MM Correcte uitvoering van D O K. I viel in de smaak hij publiek j Een pleitrede voor de openbare school I De nadruk op vrije en S IfiBS ritmische oefeningen Modieuze vesten fanssen E.S.S. verloor wederom U „GEEN KIJKSPEL DOOR TOPFIGUREN" WOLLEN DEKENS Wilton en DWS inAhoy 90 JAAR VOLKSONDERWIJS Ondanks onbeduidend blijspel weer uitstekend spel van SOT Rectificatie W ijziging algemeen ambtenaren reglement. Inbrekers actief in de koude NIEUWE ROMANS Wie heeft iets verloren? in zuiver wol Toneelavond wijk 4 Vrijdag 17 februari 1956 A itvertentie tM.) Apothekers nachtdienst; Apotheek ia Gouka Co. Groenelaan 127. Bellen t>y ongeval-. G.U en GJJ TulnJaan 8U. telefoon Ö8290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan? dag) van 8.30 tot 4.30 uur en tedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot e.3o uur. Zondags gesloten. R.k. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend tedere dag (behalve maandag) van 3 tot4 uur. Iedere avond (behalve donder- dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur, Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Schilderijen-ten toonstellingen van de „Start"- groep (tot 20 februari) en van Karei Appel (tot 27 februari). Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. ook des'zondags van tot 5 uur. On woensdag- en vrij dagavond van 710 uur. BIOSCOPEN Passage 2, 7 en 9 uur; „The Dam- busters" Monopoie, 2,7 en uur: „De onder gang van Metaluna". VOORSTELLINGEN Beatrix, 8 uur:. Tot Ons Vermaak contactavond. 'De competitie wedstrijdBaren- 'drecht—ESS. heeft voor-' ESS we derom een nederlaag gebracht; In de snijdende koude werd? met drie in vallers de. reis naar Barendrecht ondernomen.- Toen' echter de 'wed strijd aanving,, bleek dat een speler van ESS verstek had laten, gaaft;4 Re. glementair had Barendrecht reeds hierdoor ebn 10 voorsprong geno men. welke-zij langzaam maar ze- ker opvoerde. Aan drie borden werd de strijd nog wel afgebroken, maar de nederlaag was onafwendbaar ge worden. De uitslag werd 7—3. De trieste resultaten waren: Barcnsd recht—ESS 't HartReitsma1 0 v. d. Kroef—Den Uijl H Sinoo—Van Eden 1 o PareePenning vfe— GochGeurtsen 1—0 Verhoef jrGroen sr 10 Visser—v. d. Velde 1—o JongsmaKleijheeg 0 1 v. cL GugtenVan Etten 1 o De Groot—Groen jr 0—i Uitslagen winterwedstrijd: Penningv. d. Velde 1 0 Hersbach—Brouwer 0 1 Van Etten—lm merzeel0 1 Groen irVan Grootveld -ij— Van DijkMarbus...'.tfc Voogt—De Boer 0 1 Van. LeerdamHarteveld 1o. Sniits—Timmérs 1—o Uitslagen percentagewedstrijd: HarteveldVoorwinden 0—1 Groen sr—Kleijheeg KosterSlagmolen 1—0 Voor een koopje een deken er bij! zware kwaliteit, gemêleerde kleur m.schaduwrand 1 pers. 200 150 2 pers. 220 x 170 BINNENWEG - B0JERLANDSELAAN KDO: Het grote offer De Schïedamse toneelvereniging „Kunst Door Oefening" geeft mor gen in gebouw Arcade'een opvoe ring van het toneelspel „Het grote offer": van A. Bromet. Na afloop, is er een gezellig samenzijn. In ons verslag over de jaarverga dering van de Ned. Ver. van Huis vrouwen hebben we gemeld dat de aftredende voorzitster mevrouw A. N, BoterenbroodBlankenbenoemd zou zijn tot ere-voorzitster. Dit is een vergissing, mevr. Boterenbrood is benoemd tot ere-lid, daar de af deling. reeds 'een. ere-voórzitster heeft. Boren op de springkast en dan over de rug van ie triendje naar beneden sprin gen; dat is mannenwerk'. Daar moet je tenminste 10 jaar voor zijn. Jongens IV A'rol- v oer en dit kunststukje can de lópende band. De gemeenteraad zal in de komen de vergadering het voorstel van b. en w. moeten behandelen om enkele wijzigingen