over rapport cn aan Gunstig klimaat voor Algerijns debat Overleg over Cyprus volkomen mislukt Communisten willen initiatief overnemen Uw Kunstgebit MOEILIJKHEDEN? jziging Huurcontract in enkele gevallen mógelijk WERKGEVERS: Drie pCt. meer bedreigt prijspolitiek OOK COMMUNISTEN VOOR MOLLET? Rebellen nemen Eisenhower vraagt Boelganin weer om ontwapening Heeft Sowjet-Unie snelste bommen werper ter wereld? 'v_ Mollet zondag naar Engeland Staking in Finland cluurt voort Militaire leiders van V.S. vergaderen in Porto Ri co Ongeregeldheden in gehele land Jungsclilager voor de Y.N" fSSaESBSB Wij geven Veldslag tegen Poujadisten in Toulouse j Malenkow komt I naar Londen Noors protest tegen illegale walvisjaclit' van Onassis Voor doodslag in Zeist negen jaar btaims sterfdag 111 ;j Griekse reder bouwt i 'ssssiSP&^-Sr Ü2S1XS' communistische landen vergeten schepen voor 100 miljoen dollar Dinsdag 6 maart 1956 3 (Van ecu onzer verslaggevers) DEN HAAG. In werkgevers- kringen meent men, dat verhoging van ile richtlijnen met drie procent, zoals dit wordt verlangd door de ■werknemers, dg meest directe be dreiging vormt voor dc politiek van prijssta bilisalic. Zij, menen, dat nü zij de rege ring steun hebben toegezegd bij dc: a politiek en. deze stabilisatie ook het uitgangspunt, van de loon onderhandelingen is. zij moeilijk aan de eis van de arbeiders tege moet kunnen komen. Te meek om dat het vrijwel vaststaat, dat een verhoging van de richtlijnen gelijk staal met een algemene Soonronde. Tijdens een toelichting op hun voorstellen, gedaan in de Stichting van de Arbeid, wezen woordvoerders van dc werkgevers erop. dat in 1956 ah rekening moet worden ge houden met een stijging van de loonkosten van vij'f procent.' De helft van 'deze vijf procent bestaat uit; dc verruiming van de secan-* daire arbeidsvoorwaarden cti uit verbeteringen, clie -als regel bij de vernieuwing van C.A.O.'s tot stand komen. Daarbij zou dan nog komen d" maximum drie procent gediffe-1 rent terde. stijging van -het loonni veau. die in de werkgeversvoorslel- 3en is veryat. De werkgevers me nen, dat ièrmee de grens is bereikt en royaal w rdt voldaan aan de cij- ferhmiige berekeningen, die in de Stichting tot stand iijn gekomen, v** 11/ op de Algerijnse politiek der rege- F\E achter ons liggende boeken- 'Ls week heeft verscheidene leze- ressen. en lezers naar de pennen doen grijpen om daarmee (meestal ia kritische zin) tenen mij te kras- sen. Zo -windt bijvoorbeeld een Haagse dame zich op over de ..be'-, r reldicihligheid u:aarmee allerlei poé- ten. zich, gedurende die seven let- «RS: Het Is duidelijk, dat de Franse I ter Revende hooetijdapeii ./mbbea communisten leiders die zojuist uil prysgegeven aan ,,tie massa en u Moskou teruggekeerd zitn. de op- noteert, tot i.ermjun, een llOeftiltl' in fniin dracht hebben gekregen, alles te versje dat de heerlijke OGSIH LU l/l IGUQ - vermijden wat de door een socia- ouaer .het J j lis-t geleide regering moeilijkheden voor den dichte/heeft geschrei en. zou kunncu opleveren. Het ligt er .,Ooe dommer dan ge -yi. nvpr duidelijk Op. dat de communisten '«yd w eoor de klippenleef buuen -Mollet en Pineau. die op 14 mei ruimte en tijd docii spoed u lijk ue naar Moskou vertrekken, willen i kippen. Werk zonder-mate of plan, sparen..Moh mag duswel venvach-. j maar spied door alle luiken;.veraent ten, dat dc communisten aan het de burgerman, doch .ledig zyne krut- einde van het'op twee dagen vast-1 ken' icsteldé .debat over Algerije zich PARUS. De Franse politiek slaat In het teken van het debai over Algerije Hat donderdag in het parlement begint. Premier Mollet heeft ter voorbereiding van dit debat, gisteren en vandaag alle fractievoorzitters ontvangen, ook vmm die der communisten cn der Pou- j tussen verklaren uit Algerije-teru. Ik k geef het graag aan alle be lt van stèmniing onthouden vuorT trofcfcenew in vriendelijke overioe- - rii regering zullen 'stemmen.