m De G.T.B. luidt de bel voor water voor de huisvrouw I m Goede resultaten van de Schiedamse teams DE VORST ZIT 85 cm. DIEP! fs de gasbuizen zijn dicht gevroren! m li HET GROENE KRUIS IN KETIIEL BESTAAT VANDAAG 35 IAAR Schiedamse ijs vereniging op zoek naar 'n baan In toestand Parallelweg komt verbetering Maar alleen van beperkte aard S.YG: doet het goed Nieuw bestuur van S.Z.C. I 1 I G' Vereniging heeft belangrijke taak aan de periferie Gemeente biedt terrein aan naast het nieuwe zwembad ADVIES OP ADRES WALB0-BIJSCHOOL 69915 FILMAVOND VAN DE ANMB Tweemaal 8-2 Laatste zaalhandbaldag Schaatswedstrijden Jan Ligthartschool God heeft de mensen n G.N.V.-medailles - - uitgereikt Baldadige jeugd, viel vrouw aan Burgerlijke Stand Onwel geworden in de tram Plannen voor groot zwemfeest Woensdag 22 februari 1956 Vijfentachtig centimeter zit de vorst in de grond! Het gevolg van het wekenlange aanhoudende vriezende weer. En met welk: een temperaturen! Over de moeilijkheden die deze strenge vorst heeft veroorzaakt, weten de mannen van de Gemeentelijke Technische Bedrijven mee te praten. Want de bevroren waterleidingen zijn legio. In maar al te vele gevallen liggen de buizen nog geen 85 cm onder de grond en zijn dus dichtgevroren. En wat de honderden huisvrouwen te vertellen hebben, die zonder water zijn komen te zitten, daar kunnen we maar beter over zwijgen. Voor hen is de vorst maar weinig minder dan een ramp. ïn de Stationsstraat en de Van Mflrumstraat gaan gedupeerde huisvrouwen, die met éen bevro ren waterleiding te kampen heb ben;-hei water midden in de straat by de brandkranen halen. Hei lui den van de bel waarschuwt hen dat de mensen van de G.T.B. er zijn om het kostelyke vocht te verstrekken. Ir-;" V J - De ellende beperkt zich echter niet alleen tot de waterleiding, ook de gasvoorziening loopt hier en daar spaak. Want in het gas zoals dat geleverd wordt door de gasfa briek zit ook vocht dat zich wol in de leidingen wil verzamelen en dat bij de strenge vorst dan bevriest. In tientallen huisgezinnen is zo het gas weggevallen. De mannen V3n de G.T.B. zijn echter paraat om in te grijpen. Zij zijn bijna dag en nacht in de weer om de huisvrouwen in de moeilijk heden bij te staan en het duurt meestal geen 24 uur of mer. kan weer op het fornuis terecht. Als buren helpen Met het water is het erger. Hoe zorgvuldig de hoofdkranen 's avonds ook worden afgesloten en de leidin gen worden afgetapt toch gebeurt het nog vaak dat de leidingen bevrie zen en er geen druppel uit de kra nen komt Vooral in de huizen waar de afsluiter zich in de voortuinen bevinden gebeurt dit nogals eens. zo als b.v. in de Swammcrdamsingel. In zulke noodgevallen springen de buren, die gelukkiger zijn met hun waterleiding, meestal wel bij. Maar ja. bij hen blijven de watermeters ook regelmatig doordraaien en zij zijn dan ook bevreesd voor de water rekening die gepresenteerd zal wor den. wanneer de dooi is ingetreden en alle leed vergeten. Het- is hen dan ook nauwelijks euvel te duiden Metde gloed-meume >stóatn-. cleaner" van de reinigingsdienst worden de bevroren brandputten snel ontdooid. Het handige appa- raat, dat achter een wagen gekop peld ïsr bewijst in deze dagen uit stekende diensten. dat zij een al ie uitbundige „distri butie" tegengaan. Bel voor wafer Ook in zulke gevallen. WH de G.T.B. helpen. In straten en wpen, waar veel woningen verstoken zijn geraakt van het kostelijke water (in zulke gevallen merk je pas hóé kostelijk:) worden standpijpen in de brandkranen geschroefd en de huis