De bewakingsdienst beeft alleen „kerels" n< VERANTWOORDELIJKE EN VEELOMVA Tl EMU. TAAK Kunstavond met muziek en voordrachten Wat propaganda en veel feest bij de A.NM.B. Werkcoritrole met mysterieus tasje Voor wijk 3 van de N.H.G. Gaaf spel van mevr. Langejan Gouden en zilveren ere-insignes voor negenentwintig leden W 1.1.1 De bevolking in januari Burgerlijke stand Wie heeft iets verloren AGENDA Van der Lee of Schaap Radio Blanken heropende '~j Kóu; geen griep in Rotterdam; Begrafenis van de 1 gasslaclitoffers ,,FLEVO" k. Ratten gaan strijken meïvogèlvoer Vrijdag 2 maart 1956 ALS je nu voor geen enkel vak geschikt bent, of je bent een oud aftands mannetje, weldan kun je nog altijd bewaker worden". Zo ongeveer denkt men over het beroep van nachtwaker. Niets is echter minder waar. Welk een verant woordelijke en veelomvattende (en soms zelfs gevaarlijke) taak de bewaker heeft, hebben we geleerd bij een bezoek aan de Schiedamse Bewakingsdienst, waar we enkele nachtwakers op de voet gevolgd hebben. Het veertigjarig bestaan van deze enige bewakingsdienst in Schiedam lcèk ons een goede aan leiding om het antwoord te zoeken op de vraag: Wat is en wat doet de bewakingsdienst nu precies? In een volgend artikel zullen wé enkele voorvallen uit de praktijk van de bewakers onder de loep tc nemen, die duidelijk maken, dat het bewaken van andermans goed nu niet bepaald werk voor oude man netjes is! HET WAS IN 1916. dat de heer P. de Bruin Sr. (voormalig wethou der van Onderwijs in Schiedam) op het idee kwam om in Schiedam een bewakingsdienst op te richten. In die tijd was het politiekorps nog niet zo 'groot als thans: reden genoeg om te veronderstellen, dat een goed par ticulier bewakingssysteem in Schie dam op zijn plaats zou zijn. Het ini tiatief van de heer De Bruin Sr. be tekende de oprichting van de Eerste Schiedamse Bewakinesdienst. Eén van de eerste opdrachten aan de be- wakers van deze dienst was dc be waking van de toentertijd in het ge bouw Musis Sacrum geïr.rerncerde Polen, EISEN DES TIJDS Spoedig begon dc bewakings dienst zich echter in zijn eigenlijke betekenis te doer, gelden. De (vaste) postbcwaking bij fabrieken en bouwterreinen begon zijn rol te spe len en' daarnaast nam dc wijkbewo- king. waarbij de bewakers hun ron de nwken langs de panden van „abonnees", steeds meer in omvang toe. In de loop der jaren moest dé instcllihft; zich steeds weer opnieuw aan de eisen des tijds aanpassen; eisen, die een aanmerkelijke uitbrei ding van dc controlewerkzaamheden van de bewfkers betekenden. De leemte tussen de post- en wijkcon- trole, werd gevuld met de zoge naamde „ketting"- cn binncncon- trole. (Advertentie IMJ VERKOOP jubileum-aanbiedingen, bij zondere aanbiedingen die wij normaal zelden kunnen brengenfj',,.. aanbiedingen, waarmee wij onze Vaste klanten willen bewijzen', hoe zij in. die jaren meegewerkt hebben ons door hun aan kopen een inkoopmogelijk- heid te scheppen, waardoor zij nu kunnen kopen voor prijzen, die anders onmoge lijk zouden zijn, Want mogen wij dit'zeggen van deze aanbieding van de nieuwste plastic visitetassen in een zeer geslaagd model, maar voor een 'prijs waar wij niets meer aan toe te voegen hebben? Moderne visitetassen, vlotte, modellen, strak van. lijn.