aar. te brengen in het Algemene Ambtenaren Reglement. De voornaamste wijziging is wel het schrap' en van de bepalingen inzake de -e'-awde ambtenares, die immers wel gehandhaafd kan blijven. Een andere wijziging heeft betrek king op het gelijktijdig genot van burgerlijke beJomng en van beloning ais vrijwilliger bij de reserve-politie. Een soortgelijke wijziging moet in dc arbeidsovereenkomsten-verorde. Bing worden aangebracht met het doel het hierbedoelde gelijktijdige genot van de arbeids-contractant- vnjwilliger bij deirfesè'rve-poUüe ge lijk te stellen met dat van de ar- bei ds-con tra ctao t-noodwa ch ter. In verband met de toekenning van jubileum-gratificaties wordt ,.ge- c.^entcdienst" in de term ..overheids dienst" gewijzigd. De beloning bij 25- jarige dienst bedraagt een halve maand salaris en bij 40 of 50-jarige dienst een maand. B. en stellen voorts een wijzi ging in de kindertoelage-verordening voor het getneentepersoneel, betrek king hebbende op de vakantie-toe slag en op de wachttijd voor de toe kenning van de kindertoelage. ROTTERDAM Woensdagnacht hebben ongenode gasten een bezoek gebracht aan de fa. O. en. J. aan de Qostzeedük. Zij maakten 27 flessen whiskey en 37 flessen, cognac buit ter waarde van f 700. In de nacht van .woensdag op donderdag heeft men ingebroken in een loods van de fa. P. j; S. aan de Sehiehaven. Men vermist voor een waarde van f 250 aan koperen strippen. (Advertentie LM.) Hoge prijzen „betalen, wil niet al tijd zegge nbetere kwaliteiten kopen'-""1j" Neen, dat weten hetbest de huismoeders van de grote gezinnen, die kans-zien om ereven knap bijtè. zitten als wie ook,, bovendien nog geld over houden.... maar v,dure" winkels .even hard schuwen als het belasting kantoor. Voor hen is dit weer een aanbieding waar ze hun hart aan kunnen ophaJan. Schuim plastic afdrulpmatten, "die Uw aanrecht zo zacht maken als een bed, en schade aan Uw glaswerk en servies goed voorkomen, kunnen zij nu kopen voor nog geen dertig cent. In de Openbare Bibliotheek zijn de volgende nieuwe aanwinsten te verkrijgen: Dijk-Has, N. van. „Jij bent hét zorgenkind", In. deze roman, ver volg op „Jeugd zoekt een haven", wordt verteld hoe de leden va» een christelijk gezin elkaar helpen in hun moeilijkheden en in het bij zonder, hoe de oudste dochter tot de erkenning komt. dat zij in alles zichzelf gezocht heeft in plaats van haar naaste. Eysse'steyn, B- van. „Verweerde stenen". Historische roman, spelend in de tweede helft van de 18e eeuw wanneer een Drentse bavezathe nog eenmaal 'n korte bloei beleeft, maar uiteindelijk na tragische gebeurtenis-' sen ten onder gaat. Greup-Roldanus, S- „De kip, die kraaide". Het Chinesespreekwoord ,Als de kip zich aanmatigt te kraaien gaat het huis ten onder' is het uit gangspunt van deze historische ro man, waarin een jonge vrouw door haar bedilzucht, zowel haar eigen man als vrienden en familieleden uit haar. omgeving verjaagt. Junius Ingerman, K. J. .Eerv sla- venband als ereteken". Ee:i Afrika- kenner. die de aard en le »enswijzè van de negers in dc vers:hiUende delen van Afrika heeft be rtudeerd, benadert hen met veel begrip in hun goede en kwade eigenschaopen en pleit voor een betere verhouding lussen blank en zwart. Kirst, H. H. „Oproer in een kleine stad". In dit satyrische verhaal over 'n ex-gevangene, wiens terugkeer in zijn woonplaats veel beroering ver oorzaakt, wordt de draak gestoken met alle bureaucratie, politiek en kleinsteedse bekrompenheid. Norel, K. „Sleepboot Jonge Jan". Lief en leed van een jonge kapitein die samen met zijn vrouw de