C Qlielichtersen tankauto's in een wedloop met de kou LJO-streekweekend Vier dapperen gaven Museumconcert J „Hoge druk" bij Gulf Oil Over de „Evolutie van mens )en mensheid WALDO-TAXI Van Soelen sloeg Köneman Van Eijk bracht hoge serie Haar verjaarsgroet Koeriersters Meer brandstof is nodig pSggjW Gorzen - stiefkind Humanistisch Verbond AGENDA De jeugd beraadt zich op taak De twaalfde Vierspelenkamp Vlaardingen ia rep en roer om verdwenen kind Burgerlijke stand kanttekening ,,(jruno '■M3§ HBS'ers en de Dixielandjazz Den Hoedt verliest zijn titel Blindenbond bestaat vijfendertig jaar Dif weekend 3 binnenbrandjes SCHIEDAM 2 Maandag 27 februari 19."., es*r Aan- de steiger van de Gttlf Oil CjVederlancJ in de WiUte/nino- haven heerst thans een grote be drijvigheid. De olielichters varen af en aan om de olie aan te voeren, die dan weer met tankauto's door heel Nederland verspreid worden. De februarimaand, die het ene record na het andere doet sneuvelen wat de kou betreft, heeft een sterk verhoogde vraag te zien gegeven naar brandstof voor de huisstook. Naar steen- daar 00k mar een dal£ïig vari de kool in de eerste plaats, waar echter een groot tekort, aan is; druk, ondanks het profijt dat men ontstaan, maar ook naar stookolie voor de verwarmings-u~*-f+ installaties. Nu hebben we in een vorig artikel er reeds op gewezen dat voor wat de N.V. Gulf Oil (Nederland) betreft Schiedam een centrum van de distributie van olie en zeker van de stookolie is. Dit is nu wel duidelijk te merken want de grote tankwagens rijden af en aan door Schiedam. Op het terrein aan de Adm.. de Ruyterweg is het een continu-be- drijf geworden. Daar worden van 's morgens vroeg tot 's avonds laat de tankwagens volgepompt, die dan daarop in convooi hun tocht be- binnen. Naar de omgeving, vooral naar het WesUand, riiaer verder over geheel Nederland. Er.zijn ..super-tankers" bi' wagens die zestienduizend liter trek meenemen, maar ook pro orisch in elkaar gezette gevallen: gewone vrachtauto's waarop met houten schragen en balken een losse tank is bevestigd. Maar dat mag niet hin deren, ais er maar gereden wordt, want Nederland schreeuwt om olie olie. .olie. Het is echter niet alleen de stook olie waar zo'n gestegen'vraag naar bestaat ook de smeerolie en de an dere produkten van de Gulf moeten in grotere hoeveelheden geleverd worden. Men staat daar aan de Adm. de Ruyterweg onder hoogspanning. «dacha behoedt zich het recht voor ingezonden stu&ken voor deze rubriek te behorten. Anonieme stufeften fixa in de pruUem&nd). De laatste weken, bij de kou, heb ben de bewoners van de Gorzen., in Schiedam-Zuid, weer eens terdege het gemis van een behoorlijke ver binding met de bus naar het westen gevoeld. Om daar te komen moet men van lijn 41 overstappen op lijn toT instandhouding van het volk. 33 en oat isbij de temperatuur van jn een later stadium, wanneer het bij deze situatie heeft. Onder deze druk moet de Gulf de verbinding met Pemis via de "Wil- helminahaven openhouden. Er wordt dan ook een vaargeul opengehou-, den voor de olie-lichters die aan de steigers van de Gulf in de Wilhel- mïnahaven meren. Er is een grote bedrijvigheid bij de steigers te con stateren in tegenstelling met de andere plaatsen van de Wilhelmina- r haven die stijfdicht gevroren is. De Het weerbericht met de herhaalde ijsbreker moet er meermalen aan te vermelding van de „hoge druk" kan pas komen om de lichters en de dus ook van toepassing zijn op de binnenvaarttankers te helpen bij de Guit En evenals wij allen uitzien j tocht uit de haven en over de grote naar de „depressie" verlangt men rivieren. f Advertentie LM.) 67570—69915 wcoooooccoocoocooocoooocouuoreoooopeooooooocp Apothekers nachtdienst: Apotheek fa. Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bU ongeval: G.G, en GJD. Tulalaan 80, telefoon 09380- Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.3Q tot ASO uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. BJt. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend ledera dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 1 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Gesloten wegens vorst. BIOSCOPEN Passage, 2. 7 en 9.15 uur: „Attila, de gesel Gods". Mono po le. 2, 7 en. 9 uurt „Wonder man". Het afgelopen, weekend was het streekweckend u«n de Lutherse Jonge ren Organisatie, de onderafdeling ven de N.LJ.B. Overal in het tand ryn de jongeren tesamen gekomen. De LJ-O.-Schiedam ontving 55 deelnemers uit Den Haag, Delft, Rotterdam, Dordrecht en Schiedam, die het weekend ^zeüig en geanimeerd hebben doorgebracht. Zaterdagmiddag tussen 5 en 6 uur kwamen de jongeren aan in de be nedenzaal van de Lutherse kerk. Na dat alles geregeld was voor het ver blijf, verhuisde men naar de boven zaal, waar de kennismaking plaats vond en de voorzitter van de L.J.O.- Schiedam, de heer J. v. Dijk, allen een hartelijk welkom toeriep. 's Avonds verzamelden, de jonge ren zich in Irene, waar de Lutherse toneelgroep „Lutona" een aardige opvoering gat van het blijspel „Een zeeman ging passagieren". Met veel genoegen volgde men de verwikke lingen, die tenslotte als eindresultaat van een verwisseling van twee jon gedames de geslaagde vergissing op- leverde, dat ïnplaats van de rijke re- derszoon," een zeeman de liefde wint van een freule en de rederszoon op zijn beurt de voor. dezeeman be stemde zangeres aan ,de haak slaat. Het worden twéé geslaagde huwe- Het was zaterdagavond, toen de'tweede en laatste ronde begon van de Vierspelenkamp ln Pleinzicht te Schiedam, voor Eëneman, die zich een plaats in de voorste geleden had veroverd, een tegenvaller, dat hij in drie van de vier partijen, die hij tegen Van Soelen speelde, bet onder spit moest delven. De jeugdige speler, die vorig jaar nog tot de kans lozen behoorde, maar nn een rol mee gaat spelen, ln dit biljarttocrnool, verzamelde zoveel punten, dat hij mee een gooi kan doen naar een plaats in de eindstrijd. Van Eijk onderscheidde zich in 2yn strijd tegen Quirijns, door in de librepartjj een. serie te maken, die wat grootte betreft heel dicht kwam by die, welke Köneman twee jaar geleden scoorde, namelijk 144, en die. de grootste was, welke tot nu toe in elf voorafgaande Vier- spelenkampen werd gemaakt. Zaterdagavond bracht. Van Eijk het tot 143 en dat was een prestatie, die hem applaus bezorgde, nadat de vele belangstellenden ademloos zijn spel hadden gevolgd, in afwachting of er sprake zou zijn van een „record"-verbetering. f32 Köneman had een slechte start, miste veel en was na tien beurten tot slechts 55 caramboles gekomen. Vah Soelen daarentegen had met series van 63 en 19 in diezélfde tijd 129 caramboles gemaakt. Dat was voor hem belangrijk, omdat hy maar 200 caramboles moest maken tegen Köneman 325. 't Bleef bij laatst genoemde' sukkelen. Van de twee kansen, die hij nog kreeg toen Van Soelen de laatste carambole miste, maakte diens tegenstander geen ge bruik. In 17 beurten, was Van Soe len uit, doch. het hadden er met wat meer geluk vijftien kunnen zijn. Ook dé kaderpartij was voor Van Soelen 1 terwijl de partijeenbandstoten voor Köneman was. Van Soelen begon goed ,doch Köneman was op zijn hoede en scoorde series van 6, 5 en 4, waardoor hij onbedreigd won. Maar dat was ook alles, want de driebanden waren weer voor Van Soelen. Deze sloeg zijn tegenstander