C ZWiTSARUB' Grote belangstelling bij ongewone kunstveiling TER BRAAK eslagen Wilton boekt eerste nederlaag Huldiging bij „Mercurius5 ZATERDAG BEGINT VIERSPELENKAMP Dit jaar slechts tien deelnemers EEN BRIL Koeriersters MET RECORD-PRIJZEN Mooie collectie schilderijen Weer volop schaatsen Taf el tennistoernooi van Hermes-DVS Ontploffing in rioolbuis Schoonrijden bijdeSIjy - Lasser overleed op zijn werk Schooltoemooi voet- en handbal Dr. A. L. J. Kunze 25 jaar arts Ongelukkige val W op het ijs TONEELAVOND VAN WIJK 5 .TAFELTENNIS Verdienstelijk spel van Ready Schiedammers volbrachten met succes de Elfstedentocht BILJART- toernooien Cabaret-avond in Jacobs-gasthuis INBRAAK Brandweer rukt driemaal uit Jaarvergadering Huisvrouwenver. Hopeloze strijd tegen sneeuw Burgerlijke stand A.r.-raadsfractie licht gemeente politiek toe Bus tegen paal, acht gewonden Bijbibliotheek gaat donderdag open Jonge redder beloond Verkouden kinderen „De Natuur" hield bijeenkomst Nieuwe voorzitter van „Schïewijk" 50 jaar bij firma J. C. Klütgen Grensherzieningen van gemeenten bij Brielse Maas r SCHIEDAM DRAAIERS BANKWERKERS BEDIENDE ONGESCHOOLD PERSONEEL DAMESMODES W. v, d. BURG 2 Donderdag 16 februari 1956 Het gebeurt niet vaak in Schiedam dat hier kunstvoorwerpen van waarde openbaar geveild worden, en waarschijnlijk is het daaraan te wijten dat voor deze verkoping, die gisteren ln gebouw Irene plaats had, zo'n buiten gewoon grote belangstelling bestond. En aan deze belangstelling is het zeker weer te wijten dat de biedingen zeer hoog lagen. Recordpryzcn misschien wel, voor een veiling althans. De goederen waren afkomstig uit de boedel van het in staat van faillis sement verklaarde N.V. Cichorei Ver koop-kantoor te Schiedam en werden executoriaal verkócht ten overstaan van twee deurwaarders door de ma kelaar J. Z. Lapair uit Rotterdam. De directeur van het failliet-ver klaarde kantoor was een groot ver zamelaar van kunstwerken, hetgeen ook wel bleek uit de aangevoerde goederen. Er was een belangrijke collectie schilderijen en aquarellen bij van oude en semi-moderne schil ders uit de Hollandse en Romantische school. Werken van J. C. Schotel. H. van Steenwjjck. Frans Francken. Herman F. C. ten Katen. A. Wulffaert, Jan Huchtertburg. Dorrunelshuizen. A. van Beerstraeten. J. Fabius en vele anderen, in totaal 27 werken. Maar ook de meubilaire goederen, waaronder vele mooie stukken, en kostelijke tapijten, hadden de aan dacht van de honderden in de zaal. die naar deze voor Schiedam onge wone verkoping waren gekomen uit tal van plaatsen in ons land. zelfs bekende antiquairs uit Amsterdam en Den Haag. Er werd stevig geboden. Zo ging „De Wonderdokter" van Fabius voor 1650.van de hand, evenals een (Advertentie l.M.) vanaf ƒ4. Grote Markt 3 - Telef. 68770 De voetbalvereniging Hermes- DVS heeft het plan opgevat om op 5 maart a.s. voor haar leden het tafeltenniskampioenschap te laten verspelen. Dit toernooi wordt ge houden in de Beurs. De meeste deelnemers zijn onbekend wat hun "speelsterkte .betreft. Eventuele kan didaten voor de titel zijn: Vletter. Van Vuuren en wanneer ook de junioren in kunnen schrijven zal Huub Krommenhoek hoge ogen kunnen gooien. Het is 'een goede gedachte van Hermes om een dergelijk toernooi te organiseren. De deelnemers kun nen zich hier trainen voor zelfbe heersing cn snelle reactie, terwijl ook de Rchawelijke conditie wel -een woordje mee zal spreken. Door roken op toilet: Door het roken van een sigaret op pet toilet veroorzaakte -een ar beider dinsdag om kwart voor. twaalf een