C de 15e eeuiv af was er een molen „De Noordin Schiedam Afbouw Technische School stopgezet 11MBF& 1 J Nu ontwiekt, zal hij weer in ere hersteld worden Met bouw Westerkerk kan spoedig begonnen worden Wilton stapt door naar het kampioenschap service-bediende EEN BRIL Koeriersters Geschiedenis van een molen JAARVERSLAG OVER 1955 Machinebankwerkeri populair Gevallen bij ren naar autobus Bedrijf sleerschool bij N.V. A. Fontijne r. LENING TOEGESTAAN TAFELTENNIS Noad verloor eervol met 4-6 Openbare les Muziekschool Uitdagen ESS Avrq's sportrevue Schiedams succes op de race-baan Knaapje speelde met schemerlamp Pas op voor de fietsendieven Uitspraken van de rechtbank SCHiEDAK KAMERS Dondcidag 8 maart 1956 f Nog- staat aan de Noordvest, zich spiegelend in het vuile water van de gracht, dat zielige monument van Schiedams Verleden: de romp van de molen „De Noord". Wel steekt het gevaarte ver boven de omgeving uit, maar het staat er zo kaal, zo zonder wieken. Er wordt gemalen in deze hoge stomp, maar dat geschiedt met behulp van motoren, die in de ingewanden kloppen en stampen. Maar binnenkort, zo hebben b. en w. aangekondigd, zal in deze situatie verandering komen. Dan wordt „De Noord" in de oude luister hersteld, dan zal de Kethelse molenbouwer H. van der Loo aan het werk kunnen, om de oude molen weer zijn eigen kracht te geven; die van de wind! Over de geschiedenis van dit Schiedamse ..monument" ontvingen wij van de gemeente-archivaris, drs. P. Th. J. Kuyer de volgende bijzon derheden: Be molen „De Noord", slaande »an de Noordvest, vinden wij reeds getekend op de oudste plattegrond van de stad. vervaardigd door de „keizerlijke geograaf' Jacob van Deventer, in opdracht van dc lands regering. ca. 1560. Duidelijk is te zien dat ..De Noord" toen nog een houten star.daardmolcn was. Hoelang die molen daar al stond is mij niet bekend. In een artikel over de plat tegronden van Schiedam van de hand van de heer J. Keuning (Zuid- Hollandse Studiën dl. I. uitgave v. d. Hist. Ver. voor Z.-H. onder de zin spreuk ..Vigilate Deo confidentes" 1950 p. 59) vermeldt deze. dat het bouwjaar niet veel jonger zal zijn dan dat van de eveneens op de kaart aangeduide Koemarktmolen, die in 1383 is gesticht, maar een bevesti ging van dit vermoeden heb ik niet kunnen vinden. Voor de bakkers Ongeveer een halve eeuw later. In 1593, liet het stadsbestuur een stedeplattegrond tekenen door Jacques de Gheyn en ook hierop zien wij de molen nog als houten standaardmolen. De branderij-in dustrie kwam in Schiedam pas op tegen het eind van de l?c eeuw. zo dat de molen dus nog wel hoofdza kelijk voor de bakkers zal hebben gemalen. De kaart van Schiedam in Blaeu's Stedenatlas van 1649 vertoont even eens de molen ..De Noord" nog als 'een houten standaardmolen. De branderij-industrie had in dat jaar a! enige omvang bereikt en daar cr. volgens Blaeu's kaart, riet meer dan drie molens bestonden op dat tijd stip, zullen zij alle wel een belang rijk aandeel hebben gehad jn de productie van meel voor de bran derijen. De volgende plattegrond van de stad, daterend van 1743. is gemaakt door J. Kortebrand en opgenomen in de tegenwoordige staat van Hol- land. Hier zien wij „De Noord" voor het eerst als een stenen molen 1707: bovenkruier Volgens de bovenste van de twee gevelstenen in de huidige iholcn „De Noord" moet de bouw var. deze ste nen bovenkruier hebben plaatsge had in het jaar 1707, maar het is mij riet gelukt hieromtrent nadere