vrouwen worden met hard bel-geïui" gewaarschuwd dat zij daar water kunnen krijgen. Zó maar, service van de gemeente. Van emmers en teilen voorzien komen de vrouwen dan naar buiten en in vaak lange rijen staan ze in de kou te wachten op hun beurt om hun emmertje te vullen. Dit. was onderandere het ge val in de Stationsstraat en de Van Ma ramstraat De brandputten Maar niet alleen de voorziening van water aan de huizen heeft de aandacht, ook de brandkranen. moe ten ..open" blijven, want wat is de brandweer zonder water! De ge meentelijke Reinigingsdienst heeft kortgeleden een. gloed-nieuwe „steam-cleaner" gekregen voor het ontdooien van brandputten en dit handige apparaat, dat achter een auto meegetrokken kan worden, doet in deze dagen prachtig dienst. In twee minuten tijds heeft men hete stoom van 7 atmosferen en daarmee worden in een. wip de brandputten .weer'open gemaakt Enkele hydranten zjjn echter in de kou gesprongen, o.a. aan het Newton-plein en daar kwam een deel- van het plein zodanig onder water te staan, dat er gevaar be stond dat de kelders onder zouden lopen. Men heeft echter het gevaar tijdelyk weten te keren. Het Groene Kruis heeft een goede naam. Vooral in Kethel, waar het in federatieve samenwerking met het Wit-Gele Kruis de enige organi satie op het gebied van de gezondheidszorg is. Nergens beter dan aan de periferie komt het algemeen karakter van het Groene Kruis beter tot uiting, want vooral daar is men in staat alle lagen en gezindten, van de bevolking te bestrijken. Zo gezien was het gisteren een belangrijke dag voor Kethel, want het Groene Kruis daar herdacht haar 35-jarig bestaan. Dit feit zal op woensdag 14 maart gevierd worden met een feestavond in gebouw Arcade. Toen in december 1954 de eerste paal werd geslagen voor de toren flat in Nieuwland, werd daarmee het lot bezegeld van de ijsbaan van de Schiedamse IJs Vereniging. Wel is er in de winter van 19541955 nog geschaatst kunnen, worden op die baan. maar deze was al een stuk kleiner, omdat er een deel afgehapt was voor die torenflat. Het werk aan het hoge gebouw is gestaakt, wegens het verzakken van een deel van de fundering, maar toch is wat er van het oude terrein overbleef deze winter niet meer ge bruikt mogen worden als ijsbaan. De S.IJ.V. sit dus zonder baan. Wel heeft de vereniging deze win ter er nog een kunnen pachten. n.l. het tennispark Spieringshoek. dat tot een sproei-ijsbaan is gemaakt, maar dit is slechts een tijdelijke op lossing en het is niet te verwachten dat volgende winter wederom van deze baan gebruik gemaakt kan worden. Moet Schiedam dan geheel zonder ijsbaan komen te zitten? In samen werking tussen S.IJ.V. en gemeen tebestuur is naaz- een oplossing ge zocht en de meer dan een halve eeuw oude vereniging heeft van de gemeente een terrein aangeboden gekregen, voor de inrichting van een baan. Het is een stuk grond van 100 by 200 meter, gelegen aan de oude laan van Bol'es in Kethel. vlak naast het nieuwe zwembad. Een lap grond dus waar een mooie grote baan gemaakt kan worden, ook geschikt voor wedstrijden. Er zijn wel enkele bezwaren ver bonden aan de vestiging van «en ijsbaan op dit terrein. Het ligt wel wat heel ver van de stad af. zodat het weinig aantrekkelijk wordt voor de schaatsliefhebbers om daarheen te trekken. Bovendien zijn er. nogal wat kosten aan verbonden aan het geschikt maken van het terrein. De grond moet geëgaliseerd worden en er moet een dijk omheen^ komen. Een duur grapje dus. Bovendien moet er nog 'n kantine bijgebouwd, zodat de kosten