0 ZO wordt de omgeving van de Maasboulevard 98» Tienduizenden bloemen zullen i5Blijdorp55 volop kleur geven HOUTMAN Vorstschade aan planten is meegevallen Eddie" smiled weer fris bij gebrek aan ernst Vlootschouw in R da m M Baldadige jeugd y ertelavond van Leger des Heils Onbeheerde fietsen meegenomen SVV-ADO Februari in lees-cijfers JAARFEEST VAN ST.-JORIS DOELE <Z1?&C/Ab? SMYRNA KARPETTEN VOORJAAR IN DE DIERGAARDE PIANO'S ORGELS PASSAGE VERTOONT: Kunstnijverheid in Sted. Museum Nieuwe directrice voor Zonnehuis Burgerlijke stand Het meisje en de cowboy varen! Wie heeft iets verloren Twee inbrekers gearresteerd Rotterdamse Staai en Walsbeclrijven Woonhuizen in Overschïe Inbrekers-pech 2 Zaterdag 10 maart 1956 ~jj I' m:~* VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek £a. Westendorp, Singel 8. :-':- Belten ongeval; G.U én G-O Tuiniaan 8U. telefoon 89290. Gem- Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend 1 edeie werkdag (behalve maan-, dag) vdn 9.30 tot 4.30 uui en iedere avona (behalve woens dags en zaterdags) van toi 8.30 uur Zondags gesloten R.k. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend tedere dag (behalve j maandag), van 2 tot .4 uur 25 JAAR BIJ DE N.V. CARTONNAGEFABRIEE' Gistermiddag is^éïAiri de cantine van de SchiëdamseCartonnagefa- briek n.v. aan dë Oranjestraat een; -jubilaris gehuldigd. Hét was de heer A. C. Möhring, dië. 25 jaar in dienst was als calculator. De directeur van dc n.v„ dc heer T. N. M. Jansen, die de jubilaris toe sprak, wilde nu niet direct van een feest Spreken, aangezien het jubP lèum. .tevens het afscheid betekende van een gewaardeerde medewerker. Namens de directie kreeg de jubi- Iedere avond (behalve donder laris een televisietoestel aangeboden, dags en zaterdags) van 8.30 uur Zondags gesloten Stedelijk Museum: Tentoonstelling moderne Kunstnijverheid. Ten toonstelling eigen werken. Ge opend dagelijks van 2 tot 5 uur. ook des zondags van 2 tot 5 uur. Op woensdag- en vrijdag avond van 7 tot 10; uur, BIOSCOPEN Passage, 2, 7 en: 8.15 uur: „Johnny knapt 't óp". Monopole, 2,7 en 9 uur: „Het meisje en de cowboy". VOORSTELLINGEN Volksgebouw, 7.30 u.:Steeds Voor uit;'- toneelavond. Musis Sacrum, 7.30 uur: Schied. Gym. Bond; toneel. Irene, 7.30 uur:.; Chr.Graf. Bond, feestavond 40 jaar.' Geb. Chr. Soc. Bel., 7.30 uür: C.J. M.V.-ifd. Gedëon, jaaxvergadé- ring..- \-.y - .- Amstelbron, 8 uur: Koorver. NB.F., feestavond. Beycrsbergcn, 8 uur: Contactavond D.W.S. De bedrijfschef C. Meyers sprak in gunstige bewoordingen namens het 1 personeel en collega C. Schouten, i deed dat ook. Hij bewonderde de i werklust en de opgewektheid van de scheidende. Een. cadeau werd over handigd, Tenslotte "overhandigde rar, Höving de-jubilaris.namens de NecL Maatschappij voor Nijverheid en Handel het knooptgat-insigne-van de mij. en een getuigschrift. Gisteren zijn op het politiebureau énkele jongetjes van omstreeks tien jaar. gebracht, die de volkstuintjes bij de Vijfsluizen overhoop hadden gehaald. Onder meer hadden de knaapjes een" serie ijzeren staafjes weggenomen en een deur in- het water gegooid. Na een. flinke uit brander op het. bureau konden de jongens met hun" ouders, dié hen kwamen afhalen, huiswaarts keren. Zo heeft het gemeentebestuur zich de Maasboulevard en dc onmiddellijke omgeving gedacht in dc toe- komst: ee» sladstuyfcje met drie. hoge flatgebouwen en drie ster-flats en verder een