OXO C D D 3 Groene Kruisfamilie viert jubileumfeest W. v. d. BURG TAFELTENNIS Twee Wilton-teams halen het kampioenschap jaar jeugdwerk in revue-vorm Willem li aan de Bosrand Sollied am se VF ers zagen aa van EEN BRIL DE VERENIGING IS KERN-GEZOND Bij 35 jaar afdeling Kethel Maar Ready moet kampioen Feyenoord de vlag strijken VOOR JUBILERENDE C.J.M.V. Ere-insigne voor J. Sonneveld de snelste soep is de beste Chicken Rembrandt en Mes aan kop in Vierkamp Aardige match na lange rust Jaarvergadering Chr. Best. Bond Geen degradatie van KSS 2 VZC-dames winnen van SZC'sters Schoorsteenbrandje Burgerlijke stand Huisbaas Gemeente demonstreert SCHIEDAM catsstt/re verkoopsier GEM. ETAGE naaisters damesmodes deux-pjèoes japonnen blouses rokken ènz. Altijd apartemodéllen en ■vóórdèlig. Donderdag 15 maart 1956 Met bussen was een aanzienlijke Kethelse Groene Kruisfamilie gister avond m Arcade gearriveerd om daar het feest te vieren van het 35*jariS butaan van do afdeling Kethej van het Groche Kruis. Dc vreemde om- j«vmg Kethel heeft peen Mal, die groot genoeg is belette de'„familie" niet er een bijzonder gezellig „onder-ons" feest van te maken, een klin kende demonstratie van do Kethelse gezondheidszorg» waar nog menig hartj* woordje werd gesproken. Zoal» was aangekondigd, behelsde de Sublleumiyond geen verslagen en wat dies meer zfj. maar Werd het een recht gvrelll* feest, waarop de Schiedam^ Onderwijzer* Toneelvereniging "£S!5* verl0^^? t** van het blilspcl van Wilfred Massey „Daar Klopt iets met Het was de in Kethel 20 bekende adjudant van politie, de heer J. Korpel, die de avond opende. Een bijzonder woord van welkom gold de voorzitter van het district Zuid- •Houand van het Groene Kruis, dr. Noteboom, de medische adviseur van de Kethelse afdeling, dr. P. van der Kuij, oud-bestuurslid, de heer W. P. Droog, en vertegenwoordigers van diverse zusterorganisaties. De heer Korpel drukte zijn grote vreugde uit over het jubileum en gaf een schets van het ontstaan en de groei- van het Groene Kruis in Kethel. De afdeling, die in. februari 1921 door wijlen dr. Sauer werd opgè* ïicht, ts blijven voortbestaan on danks de annexatie van Kethel. Aan vankelijk bestond het werk alleen uit uitlening van verpleaingsmate- rlalen, maar in de loop der Jaren ia het werk steeds in omvang toege* nomen. In 1928 kwam de eerste ver pleegster in dienst en in 1938 kwam de wijkverpleging tot stand in sa menwerking met het Wit Gele Kruis enr werd gezamenlijk een wijkver pleegster aangesteld. De samenwerking met het Wit* Gele Kruis duurt voort tot heil van de gezondheidszorg in - Kethel. In 'J947 kreeg men een eigen wlikge- bouw en thans heeft het Kethelse Groene Kruis ook drie gediplomeer de gezinsverzorgsters in dienst. Dit werk is het zorgenkindje van de ver eniging. het kost handen vol geld, möar kan toch'node gemist worden. Duidelijk liet de heer Korpel nog eens Uitkomen, üêt de Kethêlfié af deling financieel en organisatorisch kern-gezond is, waar door schenkin gen. vrijwillige contributieverhogin gen nog eênS de nadruk op gelegd •wordt. „Ons wacht eeü grote taak", aldus de heer Korpel. „De overheid stelt meer en meer de gezondheids zorg in zijn preventieve vorm in henden van de kruisverenigingen en wij zullen moeten blijven ionen dat vertrouwen waardig to zijn". Spreker wees op de nieuwe sub sidieregeling met Ingang van 1956, waarmee de gemeente niet méér sub sidie verstrekt» maar de afdeling wèl meer vrijheid geeft in zijn ont wikkel ingsgang. Dat brengt echter ook aanzienlijke