Brand bij Noordvest richt voor tonnen schade aan Amateurs gaan een revue opvoeren Ruim half miljoen zakken verbrand200.000 meter ijzeren pijpen beschadigd KRIJGT SCHIEDAM EEN ALGEMENE POLITIEKE JONGEREN-RAAD? Samenwerking tussen de organisaties overwogen Nederlaagserie Rembrandt IJsfeest van S.IJ. V Tweede maal in vijf jaar! ,,Mobilisatiekruis" met „Oost en West" Jaarvergadering van Wijk 2 Filma vond van dc Lasclub Schiedam Sectie Toneel S.G. over Feest week: Plannen voor toneelwedstrijd in het volgende seizoen Jongeren-organisaties gaan slecht Geslaagd 21 BILJARTVERENIGINGEN Aantrekkelijke RAVOZ-avond Patiënten van Het Zonnehuis vermaakten zich kostelijk Petroleumvergasser vloog in brand Engelse voetganger aangereden Ruit ingeslagen j Burgerlijke stand Wie heeft iets verloren 2 Vrijdag 24 februari 1956 Enorme rookwolken, voortgestuwd door een ijzig-koudc wind dreven gistermiddag boven het noordelijk deel van Schiedam als gevolg van de grote brand die gistermiddag omstreeks 4 uur is uitgebroken in het nog pas enkele jaren oude gebouw aan de VGravelandsestraat, bij de hoek met de Noord-vest singel. Voor meerdere honderdduizenden guldens schade heeft deze brand aangericht aan de goederen die aanwezig waren in de bedrijven die in dit gebouw zyn ondergebracht: de Industriële en Han delsonderneming „Leton" en de opslag- cn reparatie-afdeling van Leyendekkcrs Zakkenhandel. waarvan het hoofdkantoor in Ylaardingen is gevestigd. Meer dan een half miljoen jute zakken werd een prooi der vlammen. De brand begon in de werkplaats j De brandweer werd in het werk van „Leton". waar men bezig was gehinderd door de enorme rookwol- Voor een betere nablussing moes ten de smeulende zakken uit het raam gegooid worden m de sneeuw?- Op de gebruikelijke, gezellige wij ze heeft de afdeling Schiedam van de Nederlandse Bond van Oud-Stxy- ders cn Dragers van 't Mobilisatie- krui s gisteravond een eontactavond gehouden m de Amstelbron, De voor zitter van de plaatselijke afdeling, de heer P, v. Rijn. vertelde dat de plaatselijke afdeling in de toekomst lezingen zal gaan houden in samen werking met de Koninklijke Vereni ging Oost en West. Dode van Gent zal in september komen spreken en mevrouw Ups—Mol ral in het nieu we seizoen een lezing over Nietiw- Guinea houden. In wyfe 2 van de Hervormde Ge meente is nadat de kerkeraad een deel van de werkzaamheden voor haar rekening heeft genomen. de wykvereniging tot een andere taak verdeling overgegaan. De naam werd eveneens veranderd en met de Ko- ninklijke goedkeuring' heet de ver- enïgïng nu sedert 1953 ..Vereniging voor het beheer van eigendommen, j van wijkgemeente 2". Het doel van i de vereniging is geworden: stichten en beheren van gebouwen voor de i vrijkgemeente en het verrichten van t administratie ten bate van de arbeid 1 in de vijkgemeentf In gebouw- Irene hield de verent- ging donderdagavond, haar jaarver- j gadering. Voorzitter B- Matenbroek sprak zyn teleurstelling uit over de geringe belangstelling. Er waren. 