C 3 Causerie en film over t dieren -wel en -wee in Blij dorp Vier schepen raakten in moeilijkheden Dooi zet liet westen uur in donker De tafeltenmscompetitie nadert liaar einde Spoedig beslissing over bouw nieuwe Westerkerk Opp Ondernemingsraad Lij WF EEN BRIL Koeriersters 2 Interessante avond voor leden van Het Singelkwartier Tweede docle in de Doelenhof-tra gedie ..Landbouw"" geveild AGÈNDA Zweed zit Met een verlengstuk voor de kampioenen en de dames Ds. J. Nawijn nieuwe j geref. predikant I ESS IN GEVAAR VOOR DEGRADATIE 70 jaar CJMV in Schiedam Beschikbaarstelling winkelruimte Persoonlijk schaak kampioenschap van Schiedam hij Terschelling vast Uitspraken van de rechtbank Burgerlijke stand TNO-ONDERZOEK Proeftocht van ..Witmarsum" erman door bint gedood Zeelieden weigerden dienst te doen op coaster „Aktjo" Examens voor bromfietsers? Kapitein overleed op zijn schip „De Hoop" is nu in - Noorwegen KORTSLUITING IN ISOLATOREN DAMESMODES W. v, d. BURG Donderdag 1 maart 1956 De opkomst gisteravond van de leden ixtn de buurtvereniging Het Singelkicaruer (900 leden!) in het gebouw voor Christelij ke Sociale Belangen was niet groot. Als zo vaak kregen de thuisblijvers ongelijkf want (ïc /iZmaucmci verzorgd door Dier gaarde Blij dorp was zoals verwacht mocht worden bij zonder interessant. De propagandachef, de heer K. van Zwie- Tetï, hield daarbij een boeiende causerie, die een macht aan aardige gegevens bevatte over het wel en toee van de dieren in de tuin. Aan de hand van een zwart-cn- wit film voerde de heer Van Zwies ten, de aanwezigen door de Blij- dorp-tiun, waarbij lans; genoeg bij de dierenverblijven werd halt ge houden om de bewoners tn type rende situaties aan te treften, die zich leenden voor een toelichting over de gewoonten van de dieren Een goede kleurenfilm gaf een beeld van de zeldzame bloemen- en plantensoorten, die in de Victoria- Begin a-serrc gekweekt worden, en liet tevens de vele vogelsoorten en nog andore hogere diersoorten zien. Ook daarover interessante bijzonder heden. In zijn inleidende causerie ver schafte de heer Van Z u-iet en de bezoekers een kijkje echter de scher menwaarbij en passant cijfers ge spind werden, die de nodige indruk maakten, Op pupulair-wetenschappe- hjke wijze teerden ..geheimen" over flora en fauna ontsluierd. Achter de schermen Een vijftal mogelijkheden* om in het bezit van dieren te komen, wer den genoemd. Eigen fok. die dank zij het weide-systeem (dal m Bly- dorp de vooikeur heeft boven het kooien-systeem) ieder jaar vele ge boorten oplevert; do ruil met an dere dierentuinen: het vangen van dieren t Blijdorp heeft m verschei dene streken zijn eigen dieren van gers); de aankcop. die fantastische geldbedragen vraagt en tn ver band met de beschermde dieren m bepaalde landen. langs de offi ciële weg van regeringsinstanties moet gaan teen lange weg!); en de schenkingen, die vroeger veel tal rijker waren door de Indisch-gas- en die thans als ze komen vooral van de zeelieden komen. De bijzondere zorg, die de dieren in Blijdorp omringt, bleek een hoofdstuk op zichzcli. In een uiterst nauwkeurig kaartsysteem zijn alle dieren met naam en bijzonderheden 'opgenomen. De oppassers brengen rapporten uit over de toestand van de dieren, aan de hand waarvan de dierenarts zijn bezoeken regelt. De meest voorkomende oorzaak waar door dieren sterven, is het dood- voederen door het publiek. Men schrikt even bij het horen van al de dingen, fscheermesjes en schroe ven), die bezoekers in de kooien deponeren. Sprekende cijfers 650.000 "bezoekers (het afgelopen Als gevolg van de gasvergiftiging ia het Doelenhofje, waarvan we reeds maandag melding maakten.is de 76-jarige C. Gr. Ooir.s gistermid dag in de Dr. Noletstichting over leden. Hij is de tweede dode. die in, het Doelenhofjc te betreuren is. Zijn zoon overleed maandag. De panden van de melkinrichting „De Landbouw" aan de Volle vest, die 1 januari in liquidatie is gegaan, zullen op 16 en 23 maart m open bare veiling woi den gebracht door het notariskantoor J. Schaberg. De panden omvatten hot kantoor en de eigenlijke bedrijfsruimte. jaar) zorgen er voor dat tien men sen dagelijks de veger moeten han teren om de achtergebleven rom mel bij elkaar te vegen, die ver voerd wordt met drie wagens van elk zo'n anderhalve ton. Om enkele vocdings cijfers te noemen: er worden' geregeld 87 soorten voedsel bereid en jaarlijks verdwijnen door de hongerige ke len onder meer: 40 000 oude bro den 5 000 eieren. 8 800 liter melk en 33.000 kg groenten en vruchten. In de dierentuin zijn acht olifanten, die elk per dag naast andere lekkernijen 75 kg hooi verslou wen met behulp van 20 tot 25 em mers water! Vlees is in de dierentuin ook een belangrijk gerecht. Een tijger bij voorbeeld peuzelt er per dag 6 kg van op- Dat het met de stank van al dat (afgekeurde!) oude vlees m de slagerij, die de riici gaarde rijk is, met te harden is. laat zich ge makkelijk raden. Enkele aardige bijzonderheden, die het weten waard zijn, laten we hier nog in willekeurige volgorde vol gen. Wist u bijyoorbeeld dat een olifant 6 ton kan wegen en een vinvis 30 ton, dat een gorilla nog nimmer in gevangenschap is gebo ren, dat Blijdorp twee zeldzame paarden heeft, waarvan er op de gehele wereld nog maar Men (in gevangenschap) bestaan, dat de diergaarde 2000 van de GOOO be staande orchideeën bezit en dat dertig tuinlieden er voor zorgen dat het park er keurig uitziet? Geen ai/uariiim Over het algemeen zijn de dieren de koude behoorlijk doorgekomen en in feite levert de nu volgende vochtige periode veel meer gevaar op. Wat de bezoekers betreft: die zijn ook gedurende de strenge vorst met helemaal weggebleven. Minder dan 5 betalende bezoekers zijn .er met geweest. De plannen voor de bouw van 'n aquarium, dat Blijdorp node ont beert, zjjn opgehouden door de bouwstop, die is afgekomen. Jam mer voor de diergaarde, die met een dergelijke aanwinst haar hon derdjarig bestaan in '57 anders bij zonder feestelijk zou kunnen be ginnen. Al deze en dergelijke bijzonder heden en met te vergeten de films hebben de leden van Het Singel kwartier bijzonder veel genoegen verschaft. Het was voorzitter A. Teerds, die de spreker bij de aan wezigen inleidde op deze zevende contactavond in het seizoen. Op 25 maart wordt er door Het Singel- kwartier een cabaretavond gehou den en op 25 april een filmavond verzorgd door de Caltex (beide in het gebouw voor Chr. Soc. Bel.). Apothekers nachtdienst: Apotheek fa. Gouka, Hoogstraat 29. Bellen b$ ongeval: G.G. en GJ3 Tuin laan 80, telefoon 60290, Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven,' geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4,30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.k. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend ledera dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behaive donder dags en zaterdags) van 7 tot 3.30 uur Zondags gesloten Stedelijk Museum: Voorlopig geslo ten. bioscopen Passage: Alleen 2 uur: „Atilla, de gesel Gods". Monopole, 2, 7 en, 9 uur: „De koningin der veedieven". VO ORSTELLINGEN Passage: 8 uuk ANMB, propaganda- f eestavond. Irene: 8 uur: Wijk 3 NHG, voor- dracht Coos van Hoboken. Arcade: 8 Uur: Comité Kath. Schie dam. causerie. Lange Haven 70: 8 uur: KFA en In stuif, filmcursus. Afgelopen, week is er m de tafel competitie weer verwoed om de punten gespeeld, al was er maar een bescheiden programma. De meeste teams moeten nog twee oi drie wedstrijden spelen en zijn dan weer aan het eind van deze competitie toe. Over drie weken zo ongeveer zijn de teams dan weer uitgespeeld. Voor de teams die ecu kampioenschap hebben behaald krijgt de competitie nog een verlengstuk je door de promotiewedstrijden. Ds. J. Na wijn heeft het