de G.T.B. handen vol werk üüHjjBI Eppo Hekman mis^stap van Strenge vorst heeft velen dubbel „in de kou" gezet en op Soelen REEDS SLACHTOFFERS GEVALLEN... t Ergste lijkt gebeurd maar wees voorzu SCHIE- Echec van „De Twaalf Proviciën KOLENVOORRAAD UITGEPUT Vraag naar kolen steeg de aanvoer gestagneerd Finalisten bekend Nederlandse jongen verdronk in Emdèn Dislrictskampioenschap biljarten le klasse libre IlifCilS Gebouw gaat een halfjaar dicht; heropening in september U tut t te ken in ff Hulp aan vogels verloopt goed Jeugd genietvan poppenkast Vierspelenkamp GEMEEHTE '^MfLcHIEOAB fOFFICIEElTNIEUWS l Waarschuwing gas „De koningin der veedieven" Turkije tegenstander van zelfbeschikking voor Cyprus Dinsdag 28 februari 1956 De vrij plotseling intredende dooi, die steeds meer gespron- gen gas- en waterleidingen aan het licht brengt, heeft in Schie dam ernstige gevolgen gehad. Van de elf mensen, die wegens gasvergiftiging in ziekenhuizen werden opgenomen, is de 32- jarige H. Ooms gistermiddag overleden. De toestand van zijn vader, de ?6-jarige C. G, Ooms, is uiterst zorgwekkend, terwijl het met de zoon C. Ooms en de weduwe RodenburgDe Raay, allen uit het Doelehhofje, redelijk wel gaat. De andere pa tiënten konden gelukkig uit het ziekenhuis ontslagen worden. Met het schrikbeeld van de gasvergiftigingsgevallen als in de Maasstraat, het. Doelenhofje en deLeliestraat voor ogen en gezien-de vele andere plaatsen waar uitstromend gas gecon stateerd is (o.a. Hoogstraat, Dam, het westen, Ploegstraat), is voor de gehele Schiedamse bevolking de uiterste zorg en voor zorg geboden. Hoewel het er op lijkt, dat het-erg ste reeds gebeurd is en de Gemeen telijke Technische Bedrijven de toe stand zo langzamerhand meester worden, blijft voorzichtigheid gebo den, daar de werking die door de dooi in de bevroren- grond ontstaat nog wel meer gasleidingen kan kapot trekken. Wanneer men ook maar iets ruikt dat naar gas zweemt, of zich ook maar even onwel gevoeld {duizelig, hoofdpijn, misselijk), dient men onverwijld ramen en deuren te openen. Het beste is dan aanstonds de G.TJ), te waarschuwen. De tele foon staat daar roodgloeiend van al de oproepen voor hulp,' zódat het no dig kan zijn om persoonlijk naar het kantoor in de Dwarsstraat 42 te gaan. Men zij gewaarschuwd en op zijn hoedei Dag en nacht We hebben gezien hoe de man achter de telefoon bij technische be drijven, onder hoogspanning einde loos door telefoontjes aannam, zon der zich maar een ogenblik tijd te gunnen. Zelf hebben we meer dan een uur vergeefs geprobeerd óm ver binding met het: kantoor te krijgen. Het werk van deze man is teke nend voor de slavenarbeid, die Sc mannen van de G.T.B. geassiteerd door mensen en materiaal van ge meentewerken van „groot" tot „klein" nu al enkele dagen, ja dag en nacht, verrichten. Aan de aliarm- seinen komt geen einde, steeds tal rijker; worden de klachten van men sen, die met gesprongen gas- en wa terleidingen te kampen hebben. - Overal Acht a tien „zwaarbemande ^bewapende" wagens doorkruisen vrijwel onafgebroken de stad van het- ene karwei naar het andere. Gas in "t Zuivélhuis- aan de Hoogstraat, gas lekken op de Dam, breuken in het westen, een gesprongen waterleiding in de Hoogstraat, water midden op de Swatnmerdanpdngel: dc stenen EMDEN De 13-jarige Neder landse logiesbediende Franciscus Da alm eye r uit Schiedam is verdron ken, toen hij in de binnenhaven van Emden trachtte over. het ijs zijn schip, de „Stad Schiedam" te berei ken. Zijn stofiolijk overschot is in de afgelopen nacht geborgen door de waterpol itie. Het zal worden overge bracht naar Nederland. De ..Stad Schiedam" was zondag te Einden aan gekomen van Bona. Geen TV-kijkavond Deze week geeft de Vara TV-club geen kijkavonden. De