Mensenhulp redt vele vogels uit de klauwen van Koning Vorst Groeneveld brengt Van Soelen eerste nederlaag toe 15,20 en 27 februari Renault „Dauphine" Maar bij de dooi is de ellende snel vergeten! Het tafeltemiistoernooi van Hermes-DYS De S.Y.C.-dames verloren Spoken uit het vérleden Tïmco Koel. Juliana op 16 mei in Rotterdam EEH BRIL Koeriersters Meeuwen kwamen er 't best af br/V - S Dank aan de vogel-helpers AGENDA G. van Vuuren werd de winnaar VOLLEYBAL Auto ramt zuil Rijwiel gestolen —4e TOONKUNST CONCERT— passageïheater ROTTERD. PHILHARH. ORKEST DISTRICTSKAMPIOENSCHAP BILJARTEN le KLASSE Hekman thans aan de top „VIJF VOOR TWAALF" Hekkesluiter klopt hoogstgeplaatste Liefde scheidt twee kameraden PERNIS STONK WEER EENS Toonkunst-concert De grabs koopdagen waren Burgerlijke Stand Wisselende kansen Wie heef t iets verloren? f SCHIEDAM lis nieuwe Unique" N.V. Dinsdag 6 maart 1956 F.intlelük is op 27 februari de lang verbelde dooi ingevallen. Vanaf de laatste dag van januari liad koning winter met uiterst strenge band gere geerd. Dat zulks voor veel vogels noodlottig is geworden, is iedereen wel bekend. Vooral de meerkoeten hebben bijzonder veel doden in hun gelede ren. Het lijkt wel, dal de meerkoet niet voldoende weerstand tegen de in tense kou kan'opbrengen en ook op het punt van de proviandering is hij vrij kieskeurig. Dientengevolge zijn vele van hen omgekomen van honger en koude, maar gelukkig zyn er ook vele op bet nippertje gered en zullen te zijner tijd weer in vrijheid gesteld worden. Eén voordeel nebben zij en dat is, dat de soort zich tamelijk snel van de ontvangen slagen kan herstellen vanwege de grote Jegsels die deze vogelB maken, In de mond van de Voorhaven en terend wit verenkleed met enkele van het Balkengat. die beide geluk- j grijze dunne streepjes versierd en de kig voor een deel ijsvrij waren, heb-wijfjes in een tenue van bruin en ben wjj kennis kunnen maken metgrijs met vuilwitte kop en donker verscheidene eendensoorten, die we i bruine schedel. anders weinig of in het geheel niet te zien krijgen. In de Voorhaven zagen we soms enkele honderden kuifeendjes, de mannetjes deftig in een glanzend zwart pakje met witte flanken cn de •wijfjes in stemmig bruin-zwart. Bei de zijn in het bezit van een van de achterhals afhangende kuil waaraan zij uiteraard hun naam danken. Voorts zwommen en doken er en kele tientallen rood gekopte tafeleen. den met zwarte borst en grijs veren kleed en enkele toppereendjes, die veel lijken op de tafeleenden, doch die een zwarte kop hebben. De wijfjes zyn steeds gemakkelijk te herkennen aan de witte rand om de snavelbasis evenals we dat van de roeken ken nen. Verder enkele brilduikers, waar van net mannetje onder elk oog een witte ronde vlek heeft, vandaar zijn naam. Het wijfje heeft geen bril op, maar is evenals haar gemaal een prachtig eendje. Laffe jacht Tenslotte nog een eenzame fuut en een dito aalscholver trachtten evenals alle genoemde eenden al duikende in hun onderhoud te voorzien. Dat dit niet altijd even vlot ging, bleek mij toen de fuut na herhaald duiken in het ijskoude water een, klein visje naar boven braebt teneinde het aan de oppervlakte naar binnen te wer ken. Dit werd opgemerkt door een zilvermeeuw, die op de fuut afvloog mei de bedoeling hem zijn eerlijk ge vangen buit te ontfutselen. De fuut dook onmiddellijk, doch moest om adem te halen.weer spoedig naar bo ven komen, maar nog steeds met het visje in de snavel. De meeuw schoot andermaal op hem af, greep zelfs met z'n sterke snavel de fuut bij kop, doch deze liet zijn prooi niet los. Wel gilde de fuut erbarmelijk en toen de meeuw daardoor zijn slachtoffer even losliet, schoot deze als een pijl uit een boog naar beneden. Toen hij .voor.de derde maal boven kwam. zag ik hem j uist nog even slikken. Naar alle waarschijnlijkheid had hij dus kans geziemhet visje'onder water Te veror-' .beren, hetgeen overigens .tegen de ge woonte is; Toen de. meeuw dat zag, zwenkte hij at en landde op een dae dal! in de. buurt, kennelijk om. de. .fuut nog wat in de gaten, te houden -.