beroep. uitgebracht door de gereformeerde kerk te Schiedam, aangenomen en zal dus binnenkort als ge: ef. predi kant te Schiedam optreden Hij komt de vacature vervullen ontstaan door het werk \sn ds. J. J. v. Wape ningen naar Adelaide in Australië. Ds Na wijn n-crd in 1917 geboren, studeerde aan de Amsterdamse Vrije Universiteit <n kxeeg in 1944 Avereest als u-te standplaats In 194b verhuilde hij naar Aaltcn, waar hij sindsdien vertoefde. Ook de CBTB zorgt echter nog voor een verlengstukje. Vorig jaar heeft men daar het plan opgevat om voor de Schiedamse verenigingen na de competitie een bekercompetitie te laten verspelen. Ook hebben zij het plan een damestienkamp te organi seren. zodat ook de damesleden van de plaatselijke verenigingen eens, in het middelpunt van de belangstelling worden gezet. -* In de tweede klas leed PTTS zijn tweede nederlaag. Nu was het Esso die dc mannen van Tante Pos een. nederlaag toebracht, Onze stadge noten trokken niet een 6—4 neder laag aan het kortste eind. Hieruit blijkt weer eens dat wanneer eenmaal de kans op de bovenste plaats ver keken is en een team zich veilig voelt voor degradatie, de speeisterkte van een team daalt. De vaste wil om te winnen is dan niet meer aanwezig en de prestaties minderen. Dit be treft natuurlijk niet alleen PTTS, maar is bij veel teams 'n verschijnsel. In do derde klas staat voor Wilton een kampioenschap vlak voor de deur. Afgelopen week versloeg dit team het bezoekende SKB 1 met 91. Wilton heel't echter een nadeel; zij zal het m de komende drie wed strijden 7under Piet Boer moeten stellen Deze is m verband met werk zaamheden momenteel niet ter be schikking. Wilton krijgt echter nog zijn groot ste rivaal ia bestrndch, namelijk VBP 1. Dit team staat drie punten op Wilton achter. Wij zijn benieuwd om de invaller voor Piet Boer in staal zal zijn het team bh de komen de weristiijden de nodige punten te «even die nodig zijn om het kam pioenschap tol een feit te maken. ïn de vierde klas is ook TSF de goede vorm van ac laatste weken weer kwijt Zij wareu op bezoek bij Aveen 1 en moesten met 64 het onderspit oei ven. Kees Bik won in deze ontmoeting twee partijen. -Jan Hult7er en Daan, van Schooneveld wonnen hier ieder een partn. Ook het dubbelspel werd door TSF ver loren. De urHlagpn van de afgelopen, week zijn: tweede klas: Americano 1 NO AD 3 4—6: NO AD 3Feycnoord 2 8—2; NO AD 2Germ mal 2 7-—3. Derde Klas- Heady 2—Kavcka 2 3—2; Stawero 3—Ready 3 19; Ta va 2 Wilton 2 3-7. Vierde klas: NO AD 5 VTR 2 10—0; NO AD 4—RET 3 10—0; NO AD 6D&L 2 6—4: Tava 3— PTTS 2 1—9; Zuid 1—Ready 5 5—5; Ready 4—USV 8 10—0. Vijfde klas: NOAD 8Feyenoord 6 10—-0; Wilton 3Xerxes 10 10—0; RN 2—Wilton 4 7—3; GMMTC 6—NOAD 7 5—5; NOAD 7—Diveko 3 10—0; PTTS 3— HE 1 7—3: Het programma voor^de- volgende week 'luidt als volgt: perste klas 10 i maart: Ready 1Feyenoord Lïaan- 1 vang half acht in de Bëurs, 5 Sflaart Van Hessen 1NOAD 1. Tweede klas, 5 maart PTTS 1Lafamo 1 aaitvang half acht, schuilkelder PTT ingang Plein Eendracht. Derde klas. 8 maart Wilton 1—VBP 1 aanvang achtuur, kantine werf Wilton Feijeaoord Vlaardingerdijk, Vierde klas, 5 maart Tediro 2—TSF 1. Van de lagere teams.kunnen vol gende week al enige" kampioenen verwacht worden. Bij de lagere teams van de plaatselijke verenigingen zijn er namelijk enige die zeer goede kansen hebben. Deze kunnen volgen de week al de titel in hun bezit hebben. Wij zijn benieuwd hoeveel teams van de tien kampioenskandi daten het zullen halen. Het resultaat, dat de Schiedamse schaakvereniging ESS met haar eer ste tiental boekte tegen Rotterdam^ 4, was een nederlaag. Voorlopige uit slag 3—6 en een hangpartij, die ver moedelijk voor ESS verloren zal gaan. Deze nederlaag heeft het eer ste tiental aan de rand van degrada tie gebracht. Echter dient nog afge wacht te worden wat de prestaties zullen zijn van de overige in de zelfde groep spelende tientallen. Mogelijk zullen de bordpunten de doorslag moeten .geven. De persoonlijke uitslagen waren: ESS 1—Rotterdam 4: Reitsma—v. d. Heuvel 03; v. EdenOnder de Lin de afgebr.; Den UijlKoelhof Vb Vs; Geurtsenv. d. Kooy 10; Groen sr.Kornman 0—1: v. d. Vel deBoerman. V4Vb; Penning—v. Uden V<Vb; v. EttenGaemers 0 1; Groen jr.