Invoering streekcontingent spoedig te verwachten 111111111111H C D Koeriersters Plannen in Schiedam en Dordrecht komen het eerst tot uitvoering Nog steeds branden de jute-zakken! Boeiende foto-reportage over mooi Corsica SCHIE* het gas De NW-vr ouwen knopen aan t jubileum-kleed NET MEISJE JONGSTE BEDIENDE (mnl.) WALDO-RIJSCHOOL 699 15 Burgerlijke stand Kosteloze inenting NASLEEP VAN DE GROTE BRAND, HENK DU MEE Jr. VERTOONT: Projectie aan de hand van de roman van Anthony van Kampen kanttekening De twaalfde Vierspelenkamp Köneman tapte uit ander vaatje tegen Van der Plas Voorbereiding van de vakantie Soiree gymnastique van T.H.O.R. T.V. in clubhuis voor Lustoord-kinderen Filmavond van F ontijne-personeel Junior-toernooi van H.B.S.S. A Afbetalingssysteem besproken REISVÉRJDE GEER IN ACTIE Wie heeft iets verloren Halve en volle winst voor SVC NIEUWËBOEKEN SCHIEDAM Coöperatie D.E.S. Schiedam TWEE BRANDJES 2 Woensdag 29 februari 1956 (Van onze Vlaardingse redactie) De morgen ingaande gewijzigde woningbouwpolïtïek is in feite voor de samenwerkende gemeenten Schiedam, Vlaar- dingen, Maassluis, Zwijndrecht, H. ïdo Ambacht, Ridderkerk, Alblasserdam, Sliedrecht en Papendrecht, geen verrassing. Im mers, deze gemeenten streven reeds geruime tijd naar de in voering van een streekcontingent en zonder overdrijving mag Worden gesteld, dat bij de vaststelling van de nieuwe richt lijnenvoor de woningbouw de in Zuid-Holland geponeerde ge dachten (door de gedeputeerde Deerenberg), en met name de in de genoemde gemeenten verrichte studie zulk een schat aan materiaal heeft opgeleverd, dat het de grondslag kon vormen voor de bepaling van het nieuwe ministeriële bouwbeleid. In genoemde gemeenten kwa men In 1955 vierduizend wonin gen gereed. Op 1 januari 1956 waren er ook. nog vierduizend in uitvoering.Het principe wordt dan, dat ergebouwd zal .worden voor zover de streekbouwcapaciteit dit mogelijk maakt. Heeds is bewezen, dat in het gebied van de samen werkende gemeenten gemakkelijk vierduizend woningen per jaar ge reed kunnen komen. Het lijkt ech ter wenselijk het bouwschema op te voeren tot rond vijfduizend wo ningen. want gemiddeld is de bouw prijs per woning wel iets langer dan een jaar. Om. derhalve tenmin ste vierduizend woningen gereed te> krijgen, een aantal, dat nodig is om in deze contreien de -woningroisère in tien jaren aan de kant te heb ben zullen er ongeveer vijfduizend tot uitvoering moeten worden ge- bracht. Een aantal, dat zelfs ar ge reed kan komen, wanneer de vol ledige bouwcapaciteit voor woning bouw wordt ingezet. Ook moet echter gedacht worden aan de bouw van scholen;. kerken, wijkgebouwen en andere noodzakelijke bijzondere gebouwen. Een bijzonderheid Iq het nieuwe bouwbeleid is wel. dat de migratie- contingenten vervallen.Voor 1956 worden deze nog verstrekt.als ver goeding over 1955: bij de vaststel- ling van het aantal in elke van de tien gemeenten te bouwen wonin gen is daarmede dan ook nog reke ning te houden. De plannen van Schiedam, Vlaar- dingen en de andere gemeenten lig gen thans op de goedkeuring van (Advertentie HA.) de minister te wachten. Het eerst aan de beurt van uitvoeren komen reeds door de raden, van Schiedam en Dordrecht goedgekeurde plan nen, omdat in deze steden de nood het grootst is en de achterstanden het duidelijkst. De thans ingediende plannen moe ten als een minimum worden ge zien. Omdat dc vrije sector ook werkelijk geheel vrij wordt, zit hierin ook 'n mogelijkheid het aan tal op te voeren. Tevens komt de halve premieregeling in deze ook de verhoging vart het minimum aantal waarschijnlijk ten goede. Over het algemeen wordt het stedelijk toegejuicht, dat de ge meenten grotere zeggenschap heb ben gekregen over bouw, uitvoe ring en reparatie van wérken. Men ■hoopt, dat langzaam aan de ge meentebesturen ook een woordje kunnen, gaan meespréken in de particuliere industriële sector. Apothekers nachtdienst: Apotheek j fa. Gouka, Hoogstraat 29. dellen bi) ongeval: G.G en GL> Tuin laan 80- telefoon'69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Uaven, geopend iedere werkdag tbehalve maan dag) van B.30 tot 430 uur en iedere avond tbehalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 830 uur Zondags gesloten- j R.k. