. Een half jaar- eet dit 'beest niets.Als ze dan weer terugkomen.: .noemt het scheepsvolk ze „spiering" zo ver magerd zijn de beesten. In het najaar- is de walvis weer vet en rond, de speklaag rond de •balijnen is dan meer dan zestig centimeter dik. De bek van een walvis is- als een wrak boeren- schuurtje. Aan de achterwand han gen matten vari hoorn en de tong van 2500 kg. schraapt iedere keer gemiddeld honderd pond garnalen vari het netwerk in het grote keel gat. Schieten met het harpoenkanon is bijzonder moeilijk. De kanon niers zijn daarom geen cupido's, die zomaar in het hart schieten, aldus de heer Melchior. maar uitermate kundige vaklui. Een blauwe vinvis is van 12.000, tot. 15.000 gulden, waard. Het is dus: een ramp als het beest niet goed Wordt getroffen. De lijn wordt dan bliksemsnel de diepte in gesleurd. Na enkele mi nuten is het beest reeds op een diepte van 500 meter, de druk op het lichaam is dan bijna 100 at mosfeer. Het is onbegrijpelijk dat een dier dit verdragen kan. De lijn wordt enkelekilometers uitgerold en dan begint hét wrede gevecht met dc dood. Tot slot vuurt dc har poenier bet genadeschot. Een dode walvis zinkt. Voordat de buit dus naar het moederschip, tevens traanfabriek, wordt gesleept, geven enkele technici eerst een in jectie, Een lange dikke gasbuis wordt in het vlees geperst en'de walvis wordt door een. compressor vol lucht "gepompt. Hét kadaver wordt aan boord ge hesen en dan begint het spel van hakkeri eh snijden, Met grote flens- messen snijden de arbeiders repen spek af, die in. deketels worden geworpen. Het wordt één grote smeerboel. Maar als de accommo datie van het schip goed is, hin dert dit niet. Op een walvisvaarder heerst dé .twaalfurige werkdag en een werk week: van 84 uur..- Op d.ï eerste reis van de Willem Barentsz I zijn bij- csr. Melcbior, die als scheepsarts mééging, -de ha ren ten berge gerezen,". Het civiele personeel werd voor dek werk ge bruikt, De wasserij en de biblio theek werden gesloten en .de radio afgezet. De mensen werden te.móé om te werken. Vier maanden lang was er geen schone kledij- Alle af voeren Taakten verstopt en de hy giënische toestanden werden meer dan verschrikkelijk. Hst wérd zo erg dat een muiterij ontstond en het schip naar Kaapstad moest voor een grondige reiniging. Als de werkgever tekort schiet, aldus de beer Melchior. dooi' een benepen centenpolitlek, dan moet. de ovei'heid ingrijpen. Dat deed de regering en speciaal minister-Mans- holt, dan ook. Als iets dergelijks aan. wal zou gebeuren, riep de he le wereld ach en wee. Op een schip is men vogelvrij, dan. mag het ze ker. Na de pauze vertoonde een film de. wederwaardigheden van deze eerste jacht in het gebied van wal vissen en ijsbergen. de S.G. wordt gewerkt. .fiumv uus atuuddv ecu revue vp uu j V 3 planken en dé naam is'weer aan- nen worden. Maar het zijn in elk de locomotief stustond._br znni 39 r i doden en 93 gewonden. De Chileense president, generaal Carlos Ibanez, heeft alle beschikbare artsen en verplegend personeel naar de plaats van de ramp gedirigeerd. (Van onze correspondent) KOPENHAGEN. In het Finse parlement wordt vandaag een nieu ws p-esïdent gekozen. De 308 kies mannen mogen het gebouw niet eer der verlaten voor