ge gevens te vinden. Wel bezitten.wij deze over de herbouw van de molen in 1803. aangeduid op de onderste der genoemde gevelstenen. Op 27 januari 1803 vragen „de eigenaars en participanten in de steene wind- koornmoleo. genaamd de Noordmo len. staande en gelegen aan de Noordvest binnen deze stad" ver gunning tot het bouwen van een nieuwe molen, „uithoofde van de bouwvallige gesteldheid" van de molen „De Noord". Zij wensen de nieuwe molen te bouwen ..van ge lijke grootte als de laatst binnen deze stad gebouwde windkoórnmo- lens"C zij doelen hier o,a.op de thans nog bestaande molens. De Drie Koornbloemen, bouwjaar 1770. De Vrijheid, bouwjaar 1785 en De "Wal- visch, bouwjaar 1794), want „de tegémvoordigen omtrek en bestek van gemelde molen (De! Noord) is veel te klein en bekrompen om aan het bedoelde oogmerk behoorlijk te voldoen." En omdat de plaats van de huidige molen „tot die vergroting niet .geschikt isV .wensen- zij die nieuwe molen meer naar het water van de Noordvest op te trekken, zo dat hij ongeveer tien meter v.an de plaats van de oude molen komt te staan. De Raad zond dit request om advies aati de Kamers van Fïrrantie en Fabricage, die op 24 februari d.a.v. als hun mening te kennen ga ven dat opbepaalde voorwaarden (van bouw-technische aard) aan het verzoek kon worden voldaan, welk advies door de Raad voor kennisge- ving werd aangenomen. In juni 1803 werd, blijkens .meer genoemde gevelsteen, de nieuwe mo len gebouwd en op.'12 juli 1803 slo ten de- participanten ten overstaan van notaris De Moraaz het contract, waarbij het gebruik en beheer van de nieuwe molen werd geregeld. Ontwiekt Dit is de molen die heden ten dage nog aan. de Noordvest staat, zij 1 het beroofd van'balie, kap 'én- roeden. In het verslag van de Provinciale Zuidhollandse Archeologische' Com missie over 1922 lezen wy op p. 9:. „De windmolen aan de St. Anna- zusterstraat (De Noord), waarin se dert enkele jaren een electromotor als reserve-drijfkracht stond, zal voortaan uitsluitend met eiectrische kracht werken. Het gevolg hiervan is dat de. roeden zijn afgenomen en de molen een verbouwing onder ging, ten nadele van het stadsbeeld, dat zich vroeger kenmerkte door een ring van hoge molens." In 1945 werd de molen door de gemeente gekocht van de laatste particuliere eigenaar, de heer Treur- niet. Resumerend kunnen we zeggen dat op 't plein waar de St.Annazus- terstraat uitloopt op de Noordvest. van de ,15e eeuw.af, een molen, ge naamd „De Noord" heeft gestaan, eerst als houten standaardmolen, sedert 1707 als stenen bovenkruier, later (in 1803) vergroot en enigszins verplaatst. Als bijzonderheid kan nog gemeld worden, dat aan de mo len in zijn laatste gedaante verbon den is de naam van een der grote distilleerderijen van Schiedam, die van Rijnbende. De oprichter van dit bedrijf, Simon Rijnbende, was voor drie delen participant in de nieuwe Noordmolen. Het bestuur van de Technische School voor Schiedam en omstreken kreeg al in maart vorig jaar toestemming om het gebouw uit te breiden met een aantal theorie- en werklokalen, alsook met een aantal dienst vertrekken. Maar op 31 december werd bericht ontvangen dat in verband met de bauwstop de verdere afbouw van de school niet kon doorgaan. Wel mocht de aankoop van de gemeente van de nodige grond worden aangekocht. Het ligt In de bedoeling van het bestuur hierin niet te berusten, daar de school nog niet is afgebouwd en het onderwijs, by gebrek aan geschikte lokaliteiten, niet gegeven kan worden op de wijze zoals deze gewenst wordt. Verschillende leerlingen moesten verstoken blijven van onderwijs. Zo lezen wij in het jaarverslag over 1955 van de Technische School voor Schiedam en omstreken. VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek F. H. Backer, St. Liduinastr. 