recreatiegebied met enkele sportvelden, aan de Maaskant afgezoorpd door de brede, reeds gereed gekomen boulevard. Op het uiterste puntje komtdon. het café-restaurant ïe staan, waarvan ie plannen in ee?t vergevorderd sta dium zün. Bij hei reeds bestaande terras is een hoge 2uil of toren gedacht. Links ziet men dc jachthaven, op de plaats ivaar nu nop het Balkengat te vinden is en in dc Oude Sptiihaueu, die binnenkort dc Nicu- we Spui haven zal worden. Men is thans al bezig met het verleggen van de Spuishtts. Ouer deze sluis loopt dan (te brede verbindingsweg van het Maas-recrea- tiepebiëd naar de W. de Zwijgerlaan en het weste lijk deel van de stad. Wat op deze overzichtsteke ning niet is aangegeven, is de verandenng die te- weeg gebracht zal trorden, door de uïtuoemg van het Delta-plan. Hiervoor immers moet de dijk Artsen op zondag In spoedgevallen 2ijn dit weekeinde de volgende artsen te raadplegen: A. L. J. Kunze, Nieuwe Haven 115, tel. 67760; G. in 't Veld, W- de Zwijger laan 23, tel. 68599 en F. Jongerius, Vondellaan e, tel. 67355. Geopend is apotheek fa. Westen dorp. Singel 81, die ook gedurende de verhoogd of verlegd worden, hetgeen toeer invloed „„jjnt heeft op de oostelijke toegangswegenWel moet worden opgemerkt dat dit alle plannen zijn, die nog niet goedgekeurd zyu, zodat wijzigingen, zelfs diep gaande, mogelijk blijven. In het gebouw van het Leger des Heils aan de Lange Haven heeft gisteravond kapitein W. Krommen hoek iets verteld van het prachtige werk dat door het Heilsleger wordt verricht in Midden- en Zuid-Ame- rika. Kapitein Krommenhoek, die Schiedammer van geboorte is heeft in dit gebied, samen ipet zijn vrouw, zes jaar lang zendingswerk verricht, zodat hij van de toestanden daar goed op de hoogte is. Deze causerie ging vergezeld van een groot aantal goede gekleurde lichtbeelden. Spreker werd ingeleid door ma joor J. H. Drcntje, die verheugd was over de. gróte opkomst, vooral van dc zijde van de jeugd, iets wat wel te begrijpen is. Tegen 'n achtergrond van rijke na. tuurtafcrelen heeft kapitein Krom menhoek het maatschappelijke, so ciale en evangelisatiewerk van het Heilsleger geprojecteerd. Het was allemaal zeer interessant en mooi, maar tevens komt wel tot uiting het werk van de 'zendingsofficieren •ïtruajjodojpz ajoxg uaa iroz ?cp vraagt. Oecumenische Dienst Politie grijpt in: Op bondag li maart a.s. des. avonds om 8 uur zal in de Grote Kerk te Schiedam 'een oecumeni sche passïedienst worden geh'ou- den. De liturgie wordt verzorgd f door pastoor C- Tol van de Oud- Naar aanleiding van de vele ril- Katholieke kerk, terwijl een korte j wieldiefstallen van de laatste tijd meditatie zal worden gehouden door i heeft de politie in de afgelopen ds. J. Gras van de Hervormde Kerk l nacht een controle uitgeoefend. Ge en door ds. J. Vrolijk, gereformeerd bleken is, dat het de "dieven maar KERKDIENSTEN De reeds vastgestelde wedstrijd Hermes DVS tegen SVV voor a.s. zondag is komen te vervallen i.v.m. de ingelaste competitiewedstrijd van Hermes. Hiervoor in de plaats ko men nu de Haagse Rood-groenen naar Schiedam om aan de Bosrand hun krachten te meten met de Schiedamse rood-groencn. Het Haag se ADO beschikt over een behoor lijke ploeg, die in de eerste helft wei niet veel successen heeft kun nen boeken, doch zich in de laatste wedstrijd weer behoorlijk heeft op gewerkt. De overwinning op EBOH van 52 mocht er zeker wezèn