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend tedere dag tbehalve maandag)"-van 2 tot 4 uur j Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) varj 7 to< 830 uui Zondaes gesloten. Stedelijk Museum: Gesloten wegens vorst. BIOSCOPEN Passage, 2, 7 en 9.15 uur: „Attila, de gesel Gods".' Monopole. 2. 7 en 9 uur: „De koningin der veedieven". VOORSTELLINGEN Geb. Chr. Soc. BeL, 8 uur:' Ver. Het Singelkwartier filmavond. GEBOREN:- Louise W. d. v. G. Vermeij en C. Mulder. Margaretha H. B-, d. 'v. A. W. Mulder en B. Vlieger. Dirk P. A. H-, i. v, M. v. d. Bosch en M. A. Driessen. Anna C- d. v. C. Zweistra en C. M. M, Mol- kenboer. OVERLEDEN: G. L. A. de Leede 58 j. F. G. van Schie 82 j. W. J. Boonstoppel 79 j. Op vrijdag 2 maart. 1958- des na middags van 2 tot 3 uur- bestaat voor kinderen vanaf'. 6 maanden oud, gelegenheid tot kosteloze in enting tegen difterie, kinkhoest' én tetanus ïn het gebouw van de G.G. en G.D. Tuirdaan 80. De grote brand die donderdagmiddag j,1. heeft gewoed bi Leljendekkers Zakkenbandel aan dé 's-Gravelandsestraat bjj de Noordvestsingél is nog steeds niet vcorbü! Nu nog, na zes dagen staan de brandweerlieden dag en nacht bij het verbrande pand op wacht. En dat het niet zo maar een veilig heidsmaatregel is blijkt wel uit het feit dat zij nog wel eens in actie moeten komen om het vuur in de smeulende of brandende jute-zakken te doven. Jute is namelijk ee" heel moeilijke stof; wanneer het eenmaal brandt dan blijft het, ook hardnekkig en lang nasmeulen. Door de enorme hoeveelheid- zakken, meer dam.een half miljoen, heeft men bij de eer- JVfet zijn causerie en kleuren projectie ouer Corsica (naar gegevens van het boek incident op Corsica" van Anthony VQn Kampe heeft de heer Henk du Mee jr. al in vele plaatsen in ons land volle zalen getrokken. Dinsdagavond was ook de zaal van Musis Sacrum peuuld met mensen die ten zeerste genoten van deze „roman in kleur en fotografie", waarmee de heer du Mée toont fan een goede amateur-fotograaf te zijn uitgegroeid tot een expert op het gebied van de kleuren-foxografiedie niet ten on rechte in de afgelopen zomer van de betreffende uitgeverij de opdracht kreeg om aan de hand van het boek nan Anthony van Kampen opnamen van Corsica te maken. Deze primeur (hetis de eerste keer dat een bestaand boek door fo tografie in beeld is gebracht) werd "binnen het bereik van een aanzien lijk aantal Schiedammers gebracht door samenwerkende fotohandelaren AT het eert typisch Schiedamse hebbelijkheid is, kan niet ge zegd worden, Maar toch: het gebeurt in onze stad met een irriterende re gelmaat in de vergader- en feest zalen. Schiekanter bedoelt het steeds maar weer te laat komen van be paalde mensen op een vergadering, een feest, een contactavond. Stelt u zich eens voor, hoe verve lend en storend dat minutenlange binnendruppelen van de bezoekers is voor de man. die precies op tyd het podium heeft beklommen ov, een jiartig woordje tot u te spreken, of U met zijn spel te amuseren. Ik heb het met eipen ogen gezien- en met eigen oren gehoord, hoe deze hebbelijkheid tonelisten „uit" hun spel bracht en sprekers de draad van hun betoog aeed verliezen. Hoe kan het ook anders bij zoveel geschulvel en geroezemoes! ,JEen gevolg van het slechte weer, de kou," zegt n? Ach