- fn-1 ging at moet.ifc er bij ^antdkenen. jadlsten. Algemeen bestaat na de bespre- grote delen van kingen van gisteren de indruk, üat tüzondcr Kaby' belwlvc de socialisten cu de radi- men gelegeerd dal schryvend Nederland, zich, in de lekeerde Franse journalisten, dat - afgelopen week, zowel van het lé- I calen ook talrijke conservatieve af- rebellen die in talrijke dorpen Ie J gevaardigden voor de regering zui- "dit kind in het ciigeiz der kruiken als het dommer Kabylië in feite volko-i doen dan men is, met ..vlijt] heeft worden door degektvate n. .Maar helpt zoV boekenweek? WASHINGTON President Eisenhower heeft een nota naar Moskou gezonden, waarin hij.er bij premier Boelganin op aandringt ge zamenlijk, een begin te maken niet een ontwapeningsprogramma. PresidentEisenhower weigert in zijn boodschap m te gaan op premier Boelganin'a herhaalde voorstel voor een Sowjet-Amerikaans vriend-", schapsverdrag en stelt-zelf opnieuw zijn eigen ontwapeningsplan met wederzijdse luchünspectie voor. ROCHESTER Be democratische senator Kcfauver heeft verklaard, dat in de Sowjet-ünïe supersonische bommenwerpers gebouwd worden die sneller zü" dan alle thans be schikbare jagers. JÜRINS Bernhard i.t gister avond in ren van de tn- len vau hel kasteel .De Hoge Vuursche' geïnstalleerd cils ere-ridder van dc Confrérie .de la Chaine des Rót lissen rs, 'n icercld-omspanriénde broe derschap von fijnproevers. Gctopid met 'het rode lint - van zijn nieuwe waardigheid hield de prins -iri het Frans een korte toespraak. Later op de avond verenigden de in .allerlei rangen ingedeeldeJe-, den-'van de broederschap ziclï Tond de vorstelijk gedelete ta- fel, waar vijftig aan een ren- zenspit gebraden kuikens de hoofdschotel van de maaltijd vormden, 7 Voor hen, die het rode, paarse of groene lint .van de spit- broeders nog niet«."aardig zijn moge het een' troost zUn, dat volgens de grootkanselier 'ook een glas helder water en een- niet liefde gebakken ei lot de péneupf.en van de gastronomie behoren. - i (Van onze correspondent) j LONDEN. Tn zeer ernstige stemming hééft een gespannen LagërhuiB gisteren twee rapporten over twee tegenslagen aangehoord by monde j van premier Eden over liet ontslag van generaal Glnbb (dié Inmiddels I Sir John Glubb is geworden) en v.ervolgens bij monde van minister .vair 1 Koloniën Lennox Boyd over het mislukken der onderhandelingen niet aartsbisschop Makarios op Cyprus. len stemmen. De grote onbekende is de vraag, hoe dc communisten zullen stemmen. In dit opzicht ip het wellicht veelzeggend, dat dc communistische pers sinds enige dagen afgezien beeft van aanvallen Over beide onderwerpen zuilen nadere debatten worden, gehouden over het Midden-Oosten op woens dag. over Cyprus komende week. In beide debatten zal de regering PARIJS Guy Mollet, de Franse i scherpe kritiek van de Labouroppo- dae naar Engeland siHe te Horen krijgen.-- speciaal ir premier, gaat zondag naar Engeland voor een bespreking niet Eden. Hij keert .'dezelfde dag nog naar Parfjs terug. Hij brengt het bezoek op uitnodf ,..nwu,c luv>3 sins van tie Britse premier, die de - Kcfauvar zei. dat president. Eisen-"J ZtnL1'J™.1.1- ses<ïv<:" ?1£:l i ™17?R,s.ïk.<i" hówer's. falèn bij' het nemen-van be- -krijgen.