en met spelers als Rijnvis. Karei Jan sen e.d. zullen de SVV-verdedigcrs hun handen vol hebben. Deze vriendschappelijke wedstrijd kan dan ook zeker interessant wor den, waarbij de SW-ers er goed aan rullen doen eens extra aandacht te besteden aan hun voorhoedespel. SVV 2 gaat op bezoek aan de Damlaan voor de plaatselijke der by met Hermes DVS 2, een wed strijd waarvan de uitslag zeker niet te voorspellen is. Aanvang 10 uur. SVV 3 krijgt bezoek van Xerxes 3. eveneens om 10 uur en SW 4 speelt in Rotterdam tegen Feije- noord 4. In de maand februari werden in de Gemeentelijke Openbare Leeszaal cn Bibliotheek in totaal 20.704 boeken uitgeleend (vorig jaar 19.447>, waar van 9544 romans. 5511 studiowerken cn 5649 kinderboeken (vorig jaar resp. 9026. 5130 en 5291). Dc uitlening was als volgt verdeeld (tussen haakjes de cijfers van het vorige jaar»; Centrale Bibliotheek. Lange Haven 10.327 (9678). waarvan 6145 romans en 4182 studiewerken; Jeugdafdeling 3590 (3413). waarvan 2477 kinderboeken en 1113 kinder- studicwerken; Filiaal Dwarsstraat 703 (516), waarvan 433 romans, 78 studie werken en 192 kinderboeken; Fiüaai Lorentzlaan 3558 <3386)waarvan 1704 romans. 1038 studiewerken en 816 kinderboeken; Uitleenpost KetheJ J310 (1351)). waarvan 573 romans. 133 studiewerken en 604 kinderboeken; Uitleenpost Weeshuis 339 (292) kin derboeken; Uitleenpost Ziekenhuis 335 (325). waarvan 325 romans en 10 studiewerken; Correspondentschap Maasdijk 542 (484». waarvan 364 ro mans. 70 studiewerken en 108 kinder, boeken. Het aantal houders van leeskaarten bedroeg 4231 (vorjg jaar 3776) en het aantal boeken was 51.226 (Vorig jaar 51.669). verlossingssamenkomst. Ger rit Ver- boonstraat: 6.30 uur openluchtsamen- deel: het beste bewijs,jiat Iederzfch Sedert jaren vertrouwd adres j Dmitje.0,1"V' m^00' e" mexr' J' H' predikant te Rotterdam-Delfshaven. Deze laatste neemt de plaats in van ds. E. J. Oomkes, die door ziekte verhinderd is. Medewerking wordt verleend door het Gereformeerde Evangelisatie Kerkkoor, dirigent de heer André Verwoerd. In verband met deze oecumenische dienst komt de gebruikelijke dienst van 5 uur in. de Grote Kerk te vervallen. Ter gelegenheid van het zevenjarig bestaan van het Clubhuis St. Joris Doele. hebben, de jongens en meisjes gisteravond in Irene een knalavond op 'touw gezet. Het was. in de grote zaal af en toe een leven als' een oor- opperbest vermaakte. De heer Karei Scholten moest overal tegelijkertijd zijn om een beetje regel in de gang van zaken te brengen. Hier een ver maning om wat rustiger te zijn, daar een aanwijzing. Het "verliep alles uit stekend en tot groot genoegen van de jongens en meisjes, van wie velen daadiverkelyk meehielpen om een programma op dë planken te bren gen.. De opening begon met een aardige bloemendans en werd direct gevólgd door een allerliefst spel, waarin klei ne. aardig aangeklede kaboutertjes op het toneel verschenen.: Het ging er om de heks weer in de fles te krijgen. Enkele jongens en meisjes speelden heel. verdienstelijk op de mondaccor- deon en toonden, dat ze met hun nieuwste aanwinsten, chromatische mondorgels, ook al aardig overweg konden. Verder viel er voor de jon ge mensen, in de zaal nog van alles te genieten: enkele lekespelen, de voor dracht van. gedichtjes, een matrozen dans en niet te vergeten het optreden van de Gitaro's. Het was een geslaagde jubileum avond, al te gemakkelijk wordt