verplichtingen mee, «o besloot de voorzitter zün optimis tisch betoog. Hierna sprak het oud-bestuurslid de heer W, P. Droog uit Viaardingen een opwekkend woord, waarin hij de nadruk legde op de slagzin „Door allen, voor allen", en liet uitkomen dat de activiteiten van het Groene Kruis zo velerlei zijn, dat soms zelfs bestuursleden ei-niet meer uitko men. Ka do fcau2ft was het de voorzit ter van het district Zuid-Holland van het Groene Kruis, de heer Noteboom, die het werk van de kruisverenigin gen besprak. De hoofdschotel van de avond was het blijspel „Daar, klopt iets niet", .waarmee de Groene Kruls-familie zich.' uitstekend vermaakte; De tom bola, met 200 mooie prijzen van Ke thelse winkeliers en leden werd een. succes. Bijzonder tevreden over de geslaagde avond keerden de feest gangers weer met de bussen huis waarts.: VOOft heden Apothekers nachtdienst: Apotheek fa. Westendorp, Singel 8." Bellen bij ongeval; u.U en GD Tuinlaan 8ü; telefoon Ö9U90. Gem.-Openbare Leeszaal en-Biblio theek, Lange Ha y,en,> geopend - Iédere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.3Q uur 60 iedere avond (behalve -•woens dags en zaterdags) van' 7 tot 830 uur. Zondags gesloten R.k. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend Iedere, dag (behalve maandag) van 2 -tot 4 ulir Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van A 7 tol B.30 uur 2ondags gesloten. Stedelijk Museum; Tentoonstelling moderne Kunstnijverheid. Ten toonstelling eigen werken. 'Ge opend dagelijks van, 2 tot 5. uur, ook des zondags van 2' tot'. 5 uur. Opwoensdag- en vrijdag- - avond van 7 tot 10 uur» BIOSCOPEN Passage, alleen - 2 - uur! „Johnny knapt- 'tOp" Monopole, 2, t en 9 uur: „Typhoon" VOORSTELLINGEN Passage, S uur: Crescendo, Concert en toneelavond. - Musis Sacrum, 8 uur: en-A; Wil- ton-Fijenoord. Toneelavond. Irene,, .7.45 .uur:Cj.M.V,, 70-jarig. bestaan. Arcade, 8 uur: Comité Kath.-Schift* dam.. Voordracht A V» M. Eyc- kelhof. Amstelbron, 8 uurr -Ver. ter Behar tiging, v. d. Bel» van t.b.c.-pa- tiënten. Jaarvergadering.' Lange Haven 70: Instuif r,-k. Jong* Schiedam en K.F-A. Filmcursus. Advèrtentie IM.) Met chronometers gewapend heeft da jury uitgemaakt, dat hij onbe twistbaar de snelste I» en nu de lauwerkrans omhangen zijn ererondje rijden mag. Ah U de kwaliteit van soep wilt 'bepalen dan komt et geen chro nometer aan té pat. Uw smaak It dart de belangrijke lacier..., even onfeilbaar «It de tijdmeter van het jurylid. Bij dé èeritfe lepel, d'e U van Uw OXO joep neemt, proeft U dat OXO wat smeek, B«?ur en kwali teit betrelt, vèruli aan de kop Ugt. Tracteér.Uw huisgenoten morgert. eem op OXÖ soep (U kunt uit vele foorten kiezen) én wij zijn pveHulgd, dat zij ,fta het eerste bPrd reikhalzend naar «en extra •rerond# zullen uitzien ..Chicken"kippensoep, Torrta- ténsoep, Jufienneioep/ Cham pignonsoep, Vérmlcellisoép, Aspergesoep. B'uinebonentoep - Lmtc KtmiéotfAtoH SOES r, Hè)Zöventig-jange Schiedamae C.LM.V,, oud var» jaren, maar jong van hart èft. leden, is rsog niöt uit- geféèstl De gróte zaal vèn; Irene was gisteravond tót de laatste plaats gevuld met jongeren, dié kwaulen kijken, wat hun medeleden onder de leus „voor de jeugd, door de jeugd" hen.'te bieden hadden, Wént ohdèr leiding vati Wim de Wolff en Jaap Barnouw èn onder de regie van de heer A. Monster, werd de revue „70 Jaar jeugdwerk in Schiedam" vertoond,waarbij een dertigtal jongens - (maar ook meis jes) de geschiedenis van deze jeugd organisatie vertolkten. 