-m SCHIEDAM i- Musis werd voor één avond tot een studio van de Vara r Van der Lee behaalt het kampioenschap HOUTMAN Avonturenfilm Vera Cruz C.F.A.Verloren grenzen Karavaan Dè blunder van 't Etherforum Schiedammers laten in populair programma zich horen KERKDIENSTEN PIANO'S - ORGELS Hermes DVS—SVV vriendschappelijk School weer open Bervoels Modeshow S^tlSlSilllllilP iiiigiliiftSPiiiiiift IlStPS Passage vertoont: Rassen-vooroordeel aan de kaak In Monopole: Verzamelaar Auto reed tegen een hek 25 jaar dienst bij Pieterman AGENDA Jaarverslag H- enG-vooiiichting Burgerlijke stand Na matige partij tegen v. Rees komt Schaap op tweede plaats Zaterdag 3 maart 1956 „Opnamedlenst gereed?... Opname over vijf tellen." decreteerde ais een goede regisseur programmaleider Ary van Nicroi» vrijdagavond in gebouw Musis Sacrum. Daarna hief hij zijn band np en tnct dit teken van dc leider applaudisseerden de meer dan vierhonderd aanwezigen in deze tijdelijke Vara-studio. Vooraf Iiad het publiek de nodige instructies van de heer Van Nicrop gehad. Het was geen avondje uit. maar een avond van mede werking aan een radioprogramma. Dc taak van de aanwezigen bestond uit hel ..spontaan" applaudisseren en lachen. Het Varabestour had wat strubbeling gehad bü het verstrekken van de plaatsbewijzen, omdat niet alle 450D Schiedamsc leden konden deelnemen aan deze uitzending. Voor de pauze werden de gebrui kelijke radiospclletjes gedaan. Eerst kwam het „Etherforum'' aan bod. Er was een vijftigtal vragen ingediend per formulier, doch veel behoorde reeds tot de oude kost. Een negental wectgierigen mocht voor de micro foon een brandend onderwerp noe men. Veel hilariteit verwekte de dame. die wilde weten wat de groot ste blunder was die het etherforum ooit had gemaakt. De twee dames cn de drie heren redden zich er goed uit door te vertellen dat ze geen antwoord wisten. Dit was dus Wel dè blunder! Een vijfenzestigjarige stadgenoot sprak er zijn verbazing over uit dat de PvdA een 73-jarige als minister aanstelde. De PvdA bleek niemand ais minister te kunnen aanstellen en deze hoogleraar as zo kundig dat hij de regering voor een half jaar uit grote moeilijkheden komt halen. Aansluiting bij het Britse Gemene best werd verworpen, de- bouw van kerken en de steun aan het Huma nistisch Verbond was een te moei lijke materie om te behandelen. Zwemmen in een bijt noemde het forum geen sensatie, maar een dap pere daad cn het schijnt gedaan te worden als vermageringskuur. Ge- Peperde taal van prof. Gerbrandy en speelautomaten waren geen ge schikte onderwerpen voor een eens luidende conclusie van het kwintet. Een actuele vraag was waarom de mensen de vogels voeren in de win ter en des zomers ze doodschieten en consumeren. De mens is dikwijls inconsequent, meende o.a. mevrouw N. van Kranenburg, vooral als de mode het voorschrijft. Zij dacht hierbij aan de met veren bedekte hoedjes van de dames. het tikt Na het verstrekken van de wetens waardigheden onder veel discussies, waarbij vooral de journalist Meyer Sluizcr dikwijls voor dc vrolijke noot zorgde kwa mhet radiospelletje ..Het hangt aan de muur en het tikt". De vragen aan het etherforum had den zeven minuten te lang geduurd, er zal dus worden ..geknipt" tot veertig minuten zendtijd. Eén der Schiedammers zal dus nog de teleur stelling ondervinden dat zijn vraag later niet wordt gerelayeerd. Ncd. h*rv. gemeente: Grotekerk: 10 uur ds. J. G. Jansen fH. Doop) en 5 uur ds. J. D. van Hof (Dolfshaven). NieuwocerJc: 10 uur ds. J. Gras cn 5 uur ds. P. G. de Vey 'Mestdagh (Den Raag) Opendeurdienst.