kom. Alsof het te laat komen alleen maar «en slecht-weer euvel is. Alsof het hartje zomer bij het stralendste weer piet voorkomt Jk weet het: %ce hebben alltjd vel een reden Om op het meest ongele gen tijdstip (even na het bepfn) een zaal binnen te pallen. (Al was het maar alleen de veronderstellingdat er toch wel te laat zal worden be gonnen.) Maar is dat trt vele gepot- len reden genoeg zó onverantwoord te storen? Nee lezers, nee! Gaat u In gedachten eventjes tn 'de plaats van de persoon op het po dium staan, ril euenfjes bij de ge dachte pa» hoojd tot voeten ten toon te staan voor een volle zaai, en zweer dan met' Schiekanter -nooit meer on nodig té laat te zullen kernen. SCHIEKANTER in Schiedam en boekhandel Van Leeuwen. Een goede gelegenheid voor deze bedrijven, om de aandacht op het filmmateriaal te vestigen en het betreffende boek. De heer Du Mée is er ia geslaagd om met zijn kleurenopnamen en 'n uitstekende muzikale illustratie een boeiend en juist „gekleurde" repor tage van Corsica te geven, met zijn woeste landschappen (maguis), zijn dromende vestingstadjes en zijn ver vallen middeleeuwse ruïnes- Perfec te opnamen met een goed oog voor de lichtwerking gemaakt, gaven ju weeltjes van fotografie, die niet ten onrechte bekroond werden met de gouden Focus-medaille. De draad van het verhaal van „Incident qp Corsica" ging door het statische karakter van de plaatjes, het stilstaan van de ca mera bij mooie details, wat ver loren, hoewel verbindende teksten, deze probeerden door te trekken. Bepaalde passages uit bet boek en toelichtende teksten waren dik wijls goed gekozen, op zijn plaats bij een bepaalde beeldenreeks, maar de geschiedenis van het Am sterdamse meisje Mary Kingma, dat liefde opvat voor een Corsi- caanse herder met alle romantiek daarom heen, kwam niet goed uit de doeken. Overigens moet het experiment geslaagd genoemd worden, daar de goede mogelijkheden goed zij» wit ste blussing niet al het vuur kunnen bereiken. Tussen de, in de vakken opgestapelde balen, liggen nog grote .partijen die aangetast zijn door het vuur en zachtjes dborsmeulen. De firma is nu druk bezig met het leeghalen van de loods, of wat daar van over is. Onder het wakende oog van de brandweerlieden, die met twee slangen gereed staan, die per manent onder druk worden gehou den door een baby-brandspuit, wor den de druipende zakken, -bij par tijen tegelijk op vrachtauto's, geladen en vervoerd naar het open terrein aan het einde van de Noordvestsin- gel. Hier uitgespreid kunnen de nog rokende hopen zakken geen gevaar opleveren voor de omgeving, ook al zouden zij gaan. ontbranden. De brandweer kan bovendien 'direct in grijpen. Gezien de grote hoeveelheid zak ken, kan het nog wel even duren, voordat de gehele partij is vervoerd. Wat de brand zelf betreft kannen wij nog melden, dat deze is ont staan doordat een arbeider in de verfspuïterïj van „Leton" een siga ret wilde aansteken. Hierbij sprong de kap van de lucifer weg er* kwam in een bak lichtontbrandbaar mate- rlaaL Tegen deze onvoorzichtige ar beider is proces-verbaal opgemaakt. De grootte van de aangerichte schade is nog steeds niet precies vast te stellen. De C.J.M.V. Mondaccordeonver- eniging „Bravo" te Schiedam hoopt op zaterdag 3 maart het jaarlijks concert te geven in gebouw Arcade, aanvang 8 uur precies. Behalve Bra vo zal men op deze avond ook het mandolinegezelschap „Mognon" Rotterdam kunnen beluisteren. De strijd die de mannen van de Gemeentelijke Technische Bedrijven le veren tegen liet sluipende gif dat „gas" heet is nog lang niet voorbij. Nog steeds worden overal in de stad de straten opgebroken om bij de defecte gasleidingen te komen. Vooral in de oudere stadsdelen kan men de G.T.B'ers aan het werk zien, een werk dat dag en nacht