explosie in een rioolbuis op bet terrein van de zuurstof- fabriek n.v. MU- Exygenium aan de Buitenhavenweg in Schiedam. De klap was tot ver in dc omtrek te horen. De man. de 44-jarige H. Gommel uit de Gordonstraat in Schiedam, kreeg brandwonden aan het gezicht. Hij is via het gemeenteziekenhuis, naar zijn woning gebracht. De ontploffing veroielde een buizen- stel. enkele muren werden ontzet en ramen in de omtrek sprongen. Dc schade wordt op drie a vierduizend gulden geschat. De explosie vond plaats in een hoek van het terrein onder een houten toilet-gebouwtje waar lei dingen liegen, waardoor onder hoge druk waterstofgas wordt geperst. De brandende sigaret van Gomnrcel moet met het gas de ontploffing veroorzaakt hebben. Toen de brand weer arriveerde had het perso neel van de fabriek het brandge vaar reeds bezworen. zeilend schip van Schotel; een „Fami liefeest" van Wulffaert bracht het tot ƒ1280,en de andere werken, gingen tot gelijke"-hoogte; Ook. dé tapijten en meubels-'gingen .voor vaak ver bazingwekkend e prijzen weg; Het ge volg was dat* de totaal 174. stuks goe deren een "bedrag -van ƒ351000 op brachten. Het feit dat de goederen te bezichtigen waren geweest in het pand zelf,' zal-zeker ook - hebben bij gedragen tot de goede opbrengst. IJs en-weder dienende zal de Schie- damse. Jlsver. zaterdag wedstrijden organiseren in schoonrijden. op de schaats, voor dames, heren en paren. De aanvang is gesteld öp. drie uur en de -wedstrijden gaan alleen door, wanneerer voldoende deelname 'is. Morgen zal eén kindermiddag wor den gegeven van' twee tot vuf uur, tegen een gereduceerd tarief van ƒ0.25. v. y Bij hetaantrekken van zijn werk kleding op het terrein van- de scheepsbouwinij, Nieuwewaterweg werd gisteren de 64-jarige lasser kT. van der.Bout, die aan de Vlaardin- gerdijk 291-b woonde, plotseling on wel. Een gewaarschuwde geneesheer moest de dood constateren. Het jaarlijkse, schoolvoetbal eo handbaltoernooï zal dit jaar plaats vinden op 3, 4 en 5 april, "terwijl de finales zullen plaats hebben op 30 april. ;De voetbalwedstrijden wor den 'gespeeld aan de .Boshoek ter wijl het handbaltoernooï in het Volkspark zal plaats vinden. De scholen kunnen nog 'tot uiterlijk 17 februari inschrijven en wel bij de secretaris .R. F. v. d. Ploeg, Prof. Aalberselaan 68. Maandag a.s. herdenkt dr. A. L. J. Kunze, directeur-geneesheer van de dr.,'Noletstichting in Schiedam het feit dat hij vijfentwintig jaar gele- ■denTarts.werd. In het jaar 1931 .ves tigde dr. Kunze zich im Schiedam als. huisarts om ongeveer vijf' jaar geleden óp te treden .als directeur van de dr. Noletstichting. Op deze plaats" heeft hij een groot aandeel gehad in het tot stand brengen van de nieuwste uitbreiding van het r.k. 2jekenhuis. Het'veertienjarige meisje. Adriana •Mi-' Reljjnaart van' de. Hogebsnweg viel, 'gistermiddag om half zes op het., ijsvan. de Buijs Ballotsingel. Daarbij'Vérwondde zij haar linker knie,-die uit de kom schoot. De G.G. en'G-D'. bracht het meisje naar de Dr. Noletstichting. Apothekers nachtdienst; Apotheek ia Gouka Co. Groenelaan 127. Bellen t>U ongeval: G-U en GA) Tuinlaan 80. telefoon 69290 Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend ïedete werkdag (behalve maart dag) van 9.30 tot 4.30 uur en -iedere avond ibehalve woens dagsen zaterdags) van 7 tot 8 30 uur 2ondags gesloten R.k. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend Iedere, dag' (behalve maandag) van 2, tot 4 uur Iedere avond ibehalve donder dags en zaterdags) var» 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Schilderijen-ten toonstellingen van de „Start"- groep (tot 20 februari) en van Karei Appel (tot 27 februari). Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. ook des zondags van 2 tot 5 uur. Op woensdag- en vrij dagavond van 7—10 uur. BIOSCOPEN Passage. Alleen 2 uur:;-„De. glorie van - het leven". 1" Monopole, 2, 7 en 9 uur: „De ijzeren handschoen". -. VOORSTELLINGEN Passage, 7.30 .uur: D.O.K. Gymna- stiekuitvoering. Irene. 8 uur: Wijk IV. N.H:g. To neelavond „Geef mij Uw hand" Musis Sacrum, 8 uur: Volksonder. wijs. Toneelavond. Lange Haven 70, 8 uur: Instuif. Film-lezing K.F.A. Blauwe Huls, 8 uur Vara. Televisie- club. -" In „Irene" heeft Wijk 5 gister avond voor. haar leden een toneel-, avond' gehouden. De koude was waarschijnlijk debet aan het feit dat de. zaal niet geheel gevuld werd. De aanwezigen vermaakten zich zeer met het vlotte optreden van de groep van. het. Schiedams To neel,. dat door haar veelvuldig óp- treden met dit stuk nu heel" gerou tineerd het luchtige'j,Romance aan de Rivièra" voor het voetlicht bracht. De avond werd geopend door de wijkpredikant ds. J. Gl Jansen, die aandacht vroeg voor de tombola, omdat de baten, bestemd worden, voor 80 pet voor het N.K.C. en het overige voor de Westerkerk. Bo vendien wordt weer vah 26 tot 30 september een grootse - bazar ge houden voor de Westerkerk. Bij de dames vroeg hij actieve belang stelling voor de Vrouwenwereldge bedsdag, welke - vrijdag gehouden wordt. In 130 landen komen de dames gezamenlijk ïn gebed bijeen. In Schiedam wordt'de bijeenkomst in de kerk van de Nederlandse Pro testantenbond gehouden. De afgelopen week is de Schiedamse tafeltennïswereld twee verrassingen ten deel gevallen, al was er één in negatieve zin. Dit betreft tie vereniging WÜton die in dit seizoen deeerste nederlaag leed. Ready daarentegen boekte een zeer kostbaar punt door een gelijk spel. Afgelopen week kreeg Ready be zoek van Xerxes 1. Bij Ready was Wim Bruning weer van de partij en uit zijn wedstrijden is gebleken dat hij weer gedeeltelijk over zijn.inzin king heen is. Hü wist in de wedstrijd tegen Xerxes een hattrick, te verrich ten. Arnold Braak en Ben Foet voeg den hier ieder nog een overwinning aan toe. Het dubbelspel, gespeeld door twee laatstgenoemden, werd een nederlaag voor de Readyspelers zodat zij uit deze wedstrijd slechts één,, heel kostbaar, puntje hebben veroverd. Echter is ïn 1 deze wedstrijd wel gebleken dat het bij Ready hoofdza kelijk van hun sterkste manWim Bruning moet komen. Had hij één wedstrijd verloren dan had Ready weer aan het kortste eind getrokken. In de derde klas moest Wilton op bezoek bij Wifra 7 en tot verbazing Van vriend en vijand moesten onze stadgenoten met een 6—4 nederlaag naar Schiedam terugkeren.. Door dit resultaat is Wilton zijn „ongeslagen"- record voor dit seizoen kwijt.. Veel zorgen behoeft Wilton echter nist te hebben, want hun voorsprong op de concurrenten is van dien aard dat zij deze twee verliespunten wel kunnen incasseren. In de vierde klas kwam TSF ook met een. goede prestatie uit de bus. Onze stadgenoten zagen kans om het zich in de kopgroep bevindende Zuidwijk 2 een puntje af te snoepen. Het was Jan Hultzer die in deze wedstrijd excelleerde door een fraaie hattrick. Kees Bik voegde hier twee overwinningen aan toe, maar Aad Ballij ns. kon niet tot winst komen, ook het dubbelspel verloren de TSF- ers zodat de eindstand 5—5 werd.' .Uit de resultaten van de tweede cómpetitièhelft blijkt dat TSF in speelsterkte wel vooruit gaat, de prestaties zijn hier het bewijs van. De