lokaliteiten waarin deze avonden gegeven wor den kunnen niet meer verwarmd worden wegens de schaarste aan kolen. Deze kunnen beter voor be langrijker doeleinden gebruikt wor den, meent men,. verzakken..., het zijn slechts en kelevan de vele narigheden, die 2ich overal voordoen. Men blijft aan de gang met het op sporen van gas met het gaslekzoek- apparaat {gehuurd van de Gasstich- ting), het openhakken van de grond, waarip de vorst soms een meter-diep zit, met twee pneumatische hamers. het afzagen van leidingsstukken en het afsluiten van de toevoer. Samen met hun mensen maken ook de ad junct-directeur, de heer J, v. Har- tingsveld, en dc technische hoofd ambtenaren A. Struik en W, Boot vele overuren voor dc goede zaak. Niemand kangemist worden. Gasleknieter Gisteren alleen al heeft de heer Struik, die dag en nacht in touw i is geweest, met de gaslckmeter zo'n stuk of twintig lekken opgezocht, waarmee In verscheidene gevallen door dit tijdige en deskundige in grijpen erger werd voorkomen. Op deze wijze slaagt men er uit stekend in de plaatsen van het uit stromende gas te locali3eren door het uitslaan van de wijzer, waardoor het nodeloos opbreken van hele straat- gedeelten wordt voorkomen. Ook de komende dagen zal er stel lig nog hier en daar ingegrepen moe ten worden, waarbij het van het grootste belang is, dat ieder op" zijn hoede blijft en de raadgevingen, die via de geluidswagen zijn omgeroe pen, niet in de wind slaat. Met het gaslekzoek-apparaat heeft de heer W. Struik van de G.T.B. al vele successen ge boekt en daarmee stellig in verscheidene gevallen erger voorkomen. Apothekers nachtdienst: Apotheek fa. Gouka, Hoogstraat 29; Hellen bU ongeval: Gü en GD. Tuin laan 80 telerouo Ö8290 Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag» van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond ibehalve woens dag» erj. zaterdags) van 7 tot 8.3o uur Zondags gesloten R.k. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend iedere dag ibehaive maandag) van 'i tot 4 uui Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 toi 8210 uur Zondags gesloten Stedelijk Museum: Gesloten wegens vorst. BIOSCOPEN Passage, 2, 7 en 9.15 uur: „Attiia, de gesol Gods". Monopole, 2. 7 en 9 uur: „De koningin der veedieven". VOORSTELLINGEN Volksgebouw, 8 uur: Vrouwenbond N.V.V., filmavond. Musis Sacrum, 8.15 uur: Henk du. Mée jr. over Corsica. Irene, 8 uur: pers. ver. Fontijne. filmavond. - Marijke, 7 uur: Reisvereniging De Geer, contactayond. In. het toernooi om het districtskampioenschap biljarten le klasse libre (klein biljart) zijn nog twee kandidaten voor de titel overgebleven: de Èntre Nous-speler Van Soclen en Hekman van 't Oosten, die hem met één punt achterstand goed blijft volgen. Zeer goed zelfs, want Hekman be ëindigde zijn partij in de maandagavond gespeelde vijfde ronde zelfs met een hoger moyenne dan lijstaanvoerder Van Soelen, Of deze nog een mis stap zal maken? Omdat In de sport alles mogelijk is, mag men dit niet by voorbaat veronachtzamen, doch afgaande op de kwaliteit van het geleverde spel. is Van Soelen sterk favoriet. Overigens blijven de meeste fina listen teleur stellen. Van deze spe lers mag men immers verwachten.