In de „spoorput" bij Kethel vinden vogels 'n toevlucht L Si -,J Maar de mens moet helpen met voedselvoorziening Schiedam verstrekt voor vierde week kolenbijslag Ready is uit de zorgen voor degradatiespook Wat bij de Gemeenteraad ter tafel komt Familiecontactavond van C.H.U.-kiesvereniging EEN BRIL Vorst brengt kou en honger 50 JAAR lief en leed kanttekening Ook nog een extra bijslag TAFELTENNIS Noad verloor door experiment Scholen moeten verbeterd Maassluis wint van Burgerlijke stand Voor de vogels De Vierspelenkamp Yan Duyl gaat aan de kop f Haal de zon -v in huis! HANAU hoogtezon De Moi-Jansen V__ DAMESMODES W, v. d, BURG ENKELE JONGEDAMES De vogels die bij de huidige strenge vorst het slachtoffer worden van de koude en de honger en die, zoals we al gemeld - hebben apathisch van ellende in het Balkengat zitten te wach- ten op het voedsel, dat hen' toegeworpen wordt, hebben in Kethel nog een toevlucht' kunnen vinden. Althans de water vogels, .Want zg. ,,spoorputten,?, die langs de spoorlijn naar Delft liggen, vinden zij open water en ook beschutting tegen de_ kóudè winden. Tevens rust, daar dit gebied een natuur-réservaat is waar de- bekende bordjes met „Verboden Toegang"onbevoegden tegenhouden. Tenslotte is er ook nog de heer H. P- Bijl, jager maar vooral vogelliefhebber, die de hongerige beesten naar zijn beste kunnen voedert. Deze spoorputten 2ijti laaggeie- fen gronden, ontstaan doordat hier et fly het open water van de ,,spoór- put'y by Ketkel wachten de half- verhongerde vogels bij honderden op het voedsel, dat gij verstrekt krijgen. In Kethel is de schooljeugd reeds begonnen, met een. inzamelings-ac- 1ie van voedsel voor de hongeren de vogels. Dit wordt naar plaatsen in de polders gebracht, waar door gaans vele dieren samenkomen. zand werd weggegraven. nodig voor de aanleg van de spoordijk. Het is een water-wildernis met laag •n wat hóger struikgewas, doorsne den door vele. vrij diepe sloten. Het is ook een paradijs voor de watervogels. In de zomer broeden hier hon- derden wilde'e«ndeh. die beschermd - zijn door de verbods-paaltjes en ook door het toezicht van de vo gelliefhebber Bijl 's Winters, vin den zij er een schuilplaats tegen de wind, die zo fel over het vlakke land kan jagen. En met hen kómen honderden vogels van ander pluima ge mee, meerkoeten, waterhoentjes en. nog tientallen andere soorten. Maar nu,, bij deze uitzonderlijk strenge winter, dreigen de geveder de dieren, er toch een voortijdig einde te zullen vinden. Want hun grootste vijand is niet de kou, maar de honger. Dagelijks sterven er in die buurt van Kethel vogels. Men vindt ze op de velden liggen, maar ook achter schuren en in dakgoten. Van honger omgekomen. Hulp van mensen Slechts de mens kan hier hulp bieden. In dit geval is het de heer Bijl, die al het mogelijke doet om zijn gevederde vrienden te helpeu. Maar zijn voedselvoorraden begin nen uitgeput te raken. Wel spring: de heer Kreuger, de actieve inspec teur van de Dierenbescherming bij. maar zij alleen kunnen het nog niet af. De goedwillende burgerij IJsverenigingen zijn rare instel lingen! Dat hoorde Schiekanter nog kortgeleden van een bestuurslid van de S.IJ.V". In de zomer is er helemaal niets van te merken en als de win ter intreedt is er plotseling een be- stuur dat vol 2orgen zit. De leden blijven sluimeren, vol vertrouwen in de mannen die bun belangen wel zul len behartigen. Maar als het vriest, goed vriest, danboem! zijn er honderden leden die