gemaakt. Vele fietsen blijven 's nachts bui ten staan, 2onder slot er op. Zes en twintig rijwielen en een bromfiets die onbeheerd werden aangetroffen zijn meegenomen naar het hoofd bureau van politie. Eigenaars kun nen daar hun fietsen terughalen. Tegen hen wordt proces-verbaai op gemaakt. (Advertentie LM.) Ned. Jierv. gemeente: Grotekerk: 30 uur ds. J- D. Gras en 8 uur Oecumeni sche dienst Pastoor C. Tol, ds. J. Vro lijk (Rotterdam) en ds- J" Gras. Nieu- wekerk: 10 uur ds. J. G. Jansen en 5 u. vie. A.v. d. Ban. 'Westcrkerk: 9 en 10.30 uur vie" A. v. d. Ban cn 5 uur ds. J. G. Jansen. Vredeskerk en 10.43 uur ds. J. Gras (fi. Doop) en 7 uur ds. C. J.v, d. FJuis (Oversehie) Jeugd dienst. Kethc.'A 10 cn 7 uur ds., De i Bruijn. Geref. kerk: Oosterkerk: 10 uur ds. D. Roest en 5 uur ds. W. A. Krijger. Plantagekerk: 9.30 uur ds. E. J. Oomkes en 4.30 uur ds. D. Roest. Julianakerk: in uur ds. W. A. Krijger en 5 uur ds. C. Meyer. Kethel: 9.30 uur ds. C. Meyer en 2.30 uur ds. E. Oomkes. ZIEKEN'DIJENST GEMEENTE-ZIEKEN HUIS. S'ed. kerv. geref. e van gr. Gebouw Ire ne: 30 en 4 uur Hr. K. Asmus (Zwijn- drecht). Ned. prot. bond. Westvest 92: 10.30 u. ds. SnethtageJ - i Ex-ang. Luth. kerk: 10 uur ds, VV. F, l Jènse Apeldoorn; 4e iijdenszoridag- Oud-kath. kerk Dam 28. Iio.ia uur i Hoogmis. i Chr. geref. kerk Kerkgebouw Waran- de/B.K.-laan 10 en 3 uur ds. A. Zwiep. (Advertentie LM.) Een kleine exportpartij, zuiver wollen MACH, met doorgeweven rug, in warm Afghan-dessin, 285 x 200, NU uitionderlijk voordelig voor BEIJEkL ANDSELA AN BINNENWEG (Van een onzer verslaggevers) Toen de winter enige weken, geleden praktisch geheel Europa in z'n kille greep had, liepen de mannen, die moeten zorgen, dat diergaarde „Blydorp er spoedig iieel fleurig uit ziet, met bedrukte gezichten rond. Wat moest er terecht komen van al die planten, struiken en heesters, die onder sneeuw «n ijs bedolven en door de vorst aangetast waren? „Het is mee gevallen. Een klein aantal planten heeft de strijd niet overleefd, doch de schade is beneden deverwachting gebleven", vertelt hortulanus I. L; Mark opgelucht. „We zijn de kou ondanks de flinke nachtvorsten a! weer vergeten en wc zijn druk bezig alles op orde te brengen, want over een paar weken gaan de bloemen en planten de :gazons in." Nu de lieflijk koesterende voor- jaarszonrsestfalen de strenge kou hebben verbannen,' wordt er in de kwekerij van „Blijdorp'' onder hoog spanning gewerkt. De heer L L. Gcr- wig," chef vart de 'kwekerij, is met z'n assistenten druk be2ig 10.000 zaai- Sïngel 114-116 I/O.»' '""li IV Ctl UU1 MO. I T* Chr. fieref. gemeente Volksgebouw I begonia s te' verpotten. 'Een enorm Tuiniaan:'io en 4 uur ds. J- M. Middel- j karwei, dat met zorg moet geschie- den. Overigens gaat mén in de plan- tenkas van .de. diergaarde met getal len om, die men eerder op een bank instelling zou - verwachten. De heer koop. Oud-gcrcf. kerk. Jeugdhuis Lange Ha- i ven. 97:- 10 en 5 uur ds. J. H. Grisnigt. I Baptistengcm.:, Kerkgebouw Brocrs- Scniedaöl vest 53: ia en' 7 uur tfs. j, Segaar. Leger des Heils: Lange Hav^ 27: I Mark noemt er een paar: eOOO^knpi- 1 i"'ir'HciUginRtsamehkomst en'7.*h 1 Kmrnnia's. 10.000" afrikanen. 