uitslagen, van'de overige teams zijn: Tweede klas: NO AD 3KV O l 5—5; NOAD'2—USV 3 3—7. Derde klas: Xerxes 7—Ready 2 37; GVMD 6—Ready 3 1—9; Wilton 2—Carbon 7 5—5. Vierde klas: E. en R. 1NO AD 5 5—5; NOAD 4—H. en P.V. 1 9-r-I; FTTS 2—HPV 2 1—9; Steinweg 4— Ready 4 3r-7; Ready 5—Fijnwerk 1 Onder de vele duizenden deelne mers aan de toertocht bij de Elfste dentocht waren ook een aantal Schie dammers te vinden. Niet veel uiter aard, maar dezen hebben tenminste de voldoening gesmaakt om de'klas sieke schaatstocht tot het einde uit: gered en. te hebben. y^-' De .Schiedammers Andries -Aande- wiel en Boes van Soest, met hun Vlaardingse vriend Wim de Groot, stevige jonge knapen van zo om de twintig jaar, hebben voor het eerst het aangedurfd om de 'zware tocht op de schaats te maken. En met' suc- ces. Zij hebben van tevoren dan 'ook duchtig geoefend en zondag j.L reden ze met gunstig resultaat, nog mee in de Merentocht van Nieuwkoop. Daar op hebben ze het aangedurfd "om in te schrijven voor de Elfstedentocht. De tocht was zwaar, vertelden zij en het ijs slecht, maar ondanks de vele valpartijen en de „wandelingen" bij Hardingen en Franeker, hebben zij de tocht volbracht. Ook twee leden van het Schiedam se politiekorps, agent D. van der Voorden en rechercheur M. J. Fran sen, hebben aan de tocht deelgeno- .Vier' jubilarissen iverwieren. woens dagavond in het Volksgebouw het in signe van verdienste van het N.V.V. Het waren de heren H. Kornfeld, die veertig jaar,J..: van der Wel, M. Boomsluiter én>; A. Molendijk, die vijf en twintig jaar-.lid-waren- van de bond van handels- en kantoorbedien den „Mercurius". De heer Kornfeld kreeg een' 'gouden insigne en de ove- DE VIERSPELENKAMP 1956 be gint zaterdag. De tien deelnemers zijn in twee groepen van vijf inge deeld. De vier best geplaatsten ko men in de eindstrijd, die op 3 en 4 maart wordt gespeeld. Vanaf zater dag 18 februari tot en met dinsdag avond 28 februari worden iedere avond te 8 uur twee partyen ge speeld (uitgezonderd op donderdag 23 februari). Alle partUen worden gespeeld in café-restaurant Plein- zicht te Schiedam. In poule a zijn ondergebracht; twee spelers van Rembrandt: J. H. v. Duijl en G' Buitenhek; A. Quirijns van Raadhuis: J. v. Eük van Sunlight en P. Scbeffers van De Beyer. In groep 2 spelen; C. Köneraan, Eureka; C. Ruggenberg. Rembrandt; N. v. d. Plas, WF; H. de Jong, De Beyer en B. v. Soeien, Entre Nous. Alle spelers spelen 30 caramboles éénband en 20 caramboles drieban den. J. H. v. Duijl moet 375 caram boles libre spelen en 250 cadre. C. Köneman 325 car. libre en 225 cadre. J. v. Eijk. A. Quirijns en G Ruggen- berg spelen 275 caramboles libre en 200-caramboles cadre. De andere vijf deelnemers moeten 200 caramboles Jibre en 150 caramboles cadre spelen. Het aantal deelnemers is dit jaar aanzienlijk minder dan in voorgaan de jaren- Bovendien valt de geringe deelneming Uit. Vlaardingen op en dat er in 't geheel geen Maassluizen beeft ingeschreven. Er is een nieuwe wisselprifs be schikbaar. gesteld. In komende toeken: Behalve de Vierspelenkamp staan in het district Schiedam van de Ko ninklijke Biljartbond ook nog enige andere toernooien op het punt van beginnen., - - Voor de HW-beker hebben 11 ploegen ingeschreven, die in twee af delingen voorwédstrijden spelen. De ze beginnen- 20 februari en zullen eind april zijn- beëindigd. Twaalf personen hebben ingeschre ven voor het toernooi om de Rem brand t-Iibre-beker. Uit de voorwed strijden worden zeven spelers tó de finale geplaatst met de houder J. Preln.: De voorwedstrijden