-jn de nieuwe kleuren (ook wit),, kunt U nu kopen als een speciale Jubileum aanbieding Voor nog géért twee gulden! Zaterdagmorgen om 9 uur -beglnï.de verkoop van 'déze- visitetassen in zwart, kersrood, /v en wit, voor WlHKCLCENTRUM BIKNEHWEB.Tal. 29180 j OVEN STOKEN! i (iNDER de strakke leiding van de huidige „baas", de heer P. j de Bruin jr., heeft de bewakings- i dienst zich ontwikkelt tot een tn- j stelling, die naast het gebruikelijke bewakingswèrk op allerlei gebied service verleendEen bewaker kan opdracht krijgen iemand te wekken,, hij kan een oven in een bafekery moeten opstoken, enz. enz- Daar naast zijn er soms nog kleine op drachtenj die-slechts voor één keer gelden en die naast de vele an dere dingen waarmee hij rekening heeft te Houden zijn luerfc niet ge- makkelijk maken, vaak moet hij nog .eens! op zijn route terugkeren, omdat bijvoorbeeld can controle bij een café voor sluitingstijd geen en kele. zin heeft. UITERSTE NAUWKEURIGHEID is geboden, want verzuim kan in j bepaalde gevallen zeer ernstige ge- j volgen hebben. Tenslotte is -del nachtwaker b ij de weg om het verzuim van een fabrieks- of huis eigenaar te herstellen, om onraad te signalerenen het risico van brand en inbraak tot een mini mum, te beperken. De ena abonné wil, dat de be waker hem bij de geringste onregel matigheid wekt, de .ander staat op zijn nachtrust'en vindt dat de be wakingsdienst .alles zelf maai* moet opknappen. Uit deze laatste instel ling kunnen allerlei karweitjes voor de bewaker voortkomen, Van pand tot pand kan zijn op dracht verschillen: hij heeft met al- les rekening te houden. Wijkbewa-1 king, bewaking van een bouwwerk i ïn uitvoering, scbeepsbewaktng j De bekende plaatjes „Bewaklngs- i dienst" wijzen de bewaker waar hü j moet zijn. Maar wie vertelt hem wat hy onder bepaalde omstandig- I heden moet doen? TenBlotté is h.y j helemaal alleen In de nacht.. I helemaal alleen i TiE nachtwaker heeft een instruc- ■-L/ tieboekje met 77 artikelen in zijn zak, maar dat alleen is niet vol doende. Bepaalde omstandigheden kunnen hrm dwingen volkomen op eigen initiatief een beslissing te ne men. Is hij niet goed op zijn taak voorbereid, dan loopt het onherroe pelijk mis. Helemaal alleen in het donker moet hij zo nodig handelend kunnen optreden. ilemaal alleen in ijskoude nacht met bijna 20 graden vorst, of midden in een sneeuw storm. of, als de regen uit de nachte lijke hemel stroomt, is hij op zich zelf aangewezen, moet hij weten wat te doen. Wat. als oen inbreker niet buit beladen een huis verlaat; wat, als ergens brand ontstaat? ALLE NACHTWAKERS hebben sleutels van de politlemelders in hun zakzodat ze zich bij onraad eventueel met het bureau in ver binding kunnen stellen. In de loop der jaren is langs deze wég een uitstekende samenwerking met de poiitie ontstaan, die buitengewoon yruchtbaar is voor beide pariijen en steeds ten goede komt van hen, die rustig in hun bedden liggen te dromen. MYSTERIEUS TASJE KT ET is begrijpelijk, dat al dit A werk centraal uitstekend geor ganiseerd moet zijn met een effi ciënte taak- en wijkindeling. Alle draden komen samen in het bureau aan de Korte Singctkaart. Daar hangt de plattegrond van Schiedam, waarop alles in de stad, waarmee de bewaking te maken heeft, nauwkeu rig is aangegeven. Daar zit de tech nische dienst. die er een uiterst nauwkeurig controlesysteem op na houdt. Een leemte in de ronden, die de bewakers afleggen, mag niet voorkomen, want daarmee dreigt het nut van al die bewakingweg te vallen. Alles bij deze werkindeling moet onomstotelijk vast staan en zo nodig te controleren zijn. Menselijke vergissingen en men selijke zwakheden mogen en kunnen geen ról va.» ook maar enige be tekenis spelen. Daarom ziet men de bewakers in hun bekende blauwe uniformen met pet en korte Ieren jekker, allüd rijden met een myste rieus rond leven tasje aan hun stuur, dat wonderlijk zwaar weegt. Daarin is een kostbaar apparaat