geschat worden op minstens 30.000. Het bestuur van de S.IJ.V. is dan ook niet erg gretig ingegaan óp het aanbod van de gemeente. Voor de vereniging met het sterk wisselende aantal leden is het zeer riskant om zoveel geld te gaan lenen voor de aanleg van een baan, die mogelijk niet eens in de smaak zal vallen, door de afstand buiten de stad. Het is zeer dubieus of de gemeente wil bijdragen in de kosten en voor hoe veel. Huiverig voor dit financiële avon tuur heeft het bestuur van de Sij.V. nog gezocht naar andere mo gelijkheden. Om op de singels van het recreatieoord-in aanleg een ijs baan te beginnen, daar ziet men niet veel heil in. Het is niet zo een voudig om een goede baan aan te leggen en te verzorgen en in zo'n B. en W. hebben aan de Schie damse Gemeenteraad advies uitge bracht inzake het adres dat door de heer T. H. Driessen en andere bewoners van de Parallelweg aan de Raad fs gericht. In dit adres, dat we reeds eerder vermeld heb ben, wordt verzocht in hétbelang van. het voetgangersverkeer langs ae Overschieseweg een voetpad aan. te leggen vanaf de Parallelweg via de spoorwegovergang naar het stationsplein. Verder wordt ge vraagd om abri's aan weerszijden van de overweg te plaatsen en om verbetering aan -te brengen' in de verlichting en de bestrating van de Parallelweg, zomede in. de afraste ring van het nieuw aan. te leggen Spoorweg-emplacement, Naar aanleiding van. de verzoeken (Advertentie IM.) Apothekers nachtdienst: Apotheek" Rembrandt, Rembrandt! a an 5. Bellen oti ongeval; (J.ü en G-D. TnlnJaan 50, telefoon 59280. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend Iedere werkdag (behalve maan dag) van 920 tot 420 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van.'7 tot 820 uur Zondags gesloten. RJk. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend lederó dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 820 nur Zondags gesloten. Stedelijk Museum; Schilderijen-ten toonstelling van Karei Appel (tot 27 februari). Geopend dage lijks van 2 tot 5 uur, ook des zondags van 2 tot 5 uur. Op woensdag- en vrijdagavond van 7—10 uur. BIOSCOPEN Passage, 2, 7 en 9.15 uur „The Dam- busters". Moncfpole, 2, 7 en 9 uur: „De over lopen". Irene, 8 uur: C. H. U. jaarvergade ring. Volksgebouw, 8 uur; ANMB, film voorstelling. open park zal het vrijwel onmoge lijk zijn. Wel heeft de S.IJ.V.' van de ge meente toestemming Verkregen' om op de tennisbanen aan de Juliana- laan een sproei-ijsbaan te maken, maar .hier zitten ook wel de nodige voetangels en klemmen.. Verder is zeer in 't vage nog. gedacht aan een gecombineerde baan; die ge schikt zou zyn voor rolschaatsen in de zomer en voor schaatsen in de winter, maar het zal niet makkelijk, zijn om daar een geschikte plaats voor te vinden. Al met al ziet het er toch .«aar uit dat de S.IJ.V, volgend jaar niet de beschikking zal hebben over een eigen baan. En, dat is jammer. Want in -deze dagen is toch. wel duidelijk gebleken dat er ook in Schiedam grote belangstelling bestaat voor de schaatssport. Z?e filmvoorstellingen van de Schiedamse afdeling van deAlge méne Nederlandse Metaalbewerkers Bond trekken steeds zeer veel be langstelling. De omvang van deze grootste afdeling van het NVV is hiér -niet alléén debet aan: ook de verantwoorde keuze van hetpro gramma, Na het succes van Lu Stro.