worden gespeeld by HVO en bij Dirks Vrien den. Half maart zal bekend zijn wie de finalisten zullen zijn- Voor de Luifelbeker hebben twaalf ploegen ingeschrevendie voorwed strijden moeten spelen in twee groe pen. Deze beginnen op 5 maart en zullen half mei, tot het verleden be- horen;-' - rige jubilarissen eenzilveren. Allen werden tevens verrast" met een zil veren vulpotlood met inscriptie. Mercurius telt. momenteel ongeveer 300 leden. Bij de omschakeling in be drijf staksge wijze groeperingen is de Centrale Bond van Transportarbei ders in Mercurius opgenomen, ter wijl het merendeel der kantoorbe dienden verdwenen naar. diverse be- drijfsbonden, Onder het vaan van Mercurius verdedigen, nu. uitsluitend werknemers in de -handèssector de belangen van het Nederlands Ver bond van Vakvereniging. Mercurius had dus een „nieuw gezicht" en deze bijeenkomst was tevens -belegd als begroetingsavond om ééns met' él- kander kennis te maken. De opkomst viel erg tegen, slechts een 200 belangstellenden hebben ge noten van het goede cabaretprogram ma met de radioartiesten Andre Car- rell, conference, Marianna van der Berg eti Tonny Schifferstein, Twee jeugdige dames speelden op de ac cordeon, The Willanties en The Rile Bros kondigden zich aan als ko mische cascadeurs. Watervallen van lenigheid met een humoristisch tintje. Voorzitter J. J.Man in 't Veld sprak een kort welkomstwoord, waarbij hij een speciaal welkom had voor de districtsbestuurders Van der Ham en Rovers en de afgevaardig den van de S.B.R. de heren C. van der Hoek en M, Talmon. Gisteravond heeft het .Irene-fonds' de bewoners van het St.-Jacobs- gasthuis een genoeglijke ontspan ningsavond geboden. Ket ensemble „De Spieghel" verzorgde éen caba ret-programma voor mensen, over mensen". Met begeleiding van Frans Itterson werden de nummers ten tonele gebracht door de dames Lin deboom en Smit en de heren Wolf en Doorn. v- Dit optreden was voor de bewo ners een welkome afwisseling in-de lange winteravonden. Zy zyn het ensemble en ook het- .Irene-fonds" zeer erkentelyk. Onbekenden hebben in de afgelo pen nacht het kantoor van de firma R. aan de Ëmmastraat geheel door zocht, maar zij konden kennelijk niets van hun gadingvinden. Zij konden,.binnenkomen, omdat 't kan toor niet was afgesloten. men, éveneens met succes. Ook voor hen was het de eerste maal dat zij zich aan deze zware krachtproef on derwierpen. Rechercheur Fransen heeft het echter nog maar-net gehaald,'-want hij kwam om vijfminuten voor twaalf :binnen. Van 'Dokkum af, de laatste 24 kilometer, heeft hij op het buitengewoon slechte ijs", meer gelopen dan gereden. En meermalen heeft hy zich afgevraagd of het wel zin had om door te zetten, want overal 2ag hijongelukken gebeu ren, want het ijs zat. vol scheuren en de slachtoffers lagen langs de baan. op het ijs, met. afgevroren te nen en meer van dergelijke onge makken. Niet lang na hem hebben de toer rijders het opgegeven en werden met bussen verder, gebracht. Maar rechercheur Fransen dacht er - °P dat moment alleen maar aan om het eindpunt te halen, ook al bleken zijn Noorse rijders na aankomst krom gereden te zijn. Of hij vol gende keer weer meedoet? Hij moet het ever» aanzien vond hij,_ want onder zulke barre omstandigheden waren er toch wel veel bezwaren. Overigens - vond hij het wel een feestelijk gebeuren, zo'n Elfsteden- tocht. Agent Van der Voorden heeft niet met hem samengereden maar met een broer Zij reden ook veel sneller en kwamen reeds om 9 uur binnen De brandweer moest gisteren drie maal in actie komen. Omstreeks half één werd met de ramoneur een schoorsteenbrandje gedoofd in de Boerhaavelaan 106b, bij de fami lie Chr. S. 