58. Bellen ötf ongeval; ü.U en GA) Tumlaan 80.: telefoon «9290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond t behalve woens dags en zaterdags) van 7 8.30 uur Zondags gesloten R.k. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend tedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondaes gesloten. Stedelyk Museum: Voorlopig geslo ten. BIOSCOPEN Passage: 2, 7 en 9.15 uur: „Vera Cruz". Monopole, 2, 7 en 9 u.: ;,Zee der. ver loren schepen." VOORSTELLINGEN Musis Sacrum, 8 uur: Kath. Kring, mevr. Oosthoek-Zoetmulder, „Elckerlyc". Passage, 8 uur: Toonkunst-concert. Irene, 8.15 uur: Receptie C.J.M.V., 70-jarigbestaan. Volksgebouw, 8 uur: Lv.A.O., jaar vergadering. Lange Haven 70, S uur: KFA en Instuif, filmcursus. Chr. Bel. (Kethel), 7.30 uur: Her vormde Jeugdraad, jaarfeest. Toen de achttienjarige dekknecht J. J. H. uit Schiedam gisteren snel de rijweg aan de Broersvest over stak om in een bus te stappen, smakte hij voorover tegen een juist passerende fietser.Hij kreeg een hersenschudding en is opgenomen in de Dn Noletstichting. Ook de toegangswegen naar de school zijn nog steeds zeer slecht, dit ondanks de toezegging van het gemeentebestuur. Ben oplossing op korte termijn wordt wenselijk, ge acht Wanneer de definitieve toe gangswegen nog niet te realiseren zijn, dan ligt de oplossing in de aanleg van voorlopige- wegen. Ook de stookinrichting en de af zuiginstallatie, waarover vorig jaar reeds geklaagd is. voldoen,nog steeds niet aan de daarvoor te stellen eiseiu Tenslotte is de akoestiek in het gebouw niet naar wens. Geluids metingen zijn verricht, maar de toe stemming 'om verbeteringen aan te brengen is nog niet ontvangen. 501 leerlingen Het totaal aantal leerlingen be droeg op 31 december 1955 501, te gen 478 op 1 januari 1955. Met de 69 leerlingen van symbioseklasse en de 31 leerlingen die het partiële onderwijs automontage volgen, komt het totaal aantal op 601. De jongens, meest 13, 14 of 15 jaar oud, komen voor het grootste deel uit Schiedam. Daarnaast volgen 34 leerlingen uit Rotterdam, 27 uit Vïaardingen, 2 uit Maassluis en 1 uit Bergschenhoek en Amsterdam het onderwijs in Schiedam. Wat de verschillende afdelingen betreft, is het machinebankwerken het populairst bij de jeugd. Op 31 december volgden 231 jongens dezfe lessen. Voor de andere afdelingen zijn de aantallen: motorrijtuig- en rijwielhersteller) 19. elektrotechniek 88, fijnbankwerken 54, instrument maken 27, timmeren, en scheepsbe- schieten 28, meubel- en model ma ken 11. schilderen 16, hulpmonteur 16. 2e monteur 15. symbiose-onder- wijs 69 en voorbereidend onderwijs 27. Werd in 1954 besloten om -een tweejarige opleiding voor het exa men hulpmonteur te beginnen, in de loop van het cursusjaar is be sloten om er een één-jarige cursus van te maken, zulks in verband met de leerlingen van de bestaande kop- klasse automonteurs. Met ingang van I september 1956 worden alleen leerlingen toegelaten, die in het be zit zijn van een 'getuigschrift van de kopklasautomonteur, of leer lingen die reeds één jaar de cursus voor hulpmonteur aan de avond- Dé „ontwiekte" molen „De Noord" aan