C D irmasiaslen vieren enthousiast feest Raad moet beslissen over reclamebord i Voorjaar nadert! De Chr. Grafische Bond viert 40-jarig bestaan DW S-Pinkstertoeriiooi met gasten uit Bremen WF klopt Martinit: 7-0 WALGÖ-TAX! BONDS AVOND MET PRIMA TONEEL Jongensclub Gideon verzorgt avond Steeds Vooruit speelt toneel Negende lustrum van NPB-koor Belangrijke taak in deze tijd IN OEFENWEDSTRIJD Trekvogels wonnen eerste prijs Burgerlijke stand Waterscouts halen het wisselschild Knaapjes stichtten brand langs spoor s Dienstplicht Auto kantelde in berm van Schie Diefstal in zwembad Lelijk of niet lelijk? Stichting gevormd voor Rotterdams Jeugdorkest Bezoek Canadese ambassadeur Haags predikant bij evangelisatieweek in Zurich betrokken Nieuwe directeur Kweekschool Maandag 12 maart 1956 Opgêmonden crum met het ïfüf «wra* scmedamse Gymnasiasten Bond zijn jaarl'yksè eerstt 'è?°0WP«nt bereikte b(f de uitstekend geslaagde to- ConteruUls' 'en uitliep in een tiace- de hoogtepunt: het vrolijke bal na afloop. Het blijspel van Tom Taooën V} ïr oin0*fi v»a,t ?SCölr Wijde, in een iVederlandjè bewerking van mr. het element SUV* Tai deze hete spookgeschiedenis doordrenkt, kwam goed «aar uoren. Onder dé bekw&ftie regie van de een aardige voordracht gegeven flTSs! wMUUt ?pMkTvaB^Bf: Bo"1tos' "Dt! rtiks terville" gepresenteerd als een sap pig, licht-verteerbaar gerecht waar aan de zaal stlch naar hartelust te goed deed. Het dwaze van de situa tie, een levenslustige Amerikaanse familie met veel werkelijkheidszin middenin een oud-Engelse spook historie, werd goed aangevoeld en over dc gehele linie uitgebuit door spelers, dig zich heel aardig bij hun. rollen aanpasten. In de eerste plaats mag dan wel -Donny TJia worden genoemd, dia met zijn dubbelrol van Lord Can- terviile en diens rondspokende 16e eeuwse voorvader Sir Simon voor een leven (tumult-) wekkend en at tractief element zorgde. Zijn oud- Engels tamtliesnook was een knappe karikatuur, die Wilde alle eer aan deed. Om dit centrale spook draai de de tweeling van Weinke Haan stra en Frederick Sanders luidruch tig en brutaal mee iu flagrante te- genstclling tot de verpersoonlijking ven het oud geëerbiedigde bijgeloof: de tanige hulshoudster (Mieke Slee- fiers). Amerikaanse werkelijkheids zin en Engelse adelverertng knalden hier vrolijk tegen elkaar en gaven een vuurwerk, waarin beide uiter sten in een bespottelijk licht wer den gesteld. Els van der Windt zorgde voor de doortastende moeder Lueretia. En de rest deden de an dere spelers; naar uiterste vermo gen en dus goed. Zo werd de geschiedenis van de rijke Amerikaanse fabrikant, die zijn gezin voor een vacantie neer- plnnt in een eeuwenoud kastee], met een eens in de veertien dagen op woensdag of zaterdag rebellerend spook, het hoogtepunt van de avond. Tevoren had de jonge Baldy Tjia De jongensclub Gideon van de C.J.IVLV., die de meeste van zijn 50 leden in Schiedam-oost.vindt, heeft zaterdagavond een feestelijke jaar vergadering gehouden tn het ge bouw voor Chr. Soc. Belangen, Al de vier groepen van de club namen actief deel aan de verzorging van het programma, dat diverse spelle tjes, schetsjes en muziek omvatte. Voorzitter A. v. d. Most vertelde, dat de club met zijn .yier afdelingen een tekort aan leiders heeft (er zijn 7 leiders en 1 leidster), zodat bin nenkort één van de vier groepen zal moeten verdwijnen. Van de diverse spelletjes op deze avond viel „trek-aan-de-beï" nog het beste uit. De aanwezigen vermaak ten zich verder