-••an om bij geiegenheidizijndaffe aan val te herhalen: Soms zagen wij in de haven enkele nonnetjes, de mannetjes in'eën schit- Van de voor Utter van de afdelina Schiedam van de. Ne derlandse Vereniging tot Be scherming van Dieren, de heer H.WUlems' va n Be veren, ont vingen wij de volgende alge mene dankzegging aan het Schiedamse publiek. Nu de'dooi is ingetreden en de nood van de vogels tot het verleden behoort, is ook de hulp-actie Schiedam beëin digd'. Met groot' enthousiasme en -met opoffering van per soonlijke belangen: dikwijls', getuigden groot .en klein, rijk en arm, jong en oud. van hun medegevoel voor het .dier. Tijdens de felle koude werd er hard en gestaag gewerkt Duizenden vogels in Schiedam en. ook vele duizenden elders toerden daardoor wan' een wisse hongerdood gered. Hon derden vogels zijn door be woners van Schiedam liefde rijk opgenomen en verzorgd tot: dat zij weer zódanig wa ren aangesterkt dat ze zich zelf weer in vrijheid konden handhaven. Voor de hulp, die de afde ling Schiedam van.de Neder landse Vereniging tot Bescher ming van Dieren van alle zij den mocht ontvangen, zijn wij zeer erkentelijk. Speciaal zeg gen wij dank aan de firvia's, de schoolhoofden, de vereni- gingen, de padvinders en aan alle anderen voor hun directe medewerking, in tedke vorm dan ook. In deze voor de vogels zo moeilijke tijden stemt het tot grote vreugde, dat wij mensen elkaar mochten vinden in de hulp aan het weerloze dier. Al deze eendensoorten plus de non netjes en hun grotere familieleden, de middelste en de grote zaagbek lieten zich weinig gelegen liggen aan het brood, dat hen door medelijdende mensen werd toegeworpen. Het zyn n.l. alle duikers, die duikend hun voedsel moeten zoeken, waterdiertjes of rotte plantendelen. Dat heeft'de natuur hen nu eenmaal zo geleerd en zelfs de strengste winter kan daarin geen verandering brengen. Het brood bleef derhalve onaange roerd totdat de nimmerzatten onder de meeuwen het ontdekten en dan was het'gauw verdwenen. De 'grote, zaagbekken hebben een wittè romp, donkere vleugels, een zwart-groene kop en een rode snavel voor wat de mannetjes betreft, de wijfjes zijn grijsachtig met witte borst,'roodbruine'kop en eveneens een rode snavel. De middelste zaagbekken zijn bijna gelijk van kleur als de grote. Het beste kenmerk is evenwel de wilde kuif, die beide seksen bezitten. In het Balkengat kwamen al deze soorten eveneens voor, doch in klei ner aantal. Het gros der daar vertoe vende soorten bestond uit wilde een den en meerkoeten. Het kwam mij voor, dat het merendeel der z.g, wilde eenden (met de bekende groen glan zende, kop van de woerd) en het bruingrijze kleed vande eend (het wijfje,) uit parkeenden bestond en zelfs waren er onmiskenbaar enkele hoereneenden onder, herkenbaar aan' de witte vlakken in het verenkleed. Uiteraard zijn alle andere eenden eveneens wilde, doch de hierboven getekende soort staat alleen bekend als de wilde eend; De profiteurs Dank zij de spontane voedselacties van Dierenbescherming, politie en particulieren 'zijn erstellig veel vo gels van.de hongerdood gered,-; Dë vogels die van de voedering-hét meest.v^roliteerd^.watreh 5dê^meeu- wenii\ i> y.ja' WL 1? ^tgc&QPo JliêtV bepaald uyooxt-;; heit-. bestemd, hébben zij toch bijna overal het meeste voedsel weggehaald. Alle soorten waren dan ook present op plaatsen waar gevoerd werd; kap- meeuwen (al heel .wat exemplaren