450 uitnodigingen verzonden en slechts i enkele tientallen leden waren ran- wezig. Als belangrijkste staat voor- lopïg de kerk m Nieuwland op bet t programma, deelde de heer Maten broek mee. D' ma zuilen er plan- i uen worden gemaakt om te kamen tot een eigen wijkgebouw voor wijk 2- Hij verzocht de medewerking van allen bij de grote ledenwerfactie ton. gunste van deze doelstellingen- Het jaarverslag van. de secretaris, de heer L. Snikkers, op deze 32e jaarvergadering werd goedgekeurd. De avond werd verder verzorgd door leerlingen van de Koningin Wilhelmma Kweekschool uit Rotter dam. Voor de pauze gaf J. J. Kooien een pianorecital van het werk van Mendelssohn. „Het lever* van Jan de Win-' en „De kleine eeuwigheid" werden gedeclameerd door mej, J. van de Dool. Een strykje met de he ren J- J. Kooien, F. Blok en B. Vis ser speelde enkele minder bekerde klassieke werken. Aan het slot voer den de leerlingen nog onder regie van de leraar A Visser, het aloude blijspel „Heer Halewyn" op. Met de vertoning van dit levensverhaal van een dappere ridder besloot wijk 2 een ondanks het echec van de opkomst geslaagde avond. Ponts Glasgroothandel met het meniën van 200 000 meter stalen pijpen, het eigendom van de Buizenfabrlek „Excelsior" te Schie dam. De voorman J. v. d. Meyde. die daar met vijf arbeiders aan het werk was. zag het vuur het eerst. Hy heeft nog met de schuim blusser gewerkt, maar de vlammen hadden direct zo'n vat op de uiterst brandbare verfstof fen. dat er geen blussen meer aan was. Vandaar is het vuur overgeslagen naar de Zakkenhandel. waar de grote voorraad jute-zakken goed voedsel was voor de vlammen. Het perso neel heeft een vrachtauto, die in de loods stond naar buiten gerold, waar door voorkomen werd dat de ben zinetank ontplofte. Groot materiaal De Schiedamse brandweer was, on der leiding van commandant ir. S. Moesker. spoedig met groot mate riaal aanwezig en geholpen door ae aanwezigheid dichtbij van de Noord- vest, waarin eerst een wak geslagen werd. kon. snel met negen slangen water worden gegeven. Door het snelle ingrijpen werd voorkomen dat het een uitslaande brand werd. De schade bleef zo beperkt tot deze ene loods, die het eigendom is van de distilleerderij van J. J. Melchers Wz„ de „Olifant". Zelfs een houten opslagloods er vlak naast bleef ge spaard. ken die opstegen uit de Zakkenhan del en aan deze voorraad zakken heeft de brandweer een zware kluif gehad. Was men binnen het uur de brand meester, het nablussingswerk heeft vele Uren itl beslag genomen en tot laat in de avond werd nog water op de smeulende zakken ge spoten. In een verstikkende rook werkend, smeten de brandweerlie den de smeulende zakken door de ramen naar buiten, waar zij grote stinkende hopen vormden. Bij dit werk werden vier brandweerlieden licht gewond, maar konden ter plaatse verbonden worden. Deze grote brand trok vele kijkers en een v grote politiemacht was nodig om oe toeschouwers, die ot er de stijf-diehtgevroren Noordvest de plaats van de brand dicht konden naderen, op een afstand te houden. Ook een afdeling van de Rotterdam se brandweer kwam een kijkje ne men, xnsa.r verrichtte geen dienst Vermeldenswaard Is dat Leven- dekkers Zakkenhandel, die vroeger in de Zijlstraat was gevestigd, vijf jaar geleden, in de nacht van 31 augustus 1950 eveneens door brand verwoest is. Bij de brand in Leyendekkers Zakkenhandelu-öarijij «en half miljoen zakken verloren ging. had de brandweer zwaar werk met het nablussen Apothekers nachtdienst; Apotheek Rembrandt, Rembvandtlaan 5. Belten oy uitgeval, t* O en Jl> Cu m la an BU telefoon BUZyü Gem Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven, geopend lefteie werkdag 1 behalve maan degi van 9 30 tot 4 30 uur en tedere avonö 1 behalve woens dags en zaterdags» van 7 tot 8 30 uur Zondags gespten R.k. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag» van 2 tot 4 uur Iedere avond 1behalve donder dags en 2ateraags> van 7 to» 8.30 uui Znndae* gesloten Stedelijk Museum: Schilderijen-ten toonstelling van Karei Appel (tot 5 maart). Geopend dage lijks van 2 tot 5 uur, ook des zondags van 2 tot 5 uur. Op woensdag, en vrijdagavond van 7—10 uur BIOSCOPEN Passage, 2, 7 en 9.15 uur: „Attila, de gesel Gods", Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Wonder man". VOORSTELLINGEN Passage, 730 uur: D.O.K. Gyrn- nagti ek-uit voering. Irene. 8 uur: Wijk II Jaarvergade ring en toneelavond, Amstelbron, 8 uur: Mobilisatie-kruis; kontaktavond. Ch. Soc. Belangen, 8 uur: Sectie toneel SG., bespreking vakan tieweek. Sursum Corda, 8 uur. CJMV jaar vergadering. Chr. S«c. Belangen, 8 uur: Lasclub Schiedam; filmavond. Arcade, 8 uur. CJMV „Harmonie" uitvoering: ODG „De 2500ste", De heer E, J. Kelder heeft gister avond in het gebouw voor chr. so ciale belangen weer eens een inte ressante filmavond van de n v. Cal- tex Petroleum Mij. verzorgd voor de leden van de Lasclub Schiedam. Ver toond werden: een film over de aan leg van de grootste pijpleiding ter wereld dwars door dc Arabische woestijn, een film over automaniak ken, een film over het leven aan boord van een tanker en een rol prent over de laatste snufjes op een grote Amerikaanse kippenfokkerij. Voorzitter A, Klein opende de avond. Voor de trip naar de Sou do Metal in Brussel, die op 20 juni zal plaats vinden, hebben zich reeds 20 leden opgegeven. Verwacht wordt, dat er een kleine 80 leden met de tocht mee zullen gaan. Propaganda-fees tavond van gouden A.N.M.B. De gouden A.N.M.B. houdt op donderdag 1 maart in het Passage- theater een propaganda-feestavond. By deze gelegenheid wordt een aantrekkelijk cabaret-programma afgewerkt door Harry Borden en zijn gezelschap. De aanvang is ge steld op S uur. Tijdens de aanstaande vakantieweek van de Schiedamse Gemeenschap zal de revue „Alle hens aan dek" door de Schiedamse amateurtoneelspelers op de planken in het Passage-theater worden gebracht. We hebben, reeds gemeld dat de plannen hiertoe bestonden, maar op de algemene vergade ring van de sectie Toneel van de S. G. die gisteravond, gehouden, is, is hiertoe definitief besloten. Het sectie-bestuur heeft daartitf nog enkele bijzonderheden gegeven. „Deze revue moet klinken als een klok", vond voorzitter W. E. Hoek, dit vooral omdat de opvoering van de operette „Het Witte Paard" vorig jaar niet direct een groot succes is geworden. De plannen zij'n nog niet geheel rond uiteraard, maar het sectie-be stuur heeft gemeend de Rotterdam se revue-schrijvers Dorreboom en Ruis in te - .-aten schakelen (nadat Annie M. G. Schmidt geweigerd had», die, wanneer hun ontwerp de goedkeuring kan wegdragen, ook de leiding bij de uitvoering zullen heb ben; de heer Ruys meer speciaal voor de regie en de heer Dorre boom als dirigent van het orkert, dat uit beroepsmusici zal bestaan. Dit tweetal is al begonnen met het schrijven van de tekst en bin nen afzienbare tijd kan een alge mene auditie verwacht worden, waarbij de Schiedamie amateurs zich kunnen melden en waarbij de rollen verdeeld worden. Er komt I ook een ballet aan te pas, maar wie hierbij de leiding krijgt zal nog na der met de sectie Sport van de S. G. overlegd moeten worden. Lichte kost Men had dit jaar een revue geko zen. voor de opvoering omdat in de, vorige jaren al een toneelstuk en een operette aan de beurt waren ge weest en ook omdat men algemeen van oordeel was dat een revue zich het best aanpaste aan de sfeer van een feestweek. De revue zal overi gens, evenals de gehele feestweek. bestaat 50 jaar De Comm. Venn. Pant's Glasgroot- handel m Amsterdam