met 8 tegen 2, waardoor hij met 18 punten in :'t geheel mét Köneman gelijk" kwam. ■--/ - Van Eijk deelde met Qvuryns de punten. ,T- Se librepartjj geraakte j hij direc- er achter en zou^ zeker verloren geweest zijn, als hjj niet een grote serie had gemaakt. Hij stond op 118 tegen 170 in 't voordeel van Quirijns. toen de formidabele beurt 11 caramboles.' Maar daarna lijken en tenslotte voegt de butler, geïnspireerd door het goede voor beeld en na:de nodige liefdeslesjes, er nog een- derde huwelijk aan toe: hij trouwt dé dienstbode. De tweede voorzitter, de heer J. L,. Hitman, verrichtte de opening en de sluiting en. heette onder meer wel kom vertegenwoordigers van de ker- keraad en bestuurderen van de Lu therse-kérk.' '-V' - - Zondagmorgenwerd een kerk dienst van ds, J; .C, •BahnmüUer uit Hilversum bijgewoond en na het ge bruiken van koffie en een warme maaltijd- bü 'de gastvrouwen, werd 's middags in - de bovenzaal van de kerk geluisterd- naar Carel Schroder, die als overal eldershet onder werp' „Tussen de rails" ter sprake bracht. De kerk is détrein, waarin de leden van de kerkgemeenschap naar een vaste bestemming reizen. De reizigers kunnen actief .en pas sief reizen. De jeugd moet actief zijn, want voor haar zijn veel. taken weg gelegd in gemeenschap van de. kerk. Na bespreking werd hét onderwerp groepsgewijze in debat'gebracht Om half acht vond dé sluiting, vari het streekweekend plaats en keer den de deelnemers huiswaarts, te vreden over het prettige contact en de uitwisseling van gedachten. VLAARDINGEN Het gehele Vlaardingse politic-korps en zeven- lig hulpvaardige burgers zijn zater dagnacht naarstig aan het zoeken geweest naar een achtjarig melsje; dat 's middags niet uit school was thuis gekomen. Het kind werd zondagmorgen, toen het in een buitenwijk aan de rand van Vlaardingen aan het spélen was, 'door voorbijgangers gezien oh naar het politie-bureou gebracht. He: bleek 's.nachts bij een tante van één vriendinnetje te. hebben, geslapen,:' Het meisje was al eerder van -huis weg gelopen en had bij die-gelegen heden de nacht op straat doorge bracht. Gevreesd werd, dat zij dit nu weer zou doen, hetgeen door--de strer.ge koude vanzelfsprekend zeer gevaarlijk 20U zijn geweest De tante van het vriendinnetje, by wie het meisje had gelogeerd, bezit geen radio en wist van al deze be drijvigheid niets. GEBOREN: Adrianus. z. v. A. Breddels en A. Slootweg: Liduina M. C.. d. v. P. C. J. v. d. Water en L. H. Vredcnbregt; Sylvia A., d.;y. C. H. Meinster en E. Spykhovent Trijntje, d. v. J. de Bruijne en J. Bogerd. OVERLEDEN: H. P. Sanders. 49 jaar. \?"OLGENS statistische gegevens v moet men meer dan honderd jaar teruggaan om een winter te sig naleren, die enige overeenkomst ver toont met die, welke wij nu beleven. Het is de organisatoren van concer ten dus bepaald niet kwalijk te ne men, wanneer zij met toestanden als zich momenteel voordoen, geen was*" het* nis'ëïTTéek'öf QulSjns lening «dmud™. En betreft het Museumconeert van za terdagavond had alles nog vrij be- hem voorbij zou streven. Dat ge beurde niet. want Van Eijk .wist zijn tegenstander voor te blijven.