-Weaterkerk 9 cn 10.30 uur ds. A. Hoffman cn 5 uttr vic. A. v. d. Ban. Vrcdeskerk 9 cn 10.45 uur dr. L. J. Cazemier en 7 uur <js, H. W. Hemmes. Kethel: 10 uur ds. P. J. dc Bruyn en 7 uur ds. Van Hartingsveld (Maassluis). Gcrer. kerk: Oosterkcrk: 10 uur ds. T. B. van Houten (Aalsmeer) en 5 uur ds. G. van Andel (Chariots). Plantage- kerk: 9.30 uur ds. G. Brinkman cn 4.30 uur ds. T. B. van Houten. JulianakWk: 10 uur ds. G. van Andcl en 5 uur ds. G Brinkman. Kcthel: 9.30 uur ds. J. M. van Krimpen (Rotterdam) en 2.30 uur ds. G. Brinkman. Ztekcndlenst gemeente-ziekenhuis: 7 uur ds. J. G. jRnsen. Ncd. herv. RCref. evanjr. Gebouw Ire ne10 uur hr. D. Stolk (Nleuwerkerk). Grote Kerk: 5 uur ds. J. E. van Hof (Delfshaven). Ned. prot. bond. Westvest 92: 10-30 uur ds. J. A, Hebl.v. Evans. Luth kerk: 10 uur Dienst. oud-kath. kerk. Dam 28. 10.15 Hoog mis. Chf. geref. kerk. Kerkgebouw Wa- rande/B.K.-laan: 10 cn 5 uur leesdienst. Chr. geref. gemeente Volksgebouw Tuinlaan 10 en 4 uur ds. M. J. Middel koop. Oud-gercf. kerk Jeugdhuis Lange Ha ven 97: 10 en 5 uur Leesdienst. Baptisten gemeente: Kerkgebouw Broersvest 53: 10 cn 7 uur ds. J. Sceaar. Leger des Hrils: Lange Haven 2": 10 uur heiligingssamenkomst 7.30 uur ver- lossingssamenkomst. Gcrrit Verboon- airakt: 6.30 uur openluchlsamenkomst oJ.v. majoor en mevr. J. H. Drentje. (Advertentie JM.) Singel 114-116 - Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres Bij het raden van de dierlijke, ab~. stracte en plantaardige vragen door A, van Nierop aari de dames Brau- tigam en Hora Adema en de heren Spaak en expert Dr.. Lastpost, leefde bet publiek enthousiast mee. Moei lijke definities als „velletje van de melk, claxon-ridder, glas in 'lood, een open doekje, hilariteit" wer den meestal vlak voor de twintigste vraag gevonden. Bob Spaak slaagde erin het wasbord te noemen toen de vraag zou worden gestelek -Een bijzondere prestatie. Na de pauze kwam! het meest spontane van deze gecombineerde avond van verschillende radio-uit zendingen. Woensdagavond worden de gesprekken van Geert Elfferich met een viertal stadgenoten uitge zonden in zijn programma „Leert uw landgenoten kennen", Zwart-Schiedam Drie Schiedammers (eigenlijk twee rasechte) zaten op het bankje en de heer Elfferich begon zijn gesprekken met oud-wethouder P. de Bruin. Deze was zeer lang van stof en nog lang niet .uitgepraat toen zijn tijd reeds om was, zoals hij het noemde. De heer Bruin sprak over het Zwart- Schiedam van rond 1900 en noemde een feit waardoor Schiedam tot in Indonesië berucht was géworden. Het dagblad „De Locomotief' had daar dc spot gedreven met een wetsont werp over het zich in het gras be vinden van personen van beiderlei kunne. De tweede kandidaat, voor het in terview was de twintigjarige, juf frouw Venderbos. Zij bracht allen tot schateren door een zeer geslaagde imitatie van een huilende baby. Als derde kwam één der brandwachts met kostelijke verhalen over zijn belevenissen op 'n eenzame scheeps werf in de crisisperiode. De heer Elfferich had deze brandwacht „ont dekt" tijdens de pauze en hem „zo maar" voor het voetlicht gehaald. Als laatste kwam een.import-Schie dammer, de heer W. O. Duys, dié van zijn belevenissen met' Schiedam mers vertelde. Op zondag 11 maart zullen de eer ste elftallen van Hermes DVS en SW een vriendschappelijke wed strijd spelen op het Hermes-te.'rein aan de Damlaan. Op die dag worden er geen competitiewedstrijden gé-, speeld. De openbare kleuterschool aan de Laan, die de afgelopen week ge sloten is geweest, wegens gebrek aan kolen, zal maandag a.s. weer geopend worden. Het kledingmagazijn v.h. Gebr. Bervoets organiseert weer een voor- jaars mode-show in Musis Sacrum en wel' op maandag 12 maart 's mid dags van 3 tot 5 uur en. 