zal op 1 maart de dag herdenken, waarop het be drijf vijftig jaar geleden werd opge richt door wijlen de heer C. J. F. pom. Deze groothandel treedt spe ciaal op het gebied van het verpak kingsglas op als één der verkoopor ganisaties van de nv Verenigde Glasfabrieken in Schiedam. bij bleek al spoedig dat de be ginselen erg m de weg stonden. Gangbaar Ondertussen was de gedachte aan iets als een Politieke Jongere Con tactraad gangbaar geworden en op nieuw werden contacten gelegd, die De geringe belangstelling bij de jongeren voor politieke zaken tekent zich duidelijk af in Schied&ms politieke jongeren- gekregen. Wei is vastgesteld, dat organisaties, die tezamen nauwelijks 60 leden tellen. Heel°p, 12 maart een gedachtewisseling - i j t. -„-w j ial plaats vinden tussen vertegen- weinig leden en heel weinig animo, is de algemene klacht. w„ordigers van »e Nieuwe Koers. Samenwerking met eigen organisaties in andere plaatsen om lok.v.p.. j.o.v.vjd. en eventueel tenminste iets te kunnen organiseren, verandert niets aan de °a?e™S»s' van feiten. Reeds enige tijd. houden de verschillende bestuurderen j een dergelijke algemene raad, zuilen van de jongeren-organisaties zich met de vraag bezig, waar de j dan wwrden besProkcn- oplossing van het probleem gezocht moet \yorden. Informaties j Studiegroep bij diverse bestuursleden hebben ons geleerd, dat de gedachte zich meer en meer baan breekt, dat er misschien iets te be- j SuUaat een betere organisatfe ren reiken is met een Politieke Jongeren Contactraad, waarin devoorbereiding van goede lezingen Asa de Nederlandse Economisch, diverse jongeren-organisaties vertegenwoordigd worden. t'e?en.et<iie dfaeda^hfe ÏI?organt Sr!ffe^enMiadC<S™ctfflnómStói<! j J.OJK.V.P.: 25 leden. Do Nieuwe ,«-i— —.a, a., i '^tie hebben doen ontstaan. Een wetenschappen, de heer P. J. M- J Koers tP.v.dA.): 20 leden, J.O. Linnenbrtnk te Schiedam. V.V.D.: 10 leden. C.HJ.G.: 5 leden. De nederlaag-serie, uitgeschreven dwtr da B.V. Rembrandt, ter gele genheid van haar 3e lottram, ia gis teravond besloten met de uitreiking der preien, terwijl morgenavond 1» besloten kring het 15-jarig bestaan in een der zalen van BeUertberge» gevierd aal worden. Zoals gedurende het grilde toer nooi, dat vanaf december IJ. tot vo rige week duurde, was ook gisteren de «temming weer prima. De voorzitter van de vereniging, de heer J. van Dlnteren, heeft de aanwezigen welkom geheten en me moreerde, dat 21 verenigingen aan het toernooi hebben deelgenomen. Voor Rembrandt was dit niet het enige succes, wam van slechts 9 ver enigingen verloor het. terwijl van 12 vcrccistcSEJi vrcnJ snvcnntuï- sprriMr dmkte ia bet bijkante* de zusterverenigingen De Waal en Het Oosten, beide uit Vlaardingen. voor het zenden van bloemstukken. Hierna ging spreker over tot het uitreiken van de prijzen. De eerste prijs, een grote bokaal, kwam in het bezit van de B.V. De Waal. welke vereniging een percentage had be haald van 21.©. Ook de tweede prijs ging naar Vlaardingen de B-V. Mes was de gelukkige, met een percen tage van 19.81, Dirka Vrienden had 18,70 pet be haald en ontving de 3e prijs, terwnl de 4e prijs was verdiend door de B.V, Wllton-Fijenoord met 17,41 pel. Een en ander ging begrijpelijk ge paard roei gelukwensen, terwijl de heer Van Dlnteren -veel woorden van dank en lof in ontvangst had te nemen. Noz geruime tijd bleef msn, soader te biljartea, bijeen. (ArjM wordt weer opgericht!, dat „menvattine van de zun (ongeveer) de bedroevend lage „mmcnla?en van verschillende