- dat zij het moyenne 7,00 benaderen. Zoals uit onderstaande stand blijkt blijven vijf deelnemers daar ver van af. Zelfs is de mogelijkheid, dat uit. de finale één o£ meer deelnemers nog degradeert, nog aanwezig. In de ontmoeting Hekman—Groe- neveld (,;n. slap begin: 105 na 5 beurten) groeide al naar mate de partij "vorderde tot grote vorm. Me de daardoor kon Groene veld weer' niet tot een normale spelontplooiing- komem Toen na 10 beurten (score 65—52) Hekman produktief werd, bleven slechts twee vragen over: hoe groot wordt Hekmans voor sprong?, en: met welk moyenne zal hijspeler? Reeds na 20'beurten, toen. Hekman met' een subliem gespeelde- ROTTERDAM. Op rigoureuze wijze is het mes gezet in het zieke winkelgebouw „De Twaalf Provinciën" aan de Hoog straat. De nieuwe directeur, de heer P. van der-Meulen uit Kaarden, heeft aan de meeste huurders van de meer dan 100 winkels in het gebouw de huur doen opzeggen en aangekon digd, dat „De Twaalf Provinciën" gedurende een half jaar zal worden gesloten, uitgezonderd het restaurant-, bodega- en za- Iengedeelte. Als een bom sloeg dit nieuws in bij de winkeliers en marktkooplieden. Het was reeds enige tijd bekend, dat de gang van zaken in het winkelgebouw onbevredigend was. De detaillisten in het gebouw hadden echter hun hoop gesteld op de reorganisatie, die hun in het vooruitzicht was gesteld. Nie mand had verwacht, dat de eerste stap van die reorganisatie zou bestaan uit een huuropzegging. De bioscoop in de kelder zal waar schijnlijk verdwijnen, zo deelde de nieuwe directeur, de heer Van der Meulen, ons mede, De vrijgekomen ruimte zal in de toekomst als ver koopruimte worden benut. De heer Van. der Meulen dceice voorts mede, dat de speelautomaten eveneens zullen verdwijnen. Boetekleed In een persconferentie heeft de heer A, Arkenbout, directeur van de N.V. Wereldhaven, eigenares se van het complex „De Twaalf Provinciën", het boetekleed aange trokken. Hij erkende ronduit gefaald te hebben als directeur van het win kelgebouw, dat vorig jaar september zo glorierijk werd geopend door mi- nis: er Witte. De heer Arkenbout ueelde mede, dat de heer P. van' der Meulen (die begin, januari' z'n intrede deed- in ïiin vnnr l pEN belastingvrije uitkering van 25 gulden is het extraatje, dat onze gemeente ruim driehonderd van haar personeelsleden te de schoot werpt voor het trotseren van de felle kou, gedurende tenminste 80 uur arbeid in de buitenlucht. Een buitenkansje, dat ongettcyjeld In goede aarde volt, maar in feite «op maar een. schmle beloning is voor de ellendige kou. die velen van de bedeelden, te veel meer dan 80 uren hebben moeten doorstaan. Hét rij zo. Wat Schiekanter bij deze vrijge vigheid vooral zo goed doet, is dat vrijwel de gehele ploeg van pas en water deze uitkering in dc zak kan steken. Zo érgens, dan is het koude- geld in de zakken van deze kerels op zijn plaats, toont zij hebben ons geleerd wat de GTB in benarde tjj- den kan betekenen. Wie heeft de ure» geteld, die deze werkers bij nacht en ontij buiten hebben doorgebrachtterwijl ze met kleumende vingers het koude me taal moesten hanteren om u en mij, om ons allemaal, een beetje com fortabel en„.. zonder gevaar door de winter heen te helpen? Misschien hebben hun «Jachtende vrouwen ze geteld gedurende de wekenlange koudegolf.... om bij de 300 volle uren de tel ktoyt te raken. En"nog steeds zijn deze kerels bezig hoewel de kou u>\jkt in het belang van de bevolking van Schiedam. Er is gevaar gasvergif tiging en daarom werken ze rus tig door. tot te de nacht en bekort ten zichzelf hevig in de zo noodza kelijke nachtrust. Er mógen geen slachtoffers meer vallen! Vindt.-U" het gek dat Schiekanter namens-u allen. een heel har telijk woord vart dank toeroept aan de kerels van gas en water!? SCHIEKANTER Een temperatuur van vele graden onder nul en geen kolen in huis! Dat is een van de streken die de record-koude maand februari vele huisvrouwen, ook in Schiedam, heeft geleverd. En wanneer deze huisvrouw dan ook nog moeilijkheden heeft met de water- en gasvoorziening, dan is het licht te begrijpen dat zij de wanhoop nabij komt. Nu is het zo dat „De Bilt" het einde van de vries-periode heeft aangekondigd, maar daarmee is nog niet het eind gekomen aan de zeer moeilijke kolen-situa tie in