7000.ee- Met ingang van heden is het Ste delijk Museum, dat wegens kolen- schaarste gesloten, was, weer dage lijks van 25 uur voor het publiek opengesteld. In de kleine bovenzaal Is vanaf heden een tentoonstelling te bezich tigen van moderne kunstnijverheid van, Nederlandse en buitenlandse •kunstenaars. O.a. aardewerk van D. Hubers, M. van Zaalberg, D. Hofstra, H. H. Kamerlingh Onnes,. Jan Oos terman, Theo. Dobblnian, Franeine Delpierre, Szekely en Borderie. Doeken van 't Paapje, Josje Smit, Gretha Nete^kaeler, - Het betreft hier een collectie .uit het. eigen bezit van het Stedelijk Museum, die de laatste tijd dank zij een schenking van de Metaalbuizen- fabriek „Excelsior" N.V. Schiedam, een belangrijke uitbreiding onder vond. Met ingang van 1 mei is zuster P. C. Beek uit Hilversum benoemd tot directrice van „Het Zonnehuis", de inrichting tot verpleging van chro nische zieken aan de Boerhaavelaan.. Zuster Hijksen heeft reeds afstand van haar functie alsdirectrice ge daan, maar blijft tot 1 mei als do cente aan de inrichting verbonden. Daarna treedt ze als directrice in dienst van de Stichting Protestants Ziekenhuis voor Chronische Zieken schaart van de cowboy cn het meis- Eddie Constantine, de beroemde Lemmy Caution-Jiguur, presteert het om steeds maar weer in een nieuwe film te verschijnen, die aardiger, gekker en spannender lijkt dan. de voorafgaande. Zo vaak gebeurt het in. serie-jilms ran een bepaald gen re, dat de verrassing de hteutrng- heid, de bekoring na kortere of lan gere tijd verzwakken en men moet wel een verstokte liefhebber van dat soort films zijn, om de belangstel ling niet spoedig té verliezen. Niet evenwel by Constantine, In „Ca va Barder" dë Nederlands-s titel is Johrxny knapt 't op" ver toont hij zich als een berooide avon turier. die-er beslist niet tegen op ziet zich met een duistere affaire in te laten. Want het staat, wel van te voren vast, dat het wapentransport, die hij voor de dikke meneer More no naar Zuid-Amerika moet bege leiden, een louche eindbestemming heeft. Enfin, zoiets is natuurlijk een voortreffelijk uitgangspunt voor de dolste avonturen, waarin Eddie .met zijn smile en zijn keiharde linkse de situatie tenslotte altijd weer be heerst. Hij doet dat. allemaal als een soort spelletje en dat gebrek aan ernst is misschien wel zijn grote in Apeldoorn. Tot 1 mei is zuster 2. Blom waarnemend directrice in .Het Zonnehuis". Drie jongens van om en nabij der tien jaar zijn aangehouden op het terrein van de N.V. Tankercleaning aan de Havenstraat. Dc. knapen wa ren over de omheining geklommen om aan'boord van de vreemde sche pen te komen, waar zij bij de zee- j G. van Logchem'en C. W J. Vlas- iieden bedelden om vreemde postze gels munten, sigaretten, etenswaren en al wat dies meer zij. Dergelijke praktijken voerden zij onder meer. ook in de Merwehavcn uit. De politie heeft de ouders over het gebeurde' in kennis gesteld. Geboren: Kornelis. z.v. K. Bol cn G. Sluijters; Adrianus. z.v. P. Maas dam en M. Kooij: Geer tien J.. d.v. veld. Overleden: M H. Blom. 67 j: J. C Nientied. 72 j vv v. J. M. Huis man: C. BrussaarJ. 7? j; A. van Til burg. 56 j; A J. van Geloven. 55 j; H. van Soest. 