DE NACHTWAKER MOET BESLIST «ool EEN KÉREL UIT ËÉN STUK Duivenvlucht ten bate van nieuw ziekenhuis Grootse opzet, onkosten worden sterk gedrukt Geen koud stortbad, maar een getemperde „Douche De bloeiende Schiedamse CJMV viert 't zeventig jarig bestaan Lezing over afbetaling voor leden van de SBB AGENDA De Vierkamp van Pleinzicht EENZAAM A VONTUUR IN DE DONKERE NACHT MET ELFHONDERD LEDEN Het christelijke jeugdwerk is in die tijd wel gewijzigd Koeriersters 69915 Burgerlijke Stand OP HEMEL VA ARTSDAG:9 De Buitenhavenweg afgesloten Jubilarissen BADMEESTER SCHOLTEN GEEFT: De S.S.V. geeft een SPORTFORUM SCHIEDAM t G. PET Woensdag 7 maart 1956 VRIJDAG 17 FEBRUARI. Een kraakheldere vorstnacht brengt geluiden voort, die de stilte in de sluimerende stad xiog verdiepen. De snijdende! kou en het knerpen van de L banden van zijn fiets in de 1 sneeuw brengen nachtwaker B. aan het huiveren. Nog die- J per duikt hij in de kraag van zyn jekker en even soezend in een visioen van een heerlijk Verwarmd bed, rijdt de man in de Overschiesestraat. Maar dan vangt zijn afge dwaalde blik de gevels al weer, die aan hem voorhij schuiven met deuren, ramen, naamborden en huisnummers 25, 27, 29, 31pal staat hij opééns boven op de terugtrap rem, van top tot teen in alarm voor onraad. Eén blik was vol doende om de gebroken ruit 1 c zien en daarachter het over hoop gehaalde kantoor. On middellijk volgt de reactie: een razende fietstocht naar de dichtstbijzijnde politiemelder... s» Over het lot van de niets ver-|* nxoedende dief is beslist! HET KAN SPANNEN! HARD TEGEN HARD m IN NACHTGEWAAD! Welke goede vangst waker W. had gedaan, bleek later op het bureau. Door zijn toedoen was de Hongaar Moscu Benesj, misdadiger van internationaal formaat, tegen de lamp gelo pen, ondanks een wekenlange voorbereiding van de inbraak. Verschillende vernuftig aan gebrachte zakjes in het kos- De lantaarn van de bewaker flitst aan en de plankendief knippert verbijstert in het felle licht. Hij is er gloeiend bij! GEMEENTE SCHIEDAM OFFICIEEL NIEUWS T Met zijn'onafscheidelijke fiets én zijneven onafscheidelijke zaklantaarn heeft de contro leur halt gehouden bij een 'deur. -Wéér een vergeten sleu telbos, die in de deur is blijven - - hangen. tuum van de inbreker-bevat ten een aanzienlijk geldbedrag in diverse muntsoorten. VREEMDE BEZOEKER OP LUCIFERSDOOSJE KOMPLOT OPGEROLD RODE HAAN KRAAIT... Federatie wast lichtpunt in d« ramem Jiet i# er als wijk bijkomt. Da CJ.M.V. Ernst en ontspanning Uitbreiding GEEN SPREEKUUR Te koop aangeb. j Personeel gerr. .Fotografie Diversen l Dat deed controleur B. nu drie weken geleden. En dat doen de an dere mannen van de nachtveilig heidsdienst met de regelmaat van een klok iedere nacht weer als de hele stadsbevolking zich vol vertrou wen ter ruste heeft begeven: waken en zonodig alarm maken, of zelf in grijpen.- Hun. taak houdt niet op bij de vergeten sleutelbos, die aan- de deur is blijven hangen. In de afge lopen jaren is het' meer dan eens gebeurd,'dat het er om ging span nen bij een diefstal, een inbraak, een brand. - „De (Eerste Schiedamse) i Bewa- kingsdienst heeft -kerels" -nodig." schreven we m ons inleidend arti- kei-van vrijdag 2 maart, want ten slotte is de controleur helemaal alleen in de nacht en m eerste in stantie op zichzelf aangewezen bij voorkomende moeilijkheden. Het kan er inderdaad duchtig om span- -. nen. - - Het