ons land. Om te weten hoe de stand van zaken in Schie dam is hebben we een aantal plaatselijke kolenhandelaren de vraag gesteld: „Hoe is de kolen-situatie?" kolenhandelaar niet, die au voor de opgaaf staat de situatie te redden. En zo kan bet dan voorkomen dat huisvrouwen zonder brandstof zit ten voor de kr.chel. Dat er bedrijven zijn in Schiedam die de helft van de vuren hebben gedoofd of, zoals ook is gebeurd, dat een smederijaf deling helemaal is stilgelegd. Wat dit de bedrijven kost. valt licht te be grijpen. Het is een strop van duizen den guldens. Daarop hebben we een verschil lend antwoord gekregen. Deze vari eerden van „Hopeloos en spoedige verbetering nog niet in zicht" tot „Beroerd, maar het ergste hebben we gehad". Dit dan waarschijnlijk naar de situatie in bet eigen be drijf, waarnaar uiteraard elke kolen- handelaar de situatie afmeet. Op een punt waren allen het eens: de aangelegde voorraden zijn op of vrywel uitgeput. Men moet dus le veren uit de partijen kolen, die aan gevoerd worden. Hierbij moet wel aangetekend, dat wanneer men bij een kolenhandel een berg kolen ziet liggen dat dit ook persé „voorraad" moet zijn. He. is in deze tijd meest een berg die direct gedistribueerd wordt onder de afnemers die reik halzend naar de kolen uitkijken, zo wel de huisvrouwen als de indus trie. „Tegen zo'n strenge winter kun nen we niet opboksen" was een an dere mening waar vrijwel eenstem migheid over heerste. De voorraden zijn. daar niet op berekend. Een moeilijk punt overigens, deze voor- raadvorming, gaf men ons te ver staan. De Nederlandse mijnen leve ren bij lange na niet voldoende om aan de binnenlandse aanvraag te voldoen en de geïmporteerde, duur dere kolen zijn niet populair. Dé eerste soorten zijn dus vrij snel uit verkocht en de handelaar blijft met de buitenlandse soorten zitten. Overvallen De vinnig-koude februarimaand heeft een ieder overvallen, zowel de huisvrouw, als de industriële afne mer als de kolenhandelaar. Tot en met januari was het een. zachte win ter en „we redden het wel'' was de algemene mening. Maar men heeft het niet gered. De huisvrouw niet. die bij de hoge kolen-prijzen huive rig was om in de zomer een grote voorraad aan te leggen of. wat in de nieuw-bouw vooral 't geval is. geen ruimte had om kolen op te slaan. De Industrieën niet, die nooit hadden kunnen dromen dat alle aan voer gestagneerd zou worden. En de 1 Moeilijke aar. voer Men is dus voor de kolenievering geheel afhankelijk voor wat er aan gevoerd wordt. En dit nu is ook een moeilijk punt. Door de strenge vorst is de scheepvaart op de grote rivie ren geheel en het treinvervoer ge deeltelijk lamgelegd. De kolen-aan voer werd zo gestagneerd. Bij de Limburgse mijnen liggen thans voor raden van tientallen duizenden ton nen opgeslagen, maar nu dc afvoer daarvan. Men heeft kunnen lezen dat de N.S. speciale en eindeloos lange kolen-treinen heeft ingelegd, maar daarmee moet heel Nederland wor den voorzien. In Schiedam is het aantal wagons dat binnenkomt dus nog niet groot. De levering geschiedt dus mondjes-maat. om het zo maar te zeggen. En dan nog op lange ter mijn. De telefoons bij de kolenhandeia- ten staan niet stil van "do aanvragen om levering, .maar de kolen zijn er niet of nog niet. Het duurt zo gerui me tijd voor dat de aanvrager zijn kolen geleverd krijgt, een tijd die varieert van een tot twee weken, in de grote steden vaak nog langer. Hierbij moet verschil gemöakt worden i» de verschillende soorten. Eierkolen en cokes 2yn vryicet niet meer te krijgen en de levering, in dien nog tnoöelyk, duurt lang. Met huisbrandstof is dit over het alge meen het geral. De grotere soorten industriële kolen zy» er meer, de leueringstyd dus korter. „De Twaalf Proviciën") inmiddels