uitstekend met de schetsjes, die gespeeld werden, zoals „De Trouwpartij" van groep l (8 tot 10 jaar), „Gerrit Groeigrkag" van groep 2 (10 tot 12 jaar), „Onbetaalde rekening" van groep 3 (12 tot 14 .jaar) en „Eén uur minister" van groep 4 (14 tot 16 jaar). f* r— ^Élïl .,De rfjke bramenplukker" én had het amusementsorkest o.l.v, de zeer actief meespelende natuur- en scheikundeleraar de heer W. P, Gelderman, ai muzikale prestaties afgeleverd, die culmineerden In een denderende drumsolo van Daan vis ser, joelend door de zaal begroet Praeses R. B. Ormel opende de avond met een speciaal woord van welkom voor do curatoren, de In specteur van het gemeente-onder wijs, de heer M. Holl, de besturen van diverse schoolverenigingen en oud-leerlingen. De ontspanningsvereniging „Steeds Vooruit" draagt haar naam met crêl Het aantal leden is opg^öpen. tot rond 400 en er zijn nu vaste plannen om over te gaan tot de oprichting van een eigen afdeling dammen en tafeltennis. Het was aan ook met enige trots dat de voorzitter, de heer N. Earto zaterdagavond op de con tactavond m het Volksgebouw, het woord voerde. De avond werd verzorgd door de toneelgroep, die twee jaar bestaat en nu voor de derde keer een toneel stuk voor het Voetlicht brengt. Het was de klucht „Het begon in de gracht" van Wim Dumont, Het verhaal loopt als volgt: Bob van Geel (A. van Vliet) reat al te toevallig de schone Melita (F. Zuid geest). Hij verliest daarbij de foto van zijn oom en financier, een vrij gezel, die bij de pa van Melita in dienst is. Oom wordt daarop voor de redder aangezien en hij zelf merkt dat zijn neef de studiegelden niet ge bruikt om arts te worden, maar om in de vliegerij te gaan. De poppen gaan aan het dansen en het publiek aan het schudden van de lach. Alles komt natuurlijk op z'n pootjes terecht. De regie was weer in goede han den bij de heer P. Kreeft. Een acht tal knapen van „Steeds Vooruit" mu siceerde er duchtig op ioS, zodat vele van de aanwezigen na afloop op de dansvloer te vinden waren. Het koor van de Nederlandse Protestanten Bond in Schiedam vierde zaterdagavond in de „Am- stelbron" het vijfenveertigste jaar feest. Het werd een gezellige bij eenkomst, waarvoor dé artisten van het «ezelschap van A. van Dorsen verantwoordelijk waren. Herri Bouchard goochelde, sol daat Boem was het lachkanon en de Role's waren twee jongens met een xilasr en een liöle serie lied jes. De Avado's zorgden voor de muzikale omlijsting. Voorzitter W. J. Schot sprak een kort welkomstwoord, waarbij hij speciaal begroette de directeur D. de Koning, de oprichter en ere voorzitter H. van Rijn en de voor zitter van de N.P.B., de heer Kre- ber uit Vlaardingen. SVV—ADO AFGELAST Om bet terrein te sparen (de vorst zit nog in de grond) werd Jn over leg met de consul besloten de vriendschappelijke wedstrijd SVV— ADO. die vöor zondagmiddag was vastgesteld» af te gelasten. Esperanto-agendo Jaudon, la 15«n de marto, Klubves- pero. Kunportu la lastan „Senns- ciulo"n por ke kumune legu artiko- lon Venu al Ploegstraat ce fam: v. Gink. La vintro estas for kaj la varmo anhorau ne estas tia. De mannen pan- de Gemeentelijke Plantsoenendienst zijn er weer op uit getrokken om de bomen langs de straten onder honden te nemen; om ze te snoeien en ie bewerken. Dit is een zeker teken dat het voorjaar nadert! Deze jo to werd genomen tn de Hoofdstraat. DAMKAMPIOENSCHAP VAN SCHIEDAM Evenals voorgaande jaren gaat de damclub „Schiedam" weer wedstrij den organiseren om het damkam