m Toch won de sterkste: dat was Van Soelen C D Verrassende show van Bervoets Sch iedam had de primeur prestige EEN BRIL Koeriersters j Dinsdag 13 maart 1958 Proeven met R'damse testauto Verhelderende verkeersles voor Zakenstudiekring Staat uw fiets op het hoofdbureau? Weer nederlaag van SVC-dames I De CJMV-jeugd viert feest Röntgen -kwartet en Wieb de Rook „De Typhoon Besprekingen over Pol. Jongeren Raacl Weer patronen gevonden V erkeerscontrole Klein handbalprogramma Eerste elftallen van W.F. behalen overwinning DISTRICTSKAMPIOENSCHAP BILJARTEN le KLASSE Hekman struikelde over Kooyv Hoofdklasse libre met 5 deelnemers DOM leidt Brommer reed door na aanrijding ;j Burgerlijke stand S C H IE B A M CS3E3S333P 2 Het is duidelylt, dat er een streepje door.de mode van 1956 loopt. Een streepje, vanzelfsprekend bedoeld in de meest letterlijke ztn. Dit bleek wel tijdens dc verrassende show van de N.V. kledingmagazijn v/h Gebr. Bervoets, welke gisteren in Musis Sacrum te Schiedam werd ge houden. Het streepje kwam voor in mantels, mantelpakjes. Japonnetjes, denx-pièccs en regenmantels. In de Italiaanse pakjes was het dikwjjis vaag en onopvallend, in dc zomerjurkjes daarentegen had men de stre pen uitbundig verwerkt, zodat door de vernuftig ingezette horizontale, ver ticale en schuine banen vaak een alleraardigst effect bereikt werd. Een voorbeeld hiervan gaf een rokje in een verticale lijn met wtfó uitsprin gende horizontaal gestreepte plooien. Do getoonde modellen kwamen, behalve die van varierlande bodem, 'uit Italic. Frankrijk. Zwitserland en België. De collectie was verras send door de goede keus, de prach tige snit en de degelijkheid. De zomerjurkjes waren fris en eenvoudig, meestal in Engelse of Franse katoen. De verlaagde heup lijn maakte nog veel opgang, onder de heup sprongen do plooien dan wijd uit. soms was dc lage taille geaccentueerd door een dra-, per ie. ai of niet met een gesp. De lijfjes waren strak en meestal mouwloos. De wijde halzen, rond van voren en V-vormig van achte ren (of net omgekeerd) riepen, zon en strandillusies op, - de ,.manne-; kijntjes" met de: hooggesloten bob- bed-kraagjes: en de wijde vlinder- rokken. leken ondeugende, coquette •schoolmeisjes. Eïj de twee-delige pakken \vas de 7/8ste tailleur (tuniekstijl) het - meest spectaculair. Het. is waar- - schijnlijk. dat de doorsnee-Neder landse vrouw. zich. liever bij haar klassieke mantelpakje houdt om- dat zij altijd- wat gereserveerd staat tegen opvallende nieuwigheden'', Toch hopen, wij niet, dat "'de tu niek-stijl als een zacht-flakkerend nachtpitje zal uitdoven. Want voor al de slanke vrouw kan het bijzon der flatteren. De tuniek met een nauwe rok mag misschien een wat streng .aanzien geven,, het model „Bagatelle" lokte gisteren bij het publiek eendaverend applaus uit. Het complet was grijs, het 7/8-ste jak hooggesloten met. .een rond kraagje, knoopjes van hoog -. tot laag. de onderkant geschulpt mét in geknipte, zijnaden. En daaronder kwam, als een ritselende waaier, een wij de plissé rok.