direct willen schaatsen. En of het bestuur dan maar zorgt dat er een baan is. Wel. de S.IJ.V. heeft geen baan! Niet meer althans. Heel vroeger ■werd er geschaatst op de plaats waar nu de Wilhelminahaven ligt en sinds J916 op het poldertje aan de Spie- rmgshoek. Maar dat is sinds vorig jaar ook voorbij. Er moest een toren flat komen (die er nu niet komt) en weg was de ijsbaan. De polder is er nog maar deze mag niet onder water gezet worden, omdat 't scha delijk is voor de torenflat (die er niet komt). Hoe moet dat nu? De gemeente heeft een terrein aangeboden. In Kethel. bij het zwembad. De S.IJ.V, js echter huiverig om op zo'n afge legen plaats te beginnen, temeer daar het dertig-duizend gulden moet kosten. Schiekanter kan dat best be- griipen. Maar wat dan? Het gekke is nu dat Schiedam een ijsclub heeft, die. bij vorst ruin» «cbthonde.-d leden telt. Volop in bloei dus. Maar er is geen baan. In Vlaardingen heeft men wél banen. Op het tennispark aan de Soendaweg een sproeibaan en verder kan men op de Vlaardingse vaart goed schaatsen. Daar zorgt de ge meente dar.-voor..Maar Vlaardingen heeft géén ijffiub. Nóe niet althans, na vrijdag'a's. waarschijnlijk, wel. In Maassiuir is een cli»b mét een baan. maar dcr.e wordt gesloten:., bij ge brek aan belangstelling! In Schiedam is wel belangstelling, gezien do honderden schaatsers per dag op de sproeibaan Spieringshock. Maar een eigen baan heeft de S.IJ.V. niet.. Eigenaardig, wat? SCHIEKANTER kan echter helpen, door het veri j strekken van voedsel. Graan is buitengewoon welkom. De heer Bijl had zeven mud van dit voedsel opgeslagen, maar hij is bijna door de voorraad heen. Op maïs zijn de eenden dol. Hiervoor laten zij alles liggen, zelfs, in deze tijd. Verder zijn aardappelschillen heel welkom. Er zijn echter ook vogels, die .geen graan eten, zoals meerkoeten ea voor hen .wordt om oud brood en groenten-afval ge vraagd. Eigenlijk is alles welkom voor deze vogels: Zij, die iets willen bijdragen, tot het lénigen van de grote nood on der de vogels kunnen zich wenden, tot de heer H. P. Bijl, Kethelse- kade 11, tel. K 1808-295. Of anders tot de Dierenbescherming. Verafgelegen Het is er overigens prachtig, daar in het afgelegen vogelreservaat bij de spoorputten. De grootste van de putten, daar waar de heer Bijl zijn eendenkooi heeft staan, %vaar hij jaarlijks honderden eenden opfokt, kan men bereiken langs de Groe- neweg, <üe echter eindigt voor men de put heeft bereikt. Voor de ver dere tocht heeft men een gids no dig, anders verdwaalt men. in de sneeuwvelden, waar het niet on gevaarlijk lopen is. Men moet er bovendien voorzich tig lopen ook, anders brengt men de vogels op de wieken. Voor het lawaai van de treinen, die kort langs komen, 2ijn de dieren niet bevreesd, maar het geluid van voet stappen jaagt hen de lucht in. Het geen, vooral bij heiïg weer, niet ongevaarlijk is voor de vogels, daar zij vaak de veilige plaats niet meer terug kunnen vinden en dan een ellendige dood. sterven in het open veld. Zij zijn momenteel al zoda nig verzwakt dat zij niet lang meer kunnen, rondvliegen om de beschut te plaats te zoeken. Sluipt men echter geluidloos dich terbij dan krijgt men het beeld, zoals dat door onze fotograaf werd vastgelegd: honderden vogels van verschillende soort, die in groepjes bij elkaar zitten bij het open wa ter. Ze zitten er doodstil en schijn baar apathisch, maar toch nog vol doende op hun qui vive om direct op te wieken bij vez-meend