rnmrnm 'n Mens kan wat meemaken ROEMEENSE KRACHTPATSER ZWIERF HELE WERELD DOOR Gebouw met zes verdiepingen voor Gew. Arbeidsbureau King Kong wierp een Indiër in een sloot AAN SCHIEDAMSEVEST GEPROJECTEERD: Wisselvallig concert door Kamerorkest Drie ingangen; kelder voor duizend rijwielen Mej. v. Dullemen: gebrek aan leraren ook in V.S. Aanbieding vaii Franklin- herinneringsmedaillè aan Bataafsch Genootschap Reddingsbrigade heeft behoefte aan motorvlet Handig gidsje voor expeditie Nieuwe bok voor Van den Tak .^siisdag 6 maart 1956 5 Bij het Centraal- Bode. en Bestel huis is een handig gidsje- verschenen 1 ten behoeve van iedereen, die wat te verzenden heeft. Het boekje bevat een lijst van alle plaatsen in NeJerland, waar bode diensten zijn gevestigd, met de fre quentie en de vertrektijden van de dienst. Bovendien staat aangegeyen, of de dienst rechtstreeks is, dan wel of er overlading plaats moet vinden. Voor in de gids is een lijstje opge nomen van alle lijndiensten, die bij het Centraal Bodehuis zijn aange sloten. D D b 0 0 D if) 0 0 De hoofdcmployé le klasje P.T.T., de heer J, Bos te Rotterdam is benoemd lot bureauchef der P.T.T. Door J. en K, Smit's scheepswer ven N.V, te Kinderdijk is zaterdag de drijvende bok „Kolossus" overge dragen aan W. A. van den Tak's Bergingsbedrijf N.V, te Rotterdam. De afmetingen van de bok zijn: leng te 3G meter btj een breedte van 15.35 meter. De capaciteiten der hoofdta kels bedragen: 200 ton met een hys- hoogte van 75 meter: die van de top- takels: zestig ton bij een hijshoogta van 49.65 meter. De bok zal ligplaats kiezen aan de Boompjeskade te Rot terdam. De schooltverktuln aan de achter- dijk heeft moeten wijken voor de aan leg van het vliegve'd Zestlcnhoven. Men wil thans aan de Keiweg een tij delijke tuin openen. Het Gewestelijk Arbeidsbureau, dat zich op 't ogenblik moet behelpen in een ondoelmatig gebouw aan de le Middellandstraat, krügt aan de Schie damsevest zo spoedig mogelijk de zo hard nodige ruimte. Naast de Natio- naie Handelsbank is een 26 meter hoog pand voor het bureau geprojecteerd. Het komt, zoals wij al schreven, te staan op de hoek van de Schieöamse- vest cn de Blckerstraat. Ir. H. Geistdorfer b.l. te Voorburg maakte er het ontwerp voor. i Zc, wordt het nieuwe gebouio voor het Geioestelylc Arbeidsbureau aan de Schiedamsevest. Links de Na tionale Handelsbank. Achter het nieuwe pand komt een onder sta tion voor de Stadsverwarming, op deze tekening met enkele lijnen aangegeven. AJATUURLIJK, het optreden van i v Nikita Magaloff na de pauze van het concert door het Rotter dams Kamerorkest, heeft inderdaad zoals men alom hoorde beweren al het voorafgaande goed ge maakt. De geconcentreerdheid van dit magnifieke pianospel, de prach tige techniek met hei volmaakt ge- egaliseerdë vingerspel en de wolko men uitgebalanceerde polssoupZesse, de absoluut juiste dosering wan ago- giek (nauwelijks .merkbare vrijhe den in de toonduur, die, goed toe gepast, de vertolking het leven in blazen, dat de notatie niet vermag weer te gevenhebben het Schouw burgpubliek gisteravond dermate geestdriftig gestemd, dat het net 20- lang applaudiseerde tot Magaloff vog een toegift gaf: Bachs Wereldver maarde Jesu, joy of man's desiring in de bewerking van Myra