de Noordvest, zal spoedig weer in alle luister worden - herstelde-ex school hebben gevolgd en die een diploma machinebankwerken heb ben. Een verzoek van de industrie om met meerdere klassen metaalbewer kers te starten met het- partiële onderwijs moest wegens plaatsge brek worden afgewezen. Het -onderwijs in de z.g, „sym biose-klassen" werd voortgezet. Dit zijn'leerlingen van de :7e klas van de lagere school die enkele vak ken volgen aan dé T.S.. om hen be grip bij te brengen van'de verschil lende beroepsmogelijkheden. Ook .de experimenteerklassen volgens de werkcommissie Faber zijn voortge zet. Dit jaar werd met 27 leerlingen begonnen met een determineerklas. Verwacht wordt dat dit soort onder wijs een gunstige Invloed zal heb ben.. Sport naast onderwijs Bij de promotie op 22 juli werd aan 201 leerlingen eeen. getuig schrift uitgereikt, Uit het „Van Harwegen den Breemfonds" werd aan drie leerlingen een ere-diploma met prijs overhandigd wegens goe de vorderingen en gedrag. Naast de lessen werd ook de no dige aandacht besteed aan sport en spel.en ontspanning. Aan het jeugd- voetbaUoernooi werd met succes deelgendmen en ook. op de sportdag van de school kan met tevreden heid worden terug gezien. Twee groepen leerlingen maakten onder leiding van leraren - een kampeer- tocht naar de Ardennen. Het school zwemmen werd met- enthousiasme beoefend en 123 leerlingen behaal- In de bedrijfskantine van de ma chinefabriek A. Fontijne is gister avond een ouderavond gehouden van de Bedrijfsleerschool, die door de fabriek enige tijd geleden in het leven is geroepen. Twaalf jongens ontvangen, hier volgens de richt lijnen van de Stichting Bemetal een opleiding van ongeveer een jaar. Daar de school al enige tijd draait kon gisteravond meteen het eerste diploma uitgereikt worden. Directeur J. J. Fontijne wees in zijn welkomstwoord op het belang van dergelijke bedrijfsopleidingen, hetgeen door de heer Belgrave van Bemetal onderstreept werd. In Ne derland staan ongeveer 10.000 leer lingen bij 1,800 bedrijven ingeschre ven. Jaarlijks ontvangen dan onge-, veer 3.000 jongens hun diploma. Hij wees verder ook op.het belang van de maatschaps-vorrning van de jon gens,- naasthun technische oplei ding. Verder werd nog het woord ge voerd door de heer J- Pulleman van de Technische School Schiedam en zijn collega W. Schouten uit Vïaar dingen. Namens de fabriekskern sprak de heer H. van Leeuwaarden, de leermeester P, Lies en de con troleur van Bemetal, de.heer Nipius. Namens de ouders sprak een vader woorden, van dank, terwijl ook een van de léerlingen het woord voerde. Er was ook nog gelegenheid om de vervaardigde werkstukken te be zichtigen.. Burgerlijke stand GEBOREN: Rudi. 7. van J. D. Krui.is.en C. P. Sonnevcld; Corne lls B. W., z. van C. G. M. Albers en J; M.'v./d. Brink; Taco, z. van N. Singer en. F. T, Lippinkhof;' Ar- nold.us. zJ yah.-A- Rab en J. C. van den' Bóut. OVERLEDEN;- G. Gravelijn, .61 j. Met. de .bouw van de nieuwe Westerkerk in Nieuwland zal spoe dig een aanvang gemaakt kunnen worden. Deprovinciale diaconale kamer van de Ned. herv. kerk is er uiteindelijk toch mee akkoord gegaan dat dc diaconie een lening van ƒ100.000 aan de kerkvoogdij versterkt. Hierdoor kunnen de reeds lang beraamde plannen in uitvoe ring worden genomen. De bespre kingen met de architecten zijn thans reeds gaande. Deze verheugende mededeling werd door ds. A. Hoff man gedaan gisteravond in zijn openingswoord van de