onraad. Eigenwijze dieren Maar zo schuw kunnen, zij niet zjjn wanneer de heer Bijl fluit, dan. komen zij jn drommen aan vliegen. Want zij weten het langzamerhand wel: bij de heer Bijl,is voedsel ie halen..Dit is wel een eigenaardig trekje van deze vo gels. De heer Kreuger weet daar van mee té praten. In het Balken gat, waar hij regelmatig voedsel komt strooien, weigeren zij vaak dichtbij te komen, om, even later gewillig naar een paar jongens toe te gaan, die helemaal niets te bie den hebben. Het is dit soort vogel- se eigenwijsheid, die maakt dat van honger omkomen- Uit sporen in. de sneeuw in de buurt van de eendenkooi, een. van de laatste in het Schiedamse. ge bied, is te merken dat er ook ro vers zijn. die loeren op de vogels. Het was een kat. die een makkelij ke prooi vindt in de half-verhon gerde en half-doodge vroren dieren. In dit reservaat bij de spoorput ten. hebben de vogels een toe vluchtsoord gevonden. Maar nog geen voedsel- Daar moet de mens bij helpen. Daarom wordt op de dierenvrienden een beroep gedaan, pm voedsel te leveren.. Humanistisch Verbond Zondag 26 februari spreekt om 10.45 -uur de heer 'M.. J. F. Ehrbec- ker voor de gemeenschap Schiedam van hét Humanistisch. Verbond over „Evolutie van mens eh mensheid" ofwel Naar een breder visie. Dé" bij eenkomst, heeft plaats dn Mpsis Sa crum. „We zijn nou rijjg', zegt dë vro lijke, goedlachse xjabvrouw Wilhel- mina Wyzenbroek—Hoogstad. J En inderdaad van het echtpaar 'Wljzen- broek van delGedampte Baapslóot 5a kan dat gezegd wo'rden. Vandaag 50 jaar getrouwd, kerngezond,10 kinderen, 13 kleinkinderen, 6 achter kleinkinderen I y. watwil een, mens nog meer. 'f-Y Beide echtelieden zijn geboren en getogen Schiedammers en hun kroost is Schiedam .pok grotendeels trouw gebleven.Hoewel het echt paar vandaag gehuldigd is door de algemene bond van.feouden van da gen, wordt vrijdagavond met de hele familie het grote fêest gevierd in het zaaltje van café Pappers aan het Brogrsveld, Dan is het hossen j en zingen geblazen, vertelde mevrouw Wij zenbroek, die opgeruimd 70 jaar is geworden. De bruidegom Nicolaas tfiTij zen broek, 73 jaar, laat goedkeurend het woord aan- zijn vrouw. Alle moge-' lijke werkzaamheden heeft hij ver richt tot zijn 68ste jaar: de rust is welverdiend. Apothekers nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen bij ongeval: G.Q. en CU3. Tntnlaaq 80, telefoon 69290. Gem, Openbare leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4,30 uur en iedere avond (behalve woens dags en. zaterdags) van 7 tot 8-30 HUT. Zpndaes ge&lotea. RJc. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend ledera dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8-30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum; Schilderijen-ten- toonstelling van Karei Appel (tot 5 maart). Geopend dage lijks van 2 tot 5 uur, ook des zondags van 2 tot 5 uur. Op woensdag- en vrijdagavond van 7—10 uur. BIOSCOPEN passage, Alleen 2 uur; „The Dam- busters". Mono pole, 2, 7 en 9 uur; „De over loper", VOORSTELLINGEN Passage, 7.38 uur: D.OJC Gym- nastiek-uit voering. Irene, 8 uur: Wijk II Jaarvergade ring en. toneelavond. Amstelbron, 8 tiur: Mobilisatie-kruis; kontaktavond. Ch. Soc, Belangen, 8 uur: Sectie toneel S.G., bespreking vakan tieweek, Sursum C-prda, 8 uur. CJMV jaar vergadering, Chr. Soc. Belangen, 8 uur! Lasclub Schiedam; filmavond. U heeft het kunnen lezen; voor de derde week heeft het ministerie van Sociale Zaken de .verdubbeling