Hess. Maar al is men dan met die goede herinnering naar huis gegaan, het is toch de vraag, of Biet Ketting er goed aan doet, dergelyke groot heden te engageren. Dat Beethovens vierde pianoconcert wat het orkes- Aan de Schiedamsevest zal hetgedacht. Ook wordt hier een dienst- bo uw blok een kelder, begane grond woning gebouwd. De directie krij en zes verdiepingen omvatten. Daar- - j. j1- achter komt een lagere vleugei, met twee verdiepingen boven de begane grond Op de zesde etage is een kantine haar vertrekken op de derde verdie ping. De plaats ervan is in de teke- ning van de voorgevel iets geaccen- tueerd. J m .,tl,ceen enorm gebrek aan onder- Een. arbeidsbureau, dat dagelijks m j 1 - t. 4. door honderden mensen wordt be- wijskraciiten. J.en dele IS het zocht, kan een grote rijwielbergplaatseen kwestie van salariëring. niet missen. In de doorlopende kei- - der onder het nieuwe gebouw daarom een fietsenstalling geprojec teerd. Er kunnen in twee lagen duizend rijwielen van bezoekers en ambtenaren worden geborgen. VOOR HEDEN I TONEEL: Rotterdamse schouwburg, 8 uur: Haag'sche Comedie met ..Requiem voor een non". Groote Schouivburg -- -- - u l - - - - - --- uur: De Schouwspelers met „De 1 voor de arbeids^middjying het zo- gistermiddag met de Riindam /itfp genaamde „open boxen systeem Aan 1 - van een bezoek van drie maan den aan de Ver. Staten in Rot terdam terugkeerde. 7 Mej. Van Dullemen heeft de reis Glazen wanden gemaakt op uitnodiging van de Nederlandse voorlichtingsdienst in Amerika. Zij heeft tientallen lezin gen gehouden cn verscheen veie malen voor de microfoon voor causerieën of vraaggesprekken. Vanzelfsprekend heeft zu talloze onderwijsinstellingen bezocht. Ook deze keus gingen diverse studies vooraf. Men bezocht onder meer ar beidsbureaus van recente datum in Duitsland en Belgie. witte non", CABARET: Luxor, 8 uur: Snip en Snap-revue „Hollandse Nieuwe". FILMS: Arena, 2, 7, 9.30 uur: You're never too young. Capitol, 2, 7, 9 15 uur: Het laatste gevecht. Centraal, 2, 7, 9.15 uur: Madame Butterfly. Cineac, 5.30, 7.45, 10 uur; De jacht op Kapitein Ebrlich. Colosseum, 2, 7, 9.15 uur: De glorie van het leven. Harmonie, 2, 7. 9,15 uur: Nachtdienst vrouwen- politie, Lumière, 2.15, 7, 930 uur: Beau Brummell. Lutusca, 2.15, 7, 9.30 uur: Contrabande en moord! Metro, 2,. 7, 9.15 uur: Tiger m the sky. Passage, 2, 7, 9.15 uur: Vera Cruz. Primes, 2.15, 7. 930 uur: Tiger in the sky. Rex, 2. 7, 9.15 uur: De schat van de gouden condor. Thalia, 2.15, 7, 9.30 uur: To catch a thief. 't Venster, 2, 7, 9.15 uur: Doctor in the house. Victoria, 2, 7, 9.15 uur: Tennessee's partner. De Lantaren, 8 uur: Filmhga, Le Milioen, René Clair (19311. TENTOONSTELLINGEN*. ■Museum Boymans, Mathenesser- laan 18—20, 10—17 uur: Oude en mo derne schilderijen, grafische kunsten, beeldhouwwerken, ceramiek, glas werk, zilver, kant en meubelen. Bi bliotheek. Topografische tekenin gen van de 16e tot het begin van de 19e eeuw. Historisch Museum. Korte Hoogstraat 33, 1017 uur: Bodem vondsten en alles wat de geschiede nis vao Rotterdam verduidelijkt. Bibliotheek. Museum voor Land- en Volkenkunde, Willemskade 25, 10— 17 uur: Verzameling op volkenkun dig gebied van de buiten-Europese gebieden en volken, hun kunsten en technieken. Bibliotheek. Tentoonstel ling over het leven van de Prairie- Indianen. Maritiem Museum „Prins- Hendrik", Burg. 