be- cxjfers. die aan duidelijkheid weinig gtuursleden ha., dat ieren. te wensen overlaten Andere zaken dan politiek? eisen de aandacht op- er is geen tijd en geen interesse („papieren" leden Onder dergelijke omstandigheden wordt het voor de besturen van de diverse jongeren-organisaties by Veelal iS het voor een alleen staande jongerenorganisatie niet mogelijk de zaken stevig aan te pakkan. Het is vaak onmoR lijk on ondoenlijk voor een handjevol men- j ljes tg jeveren* in het teken staan van de scheep vaart. Met dit voorstel kon. de vergade ring. bestaande uit vertegenwoordi gers van tien toneelverenigingen, akkoord gaan, hoewel enkele leden vonden dat het bestuur ben wel voor een fait accompli had gesteld. Toneeltvedstrijd Er waren ook leden die liever een luchtig toneelstuk hadden opgevoerd, maar het bestuur had andere plan nen op dit gebied. De goedkeuring in principe werd gevraagd om in het komende seizoen een toneel wedstrijd te houden ".tussen de ver schillende Schiedamse verenigingen, zoals die ook "wel In Rotterdam is gehouden. Elke vereniging wijst dan een stuk van het repertoire aan, waarmee meegedongen wordt naar de prijs. Een onafhankelijke en des kundige jury zal dan uitmaken wel ke vereniging het beste tevoorschijn komt. Beoordeeld worden niet al leen de opvoering maar ook de beste hoofd- en bijrol, de keuze van het i stuk en verder de aankleding. Mogelijk ?al ook het publiek (dit ter stimulering van het bezoek) in de beoordeling betrokken worden. Het idee van deze toneelwedstrijd is afkomstig van de acteur Willem van der Loos, die binnen afzienbare tijd nog een toelichting zal geven op deze plannen, die direct een war me bijval kregen van de vergade ring. Het Witte Paard Op de vergadering zijn de jaar verslagen afgehandeld, waarbij na tuurlijk ook- de resultaten van de activiteiten in het afgelopen jaar onder de loep genomen werden. ..Met de opvoering van het Witte Paard hebben we te veel hooi op onze vork genomen," erkende de voorzitter. De operette was te groot opgezet, er waren te veei onderdelen met te veel medewerkers, waardoor het geen gave uitvoering is geworden. Ook de muzikale verzorging door amateurs, die op zich zelf geen slecht werk hebben geleverd, was een fiasco. Amateurs moeten niet door amateurs gesteund worden, is de les. Het gevolg was dat de belangstel ling van het publiek bene,' ver wachting bleef en dat men niet een tekort van ƒ3771,53 is blijven zit ten. Er is kritiek uitgeoefend op de lei ding van de regisseur, maar de voor zitter wierp tegen dat een aantal medewerkers toch wel een verdrie tende houding hadden, aangenomen, door weg te lopfcn toen bleek dat de hun toegedachte rol met zo belang rijk was als gehoopt werd. Wat het algemene peil betreft van het amateurtoneel in onze slad, was het bestuur van de sectie van oor deel, dat dit met hoog is en nog daalt ook, hetgeen door geen van de aanwezigen ontkend kon worden. Het bestuur zal voortaan geen be roepsregisseurs tneer ter beschik king stellen van de verenigingen, omdat het nuttig effect hiervan met m overeenstemming is met de kos ten. De verwachting is dat door de voorgenomen toneelwedstrijd de amateurtonehsten geprikkeld zullen orden om hogere artistieke presta- Het was een bont geu?emel van vrolijke costuums gisteravond op de ijsbaan waar de Schiedamse IJsvereniging een zeer geslaagd ijs/eest heeft georganiseerd. Ru irn uy honderd rijders, de meesten gekostumeerd, zijn er voor op de schaats gekomen en hebben onder de vrolijke