gebeurde op een vrijdagnacht, vóór de oorlog. Nachtwaker W. had al een groot deel van zijn ronde ge maakt, toen een eigenaardig voor gevoel hem in de Louise de Coligny- straat op zijn schreden deed terug keren. Hoewel er vooralsnog in de duisternis niets waar te nemen viel, waarschuwde iets als een zesde zin tuig hem, dat er onraad was in een I hoekhuis. Voorzichtig sloop W. ach- ter het huis om en keek door de i ramen van de serredeuren naar bin- nen. Wat hjj daar_zag, was aller- minst geruststellend en bevestigde) zijn onraad-vermoeden. Juist' nog 'zichtbaar achter een bank bewegen een paar kousevoeten van een onzichtbare persoon, die een lichtbundel van een zaklantaarn zoekend door dekamer laat gaan. Snel-.neemt W. zijn beslissing en geeft een paar harde tikken op het raam. De, .kruipende figuur schiet omhoog en kijkt verwilderd naar de ramen. Even spreekt de hele figuur van paniek, maar dan komt de actie al, fel en direct.-Recht op de bewa ker achter de deuren stormt hij af, die snel terzijde moet springen, te voorkomen dat hij een klap van de serredeuren krijgt, die opensprm- gen onder het gewicht van de aan stormende inbreker. Als een bezetene rent de man de donkere tuin in met de wakkere W„ die de explosie heeft verwacht, op zijn hielen. Een wilde, adem benemende hordeloop volgt over de hebben tussen de tuintjes. Dan opeens haakt de inbreker in het prikkeldraad van' een heg en smakt vooroveer op de grond. En zijn schaduw, de bewaker, valt mee, boven op hem. Een wilde worstelpartij volgt, waarin alleen het hijgen van de vechtende man nen te horen is. Even weet de bewaker zijn veel grotere tegenstander te overtroeven znet een slag van zün enige wapen, een zaklantaarn, maar dan springt de man op en opnieuw .volgt, de jacht door de donkere nacht. En op nieuw weet W. zijn tegenstander te. vloeren, nu met een paar wèl-ge-, plaatste trappen.... :-' is' VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek F. H. Backer, St. Liduinastr. 58. Bellen bij ongevat; G.U en ÜJJ Tulniaan 80/ telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en i iedere- avond (behalve woens- dogs en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.k. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend Ieders dag (behalve maandag) van 2 tot '4 uur. Iedere '.avond (behalve- donder dags enzaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Voorlopig geslo ten. BIOSCOPEN Passage: 2, 7 en 9.15 uur: „Vera Cru'z". Monopole, 2, 7 en 9 u.: „Zee der ver loren schepen." VOORSTELLINGEN - Irene," 8 uur: Ned.-Herv. Gemeente Feestavond t.b.v. Westerkerk/ Chr. Soc. Bel., - 7.30 uur: Schied. Toonkunst Muziekschool. Voor drachtavond. r Musis: Sacrum, 7 en- 9.15 uur: Film „Tot vijf over twaalf". - Chr. Bel; (Kethel)Herv. Jeugd raad Kethel. Jaarfeest. Inmiddels waren de inwoners van het huis wakker geschrokken door het tumlt. Ook de vrouw des huizes, die het snoer van de telefoon door gesneden vond, reageerde op het kritieke moment goed. In haar pyjama, sprong ze op de fiets om politiehulp te halen. Alsof ze slechts op dit bericht hadden gewacht, snel den een paar agenten te hulp, die de moedige bewaker tijdig van zijn tegenstander konden losmaken. Tijdigmet een lange, scherpe kris had de inbreker reeds gepro beerd de strud. in zijn voordeel te beslissen! -- geen brand". Dat is één van de vele raadgevingen, die de bewakers mee krijgen