met bi'uine kop) zilvermeeuwen, stormmeeuwen en de grote en kleine mantelnjeeuw; Toch bleef er voldoende over voor de meerkoeten en wilde eenden; zo doende hebben zij behoorlijk 'geprofi teerd; van de hulpvaardigheid van zo veel vogelvrienden. In het Balken gat werd flink gevoerd, evenzo op twee .plaatsen in Kethel, waar vele tientallen hongerende en kleumende meerkoeten zaten; v 1 Tenslotte zijn er wat de watervo gels betreft vele van een wisse dood gered, doordat zij tijdig onder en tus sen het ijs werden gehaald of de be vroren veren werden ontdooid. De gemeente-kwekerij herbergde zo doende enkele kuifeendjes en 'n vrij groot aantal meerkoeten. Te zijner tijd worden zij natuurlijk wèer in vrijheid gesteld. Helaas bleven niet Deze wijfjes bnldtiiker werd een van de vele slachtoffers van dc strenge vorst. alle patiënten in leven. Enkele kuif eendjes en meerkoeten en een dod- aarsje zijn de goede verzorging ten spijt, bezweken. Deze waren vermoe delijk al aan. het einde van; hun krachten.toen zij in de kwekerij arri veerden en meestal is er dan weinig meer aan te doen. Zeldzame waterral Hetzelfde was het geval met een waterral, een verkleinde en tevens verfijnde uitgave van het waterhoen tje, die mij werd bezorgd. We heb ben hem voedsel enwater 'gegeven, maar de volgende morgen was hij al dood. Dit vond ik bijzonder spijtig omdat de waterral normaal in onze' contreien niet voorkomt, ja zelfs' in heel ons land in de wintermaanden een zeldzaamheid is, aangezien r-de meesten naar het zuiden trekken, Jn het bos werd op vele plaatsen voedsel voor de zangvogels gestrooid. Maar de lysterachtigen (merels.zang- lijsters, koperwieken en kramsvo gels) hebben het het moeilijkst gehad omdat zij uitsluitend insecteneter zijn en dit artikel vanwege de sneeuw to taal onbereikbaar was- Rotte appels brachten hier uitkomst en tevens werden de laatste bessen, die sommi ge heesters nog droegen en die de vogels tot dusver niet aankeken, het graagte verslonden, In mijn tuin heb ik geweldig veel vogels op het voer gehad: mezen, vinken, spreeuwen, merels, houtdui ven, roodborstjes, heggemussen en zelfs een aantal kepen. Op één dag waren er zelfs twaalf kepen bij el kaar.. In stond er versteld van, dat er. nogzo veel kepen binrién oAze:: ge meente waren,-; Tv'i i': A Snel vergeten Dé Jwütdulvèn jiaddèitf het uë hulp - van': mensen' nog~zö"Kwbad niet. Zelfs hoorde ik 'ze op de. koud ste dagen nog koeren. Wat een opti misten, hè? Trouwens op de. eerste dag, dat het dooide, hoorde lk den paar merels zingen. Zij waren dus de narigheid gauw vergeten. -.. f Intussen zün we nu weer In de len temaand gekomen en kunnen we rekenen op allerlei verrassingen. Me rels en zanglijsters zingen reeds evenals de mezen. Vinken, groenlin ken en heggemussen zullen zich ook wel spoedig laten horen. Zelfs ktih- nen we deze maand de eerste zomer vogel, de tjiftjaf, weer verwachten, al zal liU vermoedelijk wél iels later komen dan andere jaren. ïn dfe polder, waar geditrendè de afgelopen maand een doodse stilte heerste,, zullen deze maand de kievi ten weer baltsen, tureluurs en grut to'» boven de we'den juichen en, de scholeksters hun uitbundig „të-plet- te-piet" roepen ter ere van de komen, de lente. K -• A. DE JONG Apothekers nachtdienst: Apotheek Backer,. St. Liduinastr.- 58; Bellen: t>ty ongeval: G.G. en G.D TuinJaen BO, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maaD- dag) van 9.80 tot 4^0 uur eu iedere avond (behalve woens- dags en zaterdags) van 7 lol ;83Q uur. Zondags gesloten. B.bL Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend tedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot. 8.30 uur. Zondags-gesloten. Steöel()k Museum: Voorlopig geslo ten. BIOSCOPEN Passage: 2. 