doorgaat. Inderdaad heeft Köneman in de laatste ontmoeting van de tweede en laatste voorronde voor de Vierspelenkamp getoond, dat htf ook anders kan spelen dan dat hij zaterdag tegen Van Soelen deed. HU had het heus niet gemakkelijk, want Van der Plas was zi)n tegenstander en deze bezette achter Van Duyl de tweede plaats met 26 punten. Doordat Köneman uit een heel ander vaatje tapte, zag Van der Plas alle vier partijen verloren gaan en veroverde diens tegenspeler alle punten. Het totaal van Köneman werd daardoor 28 punten, zodat hij niet op het kantje af een plaats in de eindstrijd kreeg, maar zelfs als tweede eindigde. Een bijzonder goede prestatie, die. wat belooft voor de finale. Want als Van Duyl, die nu ge doodverfd wordt als de winnaar dan op dezelfde wijze speelt als dinsdag avond, dan zou hem die overwinning wel eens kunnen ontgaan, In ieder geval mag een spannende strjjd verwacht worden, want met Köneman zat ook Van Soeleri zijn uiterste krachten inspannen om een gooi naar de eerste plaats te doen. En wat zou Van der Plas voor plannen hebben na zo'n gevoelige nederlaag als h# tegen Köneman leed. Als Köneman maar een partij zou winnen tegen Van der Plas, dan zou hij al tot de vier best geklasseerden behoren, schreven we; doch hij bleek daarmede niet tevreden. Al was het begin van zijb. librepartfj niet sterk, hij slaagde ér toch in om in'19 beur ten klaar te zijn en met een moyenne van ruim..: 17 te winnen. Van der Plas was totaal o£ dood spoor gezet. Hij kon niet op dreef komen en moest zich met wat klein goed te vreden stellen. In de kaderpartij startte Köneman niet al te best,want na 5 beurten had hij nog maar 12 caramboles, Daarna ging het beter en zonder een ogenblik bedreigd te worden stevende hij met sterk spel op zijn tweede zege af. Het was jam mer dat hij de laatste carambole mzste,anders zou hij in 15 beurten uitgeweest zijn, Krachtig verweerde Van der. Plas zich bij de éênband- stoten. Hij ontnam zijn tegenstander de leiding en bracht 't tot 27-24 in zijn voordeel. Maar ook tiu scoorde Kö neman op. het juiste ogenblik een serie van 4, terwijl hij onmiddellijk daarna voor de rest zorgde en ook deze partij won. Tenslotte zegevierde h|j ook bij de driebanden en wel met het mooie gemiddelde van-één. Een succesvolle avond voor de man, die. vorige week zo gevoelige klap pen kreeg. Van Duyl had zijn -avond niet, want tegen de "zovet', zwakkere Scheffers verloor hij de librepartjj en verkeerde daarna 1 enkele keren in gevaar. Hij .won met 8 tegen 2 punten, doch dat was maar. op bet kantje af. Natuurlijk was Van Duyl zéker yan plaatsing en misschien ont brak daardoor bij hem'delprikkel om zich volkomen te concentreren. Hij moest weliswaar 375 caramboles fi bre maken tegen Scheffers maar 200, doch in zijn eerste beurten speelde hij al ver beneden zijn kunnen. Het werd later wel wat beter 'en mis-' schien zou hij het nog wel gehaald hebben, als Scheffers hem tegen het einde niet verrast had met een beurt van 45 en nu dicht bij 2ijn totaal was gekomen. Zelfs had het nog re mise kunnen worden, "doch Van Duyl maakte in 4 beurten maar 1 caram bole. Zijn kaderpartij was bepaald slecht en hij had veel beurten nodig. Zijn tegenstander had met iets meer geluk weer kunnen winnen. Van Duyl miste de laatste carambole toen Scheffers er nog T moest maken. Hij kwam tot zes en miste ook, waarop Van Duyl won. Een hard gevecht werd geleverd in de partij éenband- uit I stoten Scheffers had er 14 in 5 beur ten. doch met 6 en 5 kwam Van Duyl Van" Duyl Scheffers DRI7 Van Duyl Scheffers - Vijfentachtig regels heeft de Schiedamse afdeling van de Vrouwenbond van het N.V.V. gekregen. Het zijn geen strafregels, maar. het is de lengte maat voor de taak van de Schiedamse dames bij het knopen van het ju bileumkleed dat bij het vieren van het vijftigjarig bestaan van de vak beweging aan het N.V.V, zal worden aangeboden. Donderdagmiddag be gint de groep dames uit het westen in de woning van mevr. Brand, Gor- donstraat 31, te knopen en daama verhuist het grote handwerk. Na een tocht door de Schiedamse wijken zendt de afdeling het naar Delft, waar het werk door de Delftse N.V.V.