--speciaal in dat over Cyprus. In het debat over Jordanië staat haar bovendien, ook kritiek te wachten van de rechter vleugel der eigen aanhangers. de z.g, „Suezrebellen" die nu het hoofd slissingen en het verlangen van dé republikeinse regering naar een evenwichtige begroting in dit ver kiezingsjaar de Sowjet-Unie in staat gesteld hebben de V.S. voorbij te streven door meer dan viermaal zo- veel supei'soniscbe jagers te bouwend Mollet de internationale' toestand te Hik blijkt, wat een ramp het was bespreken,. [het Suezkanaal te ontruimen. Tot Advertentie LM.) Gedenkwaardige uitvindingen. In dezelfde tïjd "dat de Gebr. .Wright zichmet het eerste - vliegtuig in.de 'lucht begaven. begon: ASPIRIN *},2ijh tribmf- tocht ovër de wereld. Nimmer, werd dit middel ter be strijding van-hoofdpijn, griep, verkoudheid en reumatiek in -zijn werking echter overtrof- j Gedeponeerd handelsmerk 1VASHING-TON Het Amerikaan se. département van Defensie heeft maandagavond bekend gemaakt, dat de hoogAte militaire leiders gedu rende een week in Forto ftïco de problemen van de verdediging der V.S. zullen bestuderen. - tVan. onze Scandinavische correspondent) KOPENHAGEN.De algemene staking in Finland duurt niet al leen voort, maur neemt steeds ge welddadiger vormen aan. .Tot dus ver werden slechts uit de provincie ongeregeldheden gepield, doch thans zijn deze ook naar de hoofdstad Helsinki overgeslagen, waar grote i-poiitieversterkïngen geconcentreerd 1 zijn. .Het' schijnt dat de communisten j de tijd gekomen achten om. de so- ciaai-demoeratische stakingslëiding het initiatief te ontnemen vooral nu in de boezem, van de stakings lëiding zelf zo'ngrote onenigheid schijnt te bestaan, dat het "tijdens dc beraadslagingen tot handgemeen is gekomen. I, De vrees dat de elektriciteitsvoor- j ziening in Helsinki zou worden j stopgezet is niet bewaarheid. Tot dusver is het de ingenieurs zonder hulp van 'de arbeiders gelukt de j stad van stroom ie voorzien. Lang i.kao dit échter..niet-duren. De rege- j ring heeft nog geen maatregelen ge- troffen om militairen in te schake- len tegen de aanvallen, welke zich 1 voornamelijk tegen de benzinesta- tionsrichten. Goed georganiseerde dusver heeft Engeland zich' bepaald tot het terugroepen van de andere Britse officierem die in het Arabi sche Legioen'commanderende func ties, hadden (eèn vijftiental). En be halve bij bovengenoemde „Suez rebellen" was de reactie -van het Huis meer. die van bezorgdheid over het lot. der nog in Jordanië gesta tioneerde zuiver Britse eenheden dan die van bereidheid vanhét ri sico, van contra-maatregelen.' Eden sprak van de „ergernis én spijt"' waarmeehet bericht van Glubbs ontslag ontvangen-was, maar herhaalde vervolgens de door Jor- j.danië gegeven verzekeringen, dat men geen wijziging in de verdrags- j verhouding met Engeland wilde i brengen, een aankondiging die. door het Huis niét veèl reserve vati iro- j nie ontvangen werd;- Oppositieleider Gaitskelï 'was van 'oordeel, dat Jordanië althans^ de geest van het verdrag met Engeland 1 geschonden had. Hij vroeg om één onmiddellijk of zeer spoedig debat, een verzoek waar de regering ter stond^ mee instemde. Van dé andere zijds van het Huis drongen de •„Suezrèbeileh" aan op krachtiger op treden.' - Tegen' deze sombere achtergrond kwam minister. Lennox Boyd ver slag doen var> het mislukken van het overleg metaartsbisschop Ma- karios. Herstel van rust en orde „Daartoe zijn*wij vastbesloten" ver- 1 klaarde dé minister. „Wij hébben de t strijdkrachten,cii het zal gebeuren,"; woorden die bij de Tories instem ming cn bij Labour-grote ontstem-r ming teweeg brachten. Xater op de middag werd in eén witboek de tussen de Britse autoritei ten en de aartsbisschop gevoerde briefwisseling gepubliceerd, waarin staat dat Engeland bereid is een „vérgaande graad van .zelfbestuur?' te verschaffen. Op de nadei'e formu lering van die .vergaande-graad van zelfbestuur"' is - hét óverleg, altijd weer vastgelopen: Thans - zal het hard tegen hard gaan. De Britse regering heeft blijkbaar de .indruk, dat de. aartsbisschop alleen maar wil toestemmen in een regeling, die Cyprus voor het Britse defensie systeem waardeloos zou maken, iets wat" zij in verband met derecente gebeurtenissen in Jordanië-'thans minder dan ooit kan aanvaarden. Dé Britse regering is er vanover tuigd. dat door wat tot .dusver ge beurd is, de militaire waarde van Cyprus als basis niet is aangetast. Deze strakke houding zal stellig ko mende.week van de zijde -van La bour scherpe kritiek ontmoeten. den van het nationale bevrijdings- J -vraagt een Bussumse lezer. M^aar- front'als hoofden aangesteld heb-tegen, of tnaarpoor? ben, die belastingen incasseren, die„Wordt er een selecterc keuze reeds zoals .eens de Vietminh in door bevorderd" vcruolgt hij eh hij. Iiido-china—min of meer optreden weet zelf het antwoord al:. „Ik ge- als wettige autoriteiten en die zelfs j loof er niets van. Een betere v.er- óerechtspraak aan zich getrokken ,1 koop «ah het goede bock u'o'rdt niet hebben. De afscheiding, van Alge-1 bereikt door een propaganda die rije van Frankrijk wprdt onder de i zich tot de lezers richt. Alleen .de Arabische bevolking van 'het land I boekverkoper kan uïikovist brengen allerwegen, moreel en ook praktisch -. door zich toe te leggen op een meer voorbereid. cultureel verantwoorde vóórlichting (dér klanten. Want. de man achter de toonbank heeft een sleutelpositie. Naar hem wórdt gehiisterd.'' Ik xvil het niet afstrijden. Hoeicet men- zich ook op dit ge- bied niet al te overdreven voorstel lingen'maken piag. 'In Wintersujtfk hoorde ik van' een in het.vak vergrijsde boekverkoper tenminste liet volgende avontuur'uit de praktijk. 'Er kwamen twee dames zijn zaak .nnen en zeiden: „We toil ten een boek." v ;,W«et ,u ongeveer wat: voor -een boek?" „Nee, geipoon een boek. Een lees-: boek.". i Hier tag de hele akker dus nog braak.. Aangemoedigd door het in de 'afgelopen week verhevigde be- DEN HAAG „ïs liet ffccn plicht >r van de Nederlandse regering liet j Dirwzen en zexuen. verloop van de processen Jungschlii- j gcr cn Schmidt, en de gevangenhou- ding van andere Nederlanders, voor.j een internationaal forum te bren-:; gen?", vraagt een aantal vooraan- j staande Nederlanders met de groot ste nadruk in een manifest, dat zij PUZijCveraoeken de re«ei-ina 2:ch wustzi)?i; van zijn belangrijke taak 0verdrae zaken tl rfchten tot de ü£s wetgever begon de boekverko- Verenigde Naties cn het. Internatic^ yer •^."C.CTtltitrcIerin nalë Hof voor Justitie' opdat een en l^de.zyn toonbank, voi puike onpartijdig rechter kan uitmaken of deze landgenoten-schuldig'zijn of liét manifest is ondertekend door Iffend ™aar de wassende stapel schone O. Ch. AaldSl. vo^iaw Sïd. V°r' imtM' Km van 'Ex-PoIitiekè Gevangenen, -prof. mr.R. P. Clever inga, hét Tweede Kamerlid F. J. Goedhart, de auteur Leonhai-d Huizinga, prof. dr. G. H. J. v. d. Molen, het Tweede Kamer lid mr. K. van Rijckevorsel en A. Goekoop. Adhesiebetuigingen kan .men ''stu ren aan mr. A, Goekoop, „Sorgh- vlïet'V A. Goekoopiaan 10, Den Haag; v' nalë Hof voor Justitie nnriaf een tegue ~\}n tot onaamidia rechte. ka„ 'Ui,£.4„ „r I SÊSS eeiiioigen.