5 Jammer was Wél'dat er niet veel actie-in deze réVuè zat, zodat hét revue-idee vérloren ging. Afwisse ling was er wel;: maar de verbin ding liep - wat stroef. Een aardige vondst was- de Op komst in hèt begin. Troubadour Jaap Barnouw, met gitaar, èn cón- féi'éhdiêi' Wim dé "Wolff, kondigden aè medewerkers en dè bedoeling van het programma aan in oen aar dige samenspraak. Een vertegen woordiger uit :eón Vórige generatie mengde zich in hét -gesprek en zo kreeg, hèt publiek dé mening ven do ouderen - oVer~,de.. jeugd van te genwoordig tè-hórèn,,Dé. jeugd liet daarna, zièh wat zeventig jaar jeugdwerk betekende» Alle facetten van het veelzijdige c,jM,V.-gebied werden bekêkèn. De decors warén van. Keès van Ravotte. Hij had rèéüs Üiréct eèn goeae start door als ach tergrond *n afbeelding van gebouw. Irene, gè- zlèn vanaf de Nieuwe Haven, te nemen. Dit was oen symbool van net Vèrèftigltigslèveli vëri de fede ratie. Irene het eèntrum van C.J.M.V. Hèt publiek werd meegenomen naar.de tnoèüijkè tijd in 1886. In de kerken, was Wêèr een scheuring ontstaan. De jongeren kwamen toeh op l mdart bij èlkasr ènènkelé groepen besloten tót samenwerking in federatief verband. De ups en downs werden vertolkt eft aan het. slot bleek dat de zeventigjarige ju bilaris nog piepjong is èn een goe de toekomst tegemoet gaat. Uitêraafd. koodèft niét allön aan dezè ïdVüè dèèlhèmèft, hèt koor zoftg met negen leden en dè har monie blies pok een toontje mee zo tüssèn de bedrijven dóór. Als ouVèrtUré trad ,3rayó" op, 'waarbij vooral dè medewè- king 'vön dé chromatische, möndórgels in de smaak Vièl. De Kalief van Bagdad k'rèèg', ëen bijna gaVè verklanking. Voordat de mensen van de revue hét gehele tóneei Voof-'zich gingen opeisen, sprak de voorzitter H. Mixers-, enkele -Opwekkende woor den, Hij wierp êén terugblik, .pp dè afgelopen periode en"hij constateer de dat het wérk, van. de vorige generatie rijk .gezégend was. De. vraag stellen of het werk van de C.J.M.Y- Wel zin had. Was overbo dig,-vond de heer Meyers: de prak tijk bewees-.de': levensvatbaarheid van deze dynamische -federatie. Op velerlêi wijze wórdt nu het Werk verricht» - De C.J,M,V. kent vele Vaste me dewerkers. Op dit jubileum zou één van de actiefste wordengehul digd. Reeds in 1945 kwam hij in aanmerking voor het goüdeft C.J.- M.V.-insigne. Het deed de" heer Meyers een groot genoegen dat hij op deze feestelijke bijeenkomst dè actievö leider J. Sónnevéld, diedit o.a.twintigjaar is:- gêweeët, voor zijn' véle verdiensten de gouden driehoek mocht opspelden» - Volgens de voorzitter'' Avaren-"het in de ze ventig jaar''slechts drié Schiedam mers. gewéést,,, klie v.opr-Sonneveld deze .groter. ondeEscheiding. kregen.- Hèt O.O.V. bóód'ëferi "schrijfmachi ne aan voor het verènigingswèfk. Door" een "8—2 zege op zijn grootste rivaal V.B.P. 1 is Wilton er in ge slaagd beslag te leggen op de titel in haar afd. 3e kl.. Jarenlang is Wil- Na de vierde speelavond van de Pieinzicht-Vierkamp, met nog -2 speelavonden voor do boeg, bêgint er tekening in de stand te komen en zullen Mes (VL) en" Rembrandt (Sch) de kandidaten zijn voor de overwinnaars titel, D e geringe voorsprong van Mes, 2 punten, op rivaal Rembrandt, ia óp dè vierde speelavond Verloren gegaan, 'doordat deze vereniging ane vande vier partijenwon en door de 6 winstpunten op 22 kwam te staan. Mes bracht het niet ver der dan twéé gewonnen, partijen en noteert due eveneens 22 punten, Op de laatste speelavonden, vol gende- week. kóftjèti beide .rivaJèn zowel met- de A als B ploegen te gen elkaar uit. zodat er spanning aan.de