op hun nachtelijke tochten door de stad. Het bedriegelijke licht effect kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door het schijnsel van de maan. Beweegt het lichtpuntdan is handelen geboden: tien tegen één dat het brand is. En de praktijk "bewees deze theo rie met diverse voorbeelden, waarin: tijdig ingrijpen van de controleurs rampen voorkwamen. Volgens eigen inzicht en in feite tegen de regels inverbrijzelde een bewaker een draadglasraam met- een,, pikhouweel, toen hij het befaamde bewegende lichtpunt zag. Het betreffende ver trek van het fabriekspand bleek op gepropt met rook, die door de ope ning naar buiten spoot. Zakken met kurk (moeilijk brandbaar!) waren tegen een kachel te drogen gezet en hadden vlam gevat. Juist op tijd greep de bewaker in: een half uur later en het vuur was'niet te stui ten geweest, Eveneens door een ruit in te slaan verschafte een andere nacht wacht zich toegang tot 'n fabrieks pand, waar een brand pal naast een olievat was uitgebroken. Met Geboren: Francien d.v. F. de Jong en E. F. Marse; Wilhelmus P., z.v. W. P. Schaap en A. Meerburg. Overleden: P. C. Mak 74 jr; E. van der Plas, 94 jr, wed. v. A. de Goederen; J. van Hees, 33 jr; C. B. C. Jansen 74 jr; M. P. A. de Groot 70 jr. (Van één onzer verslaggevers) v v - VLAARDINGEN.De concourscommissie- ,;Vlaardlngen en Omstreken" organiseert op donderdag 10 mei 1956 hemelvaartsdag een bijzondere wedvlucht. Men hoopt die dag namelijk minstens 2500 duiven in'te zetten op een vlucht vanuit Roosendaal/De netto-opbrengst van deze-wedvlucht wordt in zijn geheel afgedragen aan de geneesheer-directeur van het zie-: kenhuis te Vlaardingen. Het is:de bedoeling/ dat de (Vlaardingse)Ver eniging, voor Ziekenverpleging het bedrag op passende wijze-besteedt ih het nieuwe (nog te bouwen) ziekenhuis. De postduivenhoudersverenigingèh. die zijn aangesloten bij, de concourscommissie „Vlaardingen en Omstreken" vormen hiermede de eerste: organisatie, die zich beijvert voor een-passend cadeau voor het te bonwen streekziekenhuis, dat wordt ontworpen door ir. W. C. J. Boks uit Rotterdam. - Op de eorsie speelavond van de Vier kamp, uitgeschreven door de Schiedam se biljart-vereniging „Pleinzicht" zijn de „A"-pIoegen van Rembrandt de Beljer en Pleinzicht uit Schiedam en Mes uit Vlaardingen tegen elkaar uit gekomen. De uitslagen van de gespeelde par tijen zijn ais volgt: - De Buitenhavenweg zal voor alle doorgaanderijverkeer vanaf don derdag 8 maart a.s. t.m. zaterdag 24 maart d.a.v. of zoveel langer of kor ter dan nodig mocht blijken worden afgesloten zulks in verband met werkzaamheden aan leidingen in deze straat. De samenwerkende: verenigingen zfln;„Snelpost" en „Snelheid"nit Maassluis; uit Vlaardingen: „Ade laar", „Luchtbode". „Vredesduif" en „Keer Weer"; ook 4 Schiedamse ver enigingen: „Vrijheid'; „Postduif" „Blauwe Doffer" en „Snelvliegers"; en voorts „Blanwe Doffer" uit Over- sehie. - Het initiatief tot deze vlucht is ge nomen op dedeze winter in zaal Harmonie gehouden tentoonstelling. Het gaat bij de vlucht uit Roosen daal 50 km niet zozeer om de prestatie vande duif, doch veel meer om een zo groot mogelijke op brengst'van de bijzondere vlucht, waaraan zowel zaterdags- als zon dagsvliegers deelnemen, te krijgen. Daartoe worden op alle mogelijke manieren de aan de wedvlucht ver bonden kpsten gedrukt. De Rotter damse Postduivenhoudersbond