-vrouwen wordt voortgezet gebuit. Meer dan een roman in kleur en fotografie werd het oen boeien de reportage over al die schilderach tige plaatsjes als Calni, taaarby veel aandacht aan het scheppen van de sfeer is besteed. A Ls we naar Corsica toe wille», weten we nu tcaar u?e moeten rijn: de beste koffie schen ken Emile en Francois. Ongetwijfeld vormen het boek van Van Kampen en de kleurenfoto's van Du Mée een uitstekende «n onmisbare handlei ding voor de toeristen, die een be zoek aan Corsica willen brengen. Na de pauze toonde de heer Du Mée nog eens zijn bekwaamheid met een. fraaie foto-reportage over een tocht met een kampeerwagen door d« Alpen. Aardige kinderoprtamen van het dochtertje van de fotograaf waren daarbij te zien. Het was een geslaagde avond, waarmee de organisatoren veel eer hebben ingelegd. Het boek met de vele handteke ningen maakt de tocht door het land mee. Secretaressese mevr. Wielhou- wer hoopte dat een groot aantal vrouwen hun knoopje zouden leggen 2odat in het boek vele Schiedamse namen kwamen. Daarna hebben een honderd da mes gisteravond in de grote zaal van het Volksgebouw naar een film van het reisbureau„De Vrije We reld' gekeken- Een reisleider, de heer J. H. A. Trompetter gaf voor af een.' verklaring van de doelstel lingen en het ontstaan van dit bu reau. De vakbeweging bevocht een goede vakantieregeling en de be hoefte aan een juiste besterf'ng van deze vakantie ontstond. De reisbu reaus rezen als paddestoelen uit de grond en niet alle waren even bonafide. Het NW, IvAO, VARA, Jonge Strijd en andere arbeiders organisaties sloten een. huwelijk en in dit socialistische milieu werd de spruit De Vrije Wereld geboren. De bedoeling was dc arbeiders te be- schermen en in het eigen milieu een gezonde vakantie aan te bieden. Vanaf het begin was het succes groot In principe bestaan er drie typen vakantietochten. Zeer goedko pe met gering comfort, de z.g- trek tochten naar Naluurvriendenhuizen. De gemiddelde reizen naar gemeen schappelijke tehuizen, gasthof of pension, en de duurdere met voor de pleisterplaatsen de hotels. De Vrye Wereld staat een ieder graag met raad en daad terzijde. Het is niet de bedoeling om geld te ver dienen of de mensen naar bet bui tenland te lokken. In haar strijd tegen de hoge kosten van een ver blijf in het buitenland heeft het reisbureau eigen vakantiecentra ge bouwd op enkele plaatsen in de om ringende landen. De animo voor deelname wordt steeds groter sinds 1 januari heeft het Rotterdamse bu reau 2000 vakantiegangers, inge schreven. De film, die daarna werd vertoond, is verleden jaar opgeno men. Het is een brok praktijk. De toeschouwers zagen het leven in en rond da NstuurVriêiidétihuizeh, maar ook de andere mogelijkheden van vrijetijdsbesteding. hem voor. Daarna verdrong Schef fers zijn concurrent achter zich en tenslotte werd het 28 tegen 27 voor Van Duyl. Deze won op h.et nipper tje. En toen hij ook de laatste partij won, had Van Duyl toch met han gen en wurgen 8 punten verzameld. HÜ, Köneman, Van der Plas en Van Soelen. beginnen zaterdagmid dag om half vier in Pleïnzicht de eindstrijd, die 's avonds Om 8 uur en zondagavond om S uur wordt voort gezet - De uitslagen waren: Köneman—Van der Plas LIBRE Köneman 225 225 16 53 14.06 Van der Plas 150 129 16 30 8-06 KADER Köneman 325 325 19 54 17.10 Van der Plas 200 90 19 35 4.73 EENBAND Köneman 30 30 21 5 1.428 ;Van deb. Plas 30 28 21 6 1.333 .DRIEBANDEN Köneman 20 20 20 4 1,000 Van der" Plas 20 11 20 3 0.550 Köneman won alle partijen en kreeg derh£~.