pioenschap van Schiedam. Eca prachtige gelegenheid voor de „thulsdammers" om hun krachten eens te meten met de clubdammers, want de deelname aan deze wed strijden staat open voor een leder, die in Schiedam woonachtig is. In het bijzonder worden daarom de thuïsd&mmets opgewekt om aan deze aantrekkelijke wedstrijden deel te nemen, die vermoedelijk 22 maait s.s, zullen aanvangen. Er wordt gespeeld om fraaie prij zen, waaronder een beker (geen wisselprijzen). Het inschrijfgeld be draagt f 2,50 en fl.cautie, welke na hot volledig uitspelen van alle partijen wordt terugbetaald. Inlichtingen en inschrijvingen op donderdag 15 maart 1058 ia het club gebouw, Tuinlaan 50. Alle overige dagen t.m, 17 maart 1036 bij de na volgende adressen: C. A. Habermehl, VJaardlhgerdijk 219b; J. de Wilde, v. Beverenstr. ,2b; J, Westerveld, P. de Hoogstraat "18a; V. Hoek, Pr. Mauntsstraat 24a en W. M. Pranger, Geervlietsestraat S2b. (Aöucrtetttle l.AfJ Het veertigjarig bestaan van de afdeling Schiedam van de Ned. Chr. Grafische Bedrijfsfond. Is zaterdagavond gevierd met een goed, bezochte feestvergadering in, Irene. Enkele sprekers schetsten de ontwikkeling van de bond, die momenteel in Schiedam 67 leden telt, en wezen in het alge meen op de moeilijkheden, waarmee de Christelijke vakorganisatie in de loop der jaren te kampen heeft gehad. De toneelclub „Ons Doel Getrouw" en het Jocojo Trio zorgden op deze avond voor goed amusement. Na de opening door de voorzitter van de feestcommissie, de beer C. v. Tilborg, nam de plaatselijke voor zitter van de bedrijfsbond. de heer N. Koren, het woord. Veertig jaar vakorganisatie wil wel iets zeggen, want het oprichten is nu eenmaal gemakkelijker dan het in-stand- houden van een vereniging. In grote trekken gaf spreker het ontstaan en de oprichting van de plaatselijke af deling aan (op 6 maart 1916) in de tijd toen er in de grafische bedrijven nog geen verplichte aansluiting be stond- Vele veranderingen In bben zich m de loop der jaren voorg' Tan. niet het minst in de samenstelling van het bestuur. Dé heer Koren be- dige imitatie van Johnny Jordaan. Tot slot werd er flink gedanst. Te vermelden is nog dat DWS in mfiï of juni een elubreis-met-wed strijden gaat organiseren. Het reis plan ls nog niet uitgestippeld, maar er wordt vast voor gespaard. De Bremense handballers komen tóch in Schiedam spelen. Dat was het grote nieuws, dat zaterdag op de kontaktavond van DWS in hotel Eeyersbergen meegedeeld kon wor den. Het bestuur heeft eerst anders moeten beslissen, maar de heer Slecht, de Duitse organisator van de tocht van de Bremenaren, naar Schiedam, die momenteel in Schie dam is, kon mededelen dat zowel de handballers als de voetbaliers er op rekenen om gedurende de Pink sterdagen in Schiedam te spelen. In de spoed-besprekingen die daar op gevolgd zijn heeft het D.W.S.- bestuur toen- toch maar besloten ©m, een groot Pinkster-toernooi te organiseren. Bremen komt met een grote groep van ongeveer 120 personen. Alle wedstrijden worden op de vel den van DWS aan de Oudedijk ge speeld. Het bestuur van HDW heeft toegezegd een voetbal-team te wil len opleveren, daar DWS dit zelf j*iet kan. Er heerste overigens een gezel lige stemming op de kontaktavond. Toch moest voorzitter C. Th. van Ceene een enkel somber geluid laten horen. Hij zag in de slechte resultaten van de zaalhandbalweö- «trijden een waarschuwend teken.1 Er wordt dan oök te weinig ge traind. Mogelijk dat de kontakt- avondjes een rem zijn op de