van de brandstoffenbijslag voor de so ciale voorziening goedgekeurd (kost winners en alleenwonenden: f 8.20, kostgangers: f 4.10). Ook in Schie dam wrijven velen, die ondersteu ning - van rijks- of gemeentewege krijgen, zich de koude handen bij dit bericht. Voor de ondersteunden van gemeentewege is het al de vierde week*, dat 2ë de bijslag krijgen. Db gemeentelijke dienst voor Sociale Zaken' in Schiedam heeft direct al bij de-aanvang van de kou tot de uitkering besloten. Een primeur, die met een enkele andere gemeente ge deeld werd. Tevens is erin Schiedam besloten om in verhand met;de lange duur van de kou en de stijgende koster» de ondersteuning van gemeentewege te verhogen met ingang van vrijdag a.s. Voorlopig - voor een week dus weer. Dat betekent 3.meer voor gezinnen en, 2,~ voor kostganger? en alleen-wonenden. Meer dan eens is al de vraag ge steld, of ook- werknemers met een gering inkomen in deze barre tijd niet voor bepaalde bijslagen in aan merking zouden moeten komen. Het Het belangrijkste feit van de af ge-1 lopen week in de plaatselijke tafel- tenniswereld is de overwinning van Ready waardoor zij vrij zijn van de gradatiekans. Het komt in dit koude jaargetijde nog al eens voor dat teams die voor een bepaalde wedstrijd kansloos zijn of die zich in de competitie een vei lige plaats hebben bezorgd, niet op komen voor een bepaalde competi tiewedstrijd. Reglementair hebben zij dan wel een nederlaag geleden en krijgen' zij nog een boetè dok, maar de spelers van zo'n team hebben dat ér schijnbaar wei voor over,, om des avonds bij de kachel te kunnen blij ven zitten. Een onsportieve houding! Ready moest het opnemen in een uitwedstrijd legen Effect Twee kandidaten voor degradatie naar de tweede klas N.T.T.B. Het heeft bij deze wedstrijd erg gespannen. Wim Bruning 2ag zich zelfs twee maal ge klopt. Arnold Braak zorgde echter voor drie winstpunten en Ben Foet voor een. Daar ook het dubbelspel voor de Schiedammers was, .werd een nuttige 6—4 overwinning ..geboekt Effect .2 staat nu met twee punten stevig op de onderste plaats. Ready heeft nu 3 punten. In de. andere afdeling van de eer ste klas kwam NOAD twee keer ach ter de tafel. De eerste keer moesten zij aantreden in het sportpark „De Vyfsluizen" om, daar het eerste team van Shell te bekampen. Bijna werd het voor NQAD nog een puntenver deling. Daan v. d. Oever wilde in deze competitiewedstrijd het met een sponsrubber bat proberen; het werd echter een fiasco want hij leed drie nederlagen. Prompt is hij nu van zijn experiment afgestapt, Het was Kees Marijnen die in dit duel ongeslagen bleef. J?n Verstegen boekte twee overwinningenv Gok. het dubbelspel werd door twee laatstgenoemden in winst omgezet, Ztj het in drie game's. NQAD won. dU3 met 6-~-4. Bij -Shell had men Van 't Oever opgesteld. De ze heeft voorheen bij het Haagse Batswingers gespeéld (overgangs klasse). Dinsdagavond behaalde NOAD oen papieren overwinningop BTTC 1. BTTC zag zich door bijzondere om standigheden genoodzaakt de wed- De gemeenteraad van Schiedam zal op haar vergadering van vrijdag 24 februari een aantal voorstellen van b. en. w. moeten goedkeuren. Een deel daarvan slaan op het on derwijs. Zo is het college bereid medewerking te verlenen aan het bestuur van de St. Willibrordus- stichting om van de St. Henricus- school aan de IJselmondesestraat de 'gevel en de muur van de speelplaats te herstellen. Daarmee gaat een. be drag gemoeid van 258Q.