geborgen, een z,g. zelf-actagraverende con troleklok, die alle bexvegingen van de bewaker van uur tot uur ert van plaats tot plaats de snelheid van voortbewegen incluis nauwkeurig registreert. EEN VERLENGSTUK _in zekere zin van deze „fietsklok" is de sleu tel, die op bepaalde plaatsen in het uurwerk van de ijzeren controle kastjes moet worden gestoken, - wat een soort stempel veroorzaakt, dat voor de insiders aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Iedere wijk heeft maximaal 12 van deze verschillende „sleuteloperaties", die met vaste tussentijden moeten wor den. verricht. Op deze wijze ontstaat eT welhaast een volmaakt controle systeem, dat alle afwijkingen van de normale gang van zaken achterhaalt. En mocht er nog een abpapee zijn, die dit alles nog niet voldoende vindt, dan kan er nog ..altijd een stationaire controleklok in zijn deUir worden aangebracht, die. hem per soonlijk van de doelmatigheid van de bewaking kan overtuigen, Op een zware opleggerdie de smalle Herenstraat geheel vulde, is gister middag deze zware dubbele autobandenpérs van 25 ton geladen die be stemd is voor de bandenfabriek. VrecZestein in Enschede. De pers werd vervaardigd in de iverkplaatsen van de machinefabriek A:. Fontijne, die overigens meerdere van deze zware persen heéjt vervaardigd, 'in deze machine wo*"1 en geheel automatisch de grote truck-banden vervaardigd, Met één druk, op een knop kan men het grondpraduct alle' fasen van de fabricatie, vulcanisering en het persen van het profiel laten doorlopen. De sluitdruk van de pers is 360 toni Aan mevr. Harmina Langejan- Leemburg komt de eer toe dat de kunstavond van de wijkgemeente 3 van de hervormde gemeente donder- dagavond in Irene een bijzondere gebeurtenis is geworden. Haar reci tal met .werken van Beethoven en Schubert werd een gloedvolle ver tolking, Vooral de Sonate opus 2 no. 1 werd een gave uitvoering, waarbij het adagio minder was dan het menuetto-allegretto en het met esprit gespeelde prestissimo. Deze sonate, van Ludwig van Beethoven was het hoogtepunt van de avond. Iets van haar liefde voor deze mu ziek, wist de begaafde pianiste op haar gehoor .over te dragen. Het be kendere Impromptu in as majeur opus 90 nö. 4 moet direct hierna worden genoemd. Virtuoos en met vuur klaterde deze blijmoedige me lodie door de zaal. Samen met de violist Piet 't Hart jr bracht ZÜ nog de Sonatine opus 100 no. 1 van Antonin Dvorak en de Sonate no. 9 van J. B. Senallie. Het laatste werkje, uit 1716, -toont enige verwantschap met balletmuziek en vooral in het derde en vierde deel kwam het duo tót opmerkelijk sa menspel. Na een mat en voor de viool moeilijk begin kwam bij de Sarabanda, in 't adagio, de harmonie en het allegretto werd een fonke lend slot. Kwalitatief zijn deze part ners evenwel te ongelijkwaardig. Het solospel van mevr. Langejan had daardoor niets gedwongens en meer overtuigingskracht, Be voordrachtskunstenaar Coos van Hoboken had voor de2e avond twee schetsen op het programma waarin de lijdensweg van de mens, zijn overgave aan het Kruis wordt uitgebeeld. Duidelijk bleek hier dat de voordrachten van de heer; Hobo ken het best voor de radio tot hun recht komen, Dezè voordrachtskun stenaar heeft, een uitermate goede beheersing van zijn dictie, doch bij het ondersteunen van zijn voor dracht verliest hij zich in pathos. Het reciteren ligt de heer Hoboken beter dan het declameren. De beide schetsen leenden, zichdoor het on derwerp tot een norm', van vergelij king. In het ,,'t En zijn de Joden niet ■van' Henri Gheon wordt, getracht de' sfeer weer te geven van de