trai ning. Als dit zo Is, dan zullen «e avondjes gestopt moeten worden. Het amusementsprogramma was door de leden zelf verzorgd. Er wer den 'schepjes opgevoerd, er was een frtupja met giteren, dat cowboy- Bedje» epeelde em «ar w« een aar- tuigde zijn dankbaarheid aan de be- stuurdeveru die de bond door dè moeilijke jaren hebben heen gehol pen en memoreerde de goede samen werking in Schiedam met de Kath. G.B. De Chr. vakorganisatie heeft een belangrijke taak in deze tijd. Dat er in Schiedam leven in de brouwerij is, blijkt uit de goede op komst vanavond, aldus hoofdbe stuurder G. Vink uit Rotterdam, die stilstond bij het pionierswerk van de oprichters, die zovele moeilijkheden te overwinnen hadden. Felicitaties werden overgebracht door de heer Korpel. namens de af delingen Vlaardingen, Maassluis, Rotterdam en Delft, door de heer P. J- Stam als voorzitter van de Schie- damse Chr.Besturenbond cn door de heer Vink van de Kath. Grafi sche Bond, die er de nadruk óp leg de. dat de confessionele organisaties gezamenlijk de strijd moeten aanbin den voor één doel- De heer Vink deed zijn woorden vergezeld gaan van een geschenk. Tussen de toespraken door hield het Jocojo-trio de aanwezigen Ran genaam bezig met muziek. De toneel club O.D.G, oogstte succes met het amusante spel van D. Hersman „Maison Liedevdd in tricotages", dat onder regie van de heer W. Mak weer een goede vertolking kreeg. Het was een geslaagde viering v&n het 40-jarig bestaan van dc bond. Hoewel in diverse steden nog heel wat voetbalwedstrijden doorgang vonden, die allert, mede door het prachtige weer, een grote publieke belangstelling hadden, is er in Schie dam geen enkele competitiewed strijd gespeeld. Alle wedstrijden, zo wel van de K.N.VJB. als afdeling Rotterdam, waren reeds tevcjen afgelast. Het pleit dus voor Wj\ers, dat ty ondanks de aflassing van de voeL balpro gramma's toch doorgaan met flink te oefenen. Dank zij de prima staat van hun terrein heeft W.F. reeds voor de vorstperiode enkele oefenwedstrijden gespeeld, die alle met overtuigende cijfers zijn gewon nen. Gisteren speelde NIJP. een wed strijd tegen Martinit, dat nog onge slagen in eigen afdeling aan de kop staat. Ook deze wedstrijd hebben de W.F.'ers gewonnen en met overtui gende cjjferi. Nu moet opgemerkt, dat W.F, compleet was, terwijl Martinit het zonder Gouka en Kooy moest doen. hetgeen begrijpelijk oen verzwak king betekende. Terwfjl Martinit zich op het vreemde veld wat moest inspelen trokken de gastheren 2ich van de ongeslagen koplopers al heel weinig aan en wisten reeds voor de rust een 4—0 voorsprong te noteren, Ook na de rust vlotte het voor doel niet met de Martinit voorhoe despelers. Deze kregen geen kans om de stug verdedigende achter hoede van W. F. uiteen te spelen. Aan de andere kant was de voor hoede wederom produktief en ér werd nog drie maal gedoelpunt, zo dat W.F, een 7—0 overwinning no teerde. In de morgenuren hebben de derde elftallen van beide verenigingen een wedstrijd gespeeld. Ook deze eindigde in een overwinning voor W.F. Het werd 4—2. Bij de zaterdag en zondag gehou den wandeltochten, uitgeschreven door de WKR en waarvan een deel van de opbrengst ten goede is geko men voor het op te„ richten ►(Trai nings- en Opïeldings Centrum voor volwassen blinden" heeft zaterdag middag de Sehieöamse wandelsport vereniging „De Trekvogels op de 10 km de eerste prijs behaald, door een puntenwaardering van 439. GEBOREN: Catharina E„ d, van L. Boor en C. E. Sluimer; Gerharda