'sJacobplein 8, 3017 uur: Geschiedenis van de zee vaart, oud en nieuw Bibliotheek. Instituut voor scheepvaart cn Lucht vaart, Burg. '5 Jacobp ein 10, 1018 uur en 1921 uur: Permanente ten toonstelling op maritiem en aeroau- tisch gebied. Bibliotheek. Museum Vo«r ouders en opvoeders, 'S Graven- dijkwal 60. 1017 uur: Aanschouwe lijke voorlichting voor verzorgers en opvoeders van het jonge kind tot zijn volwassenheid. Bibliotheek. Naiuurhist, Mnsc.:m, Mathenesser- laan 7: Fauna en geologie van Ne derland, tropische insecten en schel pen. Brandweermuseum, Gebouw Gem. Vervoer-' en Motordienst, BJijdorppIein, 10—16 u.: Brandweer- wezen van oude tijden tot heden Belasting Museum. Parklaan 14, 917 uur; Staatsfinanciën en burge ra in onderlinge verhouding. Biblio theek. Atlas van Stolk, Groene We tering 11: Grafische documenten op historisch en geografisch gebied. Bibliotheek, Rotterdamse Kunst stichting, Korte Lijnbaan 18c, 1017 uur: „Hollanders in Parijs", schil derijen. van B. Verspeyek en W. Oepls 't Venster. Gouvernestr. 133, 10-22 u,: Schilderijen en gouaches v. Wim Schuite. Kunstcentrum Groot- handelsgebouw, Groothandelsgeb. 1017 uur: Schilderijen en tekenin gen door Piet van der Hem en Sierk Schroder. Dc Stroom, Voorhaven 30, 10lo uu: Portrtten van Bas je Pot. Geb. S.V.Z.. Maashaven. Ba- nanenstraat. 9lg uur: Aquarellen, prenten, foto's en tekeningen van f dringend behoefte aan een motorvlet, Maas- en Rijnhaven, Galerie Mar- 1 Daarmee zal 't mogelijk zijn, langs Mile, Nieuwe Markt 44, 10-17 uur: j d tadsrcns.. over Me patrouille- Verkoopexpositie van tropenwerken (Van een onzer verslaggevers) heeft een rapport uitgebracht over 'het werk in Nederland. Over het Uok in de Ver. otaten iieerstalgemeen ïs men hierover m Amerika zeer te spreken Zeer ge ïnteresseerd was zij voor een rap port dat een Grieks-Orthodox priester, die m Amerika woont, Tb* Ampribasn^ lorarpn e-n lheeft uitgebracht .over de invloed i -LJe Amerikaanse leraren en van uiiwissehngs-systeem. De onderwijzers worden slechterconclusie was. dat de resultaten I hAtanld dan in NprWland Dit waardevol zijn gebleken, doch dat oeiaaia aan m iNeaenana. uuer over het a]gemeen meer be_ i zei mej. ar. J. J. van Dullemen, kendheid aan dient gegeven. Zij - directrice» van de Fulbriffht-bopPt ook in Nederland een der- In overleg met het ministerie van uirectrice \an ae ruiorignt i gelljk onderzoek te kunnen instei_ Sociale Zaken kops tr. Geistdorfer organisatie m Nederland, die I len. Dit jaar zullen weer zestig voor de arbeidsbemiddeling het zo- gistermiddag met de Riitldam Fulbright-ieraren naar Nederland genaamde „open boxen systeem >- - De (goed te ventileren) wacht ruimten zijn m het midden van de verdiepingen geplaatst. Ze zijn van de bemiddelingsbox cn afgescheiden door verplaatsbare glazen wanden. Die hebben het voordeel dat ze ver groting, verkleining of zelfs ver plaatsing van een afdeling in korte tijd mogelijk maken. Dergelijke ver anderingen zijn bij wisselingen in de situatie van de arbeidsmarkt niet ondenkbaar. Het arbeidsbureau krijgt drie ingangen: twee aan de Schie damsevest en een aan de Ble- kerstraat. Dit