85 j., wed. van R. Zijt- stra In Monopole: Met geweld jaagt Glenn Ford in. de film „Het meisje en de cowboy" (The redhead and the cowboy), ach ter Rhonda Fleming aan, die hem het bewijs moet leveren voor zijn onschuld aan een moord. Overigens in de beste vér stand houding met het roodharige meisje, dat berichten gaat doorgeven aan de Zuidelijken. De geschiedenis speelt zich name lijk af omstreeks 1865 in Nieuw- Mexico, waar de Zuidelijken nog een guerilla-strijd voeren. Edmond O'Brien is de geheime agent uit Washington, die als vee koper verstomd poolshoogte komt nemen en zich prompt aan de zijde Het gaat bijzonder heet toe als dé vrienden elkaar nazetten: Glenn volgt Rhonda en Edmond volgt op zijn betert Glenn. Als het meisje in handen van de tegenstanders valt, i2ijn de beide mannenprompt aan- wezig óm haar te bevrijden. Geza- 1 menlijk rijden ze dan verder naar r hét hoofdkwartier van de Zuidelijke troepen, waar het meisje de code- 'I boodschap afgeeft. Dan worden ze alle drie nog eens I j gevangen genomen, maar de gehei- me agent zorgt voor de bevrijding. Het meisje bewijst dan de onschuld I van cowboy Glenn, die de liefde i van het meisje nog op de'koop toe-J I krijgt. i begonia's, 1O.OO0" afrikanen, 7000 ge- raniums*- 1000. asters,. 25Q0 .salvia's. 3000 pantoffclplantjcs." 800 margrie- I ten en 600 heliotropen, v.- i Dezè droge cijiérs 'zijn. zo'snel "op- gesómd; er zijn echter bergen werk verzet moeten worden om al die planten in .zo'n fleurige.staatje bren gen, dat zè straks kleur aan de on volprezen' Rotterdamse, diergaarde zullen geven, De februari-maand heeft de bloe misten indc kwekerij -voor zware problemen gesteld. De zo zoi-gvuldig gekweekte planten moesten door de strenge kou wórden geloodst. In de verwarmde kassen. Maar die waren niet warmgenoeg. „Kolen op de kachel", commandeerde de heer Max'k. Iedere week ging er drie ton succes. De manier bijvoorbeeld waarop hij door het ophitsen van de bezoekers een machtige vecht partij ontketent in eèn nachtclub, f\ rtfirtI een humoristisch meesterstukje, i UG „60111100001 gClCll de verwarmingsketel in. Vijf weken lang.-Normaal is hetgebruik een tbn pér \Veeki Het leed is evenwel geleden. „Over een paar weken gaart-de planten de grond in. Als het weer ons niet in dé steek laat, bloeien misschien met Pasen de tulpen. Wo hebben er in de tuin 60.000 geplant", vertelt de heer Mark. Maar; dat is nog niet alles. De lieer Mark heeft bij de grote heester- en bomen kwekerijen een fraaie collec tie goud- ën zilverkleurige heesters én een kleine honderd ranke bomen gekocht. Er zijn reeds een aantal grote zware beuken verplaatst, waar door .er meer schaduwkwartieren (zoals de schaduwwerking van een boom wordt genoemd) wotden ver kregen. Zowel langs de wandelpa den als midden in de weiden wor den nieuwe bomen geplaatst, zodat mens en dier straks de (nu zo fel begeerde) zon zullén kunnen ont vluchten. Hortulanus Mark met z'n assisten ten werken met ijver en zorg aan dc verfraaiing van de diergaarde. Het is een enorme taak, die er voor een zéér. .groot deel toé bijdraagt, dat de naam'„Blijdorp" overal nog v/elluidender gaat klinken. Dit wordt het best geïllustreerd door een ult- Een anderbijzonder komisch mo ment is zijn bestraffing van- een on- betrouwbare scheepsagent, die hij j aan een takel van een hijskraan.'eni- j ge malen in het havenwater Iaat 1 zakken.: - V I Eddie moet een wapendiefstal op lossen, maar hij heeft daarbij tijd genoeg om zijn nohchelante verove ringstechniek op.de bijzonder mooie vrouw van een dood-jaloerse nacht clubeigenaar ook al weer zo'n si nistere figuur toe te passen. Met gulle hand zijn. de móóie meisjes en vrouwtjes door regisseur John Berry in het dwaze, onbegrijpelijke verhaal gestrooid. Ze diehen alleen een zeker sensueel-dekoratief effect, hebben geen enkele wezenlijke func tie in hetverhaal, maar