Kruisi ging. Enkele ooggetuigen geven een „verslag en commentaar" op deze gebeurtenis. In het tweede werk was het lijden van de moderne soldaat het centrale gegeven. Coos van Ho- boken had deze declamatie zelf ge schreven en „Strijd", genoemd. Zeer suggestief weet, hij herhaaldelijk iets uit te beéldèn, doch meermalen doet hij door een te veel. schade,.: Het 'wordt dan irreëel. Weinig weet deze voordrachtskunstenaar ts boeien in het bekende verhaal over Golgotha. Slechts aan het slot als vijanden de gekruisigde honen eh tarten geeft de kunstenaar zijn figuren de nodige expressie. In zijn eigen werk is het evenzo, Zodra het sober reciteren is, verkrijgen de woorden gevoel en be tekenis, als de heer Van Hoboken evenwel tracht een climax in zijn voordracht te stimuleren en daarbij de" hulp inroept van effecten dan wordt het alles onecht en „over done". In „Strijd" is een soldaat neergeschoten en hij komt na deze aangrijpende gebeurtenis tot het be sef welk een monstrum een oorlog is. Het is hier een dialoog van de tweestrijd in deze soldaat die hem tot het kruis brengt. Met meer so berheid hadden beide voordrachten zeker gewonnen. De avond werd geopend door de wijkpredikant ds.. Hemmes. Speciale aandacht werd besteed aan de kunst avonden. die volgende week woens dag en donderdag in Irene worden gehouden. Ook de bouw van de Wes- terkerk kreeg een extra woord van aanbeveling, Irene was vrij goed be zet. (Advertentie LM.). „Trouw aan de bond" staat er op de ere-insignc van het N.V.V.I; de gouden zowel als de zilveren, waarvan er gisteravond negenentwintig uitgereikt werden op de propagandta-feestavond van de Alg, Ned. Metaal Bedrïjfsbond in het Passage-theater gehouden. „Trouw aan de hond", was ook de gedachte In de rede die door de heer B, v. d. Berg, secretaris- penningmeester van de Schiedamse afdeling van de A.N.M3., -gehouden.,*®, In de plaats van de door ziekte verhinderde voorzitter en eveneens ver hinderde bondabestuurder. Vooral de heren S. Verbruggen, J. N. A. Schellebeek, P. Moonen, J. van Meurs en A. v. d- Zouven, die wegens het 40-jarig lidmaatschap, het gouden insigne opgespeld kregen, werden door spreker de aanwezigen ten voorbeeld gesteld. Zij immers zijn reeds in 1917 lid geworden, van het N.V.V. (toen de afd. Schiedam nog maar 139 leden telde'.) en hebben zo de moeilijkste tijden van de bond me' emaakt. De staking van 1921, die het gevolg is geweest van het feit, dat er na de eerste wereldoorlog geen geleide loonpolitiek was, waai de arbeiders de dupe van driegden te worden. En de crisis van de dertiger jaren toen 75% van de leden „in de st'.-n" liepen. Zij hebben, toen beseft, dat slechts trouw aan de bond hen door de moei lijkheden zou kunnen brengen en dat de persoonlijke meningen achter gesteld dienden te worden bij de opvattingen van de bond., die echter weer geschraagd worden, door de steun van de leden. De heer Van den Berg liet door schemeren dat wellicht binnenkort weer de steun van de leden gevraagd zou kunnen worden wanneer het N.V.V. eventueel tot acties zou over gaan als gevolg van de geschillen die in de S.E.R. rijn gerezen. Dit om kracht te zetten achter de gestelde eisen. Maar in de hulde die de heer v. d. Berg bracht, deelden natuurlijk ook de leden mee die 25 jaar lid zijn van de bond en die het zilveren insigne ontvingen, teweten de heren: C, Meeder, N. Luttik, W. Jansen, C, Koorengevel, M. de Vriès, G. J. v. d. Vlies, S. Ei-C. Scheffers. N. Lands bergen, W. Wijnstekers, W. v.'d. Wilt, A. M. Dirks, A. Sluyters. J. M. Pijl. H. Braat, K. de Groot, J. Hoogen- doorn, E, van