is geen luxe; ze* maken het mogelijk al buiten het gebouw zo veel mogelijk de bezoekers te selecteren. •de zij-in gang aan de Ble kerstraat is bedoeld voor haven bemiddeling, algemene bedrijven, bouwbedrijven, landbouw, metaalbedrijven en man- j nelijke jeugd, De tweede entree aan de Schiedamsevest is de ingang voor 1 vrouwen, artiesten, hotel- en restau rantbedrijven, vreemdelingen, be roepskeuze en bijzondere bemidde ling. Twee snelle twaalfpersoonsUften zijn bij de beide boofdtrappenhuizen geprojecteerd. Dubbele ramen Over het verwarmingssysteem moet nog een beslissing worden ge nomen. Het is niet onmogelijk dat het gebouw air-conditioning krijgt, waardoor de ramen gesloten kunnen blijven. Dubbele beglazing is aan de Schiedamsevest nodig om geluidshin der van het verkeer te vermijden. Het nieuwe arbeidsbureau zal be staan uit een skelet van gewapend beton, dat in de gevels onbekleed wordt toegepast. De architect zoekt nog naar een montagesysteem van Mej, dr. Van Dullemen: onderzoek de universiteit van Alabama, die de laatste tijd in een slecht daglicht is komen te staan dtfbr dc houding ten aanzien van de negerstudente miss Lucy, „Het Amerikaanse ras senvraagstuk is gecompliceerd", zei mej. Van. Dullemen. ..Er zijii bij komen. .Vlak voordat ik met pen sioen ging," vertelde de oud- politicman, de heer F, de Jager, aan één onzer redac teuren, „ontmoette ik de merkwaardige figuur, die in het .Verre Oosten bekend staat onder de naam van King Kong. Zijn werkelijke naam is George Zeimes,,een Roemeen, die met worstelen zyn brood verdient. „Op een morgen stoof hij woedend mijn kamer op het hoofdbureau van politie te Djakarta binnen en brulde, dat dieven een deel van zijn garderobe hadden gestolen, bestaande uit twee jassen en twee lange pantalons. trale aandeel betreft precies op de grens ligt van de mogelijkheden van dit orkest, heeft men in het begin van dit seizoen reeds kunnen con stateren. De ongelijkheden waren ook nu zeer storend, evenals de ma gere toon bij de strijkers, die bo vendien nogal moeizaam, klonk. Te klein leek ons ook dit ensem ble voor Mendelssohns ouverture Heimkehr aus der Fremde. Overi gens was het orkest in deze beurte lings lyrische en frisse muziek, die tot de ten onrechte verwaarloosde groep composities van de Duitse ro manticus behoort, nog het meest op dreef. Het vreemde programma bracht na Mendelssohn een gamba concert van Tartini, gespeeld door Piet Lentz. De duik in het verleden werd echter slechts ten dele vol bracht. Lentz bespeelde de zessrf-ri- ge voorloper van de cello mooi. hoe wel hy als de meeste cellisten de thans gebruikelijke stok voering aan hield en niet de onderhandse van vroeger benutte. Aan de orkestrale achtergrond ontbrak het klavecim bel en aan de exactheid zowel in het tempo als wat de notentekst aangaat mankeerde ook zo wel het één en ander. Tenslotte was er dan nog de Se renade voor fluit, klarinet en strijk orkest van Conrad Beck, die een zeer dubieuze indruk heeft gemaakt. Het is bepaald geen „preventief mis noegen" (waarvan de toelichting zo verbitterd spreekt), dat ons dit stuk niet doet waarderen. Evenmin is bet zo, dat de dwaze sprong van min stens twee eeuwen ons zou hebben beïnvloed. Becks compositie is in het minst niet