tot nieuwe directeur van de winkel stad is benoemd. De heer Van. der Meulen, die hier na aan het woord kwam. verklaar de. dat het bedrag van de huurschuld van detaillisten in het gebouw was opgelopen tot een bedrag met vele nullen. Nieuwe huurders Men. zal trachten in september het gebouw te heropenen met nieuwe huurders. Er zullen diverse veran deringen worden aangebracht om in het gebouw de „juiste sfeer voor de koopdaad" te verkrijgen. In 100 verkoopruimten zullen .speciaalza ken worden ingericht Men zal in de toekomst als „eenheid" naar buiten treden. Aan de nieuwe huurders, die. voorlopiguit Rotterdam en omge-, ving zullen- worden aangetrokkep- zullen cursussen voor bedrijfsbeheer, verkoopkunde ver kooppsy ch ol og ie enz. worden gegeven..Er zullen Bra bantse, Gelderse, Friese enz. enz. weken worden gehouden. Maandelijks zuiien exposities van schilderscholen uit diverse provin cies worden g'ehoudcn. Voorts zullen er schooltekenwedstrijden voor scho lieren van.alk provincies worden ge houden. Als ."het gebouw .veer wordt geopend zal het voor 100 In klaar zijn voor het publiek, aldus de heer Van der Meulen. Hoelang de sluiting orecies zal duren is nog niet bekend. Men hoopt echter in september per week gemiddeld 40.000 mensen te trekken. Talloze winkeliers zijn gedupeerd. Van de zijde van een bestuurslid van de middenstandvereniging „Rotter- el even in herinnering gebracht dat deze mannen met hun zware en ondankbare werk toch het hunne bijdragen nm althans iets te doen in de moeilijke situatie waarin velen zijn geraakt. Met de voedering van vogels gaat het uitstekend. Van alle kan ten wordt pulp geboden en mee gewerkt. zodat hel onlangs ge vormde hulpactie comité zijn taak raar behoren kan vervullen. Ook ou de vorst afneemt, blijft het voor de vogels voorlopig nog moei lijk om voedsel te vinden. Naast een flinke hoev 'beid voedsel heeft het comilé >"'k al 700 gulden aan giften ontvangen. De actie gaat voorlopig nog door. Gisteren waren de vogels-in-nood j helders in de binnenstad, vandaag i is hel westen van de stad be- Dit heeft tot gevolg dat vaak ko- werkt. Vele vrijwilligers, zoals de len worden gebruikt die niet goed I leerlingen van de Willem de Zwjj- zyn voor het doel waarvoor ze aan gewend worden; met alle kwade ge volgen daarvan. Verwarmigsketels. die met olie-kolen worden gestookt en zo in het ongerede raken, bij voorbeeld. Een ander euvel is dat in de mij nen de kolenwas-inrichtingen door de vorst onbruikbaar zijn geworden, zodat de kwaliteit van de kolen vaak zeer slecht is. „Om te huilen", zei een van de leveranciers,„je schaamt je om deze inferieure kolen, die nog te duur zijn ook, te leveren. Maar wij hebben geen keus en het publiek ook niet". Men is vaak al blij als men maar kolen heeft. Zwaar werk Het publiek heeft deze noodtoe stand, die overat in Nederland geldt, niet altijd begrepen en de klachten die. geuit zyn jegens de kolenhan del zijn legio. Het is aan de ene kant teel te begrijpen, wanneer men in de kou zonder kolen zit, maar men moet niet t?crgeten dat ook de moeilijkheden legio zijn. In Schiedam valt het ouer hef al gemeen nog wel mee. Hier zijn nog geen scholen gesloten wegens ko- lengebrek, al zal het niet veel ge scheeld hebben. En nu de dooi is ingetreden, nu de behoefte niet meer zó sterk is en de aanvoer mak kelijker zal gaan, nu zal het leed ook wel spoedig geleden zijn. bat hoopt men althans. De kolenhandel heeft in de laat ste tijd onder grote hoogspanning gewerkt en dat zal nog wei even zo blijven. Van 's morgens vroeg tot *s avonds heel laat ziet men de ko lenwagens door de stad rijden, om de kolen, bij kleine partijen tegelijk, af te leveren. Veelal zijn er extra- wagens ingezet en de kolensjouwers maken