Leeuwen, M. A, de Ruyter, C. Valk, J.. Sluymers, P. W. de Vos, G. J- Vermeer, C, Landzaat en J. v. d. Gaag. Ook de echtgenotes werden in de hulde betrokken, want zij hebben thuis een taart gehad, als bewijs van dank voor de steun aan de mannen-leden, AARDIG CABARET Na deze „propaganda" kwam de „feestavond" aan de beurt. Onder lei ding van conferencier Harry Borden werd een uitstekend cabaret-pro gramma afgewerkt, dat bij het met applaus zeer gulle publiek, dat de zaal tot de laatste plaats vulde, zeer in de smaak viel. Er was de vrolijke Persoonlijkheden.- "efk hun bril. Voó een „perisoonlfjfee" bril fctULl Ert Tolofoon 67649 122233321 Schoorsteenbrandje Gistermorgen om elf uur ontstond er een schoorsteenbrandje in de Fabristraat 33, De. brandweer ver wijderde .het vuur met 'de. ramo- neur» De loop der bevolking van Sriiie- dam heeft ln de maand januari geen verandering ondergaan. Wederom waren er meer mensen die uit de stad vertrokken, dan dat er nieuwe vestigingen bijkwamen. Het verschil bedroeg' 19 personen. Maar daar er een geboorte-overschot van 72 was, is de bevolking in totaal nog met 53 toegenomen en bedroeg op 1 februari 76.637 zielen. Voor de jonggehuwden blijft .de huisvestingstoestand nog even moei lijk. Van de 42 jonggetrouwde paren konden er slechts vijf een eigen wo ning betrekken. Veertien paren trok ken bij de ouders in en twee bij familie; twee kregen door onderhuur huisvesting en van vijf paren gingen man en vrouw afzonderlijk wonen. Veertien paren tenslotte vestigden zich buiten de gemeente. Uit het- statistisch overzicht van de leeftijdsopbouw van de bevolking per 31 december blijkt dat er in,Schie dam 54 personen wonen boven de negentig jaar, waarvan vier 97-jari- ge:i zijn, een 98-jarige en één hon derdjarige. - - Er zijn in Schiedam 5933 ouden van dagen, mensen boven de leeftijd van 65;' dit is 7,75% van de bevolking of iets meer dan de groep kinderen onder de vijf jaar. De jeugd onder de twintig jaar is vertegenwoordigd met 27.650 leden of meer dan een derde deel van de bevolking. Oecumenisch avondgebed Het Oecumenisch Avondgebed.dat iedere zaterdagavond om half acht in de Lutherse kerk alhier wordt gehouden, zal gedurende de maand maart op de aangegeven, data ach tereenvolgens worden geleid door: dr. H. J. Jaanus (Ev. Luth.) op 3 maart; ds. J, D- Smids (Ned.'Herv.) op IQ/maart; pastoor C. Tol (Oud Kath.) op 17 maart';.di.-L.-J, Caze- mïer(Ned, Herv.) op 24 maart; ds. W. A, Krijger CGeref.) op 31 maart. accordeonschow van de Three Jack- sons, de liedjes en sketches van Con- ny Renoir, de goed verzorgde en verbluffende acrobatiek van het Rivers-trio, de muzikale.' komiek Frank Rexis, de evenwichtskunste naar Rif Gerardy en als een van de, beste nummers 'het optreden van Carla met haar sprekende poppen. Dit alles dan .plezierig aaneengelijmd door Harry OVPie sjoen ons Limburg is) Borden, GEHUWD::R.- Schellevis 25 j, en C. M. Th..'Peek 22 j. A. Dinge- mans 22 j,-.en J. Guis 19 j. D, y. d. Tempel 23 j. en P. J. Treurniet 23 j- C. M- Melief j. en A. van 't Oor 20 j. C.. X M. Bolmers 23 j. cn A,. M, van. Akkeren 26 j. J. J, van Cut- sum 23 j. en .ÏVL. Koning 26 j._ J.,W.- v. d. Boogcrt:27 j. en A. v. d. Plicht 24 j. GEBOREN:. Robbert F., z. v„ C. de Kanter en G. J. Reeser. Vera, d. v. A. de Ruiter,en ,S. "Wirinepen- ninckx. Cornelia J. cl. v. J. .M.