's Avonds omstreeks ne gen uur moester» de brandweerlie den een gedeelte van eé.n schoor steen slopen. omdat een houten bint in de schoorsteen van de familie Van W. in de Ouddorp'sestraat 23 had vlam gevat De bint werd er uit gezaagd. De schade bedraagt ƒ200,—. By het montage- en constructie bedrijf N.V. Gaasbeek aan de Van Cleefsstraat vloog gistermiddag een gasfles in brand doordat bij een open vuur de meter van de fles werd gedraaid zonder dat de. kraan afgesloten was. Het liep "goed af en de gealarmeerde brandweer behoef de geen dienst te doen. De afdeling Schiedam van de Ne- delandse Vereniging van Huisvrou wen heeft gistermiddag in ^Maison Westhuis haar jaarvergadering ge houden, die zich, ondanks het slechte weer, nog in een goede belangstel ling mocht verheugen.- Bij deze ge legenheid heeft de president, mevr. A. N. Boterenbrood-BIanken haar functie neergelegd;, in haar plaats werd gekozen mevr. M. C. Schroot- Droogleever Fortuyn, die tevoren vice-voorzitster was. Het bestuur is daarop aangevuld met een nieuw. lid. mevr. Ten Hope-Metzemakers. Wegens haar verdienste voor de afdeling werd mevrouw Boteren- brood benoemd tot ere-voorzitster. Door. secretaresse en penningmees- teresse en ook door de vele' commis sies, is daarop het jaarverslag uit gebracht, dat de goedkeuring.van de vergadering kon wegdragen. Hierbij is gebleken dat de toestand van de afdeling gezond is en dat het leden tal vrijwel stationair is gebleven en thans 210 bedraagt. Ook de voorstellen van het hoofd bestuur voor de aanstaande algemene vergadering werden nog besproken. 3—7. Vijfde klas; D. en L. 3—Wilton 3 5—5; VBP 5—Wilton 3 0—10; Wil ton 4—Americo 6 3—7; Ready 6 Shell 7 3—7;: Ready 7—Diveko 3 73; NOAD 7—Ready.7 2—8; PTTS 3— Ferro 2 3—7. Het programma voor volgende week luidt als volgt: Eerste klas, 21 febr. NOAD; 1BTTC 1. aanvang half acht in de Beurs. Tweede klas, 20 febr. PTTS' 1Xerxes 5 aanvang hal acht, schuilkelder PTT, ingang Plein Eendracht. Derde klas, 23 febr. Wilton 1—SKB l, aanvang half acht. kantine Wilton. Vlaardingerdijk; 23 febr. Avecol—TSF 1. Voor do gemeeotereininginsdienst is het momenteel een vrij hopeloze strijd tegen de sneeuw die gevallen is. Daar komt nog bij dat men voor zichtig moét zijn met het strooien van. zout. Gisteren is er nog zout ge strooid, maar' vanmorgen is dit niet meer gedaan. Een ploeg van veertig arbeiders van. gemeentewerken, die „uitgevro- ren" zijn.-stratenmakers en derge- lijken, zijn aan 't sneeuwruimen ge zet. Zij maken de riolering'vrij en scheppen op de gevaarlijkste punten ook de sneeuw van de straat. GEBOREN: Johannes J. W". J. z. v, J. W. J. van Steenoven en. H. M. de Kaper. Petrus F. M. z. v. P. A. S. de Jong en E. C. M. de Jong. Den nis F., z. v. A. A. de Wolf en J. B. van Doorn. De anti-revolutionaire kiesveren. „Nederland en Oranje" hield gister avond in het Geref. Jeugdhuis .aap de Lange Haven een bijeenkotnst, waarbij de A.R.