- da by de tweede voorstelling werd nu de bekroonde eersteling uit Js- TQël: Heuvel 24 antwoordt niet" vertoond. Een filmisch meesterwerk van en. over ds jonge Joodse staat. .De 'eerste, avond tdinsdag) was volledig uitverkocht, terwijl ook de volgende (heden en morgenavond) reeds zo goed als volledig bezet zijn. In het bijprogramma draalde een musical: Amerikaanse artiesten lieten zien en horen wat zij met hun instrumenten konden doen. De stem ming 2at cr zo goed in bij de he ren van de Metaalgroepen en hun dames dat zij gezamenlijk zonder aanmoediging over gingen tot community-smging. Tweede voorzitter W. Veldhoen sprak bij de opening een propagan distisch. woord. Hij besprak de ver- worven resultaten van de laatste jaren. Twee weken vakantie, vier procent vakantietoeslag, meer va kantie voor jongeren. Aan de positie van de bejaarden wordt momenteel gewerkt en het is. vrijwel- zeker dat een loonsverhoging voor allen op komst is. Hier tegenover stelde hij het tijdperk van-voor de oorlog en speciaal de beginperiode van de wakbeweging. Er is veel strijd 'ge leverd, .aldus de heer Veldhoen en hij deed speciaal op de jongeren een beroep om het wérk van de vakvereniging voort te zetten. Hii zei, dat het bestuur.vén de afdeling, zich tot taak had gesteld Schiedam ter gelegenheid ivan het vijftigjarig bestaan van - het NVV. van 2750' leden van de ANMB boven de 3000 leden te-brengen. Landelijk tracht de ANMB de mijlpaal 'vari' de 100.000 ledente bereiken. Hét be zoek aan - het congres in Den Haag op 19, 20 en 21'april-werd nog be sproken. In de komende .weken zal een intensieve ledenwerfactie wor den ingezet, waarbij prijzen, als ee« reis naar het buitenland; dc belo ning voor de getoonde., activiteit kunnen zijn. Momenteel is het bestuur van het Kethelse Groene Kruis nog bezig met een huis aan huis ledenwerf actie, die in januari begonnen is. Op de totale bevolking van het voor malig Kethel is het aantal leden van ruim 450 maar gering. Het bestuur hoopt echter met de actie de aan dacht te krijgen, die het Groene Kruis verdient, en heeft een, stille hoop op de feestavond zowel het 450ste en 475ste als het 500ste lid een prijs te kunnen uitreiken. De geringe kennis van het werk op het gebied van de gezondheids zorg, dat de organisatie verricht, is er stellig mede oorzaak van dat het komen 'is. Bovendien is een ge zónde financiële basis voor het werk onontbeerlijk. En dat dié basis gezond is, bleek ons uit de woorden van 'de actieve voorzit ter," adjudant J, Korpet. die in dit verband zelfs van„kerngezond" sprak. - De twee damesleden van het be stuur houden zich speciaal met de gezinszorg bezig. Een taak op zich zelf, waarvoor drie gediplomeerde gezinsverzorgsters zijn aangesteld. Stellig 2al er. voor de feestavond op 14 maart in Arcade de nodige belangstelling bestaan. Daarom heeft het bestuur besloten om alle feest- aantal leden, gering is. De preven- j gangers gratis met extra bussen naar tieve gezondheidszorg in eerste op- j Schiedam te brengen en weer terug. zet loopt uit in veelomvattende ver pleging, zoals wijkverpleging, tuber- culozenzorg, gezinszorg, baby- cn kleuterzorg. Al dergelijk werk is van niet te onderschatten belang in een kleine gemeenschap als de Kethelse. zoekt. Ze heeft handen vol weri Wellicht dat er in de toekomst, als in dit adres vervat, wijzen B. en W. het werk nog omvangrijker wordt, erop, dat. daar de Ovecschiese wegi ng een tweede.verpleegster bij Op de feestavond zal het oud-hoofd- bestuurslid van het Groene Kruis, de heer W, P. Droog uit Vlaardin- geneen inleiden d woord spreken, terwijl de Schiedamse onderwijzers Toneelvereniging een opvoering zal geven van het blijspel „Daar klopt Eén verpleegsterIets niet". Het is een feestavond, die de