b.v. verzendt de duiven tegen- kostprijs. De concourscommissie hoopt ook van vele particulieren prijzen te ontvangen. Het jubilerende NVV heeft reeds stedelijke prijzen be: schikbaar gesteld voor Maassluis. Vlaardingen en Schiedam; voor Rotterdam (Overschie) wordtin deze richting nog een praktische op lossing gezocht. De Rotterdamse bond stelt een aantal medailles per rayon beschik baar. Er zullen nog vele grote prij zen moeten komen voor het gehele concours. Bovendien organiseert de concourscommissie een verloting. Een en ander uiteraard om de op brengst zo hoog mogelijk te laten uitvallen. Het dagelijks bestuur van de con courscommissie wordt gevormd door de heren M. de Roode, Vlaardingen, voorzitter; A. Rookers, Prof. K. On- nesstraat 97, Schiedam, secretarisEG. Scheffer, Vlaardingen, penningmees. ter.:1 Morgenavond zal in de zaal van het Leger des Heils kapitein- W. Krommenhoek een vertelavond hou den. De kapitein heeft zes jaar in Suriname, Curaqao en Trinidad doorgebracht als heilsofficier en zal het gesproken woord toelichten door de vertoning van een .groot aantal kleuren-dia's, die niet alleen een beeld van de arbeid van het Leger zullen geven, doch tevens een kijk op het natuurschoon van. West- Indië zullen bieden. Schaap Slobbe Boer Weeland v. 't Hart Meijer v. Doorn Smits Boon Jr. Vredebregt de Wildt Kuipers Sr. Boon Sr. Kreuger v Uffelen. Dries 132 132 30 21 4.4 170 123 30 20 4,1 95 73 44 8 2,15 130 130 44 13 2,85 100 100 26 13 3,85 87 77 26 9 3,38 93 93 40 15 2.32 81 61 40 5 1,52 70 55 29 13 1,90 72 72 29 12 2,48 40 40 32 6 1,25 66 51 32 6 1.60 43 43 37 5 1,16 60 50 37 7 1,35 40 40 39 5 1,— 61 44 39 5 1.13 55, •Kordaat was ook de bewaker, die bij de binnencontrole van een zaken- pand zo maar, opeens van aangezicht tot aangezicht met een wildvreemde man kwam te staan, rustig-weg van achter een bureau beweerde, dat hij een- afspraak met de directeur van de zaak had. Een dergelijke afspraak midden in de nacht kwam de con troleur wel een beetje vreemd voor en daarom repliceerde hij even rus tig:: „Dat zullen we dan eens infor meren". Zijn greep naar dc telefoon om de politie te bellen, bracht de in dringer in actie. Met een vlugge beweging trok hij het telefoon snoer kapot, de bewaker daarmee de keus latend tussen een snelle aftocht, of een aanval. Een stevige klap op zijn gezicht liet de inbreker niet in twijfel en al vechtend tuimelden de beide man nen de deur uit, waar de politie de controleur een handje kwam hel pen. Hoe belangrijk het kan zijn, dat een waker zijn ogen goed de kost geeft; illustreertde geschiedenis van de diefstal van een haspel, die in begin september van: het jaar 1951 de gemoederen in beroering bracht. Op de details van deze duistere dief stal-willen ,we. hier niet nader in gaan. De simpele - aantekening van het autonummer van een „verdach te" vrachtwagen op de kant van een luciferdoosje (dé methode bij de be wakingsdienst) door een surveille rende controleur, vormde het uit gangspunt van de opsporingen door de politie, die tenslotte licht brach ten in het mysterie van de gestolen haspel. Overigens werd het kolossale apparaat ter "waarde van f 7000 ge heel gedemonteerd teruggevonden in de duinen van Oostvoorne, terwijl van de dader O. geen spoor te be kennen was „We doen niets, we gaan naar huis," zeiden de beide jongemannon, toen nachtwaker A, hen in de nacht van 8 op 9 mei ,1946 