•'•Tericül. de ene dame zwij gend naar de wassende stapel schone letteren keek drentelde haar, vrien-, din wat door de viinkel en riep op eens: Marie.'" Ze had een boek fan e.en der. uitstaltaféls -genomen. De boekver koper besloot'een aanmoedigend be toog óver een pas verschenen roman juist met de volzin: „Deze schrijver heeft eeh belangrijke boodschap te brengentoen hij de vrouw hoordé zeggen: ,Dit ruikf 20 tekkèr." .Marie k.iiram' ook even aart. het bandje snuiven. ,JVou zeg", vond ze bekoord. Waarop de andere vrouw de knoop doorhakte: „Ddn nemen we dit". /..v';, KRONKEL stakers. Van de zijde- der .werk gevers wordt verklaard dat de si tuatie niet geschikt is om tot een vergelijk, té- komen en zeker niet na de botsingen .der laatste dagen. Een lid der regering verklaarde. 7- tlat .do'enige kans om verbeterin» staat nu bovenaan de Engeise lijst, in, de toestand tè brengén was dat de stakingslëiding besluit bakzeil te I halen, doch de vooruitziichten daar- i op zijn niet groot. De stakingstem- pei'atuur stijgt met het uur cn een lid van" de vroegere regering,de voormalige minister van Financiën, behorende tot de boerenpartij,, ver zocht presidentKekkonen gisteren troepen' tegen de stakers in te zet- ten. Het Finse kabinet heeft maandag ecu wetsontwerp: opgesteld op basis waarvan het bepaalde bevoegdheden zal krijgen aan de staking, een dein de te maken. Het ontwerp wordt vandaag aan het parlement voorge legd. (Advertentie LM.) gevoelt U de gehele dag nletl Geeutvjrees meer, dat de gebïtsplaat vaa het gehemelte loslaat. DENTOFIX, het nieuwe; verbeterde, antiseptische poé der 's morgens een weinig op de plaat gestrooid houdt het gebit de gehele dag onwrikbaar op zijn plaats. Geen onaangename smaefc. DENTOFfX verschaft 1) een gevoel van zekerheid bij het etèn,'lachen,'spreken en niezen. U vergeet, jat U éen kunstgebit hééft. Koopt cog heden een strooibus voor, sledits f'2,35; verkrijgbaar bij apotheken én drogisterijen. (Advertentie UM.) Bevrijd V van dia snerpende pijn! Doof dut t«url»r»nd»n oj li ai»t- - Hot Bennies! Een abonne schrijft ons: Acht jaar geleden heb ik onderhuurders gc- (Overtollig maagzuur veroorzaakt d(é kregen. vVij hadden toen geen kinderen en de onderhuurders ook niet. Wc hebben het huis toen-eerlijk gedeeld. Zjj drie kamers en wij drie. Nu hehben wy drie kinderen en onze onderhuurders, die al van middelbare leeftijd waren, toen zij bjj ons kwamen, zijn kinderloos. Het »s niet myn bedoeling, hen van hun woning te beroven, maar zoals het nu is, vinden we het toch niet redelijk. Als we maar één kamer van hen zouden kunnen krijgen, zouden wjj uit de allerergste zorgen zijn. Maar zQ zeggen dat ze daartoe niet verplicht zjjn en dat wé hen er ook'niet uit kunnen krijgen. Is daar nu werkelijk niefs aan te doen? PARIJS. Het kwam gisteren relletjes in Toulouse waar de Pou- LONDEN. Een ambtenaar van het Britse ministerie van Buitenland tot se Zaken, heeft verklaard van de Russiscbe ambassade vernomen te communistische stormtroepen trek ken van' hel ene einde van "de stad mc( uc JU11_ naar het' andere, gevolgd door i vaardigde Le Pen en de voormalige j nenkort een bezoek aan Londen zal I jadisten een meeting wilden houden hebben, dat oud-premier Georgi M. j met de jonge Poujndistische afge- I Malenkow van de Sowjet-Unie bin- schreenwénde mensenmassa's. In dc provincie kwam.bet lot een oponlijke strijd tussen politie en commissaris .van politie van Parijs, Didès eveneens een Poujadistisch parlementslid als sprekers.' De socialistische -partij had de be volking opgeroepen tot protest demonstraties "en de communisten hadden eveneens hun. aanhangers opgedragen aan de demonstratie deel te nemen. Nog voor dé Poujadisten konden beginnen - hadden, zich dui zenden tegenbetogers verzameld, die 1 erin slaagden het politiecordon. te i verbreken en de zaal binnen teJ dringen, waar zij op de Poujadis- .