7 en 9.15 uur: „Vera Cruz". Monopole, 2, 7 en 9 „Zee der ver loren schepen." VOORSTELLINGEN Volsgebouw, 8 uur: N.V.V. Bestuur- dersbond. Causerie over „Het Al-betalingssysteem". Mubis Sacrum, 8 uur: Filmvoorstel ling „Vijf,, voor twaalf". Dist, Wed. A. v. d, Eeiaart, .8 uur: Jeugdbiieenkomst „De Douche". Gisteravond zijn een groot aan-< tal Hermesleden in de v.m. Koop-; mansbeürs bij elkaar gekomen cm uit te maken wie op de groene ta fel de .sterkste is. De deelnemers waren 'Ih drie groepen verdeeld: wedstrijdklasse,nieuwelingen veteranen.<1 f- tv iV Er waren in-totaal vier én vijf tig deelnemers. Ook de belang stelling voor dit toernooi was zeer, goed waardoor er een gezellige sfeer heerste. Ook diverse bekende spelers, uit het eerste elftal waren van de partij. o.a. A. v. Diest, J, Schenk. H. Stolk, L. Janse, Lex Janse, G. Burger. W. v. d. Sloot,. F. Mijtjsbergen, H. Broeders. Wat de prestaties?'betreft, ging onze prognose, die wij Vorige week van het toernooi gaven'Omtrent de eventuele, winnaar in vervulling. Het eerste damesrzestal van de Schiedamse volleybalclub SVC heeft zich niet op deeerste plaats kunnen handhaven.. In de moeilijke uitwed strijd tegen rivale'Concordia; moest de - eer,-aan de Rotterdamse dames worden gelaten. Het SVC-team kon haar normale spelpeil niet bereiken en verloor verdiend met. 31. Met -één punt achterstand op leidster Concordia is het nu wel'heel lastig geworden als eerste te eindigen, zeker als dit. team het tempo piet weet op te voeren. Het gaat de laatste1 weken te tam om tot goede-resultaten-te kunnen leiden. Dames 2 won reglementair- met 40, doordat de tegenpartij geen volledig.team in het veld,kon bren gen.Y" .7 Het eerste heren-team speelde een vlotte wedstrijd tegen. Hou stand en toonde zich absoluut de sterkste. Met 4—0 hielden de Schiedammers de puntjes in eigen huis. Heren, .2 speelde ..voor de. vierde maal in successie gelijk, 2—2, nu tegen DHL 2 teRotterdam. Ditmaal echter was een Schiedamse overwin ning meer - volgens geweest. de verhouding Een -wielrijder wie het uitzicht be lemmerd werd, draaide maandag avond- in de BK-laan vlak voor een naderende personenauto links af, de Arij. Prinslaan in. Om een aanrijding te voorkomen remde de bestuurder van de auto, J." C. van S, uit Rotter dam, krachtig. Hij haalde links uit, waardoor de auto een verkeerszuil ramde. De wagen .werd. aan de voor zijde ernstig, .beschadigd. Er ontston den geen persoonlijke ongelukken. Gisteren is de fiets gestólen van mevrouw A. B. van der S. uit de Ma- riastraat. Het rijwiel stond op slot voor de woning van de bestolene. (Advertentie 1JV2.) Donderdag 8 maart 1956 8, uur 1 Dirigent Eduard Flipse Solisten: •MARGOT BROEDERS, harp SAMUEL BRILL, violoncel (Van. een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN. „Dank u weL Ik kan hef ook niet helpen". Het klonk enigszins verontschuldigend, uit de mand van Groeneveld, teen Van Soelen hem met zÜ» overwinning kwam feliciteren. De nederlaag van koploper Van Soelen, die In dit toernooi reeds «ot opvallende prestaties was gekomen en In het afgelopen weekeinde in de Vlerapelenkamp ook van zich Het spreken, deze zelfde Van Soelen moest maandagavond zijn meerdere erkennen in hekkesluiter Groeneveld, de altijd rustige Bellevue- speler, die in dit toernooi nog geen goed had kunnen doen. Doordat in de eerste avondparty en Hekman resoluut de winst had ge grepen. is het aspect in het -e klasse districtstoernooi libre, met: nog slechts één ronde te spelen, geheel gewijzigd. Hekman heeft met Van Soelen van plaats gewisseld. De VI aarding er heeft, hoewel zijn moyenne nog aanzienlijk lager is dan dat van de Entre Nouxspeler, In Musis Sacrum draait momenteel ee:vuiterst.merkwaardige flim, „Vijf voortwaalf' geheten.'