's avonds van 8 tot 10 uur. Voor de dames die er op uit zijn hun zomer-garderobe aan te vullen een mooie gelegenheidom té zien wat dit bekende modehuis te bie den heeft. Pokken-inenting Op dinsdag 6 maart 1956 's namid dags van 2 tot 3 uur bestaat gelegen heid tot kosteloze, inenting tegen pokken in het gebouw van de G.G. en" G.D-. Tuinlaan 80, Trouwboekjes der ouders of .geboortebewijzen der kinderen meebrengen. «*S|8Sii:5ïS De technicolor „Vera Cruz" is in Mexico opgenomen en dilt verleent aan de geschiedenis effecten van een zekere authenticiteit, zij het dan uitsluitend, wat betreft natuur en klimaat. Deze tweede film van acteur Lan caster onderscheidtzich in weinig opzichten, van de vele andere en goede en middelmatige, avonturen films, waaraan wat woelige (Mid den) Amerikaanse historie te pas komt. Vera Cruz' speelt zich af in Mexico tijdens de vrijheidsstrijd van de Juarïstas tegen de Franse kolo niale troepen van keizer Maximi- Iiaan. Burt Lancaster is de geweten, loze vrijbuiter, die Gary Cooper overhaalt om de kant te kiezen van de meest betalende partij. De begeleiding van een goud- transport voor de Franse autoritei ten veroorzaakt flink wat spanning, ook tussen de mannen onderling, die zo hun eigen plannetje hebben met de schat en bovendien nog gehin derd worden door een Franse cour- Artsen op zondag In spoedgevallen zün. dit week einde de volgende artsen te raadple gen: J. van der Veer, Ruys de Bee- renbroucklaan (Nieuwland), telef. 69873; J. J, G. de Maeyer, Burg. Knappertlaan 30, tel. 68163 en H. J. Ormel, Singel 76, tel. 6B250. Geopend is apotheek F. H. Backer, -St. Liduinastraat 53, die ook gedu rende de volgende week de nacht dienst waarneemt D& Christelijke Filmactie heeft gisteravond in Irene weer een film-avond gegeven, waarbij „Ver loren grenzen" is gedraaid. Er be stond een goede belangstelling voor. Bij verhindering van de voorzitter ds. G. Brinkman, opende de heer P. Verbeek de voorstelling cn memoreerde dat de C.F.A. vol gende week 10 jaar bestaat. Ne twee voorfilms, over viervoetige jagers en Mexicaanse rijkunst was de hoofdfilm aan dc beurt. Met „Verloren grenzen" heeft de C.F.A. een goede greep gedaan. Het i6 oen eenvoudig, eerlijk van vais sentiment gespeend verhaal van een „blanke" negerfamilie in een stadje in New England. Ook hier heerst rassen-vooroordeel. Negers zijn er niet in tel cn ook dc mensen met ccn klein percentage negerbloed in hun aderen kunnen zich in dc ge nieenschap van blanken niet hand haven. Dokter Carter en zijr. vrouw heb ben negerbloed. maar het Is hun niet aan lc zie» en de Jonge arts overschrijdt do ..color-line" nis hij bij zijn vestiging in het stadje ver zwijgt dat hij als negér zou kun nen' worden beschouwd. Na twin tig ja'-.* praktijk is de familie zoor gezien m het stadje en de kundige dokter heeft aller achting en i iendschap gewonnen. Zijn kin-! deren leven, als blanken, zij hebben zelfs geen vermoeden van hun negerafkomst. Maar als .in de oorlogsjaren de dokter en zijn zoon. dienst willen nemen bij de Marine, onthult de veiligheidsdienst van de vloot bun negerafkomst,en de aanstelling tot officier wordt ingetrokken om O at men in die tijd bij de vloot geen negers als officier wenste. 