belangstelling verdient even als de organiserende vereniging trouwens ook al moeten de Ke- thelaars er voor naar Schiedam bij gebrek aan een zaal in eigen con treien, die de gehele Groene Kruis- familie' kan bevatten. Eén belangrijke figuur in de ge zondheidszorg van het Groene Kruis is de wijkverpleegster. Er is er ïn Kethel maar één en dat is zuster A. G; :N. Groenendaal, die ook voor het Wit-Gele. Kruis de patiënten op- rk. ter plaatse binnen afzienbare tijd tengevolge van de belangrijke spoor- wegwerken afdoende zal worden verbeterd en verfraaid, thans geen kostbare tijdelijke voorzieningen kunnen worden getroffen. Wijziging, van. bet profiel van de - bestaande Overschieseweg door deze thans nog gedurende korte tijd van een afzonderlijk voetpad te voorzien komt B. en W. "dan ook niet verantwoord voor, daar in de weg zelf in verband met de uit voering van het viaduct reeds spoedig werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Wel zal getracht worden de werk zaamheden ter plaatse zo uit te voeren dat het publiek daarvan zo minmogelijk' 'hinder zal onder vinden. Ook zal de mogelijkheid worden overwogen van het plaatsen van een schuilgelegenheid voor het wachtend publiek. De verlichting van de Parallel weg zal in de loop van het jaar komt. Het uit negen leden bestaande bestuur hoopt het van harte, aan gezien dat het beste bewijs van voor uitgang is.: De positie van-, het Groene Kruis ïn Kethel maakt, dat da prijs voor het lidmaatschap--naar verhouding vrij hoog ligt. Iéts waar nog wel eens over geklaagd wordt, maar waar nu eenmaal niet aan te ont- VOLLEYBAL De teams van de Schiedamse Vol leybal Club „S.V.C." hebben weder* om enkele goede'resultaten behaald, worden verbeterd; voorts zal, nadatbehoudens het eerste herenzestal. de 150 Kv-kabels van het Êlektri- citeits- bedrijf Zuid-Holland N.V. door de. Parallelweg zijn. gelegd en de Spoorwegen tér plaatse nog enige werken «ebben - uitgevoerd pok - de .'verbetering* van de bestra ting ter. hand genomen kunnen 'worden. Tenslotte kan worden medege deeld. dat met de Spoorwegen overleg zal worden gepleegd ter verbetering van de afrastering van het emplacement. Vierspelenkamp Bij de voortzetting van het toer nooi De Vierspelenkamp, gisteravond ïn Kleinzicht te Schiedam, won Van Eyk met 8—2 van Scheffers. Met dezelfde cijfers versloeg Van. Sceien De Jonge.. Esperanto-agendo Jaudon, la 23an de februaro. Klub- vespero "Ni legos kune la bravan soldaton svek ie lamilio v. Gink, Ploegstr. 19. Vera EsperantistÓ propagandas cie kaj dam trian lingron. Helemaal voor niets is de heer W. d. Hof gisteravond: uit Utrecht naar Schiedam gekomen. In het ge bouw voor chr. soc. belangen zou hij spreken over „Het doel en werken van de chr. band van huispersoneel". Er was echter niemand gekomen, om de lezing aan te horen. Hoewel dit team een. go ede wedstrijd speelde, kon'het toch niet op tegen het team van. D.R.L., dat met 4—0 wón- Het was een spannende partij vol leybal, waarbij hét 'weinig ^scheelde of S.V.C. had twee van. de vier sets op haar naam gekregen., D.R.L. toonde zich echter met meer ervaring in het lé klasse-milieu de sterkere. Van dit team verliezen is geen schande. - Heren 2 boekte wederom eén keu rig succes. Het sterke team' van Li banon 2 werd een - gelijkspel afge dwongen en met-wat meer doorzet ting was hier een overwinning zeker niet onmogelijk geweest. De eindstand 2—2. gaf echter de verhouding wel goed weer. Het juniorteam won wederom,' nu met 3—1 van Rotterdam-Zuid. Met slechts twee punten