-. Hierin wordt, fragmentarisch, de geschiedenis van het Nazi-isme Ln Duitsland opgehaald. Van de eerste relletjes omstreeks 1929. tot .-de fneenstortin'g van het derde rijk in 1945 toe met dc dood van.'Hitler er nog bij. .- De film, is samengesteld uit oude nieuws-filnipjes, uit. brokken, docu mentaires, en (deze indruk krijgt men) -' overal vandaan waar- maar beelden over het nazi-isme opgehaald konden worden. Het resultaat is verbluffend! Er rit geen draad in het verhaal, dat zelfs nogal rommeligis,, de, op namen zijn niet best. menigmaal on-; der.de middelmaat-en-het. conimem tekijken naar al-deze. beelden uit het verleden, gefascineerd en be klemd.- -Men .voelt de rillingen langs dc rug glijden of men de somberste spoken op ziet doemen. Naargeestig en toch moet men kijken. Het is voorbij, kan men zich troos ten, definitief voorbij. Maar dat .dit alles,toch gebeurd kon zijn! Als een waarschuwing uit het ver leden'heeft deze film zeker beteke nis. Het begon zo simpel, dit Nazi. isme. maar tot wat is het niet uit gegroeid! Wij leven zo snel en wy vergeten 20 snel: daarom is het goed deze film eens te gaan bekijken. Boeiend is.het zeker. i Voor deze film. die vanavond en morgenavond nog in Musis draait bc. taaf'^dat "er bij geleverd is. Vis. ook j stond gisteren reeds een grote be- nict je dét. Toch zit men gespannen langstelling; thans één matehpunt ineer en on getwijfeld de beste kansen op de uit eindelijke bezetting van de ere plaats en uitzending naar de gewes telijke kampioenschappen. Maar ook op de' laatste speelavond zijn: ver rassingen uiteraard niet uitgesloten- Het was alsof het publiek een voor gevoel had gehad, dat er verrassin gen ïn de lucht zaten. Het was in groten getale opgekomen en heeft de grote spanning, die er heerste in de diverse partijen ten volle mee beleefd. Want niet alleen was de strijd Groeneveld—Van Soelen het aanzien ten volle waard, ook Van Buurenv. d. Ma ar el was een strijd met wisselende kansen en tenslotte een heel behoorlijke moyenne van de beide Maassluise tegenstanders. Het hoogste gemiddelde- van de avond, 8.00, noteerde Oostveen, ter wijl zijn tegenstander zich over het zijne ook niet behoefde te schamen. Ai met al betekenden al deze fei ten, dat er" gisteravond zeer behoor lijk werdgespeeld,veel beter dan op de voorgaande avonden, uitge zonderd uiteraard de openingsavond en de uitschieters op de andere speeldagen. Tweemaal zegevierde 't Oosten-speler In de eersteavondpartijen zege vierde Hekman gemakkelijk over Eikenbroek. De laatste heeft alleen op de eerste speelavond met. 'dës kwaliteit van zijn spél hoewel ook toen zijn moyenne nog beneden 6.00 lag,,— zijn plaats in deze finale kunnen; rechtvaardigen.. Door-10 ca ramboles te scoren in dezelfde beurt waarin Hekman de partij beëindigde, kwam 'hjj eenmaal juist in de dub bele cijfers.Hekman, kon derhalve in het spel van -zijn tegenstander geen. inspiratie vinden. Langzaam vergrootte'hij zijn voorsprong, tot dat hij,in;de 33e beurt het totaal 200volmaakte. Hekman 200 33 18 6.06 Eikenbroek 78 33 10 2.36 Het was jammer voor Oostveen, dat hij na zyn 13e speelbeurt een kleine inzinking kreeg, waardoor Kooy voor. de tweede keer.zyn ach terstand geheel kon .wegwerken,; Bij de stand 45—47 liep Oostveen met series .van 16 en 28 weg van zyn te genstander (51—91), maar, die voor sprong ging door de genoemde in zinking weer verloren. By de stand 108—106 kreeg Oostveen de smaak weer te pakken: 32 caramboles in:de 17e beurt. Een serie van- 30 in de 24e beurt ontnam Kooy de laatste kans om een nederlaag té ontlopen. Het moyenne van- de' verliezer was nóg alleszins redelijk. Oostveen 200 25 32 8.00 Kooy 152 25 19 6.08 In bet begin vao de party Groe