2odra deze feiten in het stadje bekend worden is de reactie ver bluffend. Onmiddellijk behandelt men de geziene familie als paria's. Voor de kinderen is dit een enorme schok. Het verhaal neemt tenslotte een énigszins onaannemelijke wending, als de buxgery van het stadje op eens haar vooroordeel Iaat varen na een gevoelige en toepasselijke preek van de dominee. Maar zo <chijnt het ook in werkelijkheid ge beurd te zijn, want de film is ge maakt naar een ware gebeurtenis. Het is een prijzenswaardige en moedige daad geweest van Louis cle Rochemont dc rassendiscrimi natie °p fco waardige wijze aan de kaak te; stellen. Onder regie van A]/red L. Werker, werd het verhaal verfilmd' óp een wijze die bewon dering afdwingt Vanavond zal deze film wederom vertoond woitlei; door de C.F.A. tisane, die er weer een andere be stemming voor heeft. Gary Cooper zou Gary Cooper niet zijn als hét hart het toch niet won. van de hebzucht. Aan het slot van de film schaart hij zich aan de zijde van de Mexicaanse opstande lingen (en in het bijzonder van een schone rebelse), na een dramatische afrekening met zijn immorele col lega. De belegen film „Karavaan" over de trek van de pioniers naar Cali- fomië, met Forrest Tucker. Joan. Russell, Joan Leslie en Vera Ralston in de hoofdrollen, heeft behalve van de geijkte hardheid van het bestaan in deze streken, vooral veel werk gemaakt van de misère van een tweetal bedrogen vrouwen. De man Oliver heeft de ellende veroorzaakt door een jongé aantrekkelijke vrouw, eventjes op doorreis te trouwen, ter wijl er thuis een andere vrouw met een onwettig kind van hem zit te wachten. De gemoederen worden hevig ver hit als de booswicht .met:zija „nieu we" vrouw aankomt en de vader wreekt zijn verlaten dochter door de vader van haar kind eigenhandig te doden. Detweede vrouw, in het speltrektmet. vrienden naar Los Angelos, waar ze eenzoon -ter we reld brengt. Daar. wordt ze dan de onafscheidelijke vriendin van een derde vrouw met een ongelukkig verleden, die ze reeds vroeger ont moette, Tenslotte begint voor de tweede vrouw de hemel te klaren, als één van de goede vrienden haar meeneemt naar de goudvelden in Califomië. In de afgelopen nacht heeft de politie in de "Van der Elststraat te Schiedam de 33-jarige classifïceerder J. G. W. uit Rotterdam aangehouden, omdat hij opverdachte wijze met een autowiel liep te sjouwen. W. was niet nuchter en kon. zich. niet herinneren waar hij dat wiel van daan had gehaald. Ook had hij de autopapieren bij zich. die behoren bij een auto, die in de Aleidastraat stond geparkeerd. Doordat hij uitweek voor eên fiet ser en afremde, slipte gisteravond omstreeks zes uur op do hoek van de Waranda en de B.K.-laan een auto bestuurd door de heer M. J, V. uit Maassluis. De auto sloeg om zijn as en reed tenslotte tegen een ijze ren hek, rond het achtererf van het bijkantoor van de bankier S. R. Mees én Zonen. Dit hek werd over een afstand van'vier meter weggedrukt, terwijl de auto aanzienlijk is be schadigd. Geen persoonlijke onge lukken. Burt Lancaster, Gary Cooper en 'n fraaie vrouw in „VERA CRVZ" De heer M. Weers was vrijdag 25 jaar in dienst van Glasindustrie Pie terman N.V., te Schiedam. Hij is daar indertijd als jongmaatje in op leiding gekomen en sindsdien werk zaam als glasslijper. De - jubilaris werd