— Verder moet van de St. Jacobus- school in Kethel de afwatering van de speelplaats verbeterd worden. Want door de ophoging van de om liggende straten ligt het plein 50 cm lager dan de omgeving met alia kwade gevolgen daarvan, B. en w. stellen daarom voor de St. Willi- brordusstichting een bedrag van 2949 te verstrekken, voor het aan brengen van verbeteringen. Het hoofd van de openbare Jan Ugthartschool wil een nieuwe me thode voor het aardrijkskunde-on- derwijs invoeren. Het aanwezige ma teriaal is verouderd enbij de nieu we in te voeren methode kan re kening worden gehouden met het activiteitsbeginsel, waarbij naast het bijbrengen van aardrijkskundige kennis ook het karakter van de kin deren gevormd kan worden, B. en w. zijn bereid hier 798.60 aan te span- deren. Nu de huizenblokken In Nieuw- land tussen de Troelstralaan en de Ruys de Beerenbroucklaan gereed zijn gekomen en betrokken zal met het voorjaar ook weer aandacht be steed worden aan de tuinaanleg door de Plantsoenendienst. Daar zal een bedrag van 43.675 voor nodig zijn, plus nog 2.44Ö. voor het aan brengen, van rijwielstandaards bij de hoofdingangen van de woningen. B, en w. stellen voor- deze bedragen ten laste van het Woningbedrijf ter beschikking te stellen. Een aantal nieuwe verordeningen inzake de salariëring van het ge- meentapersoneel moet nog door de raad w<^den goedgekeurd; De ge* meentelijke regelingen zijn afge stemd. op die voor het'rijkspersoneel en de uitbetalingen van de verho gingen, die per 1 juli 1955 zijn in gegaan, zijn reeds bij voorschot uit betaald. Maar de Raad moet nog de goedkeuring hechten aan de gewij zigde regelingen. De aankoop van percelen, die ge- strijd met 100 gewonnen te geven daar zij voor deze avond geen team konden, formeren. In de vierde klas leed stadgenoot TSF een onverwacht grote nederlaag tegen Favoriet 1. TSF dat uitkwam met Kees Bik, Jan Hultzer en Daan v. Schoonenveld konden het niet kla ren. Het was alleen Jan Hultzer die de éer redde door een. overwinning. Het programma voor de volgende week luidt: le klas, 27 febr.: Elan 1Ready 1. Tweede klas, 2 maart:'Milksteamers 2—PTTS 1. Derde klas, 2 maart: La- famo 2—-Wilton 1. Vierde klas: TSF 1 Hagero 3 aanvang 8 uur zaaltje Kiveva/;v. Beverenstraat, Uitslagen van de overige teams zijn als volgt: DWL 1—NOAD 2 7—3, Vierde klaa: NOAD 5—VTR 2 10—0; Tediro 2-—NOAD 6 6—4; NOAD 4--, RET 3 10—0. Vijfde klas: NOAD 8— Feyenoord 6 TrLg; Zuid 5—PTTS 3 0—10; NOAD 7—Ready 7 2—8; NOAD 9—Ready 6 4—6; VBF 5—"Wilton 3 o-r-ltt. Het derde tiental van de Schie damse schaakvereniging ESS heeft het tegen Maassluis2 niet kunnen bolwerken. Het lag er niet zo zeer aan dat1 ESS de mindere van Maas sluis was. Integendeel, aap vele bor den was de winst slechts een kwes tie van tijd. Mgar juist in die tijd zijn de* steken gevallen. Stukken werden f zo maar weggegeven. Hier een loper, daar een dame. dan weer een toren of een. paar pionnen. Zo maar voor niets. Nee, mijne heren, concentratie! persoonlijke resultaten: ESS 3 Maassluis 2: Kosterv. d. Bijl 10; Slagmolenr-Sehippers 1—0; Marbus Wilemse tev. Leerdam—de Jong 0—1De Boer—'Keizer 0—4; Voogt-—Dekker 0—1; v. Dalen—-Boot 0-T-1; Harte veld—Quist 0,7-1 j Slaven burgde Zeeuw 0—T; Kleinendorst —Jol 0—I. Totaal uitslag 2%—7V2. GEBOREN: Bert, P„ z. v. H. Overhaul, en J. Wielaard; Pieter A., z. v. J, A. Vermeulen en A. J. pijpers; Adrianus W. M,., z, 'v. A. J. M. Borsboom en W. van Liempd; Johanna A., d. V. C. J. Bijl en. B. H. Verberk; Cornelia