vroeg, wat ze toch uitvoerden bij een pand in de Tielman Oemsstraat. Het antwoord liet niets te wensen over, maar des ondanks vond A.: het toch raadzaam de heren op hun weg naar huis te volgen. Toen de huisdeur zich achter de jongemannen sloot, was het adres al genoteerd. De waker keerde op zijn schreden terug en vond bij het betreffende pand, waar de jongelui rondgescharreld hadden, de deur ge forceerd. De rest was kinderwerk. Een. seintje aan .de politie cn de heren werden uit hun bed gelicht; „Een goede vangst," zei de politie, die de beide 19-jarige jongemannen meerdere: "bekentenissen van diefstal afperste en naar aanleiding van hun uitlatingen ook nog onderdak ver schafte aan twee achttienjarige knapen en twee meerderjarige helers, die allen in het komplat ble ken te zitten; „Laat je niet bedriegen door een eert paar emmers water was het pleit beslecht en de fabriek waar schijnlijk van totale vernietiging gered. - Nog diverse andere gevallen zUn aan te uien, waarin bewakers de rode haan beletten victorie te kraai en. En talrijk zijn de voorbeelden van jeugdige dieven, die bü herste len van hout of lood op een fabrieks terrein door een waker op heterdaad werden betrapt. - Eén ding springt bij al deze nach telijke voorvallen duidelijk in het oog: nachtwakers moeten kerels zijn! De stand na de eerste speelavond is als volgt: Rembrandt Pleinzicht de Beijer Het aantal jubilarissen, van de Algemene Bedrijfsbond voor de Meubilerings- en Houtbedrijven zal op 22 maart in het Volksgebouw gehuldigd worden. Voor de leden van deze afdeling: is er dan een grote feestavond. Aan het program ma zullen medewerken Paaltje Re- nes, de cabaretgroep „Berg Vrij" en de conferencier Verbeten. De bondsbestuurder. de heer J. Boom, zal de insignes uitreiken. „Omdat Schiedam niet al te verwend is ophet gebied van het Franse chanson, moderne jazz, experimentele poëzie, flamenco, muziek en lite ratuur van dc afgelopen dagen", heeft Karei Scholten jr. gisteravond 'in het privc-kantoor van distilleerderij Wed. A. y. di Ëelaart aan de Boterstraat in aanwezigheid van een veertigtal „loslopende" Schiedamse jongeren, de- kraan:van zijn „Douche"-opengedraaid. Wie verwacht mocht hebben, dat dit .-met een explosie van enthousiasme gepaard zou gaan, kwam bedrogen uit. Geen koud stortbad/ dat je doet rillen, maar wèl- ovcrwogen op temperatuur gebracht. Toen het zaaltje volgelopen' was met rustige jonge mensen, allen uiteraard min of meer „douche"-min- ded, begon de lange, rustige bad meester in zijn zwarte trui bedaard, zijn bedoelingen uiteen te zetten. Hij liet het „nieuwe, geluid" horen, maar wel iets te veel geschoeid op de geijkte- leest van de meesters. Graag hadden we.eenvmeer eigen geluid van de voorganger gehoort, die leuzen en frasen verwierp en alleen maar hoopte, dat de aanwe-' zigen een beetje „schoon; gewassen" De Schiedamse C.J.M.V. bestaat 70 jaar! Het mag dan zijn dat dit niet de oudste Chr. Jongelingen vereniging is in Nederland, noch zelfs in Schiedam, maar toch, zeventig jaar is een respectabele leeftijd en het jubileum verdient zeker wel de.nodige aandacht. Alleen, het is niet een voudig om over zo'n oude C.J.M.V. te schrijven en iets nieuws te zeggen, want wie in Schiedam kent deze vereniging niet? Het aantal van 1100 leden wjjst hier al op. En dan -kan dit aantal eigenlijk nog hogerl genomen worden, want de Chr. Gymnastiekvereniging