gistermorgen met zijn echtgenote en 2 kinderen per taxi afgehaald van zijn woning aan de Insulindestraat 157 A te Rot terdam. In het directiekantoor, in aanwezigheid van de oudste perso neelsleden en leidende functionaris sen, sprak de heer J. Pieterman, di recteur van het bedrijf, de jubilaris in zeer waarderende woordent toe. Hij bood mevrouw Weers bloemen aan en overhandigde de heer Weers een enveloppe met. altijd welkome inhoud. Verscheidene collega's haalden oude herinneringen op, waarna men nog geruime tijd op ongedwongen en prettige manier byeen. bleef. Apothekers nachtdienst: Apotheek F. H. Backer,- St. Liduinastr. 58. Bellen ojj ongeval: G.C5. en G-D. Tuinlaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven, geopend iedere: werkdag (behalve maan dag) van 920 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8^0 Uur. Zondags gesloten. R.k. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8-30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Voorlopig geslo ten. BIOSCOPEN Passage: 2, 7 en 9.15 uur: „Vera Cruz". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Karavaan". VOORSTELLINGEN Musis Sacrum, 8 uur: ,Gym, -ver. THOR,uitvoering. Arcade, 8 uur: CJMV Bravo, con cert en toneel. Volksgebonw, 8 uur: B.V, Volta straat, contactavohd. Irene, 8 uur: C.F.A. Film „V-rloron grenzen". Beatrix, 8 uur: 'Reisver. Vrienden Onderling contactavond. Tivoli, 3 uur: Onderling Kunstgenot contactavond. i Chr. Belangen: (Kethel) Kefico filmvoorstelling. Het jaarverslag van de plaatse lijke Commissie voor Huishoude lijke en Gezinsvoorlichting te Schie dam over 1955 luidt niet ongunstig. Vergeleken bij 1954 is er wel voor uitgang in de werkzaamheden te be speuren. Ket bereiken van de men sen blijft echter een moeilijkheid daar ze niet zo gemakkelijk van het nut van het werk te overtuigen zijn. Dit zou te bereiken zijn door meer propaganda en een intensief huis bezoek. Samenwerking met omlig gende plaatsen zou mogelijk ook een goede invloed hebben. Verschillende léssen, curussen en demonstraties werden in het afge lopen jaar gegeven. Bovendien wer den er enkele lezingen en filmvoor stellingen gehouden. Ondanks de medewerking van een sociaal-werk ster konden ccn kleine groep a- sociale vrouwen niet worden bewo gen regelmatig voorlichtings-avon- den of -middagen by te wonen. Voor 't eerst werden dit jaar enkele mid dagen gegeven aan een groep ouden van dagen. De medewerking van de com missie werd gevraagd door het Kath. Comité Geestelijke en Sociale Ver zorging om voorlichting te geven aan een groep gerepatrieerden. Men hoopt deze mensen in de stadswijk Nieuwland te kunnen bereiken. In deze wijk zal binnen korte tijd een buurthuis worden geopend, waarin dan waarschijnlijk ook een plaatsje voor de voorlichting zal worden in geruimd. GESLAAGD In het Gemeente-ziekenhuis te Schiedam slaagden voor de aan tekening kraamverpleging de volgen de zusters: J. Bosma, J. M, v. d. Houten, H. C. Knoop. E; W,- Kraan, A. v. d. Waal, H. D. Walraven Borst. Geboren: Maria J. K., d. v. F. H. Terhoeve en A. M. Storm: Irene, d. v. A. Alderlieste en C. J. Kok. Overleden: K. M. P. .Marrevee. 