neveldVan Soelen bleef de score vrijwel gelijk. Toch bleek reeds,, dat Van Soelen niet zijn normale vorm kon. benaderen,. Wellicht was hy ^overspeeld";, afgelopen zaterdag en zondag immers had hij zich volko men geconcentreerd op de Vïerspe- lenkamp. pat was ook aan zijn spel te zien.:Het wekte slechts vaag her-, inneringen op aan - hét kleine spel, dat' hy in voorgaande 'ronden in dit toernooiop. hét 'groepe laken de monstreerde.' Na 22. beurten was de stand nog vrijwel gelijk (115113). Op, Groenevelds23e serie 26 bleef Van Soelen .het antwoord schuldig. Op de, series 12 en 15.,in de 2Se en 29e beurt was het antwoord van de Maassluizer '10 eu*22! In de.nastoot produceerde Van Soelen slechts drie Voor de komende dagen staan op het programma: 9 maart: ZVC—SVC (dames 1); 9 maart*. SVC 2DRL 4 (dames 2); 9 maart SVC—2VC (heren 3). In Monopole: Het is een vrouw (Wanda Hen- drix), die in de film „De zee der verloren schepen" aan de gezworen kameraadschap tussen twee jonge kustwachters (John Derek en Ri chard Jaeckel) abrupt een einde maakt. De knapen Grad en Hap, die als twee broers zijn groot gebracht, treden ln de1 voetsporen van hun vaders en doorworstelen als onaf- seheïdelyko vrienden de zware trai ning; die aan de officiersopleiding verbonden -is. Hap;raakt verliëfd up het meisje Pat/ maar Grad kaapt hem zjjn meisje af. Een onverzoen lijke, wrok jegens zijn boezemvriend vervult Hap en Grad is daardoor, zo getroffen, dat hij zich bedrinkt met als gevolg dat hij van de academie wordt gejaagd.' Als matroos neemt Grad dan dienst bij de kustwacht en tenslotte- komt h'i op hetzelfde schip, waarop" Hap officier is. En op dat schip bij ..een gevaarlijke reddingspoging wordt de vete tussen de beide vrienden bij gelegd. Hap verongelukt en Grad slaagt er met gevaar voor eigen le ven in hem te redden. Hap komt hierdoor tot inkeer en gunt Grad zijn Pat. Als onafscheidelijke vrien den als voorheen trotseren ze samen de gevaren van de zee. 't Gas kreeg de schuld: Zaterdagavond was de windrich ting zodanig, dat Schiedam werd overgoten met een zeer onaangena me lucht van de raffinaderijen in Pernis aan de overzijde van de. Wa terweg. Tengevolge van de.mist ble ven leze dampen laag hangen- en drongen, de woningen binnen, waar zij velen de indruk gaven aan. de riolen'te zijn ontsnapt. In verband met de waarschuwing, om bij waargenomen gaslueht direct de Technische Bedrijven te waar schuwen, kwamen bij de gasfabriek dientengevolge zaterdagavond een 35-tal meldingen binnen, merendeels uit het oostelijk stadsgedeelte. Van deze. 35 bleek bij nauwkeurig onder zoek met een lekzoek-apparaat één klacht te berusten op een werkelijk gaslek. De overige moesten toege schreven worden aan de op de raffi naderijen. ontsnapte' dampen. HOE INÜBRUARI GESPAARD WERD In februari 1956 overtroffen bij.de Spaarbank Anno 1820 te Schiedam de inlagen de terugbetalingen met f 365. 933,64 (febr. 3955 f 248.774,21). Het totale tegoed van inleggers be. droeg op 29 febr.l956 f 18.121.472,12. verdeeld over 41372 rekeningen. Hierin zijn begrepen. 6219 rekenin gen van jeugdige spaarders met een gezamenlijk tegoed van f 102,930,61 (25 februari 1955 6092 rekeningen met een tegoed van f 84.381,87). In de bedrijven werd gespaard f 9.510,46 (februari 1955 f -6.393,75), door de afhaaldienst werd-aan huis ontvangen f 69.735,--- (februari 1955 f 48,721,50), met spaarbusjeswerd gespaard f 11.852,64 (februari 19o5 f 32.292,54), Voor'pasgeborenen wer den 30 nieuwe boekjes uitgereikt,": Het', waren J. Vletter - eh G- Vuurèn die elkaar in 7 de/ finale, moesten bekampen "teil de "'-laatst genoemde won met de cyfer.«14—21 16—21 in.