er voor de ko mende zes jaar een opvolger vart Paasivili is. Men verwacht deze de Paaslvici is. Men verwacht deze kies- ronden. Dc afgelopen nacht zijn er vertrouwelijke onderhandelingen tussen de partijen geweest. In de eerste ronde zullen alle zes partijen naar alle waarschijnlijkheid op hun eigen kandidaten stemmen, waarbij de voormalige minister-pre sident Kekkonen met zijn 144 agra rische stemmen, de meeste kans op eenoverwinning maakt, daar hij slechts zeven stemmen te kort komt voor de- absolute meerderheid. Hij had gehoopt deze van de communis ten te! krijgen. Deze hebben echter op het laatste ogenblik bezwaren gemaakt.. Een tweede ernstige ge- gadigd'e «voor 'het presidentsehap^i# Paasikivi, die 'als' compromis-kanifl* daat genoemd wordt. Mogelijkerwii- - ze zal hij de functie voor een korte „Alle hens aan dekt' Er komen diverse avonden in de Plantage. Ook deze zullen min of meer met een zilt sausje %vprden overgoten, al zal dit .niet in alle gevallen mogelijk blijken. Wel is ge dacht aan een uitvoering van de mariniers-kapel. Een aantal punten in -de stad worden, als gebruikelijk versierd en geïllumineerd; "Velé bekende fi guren uit Nederlands zee-historie zullen hierbij opduiken. Het Ju- liana-park is uitgekozen voor de feestverlichting. Hier zullen scheep- va ar (motieven in fluorescent schijn sel de aandacht trekken. Mogelijk komen er zelfs radiografisch be stuurde scheepjes aan te pas, in de vijver wel te verstaan. De Maasboulevard .wordt ook een punt van feestviering. Er 'komen pavoiseervlaggen èmvan, hieruit zal het publiek (dat/.is' het .plan ten minste) tochtjes over de rivier kun nen maken, En/ yaji: hier uit zal ook een helikopertjé: opstijgen. Tot in het sportprogramma toe wordt het motief van de Seheep- vart doogevoerd. Hierbij is gedacht aan roei- en kanowedstrijden, aan Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen. 3— 12.30 en 23 uur: 1 paar bruine herehglacé's; witté overall; I paar bruin lederen, herenhandschoenen; 1 bruine want (R) en 1 groene tvant (L)rood-beige; kinder want je; melk bus. Te bevragen bij de winders: zil veren armbandje.Soomers. Groene- laan 40; zilveren oorbel, D, v. Se- ters, Aleidastraat 86; armbandje, Sprengers. Tüinlaan 16; sierspeld, F. Hohngreii. Alb, Thymstraat 5 b; zegelring, Caremeijer, Heenvlïetse- straat 22; metalen bandje van pols horloge, v. Katwijk," L." Singeistxaat 39; 2 spaarzegels, Baris, Kreupel- straaf 34 b; gouden ringetje,' Brok, P.K.O,)aaix 89 b;. flesje met pillen, A, Goudzwaard, Nwe. Haven 275 a; koortsthermometer, W; v. Leeuwen, Bellstraat 16; kunstschaatsen. Beers, "W, Frankeiandsestraat 7 a; vulpen, Heinemans, Nwe- Maasstraat 40 a; sleutels aan kettinkje. Tennisbaan Spieringsfroek; lipssleutel, C. Bol, Zwartewaalsestraat 61 a; ring met plaatje en sleutel. C. Brinkman. L. Achterweg 14; sleutel,F. de Jong, Roosbeek 2 b: portemonnaie m. inh., mevr. v. Dijk, St. Liduinastraat 51; portemonnaie met- inhoud, Ulrlch, G. Verboonstraat 2; bruine porte monnaie. H. Soeters, Broersvest 54; duimstok, A. den Boer, Boerhave- laan 11 aautonummerplaat, H. v. Steenoven, Arnold Hoogvlietstraat 87 Vïaardingen;' duirnstok, v. Ger- ven, Thomas a Kempisstxaat 1: dop van benzinetank, W. Droge,Nwe. Haven 