vooruitstrevend (zij stamt uit 1936) en deze „schappe lijkheid" verklaart nog het betrek kelijke succes bij het auditorium. Of was de hartelijkheid bedoeld voor de zeer goede solisten Gerard v. d. Hoek, fluit en Aart Smit, kla rinet? Voor de totaalindruk van deze in elk opzicht zeer matige muziek kan men kiezen tussen twee ter men: meditatief of langdradig. Maar zelfs al nemen we de eerste, dan zal de lezer toch de verveling,die deze serenade heeft gewekt niet ont gaan. ELLY SALOMé. Git handen van dc heer F. J. Reveley, consul-generaal van dc V' renlgde Staten te Rotterdam, heeft gistermiddag ten stadhuize mr, G E. van "iValMim in zijn kwaliteit van praeses magnificus van het Bataafsch Ge nootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte de Benjamin Franklin- penning in ontvangst genomen. Onder dc aanwezigen, die de uitreiking bijwoonden, bevonden zich o.a. ir, W, N. van Nootcn, de secretaris-direc teur van het Genootschap en de professoren A. Mich els en W. Vening Meïncsz. De heer Reveley merkte in zijn toespraak op, dat dit jaar over de gehele wereld het feit wordt her dacht dat de filosoof en staatsman- Benjamin Franklin 250 j'aar geleden te Boston werd geboren. Franklin geloofde in het vrije onbelemmerde verkeer tussen alle volkeren van alle landen. Hij pleitte voor algehele vrij heid van vergadering, pers en gods dienst en voor gelijke kansen voor iedereen, zodat iedere man en iedere vrouw het hoofd in waardigheid ge- De heer P. J. Reveley overhandigt de Franklin-jjenning aan mr G. S. van. Walsum in de kamer van b. en w. De penning vermeldt als tekst Wise an good men are the strength of a nation'' (wijze en goede mensen vormen de kracht van een natie). aan een aantal merkwaardige pun ten van overeenkomst tussen Franklin en Steven Hoogendijk, de oprichter van het Genootschap. Bei- Jifci. „W1U lil WdillUlKUUlU Kli- 1 beven kon houden en het niet be- n voor de 18e eeuw als hoefde te buigen als gevolg van een Episch „vooruitstrevend" worden toevallig verschil in afkomst of in j Slacht. positie. Het was op grond van deze "Vj cen toevallige omstandig- overwegingen, dat het congres van *?e!d; a,ldus mr. Van Walsum, dat de Verenigde Staten de instelling die zeif een afstamme- van de Frankhn-herinneeingsme- inE van Steven Hoogendijk u, daiile goedkeurde. Deze medaille i 5ri Reveley'mag toespreken, zal worden geschonken aan genoot- j spijt mij te moeten bekennen schappen, instituten en instellingen.gospeend ben van ook maar waarvan Franklin lid. oprichter of ,1?t elementairste begrip van tech- beschermer is geweest. Franklins n,sche wetenschappen, maar ik bezit lidmaatschap van het Bataafsch Ge- i nog a%d een originele slaande klok nootschap dateert van 1711, i yan miJn voorvader en ik waardeer Tr -tsr i 1. 