„ Jtö punten. Van der Plas noteerde er geen. Scheffers—Van Duyl LIBRE Scheffers 200 200 25 45 8.00 Van Duyl 875 312 25 51 12.4S KADER Van Duyl 250 250 22 70 11.36 Scheffers 150 149 22 25 6.77 EENBAND Het bestuur van de Schiedamse vereniging voor lichamelijke opvoc- ding T.H.O.R. heeft besloten dit jaar op zaterdag 3 maart in Musis Sa crum een gymnastiekavond tc ge- 1 ven met bal na. Op de2e „soiree gymnastique" zullen de r dantes- en .herenleden staaltjes van hun kunnen tonen.De technische leiding heeft daarvoor een aantrekkelijkprogramma opge steld, waarin een ruime plaats is gegeven aan de toestellen, die voor al de laatste tijd grote opgang ma ken. zoals de brug mét -.ongelijke leggers, de lange, mat en -de' even-; wichtsbalk. Daarnaast zal-de ritmi sche groep van T.H.O-R. enkele nummers Opvoeren. Na afwerking van het gymna- stiekprogramma zal er nog ruim schoots gelegenheid bestaan tot het maken van een dansje op muziek van het balroom-orkest van Martin Frans. De bewonersgemeenschap „Lust- oord" (Kleinpolder-Öost) heeft het iniatïef genonien om een L eigen televisietoestel aante schaffen waardoor het de kinderen van de leden mogelijk wordt gezamenlijk naar de televisie te kijken .in het eigen clubhuis. Een 150-tal personeelsleden van de n.v. Machinefabriek A. Fontijne met hun dames was gisteravond bijeen in dé grote zaal van Irene, waar een aantal films werden ver toond: deels technisch, deels amu sement. De directeur van het be drijf, de heer J. J. Fontijne, sprak een kort welkomstwoord en liet de rest over aan de camera. Het technische gedeelte omvatte interessante films over de „Hydrau lica" (een specialistische" aangele-- genheid van de zaak zelf) staalbe- werking en kogellagers. Het amu sement was meer vertegenwoordigd in „Schot is te boord" (een uitste kende reportage over de visvangst.) en werd louter genoegen in „Va cantia in Tennessee" en „Parijs in kleuren", om tenslotte de vorm van een klucht aan te nemen in „Bur gemeester ïn spé". De personeels vereniging Fontijne kan terug zien. op de zoveelste geslaagde avond. Bij 6e lustrum In verband met het dertig jarig bestaan van de Schiedamse sport vereniging Houdt Braaf Stand",, onderafdeling van de federaties van de Schiedamse CJMV, zal een junior-toernooi worden, georga niseerd en wel op 2 april a.s. Ge speeld zal worden op de velden van de vereniging DHS aan de Schiedamseweg v.m. Kethel. Deelgenomen wordt door drie elftallen van elk der volgende ver- nigingen: Excelsior uit Maassluis, Oranje-Wit' uit Dordrecht. Groen wit, TOG (R>" en Unicum uit Rot terdam en natuurlijk HBSS zelf. 30 21 7 1.428 27 21 6 1.285 DEN 20 31 3 ,0.645 20 11 31 3 0.354 Van Duyl kreeg, omdat hij drie partyen won 8 punten en Scheffers de 'resterende 2 punten. De N.V.V. Bestuurdersbond Schie dam brengt een onderwerp aan de orde dat velen, vooral de vrouwen belang in 2al boezemen. Want op dinsdagavond 6 maart komt de N.V.V .-hoofdbestuurder Paul de Vries in- het Volksgebouw spreken over „Het afbetalingssysteem". De mensen die dag in dag uit hierdoorin de verleiding worden j gebracht» kunnen dan weer eens be luisteren %vat de nadelen zijn, aan dit systeem verbonden; maar ook aan de voordelen zal niet voorbijge gaan worden. Deze cursusavond be gint om 8 uur. De reisverénïging van bakkerij De Geer, die 40 leden telt en zeven maanden geleden het levenslicht aanschouwde, heeft dinsdagavond een bijzonder gezellige contactavond belegd in zaal Marijke. Als er niets tussen komt, zal de vereniging op 1 juli de eerste reis organiseren: een uitstapje naér Gelderland. Het was voorzitter N. Barto, die