C„ d. van J. Lohmann en P. A. Smit; Elisabeth L„ d. van A. Leli- veld en J. Kools; Hendrika E., d. van B. Koolj en J, Schadee; Lidihna M., d. van A. H. Coppers en, A. M. Hengst. De Schiedamse Water-Scouts heb ben ook deelgenomen, aan do jaar lijkse padvinders zwemwedstrijden van het district Rotterdam en Beneden-Maas, die zaterdag jl. tn het Oostelijk zwembad te Rotter dam zijn gehouden, De Schiedam mers sleepten zelfs het wisselschild uit de strijd, door dé prestaties van drie leden, t.W. Wybo Wijnbergen, 2e prijs voor 25 m schoolslag voor welpen; Wim v. d. "Wal. Ie prijs 25 m schoolslag voor verkenners 14 jaar cn Piet Jonkers le prijs 25 m rugalag voor verken ners t/m 14 jaar. Programma Vara T.V.-club Deze week twee kijkavonden voor de leden van de Vara Tele visie-club. Woensdagavond om 8.15 uur wordt er gekeken naar de film ..De drie Musketiers" On zaterdag 17 maart wordt de revue „Hol landse Nieuwe" van Willy "Walden en Piet Muyselear uitgezonden vanuit Luxor-lhcater. Een juist passerende politieman moest zaterdagmiddag langs de spoorbaan bij de overgang in de Schledamseweg voor brandweer spelen. Drie knaapjes van zeven jaar hadden het droge gras in brand gestoken. Met hulp van voor bijgangers doofde de agent het vuur met zand. VERKOOP Als (ublleumaahbiedmg is ar geen mooier artikel denk baar dan deze moderne soe pele cretonne, die elk raam in élke kamer tot Iets bij zonders maakt. Import cretonne, kleurecht en wasecht en geweven van de fijnste garens, in een dessin dat uitmunt door een rijkdom van warmgetinte kleuren. Mogen wij met recht trots zijn op deze jubsleumaanbie- diiig, als U nagaat dat de normale prijs 3.25 per meter is en wij duizenden meters van het beste dessin er uit konden pikken om ze nu'aan on2e vaste klanten te ver kopen voor nog géén twee gulden per meter. Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze moderne Import gordijncre tonne, 120 cm breed, in één (maar het mooiste) dessin, per meter voor Geen tel, of schriftelijke bestellingen. k* WfHKELCEIJTRUM BINNENWEG, T«l. 2SfSC VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek fa. Westendorp, Singel 8. Bellen by ongeval: G.ü en GJJ Tuinlaan Bü. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal on Blbllo- thcek, Lange Haven, geopend ledeic sverkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.80 Uur eo iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur, Zondags gesloten. R,k. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend Iedere dag (behalve maandag) van 3 tot 4 uur. Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten. Stedeiyk Mvseum: Tentoonstelling moderne Kunstnijverheid, Ten toonstelling eigen werken. Ge opend dagelijks van 2 tot 5 uur. ook des zondags van 2 tot 5 uur. Op woensdag- en vrijdag avond van 7 tot 10 uur. BIOSCOPEN Passage, 2, 7 en 9,15 uur: „Johnny knaot 't op". Moöopole, 2,7 en 9 uur: „Het meisje en de cowboy". VOORSTELLINGEN Grote Kerk, 7,30 uur: R. Ph'il. Or kest. Matthhus Passion, Musis Sacrum, 8 uur: Modeshow van Bervoets. Irene, g uur: Fed. CJMV, feest 70 jaar. Beycrsbcrgen, 7 uur: Zakenstudïe- kring, contactavond. (Advertentie l.M.) GEMEENTE I SCHIEDAM fomCIËEL NIÉUWS"] Voor de lichting 1057. dit zijn de geborenen in het jaar 19S7, is, even als ten aanzien van dc vorige lich tingen, wederom,dc gelegenheid Ge opend om vrijstelling van mib'Uire dienst aan te vragen. Deze vrijstellingen, Waaromtrent al deingeschrevenen voor de lich ting 1957 een kaart zullen ontvan