overuren. Voor deze zwarte- man-onder de zak zijn het momen- - teei heel zware dagen en het mag i ^em plaats en zy vertoonden het Bij oud-papieractie Wijk 5 van de Ned. hervormde ge meente heeft, zoals bekend, grote plannen, voor een wijkgebouw. Ge tracht zai worden binnen twee jaar 50.000 gulden in te zamelen, zodat dan met de bouw van het nieuwe Kerkelijk Centrum kan worden be gonnen. Er zijn een groot aantal ac ties ondernomen om geld voor dit doel inb te zamelen. Eén- hiervan is de actie" oud-papier. De beste medewerkers by deze actie zijn de kinderen in het gebied van de Singel. Regelmatig brengen zij oud papier en als zij tien kg heb ben verzameld krijgen zij hetrecht tot bijwoning van één der kinder- middagen. Zaterdag werd in gebouw] punten. Irene voor de zevende maal zo'n kin- Rür.r.EM dermiddag gehouden. Over veertien dagen is er weer een kinderfeest, dan worden er films (waarschijnlijk van Dik Trom) vertoond- Gewoon lijk worden deze middagen op woensdag gehouden, maar dit keer kwamen de kleinen bij uitzondering op zaterdag naar de Nieuwe Haven. Er waren bijna driehonderd kinde ren, die volop hebben genoten van het programma dat de amateurs Van Walsem en Heykoop belangeloos boden. De heer Heykoop bleek een handige goochelaar. In de poppen kast namen de gebroeders Van Wal dam" vernamen wij, dat 54 van öe detaillisten in het gebouw niet in het bezit van een vestigingsvergunning was. Ook winkeliers met vergun ning is echter de huur opgezegd. En kele van deze winkeliers hebben bij de middenstandsvereniging aange klopt en om hulp verzocht. Sommigen, van hen zijn nu brode loos. aangezien zij de winkel, waarin zij vroeger waren gevestigd, hebben overgedaan. De strya om de matchpunten had maandagavond tot gevolg, dat er bijzonder hardnekkig werd ge vochten, maar daardoor leed de kwaliteit van de partijen. Nu het einde van de voorronden van de Vierspelenkamp in zicht is, is elke gewonnen partij er meer dan ooit een van waarde. Zeer waarschijnlijk was het aan dat „knokken" te wij ten, dat ên De Jonge en Ruggen- berg een zeer slechte party libre en kader speelden. Ook de drïe- bandenparty g<ng voor Kuggenberg verloren. Hij was al eerder kansloos ge worden om geplaatst te worden en gooide er nu maar met de pet naar. Lusteloos was zijn spel en meerma len zonder enige interesse. Buitenhek, die na een heel slecht begin, toch naar vorct kwam,-ze gevierde over Schef' .-'s. Hij won drie partijen en ws .ij niet zo on fortuinlijk begonnen, dan was hij een ernstige kandidaat voor een fi naleplaats geworden. Alleen de ka derpartij was voor Scheffers. Thans zijn zes van de tien deel nemers uitgespeeld. Dinsdagavond komt Van Duyl uit tegen Scheffers en Van der Pias tegen Köneman. Voon»} die laatste ontmoeting is van belang, wart daarin moet Köneman eigenlijk zijn plaats in de eind strijd nog verdienen. Hij b^eft na melijk 18 punten en is vry zekér geplaatst te worden. Hij behoeft maar een van de vier partijen te winnen en dus twee punten te boe ken om definitief bij de vier sterk- sten te eindigen. En dat zal hein wel lukken, doch Köneman zal er prijs op stellen om zijn smadelijke nederlaag tegen Van Soelen te wreken. Hoewel er dus nog een avond gespeeld moet worden, kun nen toch de deelnemers aan de eindstrijd, die aanstaande zaterdag en zondag wordt gehouden, al ge noemd worden. Dat zijn Van Duyl, Van der Plas, Van Soelen en Köne man. De stand is thans: 1. Van. Duyl 27 p. (nog 1 keer spelen), 2. Van der Plas 26 p. (idem). 3. Van Soelen. 