verlichting lustig rondgezwierd. En toen de tientallen lampions aangestoken werden voor de lampion-optocht boodt de baan een haast feëerieke aanblik. Veel werk teas er gemaakt ran de costuumsen de jury had dan ook geen gemakkelijke taak om er de minnaars uit te halen. De boven afgebeelde toreador met 2U't stier, in irelfce uitdossing de heren J. Visser en F. No tenboom verscholen gingen, streken met de prijs voor het mooiste kostuum. Zy hebben nog als extra-attradie een glijdend stierengevecht ten beste gegeven. Voor de origineelste kostuums gingen de prijzen naar C. Kerk- laan als „Goede dag" - Bartefs", H. Tap en A. Aanrietoiel gis moeder met kind in wagen en Annie v. d. Ende ais boerinnetje. Magda Boer en Jannie Hengel als Chinees paar en Elly de Haas als zigeunerinnetje waren de charmantste schaatsters van de avond, vond de jury. Gisteren heeft de K.A.V.O.Z. de patiënten van Het Zonnehuis weer een* een prachtige avond bezorgd. In een zaal van het gebouw aan de Boer- haavelaan, waar de patiënten samen waren gebracht, vertoonde een keur van artisten een hflzonder aantrekkelijk en gevariëerd programma, dat blijkens de aandachtige en glunderende gezichten van de patiënten, geheel aan zijn doel beantwoordde. En dan te bedenken dat het allemaal belangeloos gaat. De avond droeg een bijzonder ka rakter, doordat de R-A.v.O.Z. twee jaar bestaat. De directrice, mej, C. Rijksen. hield een speechje. waarin ze dank bracht aan de R-A.V O.Z. en een enveloppe met inhoud overhan digde. Wim Snel, de programma leider. sprak een feestrede uit' en maakte tevens, van de gelegenheid gebruik om afscheid te nemen van de directrice (die 1 maart vertrekt», waarmee dc R A.V.O.Z. altijd zo goed en prettig heeft samengewerkt. De heer Snel bood. mej. Rijksen een boekwerk, aan Uit het omvangrijke programma noemen we: het Razo-tno met mu ziek en zang. Artme Lindeboom met declamatie, pianospel van Henk Lagen daal en de muzikale hersen gymnastiek oJ-v. Anneke Rienks en Hetty Bellaar De charmante Hanme Lips van de K.K.O. trad op als gast- omroepster. Een bijzondere verrassing was bet optreden van de muzikale clown DoReMi. de Kiltma Hawaiians en het zangduo Black and White. Deze bekende artiesten slaagden er maar f 1000.schade Omstreeks half drie gistermiddag heeft de hr and weer met de koolzuur- schuimblusser een binnenbrand ge blust by de familie J. D. G. in de Bilderdykstraat. De brand ontstond door oververhitting va» een petrole- umvergasser. waarvan de vlammen oversloegen naar de gordijnen en het behang. Enkele ruiten, sprongen. De verzekering dekt de schade, die on geveer l.öOO bedraagt. De bewoners waren niet thuis: bu ren waarschuwden de brandweer. Ir. S. Moesker had de leiding by de blussingswerkzaamheden. al te goed in de patiënten, bijzonder aangenaam bezig te houden. Vooral het optreden van de muzikale clown was een succes. Het was al elf uur geweest toen het programma afliep èii de patiënten dik tevreden over het gebodene zich ter ruste begaven. Op de agenda van de vergadering se» representatieve sprekers te la- diverse jongeren-organisaties by- ten komen Door samenwerking zal j "n0f^ bestuursverkiezing, zonder moeilijk iets te ondernemen, dat misschien wei aunnen. Het grote ^aar SeCretaris. de heer A- van -- - „T dergelijke acmeen- Rosmalen cn heer J d Graaf uit het bestuur zyn getreden In hun dat kan stimuleren De wil wel maar wie wijst de weg om nieuw leven m de organisaties le brengen? Hoe verschillend ook de opvattingen, de beginselen, het uit