123 H; grijs glacé dames- handschoen (R), De Haaij, Jan Steenstraat 27; blauwe jongenspet, G. Boomsluiter, Nic. Beetsstraat 39 b; 1 paar groene wollen wanten, KHo], Hoofdstraat 163; groene want. 1 paar groene wanten, groene sjaal en geel mutsje, Tennisbaan Spieringshoek; grijs-rode herensok, De Lange, Gr, FlorissU'aat 35; wit kinderhandschoentje <R), P. den Herder. Heerenstraat 45 b; - zwarte clamesglacé ;(R>, Verwaijen. Hoog straat 186; .rood kinderwantje (R), J". Niemeijer, "IRaardingerdijk 51 b; wit kindenvantje, P. v, d. Heiden, Gordonstraat 30 b; zwarte dames- glacé CR), v. d. Wal. Swammerdam- sin-gel 13 b witte .kindersjaal. Hoekstra, v. 's-Gravenzandestraat 8 b; bruine want (R), en "groene •yvant - CL)DeKlerk, ïepenlaan 66, Kethel; kindenhandschóen (R), Wou- •terse, L. Singelstraat 23; wit kinder- wantje, Thea.. Koks, Simon Steyin- straat 21'b; blauw wantje (L); v. Wansum, B.K.laan 274 a; l paar bruine wanten... Caremeijer. Heen- vlietsestraat 22; grijze shawl, M, de Gooier,"Vpridëllaan 54b; groene wollen w^ht, -grijze sok met kaartje wol, H. Schildhuizen, Singel 39 a. Uitvoering Harmonie Hettamboer- en pyperkorps, „Harmonie" geeft opvrijdag 24 fe bruari, aanvang. 8 uur, een uitvoe ring in Arcade. Zowel Jong-Har- monie o.l.v. de heer G.'Francke als; H aim on ie o.l,v. de heer J. Veer.man zullen nummers ten gehore bren gen. De C.J-M.V.-toneelgroep Q.D.G. zal op deze - avond het toneelstuk „De 2500ste" van Piet Mossinkoff opvoeren. - Vrouwengroep P.v.d.A. De Vrouwengroep van de Partij van de Arbeidbelegt op dinsdag 21; februari, aanvang 8 uur. een huishoudelijke vergadering in het Arolksgebouw. Op deze vergadering zal- o.m: het uitstapje besproken worden. Het eerste heren-zestal speelde in Rotterdam tégen Smash .geen hoog staande wedstrijd. De Schiedamse heren konden het hun gastheren niet moeilijk maken en wisten slechts één set in winst om te zet ten; Smash bleek echter sterker en zegevierde met 3—1. Heren 2 kreeg het sterke tweede team van Concordia op bezoek en wist na een spannende strijd een 2—2 gelijkspel'te bereiken. Dat het hier: spande en prachtig gelijk op ging, getuigen wel óe set-standen: 14—16 16—14 15—14 14—16; een mooie prestatie van de Schiedam mers. Heren 3 kon het ook. nu niet tot winst brengen en verloor met. 4—0 van Tenaco 2. Het junior-team kon wederom 2 winstpunten aan het totaal - toevoe gen. Wegens niet. opkomen van hun tegenstanders wonnen zij réglemen tair met 4—0. De beide dames-teams kwamen niet in het veld en genoten derhal- ve van. een welverdiende rust (op 'periode aanvaarden, daar hitna af- het ijs). ioop van de ambtsperiode al jaar Het programma 'voor deze- week j zou ziiri.' r. - l'- 1 luidt: I 13-2 SVC—Rotterdam Zuid (jun.); tt 14-2 Flamingo's—SVC 3 (heron 3); JJljOC' 1501510611 VOOT 17-2 SVC 2—Unicum 2 (dames 2); D F - .17-2 Hou Stand I—SVC I (dam 1); 17-2 SVC 2—Libanon 2 (heren 2>; 17-2 SVC I—DRL I heren 1). Bij Kon. besluit van 27 januari j,l is de ere-medaJlle in brons ver bonden aan de Orde van Oranje- Nassau. toegekend aan de heer W. J. den Bleeker, modelmaker bij de N.V. Werf Gusto, alhier, zulks ter gelegenheid van zijn 40-jarig dienst verband bij..genoemde onderneming. Deze onderscheiding werd hem gis teren