23 p.. 4. Quirjjns 19 p.. 5, Köneman 18 p. (nog eenmaal spelen), 6. Buitenhek 13. p^ 7. Vari Eyk 17 p., 8. De Jonge 12 p.. 9. Ruggenberg U p.. 10. Scheffers 9 p. (nog een keer te spelen). Öe uitslagen waren: libre: 200 200 21 49 9-52 200 124 21 25 5.90 Buitenhek Scheffers kader: Scheffers Buitenhek éénband: Buitenhek Scheffers driebanden: Buitenhek Scheffers 150 'ïO 25 29 6.00 150 i49 25 27 5.96 30 30 30 25 28 25 20 19 3 0:425 5 0.404 Buitenhek behaalde uit deze ont moeting 8 punten en Scheffers 2 RUGGENBERG—DE JONGE libre: De Jonge Ruggenberg kader: De Jonge Ruggenberg éénband: Ruggenberg De Jonge driebanden: De Jonge Ruggenberg 200 200 47 24 4.25 275 255 47 26 5.42 150 150 40 16 3.75 200 154 40 17 4.10 30 30 30 4 1.000 30 27 30 8 0.900 20 20 50 3 0.400 20 13 50 1 0.260 won drie partijen en kreeg dus acht punten. Ruggenberg verwierf er twee. drama van Jan Klaassen en Katrijn. Jan Klaassen was heel arm en het ging hem niet zo best in het begin. Maar de grote groep jeugdige vrien den moedigde hem enthousiast aan in zijn strijd tegen belagers en zo kon het niet anders of het leven van Jan - aanzien bij het slot. Een drietal kinderen mocht nog tonen wie het mooist kon zingen en een versnapering was de prijs voor de vloeiendste solo. Bijna driehon derd kinderen hadden een prettige middag en het nieuw Kerkelijk Cen trum was door de bijdrage van een paar duizend kilogram papier een steentje dichter bij de vereiste hal ve ton, benodigd voor het wijkge bouw. Cefa: Verloren grenzen De Chr. Filmactie. afd. Schiedam vertoont op vrijdag 2 en zaterdag 3 «..ut»» it„„ vmi masrt de film „Lost boundaries" Katrijn kreeg eon zonnig <-Verloren grenzen). Deze rolprent heeft reeds eerder op het program ma gestaan, maar de vertoning is toen niet doorgegaan. Als gevolg van de grote diepte waarop de vorst de leidingen is bin nengedrongen bestaat gevaar, dat bij gaslekkage het gas door riolen en de grond de woning binnen treedt. Bij ongewone lucht in de woning openen men de ramen cn waarschu we men de Technische Bedrijven, Dwarsstraat 42, tel. 69047. Een van dé symptomen welke op kan treden is hoofdpijn. gerschooi en de Huishoud- en In dustrieschool. hebben al geholpen. De plaatsen waar geregeld ge voederd wordt, zijn: Balkengat, Pompstation. Sterrebos. Algemene Begraafplaats, spoorputtcn inKethei en Oost-Abts-pol der. Ook op de terreinen van Wilton-Fijenoord en De Nieuwe Waterweg wordt voed sel gestrooid. serie van 49 de 200'caramboles vol tooide, waren de antwoorden be kend: de.„gentlemaR"-biljarter bleef meer dan 100 punten achter en Hekman had gespeeld met 10.00. Een prachtig resultaat, waarmede de 't Oostenspeler zijn algemeen moyenne boven 7.00 opvoerde. Ook willen we *n eervolle ver melding*' niet onthouden aan. arbi-' ter J. v. Eijk, dié op voortreffelijke Wijze arbitreerde: snel tellen en dui delijk spreken. Spelers en publiek zijn hiermede gediend. Hekman 200 20 49 10.00 Groeneveld 84 20 17 4.29 Terwijl Hekman regelrecht op winst afstevende, werd het lang zaam aan ook duidelijk, dat.Van Butiren van Kooy zou winnen! In- hetbegin Was dat een enigszins rommelige partij met veel kruimel werk en enige flinke series: 17 ëh 16 van Van Buu'ren en 26 en 20 Van Kooy.- Tot aan de ,14e beurt had. de Schiedammer de leiding (68—76). Toen begon Van Buuren vaak met voor librespel te groot spel aan een indrukwekkende scorereeks zon der verder ook maar eenmaal te poedelen. Met 20 in dé 14e beiirt, 23. m de 18e, 26 in de 22e en 25 in de 23e liet hij tenslotte, in de 26e beurt, Kooy, die geen goed meer kon doen, ver achter zich. Van Buuren 200 26 26 7.69 Kooy 127 26 26 4.88 Serie van 86 In de tweede serie partijen ge beurde in de partij Van Soelen Eikenbroek in het begin weinig groots. Na 13 beurten was de stand 6443. Toen leek het er een ogen-, blik op. dat Van Soelen in zijn 14e speelbeurt zijn prestatie' van vorige week ging overtreffen. Na met. twee öriebandenstoten het ivoor' in goede positie langs de