- Wel ging de partij driebanden weer ver loren. ,v De zondagavondpartijen, brachten, weinig belangwekkends,. Allen speelden eigenlijk beneden bun. mo yenne. Van Duijl, die aardig op weg was om weer eens alle tien punten in de wacht te slepen, werd nadat hij drie partijen van Quirijns gewonnen had, bij het driebanden door deze gedwarsboomd, want Quirijns maakte remise en "dat kostte Van Duijl een punt. De uitslagen waren zaterdag"- Van Eijk—Quirijns De heer M. J. F. Ehrbecker uit Haarlem heeft zondagochtend in Musis Sacrum voor de gemeenschap Schiedam van het Humanistisch Verbond gesproken over „Evolutie van mens en mensheid". De evolutie, die spre- ker «ju gehoor schotste, was er een in positieve zin en leidde, zoals hij 1 "DÓ" mogoUik- het formuleerde, naar een bredere visie op mens en.wereld. j seriT™n Köneman'te Het kind leeft aanvankelijk gro- borgen is in de Liefde Gods Als overtreffen \vas er. doch VCTjnoeöc- tendeels, zo niet uitsluitend, vanuit al het andere ln de kosmos dient hik werd het hun Eijk te machtig. --'de mens .zich aan de causaliteit, Met een slotserie van H was hij tut. de wetten, van de kosmos, te on- Wellicht, had an Eyk ook de ka- derwerpen. Dit is voor ons allen, derpartijgewonnen, als met een tdbre Van Eijk Quirijns Kader Quirijns Van Eijk Eenband Van Eijk.. Quirijns Driebanden Quirijns Van Eijk 275 275 17 143 16.17 275 170 17 43 10.00 200 200"21 200 197 21 "So; J9i'3/ ,iU573 23 19 4 1.210 20 20 34 4 0.588 20 11 -3.4 _,2 - 0.323 Beide' spelers Wonnen twee.par tijen en deelden derhalve 'de pun ten. Ze kregen er ieder 5. KönemanVan Soelen het eigen ik. Tenzij het kind wend of verwaarloosd, wordt, maakt deze sterk egocentrische houding UKi» SLKift. etiUCtrMU.12H.Ut „yuuillü V-, - -Cl v.,-. «---- - j> - geleidelijk plaats voor een ruimere, i vooral doordat zovelen met wezen- slordigheid .hem uoodtetrig was ge t „wcrioTi W»N nns» drie caram- meer objectieve instelling, waar door het kind omstreeks het twaalf de levensjaar rekening begint te j lijk volwassen zijn, uiterst moei- worden. Hy moest nog drie caram* lijk. Niettemin kan alleen dit kos- boles maken, toen Van Eyk een een- mische besef de mens voeren totvoudig stootje miste. Quinjn greep houderT'tneT de* belangen van an- i een bredere visie op mens en we- de kans cn maakte een «na aan de deren. Hoe vollediger deze veran- i reld, aldus de heer Ehrbecker tot stryd. By de eenbandstoten trok hy dering in levenshouding zich vol-besluit van zijn inleiding, 1 van leer en maakte in zijn tweede trekt, des te volwassencr wordt het -Ll individu. Een zelfde ontwikkeling als in het individu plaatsvindt, voltrekt zich in de -mensheid in haar geheel, aldus de heer Ehrbecker. Wordt 't doen en laten van een zeer pri mitief volk. bijna geheel, zo niet "ledig, beheerst door het streven Libre Van Soelen Köneman' Kader Van Soelen Köneman Eenband Köneman Van Soelen Driebanden Van Soelen Köneman 204120» 17: 63-11.76 325" 149 17- 34 8.76 .'7:14 .8.38 30 30 30 23 1.875 1.437 de laatste tijd geen genoegen. Is er nu geen oplossing te vinden? Bijvoorbeeld door beide lijnen te combineren? Lijn 41 kan toch via de Stadhouderslaan naar het westen en voortbestaan redelijkerwijze is ver zekerd. ontplooit zich een ruimere belangstelling, die hetzelfde volk geleidelijk een bredere visie geeft. Dat een dergelijke evolutie niet vervolgens in tegengestelde richting i steeds "even geleidelijk verloopt, van lijn 39 naar het station rijden, j ]eert ons de Franse revolutie, een En lijn 39 kan dan bij het Juliana-,- fase in de ontwikkeling van mens park afslaan naar de Gorzen en van- t en mensheid, die destijds stellig daar naar het station rijden. njet door een ieder op de juiste Men krijgt dan vanaf het station I waarde is geschat- twee ringlijnen. Net als tramlijn 4 j j5e stuwende kracht achter de naar Rotterdam. Vanuit het zuiden evolutie van de mensheid schuilt en westen kan men dan rechtstreeks naar elkaar toekomen en naar het station. Ik ben er van overtuigd dat deze verbinding zeker rendabel zal zijn en daarom hoop ik dat de instanties, die dit aangaat, de zaak eens onder de loep wiilen nemen. H. Letsch Het is nu echt geen weer om over