door de Burgemeester per soonlijk uitgereikt. Films voor Lasclub De Lasclub Schiedam houdt op donderdag 23 februari in het ge bouw voor Chr. Soc. Belangen een filmavond, waarbij door de N.V. Caltex Petroleum Mij een viertal films worden vertoond. Geboren: Theodora M. d.v. Th, L. Stieber en M. J. Schenk; Robert z.v. J. Veerman en M. A. Verhoef; Annemieke d.v. J. Blom en E. Ver maas; Hendrica A d.v, H. Druppers en J. W. Krul; Johannes C. z.v, C. J. G, Verbeten èn H, M. de Vètte; Janna d.v. H, van Put-en A. Valk; Anna M. d.v, J. van Schijndel en A. W. v. d. Hof;Johannes E,. z.v. A. L. de Bruin en J. E. v. d. Brink; Peter 2.V. P. F. Futselaar en A. J. Jeup. Overleden: J. Kool 80 jr; E. Groe- neweg 1 jr; T-. W. Jongbloed 40 jr vr. van G. C. den Held; P. W. Hees-, seis 72 jr; J. M. de Groot 72 jr; H. G. van Noort 78 jr; J. E. M. Breve BONN. Vooraanstaande West- duitse parlementsleden hebben ver klaard, dat zij bestuderen' hoe een eind gemaakt kan worden aan de overheidsuitkeringen voor verlies van particuliere bezittingen aan vroegere nazi's. De zaak is aan het rollen gebracht door de pers, welke gemeld heeft, dat dc.vroegere nazi-politiechef Wal- ther Schrcrder 64.000 mark' schade vergoeding vraagt'voor schade aan zijn woning in Lübeck. en betover- lies van boeken en andere bezittin gen. Schroeder is tijdons de wereldoor- log commandant van de S.S. en po litiechef geweest in het bezette Let-' land. Volgens de persberichten ont vangt hij nu een maandelijks pen sioen .van 1.200 mark voor zijn ver diensten voor .het Hitler-regiém, Het comité. P.S.G„ dat zich ten doel stelt prof. mr. P. S. Gerbrandy een eervolle plaats te bezorgen op de kandidatenlijst van de A.R. partij, heeft dienaangaande een circulaire gezonden aan alle. A.È.-leden. Tot de .ondertekenaars behoort onder meer mr. P. Vonkenberg, kanton rechter te Amersfoort. Incident in Goa BELGATJM. Drie mensen' zijn gedood enzeventien gewond, toen dinsdag een tijdbom ontplofte in de trein van Kalletn 'naar'Coollem in de Portugese enclave Goa. Indiërs, die ijveren voor aansluiting van 74 jr; Th. Brakels 83 jr wedL van Goa bij India, zcruden de bom in d.e Th. A. Govaart, trein geplaatst hebben. Fotografie Voor pasfoto's naar K.van Vuuren,Hoogstraat 106, teL 66720. In spoedgeval desge wenst In 2 uur klaar. Verloren Ten geneve van onze lezers hebben wi) de mogelijkheid opengesteld om onder de kleine advertenties tegen een vergoe ding van t 0,25 administratie kosten, annonces op te nemen tot een maximum van 20 woor den voor verloren voorwerpen en weggelopen huisdieren Deze advertenties kunnen uitsluitend tegen contante betalinc aan ons bureau worden opgegeven. Diversen Gelieve geen geld of goede ren al te geven aan mijn vrouw A, Mol-Peeters, daar doo.- mij mets wordt betaald. A. Mol. Dr. Zamenhofstr. 79. Heer zoekt kennismaking met nette vrouw, 1-of 2 kin deren geen bezwaar. Leeftijd: ptm. 25 tot 30 jaar. Brieven no. S 457 bureau v. d. blad. Voor alle schoenreparatie Is Bata beter en voordeliger. Sfioedreparaties klaar ter wijl u wacht. Hoogstraat UI. Nummerörieven die naai on«, nordeeJ nie». bonafide op d« inhoud tier advertentie reage ren worden niet doorgezonden

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1