gen met gegevens en de wijze waar op vrijstelling kan worden aange vraagd, betreffen: a. Vrijstelling wegens broeder- dienst b. Vrijstelling ia verband met de omstandigheid dat de ingeschrevene de oudste zoon is van een weduwe' en tot het geztin nog ten minste vier jonge kinderen behoren. c. Bestemming tot buitengewoon dienstplichtige, hetwelk in enkele gevallen, welke nader omschreven zijn in voormelde kaart, door het1 ministerie van Oorlog kan worden verleend. Nadere gegevens zijn zo nodig aan bureau Nieuvlstraat 26, loket 4 te bekomen. 67S7069915 Een volkswagen kantelde om en kwam in de berm van de Schie terecht toen öe bestuurder zater dag tegen de achterkant Van een voor hem rijdende vrachtwagen botste op de Overschieseweg. Dc inzittenden van de volkswagen P, W. A. S. cn W. L., beiden uit Rotterdam, lippen snij wonden op en werden ter plaatee door de GG on GD verbonden, De personenauto cn de vrachtauto werden licht bescha digd. Het ongeluk ontstond, doordat S. door het uitwijken van de vracht auto naar links In de war gebracht met zijn auto de rechterkant pas seren wilde. Zaterdagmiddag hebben J. J. van XJ. cn J. M. de V. uit Schiedam bij de politie aangifte gedaan van dief stal van geld, een vulpen en enkele kleine zaken uit hun kleding, ter wijl zij in bet Sport-Fondsenbad aan het zwemmen waren. (Van een onzer verslaggevers) Eefl zakenman in zuid, de heer P. J. de Man, had een reclame beves tigd aan het balkon, dat boven zijn winkel etalage aan de Rijsoordstraat is uitgebouwd. B. en W. van Rotter dam weigerden hem echter de ver gunning om deze reclame te maken. Het resultaat wai dat de heer De Man beroep aantekende bij een com missie uit de gemeenteraad, die zich met deze kwestie bezig houdt. De meerderheid van deze commis sie is hu tot dezelfde conclusie ge komen als b. en w.. maar de minder heid is van mening dat de vergun ning in dit geval op redelijke gron den niet onthouden kan worden. De beschikking van b. en w. is ge grond op de overwegingen, dat het bord ls aangebracht tegen het bal kon op de eerste vei dieping, dat door deze plaats van bevestiging de welstand van het pand wordt ge schaad en dat niet voldaan is aan redelijke esthetische eisen, welke ijn neergelegd in eert desbetref- fend artikel van-de Bouwverorde ning 3,939. De commissie uit de gemeenteraad heeft het advies van de Welstands commissie over deze zaak ingewon nen. Deze commissie zegt. dat de Rijsoordstraat zich als woonstraat niet leent voor een reclame van deze vorm cn afmeting, dat het project voor de situatie ter plaatse geen gave oplossing biêdl. dat een reclame ter plaatse ni^t hoger 'dient te worden aangebracht dan. de onderzijde van. het balkon. De heer De Man voert hiertegen aan dat een bord op zijn winkelruit niet meer aan de bedoeling zou be antwoorden en bovendien de winkel zou verduisteren. De meerderheid van de commissie uit de gemeente raad stelt zich nu achter het rapport van do Welstandscommissie, de min derheid zegt echter „dat rekening moet worden gehouden met hetgeen, in dezelfde straat en ook elders in dit opzicht wel is toegestaan." De gemeenteraad zal zich donderdag dus moeten uitspreken over het zjjn of niet zijn van dit reclamebord, jti Ter behartiging van de belangen van het in november 1955 opge richte Rotterdams jeugdorkest, is op 5 maart jl. een „Stichting Jlet Rotterdams Jeugdorkest" in het loven geroepen. Het doel van deze stichting is het< instandhouden van een sym fonie-orkest. waarin de