- Het geheel ge completeerd met een heel klein hoedje .met witteroosjes. De mantels waren over het alge meen recht vallend, zonder versier selen, soms znet een ronde- (Dior) schouderlijn. Verscheidene pakjes waren uitgevoerd in de Engelse ruit Prince dé Galles, De hoeden, die voor ieder com plet apart gemaakt schenen te zijn, ontwierp Joop- Knoppers te Amster dam. Een bruidsstoet vormde een waardig" slot van deze buitenge woon goede show, waarvan Schie dam de primeur had. Donderdag wordop dezelfde modellen in Rot terdam getoond. Een aardige strandjurk, inclusief zonnepakje, met een brede \Y' stola; naam: ,$ur Plage". De leden Van de Schiedamse Zakenstudiekring hadden maandag avond in Beyersbergen alle aan dacht Voor het verkeersprobleem- Twee leden van de Rotterdamse Verkeerspolitie, de heren Van Wel den en Nol vertoonden films en hielden een. praatje. De heer Van Weizen geraakte met deze meren deels auto-bezittende zakenlieden vlot in een geanimeerde discussie. Hij noemde de onwetendheid t.a.v. de verkeersregelseen nationale ramp.Jaarlijks zijn ér 1500 dode lijke ongevallen; vooral kinderen tot negen jaar en bejaarden "komen onder de slachtoffers voor. Met de kennis van de verkeersregels is het treurig gesteld: van 4000 onder vraagden wisten 211 juist te ant woorden bij een vragenspel. De Vragen worden daarop minder moei lijk gemaakt: nu slaagden 266 van de 6000. De verkeersbéleefdheid en de - verdraagzaamheid, -een noodzake-. lijke wisselwerking hij alle wegge- bruikers, laat veel te wensen over. In Amerika, is,, dit alles veel beter, 'ondanks of misschien wel dank zij het feit. dat bij ons één; auto is op de veertig inwoners, terwijl dit in Amerika één:, op drie is. De bromfiets is een verschrikking gebleken. Het is geen rijwiel ^met hulpmotor meer, maar een snel heidsmonster. Een instructief filmpje toonde de gevaren van deze „straaljagers". De Voor-degenen, die oen rijwiel ver missen. kan hei nuttig zijn eens op het-hoofdbureau van politie te in formeren. Daar hebben 71 rijwielen., dames- en heren-, grote en kleine fjetsen, die in de afgelopen zes maanden in alle delen van de stad onbeheerd werden aangetroffen, een staanplaats gevonden. Op zaterdag 17 maart tussen 5 en 8 uur 's avonds stelt de politic belang- hebbenden 5n .de gelegenheid om de ..verzameling"op het hoofdbureau *e bezichtigen. Rotterdamse verkeerspolitie beschikt over een testauto. Het is een. nor male- auto, die is omgebouwd met behulp van foto-elektrische cellen en de nieuwste technische appara tuur. Op een scherm ziet de chauffeur zichzelf ..rijden" en de- Rotterdamse Hermandad laat dan aüerlei pro blemen op het scherm voorkomen. Rijvaardigheid en reactiesnelheid worden dan getest. Binnenkort komt de auto in een tent op een vaste plaats in het centrum van Rotter dam. De verkeerspolitie hoopt veel kandidaten voor de proeven te ont vangen. Het cijfermateriaal en de cellu- loidstroken toonden bet publiek dat nog ...lang niet alles op rolletjes gaat." Voorzitter A. Bijloo sprak woord van welkom. Het eerste dames-zestal van de Schiedamse Volleybal Club heeft wederom een nederlaag geleden. Stond dit team enkele weken terug nog op de eerste plaats met gerede kansen op een kampioenschap, thans is zelfs de tweede plaats in gevaar gekomen. De Schiedamse meisjes gaven ook in deze wedstrijd tegen ZVC te Rotterdam blijk van een zekere moeheid in het spel. Met 4—o were SVC geklopt. We hopen, dat de Schiedamse dames hun in zinking spoedig te boven zullen zijn, zodat de resterende twee wed strijden de geleden schade enigszins zullen herstellen. Dames 2 kw3m gemakkelijk aan 2 punten, aangezien de tegenpartij bij voorbaat de wedstrijd gewonnen gaf. Heren I speelde een goede wed strijd met sterk aanvalsspel. Op overtuigende wijze wonnen de Schie damse heren met 3—1 van het Rot terdamse ZVC. Het programma voor de komende dagen luidt: 15/3 Smash 2SVC 2 (heren 2) 16/3 SVC—KVC (dames 1) 16/3 R'dam-Zuid—SVC (heren 1) 19/3 DRL 3—SVC 2 (dames 2 VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek fa,-Westendorp, Singel 8. Bellen by ongeval: G-U. en GD Tutolaan 80. telefoon 69290. Gen). Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag" (behalve maan dag) van 0.30 tot 4.30 uur en iedere avond, (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.3D uur. Zondags gesloten. ELk. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend tedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve donder dags e» zaterdags) van 7 tot 8-30 uur Zondags gesloten. Stedelijk MuseumTentoonstelling moderne Kunstnijverheid. Ten toonstelling eigen. werken. Ge opend dagelijks-van 2 .tot 5 uur; ook des zondags van 2 tot 5 uur. Op woensdag- én vrijdag avond van 7 tot 10 uur. BIOSCOPEN Passage, 2, 7 en 9.15 uur: „Johnny knapt 't op". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Typhoon"' VOORSTELLINGEN Irene, 7.45 uur: Ned.; Chr. Vrou wenbond, film Gezins-begroting. Volksgebouw, 8 uur: I.vA.O. ,.De culturele taak van het socialis me". Marijke, 8 uur: Chr. Gym. ver. ODO. eóntactavond. Deze voorjaars japon isuitge voerd in licht-beige flanel, coquet gegariieerd met een strikje en knopen. Mocht dê voorjaarszon nog niet sterk genoeg zijn, dan doet Het korte bolerootje (op de foto in de handgoede dienst. Voor de jeugd van de Schiedamse CJMV was het maandagavond feest. De jongens van 8 tot 16 jaar vier den het zeventigjarig bestaan van de vereniging in Irene, De goochelaar Perplexica met zijn assistente toonde een half uurtje geraffineerde handigheidjes, er was samenzang onder leiding van het lid B. v. d. Meer en tot slot werd er nog een film vertoond:; „Tinker". Deze bekroonde rolprent behandelt, een episode uit het leven van een mijnwerkersjongen. Voorzitter A. v. d. Most sprak een kort welkomstwoord ennam de doelstellingen van de CJMV onder de loep. Van de heer -G. van Kat wijk, die reeds twintig jaar een ge waardeerde en actieve leider" is ge weest, werd node afscheid genomen. In verband met andere drukke werkzaamheden o.a. voor HBSS kan hij zijn functie in de CJMV niet langer vervullen. Museumconcert met: Op het museumconcert van 18 maart van de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum zal men het bekende Röntgen-kwartet, dat op het ogenblik nog in Zwitserland concerteert, in de bekende samen stelling kunnen beluisteren: Joachim Röntgen en Piet If ijland, viool, Emanuel Steur, altviool en Cornells Preuyt, violoncel. Zij brengen een klassiek kwartetprogramma: Mozart (K.V. 458) en een prachtig Beetho ven-kwartet (Op. ,18 no. 6). De sopraan Wieb de Rook, die medewerking aan dit concert ver leent, zal op verzoek van verschil lende vrienden van het museum de 2 jaar geleden uitgevoerde Mariën- cyclus van Herm. Zilcher herhalen (voor sopraan met strijkkwartet). In Monopole: j -Dorothy Lamour speelt in de film {„Typhoon" voor het meisje.Lea, dat I als kind- een scheepsramp overleef de, en sindsdien op een onbewoond paradijselijk eiland gezellige omgang heeft