verhogen zonder twijfel de pikanterie van deze film. waarin de uitstekende fotogra fie opvalt en May Britt en Monique van Vooren (als een vreemd kokin- netje, slechts in pyjama-jasje ge kleed) van de datnesafdeling wel de aantrekkelijkste vertegenwoordig sters zijn. De „Zónneboot-aetie" van Het Zon nehuis, de inrichting voor chronische zieken, heeft succes gehad. Er is 6000 gulden, bijeen gebracht, zodat er nu totaal een bedrag van' zo'n 7700.beschikbaar is. Het staat nu vast. dat de bootreis van acht dagen langs de Rijn doorgaat. Hopenlfjk kunnen alle 54 patiënten van de inr richting de reis met de salonboot meemaken. De „Zónneboot", zal op 30 mei van wal steken, waarmee dan de prachtige vakantietocht voor de chronische zieken een feit is gewor den. Momenteel is men nog bezig om het vervoer van de patiënten van het huis naar de boot te regelen..Nu men al zover is. zal ook dat onge twijfeld voor elkaar komen. Eddie Constantine mét de lieve Cina (May Brit), één der mooie vrouwen uit Johnny knapt 't op". Te bevragen aan bet hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 912.30 uur en 2—5 uur:Psalmen boekje; kettinkje; zwart windjack; bedrag aan geld. Te bevragen bij dc vinders: R. Pop. slotje. Buitenhavenweg 176/14;. armbandje, zr, 2igbertha, hoofd kleuterschool, Lange Singel straat; ring met steen, v. Stijn, Ha- vendijk 160; woordenboek. J. Ver meulen, Vriendschapstraaf 7a; ketting met slot, K, de Jong, Am. v. Solms- straat 23a; flessenrek, A. de Winter, Lange Singelstraat 98; zaklantaarn, J. v. Otterloo, Nassaulaan 14; buddy- sit voor bromfiets, G. Stok, Frans Halsplein 13; wieldop, garage Fieter- sen, Broersvest; ring met sleutels, Boekesteijn, St. Liduinastraat 3a duikbril. P. v. d. Kuyl, Nic. Beets straat 62a; sleutel. P. v. d. Knppcl, Molensingel 27, Kethel; rolschaats- sleutel, J. Nieman, G. Reinderstraat 32c; sigarenaansteker, P. Plooij. Harg- singcl 17; klnderportemonnaie. B. Gravelijn. Alb. Thymstraat 70; kin der portefeuille, M. v. Straten. Ro- zenlaan 20; kinderportemonnale. Ascherman, Goudenregenlaan 5. Ke thel: portemonnaie met inhoud, en vulpotlood. H. de Ron. LeibnitzsUaat 6a; kinderportemonnaine met inhoud, R. Velderman. Franselaan 266c, Rot terdam; geruit boodschappentasje, P. v. d. Meer, Kerk weg 69, Kethel; damesportemonnaie met inhoud. De Bruin. Prof. Kamerlingh Onneslaan 139b; linker kinderlaarsje, Th. Smits. Burg. v. Haarenlaan 211; badhand doek en -washandje. C. Korengevel. Abbenbroeksestraat 17b; kinderjurk je, Goedhart Fabristraat 21b; grijze kinderhandschoen (r.). D. Hertog. Voltastraat 4b; witte kindersaudaal (r.J, B, v. d. Hamer, Rozcnburgse- straat 25b; haakwerk, mevr. Duijmel, P. de Hooghstraat 22; 1 paer heren- glacé's. v. d. Graaf. Middelharnisse- straat 18; 1 paar grijze kinderwanten. Th.-, v. Giezen,. .K. Singelstraat 5a; pakje met borduurlapjes, mevr. Ber- kel, Wattstraat 43b; bruine muts, BV' de Valk, Hemaflat Broersvest; koffer met wasgoed, Braetveld, Joseph- straat 140, Rotterdam; bruine kinder- want met Noors patroon (1.), P. v, d. Biggelaar, J. v. Avennesstraat 45b; parapluhoes en zwart glacéhand schoen Cl.), F. de Bóer, Borgman straat 25a; rode muts, J. - V; Hoog^ dalem, Gr.?. .Florisstraat' 89; rubber kinderlaars (r;), J. Winters, v. Dijck- straat 22a; -• bruine kinderwant (r.), Offerman, Blekerstraat V 2; glacé, daméshahdschoen (r;)r G. Neerhout, Stuurmanstraat 14b,-Rotterdam; blau. wéjongenspèt, H. Heinsbroek, Ab benbroeksestraat 20. lating van een bezoeker, die zei: „Als ik een plant of een dier was, zou ik nergens anders "dan in „Blij dorp" willen wonen". Aan booxd van een binnenvaart schip heeft de recherche van het politiebureau Sadelingplein gister avond aangehouden dc 18-jarige ma troos G. H.: K.