Uitbreiding van wagenpark - één miljoen auto's in 1980 - eist grote investeringen RHEUMIN Eden zet ontleedmes in Sowjet-politiek Rond f250 miljoen schade door vorst Graaf Egbert Geen veranderingen Sowjet-leiding m Barman krijgt misschien rol in nieuwe film van Chaplin whum i®= "SO^y^-' S&. i ~*Z- C- «v -AM M9 Mollet wil speciale bevoegdheden voor Algerije Ö.Duitse ambtenaren naar Westen gevlucht r Oorlogsgevaren verminderd Amerikaans voedsel naar Europa Boa-con stridor aan de haal in Parijs Handen en Lippen ruw? PÜROL Actiecomité gevormd van politiek-daklozen Bouwers willen 3 pet. extra door berekenen i 32S2S m Weinig elektriciteit in Zwitserland Duits ijs wordt vastgehouden Geen on gerustheid over Rijnstand altijd weet./ Schrikkeldag in de ether Naturellen thans op aparte kieslijst Ook Amerikanen stellen belang in Nederlander Hammarskjöltl niet ongerust over Midden-Oosten Dinsdag 28 februari 1956 3 (Advertentie IJdJ _M ÜT30DBQ en pauzeren fff 11 ff. maaktde kwaal steeds -T*. erpep. De heldor vloeibare mtslaa °-2-D- «Hn« diep ia da uudiat| porièn door, zuivert, ont smet en geneest de huid. VLOEISTOF - BALSEM ZEEP PARIJS. De Franse ministerraad heeft maandag besloten aan het par lement speciale bevoegdheden met betrekking tot Algerije te vragen. De ministerraad zal vandaag het wetsontwerp, dat de regering in staat zal stellen bij decreet besluiten te nemen die normaal eerst door het parlement goedgekeurd moeten worden, nader bespreken, alvorens het ontwerp bij bet parlement wordt ingediend. Premier Mollet verklaarde na af loop van de vergadering van zijn ka binet, dat de speciale bevoegdheden in het bijzonder betrekking hebben op administratieve, financiële, econo mische en sociale kwesties, dus niet op militaire of institutionele aange legenheden. DE DOOI vergemakkelijkt g het werk van de y a brekers, ff die dagelijks -proberen de §g Waal weer bevaarbaar te ma- p ken, voorlopig slechts in se ll ringe mate. Bovenstaande foto, die bij Herwijnen werd ge- i nomen, Icai zien, dat de ys- M brekers nog steeds alle kracht (j van hun machines moeten ge' Ij bruiken om de geweldige ys- g§ dammen te cermorceiera. StKM BERLIJN. Twee hoofdambtena ren van Oostduitse ministeries zijn maandag naar West-Berlijn uitgewe ken. Het zijn Heinz Grieze en Gun- ther Grager, die resp. op het minis terie voor Steenkool en Energie en dat voor de Chemische Industrie werkzaam waren. (Advertentie IM.) LONDEN, Aan het einde van een debal over buitenlandse zaken, bracht Sir Anthony Eden gisteravond plotseling het Lagerhuis tot werke lijke aandacht door zyn opmerkingen over de redevoeringen van de Rus sische leiders op het laatste partij congres in IVIoskou. Omdat maar schalk Boelganin en Chroesjtsjew binnenkort de gast van de Engelse regering zullen zijn en blijkbaar dan serieuze discussies wensen, was het i danks te gaan spreken en te trach- DEN HAAG. In 1980 zal naar verwachting van ir. RL le Cosquino de Bussy, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat, meer dan twee mil jard gulden In onze rijkswegen, bruggen en wellicht ook tunnels verwerkt zyn. De investering in liet wagenpark, thans tussen de 3 en 4 miljard gul den, met 350.000 motorvoertuigen, zal in 1980 met 1 miljoen auto's verdrie voudigd kunnen zyn, Dat miljoen motorvoertuigen zal zeven miljard kilo meter per jaar rijden tegen kosten, die tussen de 1 en 2 miljard gulden 's jaars zullen liggen. In dit licht bezien zal nog veel geld in het rijks wegennet moeten worden gestoken. Op het ogenblik a! is het aantal paardekrachten in automotoren aan zienlijk groter dan in alle vaste mo toren en machines in het bedrijfs leven. Het brandstofverbruik is gro ter dan het nationale verbruik aan elektriciteit of gas. Ir. Le Cosquino de Bussy noemde het automobielpark van zeer grote en in de toekomst van enorme eco nomische betekenis. Het is de „wel stand op wielen", en het is boven dien van groot belang voor de vrije tijdsbesteding. Ir. De Bussy verwacht, dat terwiüe van de veiligheid te eniger tijd een maximum snelheid van plra. 100 km per - zal worden ingesteld, en dat. wat '.