—Tiekstra v.Vb: Malkus Everts 01. Van het tweede tiental valt niet veel anders te zeggen. De uitgestel de thuiswedstrijd tegen Nessemaker 2 uit Gouda werd ëen 4—6 neder laag. Ook voor dit tiental waart het degradatiespook rond. Ook hier dient afgewacht te worden hoe de andere tientallen zich gehouden heb ben. De persoonlijke resultaten wa ren: ESS 2Messemaker 2: Brouwer Boswinkel xk\ Immerzeel— Woerlee 01; DonkhorstJager 0 1; Groen jr.Woudenberg 0I; KosterNaerebout 01; Ahrens—-De Jong 10; Hersbach—Hekfcer 01; v. Grootvsldv. d. Horst 10; Mal kusKulik Vs; v. EttenO om ens 1—0. Voor dc winter wedstrijd werd nog gespeeld: Voogtv. Dalen 01; Tim mer sHarteveld 10; De Boer—v. Dalen 01; Smit0v. Leerdam 10; v. GrootveldImmerzeel 10. Percentagewedstrijd: Harteveld Timmers 01; MarbusSiagmolen 0—1. In de komende weken zal de be slissing vallen of de nieuwe Wester kerk van de Ned- horv. gemeente in Nieuwland spoedig zal worden gebouwd, of dat de kerkbouw naar een verdere datum moei woideri verschoven Zo lezen we in het ver slag over de laatstgehouden verga dering van de cenüdle kerkeraad, dat m de fhervotmde) .Zondags bode" js opgenomen Dit is afhan kelijk van de vraag of dn diaconie de gevraagde lening van 100000 ter beschikking kan stellen. Over deze lening is reeds het een en ander gezegd Toen cm plannen voor de bouw ven dc nieuwe Wes terkerk vastere voimen kiei.cn. heeft de diaconie aan de keikvoog dij een lening van ƒ100 000 aange boden op gunstige voorwaarden Do kerkvoogdij heeft toen de architec ten opdrachten gegeven om de plan nen uit te welker, opdat zo spoedig mogelijk met dc bouw kon worden begonnen. Groot was de teleurstelling, deze lening door de pron diaconale niet werd goed .ui Er Zijn toen andeie plannen komen om toch aan de nodig* fi nancien voor dc kerkbouw te ko men, oa het uitgeven van obhgu- tlen onder dc leden. De kerkvoogdij, die reeds f 100 000 beschikbaar «telt voor de bouw plannen. kan niet meer tourneren. De Schiedamse C.J M.V., heeft ge durende 70 jaren onder de jeugd van Schiedam haar werk mogen doen. Het Federatie-bestuur zal dit ju bileum op gepaste wijze vieren. Donderdag. 8 maart zal er van 8 15 tot 9 30 uur in zaal I van ge bouw „Irene" een. receptie worden gehouden, terwijl er drie feestavon den zullen worden gehouden, n.l. op maandag 12 maart voor de leden van de jongemannenafdelingen en belangstellenden cn genodigden. Er zullen voor de twee laatste avonden ook toegangsbewijzen ver kocht worden. Indien er belang stellenden zyn die het 70-jarig be staan willen herdenken en vieren, is het echter wel zaak zich spoedig van de nodige bewijzen te voorzien. Telefonisch kan men zich in ver binding stellen met de federatie- secretaris. tel. 66475. tomi 'tcir.Ie <m.=r gezien het icit dat er j-traks nog een kerk moet v, orden gebouwd, ter ver- j vanning van dc Vredeskcrk. Wordt er spoedig een lening ge- j sloten, dan kun ook snel tot bon- j wen worden overgegaan. Wel zal i deze lening er ecu onder gunstige voorwaarden moeten zijn f zoals die 1 van de diacpme) omdat anders _de keikvoogdij niet voor de aflossing 1 kan zorgdragen. f t Onlangs is er echter een vciT3"C- ring geweest met de provinciale diaconale commissie cn de provinci ale kerkvoogd «raad. waarbij de af- wiizing van dc lening ter sprake is gebracht Dc renen hiervan ws« ge veest dat de piov. diaconale coin- i missie van mening was dat de dia conie in Schiedam nog veel te doen I had. Oa, staat op het progjomma om, samen met Kethel. een bejaar- denhuis te bouwen. Nu lange bespreking was het re sultaat toch van die aatd dat de prov diaconale raad niet meer ge kant was tegen een lening. Men wilde alleen een advies geven over de grootte van hol bedrag. 