met een chimpansee. Met een I zorgvuldig onderhouden make-up, als .een begerenswaardige vrouw, korat ze uit de wildernis te voor schijn 'wannéér daar zo maar een goed- gekapte jongeman (Robert Preston) onder een boom ligt te sla pen. Haar veroveringstechniek ligt i het jongemens Johnny wel en alles gaat naar wens,.. Totdat slechte i mannen en een tyfoon de paradijse lijke rust komen verstoren. De jungle gaat in vlammen op en de stromende regen doet de rest. Het eiland is welhaast weggevaagd, maar vanzelfsprekend weten Lea, Johnny- en ook vriend Joe zich te redden. En dan is er op de kust van het eiland nog altijd wel een bootje te vinden, dat het drietal in deze zoet- romantische film, vol onwaarschijn lijkheden, van het rampzalige eiland kan brengen naar een beter bewoon baar oord. - Zoals we reeds op 24 februari in een beschouwing meldden, wordt er naar een vorm van samenwerking gezochtdoor de besturen van de diverse jongeren-organisaties in Schiedam. De gedachten gaan on der meer uit naar iets als een al gemene politieke jongerencontact- raad. Gisteravond zijn er ten huize van een bestuurslid van De Nieuwe Koers besprekingen in deze rich ting gevoerd door vertegenwoordi gers van De Nieuwe Koers, JOKVP, JOVd en CHJG. Een voorlopige leidraad waaroyer men nog niets naders wilde uitlaten is opge steld: iets definitiefs is nog niet be sloten. Over ongeveertwee maan den zal een nieuwe bijeenkomst wor den belegd, waar nadere richtlijnen zullen worden aangegeven. "Voor de derde keer hebben jon gens geweerpatronen op het politie bureau gebracht, dié gevonden wa ren aan de Maaskant- Hetwaren een. en dertig stuks, die even als de vorige te voorschijn kwamen by laag water. Gisteren is er een technische con trole op motorvoertuigen gehouden: 's morgens van acht tot twaalf uur op de Singel en 's middags van 2 tot 4 uur in de Lorentzlaan. Er werd proces-ver baal opgemaakt tegen zes van de vier en veertig van de gecontroleerde motorvoertuigen. Houtdiefstal De sloper C. de J. van de Dam- laan heeft aangifte gedaan van de vermissing van 70 vloerdelen en- vier ramen bij een pand aan de ■Hoogstraat, dat afgebroken wordt. Rijwiel gestolen Gistermiddag is de- fiets gestolen van mej. J., die tegen pand 72 in de Boerhaavelaan stond. De fiets was niet op slot. Schoorsteenbrandje Met de ramoneur heeft de brand weer het vuur uit de schoorsteen verwijderd bij een schoorsteen brandje bij de familie V. op de Fa- raleltveg 204. Voor de districtscorapctïtie van West-B. was een volledig handbal- programma samengesteld, doch de toestand der handbaltérrelnen liet nog veel te wensen over: slechts 8 districtwedstrijden gingen er door. De beide eerste elftallen van Wil ton Füenoord kwamen in het veld: de dames tegen WIK cn de heren tegen het tot zondag nog ongeslagen Operatie '55. Dat de Wiltonploegcn goed overwinterd hebben, bewezen de mooie overwinningen die beide teams op hun Haagse rivalen wisten te behalen. Het le .damesteam moest eerst een. halve wedstrijd spelen, voordat het goed ingespeeld raakte; dat bewees wel de ruststand: 0—0. Na de thee vlotte alles veel beter. In de 5e minuut was het N. Bos die de score opende (0—1). WIK kwam er echter ook steeds beter inen een doelpunt kon niet uitblijven (11), De Haagse "dames wisten zelfs een 2—1 voorsprong te nemen. Hierna trok de gehele