moei lijkheden en gevaren van de Rijn- sleepvaart weet te overwinnen en bij de ramp in 1953 een verlaten sleep op de Waal in veilige haven brengt, waarna hij bij Schouwen- Duiveland meewerkt aan het her stel van de dijken, Oelah. „De priester en de moor denaar". Een in Nederland opgevoe de Siamees vertelt hóe hij aanvan kelijk alivreemdeling en "niet-be- Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen. 9UL20 uur en 2—6 uur; Sluiter van laadklep: kunstgebit; por- teroonnale met inhoud; witte wollen kindermuts. Te bevragen btj de vinders: Kinderwang e met belletje en. rood wit-blauwe- want, N. Oosterman, L. Achterweg 65b; bruine kinderhand schoen (I). G. Vermeer, Talmalaar» 59; herenglacé (r>, B Hoppe, ZwartewaeJ- sestraat 52b; kinderwantje B. v. d. Toorn. Simon Stevinstraat 20a; blauw witte en grijze want, F. Walbeek, Fr. Halsplein 47a: blauwe capuchon, Koog- je, Potgleterstrat 7a; blauw-grijze sjaal. J. Hoogervorst, v. Ruljsdaellasrt lib; skipet. sjaal en 4 kinderwanten. Van Leeuwen. Copemicusstraat 3; blauw- rgtfze klnderwant, v. Giezen, K. Singel straat 5: grijze bivakmuts, mevr. André. Boylestraat 15: gele klnderwant, T- Dijkstra, Burgem. v. Haarenlaan 544; zware glacé dameshandschoen <r.)t A. Rtsseeuw, G. Relndersstraat 18a; groene Sjaal. W. Cauwe, Boterstraat 72; 1 paar bruine kinderwantjes, J. Pijnacker, Vlaardingerdljk 283: 2ware dameshoed. Stehouwer, V. 's-Gravensandestraat 12a; blauw ijzeren slede, H. Degellng. Hee renstraat 25/11; slede. Westhuis, Da Cos- tastraat 39b: rood-gele autoped. E. Ke telaars. Dam 30; drlewlellg kinderfiets je, K. Roedema, Potterdamsedljk 53a; herdershond. F. L-eman, Polderweg 116; portefeuille met inhoud, Tettero, Anth. Muijsstraat 2la: porlemortnme met inhoud, A. Koelofsen. Vlaardinger dljk 221b; portemonnaie met inhoud. F. den Held, Laan 5a: portemonnaie met inhoud, dr. v. d. Kui, Noordelnde 5, Kethel; aktentas met inhoud, N, v, d. Linden. Galileistiaat 13a; aktentas met Inhoud. Kareis, Hoogmadestraat 26, Overschje: keuringsbewijs, F.- van De venter, Slachthuislaan 21; rozenkrans ln etui, Wouters. Lange Haven 8c; vulpen la.etui, F. Gunnewegh. D. v. Wasse naarstraat 19b; yale sleutel, B. Ooster waal. Talmalaan 53; sleutel, J. Suttorp, Fr. HalsPlein 29a; armband. E. Brunt. Leeuwenhoeckaingel 136. Kethel; scha kelarmband. Montié. Broersvest 82: zil veren broche, J\ Scbrurpf. Wattstraat 60: bedrag aan geld. W. Janse, Maasstraat 17, diadeem, mevr. v. d. Tuyn, Sin gel 74^ prijzen van. Onmisbaar in koude dagen, maar pok straks in het voorjaar Zaterdagmorgen om '9 uur begint de verkoop van een grote partij sehuimplastié afdruipmatten (mé! ':l?ine diverse kleuren. Zojuist ontvangen geheel nieuwe modellen, ook in de moderne „H-LIJN" De belangstelling voor de toneel uitvoering van Oud-Mathenesse voor de gemeenteleden van Wijk 4 was donderdagavond g'root. De beneden zaal van Irene was gefteél gevuld. Vooral spralc de wUkpredikant ds, Hoffman een kort welkomstwoord. Daarna werd met aandacht het Spel van hét Rotterdamse gezelschap ge volgd. Opgevoerd werd „Geef mfj uw hand". De tonelisten hadden geen last van de plankenkoorts; zij hebben dit stuk al'vaker in Schiedam opge voerd en de vertoning.heeft door^Me verkregen routine veel gewonnen. Een geslaagde wij ka vond. Schuimplastic sponsen, voor alle mogelijke doeleinden, 1 V ct Geen eer. o/ têhrtfte/ijke besfe'iingen EeO brilmonluur naar haar „persoonlijke »maak' Viest d# moderne vrouw bi> J HOOGSTRAAT 155—157 A WIMXCICHNTRUM BlNSENWEB. P Telefoon 67649

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1