1 En dan *,ïil het er om gaan, of I de diaconie dit inwilligt. Zo ja. dan i is de kans gioot dat binnen korte 'tijd begonnen kan worden met de bouw van de nieuwe Wc sterker k. gelegen op de hoek van de Troel- l str«ilaan en cte Burg. Hunnertage J oreteumn. i GEMEENTE tsjjalSCHIEOAIfr (^OFFICIEEL NIEUWS^ Ten kantore van de Gemeentelijke Wonmgdienst, Lange Haven 145, zun tot 7 maart as. inlichtingen verkrijg baar omtrent het ter beschikking stellen van winkelruimte in Nieuw land (Dr. WibautpJein), alsook ter zake van bij dc woongebouwen aan de Vl&ardmgerdijk uit te geven, dag wmkcls of winkel woningen. De wedstrijden om het persoonlijk schaakkampioenschap van Schie dam, worden georganiseerd door de gezamenlijke Schiedamse schaak verenigingen. Hieraan kunnen deelnemen de le den van deze verenigingen alsmede in Schiedam woonachtige leden van niet Schiedamse verenigingen en te vens alle schakers uit Schiedam die niet bij een schaakvereniging zijn aangesloten. De wedstrijden die op vrijdagen worden gespeeld, zullen aanvangen op 6 april a.s. des avonds om half acht (19.30) uur in de kantine van de N.V. Werf Gusto. Maasdijk 5, alhier. De duur der wedstrijden is 9 we ken. Er zal worden gespeeld in Hoofd-, le-. 2e-, en 3e klasse. Aanmeldingen moeten geschieden vóór 23 maart, door storting van f 1.50 op Giro nr, 593177 ten name van de heer H. P. G. Sonnemans te Schiedam, onder vermelding van speeisterkte en van welke vereni ging men eventueel lid is. ROTTERDAM. In nog geen 24 uur tijds zijn niet minder dan vier schepen, waarvan drie Nederlandse, in moeilijkheden gekomen. Het ergst is de Zweed „Ecuador" er aan toe. Deze is gisterochtend om ongeveer half elf op de westergronden b(j Ter schelling vastgelopen. De reddingboot „Brandaris" haalde acht passagiers cn. de stewardess van boord, omdat de kapitein de toestand van zijn schip niet zonder gevaar achtte. In de loop van de dag ver slechterde de situatie nog doordat de westerstorm de „Ecuador" steeds verder op de zandbank dreef. De sleepboten „Holland" en „Zuidzee" hebben de gehele avond tevergeefs getracht het schip vlot te trekken. Omstreeks middernacht moesten zij losgooien. Zij bleven echter in de nabijheid. Naar schatting zijn er 40 man aan boord. Het Nederlandse kustvaartuig „Al pha" van 380 ton liep gistermiddag met flinke averij de haven van Vlis- singen binnen. De „Alpha" was aan gevaren bij Bath, waar het schip voor anker lag door de 7176 ton me tende Fanamees „Atlantic Seaman". Wegens het binnensmokkelen van 400.000 sigaretten heeft de Rotter damse rechtbank vanmorgen vier bemanningsleden van een Neder lands motorschip veroordeeld. Zij brachten de sigaretten verstopt in een tank naar Nederland. Wat zij in Rotterdam niet verkochten, deden zij in Zuid-Amerika van de hand. Hun „handelsvoorraad" bedroeg een miljoen sigaretten. De vonnissen luidden; de 58-jarige oud-wachtmeester J. Z., vier maan den (tien maanden, waarvan vier voorwaardelijk), de 46-jarige boots man J. A. B. vier maanden waar van twee voorwaardelijk <zes maan den waarvan, twee voorwaardelijk), de 44-jarige kabelgast A. B. con form de eis tot 100 gulden boete of twintig dagen hechtenis, de 49- jarige olieman J. M. I. een maand (drie maanden) en de 31-jarige ha venarbeider W. S.. die een deel van de sigaretten had gekocht, vijf maan den met aftrek, waarvan twee voor waardelijk (vier maanden met af trek). Geboren: Johannes E, J. M., z. v. M, J. E. Odijk en Th. W. Hoekstra; Adriaan. z. v. «T. Rosrnan en C, Plai- rier; Comelis M. L. P.. z. v. L. F. J. R. Bracco Gartner en G. A. van Went. Overleden: Y. J". A. Zorgdrager, 2 jaar; M. HL v. d. Hout. 80 jaar, wed. van