zwemmen te praten en nog minder over openluehtbaden. Toch wil de kleumende Schiekanter er even op wijzen dat ons goede oude open- luchtbad aan de Westfrankelendse- dijk te koop wordt aangeboden! De houten opstallen, wei te verstaan. Het zwembad zelf is al overgeleverd aan de industrie. In de advertentie staat dan nog: „Beschikbaar medio 1956 in verband met de opening van een nieuwe zweminrichting". De directeur van Gemeentewerken levert de inlich tingen. Dat weten we dan weer. Medio 1956 wordt het. nieuwe zwembad ge opend. Zelfs is bekend wie de ope ning zal verrichten: mevrouw Kes pen, de echtgenote van de vorige Commissaris van de Koningin In Zuid-Holland, Nu vraagt Schiekanter. zich echter af, waarom, het bestuur van de Schiedamse Zwemclub, dat staat te «pringen om de zwemwedstrijden te organiseren die de opening vergezel len, dan in het ongewisse wordt ge laten omtrent de plannen van d« ope ning en van de datum. Of moet het «n in de vitaliteit, eigen aan ieder r- mcr.s. Het is deze krach', die be: kind. mits goed geieid. opvoert 1 - de volwassenheid en door de h- - Ehrbecker „hét ordenend begins*-!" genoemd werd, dat. zoals hij zei, evenzeer in de macrokosmos als in de microkosmos werkt. Gelovigen zouden het, zo meende hij. God noemen. Het besef van de-/,, vitale kracht voerde de heer Ehriicejtci* tot een optimistische levensvisie. Ondanks de ellende, ontstaan door een tij delijk terugvallen tot een vroeger, meer egocentrisch stadium, door loopt de mensheid, ruim gezien, een evolutie in positieve zin. In de natuur bestaat geen mede dogen. Het is daarom een illusie te menen dat de mens, die immers deel uitmaakt van de kosmos, gc- /nr „As stad en laand bie 'n kandcr komen ,.As stad cn Jaand bie 'n kander komen" is 'n verhoal van 'n wedu we cei 'n pension begunt en in de handen van n geidschaiter vaalt. As d*r hoast gain oetkoomn meer is brengt ain van de pensiongasten oetkomst. Aine oet stad helpt sine oet "t laand. Ze krelgen mekoar. moar nait del wel ie dachten. Juf, Vennik het alle eer van ïieur waark en speulers hebben merca- •kels heur best doan- Van de „Laes- ters" vaalt nait veul te zeggen, dei binnen aattied goud. Deur kolie binnen wat leden weg bleven. moar ze haarn rustig ken nen koom'n. 't was lekker waarm in zoal. 21 meert goat de tonecJktub met de Ucsters naor den tou, terwiei op 14 pril den Hoag ut. Schiedam komt, 20 20 51 4 0.392 20 17 51'-- 2- 0-333 Omdat Van Soelen drie partijen won. kreeg hij 8 punten. Köneman noteerde er twee- v Van Dutfl—QuirUi» De uitslagen waren zondag: - Lib-e 375 375 26 49 14.42 275 223 26 37 S.57 250 250 19 52 13.15 200 16S 19 26 8.73 Van Duyl Quirijns Kader Van Duyl Quiryns Van Duyl Quiryns Driebanden Van Dmil Quiryns hoorlijk kunnen, aflopen als niet door onvoorziene omstandigheden de verwarming te laat in werking "was getreden. Nu' kan men.- alleen maar de grootste bewondering hebben voor de uitvoerenden, die zich, kou de instrumenten, -pïanotoetsen en -handen ten spijt, nog zo dapper hebben geweerd. Jammer was het bovendien, dat zelfs van de vaste bezoekers zove len verstek hebben laten gaan. De Aula van het Stedelijk Museum is buitengewoon stijlvol, maar de akoe stiek is zonder de demping die een goed gevulde ruimte voorzaakt, hol en hard. Het Rotterdams Blaastrio (Piet Schenkels, hobo. Gerrit Krijt, klarinet en Ab Sehlebaum, fagot) heeft dus bepaald veel genuanceer der gespeeld dan men heeft kunnen ibevroeden en de" pianiste-Annie Ne-' derbragt kon in haar soli met geen mogelijkheid een dóór elkaar vloei ende klank weren, zelfs niet al hed zij absoluut geen pedaal gebruikt- Ontdaan van al deze narigheden had het een goed