gangspunt ook mogen zyn. de vei- antwoordelyke leiders zyn het er wel over eens dat er iets gespan moet worden. Beginselen Deze toestand heeft ertoe ge leid, dat tussen best' ursleden van enkele organisaties onderling con tact is opgenomen. Voorzichtig i« geïnformeerd, of er niet een ze kere samenwerking zou kunnen 'oordeel «whappeiyke avonden is. dat me elkanders standpunt en belangstel ling leert Kennen en eventueel leert waardei en ook Indien de lezingen door een discuss*e gevolgd worden, zal het niet alleen verbreding, maai ook verdieping van politieke kelims betekenen. Door intensieve deelname van de jongeren zelf ?o« er op deze wijze een soort studiegroep gevormd worden, die zich ten doej stelt weg wijs in de politiek te worden. Mogelijkheid over welke onderwerpen er gespro ken rooet worden. Maar dit zou eventueel van latere zorg zijn, in dien in principe overeenstemming zou kunnen worden bereikt. En als we ons niet vergissen, dan zit de mogelijkheid er in daar bepaalde groepen het in beginsel eigenlijk afhankelijk* van' "dé"grotT"broer \M was het "alleen maar de vraag. ai eens zyn. De meeste bezwaren VVD. werkt) en de Chiiitel.Jk «:n Mmcn»n*cnoe i ruilen stellig van ae confessionele Historische Jongeren Groep. Hier- raad zal moeten laten komen en groepen komen. De gedachte aan een Politieke Jongeren Contactraad. waann de plaats "vinden. Voorlopige bespre- diverse Jon c eren-organisaties verte- kingen zijn reeds gevoerd tussen j genwoordigd rullen zyn. is dus de Jongeren-organisaties voor groeiende Moeiiykheden zullen er Vrijheid en Democratie (die cm- bij de besprekingen stellig rijzen. plaats werden verkozen de heren D. de Bruyn en M d. Kraan. De heer Van Rosmalen tn de krin gen van het amateurtoneel een zeer '"cziene Pt-oon. werd nog extra ge huldigd voor het vele werk ciat hy in de afgelopen jaren heeft verricht tn het belang van het toneel in Schiedam. De afgelopen nacht om half één werd de Engelsman A. A. door een personenauto, bestuurd door J. H., aangereden op de hoek van de Vlaar- dmgerdijklaan. toen hij onvoorzich- txg de weg overstak. De Engelsman kreeg een bloedende hoofdwond en is door de GG en GD naar het ge- meenteziekeiïhuis gebraebt. By een café op de Vlaardingerdyk heeft een Noorse zeeman de afge- i lopen nacht een ruit ingeslagen. De man is opgesloten in het hoofdbu- reau van politie- I Ondertrouwd: H, R. Rogier 22 jr en J- F- van Diest 22 jr; H W. Boekweit 24 jr en W. J. Touw 19 jr; P. P. J. H. Ham 24 jr en H. van Kampen 22 jr; S. v. cL Hoek 21 jr en K. snoey 20 jr; J. W Oranje i ,27 jr en T. van Dijk 27 jr; L. P. j l Polhuis 29 jr en W. A. v. d_ Linde 24 jr. Geboren; Conny J. C. d v. J, Smit en A. M- Daalmeyer; Wjlhelmlna ij. dv, A J. Vredenbregt en C. A. Windhorst: Maria J, dv. P. J. ten. Tuijr.'.c en H. P. Verhoeven; Arthur, z v. J. A. T. v. d Molen en A. v. d. Kemp; Johanna, d.v. J. Stolk en G- Klop. Gehuwd: W F, Noordijk 23 jr en A. M. P. de Jong 19 jr; J. R, van Duinhoven 25 jr en N. Putters 23 jr; W. J. de Vliegere 22 jr en J, F. Barendregt 21 jr; P. van Strijen 23 jr en J. J van Kampen 22 jr; J. M, van t Zelfde 25 jr en A. W. Witter 20 jr; J. P. M- Bagger» 22 jr en i M. Qtten 19 jr; A, van Baarle 33 jr en Th. J. E. van Hulst 23 jr; J. J. 1 Vreezen 24 jr en M. Ames 24 jr; j H. J. Bowman 21 jr en J. J. Emons 19 jr; A- Bos 33 ir fn A M. Krij- f ster 34 jr: J. C. van Laar 25 jr en P. E. v. d. Lubben 22 jr» Voordrachtsavond Wijk 3 van de Ned. herv. genu geeft op donderdag 1 maart in ge bouw Irene een