rood-witte verdédiging mee naar voren en werd het de Haagse keëpster heel lastig gemaakt. Het'was weer 'N, Bos die voor. Wilton de gelijk maker maakte. De Schiedamse ploeg vertoonde toen het beste - spéL G. de Kaay wist er met een moot doel punt' 2—3 van te maken entoen gaf WIK zich gewonnen. Het laatste doelpunt werd door W. Ezerman op fraaie wijze gescoord. Eindstand: 2—4. Het eerste hcrenelftal van Wil ton. wist tegen de verwachtingen in van koploper Operatie '55 te wjn- nen. Het bezet nu met de 2 punten achterstand de tweede plaats in de districts-2e klas. O. '55 scoorde het eerste doelpunt, maar de snelle Wiltonpioeg antwoordde met 4fraaie doelpunten. Hierna werd er om beurten gedoelpunt. De wedstrijd werd wat rommelig, mede door dat de scheidsrechter het spel niet geheel in handen had. De rust ging in met een 4—9 voorsprong voor onze stadgenoten. Jn de. tweede helft startten de Hagenaars goed: ze wisten met 3 doelpunten de stand op 79 te brengen. Met hun „muur"verdediging hadden ze ech ter geen succes, want het was weer Wilton, dat het heft in handen nam en. er lustig op los scoorde. De einduitslag werd tenslotte 9—14 in het voordeelvan Wilton, dat nu weer een goede kans. op de titel heeft, VLAARDINGEN. Het'applaus en de bloemen gisteravond in De Grif fioen waren, niét bestemd voor Eppo Hekman, die by het ingaan van de laatste ronde, van het toernooi om het eerste klasse kampioenschap libre. (klein biljart) van het biljartdistrict Schiedam door de merkwaardige re sultaten. 1 iv de daaraan voorafgaande ronde $terk favoriet was: voor de, ereplaats. Neen, Bekman kon de last om te moeten winnen van Kooy. niet; torsen- Daarentegen hervond de Entre Nousspeler Van Soelen tegen v.,d. Maarel tijdig. ïijn vorm en klopte tenslotte dc laatste gedecideerd. Dat be tekende dan toch nog de ereplaats voor de Schiedammer. Een plaats waar hij, en hij alléén, recht .op had, indien men uitsluitend; afgaat op hét gele verde spel.:Het is dan ook aan geen twijfel onderhevig, dat de sterkste' van. het achttal heeft gewonnen:, de speler", die het beste libre speelde, die het hoogste algemeen gemiddelde behaalde (voldoende om mede te spe len in de hoofdklasse), ook de deeloemer die het hoogste partiknlier ge middelde op zijn naam heeft en de hoogste serie van het toernooi, 103, de enige boven de honderd. Van. Soelen zal het district volgende maand ver tegenwoordigen in het toernooi om het gewesteliik kampioenschap. In zijn normale vorm spelend, is hy zekw niet kansloos voor een plaats in de landeiykefinale. De partij tussen- v.d. MaareT en Van Soelen op de andere biljart tafel werd'"gelijktijdig KooyHek man gespeeld -r ging geruime tijd' gelijk op; na negen beurten was de stand gelijk: 67—67-, na '17 beur ten weer, (bijna): 9695. Een serie van 36 in de 21e' beurt was de basis voor een." flinke voorsprong voor Van .Soelen (109—150). Toen. had.bij de cadans té pakken. Hij .putte kracht uut het' falen van Hekman op de andere tafel en verdedigde, rustig .en beheerst spelende, zijn kans. Met 27 in de 25e beurt bracht hij de stand op 139—190, Nog gaf v, d. Ma ar el," die de ene keer bril jant een serie kan. ophouwen en maken oni opeens hopeloos te fa len,, zich niet gewonnen, In de 28e beurt moest hij evenwel zijn tegen stander feliciteren. Van Soelen 200 v. d. Maarel 173 38 25 7.14 6.17 De