jeugd tot 21 jaar onder deskundige leiding kan musiceren. Voorzitter van het stichtingsbestuur is dr. J. Drost, mr, H. L. Benjamins is penning meester en het secretariaat berust bij mevrouw T. van Veen-Roskam, een der vier da mes-leden, van het bestuur. Dit jaar staat het jeugdorkest onder leiding van Nico Ringels. er wordt reeds enige maanden serieus Gerepeteerd en aanvulling van jeug- ice instrumentalisten is nog moge- lijk. Inlichtingen hierover zijn ver krijgbaar bij de vicc-voorzitter, de heer G. van Welzenis, Charlotte de Bourbonlaan 16c, telefoon 26584. De ambassadeur van Canada bö ons Hot de heer Th. A. Stone brengt op 13 en 14 maart een be zoek aan Rotterdam, vergezeld van zijn echtgenote en enige leden van zijn staf. Na de begroeting ten stadhuiza volgt dinsdagmorgen een rondvaart door de haven. In do namiddag geven dé directeuren, van de dienst I 1 van stadsontwikkeling en weder opbouw een uiteenzetting over het nieuwe Rotterdam in hot stads- timmerhuis. De dag wordt met een mftaltyd een stadhuize besloten. Op woensdag worden, het Groot- handelsgebouw en enige bedrijven bezocht. Dc Haagse predikant P. Lus tigheid. leider van het Hervormde stadskerk werk in die stad, is be trokken bl| een. evangelisatieweek, die in mei wordt gehouden iq de Zwitserse stad Zürich. Ds. Lugtigheid heeft zelfs voor een niet gering deel de leiding daar van, Dit bleek, tijdens een weekend dat de predikant zaterdag en zon dag met honderd medewerkers van hel Haagse werk hidd in „De Tem pel" aan de Delftweg ,bij Overschie. Aan de evangelisatie in Zürich zul len o.m. de bioscopen meewerken. Daar zullen speciale filmpjes wor den gedraaid. Èn de beelden op een groot doek, bij de evangelisatiesa- menkomsten, zullen in cabaretstijl worden gecommentarieerd. De Kweekschool tot opleiding van onderwijzers (essen) krijgt een nieu we directeur. B. en W, bevelen aan: 1, de heer Th. M. J. Hoekman, leraar aan de Kweekschool en 2. de heer J. D. Brindsma, leraar aan de Rijkskweekschool te Deventer. SCHIEDAM Te koop aongeb. Permanent Wave Blanke slaapkamer j 425.- Prima solide en volhout met krediet service bij Plate t.o, stadhuis. Schiedam. Bescherm u tegen koude en sneeuw met zo'n prachtige kwaliteit lederen jas voor dames en heren, reeds vanaf ƒ164,—-. Lederen wanten en handschoenen. Komt eens naar onze collectie zien, het is de moeite waard ende betaling regelen wij met u. Voor lederen kleding J. Huis, Rotterd.dijk 146, tel. 69322. Passpiegels 120x30 geplaatst 12,75, 120x35 f 14.75, 80 rond 17.—, geslepen ruiten voor suitedeuren, schuifglas, autoruiten enz, levert u Lpo- pik's glasindustrie, Boterstr. 39, Schiedam, telefoon 68945. Van Loenen voor Verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 41-~43, telefoon 66192. Moderne coiffures K. v, d. Kruit, Dames- en Herenkap per, Singel 195 (nabij Sta tion), tel. 68841. Uw perma nent is bij ons in goede han den. Permanent 8.- en 10— Oliepermanent S 11 (stroom loos). Dameskapsalon W, N. v. Erk, speciaal adres yoor perma nent wave, compleet 6. Broersvest 115. tel. 67237. Fotograiie Koop uu Filmstroken. Wij hebben een grote sortering o,a. Sjors, Tom Mix, Tarzan, Roy Rogers, Donald Duck. K. van Vuuren, Hoogstr. 106 telefoon 66720, Lessen Voor scooterles naar Autorij school H. P. Take, Jan Son- jéstraat 4. R'dam, tel. 36777. NuimnerOrleven CUe aaar on» oerdeel mat bonafide op da Inhoud dar advertentie reage ren worden met doorgezonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1