feestavond die door de ;Ned. hervormde ge meente was georganiseerd om gel den te verzamelen voor de bouw van deze Westerkerk. Want al heeft men door boven genoemde lening nu het- besluit kunnen nemen om tot de bouw over. te gaan, er is verder nog veel geld nodig voor de inventaris van de nieuw© kerk. Daarom zullen er naast de reeds bestaande acties og gemeente-avonden voor dit doel ■orden georganiseerd. Ds. Hoffman was verheugd dat zo veJe gemeente-leden naar Irene waren gekomen om deze avond by te wonen en zo bij te dragen tot de kerkebouw. De opbrengst van de avond is een goede aanvulling van de reeds gespaarde som. Het dameszangkoor „Arti Vocaii" en mr. H. Gotihk hebben'medewer king verleend aan deze avond. Het koor zong voor de pauze eerst werken van Schubert en Mendel sohn. Het tweede optreden was zeer gevarieerd. Pergolese, Reinecke. Brahms,, Röntgen en Bargiel ston den toen op het programma. De heer Gotink declameerde o.a fragmenten, uit Joost van den Von dels „Adam-in Ballingschap". De den een diploma- Tenslotte werd een groot aantal excursies gemaakt, meest naar bedrijven en Industrieën. Het leraren-korps bestaat thans, naast directeur - J. Pulleman, uit ;2S leerkrachten, waarvan; 3 tïjdelijken. Het bestuur, waarvan de heer M. v. d. Nagel voorzitter is, ir. J. P, Timmer, secretaris en de - heer G. W. van Bergen Walraven,penning meester, werd in het verslagjaar aangevuld met de heren ir. - H.W. G. Hoek eh ir. B. Wilton, In dit jaarverslag werd het over lijden van de heer C. Deelder, oud voorzitter en bestuurslid met leed wezen gememoreerd. Nog een of twee weken en de l-ter de tafel. Van deze twee opt- tafeltenniscompeiitie behoort .weer moeringen verloren het er één en tót V. het verleden. Verschillende wonnen de tweede. De eerste keer teams gaan zich opmaken voor j werd met 7—3 van het bezoekende eventuele promotiewedstrijden. Voor j -Hagero verloren. Alleen Jan Hultzer De nieuwe Schiedamse Toonkunst Muziekschool, ontstaan uit de fusie tussen het Toonkunst-lyceum en. de Schiedamse Muziek- en Balletschool heeft gisteren de eerste voordrachts avond gehouden. De zaal in het ge bouw voor Chr, Sociale Belangen was bij deze openbare les" geheel gevuld met leerlingen en belangstel lende ouders. De voorzitter van de nieuwe stichting,de heer A. S. H. A. Blaisse sprak een kort welkomst woord. waarin hij wees op het be lang van de muziekbeoefening bij de ontwikkeling van het kind. De avond stond onder leiding van de directeur, de heer L. van den Hoonaard, die een uitgebreid programma had samengesteld, waar bij zoveel mogelijk leerlingen aan bod kwamen. Er waren solistische prestaties op viool, piano, accordeon, klarinet en gitaar en verder het klassikale optreden van de blokfluit beoefenaars. De leerlingen van blokfluit-klasse hebben nog niet zolang les gehad, gemiddeld twee jaar;-, toch werden er al aardige prestaties geleverd. Werken, van Bach. Mozart en Dvo rak werden uitgevoerd. ■9Onder'lèidihg, vah'' mevr. Men-' ningh. demonstreerde een klasje, hoe het maatgevoel wordt aangekweekt in het lesonderdeel solfège. Voor de winterwedstrijd werden de volgende uitslagen genoteerd:- Groëp 1: PenningBijloo -j/J,. v_ d:.;. VeldeReitsma 01, Varr Eden—Groen sr. 10. Groep 2; Van- Grootyeld—Brouwer 10, KleijheegVan Etten 1—0, Groen jr.Ahrens '/2- Donk- horst—Malkus01.: Gro'ep 4: Timmers—LRarmet 0—1. Hits lage a percentagewedstrijd: De Boer—Marbus - Koster—Im merzeel y2\ Klcméndorst—Har- tevéld 