71 jaar, wed. van C, Blommensteijn; C. J. van Dongen 66 jaar; RL H. Re- bers, 45 j.; D, van Asperen 69 j. ne heer M .Weers vierde vrijdag zijn 25-jarig jubileum bij de glasindus trie Pieterman. N.V. te Schiedam. Als jongmaatje begonnen werkt hij op het ogenblik als glassiyper. Hij werd door de directie en het personeel gehuldigd. De stal van de Volksuniversiteit te Rotterdam, zal op 1 juni a.s. worden uitgebreid met dc heer A. A. Stem- heim als administrateur. Op het ogen blik ïs de heer Sternheim secretaris van de Zeeuwse he Volksuniversiteit.. Gevonden wérden deze week o.a. enige actetassen. een armbandi ruiten wisser, glaswol en een loden pijp. twee naalden met wol. verscheidene por te. monnaies en sleutels. De voorwerpen zijn af te halen aan het hoofdbureau van politie, Haagseveer 23. Dc drie winnaars van de biljart wedstrijden om het disirictskam- pioenschap 2c klas liöre. L. u. d. Lee van de B.V. Het Oosten in Vlaardingen (midden), de win naar, geflankeerd door zijn club- penoot A. Alphenaar en rechts de Schiedammer M. Schaap oan de B.V. Rembrandt, die tweede werd. Distnctskarnpioenschap biljart 2de klasse liore De biljartwedstrijden om het districts kampioenschap 2e klas libre, be horen wederom tot het verleden. Van der Lec van de Vlaardingse ver eniging Het Oosten heeft zonder veel bedreiging bet kampioenschap be haald, hoewel op de laatste speelavond gisteren eerst de beslissing yieL Van der Lee heeft zitfn inhaalwedstrijd tegen Van der Steen overtuigend gewonnen en was daardoor reeds op de bovenste plaats gekomen, met een gemiddelde van 4.27, waardoor Schaap naar de 2e plaats was verdrongen met een gemiddelde van 3.56. Als derde pretendent voor het kampioen schap volgde Alphenaar, doch dan zon v. d. Lee moeten verliezen, en Schaap remise moeten spelen, Zover is het echter niet gekomen. In C2 eerst< wedstrijd tussen. Schaap en Van Rees vervloog de illusie voor Alphenaar, doordat Schaap de winst punten binnen haalde. Van der Lee had met de Koning niet veel moeite 'en maakte in 30 beurten zijn 150 vol; .Iphenaar won zijn laatste partij tegen v. d. Steen in slechts 27 beurten. Schaap—van Rees De Rembrand-speler Schaap heeft zijn partij gewonnen. Hiermede wil len wij met zeggen dat hij een goede partij gespeeld heeft, integendeel; hij kon niet op toeren komen en stond in de 16e beurt na een score van 14 pas op 45. Zijn tegenstander Van Rees had het toen niet verder ge bracht dan. 28. Slechts zeer langzaam klommen de behaalde caramboles bij de spelers omhoog, zodat hieruit wei bleek, dat Schaap niet boven v. d. Lee zou komen, als deze speler zyn wedstrijd zou winnen. Van Rees deed weliswaar rijn uiterste best en wist Schaap zelfs in de25ste beurt met een --srie van 8 -te passeren, In de 33ste beurt nam. Schaap na èen. ser rie van 20 wederom de leiding- eh stond deze niet meer af. In de. 46e beurt maakte hij de 150 vol; Van Rees kwam niet hoger dan 104. Dc Koning—v. d. Lee Toen beide spelers pas na 8 beur ten dubbele cijfers noteerden, waren velen van mening, dat ook deze par tij langdradig zou worden. Doch... in dc 10e beurt veerde v. d. Lee plotseling op en maakte een serie van 33, direct gevolgd door een van De Koning kroop slechts met klei ne vorderingen omhoog en noteerde in de 15e beurt 22 caramboles, ter wijl v." d. Lee 77 had. Deze speler had zijn zelfvertrouwen tèrug en noteerde behalve enkele kleine se- rietjes er nog van 14,11en 9. waar door hij een grote voorsprong op De Koning behaalde. In slechts 30 beurten was deze partij beëindigd en had v: d. Lee het kampioenschap behaald. De Koning bracht het tot 70. Alphenaarv. d. Steen Van der Steen, een gevreesd te genstander voor zijn clubgenoten, heeft het in deze serie niet verder gebracht dan enkel nederlagen. Hoe wel voor Alphenaar de kans