W. M. Pranger; H. Tb, W. Ooms, 32 jazr. ROTTERDAM De stichting Toegepast Natuur wetenschappelijk Onderzoek (TJN.O.) heeft de wens te kennen gegeven in het gemeentelijk tehuis voor ouden van dagen, een wetenschappelijk on derzoek te doen verrichten, op het gebied van de geneeskundige zorg voor bejaarden. Met de leiding van dit onderzoek, dat zich over een periode van vier j jaar zou moeten uitstrekken, zal wor, j den belast de heer S. Braadbaart, huisarts hier ter stede, reeds aan de gemeentelijke geneeskundige cn ge- i zondheidsdhenst verbonden voor me- dïschc verzorging van dc bejaarden in het tehuis voor ouden van dagen. Het motorvracht- en passagiersschip „Witmarsum", 10.000 ton draagvermo gen, dat gebouwd is bij de werf J. Smit Czn. N.V. te Alblasserdam voor rekening van de N,V, Stoomvaart- Maatschappij „Oostzee", heeft van daag zijn proefvaart gehouden op de Noordzee. De hoofdafmetingen van het schip, dat in de lijndienst komt op de ha vens in de Golf van Mexico en de Zuidatlantische kust van de V.S., zijn: lengte over alles 147,40 meter, breedte 18.80 meter, holte 12.20 meter. Het schip heeft vijf laadruimen en een beperkte accommodatie voor vrles ruimte. Alle verblijven worden ver warmd door een thermo-ventilatie. De .Witmarsum' wordt voortbewo gen door een dieselmotor van het type ,Nedcrland'-MAN, die een capa citeit heeft van 5400 pk en het schip een snelheid kan geven van 15,2 kno pen. Op een bouwweek aan dc William Boothlaan werd vanmorgen de 34- jarige opperman L„ de Vroedt uit de Rijsoorristraat door een vallende ijzeren bint aan het hoofd getroffen. Op weg naar het Coolsïngelzieken- huis is het slachtoffer aan de beko men verwondingen overleden. 1 Het grootste bedrijf van Schiedam, de Dok- en Werf Mij.Wilton- Fijenoord hcefl thans ook een On dernam ngs-raad "Mandag j.l. heb ben de bijna 7.09U werknemers hun vertegenwoordigers in deze raad verkozen, met dien verstande dat in de afdelingen waar maar één kandidaat was gesteld, er geen „verkiezingsstrijd" plaats had en de kandidaten by k and idaatstei ling verkozen werden. Deze raad bestaat uit vijfentwin tig leden verlegenu ooi digende ver schillende aldeimgen van dit gioot- 1 ste scheepsbouwbedrijf van Neder- j land. Het hogere personeel wordt vertegenwoordigd door een lid en I de beambten door vier leden, de resterende zetels worden bezet door i het personeel op de werven, dok- ken en fabrieken, i Van de gekozen leden komen er vijftien uit de gelederen van het N.V.V.. drie van de KA.B. en twee van de CJN.V. Voorts zijn ®r vier gekozen uit de z.g. „vrije lijst", die samengesteld is uit de ongeorgani seerden en de ieden van de (com munis tische E.V.C.) en een van het hogere personcei. Vonnis: drie weken De politierechter «i Groningen heeft gisteren drie bem. nningsleden van de 199-ton metende kustvaarder „Aktjo" wegens dienstweigering ieder veroordeeld tot drie weken gevangenisstraf. Tegen als was acht weken geëist, slechts de 25-jarige J. W. uit Groningen, destijds machi nist, was ter zitting verschenen. De andere iwee verdachten, waren, de bestman W. B. uit Enschede en de matroos D. F. van. der B. uit Farm sum. Het drietal had eind april 1954 geweigerd te Goole in Engeland dienst te doen aan boord van de „Aktjo". De lichtmatroos was met een blindedarmontsteking in het ziekenhuis opgenomen en de drie leden achtten nu het schip niet meer voldoende bemand. Er werd con tact opgenomen met de Centrale van Klein Vaartpersoneel, die in een telegrafisch antwoord adviseerde dienst te doen. Het drietal deed dit echter niet, hetgeen de rederij een schade van ongeveer 1000 oplever de, Pas na drie dagen slaagde de ka pitein erin een Engelsman aan te monsteren, warna het schip, met ook het dienst weigerend drietal aan boord. Goole verliet om via Delfzijl naar Noorwegen te varen. In Delfzijl werden, de dienstweigeraars van boord gezet, keerde