1—0. Vrijdag., a.s. speelt het tweede tiental, zijn1 laatste competitiewed strijd tegen Charlois .2 te /Rótter - dam. Van,É de uitslag - van' deze .wed strijd zal het afhangen of ESS 2 zich -zal handhaven dan wel, zal degraderen, Charlois 2 staat op het punt om- kampioen te worden. Dat dit; een spannende wedstrijdJ zal worden, staat, al bij voorbaat vast. Voetbal-toto van Hérmes Men verzoekt ons het- volgende mede te delen: Nu er.' voor a.s. zondag een nor maal voetbalprogramma te verwach ten is, zal deze week de voetbal toto van HDVS. weer uitkomen..De ze mag zich in een stijgende be langstelling verheugen. De' formu lieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij het clubgebouw en op dë bekende adressen. de Schiedamse verenigingen is er dan nog de bekercomperitie. Dit. als verlengstuk van dé "competitie. Ook de afgelopen week is er weer op verschillende plaatsen om de punten gestreden. In de eerste klas moest NOAD, op bezoek bij het inmiddels kampioen geworden Van-, hessen 1. Hoewel de beslissing al' war gevallen, heeft NOAD zich nog terdege ingespannen om de tegen en Kees-Bik wonnen een partij, ook het dubbel werd gewonnen. Op be zoek bij Tediro 1 'wisten onze stad genoten echter de volle winst bin nen te halen. Nu was het alleen Daan v. Schoenen veld die een partij eim in do uniiieinajiö). verloor. De overige negen partijen (Do redactie behoudt «eb bet rechl voor tnpezondén stukken voor deie rubriek te bekorten. Anonieme stokken werden in winst omgezet. De uitslag werd dus 91 voor TSF. Verdere uitslagen zijn: Tweede klas: NOAD 2—Feijcn- sportgebeurtenissen voor de micro standers te kloppen. Zij zouden daar oord 3 10—0; NOAD 3Contact 1 s foori brengt.' overweegt dan eens zeer zeker in zijn geslaagd als Kees 55. Derde klas: Ready 2Rono 7 goed 'wat u zégt.. Heer. Tom Schreurs, als u de j Marijnen niet■'■zo' uit vorm was ge- |91; Ready 3—DWL 2 32. Vierde weest. Hij kon in deze ontmoeting i .klas: CSSM—Ready 4 37; RET.4— niet lot winst komen. Zijn teamge- j PTTS 2 55; Shell 4NOAD 4 noot Jan Verstegen deed het beter, i 7.3; NOAD 6PTT 5 6—4. Vijfde j In een zeer goedé vorm spelend j klas: NOAD. 8Feijenoord 7 73; en uiterst geconcentreerd versloeg j R.N. 2Wilton 4 73;'Stokvis 5 hij alle drie spelers an het kam- PTTS 3 3—7; Wilton 3Xerxes-30 pioensteam. Hiermede leverde deze MO—0; Laagland 1—NOAD 8 7—3; NOADjspeter een zeer goede pres- j Telefoon 6NOAD 9 64. Nageko- Met de. rectificatie van het: succes van Mej. Cocky Gastelaars in de'uit zending van 3:1. zondag, zei. u: „Ik heb verschillende telefoontjes gehad van sportvrienden uit Schiedam, dat zij geen Rotterdamse is. Ik wil'dan de Schiedammers feliclteiren met het succes." En nu kómt het: - Schiedam is een prettige Stad met tatie. Daan v. d. Oever kwam. één-men uitslag voor de vierde klas: j eeii prettig Nederlands prëdukt." maal tot winst. Ook het dubbelspel i IRO 4NOAD 5 2, Op sportgebied ben ik niet zo des- werd door NOAD verlóren. NOAD Het programma voor de komende kundig als de heer Tom Schrèurs. week is als volgt: Wel weel ik dat drank en sport leed dus een zeer eervolle 64 nederlaag. In de tweede 1 klas kwam PTTS weèr eens met eert overwinning uit de bus. Men versloeg in een thuis- vijandën zijn. Mocht de heer Schreurs het een en ander willen weten over "de ge volgen van dat.prettige Nederlandse le klas: Robaver 1—Ready 1. 