- ten los sloegen. Het ging er zó warm brengen. Malenkow zal. aan 't hoofd, staan- van een delegatie der Russische elek trotechnische industrie, die de vol gende maand naar Londen zal komen. Noorwegén heeft bij Pa- Aan dit geval is waarschijnlijk wel wat tè doen. De Huurwet somt de gevallen op, waarin dé verhuurder ontruiming kan vorderen. Daaronder behoort het nodig hebben voor ei gen gebruik. De verhuurder, moét dan aantonen dat hij. alle omstandigheden in acht genomen, de woning meer nodig heeft dan de huurder. De rechter kan dan (maar behoeft nooit) de huurder tot ontruiming veroordelen. Over het algemeen gaat'de. rechter, slechts in het uiterste geval tot zulk' eén veroordeling.over. De kans, dat onze abonné zo'n proces zou win nen, lijkt, ons dus niet zo heel groot Maar de 'Huurwet kent nog een an- dere mogelijkheid. De verhuurder i kan n.I. ook .ontruiming vorderen, j wanneer de huurder niet toestemt in een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst. I 'Hier ligt,'naar onze ^mening de kans voor onze abonné. Hij moét daartoe de huurovereenkomst eerst formeel opzeggen. Vervolgens, of te gelijk met de opzegging, biedt hij aan een nieuwe huurovereenkomst aan te gaan. maar. dan één waarbij de huurder genoegen moet nemen met eer kamer minder (vanzelfspre kend tegenover een raar evenredig heid verminderde .huurGaat de huurder hierop niet in, dan kan de verhuurder bij' de rechter ontrui ming vorderen, op grond dat de huurder :niet toestemt in'een rede- lijk aanbod tot het .aangaan van een nieuwe huurovereenkomst." Gezien de omstandigheden, lijkt het ons toe, 1 dat deze vordering een redelijke kans van.slagen'biedt: - Dat >viï zeggen: wanneer de rech- ter van oordeel is dat de voorgestel.: j de wijziging rodelijk.is. zal tiïj^meest- al nog niet direct overgaan tot een vonnis tot ontruiming," maar zal hij. j de huurder in de gelegenheid stellen I alsnog in de wijziging toe te. stem- 1 men.' Langs dezè weg is het dus in enkele gevallen mogelijk een wij dat het voor hét bestaan van een huurovereenkomst helemaal niet. no dig is. dat deze op schrift wordt ge zet, Ook een ^mondelinge overeen komst, waarbij men afspreekt, dat een bepaalds ruimte verhuurd wordt tegen een bepaalde huurprijs, is een huurovereenkomst. "Weliswaar zou men deze overeenkomst moeten be wijzen, wanneer zij wordt ontkend, maar de huurdei zal zich over het algemeen er wel voor wachten de huurovereenkomst te ontkennen. Im- maagzuur snerpende zuurbrand. De een wordt er onpasselijk van, de ander heeft het gevoel van maag tot keel In- brand te staanRen nies helpen altijd fed ereen tn geval van ..nood" laat u één of twee Renoles. op ,de. tong smelten. Direct is ieder .spoor van brand of pijn verdwenen. Zó bent U met Rennies afdoende tegen zuur brand beveiligd. mers wanneer bij het bestaan er- UTRECHT. van'ontkent, kan hij ook geen be- can-emsstraf met dftrek. enonvoor- roep doen op de bijzondere bescher- waardeljjke ter beschikkingstelling 1 de ''.uurder 1 ming, welke de wét biedt. Kinderbijslag De heer P. schrijft: Ik-ben 'werk gever eo zou graag willen weten," of ik op de kinderbijslaglijsten van mijn arbeiders, nu ook de dagen - moet aankruisen, waarop niet gewerkt is. doch wel loon is genoten. B.v, de paasmaandag, een snipperdag e.d. Antwoord: de kinderbijslagwet kent K.B. over elke dag waarop loon is ontvangen of een vergoeding voor vakantiebonnen is genoten toé. Niet het feit, dat men werkt is doorslag gevend, maar het feil. dat men loon. ontvangt. Over de dagen, tvelke een werknemer vrij neemt „voor - reke- ning" wordt dus geen K.B.1 uitge keerd en deze -dagen, behoren dus ook niet op de lijst te worden aan- gekruist. Werknemers zijn gewaar- i schuwri,. dat zy, wanneer, zij