achterstand-op het leidende zestal- van de EVSH1 Olympia combinatiei is dit-een pres tatie die er zijn mag. Dames 2 won reglementair met 4—0, .wegens niet .opkomen van de tegenpartij, En als laatste, het neusje van de zalm, het eerste'dames-zestal. Door een keurige 40 zege op het team van Hou Stand, deelt dit team nu de le plaats met de Concordia-dames. die deze week wederom een neder laag te. slikken kregen. Het eerste jaar in de eerste klasse en nu al bovenaan de ranglijst is toch wel een prestatie. De kans om naar. de hoofdklasse te promoveren is nu wel bijzonder gun stig geworden, al komen er'nog en kele moeilijke, wedstrijden. De laatste zaalhandbaldag in dit seizoen is voor de Schiedamse ver enigingen met niet verwachte uitsla gen afgesloten. De le dameselftallen wonnen heiden hun wedstrijd, het le herenteam van WiltonFijenoord, dat heel goed op schot was, won met grote cijfers, doch de heren van DWS verloren van het Goudse Vires et Celeritas met 1 doelpunt verschil. Dames 1 van Wilton speelde tegen het 2e team van DWS en won hier (volgens de verwachtingen) van. In de 5e minuut scoorde H. de Raay en N. Bos v. Houwelinge» maakte er voor de rust nog 2-—0 van. Ook in de tweede helft kon men het klasse- verschil goed zien. Het was weer H. de Raaij. die nog tweemaal voor Wil ton wist te doelpunten, Uitslag 40. Dames 1 van DWS lieten enkele gevaarlijke Sn elwïek-Voorwaar tsen te veel vrij spel en dachten er te ge makkelijk over. Na de rust moesten zij alle zeilen bijzetten om een nog benauwde .5—3 overwinning te be halen. Heren 1 van. Wilton begon al vrij snel het doel van Snelwiek onder vuur te nemen. De verdedigers wis ten wél. dat zij gevaarlijke schutters voor zich hadden; maar één als Van Dijk hadden zij nog zelden meege maakt. De wedstrijd was amper 6 mi nuten oud, of deze speler had al 4 doelpunten op 2ijn naam staan. (Eén er van werd afgekeurd.) Iri de 7e minuut scoorde Snelwiek tegen. (31), doch Overheul en L. Boer maakten er spoedig: 5—1 van. Nog net vóór de rust': maakten de Rotterdammers er 5—2 van en direct na de afworp in dé tweede helft zolfs 53. De spanning bereikte zijn hoog* De enige wijkverpleegster van het Groene en Wit-Gele Kruis in ke thel zuster AG. N. Groenendaal, heeft het bijzonder druk met haar patienteri. GOEDE KFA-FILM Met bijzonder veel genoegen heb ben de leden van de K.F.A, maan dagavond in twee voorstellingen in Monopoiè naar de indrukwekkende film „God heeft de mensen nodig" (Dieu- a besoin des hommes), geke ken. Op een klein eiland, vrijwel ge* isoleerd van het vaste land, leeft in onze beschaafde tijd een. barbaars aandoend volkje, dat zijn voordeel doet met schipbreuken. De instelling van''deze mensen is primitief, geba seerd op de eerste levensbehoeften. Deze mensen blijven .aan het geloof vast houden, hoéwei ze hun katholie ke godsdienst profanisereh 'en mis bruiken, en hun priesters wegjagen. Dé koster (éen uitstekende.rol van i Pierre Fresnay) weet hetwvolk op zijn manier aan te spreken eh komt Gistermiddag werdén op de. ijs baan Spieringshoek. begunstigd door ideale weersomstandigheden, schaats wedstrijden gehouden voor leerlin gen van de Jan Ligthartschool, waaraan 187 kinderen hebben deel- gènoemen. De wedstrijden werden gehouden in verschillende leeftijds- groepen. Winnaars werden: Meisjes 6—7 jaar: 1.1. Borstlap. - u 2. J Varenwijck. 