bijzondere avond. De Amsterdamse voordrachtskunste naar Coos van Hoboken zal voor- dagen uit „Het zyn geen Joden"* van Henri Gheoa en mt z'n eigen werk „Strijd". Aan deze avond verlenen verder medewerking mevrouw Hermina Langejan-Leemburg, vleugel en P. VtJïart Jr.. viooK, Zij-spelen stuk ken van Schubert,' Von Beethoven en? Dvorak. Voor het op 22 februari 195$ ge houden examen yoor de aanteke ning kinderverpleging in het Ge meente-ziekenhuis slaagden de zus ters: A. de Brum, A. v„ d. Plaat en G. v. d. Schoor. Te bevragen aan het Hoofdbureau van. Politie :e Schiedam tussen 9—12 30 uur en. 25 uur: 1 p. beige glacé handschoenen- blauw geblokte shawl. Te bevragen bij de vinders; grijs- gele hond. J. Blaisse, Savonun Loh- manlaan 100: zuigerveer voor auto, Nuchter, Hoofdstraat 167; stalen duim stok, J Koens, Buitenhavenweg 68; rubber zadeldekje. P. Ni]man. Schte- damseweg 196; bosje touw. Goudappel, Beierlandsestraat 33a; boek met adres sen G. Winterswijk. Breedstraat 31a; armbandje v Seters, Aletdastraat 86; bedrag aan geld, K- v. d. Knaap. Aib. Thymstraat g2b- witte oorbel. H. Eeu- wijk. Lange Haven 128a; polshorloge, mevr Kalkman. Kraaienstraat 12a (Oud Mathenesse Rotterdam!; zilver kleurige armband. A. Beudekerm, Dal tonstraat 37b portemonnaie met in houd. Kleyheeg, firma Solmgen, Broersvest 57; kinder tas met portemon- nale. A, Winter, v. Marumstraat 17; kmderportemonnaie met inhoud. N. v. Haren. Catsstraat 13. Vlaardingen; da- mesparap'uie, concierge Sted Museum, Hoogstraat 112: aktetas met inhoud. J. \Vi ingang, Lorent2laan 54c- sleutel gar nituur en 2 hpssleutels, W. Feetüers, Schaperlaan 72; huissleutel. M. Remkea. leerling 2e klas Theo TyssenschooL Edusonplein, sleutel (loper). J. v. Leeu wen, Kortlandstraat 5/18; brïl in étui, K. Verhoeckx. Hogenbanweg 5te; ral- schaatssleutel. J. Boto. Rotterdamsedyic 234b; grijze ballpoint, J. Boeïe. Linden- laan 16- vulpotlood. Burgstra. Kotter- domsedrjk ïgo; vulpen, Vredenbrefft, B K laan 261b: kmderschaats. C. v. d. Hars. Art MuIJsstraat 39- slede. «T. v. Eekelenburg. Dirk van Wassenaarstraat 38a; t p. schaatsen Wesiervedd. F, de Hooghstraat lib: 1 nieuwe schaats, v. tl Meer. v. 's-Gravesandestraat 45; tetn- derkrulwagentje. U. Bruin. Groen van Prmsterenlaan 41; gestreept kinder- «hawltje. WestfrankeLindsestraat 131; grijze ceintuur. H. v. d. Knaap, Alb. Thymstraat 82b: kxnderwant H Sterk, Westvest 26c; 1 p Rrdze kmderwanten, B. de Heer, Aleioistraat 14b- l p ge kleurde kinderw intcn. R, Hoegee, Lek straat 2n*ïhoofddoek. G Stichter. Rijnstraat 31b; groene shawl. J, Sche per, TroeMralaan 9; rood-wit-blauw kinderwantje (Ll. Ftandeliln, Q Re»n- derv.tr.iat 12b gi*j1?e wollen hereri- handscnoen 'R>. H Dohmen, Over- ichlesestraat !>6a; zwarte kaplaars (R). K. Wiegel Boerhavelaan 80b; witte wollen, shawl, v d. Viugt. Overseme- sestraat 110; rode wollen shawl, J. V. Dam. B K 'aan 195b- l p, kinOerpan- toffels R. Bakker. Van Ostadelaan 36b* groen-rood geblokte *hawt, R. Kluttv- pers. Fr. Halsplein 19b- 1 p. laaran. R. Fons. Hoogstraat 66b- 1 p, witt» gymschoenen. M. Pol, Tuinlaan 93: bruin kinderwantje. R. de Haan, v. Swindensmset 12; bruin glacé heren- ha n«i whom (RL L Merci er. L Ach terweg. 8/17 rood-brutne handschoen, IL>, R Gudiieh. B K laan 265b: 1 p. brume whewnen D Kok. Nieuwslraat 13;beige wildlederen handschoen fR». P. TIrr,Ji ilw», Fsof Krfinr-rhngh önoe"- laan I"9b; blauw-rode kindershawl, J. Etman, v, Mussenbroekstraat 13«.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1