-gemeenteraadsfrac tie in de gelegenheid is gesteld oxr» het gemecnte-beleid uiteen te zetten aan de leden, die, ondanks het wei nig fraaie weer, toch in goeden getale waren opgekomen. Na de opening door voorzitter J. Wagenaar kreeg de fractie, voorzitter, notaris A. Hoek, de gelegenheid om de gemeente-begroting toe te lichten, speciaal de financiële aangelegenhe den, het grondbedrijf en het onder wijs. Hij wees er hierbij .op _dst de gemeente wat zuinig moet zyn met de uitgifte - van - gronden, voorindu striële doeleinden, maar dat aan de andere kant toch ruime faciliteiten gegeven worden óm industriële ves tiging aantrekkelijk, te maken. Dit o.a. door het zich garantstellen bu het aangaanvan 'leningem door nieuw te vestigen bedrijven; Voor het schoolbuitenhuis. dat in Ooster hout komt, had hij alle waardering. De heer -P-. Mak vertelde iets. over de voorbereidingen voor de begro ting en behandelde daarop enkele punten, zoals de flatbouw aan de Maas-boulevard, de zo hoog-noodza- lijke verbetering van de riolering in' dc Gorzen, en de woningbouw, die in. het afgelopen jaar niet best, maar dit jaar beter zal zijn. De belangstelling van de leden bleek uit de vele vragen.die daarna gesteld -werden en die door alle leden van de raadsfractie beantwoord wer den. Wetenschappelijke Kring houdt lezingen Vrijdagavond 24 februari houdt professor mr. A. Pitlo voor de le den- van de Wetenschappelijke Kring in Schiedam een lezing over het onderwerp: „Het recht is 500.000 jaar oud". Deze Amsterdamse hoogleraar zal spreken in de zaal van het Gerefor meerd Jeugdhuis aan de Lange Ha ven. óp 23 maart spreekt daar dr. H. Faber over „Geloof en neurose". De tweede bijeenkomst krijgt te vens een feestelijk karakter, omdat dan het tienjarig bestaan van de kring wordt gevierd. ROTTERDAM Acht passagiers werden lichtge wond, toen gisteravond omstreeks kwart voor zeven een. bus van de R.E.T. op de Oostzeedïjk tegen een paal van Je electrlsche bovenleiding van'de tram reed.-ï)e paal drong in het rechtergedeelte van de bus en richtte zware materiële schade aan. De chauffeur, die links zat, kwam met de schrik vry. Het ongeluk gebeurde doordat de chauffeur van., deR.E.T.-bus moest uitwijken voor een truck met opleg ger, die voor hem reed op' de Oost zeedijk. Bij de WillemRyslaan ge komen meende de chauffeur van de bus, dat de truck deze hoofdverkeers weg op zij rijden er» derhalve links af zou slaat». De truck ging echter rechtsaf om een terrein langs de Oostzeedijk op te rijden. Om een bot sing te vermijden maakte de R.E.T-- chauffeur eèn manoeuvre, die de bus tegen de paal deed botsen. Dé verwondingen van de passa giers bleken zeer mee te vallen. Wethouder A. J. van der Vlerk zal op donderdag 23_ februari, 's avonds om acht- uur, de nieuwe bijbibliotheek van 'degemeentebi bliotheek in Hilligersberg officieel openen. Het is de achtste bijbiblio theek, Deze bibliotheek is gevestigd ïn. het nulpburèau aan de C. N. A. Looslaan l. Toen. vorig jaar de veertienjarige Johannes Put, wonende Linker Rot- tekade .104, in de Rotte zat te vis sen, viel er een 'vierjarig kind in het water. Zonder zich een ogenblik te bedenken, wierp hij zijn hengel tje neer en sprong het drenkelin- getje na, dat hy tot zijn grote vol doening wist te redden. Het Carnegie: Heldenfonds te 's-Gravenhage heeft de moedige redder voor zijn lofwaardig optre den beloond met eenpolshorloge met inscriptie. Diep drong de paal in de bits,, die aan de rechter zijde zwaar gehn- vend werd. De chauffeur, die links zat, kwam met dé schrik vrij (Advertentie IM.) Genezende warmte door wrijven m«t! I De aquariumliefhcbbers die aan gesloten zijn by de aquarium- en terrariumvereniging „De Natuur" hebben gisteravond in het gebouw aan de Delftsestraat weer veel rijke kennis opgedaan tijdens de maandelijkse bsjeenkorrist die dit maal een bizonder karakter droeg. Het bestuur van de vereniging had namelijk de heer J. P. Zoütewelle bereid gevonden zijn film „aqua- riumflïtsen en een kijkje buiten" te vertonen. De heer Zoutéwelle greep deze gelegenheid 