lange band te heb ben verzameld, volgde het ene tien tal caramboles het andere snel op. In de 60 ontstonden enige moeilijk heden, die toch weer werden opge lost. Na 76 ging het stroever. Enige verzamelstotén waren wel raak, doch hij kon de echte libre-positïe niet terugkrijgen. Op een haar was de 87e carambole mis. Zijn- totaal be droeg toen 150.Voor de resterende caramboles had Van Soejen nog '10 beurten nodig. Eikenbroek bleef ver achter, zelfs beneden het le klasse moyenne. Van Soelen 200 24 86 8.33 Eikenbroek 88 24 16 3.66 In de partij Van der MaarelOost veen giite de strijd aanvankelijk ge lijk op. Om beurten hadden zij de leiding. In dé 17e speelbeurt nam Oostveen met een serie van 18 de leiding (88109). doch Van der Maa rel vond het antwoord met twee goed opgezette series in de 18e en 20e beurt van beide 29 caramboles. Oostveen was daarna de cadans geheel kwijt en bleef tenslotte' on waarschijnlijk ver achter. Daardoor wisselden van der Maarel en Oost veen van plaats op de ranglijst, v. d. Maarel 200 32" 29 6.25 Oostveen143 32 21 4.4S .Met nog .twfee/i;ondéa 'voor,, de boeg luidt de stand: Van Soelen Hekman 909 147 871. 169 883 158 617 120 789 158 665 155 25 4,29 d. Maarel Oostveen v. Buuren Kooy Eikenbroek Groeneveld 1000 119 103 8.40 964 132 49 7.30 55 6.18 43 5.15 56 5.58 46 5.14 29 InMonopole: Zoals we dat van Karl May ge leerd hebben, zijn er alleen maar hele goede en hele slechte indianen, die 7;ch door hun gedragswijze duidelijk van elkaar onderscheiden. In „De koningin der veedieven" zijn het uiteraard de slechten die opgestookt door een even slechte rancher een nieuweling in de streek bestelen en hem om zeep brengen, om dan nog 2ijn dochter lastig te blijven vallen. De goeden onder leiding van een Winnetou-typc en met als mede stander een geheim agent, die het allemaal wel eens. eventjes komt oplassen staan uit diezelfde aard het lietfallige meisje ter zijde. Er komt een stevige kloppartij uit voort, waarin het meisje (Bar- barra Stanwyck) bewondering af dwingt van de geheim agent (Ronald Reagan) door geroutineerd mee te paffën. waardoor ze zich regelrecht in de armen van haar bewonderaar schiet. De grote boef wordt door Ronald van de wereld geholpen en de iets kleinere door de ideale roodhuid cn daarmee is de v de hersteld tussen de india nen en blanken in Montana. Burgerlijke stand GEBOREN: Marianne, d. v. J, C. Dvöge en C. Boes. Maria A. d. v. G. G. Smit en M. C. van Dijk. Maria Th. G., d. v. Th. J. H. Coliignon en M. Th, G. Scholte. Ale-xander, z, v. W. K, Blomstee l en L: Bergkotte. David G. F. M.. z. v. D. J. A. Rens- man cn A. G. Th. M. Smalïng. Wil lem J., z. v. A. Brugmans en W. A. S. de Vette. Hendrikus \V„ z vH. Baas en A. L. Jagt. Cornelis. z. v. J. Vrijland en J. Gödde. Gerrit. z. v, P. J. Verhoeckx en M. M. verbiest. Pieter. z. v. C. Broeren ea C. J. Th. Wessling. OVERLEDEN: A. S. F. W. van den Broek 69 j. vr. van W. v. d. Hoeven. H. J. Polet 73 j. G. M Heil 50 j. vr. van M. C. Blanker. ISTANROEL. De Turkse natio nale vergadering heeft de begroting voor het ministerie van Buitenlandse Zaken aangenomen nadat minister Koprutu een overzicht van de Turk se buitenlandse politiek had gegeven. Hierin verklaarde hij o.m., dat de huidige status van Cyprus het resul taat is van het Verdrag van Lausan ne. Wanneer deze status veranderd zou worden, zouden ook andere voor zieningen van dit verdrag gewijzigd moetc-n worden. Cyprus ging uitslui tend Groot-Brittannië en Turkije am en niet Griekenland. Wanneer er verandering in het bezltterschap van het eiland zou komen zou het naar Turkije terug moeten keren. Het be ginsel van zelfbeschikking is volgens Turkije niet op Cyprus toepasselijk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1