concert kunnen zijn. Het begon wel een beetje vreemd met een arrangement voor blaastrio van delen uit vioolsonates van Corelli, waarbij behalve de kwa liteit van dat arrangement het her halen van de sarabande na de ga votte moet worden gelaakt. Beslist dwaas was het ook, de fagot de cort- tinuobassen mee te laten spelen in de hobosonate van C. Ph. E. Bach. In de uitvoering zelf viel echter veel te waarderen. Min of meer zon derling als combinatie maar wel curieus klonk een sonate voor fagot en piano van de Boismortier. Mo ld 1.875 6 0-807 0.606 0.606 ul: vjita Aangezien de laatste party remi se werde kreeg van Duijl 9 punten en Quirijns maar i- RuggenhereVan Soelen v£ibSOTlen 200 2M 23 46 6.69 275 220 23.66 9.56 150 150 27 36 5.55 200.180 27 35 6.66 1.578 0.842 0300 0.425 DE kleine MarjorU Bernard uit de Prof. Kcesomstraai heeft heel IS «eel tontei, ooniw, oma's en opa's. Als zodanig beschouwd de kleine meid tenminste de patiënten, van Het Zonnehuis m de Boer- havelaan. Als te daar 's morgens en 't middags met haar moeder loopt om boodschappen te ffoan doen, roept en urn t ze naar 4« zieken achter de ramem voor wie het een lieue lust is om te zien. Op haar derde verjaardag heeft Marjorie zaterdag de vriendschap bezegeld met een crote zaK heerlijke koekjes, die ze druk babbelend langs de bedden aan de oomes en tantes presenteerde. „Wanneer kom je terug?" was de algemene vraag. De kleine krullekop wtst het nog niet, maar wat ze trel wist, was dat ze altijd zou blyuen teuiyen naar die zieke mensen achter de ramen. Ruggenberg Kader Van Soelen Ruggenberg i Eenband Ruggenberg 30 -30 19 Van Soelen 30- 16 19 Driebanden Ruggenberg 20 20 40 Van Soelen 20 17.. 40 Beide spelers wonnen twee par tijen en deelden dus de punten, ieder vijf. De leerlingen van de Schïedamse. RHBS zijn verzot op de Dixieland- jazz. Zaterdagavond hebben de jon gelui zes uur lang kunnen luisteren naar en dansen op een onafgebroken stroom van improvisaties op nieu we en oude thema's door de acht man sterke Haagse jazzband „The Lionhill Jazzmen". Het werd. een prettige avond met veel muziek in de New Orleansstyle. Na een jaar afwezigheid was mej. E, Vink weer in het bestuur van „Onder Ons" gekozen en zij sprak zaterdag het korte openingswoord op dit bal. Zij was verheugd dat zove len. naar het Musis Sacrum waren gekomen. Ondanks de kou waren de leden van Onder Ons toch nog jn gloed geraakt voor deze bijeenkomst, fie gezelligheid van deze avond be wees dat het geringe offer aan het gure klimaat niet voor niet* was ge weest. In juni heeft „Onder Ons" weer haar slotavonö van dit seizoen. Dan zal het toneelstuk „Le RomanesQue" worden opgevoerd, Op de balavond waren ook enkele leraren cn de di recteur v»n dg RHBSj dr R. Oort aanwezig, Bij de in het afgelopen, weekend gehouden Nationale wedstrijden om het kampioenschap Badminton, heeft onze stadgenoot de heer E. den Hoedt, veelzijdig badmintonspe- ler, zijn titel niet kunnen prolonge ren. In de finale bereikte hij de tweede plaats. De wedstrijden wer den weer gehouden in het Krelage- huis te Haarlem. De afdeling Rotterdam van de Ne derlandse Blïndenbond zal op zater dag 3 maart haar 35-jarig bestaan vieren. Het bestuur zal ter gelegen heid van dit feit op deze dag 's middags van drie tot vijf uur re cipiëren in Malson De Kerk, le Wenastraat 9. 