partij KooyHekman was een drama voor de reeds als kampioen gedoodverfde Vlaaxdinger, De laat ste begon met vier poedels. Terwijl de volkomen vrijuit spelende Schie dammer Kooy rustig de caramboles Uit zijn keutop liet vloeien, hij zich; zelfs permitteerde om vanaf zijn achtste beurt viermaal te poedelen en vervolgens slechts 1, 2 en 3 punten tc verzamelen (6 in 7 beur ten dus), .kwam hij na zijn -21e beurt niet minder dan 100 caram boles voor te staan (156—55), Wel herstelde Hekman zich enigszins, doch de grote achterstand kon hij slechts voor de helft wegwerken. Kooy 200 33 29 6.06 Hekman. 351 33 24 4.57 De beide eerste avondpartijen wa ren meer spannend dan fraai. Voor G-oenevelden Eikenbroek waren deze nog van bijzondere betekenis, omdat zij niet te veel beurten moch ten maken om niet beneden de mi nimumgrens van de eerste klasse te zakken. Door een serêe van 44 in de 28e beurt lifep Groeneveld van zijn te genstanders weg (12890), maar met een. door - Van. Buuren. goed ge speelde 50 in de 21e beurt waren de kansen weer gelijk. Dat bleven- ze, totdat „VanBuuren in de - 30e beurt met 'een serie van 16 de'par tij uitmaakte. Groeneveld had even- wel zijn moyenne verbeterdEn Van Buuren opdrie veriiespartijen vier overwinningen-laten volgen! Toen Eikenbroek in de 30e beurt tegen Oostveen een serie van 38 produceerde en op 183 kwam, leek zijn plaats in de eerste klasse ver zekerd, doch toen begon voor de Schiedammer een lijdensweg naar de 200. Opk Oostveen was er vol-, komen 'uit^Toen in de 46e beurt Eikenbhoek'de' hem nog ontbreken de twee caramboles had "gemaakt, kon worden .-berekend, dat hij er geen beurt- langer over had mogen doen,, want dan was zijn gemlddel- Voor hel biljartkampioenschap hoofdklasse libre (klein biljart) van het district Schiedam hebben zich vijf gegadigden gemeld. Zij zijn: Bnitenhek van Rembrandt, Van E(jk van Sunlight, Van der Plas van WF, Qnirijns van 't Raadhuis en Van Soelen van Entre Nous, de kam pioen le klasse. Het toernooi wordt gespeeld In het. clublokaal van de biljartvereniging RES en begint waarschijnlijk op 30 maart. De klaverjasvereniging DOM uit Vlaardingen begon eën tweekamp tegen het Schiedamse De.. Vriend schap, Na een spannende stryd nam op de. eerste speelavond DOM een kleine voorsprong: 41.054 punten te gen 39.999 voor zijn tegenstander. Vrijdagavond .zullen de teams weer tegenover elkaar zitten. Toen. de 55-jarige mej. C. .D. 'uit de Van der Elststraat .gisteravond omstreeks acht uur het rij wielpad van de BK-iaan overstak ter hoogte van de Aledastraat, liep zij tegen een bromfiets 'aan, en viel op de grond. Zijkreeg een hersenschud ding en is inde dr: Noletstichting opgenomen. De bromfietser-reed na het ongeval door, In verband met het bovenstaande verzoekt de commissaris vanpolitie de bromiietsbestuurder en getuigen van het ongeluk, zich te willen mel den aan het hoofdbureau .van-politie afdeling verkeer (telefoon 69333). Koos van Driel spreekt voor (le S.B.L.O. De Schiedamse Bond voor_ Licha melijke Oefening houdtop 'vrijdag 23 maart een buitengewone alge mene ledenvergadering in Beyers- bergen (aanvang8 uur), waar de heer Koos van Driel, referendaris van de - afdeling onderwijs en volksontwikkeling van de gemeente Rotterdam, zal' spreken over een door hem 'in beginsel ontworpen nieuwe organisatievorm voor het