P. M., d. v. H. J. Heggelman en C.' F. M, van Dorp. OVERLEDEN: J. J. Gerritse, 4 jaar; P. Smit, 72 jaar; P. J, Smits, 6o jaar; J, v. d. Schalk, 76 jaar. met de bouw van het nieuwe stad huis gaat nog door. Zo stellen b, en w. voor de panden Lange Singel- straat 37 en 303 aan te kopen voor- resp. f 6.000 eh 6,100 (plus f 1.500 Inkomenschade en. 400 vermogens schade). In afwachting vare de uit voering van de stadhuisplannen kunnen, de huidige bewpners voor- amoveerd zullen worden in verband lopig het huis blijven bewonen. De Christelijk Historische kiesver eniging „Groen van Prinsterer" hield woensdag hgar jaarlijkse familiecon tactavond in gebouw Irene. Ondanks het minder prettige weer was de op komst bijzonder goed. Het program ma werd dit keer geheel verzorgd door groepen van het CJMV. Na het welkomstwoord van voorzitter N. Kooren speelde de mondaccordeon- vereniging „Bravo" een vlotte serie marsen en andere melodieën. Daarna klonk het ernstige woord van de heer Kooren, die wees op het belang van do komende verkiezingen. De verhoudingen tussen de partijen hebben zich toegespitst en de heer Kooren zei dat het de taak was van de CH.tr. om zich bü de komende verkiezingen voor de tweede kamer volledig te geven. Het wordt een bij zondere strijd, aldus de heer Koo ren. Op 14 maart is er voor de Schiedamse leden van de C.H.U. een vergadering. In april is er een spe ciale avond voor de dames. Als spreekster komt dan naar Schiedam het bekende lid van de tweede ka mer freule Wttewaal van Stoetwe ghen. Hierna werden de fraaie decors voor de toneelgroep, „Ons Doel Ge trouw" cp het podium gebruikt. In er» rond het kantoortje var» de direc trice van een militair ziekenhuis zul len in „Het witte Legioen" van Maarten van Vucht de vreemdste voorvallen plaats vinden. Elf perso nen spelen in dit moraalstuk, weer onder te verdelen in een aantal in trigerende groepen. De werkster Daatje Thjjssen (mej. J. de Ble) en de patiënt korporaal Vink (J. Nau- man) zijn de vrolijke figuren. De doktoren leven in disharmonie en de verpleegsters beconcurreren elkaar. Freule Beis WesseLa (mevr. N. Zon neveldvan Leeuwen) is de hoog hartige en haar antipode Gretha" Hoogvliet, goed gespeeld door G. van Wolferen is de nederige verpleegster met het liefdevolle karakter. Het stuk hinkt enigszins op twee ongelij ke benen, de Tiumor en de móraaU De diepere bedoeling is geweest dit toneelstuk een" voorbeeld te Uten eijn voor de allesoverwinnepde lief de, Zuster Hoogvliet doet namelijk dikwijls eigenzinnig wat haar hart haar ingeeft Het gegeven is wat on geloofwaardig en fantastisch. De san- dacht valt hierdoor meer op het ko mische gedrag van werkster en kor poraal. Beiden luisteren voortdurend allés af en hun geklets, en hun reac tie» zijn zeer humoristisch en met hun praatjes beïnvloeden ze de sfeer van het ziekenhui». De goede regie was in handen van de heer W, Mak. criterium voop Sociale Zaken is ech* ter dat deze mensen een volledige werkkring en aldus een inkomen hebben (hoe gering dan ook) dn zo niet kunnen worden gerekend tot diegénen, die ondersteuning ontvan gen. Wel beschouwd zouden eventu ele moeilijkheden op dit gebied van deze werknemers een oplossing moe ten vinden, bij de werkgevers. Voor,de van gemeentewege onder steunden isde gang van zaken zo, dat reed? in de zomer een brand- stbffenvoorschotwordt verstrekt, waarvan 'dé kosten in mindering worden gebracht op de nog te ver lenen brand3toffenbijslag. Een "twintigtal leerlingen van'do Schiedamse technische school heeft gisteren een actie op touw gezet om voedsel op té halen, voor de verhongerende vogels. Onder lei ding van vier volwassenen zijn zij met een vrachtauto de stad door geweest en hebben; de vracht»uto vol weten, te krijgen met. brood en andere voedingemiddelen. De partij is naar de rijkspolitie te water to Vlaardingen gebracht, die het vo- celvoedsel op de eilanden zal ult- Blj aanhoudende vorst zal volgen de week een ander stadsdeel onder handen, worden genomen. Stadgeno ten, die aan deze actie willen", mee werken,; kunnen 2ich in. verbinding stellen met de heer L» Wetateljn, Vlaardingerdijk 281a. Op de ijsbaan Spleringshoek is dinsdagavond een jonge hond bin nengelopen, een type smous. De heer Blalsse heeft zich over het dier ontfermd, maar de eigenaar kan het aardige beestje afhalen op de Savornln Lohmanlaan. 100. tele foon 65379. (Van ome büjartmedewerker) De deelnemers aan de Vierspelenkamp, die in „Fïeliujcht" wordt ge houden, zijn nu allen tweemaal aan de beurt geweest en hebben dus twee tegenstanders ontmoet. Van Duyl heeft daarbij de meeste punten, namelijk 18, veroverd cn gaat dus nu aan de kop. Tegen Buitenhek won hij alle partijen cn verwierf voor de eerste maal ln dit toernooi de volle tien punten, Köneman en Van der Plas brachten het tot 16 punten en daar Quirijn». die slecht begon, woensdagavond tegen Buitenhek beter voor de dag kwam en drie partUc» won, kou hy zltn totaal tot 13 punten opvoeren. Tot nu toe werden er geen bij zondere prestaties geleverd. Zo nu en dan was ex wel een aardige serie te zien én eindigde een speier met een behoorlijk moyenne, maar over 't algemeen was de stryd nog. weinig spectaculair. "Wel" wag- er enkele keren wat spanning in de strijd. Zo bijvoorbeeld de driebandenpartlj Van Eyk—Scheffers. Laatstgenoemde had met 18 tegen 17 de leiding, doch Van Eyk maakte gelijk, Diens tegen stander liet, door te missen, daarna zijn kans wegglippen, want daarop maakte Van Eyk een eind aan de strijd, Bij De Jonge wilde het, even min als zondagavond erg vlotten. Zo had hij in zijn librepartij maar 19 caramboles in 13 beurten. Toen hij evenwel in drie achtereenvolgende beurten 74 caramboles scoorde, leek het of hij zich zou herstellen. Maar ondanks dat vleugje sterk spel. verloor hij. Ook zijn kaderpartij mis lukte. Daarentegen zorgde De Jonge voor een goede partij éénhandstoten. Hij sloeg een felle aanval ven Van Soelen, die o.a. 6 en 4 noteerde, af en won op 't kantje af. Deze van Soelen maakte het ook Van der Plas moeilijk. Hij speelt sterker dan vo rig jaar en Is zelfs voor de sterksten onder de tien deelnemers - een ge vaarlijke concurrent. Een serie van 20 redde Van der. Plag. toen hij in gevaar verkeerde, doch in de kader partij nam Van Soelen wraak. Bij de eenbandsteten maakte Van der Plas twee goede sarles, waarvan een van acht de grootste was. Dat Qui- rijns zijn tegenspeler Buitenhek in bedwang kon houden en niet met deze de punten behoefde te delen, was te danken aan het feit, dat Qui- rijna na een stand, van 24-^24. .op tijd een serie van vijf maakte, waardoor, het pleit werd beslecht. De uitslagen van dinsdag ware»: Van Eïjk-—Scheffers Libre: Van Eyk Scheffers Kader: Van Eyk 200 200 27 49 7.40" Scheffers I5Q 144 27 28 5.33 Eénband: Scheffers 30 30 21 7 1.428 Van Eyk 30 19 21 8 0.904 275 275 27 49 10.18! 