-eft de verkeersmoeilijkhe den ?teden, betere automobilisten in de ekomst doelmatiger gebruik van stralen zullen maken. Ander zijds zal volgens hem door deskun dige verkeersindeling (traffic-en gineering) nog veel tegen weinig kosten bereikt kunnen worden. De „!ange-tyd"-parkeerders zullen zich wandelingen moeten gaan getroos ten en het invoeren van parkeer- meters zal nodig 2ijn om de binnen steden van overbelaste parkeerplaat sen te bevrijden. meer dan ooit zaak om te bestude ren wat z\j hadden gezegd. Sir An thony verklaarde daar een groot ge deelte van zjjn zondag aan besteed te hebben. Hij was het met Chroesjtsjews zienswijze eens. dat het risico van de oorlog verminderd was. Daar was het wederzijds afschrikkingsmiddel van de H-boro en zij die dit middel bezaten, wisten dat zij het altijd te rug zouden kunnen ontvangen. Doch de Sovjetleiders zeiden soms dat gei bruik van de H-bom het einde van het kapitalisme maar niet het einde van het communisme zou betekenen. „Dat is een fantastische illusie." riep Sir Anthony uit. ..als de wereld der gelijke wapens in een oorlog ooit ge bruikte. zou er totale vernietiging zijn en het zou een stad geen zier helpen of zij „kapitalistisch" of „com munistisch" was." Eden schetste voorts hoe Chroesj- tsjew de geschiedenis van de laatste tien jaar blijkbaar zag. Dat spoedig na de tweede vereldoortog de in vloed van reactionaire en militaris tische groepen in de politiek van Frankrijk, Engeland en Amerika klaarblijkelijk sterk toenam, dat die drie geallieerden hun wil aan andere landen trachtten op te leggen door economische en politieke druk en militaire provocatie en Eden gaf daar toen plots het ironische com mentaar op (dat men misschien WASHINGTON. De V.S. zijn maandag begonnen met het versche pen van voedsel naar Europa, als hulp voor de landen die van de koude en overstromingen te lijden hebben gehad. De eerste zending is thans op weg naar Spanje. Deze zal binnen twee of drie dagen worden gevolgd door voedselzendlngen naar Frankrijk, Italië, Griekenland, en Turkije. PARUS By de Place Pigalle is uit de auto van de artieste Arlette Peters een koffer gestolen, waarin zich een meer dan drie meter lange boa constrictor bevond. De politie neemt aan. dat de dief bij het openen van de koffer ge schrokken is en zich uit de voeten heeft gemaakt. Men zoekt nu naar stig naar de slang. Men zegt in Pa rijs, dat die op wee is naar de nachtclub „Au Paradis".— moeite had te onderkennen), dat dat de tijd was dat in Engeland de La- bourregering ids macht was. Dat was verondersteld een beschrijving te zijn van de tijd toen Europa ont wapend had en de Russen helemaal niet! Eden verklaarde in zijn resumé veel provocerende uitlatingen te heb ben weggelaten. Het was juist om het Huis op deze dingen te wijzen en het was juist dat men duidelijk de realiteit der verschillen zag voor dat men ze ging bespreken. Met aan de houding van het twintigste con gres voorbij te gaan zou men de vre de geen dienst bewijzen! Om deson- ten een gemeenschappelijke taal te vinden, die momenteel vrijwel ont brak. „dat is de taak van staatsmans kunst*'. besloot Eden. Inzake het Midden-Oosten had de eerste minis ter eerder in zijn rede een uitnodi ging aan de Russen om deel te ne men aan garanties, beslist van de hand gewezen. bleek, dat zich 22.000 personen, per fiets, 12.000 per tram en 2.000 per auto naar hun werk begaven over één druk punt. Naar zijn mening moeten dan ook voor het rijwielver- keer behoorlijke uitgaven worden gedaan. Ir. De Bussy noemde tenslotte het rijwielverkeer in de steden, snel en doelmatig, ondanks de dikwerf chao tische aanblik ervan. Dit wordt be wezen door verkeerstellingen op spitsuren, o.a, te Rotterdam, waar f Advertentie LM.) AMSTERDAM Uit. een