overleg te Schiedam tussen over heid .en sportbeoefenaren. Na af loop, is', er gelegenheid' omvragen te stellen. de tot -beneden 4;50 gedaald Jijf Oostveen. kwam ha-een hoopge vend begin tenslotte 22 caramboles Van Buuren 200 30 50 6.68 Groeneveld 186' 30 44 f' 6.20 Eikenbroek 200 46 33 4;3'4 Oostveèn 178 46 30 3.86 Door de hierboven genoemde en voorgaande resultaten werd de eind-, stand van dit spannende toernooi; Van. Soelen Hekman Van Buuren Oostveen d, Maarel" 11 1361 178 103 7.64 10 1315 195 49 6.74 8 (1283 215 56 5.96 7 1249 241 44 5.18 6 1270 200 55 6.35 Kooy' 6 969 168 46 5.76 Eikenbroek 6 109? 237 38 4.50 Groeneveld" - 2 .1051 216 44 4.86 Bij monde van de heer M. Oost veen werd de kampioen door zijn „concurrenten" gehuldigd; De offi ciële huldiging door het districts- feestuiir vindt later, op -de „kam pioenen-avond" plaats. GEBOREN: Arnoldus J., z, v. A. J.. van Bakhoven en M. J. Kremers; Alexander D„ z. v. H. K. Rod! en H. C. van Leeuwen: Pieter K.. z. v. P. A. Verheugd.- en K. -Pijnacker; •Johannes Ev z. v, J. E. V, d. Berge en C. van Baalén;Maria Fr., d. v, G. Sterrenberg en L A.de> Wit; Hetty M.;'d. v. L., Mulder en A. E. M. Wunderink; Martina, d. v./K. P. :.Kulik en "W. A,Gbedendorp; Jan, z; v.W; Piek .enP. F. .Koolmees; Wilhelmina v. K. J. Tahis en E. F. Hettinga; Jacoba M. F., q. v. J. J. -Mulder en L. F. M. -Meijer; Suzanpa; v. Groenen- rdijk en C. S.; y. ,d. Saitde; Gerrit, ■z. v, C. Kloote en M. dé Moor. OVERLEDEN: W. Zonneveld, 83 j. C. van Saarloos 77 j. wed. van J. A. de Róoij, Heden .overleed onze- lie ve tante SIGRID NIELSEN weduwe van IVIarius van Devénler in de 'ouderdom .van 81 j; Schiedam. Uit aller naam: A. M. F. v. Deventer A. C; M. v. Deventer Voorburg 11- maart 1956. Snelkookpannen MINOR Uter 39-Ï5 MAJOR S liter. t«.— COMMANDO RE t uter r si.— LOW-DOME 5 V* liter 't 63.50 HI-DOME T 'liter f Ook U kookt Dlnnen een 'kwartier een complete maaltüd- met de- Prestige «toclkookpai». Oranjestraat U, Tel. 65673 Broersvriö 137-U9 Tei.KlïS SCHIEDAM 'Verf, -• voorjaar, nu schilde ren: grondverf f L'55. glans- verf 2.35. plastidak - f 3.25 en ƒ3.60, pér kilo. 'Vakkun dige voorlichting-in de oud- - •sté -en goedkoopste' verfhan- del. 'Jan v. Katwijk, Broers- veld 37—41t:o. - Passage, tel. 68039; DAN NAAR: - - D. DE BRUIN Oranjestraat 9 Schiedam Iet 66431 j Te koop ngngeb. j "Wie echt kiezen wil, heeft geen keus. Die moet .naar „Solingen?'. Scharen, messen. Géro' Specialist. Broersvest 57. Telefoon 55193. Uw més of schaar bot? „So- ifngen" slijpt en knaptze op. Slijperij en Staalwaren- handel „Solingen". Broers- vest 57. Telefoon 55193. "Verf, komtu onze e.talagea eens zien: grondverf v-a, 1-55, glansverf in 49 tinten 2.35, de verfhandel met de ■goedkoopste, prijzen .en, vak kundige voorlichting. Jan .van Katwijk's verfhandel, Broersveld 37—41 t,o. Pas sage, Tel. 68039.' Ombouwen f2$.50":in blank eiken, old finish; bij Plate op de 4e verdieping.,; Gr. IVIarkt Personeel gevr. Gevraagd: werkster voör 1 donderdags. P. T. v. d. Ham men, Viaardingerdijk 221a, Schiedam. Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rUwielen, ge demonteerd. gemonteerd m.