- de groep wedstrijdJdasse.. Deze twee "'spelers - zijii lid/van een tafeltennisvereniging.' .De elndr strijd - van V-deL nieuwelingen - ging •tussen W- .v. d. "Sloot en :i,Wim Vlet ter. "die door v. d. Sloot ^mét. de- cijfers 21—19 21—11 werd gewon nen. Voor deze. wedstrijd waren natuurlijk ook de overige deelne mers al in actie geweest en in. Hermeskringen was heteen;, ver rassing dat G! Burger kans zag A. v Diest te kloppen, Ook de veteranen waren actief, hier had men een finale-poule- van, drie spelers gevormd; DatAwSaren D.Ba'ris, A. Stouthandèl'ëh Damen Stouthandel toonde zich., óp deze .avond, de stérkste en Baris kwam pps de tweede plaats. Men had-.ook- een groept junioren geformeerd. Voor. dezé -eindstrijd werden ge» plaats P. d. Groot en H. Krommen hoek waarvan laatstgenoemde win naar werd, metde cijfers 215 21—15.. v - -. >- Bijde wedstrijd klasse was de partij van P. Saas en G. v. Vuuren de beste wedstrijd van de avond. Bij de nieuwelingen was het W- v. d. Sloot die verrassend goed speelde. Voor de wisselbeker moest de win naar van. de wedstrijdklasse aan treden tegen de winnaar van de nieuwelingen G. v, Vuuren tegen W. v. d. Sloot dus. Hier bleek toch wel het grote verschil, want v. d. Sloot moest met 218 2110 capi tuleren. Het .toernooi werd georganiseerd door de contact-commissie van Her mes. Deze commissie heeft nog meer pijlen op haar boog. Het is de bedoeling dat dit toernooi een jaarlijkse evenement zal worden. De heer v, d. Most opende en sloot deze" avond. Hermes kan op een geslaagd sportevenement te rugzien, al werd er dan niet op de grasmat gespeeld. Het Rotterdamsch Fhilharmoniseh Orkest-geeft.'op donderdag 8 maart in het Passage-theaterweer een Toonkunst-concert onder'leidlng van de eigen dirigent Eduard Flipse. Medewerking- .- verlenen Margot Broeders, harp- enr Samuel Brill, violoncel. Uitgevoerd worden Fsyché van Franck, Introduction et allegro van Ra vel.' het. cello-concert no, 1 'van Sint-Saëns en de 4e symfonie van Glazounoff. (Advertentie IM.) herenmodes, Broersvest 56 GEBOREN: Jan, z. van J. W. Boonekamp en C. J. v. d. Boor; Cornells, z. van A, Boot en A. v. d. Wal; Nicolaas, z. van J. v. d. Hoest en A, Admiraal; Christiaan,1 z.van J.- v. d. Hoest en A, Admiraal; Ma rijke,. d. van W. v. d. Maaxel eri 'J- -Ouwensp Siivana F. J., d. van J. F. Brand en T. j van^ Minnen; Johanna A, M;f d. van J. F. Hersbach en J. A. M. Hagendoorn; Comelis R., z. van R. van Wensen en J. van Hou- welinge.n; Lucia M. N., d. van A. J. ,Tas en J. C. v, d, Nieuwendyk; Lu- cienne, d. van L. Verhagen en M. Haeck; Antoinette H. G-, d. van M. *J. F. Fiers en J. M. Broekman; Theodora J., d. van A- J. Schelle- kens en E.. M- Janse; Henriëtte M., d. van C. v. d, Haagen en W. A. Dijk; Franciscus J.. z. van H. J. Schrijver en A. J. M. Beining. caramboles,' werd Groeneveld v. Soelen waardoor de score 200 31 161 31 26 6.45 25 5.19 De partij Van Buuren—v. d. Maa- rel was bijzonder spannend en stond op een kwalitatief uitstekend niveau. Hoewel v. d. Maarel in. 'zyn 3e speelbeurt 24 caramboles produceer de. stond hy door een serie van 23 van zijn tegenstander in de 7e beurt daarna toch achter (54—49). Op 19 van Van Buuren in de 12e beurt was het antwoord van v, d. Maarel 24 en nogmaals 24 in de volgende speel beurt, waarna de stand was 85102. Toen v, d, Maarel in zijn 22e beurt een goed gespeelde serie van 36 maakte, leek hij de basis té hebben gelegd vcor een zekere zege (HA ÏTI). Het antwoord, van Van Buuren was verbluffend: 60, Het bracht v.d, Maarel uit zijn evenwicht. In nog 4 beurten: 5, 2, 9 en 25 voltooide hij de taak: 200 caramboles. Van der Maarel verzuimde de na- stoot v, Buuren. 