groep van politiek-daklozen (voorkomende uit kringen van vredesbeweging. Derde Weg. Kerk en Vrede, Wereld- federalisten e.d.) is een centraal actiecomité gevormd, dat tot taak kreeg „te onderzoeken welke'moge lijkheden zich voor de toekomst voor doen." „Het te verwezenlijken pro gramma zal bevatten:-, algemene doelstelling: bevordering van zoveel mogelijk menselijk geluk; wegnemen van vrees of angst. De algemene grondslagen zijn: vrijheid, gelijkheid en broederschap." Het comité bestaat uit de heren ir. H, J. van Steenis, Utrecht, voorzitter; ir. P. Schut,-Hallstraat 29, Amers foort, secretaris en W-.Koopman, Hil- vergum. Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen verlengd DEN HAAG Bij de Tweede Kamer is een wetsontwerp ingediend ter verlenging van de werkingsduur van de Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen. Alles wordt in het werk gesteld, opdat zo spoedig mogelijk een ont werp voor een algemene kihderbij-' slsgregeling bij de Kamer kan wor den ingediend. Het is echter uitge sloten, dat een algemene kinder bijslagverzekering, welke mede de zelfstandigen en andere groepen rtiet- loontrekkenden zal omvatten, op 1 juli 1956 in werking zal kunnen treden. Branden Vervolg van pag. 1 ï'prrmwnrlih De mannen het- ben het achter hun grote windschermen niet al te koud gehad en zij hebben er, zei de ANWB. een sport in gezien ieder een zo snel en zo accuraat mogelijk te blijven helpen. Zij ontdooiden tal loze motoren en sloepten niet min der wagens vrij uit de diepe sneeuw langs de weg. Dé WAV. heeft voor de eigen motoren een proef geno men met elektrisch verwarmde handvatten; de proef is volledig ge slaagd: alle 175 eigen motoren zul len zullen handvatten krijgen. Die kwamen in de afgelopen weken „op vallend weinig voor". Men had het ergste gevreesd; de tot het uiterste opgevoerde kachels in alle huizen leken grote bezorgdheid tè recht vaardigen. „Maar het is ons enorm meegevallen", verklaarde de Brand weer inspectie. door het slechte weer vrij hoge onkosten; voor de bezor ging van post naar de Wadden- en de Zeeuwse eilanden moestenkleine vliegtuigen en helikopters worden gebruikt. Alle werkzaamheden aan kabels hebben stilgestaan. Daar staat tegenover, dat het telefoon- en tele graaf verkeer geweldig is toegeno men. De Koninklijke Luchtmacht vloog al die post voor de PTT en boven- die ook met helikopters vol voedsel naar de bevriezende en hongerende •ogels. De Landmacht, die vele van zijn soldaten aan het sneeuwruimen zet te (vooral ook voor dc Spoorwegen) moest één grote oefening af gelas ten. Bouwnijverheid: dag 300 woningen klaar. Dat heeft de laatste .weken vrijwel stilge staan. Maar dat wil niet zeggen, dat de totale produktfe ook evenredig Is afgenomen: binnen in „glaxdich- te" huizen ts vry veel doorgewerkt en na de ervaringen van vorig jaar toen ondanks een lange winter periode van onwerkbaar weer toch uitgaven van de gemeente Den Haag aan extra toeslagen belopen meer dan twee ton. Voor andere ge meenten zijn die bedragen relatief van een soortgelijke omvang. p fHet bezoek aan café's, res- L«1"S, taurants, schouwburgen, bioscopen en nachtclubs in de vorst- welcen is bijna overal met tien tot veertig pet. afgenomen. Ook het be zoek aan de kerken wordt geschat op vijftien procent beneden het nor male. Win stm akers: Er "zjjn ook be volkingsgroe pen die aan de vorst buitengewone winsten danken. In de eerste plaats de schaatsenindustrie ,en de handel in dat artikel. De omzet van de fir ma Nooitgedagt in Ulst klom tot ongeveer 25 maal de normale ver koop in de rest van het jaar. Spe ciaal Noren en doorlopers werden veel verkocht. Kortebaanrijders hebben, vooral in het Noorden; mooie bedragen bij een gereden. Evert Kramer uit Nieuw Scheemda en Ep Oosting uit Weerdinge hebben ruim ƒ1500 méér in portefeuille dan vóór de vorstpe riode. En Martha Wierioga uit Hui- zum zag zich verrijkt met ƒ1416 plus een paar gouden