4. I hct, "dermate dat deze. dank zij zijn Mr. Van Walsum noemde het een technische vaardigheid, nog steeds grote eer welke het Genootschap j goed loopt en in elk geval aller- was te beurt gevallen en herinnerde merkwaardigst speelt. „Gelukkig voor hem had den zij een korte sportbroek laten liggen, zodat King Kong die had kunnen aan trekken om aangifte van de diefstal te kunnen doen. „Het was geen gezicht. King Kong heeft een gewel dige omvang en weegt on geveer 365 pond. „Ik beloofde hem dat wij onmiddellijk pogingen zou den doen de gestolen kle dingstukken op te sporen. King Kong wel drie werk broeken maken. u a» „Later kregen wij iemand Het is de politie niet gelukt. te pakken, die een korte tro- In feite was het ook onbe gonnen werk omdat de die ven waarschijnlijk de pan talons in stukken hadden geknipt. Een normaal mens kon uit één pantalon van penbroek droeg, waarvan de stof overeenkwam met die van de gestolen pantalon van King Kong. Het was echter moeilijk dit te be wijzen. „Met King Kong heb Ik die morgen een iang gesprek gehad. Hij vertelde rnjj op welke wijze hij er toe ge komen was om met worste len zijn brood te verdienen- Op negenjarige leeftijd ont ving hij zijn eerste lessen. Over avonturen in zijn le ven heeft King Kong niet te klagen gehad. De halve we reld heeft hij doorgezwor ven, voordat hij eindelijk in Singapore zijn rust vond. „Zijn levensgeschiedenis Is een. roman op zich zelf, die de moeite waard is om ver teld te worden." George Zeimes zag op 15 ju- King Kong wierp zich met geest- li 1909 in Brasov (Hongarije) £rift op deze nieuwe worstelstijl. t ,T s Vc/ Twee jaren voor het uitbreken van net levenslicht. Negen jaren, de tweede wereldoorlog kreeg George later veranderde Zèimes van een aanbieding uit Afrika, om daar nationaliteit»'want in 1918 het einde van de eerste wereld oorlog namen de Roemenen kregen bezit van het gebied, waarin T 1 Brasov lag, zodat George auto matisch Roemeen werd. zijn kunsten eens te komen vertonen. King Kong greep deze kans met beide banden aan. Hij had langza merhand genoeg van Amerika ge- Toen George in het krijgsge vangenkamp verdween woog hü 365 pond. Twee jaren later was hij 110 pond afgevallen. Toen had King Kong er genoeg van. Hij stapte naar de kampcom mandant. tig staan en paste een worstelgreep IN EEN BOOGJE In Afrika maakte George kennis met een Indiër, die hem vertelde, dat ..catch-as-catch-can" geliefd was bij zijn landgenoten. ramen en borstweringen. Men wilvoorbeeld vele intellectuele ne- het gebouw nameluk zo spoedig mo. gelijk na het gereedkomen van het skelet dicht maken. Aan de Schil- derstraat wordt een baksteengevel opgetrokken. Van de situatie op de bouwmarkt hangt het af wanneer aan het ge bouw kan worden begonnen. Het voorlopig ontwerp ip al door Stads ontwikkeling goedgekeurd. gers, die bewust een scheiding streven". Het was haar opgevallen, dat over het algemeen de -houding van de blanken tegenover - de ge- kleurden niet onvriendelijk was, Mej. Van Dullemen heeft een* paar weken in Washington doorge- biacbt bij de Fulbnght-organisatie, die zoals bekend de uitwisseling van leerkrachten organiseert. Zij Dit gebeurde in hetzelfde jaar, waarop de vader van George besloot zijn zoon lessen in het Grieks- en Romeins worstelen te laten nemen. „Er zit wat in die zoon van mij," vertelde hij zijn vrienden. „Ik zie uit dat ventje nog eens een groot worstelaar groeien." Inderdaad zat er wat in George, want in 1928 was zijn leermeester van mening, dat voor Zeimes het moment was aangebroken om pro fessional te worden. George voelde er veel voor. mits h(j naar het buitenland kon gaan. Dit bleek mogelijk te zijn. In 1929 vertrokGeorge naar Amerika, waar bij spoedig een populaire fi guur