13 maart; 13 maart: NOAD 1DVR 1. aanvang half acht in de v:m. Koop-. wedstrijd Xérxes 5 met 7—3. PTTS j mansbeurs op de Dam. Tweedeklas: I produkt'.' dan wil jk dit gaarne doen. heeft wel bewezen zich in de twee- i Wifra 5—-PTTS 1. 13 maart; WTV 1 Ik heb als clubhuislëider in Schié- de klas best thuis te voelen. Wilton 1 voor de derde klas. In dam wél enige gegevensOver het In de derde klas kan stadgenoot de vierde klas staat op 17 maart de i gebruik van drank waar heer Tom Wilton volgende week de kam- j derby TSF 1NÖAD 6 op het pro- pïoensvlag hijsen. Deze week vér- gramma; de wedstrijd wordt ge- sloeg hij in een uitwedstrijd Lafamo i speeid ïn het zaaltje Kiveva aan de 2 en de ontmoeting met VBP 1 kan j Van Beverenstraat, al bij eengelijkspel het kampioen-! Volgende week hopen wij de cer- schap opleveren. i ste kampioenen van de lagere teams TSF 1 kwam in de .viierde klas van de diverse piaalselijite vereni- de afgelopen week tweë keer ach- gingen "te kunnen vermelden; Schreurs 'op doelde. Misschien komt ü-dantot de ont dekking dat „dit' prettige Neder landse produkt" alleen maar 'leed veroorzaakt, Een radiovëvslaggéver moét weten wat hij zegt. Karei Scholten Sr.' samenspraak tussen Eva en dc slang en - het verleiden van Adam door Eva ha de suggesties van de slang "droeg hij voor. - Na de pauze werd het spel „Men sen Onderweg" van N. Oostra op gevoerd, V .v Onze stadgenoten. Chr.v. d.' Sluys en A. v. d. Schee hebben gisteren met goed succes deelgenomen aan de éerste rit van de „Klaver Vier"- serie die door het district Den Haag van de RAC-west is georganiseerd. In. de B-klasse waarin een groot aantal equipes startten; eindigden zij op de derde plaats. Door het omvallen van een bran dende schemerlamp op een houten nachtkastje in de slaapkamer bet zoontje had er mée gespeeld ont stond er gistermiddag brand bij de familie K. in de Brielsestraat Er 'was op dat. moment niemand thuis. Het nachtkastje vloog in brand en ook het bed. en de dekens hadden vlam gevat, toen mevrouw K. thuis kwam. De brandweer o.l.v. brand meester Ji Keuzenkamp bluste het vuur. met een slang op de waterlei ding. De schade die ongeveer' 11000 bedraagt, wordt door verzekering gedekt. Het gaat er erg op lijken, dat het stelen van fietsen; in Schiedam iets als een rage gaat worden.. De laatste tijd worden er regelmatig fietsen, gestolen. De politie raadt rijwielbe- zitters aan, de nodige zorg te be trachten, hun karretjes op slot te zétten en niet buiten te laten staan. Het vinden van de daders is uiterst moeilijkt; bij het zién, van verdacht rondscharrelende "personen wordt men verzocht onmiddellijk de 'poli tie te waarschuwen. Gisternacht, is de fiets gestolen van mevrouw K. van N., die niet op. slot voor een pand in de Noordmolenstraat stond. De fiets van mevrouw Van der 3, is gister avond weggenomen voor een pand aan de Nieuwe Haven. ROTTERDAM Anderhalf jaar mét aftrek heeft de officier van. justitie veer tien dagen geleden geëist tegen de 37-jarige vertegenwoordiger B. P. B, uit Gouda, De man had de firma waar hij .werkte voor duizenden gul dens opgelicht. Hij had er tenslotte geen uitweg meer in gezien. De rechtbank veroordeelde hem van morgen tot twéé 'jaar met aftrek, De Rotterdamse rechtbank heeft de 56-jarige matroos J. L, van H. veroordeeld tot: tien maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan twee voorwaardelijk. De -man had een spaarbankboekje vervalst, en zich op die manier 1000 toege ëigend.. De. officier had tegen, hem acht maanden met .aftrek en voor waardelijke ter beschikkingstelling geëist, Met diep leedwezen geven wij kennis van'het over lijden van onze oud-directeur, de heer M. VAN DER HAMMEN in de leeftijd van 75 jaar. Gedurende ruim 40 jaren heeft Hij zijn'beste krach ten aan onze Vennootschap gegeven. Zijn nagedach tenis zullen wij steeds in ere houden., Schiedam. 