- .bijlevering 'van uieuwe ket- nngkast, spaken, spatborden en jasbeschermer, 37.50. Frans Waltman, Rotterdam-' 'sédhk 240. tel 68048, Koopt een bromfiets bij Leijte. het zal u niet spijten. Wij hebben voor., u; NSU, Victoria, Berini M 21,. Bata- -, vus.' Céntro;Kreidler. Wij leveren op gemakkelijke "be taling. Leijte, Swammerdam- singel 25. Dr Wibaütplein 49. Diversen Een goed gesorteerde biblio theek, steeds voorzien vaa de nieuwste boeken, is Lees- blblIotbeek-Kantoorboekhan- "del Modern,Boerhaavelaan .124. Telefoon 68415; Alles op bet gebied van glas in lood. „Aa-Ve" Glas-in- loodbedryf. West Franke-' landsestraat 16, tel. 63280. Verder, lopen is. duurder ko- penl löOl bazar is goedkoper, voor uw artikelen. Broers veld 45, TeL 66015.., BELANGRIJKE OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOPING wegens beëindiging van het bedrijf Nots. P. Schaberg te Schiedam-zal op vrijdagen 16 en 23. maart 1956, v.m. II uur, in Gebouw Arcade,. Lange Haven 71, Schiedam, openbaar verkopen bij veiling en afslag: Een-.voor. vele doeleinden in aanmerking komend com plex panden met open grond eh erven en verdere aan- horighedèn te Schiedam, Vellevest 14, 16, 18 en Kethel- straat 29, 27, tez. gróót8 a 43 ca. in 4 percelen, t.w;: I. Het kapitale in 1948 grotendeels gerestaureerde fabrieksgebouw met '2 bovenwoningen, garages, open grond en erf, -Vellevest 16;. 18,. groot 3 a 3l ca. Tot dit perc. behoren de; daarin aanwezige water- en stoom- leiding en elektr,- inst.,. best. uit schakelkasten, kabels en yerlichtingsinst., alsmede de ..Norton-pomp in Vellevest 16, cap. pim, 13 m3 p.u. Het geheel wordt ontruimd opgeleverd met tiitz. van de bovenwoningen. Vellevest 18 A ..én 16 A, -welke ver huurd zijn elk voor - 6,97 p.w., m.i.v. licht en water. Grondbel. 13854; Straatbel, f 77.70; Pree..' 24.—. II. Het pand, bev; kantoor met kelders, bovenwoning, ketelhuis, fabrieksschoorsteen en erf.-Vellevest 14. groot .2 a 47 ca, .Tot ditperc. behoren de daarin aanwezige water-"en stoomleidihg, elektr. irist, én kabels. Verh.; bovenw. Vellevest 14 a: f 6,23 p.w., miv, water leiding. Opkamer, trappenhuis en één kamer van bovehw. 35.43 p. mnd., mi.v. waterleiding. 4 Kantoor," kelders en ketelhuls- worden ontruimd opge leverd. Grondb. ƒ43,03; Straatb. ƒ23,94; Pree. ƒ8,—. III. Het pand, bev. bergplaats met bovenwoning en erf, Kethelstraat. 29. gropt pim. 35 ca. 1.. Verh.; bovenw. ƒ6,97 p.w.,: m.i.v. waterleiding. BèrgpL wordt ontruimd opgeleverd. IV. Het pand, bev; bedrijfsruimte met bovenzaal en erf, Kethelstraat 27, groot plm.-2 a 30 -ca. Tot dit perc. behoren, de"water-; stoom- en elektr. licht en krachtleidingen, Verh. bovenzaal ƒ86,67 p..mnd., ra.i.v. waterleiding. Bedr. ruimte wordt ontruimd opgeleverd. Voor III en IV tez.;Grondb. 50,24;.-Straatb. ƒ27.93: Pree. ƒ8, Ook .wordt van alle perc, een gering bedrag aan SchfeL lasten geheven. -. - V. Voorts zal op 23. maart 1956 ter zelfder plaatse en ure bij opbod en afslag in één zitting worden, verkocht als „koop. V": De zich in het ketelhuis van perc. ri,'bev. stoomketel 36 m2 V.O; met voedingspomp, nppendages. enig res, materiaal en een Norton-pomp,-cap.- plm. 45 m3-p.u. Bij de afslag worden.de perc. afz. en ook in div. comb, aargeboden, in welke comb. koop.V zal worden begrepen. A&nv. en bet, 23 april 1956, of zoveel vroeger als kan worden overeengekomen. - J Bezichtiging 14 en 15;maart 1956 van 1012 en van 24 uur. Inl. en toegangsbew, t,k.v. de Notaris, Tuinlaan 102.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1