2afts divertimento KV 229 was een arrangement, dat het heel goed deed, beter dan de bekende -transcriptie van verschillende delen, eruit voor piano (Wiener-sonatine)De mo dernen waren met Flégier en Fran- caix enigszins aarzelend vertegen woordigd. Flégier is zeker een halve eeuw ten achter met zijn pretentie-1 loze divertimento. Frangaix schreef een stuk van dezelfde naam' op bijna irriterend-onbenullige themaatj es. Annie Nederbragt speelde aller eerst een aardige sonate van. Jf-V Rolle, waarin frisse, levendige hork- delen een wat lang uitgesponnen adagio omlijsten. De Spanjaarden Ferrer en Serrano componeerden merkwaardigerwijze in de tijd van Beethoven nog ééndelige, Scarlatti- achtige sonates. Wel een bewijs',-hoe* laat de vernieuwingen van "die tijd. daar zijn doorgedrongen. Öok de- pianostukken uit "de laatste decen niën warén zeer gematigd modern.. De foxtrot tragico .van Castelnuovo' Tedesco is van een romantische be wogenheid. Mompou verzamelde één aantal schilderachtige stukken on-, der de- naam Sub urbis en Annie Nederbragt speelde daarvan hét meest geslaagde tweetal.- Ondanks het feit, dat men diep in de kraag gedoken luisterde, heeft het applaus telkens hartelijk én'wél-, gemeend opgeklonken: •Hl Tb- :p, ELLYr- SALOMÉ-; Op de Breedstraat 35 bij de .far mille W. is gistermiddag een ach terkamer vrijwel, geheel uitgebrand, toen de 'bewoners afwezig warén. De brand was waarschijnlijk ont staan in een loos schoorsteongat, dat met behangselpapier was dicht geplakt- Gordijnen, kleden en een aantal meubelstukken gingen in de vlammen, op. De schade wordt, op één tot twee-duizend gulden, "ge schat. Efen automobilist, die juist vóór- bij kwam, slaagde erin het vuur met een schuimhlusser te doven. De brandweer verrichtte de nablus sing en moest nog eens terugko- - men om een kapokbed te blussen dat weer had vlam gevat- De be- woner, de heer "Winterswijk, moest naar het ziekenhuis worden ge bracht omdat hij zijn hand bezeer de met het inslaan van een ruit. Eveneens by afwezigheid van de bewoners ontstond zondagmid dag brand in de Edisonstraat 32b, bij de familie v. d. W. Een petro leumstel dat ter verwarming onder een aquariumwas gezet, stak dé houten stellage onder het aquarium in brand, waardoor de bak sprong, en het water er uit liep. Ook een, boekenkast vloog in brand en par kieten in een volière werden door de rookontwikkeling gedood. Buren, doofden het vuur met emmers wa ter. De schade wordt op enkele honderdén guldens geschat. Zaterdagmiddag doofdede brandjveer met de ramoneur nog een schoorsteenbrandje in de Prof. Kame lingh Onneslaan 86b. Te koop aangek. Passpiegels 120x30 geplaatst 12.75, 120x36 14.75, 80 rond 17.—, geslepen ruiten voor suitedeuren, schuifgias, autoruiten enz. levert u Loo- pik's glasindustrie, Boterstr, 39, Schiedam, telefoon 68945. Bescherm u tegen koude en sneeuw met za'n prachtige kwaliteit lederen jas voor dames en heren, reeds vanaf 164.Lederen wanten en handschoenen. Komt eens naar onze collectie zien. het is de moeite waard ende betaling regelen wU met u. Voor lederen kleding J: Huis, Rotterd.dijk 146, teL 69522. Fotografie Koop nu Filmstroken. Wij hsh'.on een grote sortering oa. Sjors. Tom Mix, Tarzan. Roy Rogers, Donald Duck. K. van Vu uren, Höogstr. 106 telefoon 66720, lessen Voor scooterles naar Autorij school H. P. Take. Jan Son- jéstraat 4. R'dam. tel, 38777,.. Permanent Wave Dameskapsalon ff, N. v. Erk, speciaal adres voor perma nent wave, compleet f 6.—. Broersvest 115. tel. 67237. Moderne coiffures, K. v. d. Kruit, Dames- en Herenkap per, Singel 195 (nabij Sta tion), tel. 69841, Uw perma nent is bij ons in goede han den. Permanent 8.- en f 10- OUepennanent S 11 (stroom loos). Diversen Van Loenen voor Verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 41—42, telefoon 66192. Nummerurieten die naar ana oordeei mei h«ini>hrte up 71* inhoud aer advertentie reage ren worden niet doorgezonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1