200 179'37 36 6.62; Driebanden: Van Eyk 20 2 0 42 6 0.47S Scheffers 20 19 42 3 q.452 Van Eyk won drie van de vier partijen en kreeg dus. acht. punten, f terwijl Scheffers' er twee .boekte,"': Van Soelen—De Jonge Libre: Van Soelen Da Jonge Kader: Van Soelen De Jonge Eénband: De Jonge 200 200 23 34 8.89 200 10? 23 37 4.65 150 150 19 26 7.89 150 107 10 20 5.63 30 30 24. 4 1,111 Van Soelen 30 26 24 6 1.083 Driebanden: Van Soelen 20 20 28 3 0.714 De Jonge .20 15 23 3 0.535 Van Soelen verwierf derhalve 8 punten tegen De Jonge 2 punten. Woensdag waren de resultaten: v. d, Plas—Van Soelen Libre: v. Pias Van Soelen Kader: Van Soelen v. d. Plas Eénband: v. d. Plas Van Soelen Driebanden: v, d. Bias 20 20 31 3 0.645 Van Soelen 20 14 31 2 0,451 Het resultaat was dus, dat Van der Plas 8 punten boekte en Van Soelen. 2 punten. Quirij ns—Bultenhek 200 200 19 31 10.52 200 171.19 41 .0.— 150 150 18 27 8.33 150 133 18 32 7.38 30 30 23 8 1.304 30 22 23 4 0.056 iriLibre: Buitenhek Quirljns - Kader: Quirljns Buitenhek Eénband: Quirijns - Buitenhek Driebanden: Quirijns Buitenhek 200 200 27.32 ?l40 275 142 27 21 5.25 200 200 29 27 6.89 150 145 29 18 5.03 30 30 21 6 1.428 30 27 21 8 1.285 20 20 28 4.0.714 20 17 28 4 0-607 Quirijns veroverde in déze ont moeting 3 punten, en Buitenhek 2 punten. Met onze meer dan 30- jarige ervaring zullen wij u gaarne uitlegge, waar om u beter een kunt kopen. Komt u eens bij ons^kijken. Wij tonen u gaarne uitleggen,, waar- modellen. Nu ook met infra-rood reeds vanaf 115.— Lange Kerkstraat 66 Tel. «8556 DAN NAAR D. DE BEUtN Oranjestraat B Schiedam Tal. 66431 Japonnen - deux-ptèceB- blouies - rokken, enz. tot in grote maten. SEIZOEN 1956 L. Kerkstr, 19, Schiedam Tel, 66135 Te koop aangeb. Zo vindt u ze nergens onze vlengcroquetten. De speciaal zaak van Schiedam, L. Boer, ylaardmgerstraat 10, telefoon 87045, Voor palates frites zeer fijn van smaak door onze horo- friteuse, het snelste, en mo dernste bakapparaat. L, Boer, het aangewezen adres. Ver krijgbaar van des morgens 11.30 uur tot des avonds 12 uur. Vlaardingerstraat 10, telefoon 67045. Heeft onze gebakken vis al eens geprobeerd? Het kart niet beter en goedkoper dan bij de speciaalzaak van Schiedam: L. Boer, Vlaar dingerstraat. 10, telef. 67C45. Wilt U zichzelf tracteren proef dan eens onze warme worst én ballen gehakt. De speciaalzaak van Schiedam. L, Boer, Vlsardingerstrsat 10 telefoon 67045, Voor de fijnproevers zün on ze nierbroodjes een delica tesse. Probeert U ze eens, u komt er beslist op terug. De speciaalzaak van Schiedam, L. Boer. Vlaardingerstraat 10, telefoon 67045. Door onze horofriteuse, het snelste en modernste bak apparaat, bent u binnen 2 minuten geholpen en heeft u een dubbel portie patat voor 25 cent. De speciaalzaak van- Schiedam, L. Boer, Vlaardin gerstraat; 10, telefoon 67045. Dlvarsen Welkomliedje», 3 ct., mirli tons 10 ct, feestmutsen 10 ct„ serpentine 30 ct. per rol. 1001 Bazar, Broersveld 45, Tel. 68015. Inljjsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen, Scherpe prijzen en toch. 2 jaar garantie, G. van Loe- nen, Dam 4143, tel. 66192. showroom; Vlaardinger straat 6. Fotografie Koop pu Filmstroken, wy hebben een grote sortering o.a. Sjors, Tom Mix. Tarzan, Roy Rogera. Donald Duck. K. van Vuuren, Hoogstr. 106 telefoon 66720. Op fabrieksksntoor te Schiedam kunnen geplaatst worden voor administratie en typewerk./ MulO'diploma strekt tot aanbeveling. Sollicitaties onder nummer S 459 bureau van dit blad. Donderdag 23 februari 1936

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1