de Engelsman op kosten van de rederij naar zijn land terug en werd de „Aktjo" van een nieuwe bemanning voorzien. Op venoek zowel van de Gronin ger Redersvereniging als van de Centrale Klem Vaartpersoneel is deze zaak bij het gerecht aanhangig gemaakt, omdat men van mening was dat de goede naam en reputatie van de Groninger kustvaart door voprvallen als deze ?nu kunnen wor den geschaad. De officier van justi tie laakte de houding van de drie verdachten. Dc2e kon met geringe schade aan de boeg de reis voortzetten. De 400 ton. metende Nederlandse kustvaarder „Rigel" uit Delfzijl, die met qen lading aardappelen op weg was van Belfast naar Plymouth, kreeg moeilijkheden in de Ierse Zee. Nadat de „Henry Denny" uit Delf zijl tevergeefs had getracht het-schip naar Swansea te slepen, verscheen het Britse vliegdekschip „Bulwark". Deze kolos nam de „Rigel" op sleep touw en gaf 't kustvaartuig later over aan een sleepboot. Daar het aantal bromfietsers in Rotterdam steeds toeneemt op het ogenblik zijn er 28442 heeft de Vereniging voor Veilig Verkeer be de verkeerspolitie, bromfietsers, die hier iels voor voelen, een examen af te nemen, om op deze wijze hun rijvaardigheid te testen. Op het ogenblik wordt contact opgenomen met bromfietsenclubs en individuele bromfietsrijders om na te gaan, hoe zij tegenover deze idee staan. Wanneer er voldoende aanmeldin gen komen, ligt het in de bedoeling eerst instructieavonden aan brom fietsrijders te geven opdat zij goed voorbereid aan het examen dat uit een praktisch en theoretisch deel bestaat kunnen deelnemen. De 55-jarige Britse kapitein B. Rivet* uit Aberdeen is gistermorgen aan boord van zijn schip, het Britse s.s. Glenbank, dat in de Maashaven ligt, plotseling overleden. Het hospütaalkerkschip „De Hoop" heeft geseind, dat het, thans dc ha ven van de Noorse stad Bergen is binnengelopen om een bezoek te brengen aan de Noorse vissersvloot. De directeur-generaal voor de vis serij in 'Noorwegen, de heer Klaus b'unnanaa, en enkele Noorse auto riteiten nam.en daarbij deel aan een conferentie aan boord van 't schip. Er werd gesproken over een nau were internationale samenwerking met hot döcL alle 'pogingen om de vissers op 'de Noordzee te helpen te coördineren. „De Hoop" zal morgen de terug reis aanvaarden naar de Hollandse vissersvloot op zee. Op 8 maart wordt het schip in Scheverringen verwacht. VOOR DE JEUGD: Ver keersspeeltiiinen met, autopeds De Vereniging voor Veilig Ver keer heeft plannen om ïn samen werking met de politie in Rotter dam-noord en -zuid verkeersspeel- tninen op te richten. Zaterdag a.s. zal- de heer F. H. A. G.'eive, inspecteur van de ver keerspolitie en secretaris van de Vereniging voor Veilig Verkeer, op een vergadering van de Nederland se Unie van Speeltuinverenigingen, die wordt gehouden in de Blauwe zaal, dit plan toelichten. ,De opzet is om de Rotterdamse jeugd spelenderwijze de regels van het verkeer bij te brengen. Men wil dit doen door middel van auto peds en verkeersborden. Voor het semi-artsexamen ï>Jj de Stichting Klinisch Hoger Onderwijs is geslaagd de heer J J. van Horssen te Rotterdam Voor het artsexamen slaag den de heren J H. Kajuiter. en. N, G. M. Masson, beiden te Rotterdam. Aan de Technische Hogeschool te Delft is geslaagd voor het kandidaats examen natuurkundig ingenieur de heer S Middel hoek te Rotterdam, voor het ingenieursexamen natuurkundig ingenieur de heer W. Versnel te Rot terdam. De dooi heeft gisteravond om streeks half acht vele bewoners van het westelijk stadsdeel in het don ker gezet. De snelle overgang van strenge kou naar vochtige warmte veroorzaakte condensatie op een aantal isolatoren van het G.E.B. en daardoor kortsluiting. De storing duurde ongeveer een uur. Om vijf minuten voor half acht kwamen de woningen en de straat verlichting van de Adrianastraat. Adrianadwarsstraat, Bajonetstraat, Kogelvangerstraat