3. S. Ver linde. - er tensiotte toe om de priester nood- Jongens 6—7 jaar: 1. G. Smit. 2. H. ^ed'A'clnSGn te vervangen. De door hem in alle ernst géhouden godsd ienstoef en ingen, on geku nste td en plat, geven aanleiding tot uitste kende1 scènes, die bij al hetiprofani- seren ontroeren door een vaste ge loofsovertuiging van het rauwe volk je, dat blijft vasthouden aan de tra dities. Behalve van Pierre Fresnay (bekend uit ,.Le défroqué") zijn er nog andere uitstekende rollen, zoals die van Daniel Gelin. Een. goede keus van.de K.F.A.! Causerie met' projectie, van Henk du Mée jr. Henk. du Mée j r.houdtop, dinsdag 28 feb/uari,. aanvang 8.15 .liur, in Mu sis 'Saerym éen causerie .met kleuven- projéetie over.'Corsica, tyaarvoor de gegevens 2ïjn ontleend1 aan het boek .Jncident op Corsica" van Anthony van Kampen. Kaarten voor deze voorstelling zijn, verkrijgbaar bij Foto Niestadt,Rotterda'msedijlt 418, De afdeling Schiedam van.de Ne- terdam, zalop deze avond enkele der land se Christelijke Bond. van films vertonen over Zwitserland cn Overheidspersoneel heeft gisteravond van pelt, 3. R. Gütttich. Meisjes 8—9 jaar: 1. C. Prins.' 2. J. de Har- tog. 3. v. d. Engel. Jongens 89 jaar: 1, K. Reinliout. 2. C. Ver meulen. 3. W. v. 't Hoen. Meisjes en jongens 10 jaar: 1. H. v, d. Veen. 2. B. Keyzer 3- A. Smit. Meisjes 11 jaar en ouder: 1. W. Prins. 2. O. Schxiperoord. 3. J, Noordhoek. Jón gens li jaar en ouder; 1. R. Door- neveld. 2. B. v. Noordennen, 3. P, Kraayeveld. Tevens werd nog een extra prijs toegekend aan de kampioene van de meisjes H. v. d. Veen en aan de kampioen van de jongens R. Door- neveld, dié bovendien schoolkam pioen werd.. Deze vrije, ijsmiddag is wel 'op bijzonder goede wijze besteed en bleek zeer in de smaak te zijn ge vallen. Filmavond voor de Vrouwenbond N.V.V. De vrouwenbond van het- NVV" houdt op dinsdag 28februari, aan vang- 3 uur, éen filmavond in het Volftsgebomv. De heer J. H. A. Trompetter, reisléider van het! reis bureau „De Vrije Wereld" te Rot- Oostenrijk en hierbij een toelichting geven. Expositie Karei Appel verlengd De. tentoonstelling van schilde rijen van Karei Appel in het Ste delijk Museum is verlengd en zal geopend blijven tot en met 4 maart. IJSFEEST Wanneer het ijs en het weer het toelaten zal-, morgen, woensdag avond dc Schiedamse IJsvereniging op de sproeï-jjsbaan aan de Spie ringshoek een groot ijsfeest geven. Het wordt een gekostumeerd bal mét daaraan annex een lampion optocht. Bromfiets sestolen in het gebouw voor Cristelijke Soc. Belangen een bijeenkomst gehouden, waarvoor grote belangstelling be stond. De bondsbestimrder. de heer W; ten Heuvelhof, heeft, hierbij ge sproken over de konvande ouder- domsYerzekering. Aan jyier leden, die 25 jaar bij de bond zijn aangesloten, werd'da gou den medaille van het C.N.V. uitge reikt. Het zijn de dames C; Cok, C-.' van Eyk,: en de heren P, Landman en F. van-der Hoeven. Tien knapen van om en nabij 'der tien jaar hebben gistermiddag kans gezien, een loopbrug van een woon schip aan de Nieuwe Haven" te ver- Tv, hielen. Toen de .eigenares, mevrouW In de nacht an maandag op dxns- A w. M K tussenhfdrfe kwa*n **n dag is de bromfiets van A. M. van W, ^n van de' ionlens in dé kraag weggenomen voor zijn woning aan de - •lon«(:ns de. kraag Pleter de Hooghstraat 7, De brom fiets stónd op slot. GEBOREN: Johanna A.. Th., d. van A. M. Schuurmans en A. A. M. Wjjzenbroek; William A, z. van "W. C. A. M, Heeze en J. A. Koogje; Bemadette M-, d. van J P, Rood- gewonnen. Varéwijck en Overheul bol en_M. W. Alijk; Christina J.E d. v. C, Slagmoolen. en T. Lugten- burg.- OVERLEDEN: E. Verschoor, 62 jaar, vr. van F. M. Jansen; M.: Zui- dema, 9 mnd; M. S. v. d. Hammen.' 