^de Groot en E. C: Sneepels. Josepbus J. M, z. v. A. K. Kester en W. M. G. OIsthoorn. Robert J., z. v. F. J. Antes en G. v. d. Geest. Comelis z. v, C. Schipper en E. Bijl. Catha- rina J- M. d. v, H. P. P. v. d Ven cn C. P. A. Wijnen. Hjelmar C. z. v. C. Vermaat en R. N. Snelleman. Frederik, z. v. Pf'J. Keldermans en E. J. Reijmerink. Aritonlus J. M., z. v. A, J. v. d. Hurk en A. M. L. Heeze OVERLEDEN: C. Bitter 70 j. C: G. J. Ooms 75 j.i'K. Matena 90 j. wed. van Sterrenburg. ONDERTROUWD: F. den Blaau- wen 27 j. en J. Klela 23 j. G, Bots 22 j. en A. Labrie 22 j. P. M. Els- hof 29 j. en G. F- van. Hoek 21 j. P. de Keizer 19 j. en J. Nijs 19 j. j. v. d. Meijde 46 j. en M. Sanstra 47 j. I. de Pa'auw 31 j. en C. Bijl 24 j. J. Rijnink 35 3- en A. Evers 28 j. L. Vogel 30 j. en R. J. M. Kemmer 24 j. H. Vreugdenhil 29 j- en M. A. Dijkshoorn 28 j. R. Warmerdam 21 j. en X H. Schippers 19 j. J. v. d. Zouwen 22 i. en J. C. Chabot 20 j. Te bevragen aan het Hoofdbureau., van Politic te Schiedam tussen 912.30 .a' en 2—5 uur: Autonummerbord. Te bevragen bij de vinders: Airdale- .errier, v. d. Bijl. Julianalaan' 7C'o; zwart rriet witte spaniel, mevr. van-' Velzen, Warande 171; reserveband van auto, Be Boer, Lorentziaan 34; auto- nummerbord, v. d. Vlies. Grocnclaan B5; paukenstok, v. d. Steen, Boterstraat 74; radiolanipen, C. Leemans, B.K.-laan 199a; diadeem, A. Vring. Warande 218: bedrag aan geld. Kleuterschool; Schie- damsevveg 65; halsketting, Baljon, West- Frankelandsestr. 49 a; bedelkettinkje. mevr. Schotman, le Tuinsingel 22; schaats, Brcman, v. Osladelaan 3; kin- dersehaats, J. Levering, Brugmanstraat 40b; lederen voetbal, C. J. van Vliet,. Grocnv/eegje 35; bobslede, Jacobsen, Boerhaveiaan 85b; houten wagentje. Heijster, Schjetbaanstraat 19; porte feuille. V. Adriaanse. Fronselaan 162e; herenportemonnalc. met inhoud. Fod ders. Brugmanstraat 47; kinder port e- monnaie, I. de Jong. Rembrandtlaan 6b; kinderwantje IR), de Groot, Schaper laan 267; bruin-witte want A. Schou- wink, Fr. Havèrschimdtlaan 53; blauwe muts, I. den Hollander. G. Reinders- straat 4b; blauwe pet. R. Herlaar, Oos terstraat 22; 1 p. kindsrwantjes bruin- griis, L. v. Vessem, Ampèrestraat 29a; 1 'p. grijze handschoenen, A. Jansen, RoUerdarnsftdijk 251b; 1 p. wollen wan ten, A. v. d. -Bias. W. Brouwerstraat 29; angora want, 1ST.' de Boer, v. Swindcn- straai 59a: geruite sjaal. Bosma. Am., v., Solmsstraat ifla; l p. bruine hand schoenen, v. Aancn. Lekstraat 141; ,1 p- rode Icm'derwanttes. L. v. Eijk, Leib- nitzsti-aat 12b: woPen want "D. W. Vis, Pembrandlïaan 3; rood-wit-blauw wantje. K. van Dijke, G. Reinders- straat 2Sb: 1. p. grijze wantjes, v. Gogh, Rijnstraat 28c: rode sjaal, J. den Held. Lekstraat 72b: d.blauwe pet. De Vlie ger. Boerhaveiaan 103b: 1 p. kindcrwan- ten, A- Olden; Hoogstraat;241?: I P' grim wanten, S. Eibers. Marconistraat 10lb; 1 p. kindcrwantjes. Bronneinan, Swam- merdamsingcl 73; vulpen ilt etui. Kort land. VJaardinRerdijk 287: ring met sleutels J. Koeling. Parallelweg: sleu tels aan ring. A.M. vanDpngen. Fa bristraat. 28a: etui tnet sleutels. J. Pols. Parallelweg 128b; bril, H. Schafthuizen. Nwe, Haven 233; knipmes met ring. L. Snitters. Bosboomtaan 10c; .ring met sleutels, \v. van Dijk. BtlderdijkstrBat 21a: 2 lipssleuteis in etui. A. Wildej^, Broersveld 162; buissleutel, Mackaij. Nieuwsticht Z.Z. 23; ring met sleutels. Jonas, Grote Markt 6b; ring met sleu tels, brugwachter v. d. Pluijm, Bui- icnsluis Hoofdstraat-, etui rr.ct sleutels. Den Hartog, Spoorstraat 32; rozenkrans. Kokken. Vlaard'ngercUik 335b: grijze vulpen. M.Knspe. Nwe. Waterweg- straat 5. (Advertentie I.M.j [*i, Apothekers nachtdienst: Apotheek fa. Gouka, Hoogstraat 29. Bellen by ongeval; G.U en GD Tulnlaan 60. teJefooo 61*290 Gem. Openbare Leeszaal en Biblto- tbeek, Lauge Haven, geopend' leaere-werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en tedere avond behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten R.k. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend Iedere dag (behalve- maandag) van 2 tol 4 uur Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uui Zondae? gesloten Stedeljjk Museum: Voorlopig geslo ten. BIOSCOPEN Passage: 2, 7 en 9.15 uur: „Vera Cruz". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Karavaan". - Musis Sacrum, 8-uur; Vara ontsóan-- ningsavond. Irene, 8 uur: Chr. Fiim Actie .„Ver loren Grenzen". Om de 2e klasse titel biljarten libra) Hoewel Alpbehaar theoretisch ook nog in aanmerking voor het dis trictskampioenschap biljarten 2e klasse libre (klein' libre) komt, moet het toch waarschijnlijk worden ge acht, dat vanavond in de laatste' ronde zal blijken, dat de ereplaats tenslotte zal worden bezet door Van der Lee ('t Oosten) of Schaap (Rem brandt). Deze (verwachte) situatie is ontstaan, doordat Van der. Lee de vorige week vrijdag niet gespeelde partij tegen Van der Steen heeft ge wonnen. Winnen beide ernstigste ti telkandidaten, dan is de Vlaardinger winnaar, want het moet uitgesloten worden geacht, dat uiteindelijk Schaap het moyenne van v. d. Lee. nog zou overtreffen. In zijn partij tegen v.-d..Steen speelde v, d. Lee met een moyenne van 3.85, De hekkesluiter bleef :zelfs beneden. 2.OQ,.. Het algemeen moyenne'van v. d.; Lee bedraagt thans 4.27,"Alle andere deelnemers blijven benéden 4':00. Zelfs, zal h'et geen enkele deelnemer (uitgezonderd v. d, Lée) 'meer gelukr ken daar nog boven te komen. Hoogstwaarschijnlijk zal geen -enkele deelnemer uit deze finale promove ren; de moyenne-grenzen in deze klasse zijn 3.00—4.50. Zelfs lijkt het waarschijnlijk,' dat De Koning en V. d. Steen beneden de minimumgrens blijven, Waarmede fwel duidelijk wordt geïllustreerd, dat in-deze fL nalë het gehalte van de - - partijen' sterk "is tegengevallen. Temeer springt dit in het oog, wanneer'wé resultaten in de voorwedstrijden'van de finalisten hiermede vergelijken. Toen speelde Alphenaar met 4.80, v-' d. Steen met 4.41, Dijkshoorn met 4.35. v. d. Lec met 4.25, Schaap met 4.23, (v. d. Velde niet geplaatst'- met 4.16), v. Düikeren met 3.85. v: Rees met 3.34 en* De Koning met 3.17.' Radio Blanken heeft 'zeer .doel matig en keurig uitgebreid en ver nieuwd aan de Mesdaglaan, waar door er een duidelijke indeling in de artikelen is gekomen. Het ..hoekpand aan de Mesdaglaan 12 is grondig gemoderniseerd en is thans alleen winkel voor dc verkoop van radio- en televisietoestellen. De oude mu ren zijn uitgebroken, het plafond is naar beneden gehaald en een ver-, lichting van T.L.-buizen is in' het plafondingewerkt. Naar 'n ontwerp van architect J. Schuurman isvan. dc oude winkel een uiterst modern vertrek gemaakt, waarin met lichte tinten mooie kleurencombinaties zijn aangebracht. De hard-blauwe bekle ding van fluweel-papier achter het sierlijke toonbank)e vormt een goed contrast. Een ladenbetimmering aan de achterwand is een góede berg plaats voor onderdelen. Aan de overzijde van de. straat op nummer 9 is een nieuwe winkel ge opend, waarin de wasmachines en; stofzuigers rijn ondergebracht, die op kubussen van verschillende groot te en kleur bijzonder goed uitko men. Ook hier springt de keurige en. moderne inrichting in het oog- Achter deze winkel zal te zijner tijd een werkplaats worden ingericht. Ter gelegenheid van dc opening, die beide winkels feestelijk in de bloemen zette, vond er gistermid dag een receptie plaats. Velen kwa men een bezoek brengen en compli menteerden de eigena?