200 27 46 7,40 v. d. Maarel 188 27 36 6.96 De stand luidt thans: Hekman 10 1164 165 49 7.05 v. Soelen 9 1161 150 103 7.74 Oostveen 7 7 1071 194 43 5.52 v., d. Maarel 61097 174 55 6.30 v. Buuren 6 1083 185 56 5.85 Kooy .4 769 145 46 5.30 Eikenbroek4 867, 191 29 4.53 Groeneveld 2 865 186 26 4.65 Te bevragen aan het Hoofdbureau van politie té Schiedam tussen 9 12,30 uur en 2—5 uur: Gele want (1.); armbandje. /Te bevragen, bij de vinders: Kinderschep, H. Zuidema, v. Osta- delaan 24 a; nagelgarnituur en schaartje, A. Seip, Nassaulaan 13a; nagelgarnituur in -étui, Voorend, P. Potterstraat 24a; rozenkrans in étui, S, Vermeer, Alb. Thymstraat 56; sleutelmet ring, J. Brökling, Am pèrestraat 14 a; dop van benzine tank, G. Ries, G. Reindersstraat 36 a; zak met fietspomp en gereedschap, J. v. Oostende. Heenvlietsestraat 19a; zadeldek, Schuurmans, Halleystraat 48; schakelarmband, H. Visser, W. Frankelandsestraat 94b; bedrag aan geld, Hofman, Swammerdamsingel 75; 3 schriften, C. Kortland, V. Osta- delaan57* portemonnaïe met-inhoud, Naring; Warande 218; rood kinder- portemon. R. Paulussen, Veenlant- straat 31; groene kinderportemon., v. Eijk, Pvibeslaan 3. Kethel; Plastic portefeuille, M. Bakker, v, Ruijsdael- laan 70b; blauwe kinder portemon,, Bouwman, Singel 231; grijze kinder- want, W. Wijnolte, Snelliussingel 52a; padvindersriem, D. v. d. Hoeven, Arqhimedesstraat 48a; zwarte sjaal, B. Daalmeyer,Burgem. .Verveen- straat 23" Kethel'; rode glacé dames- handschoen, Steenbergen, Pendrecht- sestraat 2; grijze handschoen (r,), B. Laurens, Nieuwe Buurt, 9; 1 p. ge blokte klnderwanijës, J. .Scheffers, Galileistraat 19 b; bruin lederen vest, A. Vroegop, v. Leeuwenhoeckstraat 30a; p. bi-uine glacé berenhand- schoenen. T. Poot, g. Reindersstraat. 22 a; bruine glacé her'enhandsehoen, (r.). A! Heinsbroek, Gasstraat 27; bruine glacé herenhandschoen (L), F. v. d. Biggelaar, J. v. :Avennes- straat 45b; Naar /Wy vernemen zaj "H.M. de Koningin op 16 mei «en bezoek aan Rotterdam brengen. Koningin Julia na zal óp die dag enkele grote Rot terdamse bedrijven bezoeken. Vanaf morgen in onze SHOWROOM te be zichtigen: :.v jAW''.' GARAGE AUTOMOBIELBEDRIJF Biirgein. Knapperilaan 2 - Schiedam Telefoon 6710(^-68100 It D, DE BRUIN Oranjestraat 9 Schiedam Tel. 66431 Te koop nangebT"! Uw mes of schaar bot? „So lingen" slijpt en knapt ze op. Slijperij en Staalwaren-, handel .Solingen". Broers- vest 57. Telefoon 55193, Personeel gevr. Gevraagd aankomend» naaisters voor ons dames- atelier: N.V. Kleedingmaga- zijn v.h. Gebr, Bervoets, Broersvest 59, Schiedam. Auto's Motoren Rijwielen Verf: Jeveka glanslafcverf, van 2.60 nu 2.35. Good- willlakverf 2.80,. Uilen.spie- gelemaillak 2,95, Viklng- Japanlak ƒ4.25, grondverf Ida en1.90, alles per kilo. Jan van Katwijk's Verfhan del,'Broersveld 37—41, tele foon 68039. Blanke dressoirs ƒ129.-, Mooie/keus/in blanke meu belen. Koopt nu, wordt kos teloos bewaard, bij Plate, t.O- Stadhuis,. Schiedam. Fopartlkelen, grote sortering 1001 Bazar, Broersveld 45, TeL 66015; Wie echt kiezen wil,heeft geen keus. Die moet naar „Soingen", S ch a r enm ess en Gero Specialist. Broersvest 57, Telefoon 55193. Moffelen van rijwielen, ge demonteerd, gemonteerd m. bijlevering van nieuwe ket- tingkast. spaken, spatborden en'; jasbeschermer, 37.50. Frans Waltman, Rotterdam- sedijk 240, teL 68948. Koopt een btomficte bij Leijte, het zal u niet spijten. Wij hebben voor u: NSU, Victoria, Berini M 21, Bata- ytis, Centro, Kreidlcr. Wij leveren op gemakkelijke be taling, Leijte, Sw amm erdam sin gel 25./Dr Wibautplein 49. Diversen Een goed gesorteerde biblio theek, steeds voorzien van de nieuwste boeken, Is Lees bibliotheek-Kantoorboekhan del Modern,Boerhaavelaan 124. Telefoon 68415. Alles op bet gebied van glas in lood „Aa-Ve" Glas-in- loodbedryf. West Franke- l landscstraat 16, tel. 66280.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1