6 maart 1956 Noordvest 13 Commissarissen en Directie N.V. Schiedamsche Steenkolenhandel. De teraardebestelling zal-plaats hébben op zaterdag 10 maart a-s. te 11.15 uur op de Algemene Begraaf plaats te Schiedam. Hiermede vervullen wij de droevige taak u mede te delen; dat de oud-directeur van de N.V. Sehiedam- .sche Steenkolenhandel, de heer M. VAN DER HAMMEN op 75-jarige leeftijd is overleden. .- Wij zullen zijn innemende persoonlijkheid blijven gedenken. - Séhiedamv 6 maart '1956 "Noordvest'13;- - J Gezamenlijk personeel -i- N.V; "Schiedamsthe Steenkolenhandel Gevraagd voor spoedige indiensttreding Aanmelden .'GARAGE UNIQUE, B.K. Laan 2 - Schiedam D. DE BRUIN Oranjestraat 9: Schiedam Tel. 66431 JONG ECHTPAAR <z.k.) zoekt' MET KOOKGELEGENH. Brieven met inlichtingen cind. nó. S-468, bur. v.d. bi. Diversen Verder lopen is duurder ko pen! Het goedkoopste adres voor uw feestartikelen is 1001 Bazar, Broersveld '45, telefoon 66015. - G. H. Mast, Groenclaan 65, telef. 67708, Uw adres voor vensterglas op maat. .en in gezet. Grondverf, stopverf, plamuur, terpentijn, lijnolie, siccatief, koudwaterverf, zeemleder en sponzen.' Alle was- en zeepartikelën, bleck- watcr, ammoniak, zoutzuur, lodaline, wasbenzine. Voor bromlietsberijders: benzine 55 cent per liter: Te koop aangeb. Kapstokken 16.50 in blank gotisch, mooie keus bij Plate t.p. Stadhuis/ Schiedam. Fotografie Koop nu Filmstroken. Wij hebben een grote sortering o.a. Sjors, Tom Mix, Tarzan, Roy Rogers, Donald Duck. K. van Vuuren, HbDgstr. 106 telefoon 60720. Personeel gevr. Gevraagd - écn keurig dag meisje, hoog loon, of werk ster 6 ochtenden por week. Nassau Dillenburgstraat 17, Schiedam, telefoon 65599/ Gevraagd aankomende naaisters voor ons" damesate lier, N.V. Kleedingsmagazijn v.h. Gebr. 'Bërvoets, Broers- vest 59, Schiedam. 1 Door onze horofrlteuse het snelste en modernste bak- apparaat, bent u binnen 2 minuten geholpen en. heeft u een dubbel portie patat voor 25 cent. De speciaal zaak van Schiedam- L. Boer, Vlaardingerstraat 10. Telef. 67045. Heeft u onze gebakken vis al eens geprobeerd.' Hetkan niet beter en goedkoper dan bij de speciaalzaak van. Schiedam, L. Boer, Vlaar dingerstraat 10. Tel. 67045- Wilt u zichzelf tracteren, proef dan eens onze warme worst en ballen gehakt. De. speciaalzaak van Schiedam, L. Boer, Vlaardingerstraat 10. Tel,.67045. Voor de fijnproevers zyn orize nier broodjes een delica tesse. Probeert u ze eens.'U kómt'er beslist op terug, .De speciaalzaak van Schiedam; L. Boer, Vlaardingerstr. 10.' Tèl. 67045; Zo vind u ze nergens, onze' vleescroquetten; De speciaal zaak van-Schiedam. L.' Boer, Vlaardingerstr, 10. Tel. 67045. Voor patates frites zeer fijn van" smaak, door onze horo- friteuse het snelste en mo dernste ;bakapparaat. L. Boer hetaangewezen adres. Verkrijgbaar van des mor gens, 9.30 'tot dés avonds -12 uur. Vlaardingerstraat 10. Tel. 67045. TnlUsteh van platen ërt foto's en aquarellen, schflderijen. Scherpe prijzen en toch 2 jaar garantie. G. van Loë- nen. Dam 41—43, tel. 66192, showroom/; Vlaardinger straat 6.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1