voor het kampioenschap was vervlogen, heeft hij een sublieme partij ge speeld, welke, in 27 beurten was beëindigd. Hy startte al direct met een serie van 25, waartegenover v. d. Steen er slechts 5 plaatste, Wel iswaar scoorde deze speler in zijn 2e beurt 12 caramboles, doch'hierbij bleef het. Steeds met enkele ca ramboles. zonder veel poedelen, ging deze speler omhoog, doch Alphenaar gaf geen krimp en haalde uit zijn spel zoveel in zÜn. vermogen was. Slechts drie maal poedelde deze spe ler in deze wedstrijd, welke hij in slechts 27 beurten deed beëindigen. Hoge series waren er wel is waar niet bij, met uitzondering in dé 13e en 23e beurt toen hij resp. 17 en 18 caramboles bijeen stootte. In de 26e beurt noteerde bij 140 tegen v. d. Steen 64. In de volgende beurt maak te Alphenaar met een serie van 10 zijn partij vol. Van der Steen kwam niet hoger' dan 65. 1 Na afloop- heéft;de districts voor- zitter, dè heerD. Simons, de kam pioen v. d. Lee 'gecomplimenteerd met het behaalde succes, en hem. voor de toekomst veel goeds ge wenst. Het behoeft geen betoog dat de overige spelers de heer v. d. Lee spontaan geluk wensten omdat zij ervan overtuigd waren, dat in dit toernooi de heer v. d. Lee zich steeds als de sterkste speler had dóen ken nen. Ook ai waren er nog kansjes geweest voor v. d. Schaap eh Al phenaar op overtuigende wijze had y. d. Lee op de laatste speelavond zijn superioriteit getoond. 1. v. d. Lee 7 12 1020 234 33 4.36 2. Schaap .7 12 1088 279.29 3.90 3. Alphenaar 7 11 1021 264 47 3.87 4. v. Rees 7 8 932 291 20 3.20 5. Dijkshoorn 7 6 939 254 23 3.34 6. v. Duikeren 7 4 824 253 20 3.66 7. de, Koning 7:3 854 319 20 2.67 3. v, d. Steen 7 0 685 -268 24 2.67 De uitslagen .van gisteravond wa ren:' - - •- '-V Van Rees 104 46 13 2.26 Schaap 150 46 20 3.26 De Koning 70 30 13 2.33 V; d, Lee 150 30 31 5.— Alphenaar 150 27 25 5.55 v, d. Steen 65 - 27 12 2.40 BELANGRIJKE OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOPING wegens beëindiging van het bedrjjf Nots, F. Schaberg te Schiedam zal op vrijdagen 16 en 23 maart 1S58, v.m. 11 uur, in Gebouw Arcade, Lange Haven 71, Schiedam, openbaar verkopen by veiling en .afslag* y Een voor vele doeleinden in aanmerking komend com plex panden met open grond en erven en verdere aan- horigheden te Schiedam, Vellevest li, 16, 18 en Kethel- straat 29. 27, tez. groot 8 a 43 ca, in 4 percelen, t.w.: I. Het kapitale in 1948 grotendeels gerestaureerde fabrieksgebouw met. 2 bovenwoningen, garages, open grond en erf, Vellevest 16, 18, groot 3 a 31 ca. Tot dit perc. behoren de daarin aanwezige water- en stoom- leiding en elektr. inst., best. uit schakelkasten, kabels en verlichtingsinst., alsmede de Norton-pomp in Vellevest 16, cap. plm. 13 m3 p.u. Het geheel wordt ontruimd opgeleverd met uitz. van de bovenwoningen Vellevest 18 A en 16 A, welke ver huurd zijn elk voor ƒ6,97 p.w., m.i.v. licht en water. Grondb. 138,94; Straatb. ƒ77.70; Pree. ƒ24,— II. Het pand,, bev. kantoor met kelders, bovenwoning, ketelhuis, fabrieksschoorsteen en erf, Vellevest 14, groot 2 a 47 ca. Tot dit perc. behoren de daarin aanwezige water- en stoomleiding, elektr, inst. en kabels. Verh.: bovenw. Vellevest 14 a; ƒ6,29 p.w., m.i.v. water leiding. Opkamer, trappenhuis en één kamer van bovenw. 35.43 p. mnd., m.i.v. waterleiding. Kantoor, kelders en ketelhuis worden ontruimd opge leverd. Grondb. ƒ43,03; Straatb. ƒ23,94; Pree. ƒ8.