en 's-Gravendyk- wal zonder stroom te zitten. De storing, veroorzaakt door kort sluiting in een verdeelkast van het GE.B.' aan de Adrianadwarsstraat, duurde tot half negen. De kortsluiting had een abnormaal spanningsverloop in andere delen van de stad tengevolge. Daardoor ontstaan een kettingreactie, die nog werd versterkt doordat ook elders de isolatoren last van condensatie hadden. De volgende slachtoffers waren transformatorhuisjes aan de Essen- burgsingel en de Davidsstraat. Tien minuten nadat duisternis over de omgeving van de 's-Gravendykwal was gevallen, kwam oko het stads deel tussen Essen burgsingel, Ael- brechtskade, Nieuwe Binnenweg, 's-Gra vendij kwal, Middellandstraat en Heeraraadssingel in het donker te zitten. Hier durde .dq, storing eveneens tot half negen. Later, om half tien. her haalden zich de moeilijkheden, die toen echter .maar tidn minuten duur- den. "Tv#,* Ook elders in de stad merkte men dat er iets niet in orde was. door een herhaald flikkeren van het licht. SCHIEDAM Tot onze grote droefheid nam. na een langdurig smartelijk lijden. God uit ons midden weg. onze geliefde zuster, behuwd zuster en tante, mejuf frouw CORNELIA BITTER in de ouderdom van 70 j Uit aller naam: J. B. BITTER Schiedam, 28 febr. 1956, Viiiastraat 11. De teraardebestelling zal plaats hebben op de al gemene begraafplaats te Schiedam, zaterdag 3 maart a.s. Vertrek van het woonhuis v.m. 10.15 uur. D. DE BRUIN Oranjestraat 9 Schiedam Tel, 66431 Japonnen - denx-pièces- blouses rokken, enz. tot in grote maten. SEIZOEN 1956 L. Kerkslr. 19, Schiedam Tel. 66135 Te koop aongeb. Bankstel blank 47a.-—, iets mooist, iets aparts en piet duur. Bij Plate, tegenover stadhuis, Schiedam." Te burur acngeb. Net degelijk kosthuis aange boden. Brieven onder no S-461 bureau van dit blad. Personeel gevr. Gevraagd aankomende naai sters voor ons damesatelier N.V. Kledingmagazijn vh Gebr. Bervoets. Broersvest 59, Schiedam, Fotografie Koop nu Filmstroken. Wij hebben een grote sortering 0.3. Sjors, Tom Mix, Tarzan, Roy Rogers, Donald Duck. K. van Vuuren. Hoogstr. 106 tel ef odd 66720 Diversen Door onze horofriteuse het snelste en modernste bak- apparaat, bent u binnen 2 minuten geholpen en heeft u een dubbel portie patat voor 25 cent. De speciaal zaak van Schiedam. L. Boer, Vlaardingerstraat 10, Telef. 67045. Heeft u onze gebakken vis al eens geprobeerd. Het kan niet beter en goedkoper dsn bij de speciaalzaak van Schiedam, L, Boer, Vlaar dingerstraat 10. Tel. 67045. Wilt u zlch~"lf tractoren, proef dan eens onze warme- worst en ballen gehakt. De speciaalzaak van Schiedam, L. Boer, Vlaardingerstraat 10. TeL 67045. Voor de fijnproevers zijn onze nierbroodjes een delica tesse, Probeert u ze eens. TI komt er beslist op terug. De speciaalzaak van Schiedam. L. Boer, Vlaardingerstr. 10- Tel. B7045. Zo vind u ze nergens, onze vleescroquetten. De speciaal zaak van Schiedam. L. Boer, Vlaardingerstr. 10. Tel, 67045. Voor patates frites zeer fyn van smaak, door onze horo friteuse het snelste en mo dernste bakapparaat. L. Boer het aangewezen adres. Verkrijgbaar van des mor gens 9.39 tot des avonds 12 uur. Vlaardingerstraat 10. Tel. 67045- G. H. Mast, Groenelaan 65, telef. 67708. Uw adres voor vensterglas op maat en in gezet. Grondverf, stopverf, plamuur, terpentijn, lynolie, siccatief. koudwaterverf. zeemleder en sponzen. Alle was- en zeepartikclen. bleek- water. ammoniak, zoutzuur, lodaline. wasbenzine. Voor bromfietsberijders: benzine 55 cent per liter. Welkomstliedjes 3 ct; mir litons 10 ct; feestmutsen 10 ct; serpentine 30 ct por rol. 1001 Bazar, Broersveld 45, telefoon 66015, Inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen. Scherpe prijzen en toch 2 jaar garantie. G. van Loe- nen. Dam 41—43 tel B8192, «hmvmnm- Vl^ordinge^ 'straat 6.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1