schaatsen, een gouden bal, een gouden polshorloge én acht dagen vakantie aan de Fran se Rivièra. Deze hebben de af gelopen weken Loodgieters: niets anders kunnen doen dan zich aan het ontdooien en herstellen van ;esprongen waterleidingen te. wij- en. Een loodgieter vertelde ons de vorige week achthonderd waterlei dingen te hebben ontdooid. (Van onze correspondent) AMSTERDAM. De bouwonder nemers zijn niet bereid de bouw vakarbeiders de drie procent ver van de secundaire arbeids- voor honderd procent van het ge- vaxaroei raamde bedrag van 830 miljoen I betering de Bouwbedrijven. den kan hopelijk weer een belang- i Patroonshond rijk deel van de achterstand worden 1 atroons'50D<1 ingehaald. Een veel ernstiger con- j Vandaag beraden de Katholieke sequentie Is de gedwongen werke- i Aannemers zich over deze kwestie, loosheid geweest van rond 130.000 morgen vergaderen de Frot. Chr. bouwvakarbeiders. Zij hebben ne-Bouwvakpatroons, gentig procent van hun normale l loon ontvangen, maar de belang-) rijke premies ontbraken en dat re- J N een roman van Erich Kast iter 7- verzucht een heer: „De rechte vaardige heeft het zwaar, tegen- woordig", waarop een andere heer vraagt: ,£>e rechtvaardige? Kunt u mij zijn adres geven?" Dit gesprekje zou, elke dag, een mooi motto vormen boven iedere krant, maar het leek mij in het bij zonder geschikt, voor onze fleurige uitgave van zaterdag jl. die een fer me upper cut plaatste op het reeds zu deerlijk ontwrichte gelaat van de non-figuratieve beeldende kunst. Onze correspondent uit Leeuwar den meUldedat een in die stad gevestigde grappenmaker de ten toonstelling van abstracte WimHus- sem naar vermogen blameerdedoor stilletjes een zélf gemaakt kladder de, onder dc titel Jiioeder en kind", tussen de doeken te hangen. Nie mand merkte het, sterker nog, het. nep-schilderij werd geprezen door. een kunstautariteit, die nu wel het bed zal houden. Bewezen is dus..,. Dat een grap niets bewijst. Hetgeen we al wisten. Ik neem op mij om op een stille achtermiddag, twaalf experimentele gedichten en zes non-figuratieve schilderijen met de linkerhand te vervaardigen. Als niemand weet dat ik het voor de grap heb gedaan, sou ik in staat zijn tien te goeder naam en faam bekend staande denkers voort te brengen, die mijn scherts- pr odnk tie uan dat ene acht er mid dagje, in verband brengen met „de uitbreiding van de extracorporele uitrusting van de mens, de incorpo ratie van de mechanische hulpmid delen in de apparaiuren en de de formatie van traditionele materialen en huw sublimering". Maar als het dan allemaal gelukt is en ieder, die alleen iets accepte ren v:il als hij het begrijpt, een dol gezellige avond heeft, heb ik nog altijd niet omver-bewezen dat Lu- cebert verscheidene prachtige vers jes heeft geschreven, dat Simon Vinkenoog in het zojuist verschenen boekenxveekbundeltje bepaald zeer fraai uit de hoek komt en dat Wim Hussem te 's-Gravcnhage een groot aantal schilderyen heeft gemaakt, die mij iets doen. Waarom? Dat weet ik niet. ik vind ze aangenaam, of schok kend of betcopen of intrigerend of wanhopig. Pas. als iemand mijin het gebruikelijk jagers-latijn der ab stracte kunstkenners het u?earom gaal uitleggen, begin ik mijn emo ties te wantrouwenDat de Leeu- urfl rdense fopperij een duistere com mentator zijn eventuele reputatie heeft gekost; lijkt mij dan ook een heilzaam gevolg. Maar. ten aanzien ra» de essenti- ele vraag of Wim Hussem al dan niet tot de rechtvaardigenbehoort treft deze grap het oude woord uit het bock van Uilenspiegel: „Er om. héén Tyl, dat is de makkelijkste weg!" KRONKEL. duceerde hun inkomen aanmerke lijk. Niet alle bouwvakarbeiders heb ben gedwongen rust hoeven te ne men. Op vijf grote projecten is bi» wijze van experiment een deel of de gehele duur van de vorstperiode doorgewerkt. Het is nog te vroeg. waarschijnlijk, om de .economische resultaten van dit dóórwerken te j beoordelen. j (Advertentie LM.) heb ben