'aan, nogmaals een dringend beroep te doen op de aanwezigen oni er voor te zorgen dat de vogels-in deze barre winter voldoende voedsel zullen kunnen vinden. Na de pauze werden veel vis soorten onder de. loupe genomen. Na afloop .van de. film dankte de tweede voorzitter, de heer J. M. Klumpes, de spreker en sloot 'hij de bijeenkomst, - De jaarvergadering van de buurt- vereniging „Schiewijk" (Oud-Over- schie) werd gisteravond gehouden in het verenigingsgebouw. De wnd. voorzitter,, de heer C. Ouwendyk deelde mee, dat de ^voorzitter, de heer. W. F. Groen, zich niet meer herkiesbaar stelde, zodat in diens functie moest worden voorzien. De heer C. Krouwer werd gekozen. Het jaarverslag van de secretaris vermeldde dat de vereniging 348 leden telt. „Schiewijk" komt in aanmerking voor 'een. definitief stukje grond -in. het verlengde van de Schielaan, orn daarop een eigen speeltuin te vesti gen. Vermoedelijk zal eind 1956 de grond worden overgedragen. Met vriendelijke woorden is ten slotte de oud-voorzitter Groen ten afscheid uitgeluid. Hij is achttien jaar voorzitter geweest. De fabriekschef bij de firma,: T. C- Klütgen, de heer. j. F. Steinweg, heeft gisteren de dag gevierd, waarop hij 50 jaar geleden bij' de firma ïn dienst trad. De huldiging had plaats bij de jubilaris tnüis. De directie bood de beer Steinweg een televisietoestel aan. Een afge vaardigde van het personeel over handigde een serie langspeelplaten. Veertigjarig jubileum bij De Groot en Bonke Dinsdag zal het veertig jaar. ge leden zijn, dat de heer Jae. de Graaf zijn werkzaamheden begon ten kantore van de firma De Groot en Bonke te Rotterdam. Hü ving zijn loopbaan aan -als jongste be diende en is thans chef de bureau, en procuratiehouder. Er. zal te zijner ere een. receptie Worden gehouden ten kantore van de ür~ ma, Thorbëckestraat L. (hoek Maas- kade); van half 4jtot 5 uur op de betreffende dag. De Tweede Kamer heeft gisteren zonder, beraadslaging, of stemming haar goedkeuring gehecht 'aan ••het wetsontwerp tot nadere vaststelling van de grens tussen de aan weers- zyden van de Brielse Maas en de Botlek gelegen gemeenten. Tengevolge van de'afdamming van de Brielse Maas en de Botlek is-het wenselijk gebleken het beloop van de grens tussen de aan weerszijden van deze wateren gelegen gemeen ten, fe weten enerzijds Rotterdam en Rozenburg en anderzijds Oostvoor- ne, Brielle, Vierpolders, Zwartewaal, Heen vliet, Geervliet, en Spykenisse, 'nader vast te stellen. De voorgestel de herziening betreft vrijwel uit sluitend een correctie ïn watergebie den en heeft geen overgang van per sonen ten gevolge. De Nederlandsche Klinknagelfabriek te Schiedam "VRAAGT voor 2o spoedig mogelijke indiensttreding voor gereedschapmagazyn (event, om te worden opgeleid tot magazijnmeester) en Hoog loon, prettige werkkring Aanmelden dagelijks Noordvestsingel 121, Schiedam DAN NAAR Fotografie D. DE BRUIN Oranjestraat 9 Schiedam Tel. 66431 Koop nu Filmstroken. "Wij hebben een grote sortering o.a. Sjors, Tom Mix, Tarzan, Roy Rogers, Donald Duck. K. van Vuuren, Hoogstr, 105 telefoon 66720. Diversen. Japonnen - deux-plèees- blouses - rokken, enz. "tot in grote maten. SEIZOEN 1956 L. Kerkstr. 19, Schiedam Tel. 66135 Inlijsten van platen, en foto's en aquarellen, schilderijen Scherpe prijzen en toch 2 jaar garantie. G. van Boe nen, Dam 4143, tel. 66182, showroom: Vlaardinger- straat 6. N umm er brieven die naaron# oordeel niet bonafide op da inhoud der advertentie reage ren worden niet doorgezonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1