de avond opende en daarna het woord gaf aan het gezelschapje, dat er goed in slaagde de aanwezigen te vermaken. Conferencier W. de Kok was ook de spelleider en voer de met zijn echtgenote enkele kluch tige sketches op. De rest van het programma werd verzorgd door de dansband oJ.v. Cor van Lansber gen, de kleine accordeoniste Tiene- ke de Hartog. de even kleine, maar volumineus zingende Jantje Mulder en de Spiko's, drie jongens met oen gitaar. Het werd een gezellige, ge animeerde avond. uur en. 25 uur: .1 bruine en 1 grijze kinderwant,, Scin- ■öermuts en babysïiawl. portemoncale met inhoud, armbandje,, lipssleutel bril. Te bevragen bij de vinders:: autonummerplaat. F. Huijssoon, Koiter- damsedtjk 230a; zweep, de Konmg,- Lin- denhof. Lange Achterweg 14; boorstaaf, L. v. As Vondellaan 16; speelgoed rac ket J. Tettelaar, Mar corniest ra at 11; 1 p, 'schaatsen, v. d. Haven. Russlsche- straat lo6a, Rotterdam; l schaats; Ba- ris, Votastraat 33 a: bedrag aan. geld, B, Blom 's-Gravclandsepolder 83b; da- mesring.' P. Scheffers, -.Lorentzlaan -56b; broche (scheepsmotief) C. Hosman, Lange Haven 3; bedrag aan geld. Scho tel Stadhouderslaan 27; aktetas met .in houd, M. de Rouw. Potgieterstraat 36b; portemonnaïe met'inhoud, C. den Uijl, O. Reindersstraat 24b; kinderportomon- naie, Sjoer, L. Kieuwstraat 161; kinder- portemonnaie met inhoud, K. Roskam, Newtonstraat 30a; öamesportemonnate met inhoud W. Seeg-rso, Vlaardinger- dijk 17lb- 1 p. glacé herenhandschoe nen. S- Hoogerboord, Buitenhavenweg 6S; zwarte dames glacé handschoenen (L.)) v. d. Heiden, Prrnsensteeg 18; d. rode damesshawl, Jacobssen. Boerhave- laan 85b: witte gyyjmsehoen, - (L.) A. Koeman, Rembrandtlaan EO»; blauw kinderschoentje. Brouwer, Lorentzplein 2 c; overall, N. v. Noort. Pr. Maurjts- straat 24; gele sjaal, v. Kaagen. Maria- siraat 49; grijs gestreepte kat, J. Guijs, Potgieterstraat 32a. De teams van de Schiedamse Vol leybal Club „S.V.C." zijn in de af- gelppen week ongeslagen uit de sti'ijd gek omen- Het eerste dames-zestal speelde een saaie wedstrijd tegen het ent housiaste team van Smash. De Schie damse dames moesten met een ge lijkspel, uitslag 22 genoegen ne men. Een meevaller was, dat bet team van Concordia haar wedstrijd ver loor. Zodoende staan de S,v.C.-da- mes. niettegenstaande het povere resultaat,op de eerste plaats, met 1 punt voorsprong op Concordia. Met de uitwedstrijd tegen Concordia op 29 dezer voor de boeg, hebben de Schiedamse dames dus gelegen heid 'deze eerste plaats steviger in handen te nemen. Dames 2 wilde voor het eerste zes tal niet onderdoen-en speelde even eens met 2—2 gelijk ïn de. lastig® uitwedstrijd.D.R.L. 3, hetgeen even eens, geen- bijzondere prestatie is. Heren 1 speelde in Rotterdam een. goede er. spannende wedstrijd tegen H.V.C. Met 3—1 wisten de Schiedam se heren verdiend te winnen.- Wederom twee nodige punten, aan het totaal toegevoegd. Heren 2 kon dit niet evenaren eii moest tegen Hermandad met.. 2—2 tevreden zijn'. -. Het 'Ui ior-zestal won reglemen tair met 40, wegens niet opkomen van de tegenpartij. Het programma voor de komende dagen luidt:. 29 febr. ConcordiaSVC (dames). I; 1 maart Rammeiilaars 2—SVC 2 (da mes) 2; 1 maart: DEL 2—SVC 2 (he ren 2); 2 maart: SVC—Hou Stand (heren 1). Geen bijeenkomst van „Onder Ons" Wü vernemen dat de bijeenkomst morgenmiddag om 2 uur van de vrouwenclub ..Onder Ons" van de Algemene Bond van Ouden van Da gen.in het Blauwehuis. niet doorgaat wegens gebrek aan kolen voor de verwarming. In 'de Gemeente Bibliotheek kan men de volgende nieuwe aanwinsten verkrijgen: - Bordcwyk, F. „Bloesemtak". Een „bloesemtak',1, het embleem waar mede de architect van Marie al zijn werkstukken -signeert, is het sym bool van de hem dragende stuw kracht en Réfde