dit jaar waer bijzonder veel moeten uitkeren. Het ministerie van Maat schappelijk Werk heeft de laatste vier weken telkens ƒ36.900 uitge keerd aan oorlogs- en ramnslacbt- offers en aan gerepatrieerden. De BAZEL. In Zwitserland is er een groot tekort aan elektriciteit. De reservoirs, die de waterkracht centrales moeten voorzien van wa ter voor het opwekken van stroom, staan ver beneden peil. Pas als de sneeuw gesmolten is. kan weer op ean normals waterstand worden gerekend. Voorlopig heeft de rege ring het stroomverbruik sterk be knot. (Van onze correspondent) BONN. Zolang in Nederland de grote rivieren nog gtheel of ge deeltelijk bevroren zijn, loudt men in Duitsland het lis zo veel mogelijk vast. Pogingen om de ijsmassa's op de Moezel in beweging te brengen, waardoor de gevaren voor eigen ge bied aanmerkelijk zouden kunnen verminderen, worden tot nu toe niet gedaan, omdat daardoor een con creet gevaar voor de situatie op de Nederlandse rivieren zou kunnen ontstaan. Van ui nationaal niveau gegevens uitgewis.- seld over de situatie op dé water wegen. Teneinde een te hoge water stand te voorkomen hebben Duit se ijsbrekers een smalle geul door de Rijn vrijgehouden, waardoorheen ijs- en smeltwater kan worden afge voerd. Indien de dooi niet gepaard gaat met hevige,, regenval en met warme wind, die de sneeuwmassa's in de Alpen te snel zou doen smel ten. bestaat voor ongerustheid geen reden. prijsklassen 1 I S A R E N MOSKOU. Het presidium van de Russische communistische party', dat in feite in de Sowjet-Unie het bewind voert, is maandag door het centrale comité in zyn geheel her kozen. OK in de ether is liet morgen schrikkeldag. Dat de Wcreldom- - roep de hele dag haar programma's ROTTERDAM Morgen wordt de i door vrouwen laat aankondigen „Sibajak" van de Koninklijke Rot-en ten dele rerzorgcu ook heb- terdamse Lloyd uit Indonesië te Rot- ben we u ai verteld. De binneniand- terdam verwacht. Onder de 584 repa-se omroep blijft niet achter. Op de triërenden bevinden zich 36 t.b.c.- render Hilversum I althans: in de patiënten, die in een geïsoleerd ge- - rubriek ..Een recht Ueee <tre- doelte van het schip zijn onderge bracht. Dit is een Russische basis aan de Zuidpool. Het is een onderkomen voor de beman ningen van de vliegtuigen, die men rechts op de foto ziet. Links staan ttuee linnen ten ten met een hoeveelheid voor raden De foto w-erd gepubli ceerd in het tijdschrift va» de Amerikaanse marinevlieg- dienst. KAAPSTAD. Het Zuidafrikaans parlement heeft de wet op het In voeren van aparte kieslijsten voor de kleurlingklezers van de Kaapprovin cie goedgekeurd. De stemverhouding was 174 tegen SS. De leider van de oppositie-party, Strauss, heeft aangekondigd, dat zijn party gerechtelijk zal doen onderzoe ken of een en ander In overeenstem ming met de grondwet is. Hij daagde dc regering uit ar te treden en ver kiezingen uit te schrijven, als uitge maakt zou worden dat zulks niet het geval zou blijken. recht" rulle» t?ier vrouwen (de da mes A. van der Cues van Meters- ra» der Plaats, Gerda Brautigam, Harriet Freezer en N. ra» Kranen burg Klein) hun mening geven or er de mannen. Als verdediger ran het mannelyk geslacht treedt Bob-Spaak op. (Van onze correspondent) 1 AMSTERDAM Nic. Scho- makers, 39, zal enkele avon den geen cocktails mixen in de hoofdstad. Deze stevig ge bouwde barkeeper, die veel van body buildingen in het geheel niet van alcohol houdt, vertrok gistermorgen voor een paar dagen naar Londen om niemand minder dan Charley Chaplin te ontmoeten, die daar bezig is met de voorbereidin gen voor zijn nieuwe film ,JDe koning van New York". Nic. Sehomakers Heelt in ziln bin nenzak enkele aanbevelingen van de Amerikaanse regisseur Arthur Drei- fuss, die anderhalf jaar geleden, in de Duivendrechtse Cinetone-studios zesentwintig reclamefilmpjes van vijfentwintig minuten maakte voor de Amerikaanse T.V. In deze korte films speelde de acteur Robert Alda