- de heer H. Blanken met de keurde inrichting van de winkels; Morgen 3 speciale Zaterdag - koopjes ttp onze .hoédén-afdeling 'Charmante voorjaarshoedjes van Engels zomervilt in prac- 'tridh'éllé niod, pasteltinten.] Wsr t®#1 PLEtNWEG 196 ROTTERDAM - Er is vrijwel geen-: echte griep in Rotterdam. Heel- wat mensen mogen dan met een zware kou een jiaar dagen in bed liggen, van een griep-epidemïe »s v.beslist geen sprake.- Echte -griep of influenza- is oen besmettelyke- ziekte,-» die. meestal een epidemisch karakter vertoont. •Het is .de jyékte, die. na .de eerste wereldoorlog duizendëli slachtoffers heeft gemaakt. Omdat een .zware kou uiterlijk wél wat lijkt op griep, wil men dé namëh vnog wel" eens verwarren;' Momenteel kómen in Rotterdam slechts sporadischgriepgevallen voor De:'rest is .^gewoon verkoud heid' en een kwestie van veel ci troenen. (AdvertentieIM.) Collecte Zonnestraal en- N.V.V. tbc-fönds Nu het betere jaargetijde, is in getreden zullen er weer - collecten worden gehouden voor „De Zonne straal" cn het' T-B'.C.-fonds van het N.V.V. en wellijstinzamelingcn van 5 tot 10 maart en een straatcollecte op zaterdag .10 maart. Hoewel de omvang van de tuber- culósr als volksziekte sterk is-ver minderd, is er nog steeds veel geld nodig om de outillage en het instru mentarium in- de sanatoria, 'die, ver ouderen, op peil te houden. Zij, die de strijd tegen de tuber culose daadwerkeFjk willen steunen leunnen zich opgeven als collectant en wel aan de volgende adressen: P. W. de Vos, X.. Si.igelstraat 107 k;, M. Smit, R'damsedijk 219, D. Hoitzar ger, Vi.ll -.straat 116; A. A.Beared, Gordonstraat 31, C. van Woerkom, Gr.' Florisstraat 77 en M, OsSewaar- de, Voomesestraat 19. Hedenmorgen zijn dc twee slacht-' offers van de 'gasvergiftiging in het Doelenhofje, - de 76-jarige C. G.' Ooms. en zijn zoon, D. H. T. W. Ooms, begraven,' In de 'Havenkerk heeft pater Marcenis O,P., 'dé. uit vaartmis opgedragen. Namens hét gemeentebestuur was aanwezig wét- houder xnri M. J. M. van Kinderen. Er -waren verder deputaties van Van Gend en Loos, waar de zoön werkte, cn van 'de r.k.-Bond vah Spoorwegpersoneel, van de r.k.- bond van Ouden van Dagen, en voorts vele buren. Café-Restaurant vanaf 1 maart orkest „JAN DE KLERK" Zaterdagavond cabaret. Flevo-zalén tot 450 personen- Flevo Bodega. Het publiek heeft in,, de afge- iopéri- période op ruime schaal voed sel j gestrooid voor de. vogels. Nu het weer„ is omgeslagen is het dienstig ...er. op ie" 'wijzen, dat de vogels thans aan deze. zorg geeh, behoefte meer hebben. Hét klakke loos neerwerpen, van groté hoeveel heden voedsel op de bermen van de....singels "in de plantsoenen." en elders verontreinigt, de ütad en heeft bovendien" hét nadeel, dat 'ds ratten er door warden aangetrok- kerf. Hef publiek - dient derhalve te' Worden verzocht het "deponeren vanv bróód- en etensresten in plant- soenenenlangs de- openbare straal teStaken, v Schoonheidssalon geopend 'De dameskapsaion John: M, van Rooijen" aan.' de. Mauritsweg heeft haaf zaak uitgebreid met een schoon heidssalon. Een deel van. hetkappersbedrijf wrird hiervoor verbóuwd jen inge richt;. de "nieuwe salon, 'maakt 'éetf.' zeé'r verzórgde De'inrichting is modern, doch niet té: Zakelijk, öe aardigè afwerking der muren cn van het plafond is opval- lëhd.j -7. v*' ;:j.; - j ',j GEEN ZEVENTIG JAAR Zevenentwintig j'aar geleden richt te de. heer. H: H. v. d,- Kamp een zaak op in de Rosenveldstraat.Dit gebeurde niet zeventig jaar geleden, zoals wij in onze krant van- woens dag-berichtten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1