werd. Zeimes, die altijd een grote eter was geweest, zag tot zijn schrik zijn gewicht met de dag toenemen. Op een moment kwam hij tot de ontdek king, dat hij 351 pond woog. Een In een boog vloog de wildeman over King Kon? heen en kwam irt MAG IK WORSTELEN? jachtte niet op°een*i*teuwe aanval- J®r. Hij sprong in zijn au^o. drukte „Kijk," zei hij, „ik hen de beroemd- het gaspedaal tot aan de bodem in ste worstelaar ter wereld, al zeg ik en vluchtte het dorp uit. Een regen het zelf. Jullie Britten staan bekend van stenen daalde op z|jn wagen om jullie sportiviteit. Bestaat er nu neer. In het zuiden van India was een geen mogelijkheid, dat ik een partij Kinc, Vnrya w T streek, die bekend stond om kan worstelen; Geld behoefik er niet Lfmeil teSerL ™!de hij v%nx\A^vvvvv\^vvvv^\A^\/vvv^/vvvvv^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^\n zodat hij besloot naar Singa pore te reizen, waar, naar hij ver moedde, voor een worstelaar wol geld te verdienen zou zijn. Hij bleek goed gezien te hebben, want in de „Leeuwonstad" werd George met open armen ontvangen. Hij ontmoette een rijke Arabier, die bereid was als promotor voor King Kong* op te treden. De moeilijkheid was echter om tegenstanders Voor George te vinden. worstelaars, De Indiër raadde voor te hebben. Dat kunnen jullie GROOT HONORARIUM King Kong aan, er heen te gaan, aan de écu of andere liefdadigheids- n... ♦- verenirine reven Bze wts' 'l»er raad op. Hij schreef brieven aan worstelaars, die zich op Deze mogelijkheid bestond en (tot moment tn verschillende delen King Kong kwam weer in de ring. de wereld bevonden. Hij nodig- Voor hem was de hoofdzaak, dat de de hen uit naar Singapore te komen. Engelsen hem extra voedsel gaven waar de Arabier bereid was hun, een om^ in conditie te kunnen blijven. groot honorarium te betalen. Toen de oorlog over was, wilde n - George opnieuw worstellessen in het jn^merlka hevinrt tv,1®!,21 zuiden van India gaan nemen. Hij eci\ bijnaam van King Kong kreeg. Óp schreeuwde van pÜnï"hÜ~kreeg"het f,^afte zlcI? auto aa". waarmee Kong vormden ^"«en vtertaf dat 3! een goede dag ontdekte Hollywood gevoel of zijn linkerbeen werd We- !uj naar z"n vroegere leermeester °.en «ertaL dat d« King Kong, waardoor hij de kans kneld. Na de match die King Kong sportverslaggever vergeleek George met King Kong, de mensaap, eert fi guur uit een Amerikaanse film. het geen tot gevolg had, dat Zeimes de om er grepen te leren, die in het westen onbekend waren. Eind 1938 trok George naar India, waar hij enthousiast werd ontvangen. EEN „COBRA-GREEP" Tjjdens een wedstryd paste een Indische worstelaar de z.g. „cobra- greep" op King Kong toe. George van Theo Steyaert. Stedelijk Mu seum, Hoogstraat 112, Schiedam, 13—17 uur: Oude en moderne schil derijen, beeJdbouwwerken. cera miek, meubelen en plaatselijke ge schiedenis, Bibliotheek. rend, zwemmers die te ver züu ge gaan bijtijds te waarschuwen. Om het doel, enkele duizenden gul dens voor het aanschaffen van zo'n films op te treden. AAN DE DIJK GEZET Er kwam echter v*aar°P filmmaats Rotterdam voor een botenhuis met' neegjiaddcn van King Kong en hem daarboven een. uitkijkpost zorgen." Het tegenwoordige houten ge- bouwtje van de brigade is verre- gaand bouwvallig. Ook voor het redden