steeds de hoofdrol. Tn negen er van trad Nic, Schomakers als double of stuntman op. „Chaplin heeft voor die nieuwe film veel types nodig en misschien zit er voor mij ook een mogelijk heid in", meende Schomakers. Er zijn trouwens nog meer mogelijk heden voor deze Amsterdammer. Arthur Dreifuss, die voor Columbia als producer zal optreden by de film reclamefilmpjes. j De elf leden zijn de eerste partij- secretaris Nikita Chroesjtsjew, d» premier Nikolai Boelganin. de pre sident Klimenti Worosjilow. de plaatsvervangende premiers Lazar Kaganowitsj. A nas tas Mikojati, Mi- j chail Perwoechin en Maxim Sanoe- row, de minister van Buitenlandse Zaken Moïotow. oud-premier Georgi |Malenkc.vy de secretaris van de Ookratnse communistische partij Alexei Kirtsjenko en de secretaris van het centrale partij-comité Mï- chail Soeslow, Er zijn voorts zes kandidaat-leden j gekozen, onder wie de minister van Defensie, maarschalk Zjoekow. Het centrale partijcomité koos voorts de leden van zijn secretariaat. Chroesjtsjew werd herkozen als eer- ste secretaris. Nikolai Sjwernik werd gekozen tot voorzitter van de com- missie voor partijcontrole. Het partij presidium in de Sowjet- Unie kwam na de dood van Stalin in de plaats van het z.%. Politburo. Toen Malenkow in 1953 Stalin op volgde als premier werd het presi dium verkleind van 25 tot tien leden. Door het liquideren van Beria ble ven er maar negen over. Dit aantal werd in juli van het vorige jaar tot Captain John" - de verfilming van tk de.UARA Hollands Glorie van Jan de Har- 'TSffS0 -prt!: gramma ..Een kans voor haar in t schrikkeljaar", waarvoor Annie M. G, Schmidt, Ina v. d. Beugel en an dere vrouwelijke auteurs de teksten hebben geleverd. In de avonduren - komt eerst de V* verhoogd door de verkiezing van VPRO met een "e eerst® secretaris van de Oekraïnse „Schrikkelcaba- i communishs?he partij, Kritsjenko. en re't". samengesteld secretaris van het centrale par- door Luc Lutz I tycomitc, Soeslow. (7.40), later op de log wil. als het ever kan, hem in deze film betrekken. De opnamen, die einde mei. begin juni zullen beginnen en die acht maanden in beslag nemen, zullen wellicht in Dui- vendrecht voor een belangrijk deel worden gemaakt. Het zal een z.g. co-prodnktie worden en de gedach ten van Dreifuss gaan er naar uit om Nic. Schomakers m de Neder landse versie Jan Wandelaar te la ten spelen en voor de Amerikaanse versie de rol van de machinist Bout. Schomakers blijft intussen een nuchtere Amsterdammer, die rustig afwacht wat er van al deze plannen terecht komt Filmen is in elk geval geen onbekende zaak voor hem. want in 1952 werkte hij In Frankrijk mee aan de film „Onder de hemel van Bordeaux" en onlangs trad hy in Italië ook tv eer op voor enkele 7 ATERDAGAVOND 2al de VPRO *-J het TV-ontspanningsprogramma verzorgen. Als we zien, wie er mee werken, verwachten we er wel iets van: het kleinkunstensembte van Cruys Voorbergh (met verder Emmy Lopes Dias en Cor Lemaire) en na de pauze het litterair cabaret van Luc Lutz en Jules de Corte. p EN Nederlandse grammofoon- platenmaatschappij bereidt een 43-toerenplaat voor van succes nummers uit 't tv-pogramma „Saint Germain des Prés". Tom Manders schreef de teksten en verzorgt de montage van deze veertig minuten durende „potpourri". NE" VORK. De secretaris-gene raal van de Ver. Naties, Dag Ham marskjöltl, heeft maandag by aün terugkeer in New York van een reis naar het Midden-Oosten ver klaard, dat de toestand daar welis waar gespannen Is, doch dat er geen onmiddellijk oorlogsgevaar bestaat. De kwestie wordt overdreven, zo zei hij. Er is geen reden voor paniek. Er is nog wel geen oplossing van het Palestijnse vraagstuk in zicht, doch vorderingen in de goede rich ting zijn mogelijk. Hammarskjöld gelóófde zelfs, dat het voorbarig ij om te spreken van een bewapeningswedloop, hoewel er wel gevaar bestaat dat het zover zal komen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 2