DOK is ook een spruit van deze oude stam, maar daar deze „spruit" met zoln elfhonderd leden de stam ging evenaren en door de omvang onhandelbaar werd, is D.O.K. zelfstandig gaan groeien. Op 1 maart 1886 is dan de Schie damse C.J.M.V. „De Heere zal 't voorzien" ontstaan.' Het was een van. de gevolgen van het Réveille, want. tevoren was er ia onze stad een Christelijke Jongelingen Ver eniging. Hierin ontstond echter 'n splitsing, waardoor de C.J.M.V. uit trad en het resterende, gerefor meerde deel, bleef voortbestaan on der de naam „Jonathan", tot op de huidige dag. Zo was het ontstaan, maar in de zeventig jaar van het bestaan zijn er wel enkele wijzigingen gekomen in deze christelijke vereniging. Zo is de naam „C.J.M.V." eigenlijk pas populair geworden na de oorlog, toen de geallieerde troepen de groe pen van de Y.M.C.A. (Young Men Christian Ass.) meebrachten. Toen is ook het bekende embleem, de omgekeerde rode driehoek met de zwarte balk, symboliserend de maat schappelijke. lichamelijke, geestelij ke en de verstandelijke ontwikke ling, overgenomen. Een andere wijziging, enkele ja ren geleden ingevoerd, is de fede ratieve vorm. Dit om de onderlin ge band tussen de leden te ver sterken en het verantwoordelijk heidsgevoel te ontwikkelen. De stad is hiervoor verdeeld in zes wijken, overeenkomend met de zes wijken van de Hervormde Gemeente, met dien verstande dat wijk 8, groten deels op Rotterdams gebied gele gen, is weggevallen, terwijl Kethel in elke wijk voert een vrij zelf standig bestaan onder een eigen bestuur, maar in de federatie van C.J.M.V.'s ontmoet men elkaar. En natuurlijk ook in de diverse com missies. De grootste wijziging die z>:ch echter voltrokken heeft is in het werk zelf. Bestond dit in den be ginne (en tot voor kort was het nóg zo) uit het organiseren van le zingen en besprekingen van onder werpen, meest op religieuze grond slag, de laatste tijd heeft de C.J. M.V. zich toegelegd op het typische jeugdwerk. - - Dit is dan weer een gevolg van de veranderingen die zich in de samenleving aan het voltrekken zijn. Vroeger leefde de jeugd meer in het besloten gezin, maar thans zoekt de jeugd - haar ontspanning in de club. Deze tendens heeft de C.J.M.V. opgevangen. En met suc ces* mogen we wel zeggen. In de wijk-C.J.M.V.'s vindt men in de een wat meer. de ander wat minder de juniorenclubs vooiv jon gens van 8 tot 12 jaar, de jongens clubs voor de leeftijd van 12 tot 16 jaar en het jongemannenwerk voor de oudere leden tot: 30 jaar. Hier treft men het jeugdwerk in optima forma aan; nuttige vrijetijds-beste- ding met een grote vormende waar de. - Immers, de taak die de C.J.M.V. zich heeft gesteld is: het kweken van verantwoordelijkheidsbesef van da een jegens de ander, het vor men van een zelfstandige mening zonder zich door de massale opinie vorming te laten meesleuren, het bijbrengen van de eerste beginse-- len van staatsburgerlijke vorming ais grondslag van een democratisch bestel en dit alles door ernstig zoe ken naar wat de Bijbel op deze terreinen voorhoudt. In de clubs houdt men onderlinge discussies of men luistert naar voor lichting van deskundigen over se rieuze onderwerpen. Hierbij staat de Bijbel in het centrum. Dit was zeventig jaar geleden zo en zo moet, het blijven. Maar daarnaast heeft de moderne jeugd ook /belangstel-, ling voor andere onderwerpen ge kregen en deze worden zeker