— III. Het pand, bev. bergplaats met bovenwoning en erf, Kethelstraat 29, groot plm. 35 ca. Verh.; bovenw. ƒ6,97 p.w., m.i.v. waterleiding, Bergpl. wordt ontruimd-opgeleverd. IV. Het pand, bev. bedrijfsruimte met bovenzaal en erf, Kethelstraat 27, groot plm. 2 a 30 ca. Tot dit perc. behoren de water-, stoom- en elektr, licht en krachtleidingen. Verh. bovenzaal 86,67 p, mnd., m.i.v. waterleiding. Bedr. ruimte wordt ontxüimd opgeleverd. Voor III en IV tez.; Grondb. 50,24; Straatb. ƒ27,98; Pree. 8,—. Ook wordt van alle perc. een gering bedrag aan Schiel. lasten geheven. V. Voorts zal op 23 maart 1956 ter zelfder plaatse en ure bij opbod en afslag in één zitting worden verkocht als „koop V"; De zich-in het ketelhuis van perc. II bev. stoomketel 36 m2 V.O. met voedingspomp, appendages, enig res. materiaal cn een Norton-pomp, cap. plm. 45 m3 p,u. Bij de afslag worden de perc. aiz. en ook in div. comb, aangeboden, in welke comb, koop V zal worden begrepen, Aanv. en bet. 23 April 1956, of zoveel vroeger als kan worden .overeengekomen. Bezichtiging 14 en 15 maart 1956 van 3012 en van 2—4 uur, Inl, en toegangsbew. t.k.y, de Notaris, .Tuinlaan 102. vraagt in verband met uitbreiding van de fabricage voor haar bedrijf te Vlaardingen Per: indi Zat BANKWERKERS LASSER RADIAALBOORDER MA GAZIJHBEOIENDE LEERLING MONTEURS Persoonlijke aanmelding te Vlaardingen, industrieweg IS, dagelijks van B-4 uur. Zaterdags van 9-12 uur en bovendien Maandag 5 Maart a,s., van S-ó.30 uur n.m. i - - i: ■koeriersters» i i: Te koop aangeb. Te huur otmgeb. Naaimachines koopt tl bij de vakman,Voor Schiedam het vertrouwdste adres. A van Leeuwen, Hoogstraat 62. tel, 65783. Reparaties onder garantie. Betaling in overleg. Voor uw feesten geen stoe- l len lenen bij de buren, maar i bij ons kunt u ze huren., H. 2 J. Stentler, Stoffeerderjj v Meubelmakerij annex Repa- t ratiën, "W. Frankelandsestr. - 79, tel. 69974. 1 Grote sortering voordrach ten. 1001 Bazar, Broersveld 45. Tel. 66015. Personeel gevr. Ombouwen 28,50 in blank eiken'old finish by Plate, op de 4e verdieping Gr. Markt 21. Gevraagd door jong admini- s stratief werkend echtpaar, s kamers met kookgelegen- - heid. Hoge huur geen be- zwaar. Br. onder no.-S 465 l of tel, 52974. Koop nieuwe wasmachine, 15 procent korting- Door on ze enorme omzet in wasma chines enz. enz. zijn wij in staat 15 procent korting te verstrekken aan degenen die contant een wasmachine enz. aan willen schaffen. Direct van fabriek. Merkwasma chines. Garantie 1 jaar. Ook in termijnbetaling. Br. oud. no, S 466 bur, v. d, blad. Auto's - Motoren Rijwielen J, Moffelen van rijwielen, ge- s demonteerd, gemonteerd m. d bijlevering van nieuwe ket- 6 tingkast, spaken, spatborden L en jasbe5chermer, 37.50. k Frans Whitman. Rotterdam- k sedijk 240. tel. 68948. e Fotografie Voor pasfoto's naar K; van Vuuren. Hoogstraat 106; tel. 66720. In spoedgevaldesge wenst in.l uur klaar. Lessen Bijwerken van leerlingen van gymn,, h.b-S. en ulo. in alle talen. .Lange Singelstr. 106 b, Schiedam, ,telét\ 68685. Voor scooterlea naar'Autorij school H. P. Take, Jan Soh- jéstraat 4. R'dam, tel. 36777. Permanent Wave Hélène Permanent met toe- het beste wat er Is, leet 5.stroomloos Op vertoon van deze tentie 1.— korting! __s- en herenkapsalon .Hélène", Rembrandüaan 22, Diversen e vakkundige Data 41—43. Vlaardinger- „Aa-Ve" Glas-in- jf. West Franke- erug. Het goedkoop- ïs. D.U.K., Groenén- matrassen, op- hutledikanten, den, enz. Kom

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1