van drenke lingen zal een vlet of eventueel een kreeg als „zware jongen" in gangster- vanzelfsprekend verloor had hO slechts één wens, en wel om zo vlug mogelijk deze hem onbekende greep te Ieren. Dit bleek niet mogelijk te zijn. De Ahoy Gebouw, Wytemaweg, 10— - 22.30 uur: 8e Roka-Levensmiddelen- 1 helaas slechts gedeeltelijk succes had. (Van een onzer verslaggevers) f van een aantal grote bedrijven. De 1 actie wordt voortgezet. De Rotterdamse R.ddmg.bnsade;A]s men er op die de beveiliging van het strand bij mJun nog enkele duizenden guldens Hoek van Holland als een van haar te verwerken, kan reeds deze zomer belangrijkste taken beschouwt, heeft de reddmgvlet aan het Hoekse strand J kwam echter een rrmmpnt U11 mei mogeujK ie zijn, ue - nuttige diensten bewijzen. Naar mag «wam eenter een moment, Indiër wpjEerde het eeheim nrite ie wnrrlpn san^nompn ra! dp wmpcnte waarop de filmmaatschappijen ee- ^»aier we^gerne net geneim prijs ie ZILÜJLnoeg hadden van King Kong en hem «^en. Hiji wilde George wel andere aan de dijk zetten. Zeimes besloot tf SP'» waarmee King Kong weer te gaan worstelen, volgens hem in het westen een enorm succes zou hebben. Hij fcujam spoedig tot de ontdek- George ging bij de worstelaar in king, dat er voor hem alleen geld te de leer, doch de Engelsen gooiden verdienen was, wanneer bereid na een paar maanden roet in het teas zich te bekwamen tn een eten. In Europa was de oorlog uit- vlet" met buitenboordmotor, te be- „vlotteur" goede diensten bewijzen, „iforsteistyi", die de Amerikanen gebroken en daar Roemenië de zijde tingen over de vechtpartijYlldè"heb- reiken, heeft de Reddingsbrigade vo- j De Reddingsbrigade maakte tot dus- i met catch-as-catch-canaanduiden, van Duitsland had gekozen werd ben. Vol haat keek de menigte hem vertrok' VrMg"B leermeester woritdsport m dan apee.aal da - „catch-as-catch-can"-stijl in het Ver- Onderweg kwam hij in een dorp re Oosten introduceerde. JHist teYor®? lw?e De Vier worstelaars maakten rei- sekten met elkaar m zen naar Bangkok. Djakarta, Hone- botsmg waren geweest. kong, Tokio. Melhonmiv 1V55» li* l gewe King Kong was dit onbekend, yo^e zal£°- trokken, zodat hij nietsvermoedend zijn ,T__ auto voor een restaurant parkeer- VOLGENS AFSPRAAK de, waar de leider van éen der sekten juist bezig was zijn volge lingen toe te spreken. Onderling spraken zjj af wie van hen *s avonds de party zon winnen. Wat zij het publiek lieten zien, wa* „J°Yn ^den Kmg Kong za- zuiver show. doch zo geraffineerd gen meenden zij, dat hij een Engelse uitgevoerd, dat het publiek het b*- 4^Sti?8S* drog nlel bemerkte. Het viertal heeft zich thans beurs. rig jaar een actie op touw gezet, die ver bij reddingen gebruik van een i De worstelaar mocht hierbij alle King Kong die nog steeds Roe- aan. Op een moment stormde een. ,mnrmAj i>, c* B.,Toa« «lephts vpripeltelhk succes had. lijn, die door zwemmers in zee werd soorten grepen gebruiken,* om zijn meens staatsburger was als enge- man, met een groot zwaard in de öllJ^apore geves* i Totnutoe kreeg men duizend gulden gebracht. - - - - - - als cnse- man, - tegenstander onschadcluk te maken, wenste vreemdeling geïnterneerd, hand, op George af. Deze bleef rus- tigd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 4