vrij ne- j men voor eigen rekening niet alleen i gean;loon. maar ook geen K.B. ont- Maduroda/n.soat op 28 maart weer vangen. Over de z.g.n. wachtdagen open. Werklieden sjouwen als reu- krachtens-ne Zielctf-.wpl.urnrrir wel - van de regering veroordeelde rechtbank dc 22-jarige timmerman ,J. de W. uit Zeist, die terecht beeft gestaan wegens doodslag op de 30- jarige mevr. B. K,V. uit de' Jan W. Frisolaan in Zeist, De eis was zes jaar met aftrek en ter beschik kingstelling. Op de avond van 30 november 1954 was verdachte op een van zijn omzwervingen terechtgekomen ach ter het huis van de familie K. Met een gelaJen dienstrevolver in de hand had hij er rondgeslopen om. te zien of. er wat van zijn gading was. Toen mevr. K. gerucht hoorde, open de zij de achterdeur. De W„ die zich ontdekt voelde, loste onmiddellijk een schot uit.zijn revolver dat mevr, K. dodelijk trof.- - OSLO. toe, dat vérscheidëne~ aaphangers °^r van Poujade verwondingen oplie- TTcCl« l pen. Wat belangrijk is aan het öp- A J rie' SV treden der tegendemonstranten is I J 1 het; feit, dat zich na de slag met de varendt onder de Panamese vlag. Poujadisten in de zaal waar de .De nieuwe nota bevat de getuige-ltl wllllvtv Poujadisten er niet in slaagden hun. nis van zéven. Duiteers, die bij de j 2iging.-in de huurovereenkomst té- meeting te houden een spontane vloot van Onassis in dienst waren gen oorspronkelijke wil van dc demonstratie voi*mde aan het hoofd alsmede foto's, die zij aan .boord huurder 'in, door te voeren. I aarvan de socialistische 'en com- j hebben genomen, afschriften van de „Maiar", horen wij hier en daar al ,eza- scheepsjournalen en .mededelingen j een abonné verzuchten „dat ban bij I j over de. gevangen walvissen. 0ns niet, want wij hebben geen huur- j. overeenko'mst",Daarmee bedoelt i 'i >'-f V~i 1 1 ■■-' 1 i meh dan., dat men geen schriftelijke krachtens - de Ziekteweiword' K.B. uitgekeerd. zen niet huizen op hun nek door lilliputstad. In. ëénTiur tijds was hét crepkoteerbedrijf van de Nederlandse Spoorwegen iii Dordrecht- veranderd -iw een rokende ruïne: -nadat een a.fsli«ti«o. m een trrebsoteérkétel'-'was'gesprongen.'-'By dc- hevige brand werd d.e öo-jartge mnc/iinisf G. van Eek licht aa» gezicht eit handen gewond. iiunistischeafgevaardigden ncniijk: marcheerden. LONDEN De „Prawda", het blad van ;de Sowjetrussische com- NEW YORK Dè Griekse reder Stravos Niarch'os heeft opdrachten voor nieuwe schepen met een geza- Unistische partij, heeft de derde metilijke waarde van ongeveer 100 verjaardag van Stalin's, overlijden geheel onopgemerkt- gelaten.- Evenzo deden radio-Peking en het commu nis tisch-Chinèse. „Nieuw China' miljoen dollar geplaatst. Aan een Amerikaanse werf is op- drachtgegeven, voor de bóüw van nieuwsbureau [.een tankschip met een draagvermo- gen van 46.000 ton; In Japan zijn or- Ook de drie. communistische, bla- i ders geplaatst voor 8 tankschepen en den,, die.in Oost-Berlijn verschijnen,.; 3 vrachtschepen, terwijl verder .In zijn, stilzwijgend aan de verjaardag Zweden en Duitsland tankschepen van Stalin's sterven voorbijgegaan. zijn besteld. zuchtingen kunnen wij antwoorden, Uitvaart van. professor W, H. Iveesom LEIDEN De teraardebestelling van het stoffelijk overschot van prof. dr. W. H. Keesom. in leven, oud-hoogleraar - in de natuurkunde aan de rijksuniversicit te Leiden, zal woensdag a.s. geschieden na een gezongen heilige mis van requiem, welke om tien uur in de Petrusr kerk aan de Kamerlirtgh. Ontteslaart te Leiden wordt gehouden.-De be grafenis is om twaalf uur op het róoms-kathoiieke kerkhof aan de Zijlpoort te Leiden.--

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 2