6.1 jaar; N. Keverkamp, 39 jaar, vr. van P. Beets, tepunt, want Snelwiek gaf zich niet gewonnen. Varéwij brachten de stand echter op 7—3. Weer twee fraaie, doelpunten, van de Rotterdammers: 75. Doch hierna draaiden onze stadgenoten op volle toeren en Snelwiek werd totaal over speeld. 7 Doelpunten, waren, het re sultaat en zo eindigde deze strijd i« een 145 overwinning voor Wilton. De DWS-heren, die laat in de mid dag speelden, konden niet voor komen dat zij met een nederlaag ge noegen moesten nemen. De tweede helft begonnen zij weliswaar met een 63 voorsprong, doch deze werd' spoedig ingehaald door de Gouwena ren, die zelfs een 10—8 voorsprong namen. Het einde' kwam met klein verschil (12—11). Heren 2 van Wiltonboekte haar eerste overwinning en versloeg het le team van Zuidwijk met 83. Ook het 2e heren van DWS wist een over winning te behalen en wel op het le team van Rotterdam. (43). Het 3e herenelftal van DWS sloeg Zuidwijk 2 met niet minder dan 161 en. het 4e" bond bet 4e.. van - Ac tief met 122 aan zijn zegekar. Ju niormeisjes van Wilton verloren met 53 van Vires et,: Celeritas en' de meisj es van DWS niet 43 yan Ac tief—Schutters combinatie. Junior- meisjes -2 van DWS zgevierde met 61 over RODA 3.' De jongens-juni oren van Wilton wonnen met 2—1 van RODA en de jongens van DWS speelden 2-2 gelijk tegen het 2e elf- voor hét "feit dat d"e ~KNZB~*haar ta[ van de Schutters. ae gouden prestatie-medaille bad De adspirantmeisjes van Wilton verleend voor haar aandeel in hét versloegen de Meeuwen met metverbeteren van het wereld-record ï?i?H:er d30 11-—1 «n de meisjes vanf 4x 100 yards wisselslag, vorig jaar greep, probeerden de anderen herri te ontzetten. y--. Bij deze poging werd een raam van het woonschip ingedrukt,De aangerichte schade wordt op f 100.— geschat. De politie heeft de zaak nog in onderzoek. Van de daders zijn er drie bekend, Doordat een passagierende 23-ja- rige mei. A. van- der W.. onwel werd kreeg lijn 4 gisteren vijftien minuten, vertraging. Bé GG en GD bracht da jongedame naar haar woning, '- Gisteravond' heeft de Schiedamse Zwemclub haar jaarlijkse algemene vergadering gehouden, waarvoor een grote belangstelling bestond. Nadat voorzitter A. Keyzer de bij eenkomst had geopend en de secre taris en penningmeester hun jaar ver-slagen hadden uitgebracht,had de verkiezing van «en nieuw be stuur plaats. Hierin werden ver kozen de dames mevr_ C. van Zij- derveld en mej. T. de Bruin en de heren A. Keyzer, A. Sluyter, R. Zijlstra, D. y. d. KuR en P. Goe- derond. De bekendeSchiedamse zwem ster Cockie Gastelaars werd deze bijeenkomstnog stuur ook nog de - diverse plannen ontvouwd, hierbij er van' uitgaande dat 1956 één zeer actief jaar zal moeten .worden voor dé - SZC. Zo zal er een natinoaie zwemwedstrijd worden georganiseerd en onderlinge wedstrijden, terwijl er -verder deel genomen 2al worden aan diverse polo-toernooien.' DWS wonnen met 8—7 van een com binatie van Wilton—dc Meeuwen. In Engeland. Tenslotte werden Ook het zwemfeest dat georgani seerd zal worden ter gelegenheid van. de opening van het nieuwe, zwembad in Kethel kwam ter sprake. Daarbij was het erg teleur stellend dat er nog totaal geen. ge- gevens-zijn over.:.de plannen, van gehuldigd gemeentewege wat de opening be- .rTT-, t.trefh De. SZC is echter vastbe- èioten dit voor Schiedam zo opmer kelijke feit niet ongemerkt voorbij te laten gaan en een groot zwem-, feest'te organiseren:. Maar dat hangt voorlopig nóg 'wel wat in door het bc- de iucht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1