ook in beschouwing genomen. "Verder biedt de C.J.M.V. nog de nodige ontspanning. Dit vindt men dan in de diverse afdelingen. Zoals un de sportvereniging H.B.S.S, met vijf senior-elftallen (waarvan twee in de K.N.V.B.) en vier junior- ploegen. De muzikalen vinden hun plaats in het tamboer- en pijper korps „Harmonie" of in de mond- accordeonvereniging „Bravo". De liefhebbers van het toneelspel kun nen bij „Ons doel getrouw" te recht. De „sterrekijkers" tenslotte hebben hun plaats in „Super-nova". Tenslotte is er nog de Ziekendienst, waarvan de leden de zieke jonge ren en ouderen bezoeken, en de Zendings-commissie» Men ziet. de Schiedamse C.J.M.V. biedt de jeugd volop gelegenheid om zich te ontplooien op velerlei gebied. Jeugdwerk in alle verschei denheid; Jeugdwerk ook, dat zich nog steeds ontwikkelt, ondanks al le bezwaren en ondanks het ge brek aan leiders, een algemeen ver schijnsel. Zo is in Schiedams nieuwste stadswijk nog kort geleden een. ju niorenclub opgericht. Ondanks het feit, dat er nog geen gelegenheid was. voor bijeenkomsten,- zodat de eerste samenkomst plaats had in een werkkeet, was- de belangstel ling groot. Groter dan de leiders kunnen afhandelen. Dit laatste is wel een teken dat het leeft in de zeventigjarige Schie damse C.J.M.V., die nu aan de voor avond stagt van een uitgebreide van oude smetten huiswaarts zou den keren. Geen kunstzending dus en geen ra dicale verwerping, maar een rustig betoog, waarmede de aanwezige jongeren blijkens hun reacties kon den instemmen. "Waar het om gaat in de moderne kunst bleek de bad meester wel te verstaan. En dat was weer de prettige kant van deze sa menkomst, die de exaltatie vreemd was. Deze eerste douche was een in leiding tot de muziek van Dave Bru- beck, die met een aantal uitsteken de platen gedraaid op een pick-up heel goed tot zijn recht kwam met zijn vermaarde kwartet. Het ge hoor luisterde graag, ook naar Ka- rel Scholten, die zich goed geïnfor meerd toonde. Na de pauze ging het over dichter Lucebert. de exotische plant, de man-eating tiger, die over al gedichten uit slaat. Eén van de „vijftigers", die het dichten avon tuurlijk begint zonder vooralsnog te weten, waar het einde hem brengt, zoals Karei Scholten vertelde. Nogmaals: Karei Scholten was goed geïnformeerd. Iets wat ook al blijkt uit de geselecteerde verschei denheid van personen, die op het programma zijn gezet voor een be handeling op volgende douche-par tijen. Zijn prettige initiatief verdient belangstelling en andere jongelieden, die iets te zeggen hebben. Moge de badmeester een volgende keer de kraan wat verder open zetten en dan gerust een ijskoude douche. Op 27 maart organiseert de Schie damse Scheidsrechtersvereniging in het Volksgebouw een Sportforum, waarvan de opbrengst; bestemd is voor het fonds „Het oortje van het konijn", dat zich ten doel stelt de nagelaten betrekkingen van voetbal lers,, die tijdens het voetballen een ongeval is overkomenmet dodelij ke afloop, een aanvullende finan ciële steun te verlenen. Dit Sportforum bestaat uit de he- hen D. Nijs, E. Grifhorst, S. Heiden. H. van Zon en Phida Wolf. Vragen aan'dit-forum kunnen gericht wor den aan de heer H. van Veen; Goe man Borgesiuslaan 39. Schiedam of 's avonds aan de zaal voor half acht. Na' het forum wordt1 er nog een aardig cabaretprogramma afgewerkt met medewerking van Harry van Zelm, Wim v. d. Doe. Goof v. d. Borden. Cor Nielson; Winv Scholte. the Vocal Guys en de Rumba Show. - V-V arts- houdt donderdagmorgen 8 maart TJitschulftafels 42.50. Mooi eiken, gebeitst, afneembare poten, bij Plate t.o. Stadhuis Schiedam. Gevr. aankomende naaisters voor ons damesatelier. N.V. Kleedingma-^zijn v.h. Gebr. Bervoets, Broersvest 59, Schiedam. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, teL 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar: Voor alle scboenreparatie is Bata beter en voordeliger. Spoedreparaties klaar ter wijl u wacht. Hooftstraat 111 tel. 69602. J Het actuele probleem, het afbetalingssysteem; is gisteravond in een bovenzaal van het Volksgebouw uitvoerig besproken door het hoofd bestuurslid- van het NVV, de heer Paul de Vries, uaor de leden van de SBB en andere functionarissen uit de kernen. Het onderwerp werd des kundig behandeld, wat te verwachten was van een lid van'de SER, die een onderzoek naar de euvelen van het afbetalingssysteem instelt. Het systeem van de afbetaling is al oud, hoewel de vorm vroeger anders was. Er was al het handelskrediet weegt thans hoe de excessen moeten worden beteugeld, aldus de heer-De Vries, die waardevolle aanwijzingen en later kwam ook nog het bedrijfs- i gaf ten aanzien van het kopen van krediet. De ambachtsman kon kopen verbruiksgoederen op afbetaling. wat „op de lat, op de pof en op de reu- I soms nodig kan zyn. Spreker waar- tel", zoals dit destijds genoemd werd. schuwde overigens voor de handige Spreker verdiepte zich in de histo- I huis-aan-huis-colporteurs. - rie van de afbetaling, waarvan in I uii„+ j„ „„.„.„„„j. ons land reeds voor 1900 duidelijke - vaak lijkt de geviaagde rente voorbeelden zijn geweest. Er zijn twee manieren om te ko pen; dat is het geld sparen en dan kopen, of kopen op afbetaling. De eerste manier zal blijken de goede te zijn. Bij het z.g. „achteraf sparen" wordt de consument altijd benadeeld. De laatste jaren, nu er van een stij gende welvaart gesproken wordt, heeft het afbetalingswezen een hoge vlucht genomen. De regering over- jublletunvieringr. Het programma wordt morgenavond geopend met een receptie in gebouw Irene van 8.X5 tot 9.30 uur. Maandag 12 maart komen de junioren en jongens aan de beurt met een feestavond in Irene, waarbij een goochelaar op treedt en de film „Tinker* wordt vertoond. Tenslotte op woensdag 14 en donderdag 15 maart een vrolijke, revue-avond voor de leiders, de jongemannen enhun ouders. Vaak door kredietinstellingen laag, .maar een rekensommetje kan leren dat dit wei-eens tot een derde van het con tante bedrag kan oplopen. Een goe de wettelijke regeling is op zijn plaats. In 1954 moest er bij 7200 wanbetalers loonbeslag worden ge legd. Met het'voorbeeld van Ameri ka voor ogen,toonde de heer De Vries aan dat afbetalen een crisis kan verscherpen. In Engeland heeft, men ontdekt, dat afbetaling inflatie kan bevorderen. Een uitwas noemde de sprekerpostorderverkoop. Er. moeten maatregelen worden geno men; een colportageverbod is vereist. Bovendien moet er liefst plaatselijk een centraal kantoor komen, waar alles wordt geregistreerd op afbe- talingsgebied, Na-de pauze gaf de heer De'Vries antwoord op de vragen, die gesteld werden. 'In zijn welkomstwoord sprak de voorzitter van de SBB., de- heer A. M." v. d. Wel zijn teleur stelling uit over .de geringe opkomst.'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1