-: uit "Utrechtende 25-jarige stuurman J. V. uit, Kooi'd- wolde. Zij worden er vah verdacht donderdagnacht de kraam van H. L. H. aan de 2e Rosestraat te heb ben opengebroken en- daaruit - een radiotóestel te hebben gestolen. Bei de mannen zijn in het bureau San- deiingplein-opgesloten.; Er zal in Rotterdam dit- jaar evenals in 1954 het geval, waseen vlootschouw worden -gehouden, en wel van 18 tot 25 juni. Hieraan zullen de, volgende sche pen deelnemen: hr.' ms. kruisers ..De Ruyter*' en „De Zeven Provinciën", hr. ms. onderzeebootjager „Fries land", hr. ms, fregat - „Fret", acht kustmijnenvegers van de ;,Dokkum"- klasse, hr. ms.' onderzeeboot „Tijger- haari', hr. ms. nettenwërkschip „Cer berus" en hr. ms, patrouillevaartui gen. „Hadda", „Freyer" en „Hefring". Hr, ms.„Hobein" en „Hendrik Karssen" zullen dienst doen als com municatie vaartuigen. De schepen zullen alle gemeerd liggen in dc Parkhaven en aan de Parkkade. Opgericht is dé N.V.Rotter damse Staal- en Walsbedrijven te Rotterdam, ten doel hebbend, het vervaardigen van staal, de verwer king daarvan en de verkoop van produkten in ruwe en bewerkte vorm, het inkopen van de daartoe benodigde grondstoffen, het be- en verwerken van bruikbaar ijzer enz. Het maatschappelijk kapitaal be draagt ƒ1.500.000, verdeeld in 1490 gewone en 10 prioriteitsaandelen, alle groot 1.000, waarvan geplaatst en in contanten volgestort 740 ge wone en 10 prioriteitsaandeien. In het kapitaal wordt deelgenomen door de N.V. Simons' Scheeps- slooperij te Rotterdam voor 740 gewone aandelen. Directeur is de heer B. 1, Eelkema. In de particuliere sector worden, door de Gebr. Stelloo te Oversehie drie huizen gebouwd aan de Toren- laan, hoek 2e Hogeabanweg, De huizen, die bestemd, zyn'voor de verkoop,bevatten elk drie slaap kamers, een woonkamer, keuken en kelder. Er wordt centrale verwar ming in aangelegd; voor en achter elk pand is. een tuin. Architecten zijn Bodt. en -Keijne. Dc huizen worden gebouwd in eigen beheer. Omstreeks september kunnen ze ge reed 'züri. In het kantoor van de aannemer Verhagen aan de Aelbrechtskadeis in de afgelopen nacht ingebroken. De daders hadden het voorzien op een metalen'bureau dat zij niet een. snijbrander, die zij ter plaatse von- den,hebben open gebrand. Zij na men het daarin aanwezige geldkistje mee naar huis. Uit een ander bu reau stalenzij een slof sigaretten. De opening van het geldkistje; zal wel een Teleurstelling voor hen.'ge weest zijn,., want er zat slechts een bedrag -van f 60.— in en vóór. een bedrag van f 120.ziekenbonnen. Geslaagd voor het doctoraal exa men in de. economische wetenschap pen de hereti A. J. Jongejarw Rot terdam en. S. Gerkema, Schiedam. Zuiden: Najaarsstormen De christelijketoneelgroep „Het Zuiden" geeft op zaterdag 17maart in zaal Irene., een uitvoering van het blijspel, .Najaarsstormen" '.'(Robbe does getrouwd) van Chr, van Bom- mel-Kouw en; H. Bakker. Dé. regie van het stuk berust bijde heer Cor Paardenkooper. Muzikale,.medewer king verlenen. „Dc<:volle nevéh".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1