zijner vrouw, wier onaantastbare karaktergrootheid evenals zy'ri succes de jaloezie van derden opwekken, doch hun ge luk niet wezenlijk aantast. Dendermonde, M. „De dagert zijn geteld". Steeds weer opnieuw ge confronteerd met de kortstondigheid van. het léven, tracht een journalist zijn „dagen" zo intens mogelijk te beleven, vechtend tegen zijn neiging om door te veel drinken, de werke lijkheid te ontvluchten. Dorp-Ypraa, J. van „Op aantrek kelijke voorwaarden''. Hoe funest het afbetalingssysteem zowel financieel als moreel voor jonge gezinnen is toont schrijver jaan irv deze christe lijk getinte roman. Norel, K- „De vrouw Alberdien". Het huwelijk, van een kapiteinsdoch ter met hun knecht ondervindt veeï moeilijkheden door dit standsver schil êri haar aangeboren- ieidersga- vén, totdat zij. leert, het commando aarv haar tnamren „De grote Loods" over te laten". Renes-Boldlngh. M. A. M. „De vier Winden". Een*, molen „De vier win den" genaamd: is de oorzaak van de strijd tussen eert vader en zoon, om dat deze met de familietraditie wil brekenen zijn vader niet opvolgen zal als' molenaar, Zandstra, E. „Dans op de oever". Wanneer door een toeval een jon geman "met een zeilboot in een een zaam moeras- komt. blijft hij hier wonen, trouwt, wordt door de vis sersbevolking, die met de ondergang bedreigd wordt, opgenomen en geeft zelfs zijn levèh opdat de vissers hun beroep in vrijheid uit kunnen oefe nen. Hertog-, A. den „En jij, Schreve- bus?" De manke leraar Schrevelius onderneemt voor het eerst eeti reis naar Venetië.om een reünie mee te maken met 5 oudleerlingen, waarna hij tot het inzicht komt dat zijn ge brek teveel zijn leven beheerst heeft en dikwijls een excuus is geweest om zich van de wereld en haar gevaren terug te trekken". Lessing, D." .„Het zingende gras". Schrijfster tekent de.menselijke ver houdingen tussen negers en blan ken, de invloed die het land op bei den uitoefent en de onwezenlijke sfeer, waarin de vrouwelijke hoofd persoon verward geraakt en haar tragisch einde vindt. Marqoand, j. p. „Het leven -"eeft niets terug". 2 dln. Het korte, zake lijke bezoek van Charles Gray aan zijn geboortestad betekent voor hem een volledig breken met het verle den. en een volkomen aanvaarden van zijn huidige leven. Gevraagd voor banketmagazjjn een Leeftijd rh 1618 jaar Aanmelden dagelijks Kethelstraat TO, Schiedam, DISTILLEERDERIJ WENNEKER vraagt met spoed Mulo-opleiding strekt tot aanbeveling. Melden persoonlijk of schriftelijk afd, personeelszaken Schie 102, Schiedam, Dagelijks van 9—12 uur. Hout, dat op de kachel te drogen was gelegd, begon te smeulen en veroorzaakte vanmorgen vroeg een sterke rookontwikkeling ïn de kel der onder de Wm. de Zwjjgerschool in de Prins Mauritsstraat. De brand weer verwijderde het hout en bluste het vuur. Er werd geen schade aan gericht. Gistermiddag brak een schoor steenbrandje uit bü de familie C. de L. in de Nieuwe Maasstraat. De brandweer verwijderde het vuur met de ramoncur. Wie heeft KLEINE WONING of VRIJE WOONRUIMTE te huur voor werkende dame? Kan goede huur betalen. Brieven no- S 464 bur. blad. J Fotografie j Voor pasfoto's naar K. vaa Vuuren, Hoogstraat 106, tel. 66720. Ia spoedgeval desge wenst la 1 uur klaar. Ten gerieve van onze 'lezers hebben wij de mogelijkheid opengesteld om onder de kleine advertenties tegen een vergoe ding van 0,25 administratie kosten, annonces op te nemen tot een maximum van 20 woor den voor verloren voorwerpen en waggèiopéii Huisdieren. D«*e advertenties kunnen uitsluitend tegen contante betaling aan ons bureau worden opgegeven. Diversen Voor alle schoen reparatie is Bata beter sa voordeliger. Spoedreparaties klaar ter wijl u wacht. Hooftstraat 111 Tel. 69602.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1