match tafels zal heersen; De Bèijer zou, indien het alsdan allo wedstrijden wint, eveneens 22 punten kunnen behalen zodat -er voor deze vereniging wellicht een uiterst kleine kans zóu bestaan Voor de 2è plaats, dochdan zfdde toekomstige overwinnaar volgende week geen enkele wedstrijd .mógen verliezen. De Stand na. de vierde speelavond is als volgt: Mes 22, Rembrandt 22, de BèÜer 14 eri Plêtnzfcfit 6 pon ten. De uitslagen van de gespeelde wedstrijden zljni Rembrandt B—Rlelnzicbt B v.. Du ik eren Sröits Valkenstèljn' d. ..Water v&n Pelt Kramer Preher van Duikereh Dries .64 64 42 81 '72 42 8 214 214 27 4b 64 59 61 61 44 10 44 8 Schetter s Don Kloppers Gerritsma LeVéns Pulle Lingèn - SenersÈ' De BeUer B—Mès B 250 250 33 41 114 84 SS 15 61. 62 1.53 1.92 1.30 1.50 60 60 40 37 79 72 78'78 40 <0 39 ló 39 10 1,80 ö.öa Xöndag komön de tricoiöreE uit Tilburg óp bezoèk 'bijSVV, zodat èr waarSchïjnl.ij k na- de. gèdwongén rustperiode wéér' een&éen. spannen de competitiewedstrijdtezien zal zijn. De Willem li-era zijn altijd graag geziene gasten blj;.het vóêt- balminnénd publiek-enzij beschik' ken ook nu nóg over een technisch góede ploèsf die voor niènigè verras sing kan 'zórgen, 1 Voor de SVV.ers wórdt, dêzè wed strijd wel uitermate belangrijk want men zal aan de Bosrand géén steèk méér rhógèn laten vallen wil men niet geheel" de aansluiting met dè bóvènstc acht verliezen. De Tilbur- gêrs hebben zondag tegen het.sterke BW eén2—1 Overwinning geboekt en zij zullen er zeker allés Op zétten óm 'ook in Schiedam hun puntën- vêrzanièling uit té breiden. Mét Spe lers als van Roéssel, De Bruijckefé Woorden van waardering werden woensdagavóftd" op flè jaarvergade ring van de Christelijke Besturen bond in het gèbouw voor Chr. Sóc. Belangen, gericht aan hét adrèè vab de heren ,P. J. Stam én H. J. Vafi Gameren, die réspécticVeluk als voorzitter en pennihgnièèster van dé organisatie afscheid namen, Het bleek, dat het belangrijke virèfk dat zij voor de christeUiKê vakbeweging hebben verricht, ten zèerstè op prijs gesteld werd. Het uitvoerige jaarverslag vtm se cretaris P- V»d. - Spek wera ge volgd door een bespreking van 'di verse punten. Het onderhouden van ds band met de gèpênsioneèrdè te* déri van de chr. vakbeweging, werd bepleit door' een vertegen Wóórd igér van de plaatBeliike afdeling van dc. Ned. Chr. Bond van. Overheidsper soneel. Dit zou misschien kunnen gebeuren door lezingen te organise- re'ft.' óf. .ahdéfé.'- biièehKöbtstefi' tê houdèh,'"waardoor öe gepetisiónèèr- deh nauwer aón de vakbèwègihg blijVëb gêböndèft. NatfienS zijn öh- ganisatie stelde spreker de bestu renbond voor, dezè suggestie in overweging te rtéméiï, Vervolgens werd er doör dè vef* tegemvoordiges vab dé divèrsè cöm1 missies, .waarin de besturenbond is vertegenwoordigd, vèrslag Uitgè- bratht övèr de Wefkzasmhédén, De vöörzittar vaft Wérkende Jeugd, de héér H. Vlaming, bröcht dank voot de ruime steun, die .zijn. afdeling mocht ófttVangèn van dè bésturèii- bona ên dè aftdéreaéngeélotén or* ganïBatiéS. Men 'heeft nog- gèen hieuWè furtó- tloharia in de plaats van vóorzlttêf H. J. Stam kunnèrt kiezèn, daar dé* gèhén, diè aèfivankélljk tèkozèh Wérden, vóór dié fUkictiè bédaiiktén. Pénningtnèéstèr Van Gameren Wordt öpgéVóIgd doör de heèf J. Kïijtènburg,' die sinds 1953 tè' Schiê- dam óènningfneestef ié vah dè Prö- test&ndë _Chr. Bönd vafiVervóêfè- pêrèónèèk Tertslóttè werd nog cén óöWêk* kend wóórd gèsproken. döör ,4è dlé- trict5bestuurder J. Krooshof, die na mens hét C.N.V. op dé vergadering vertegènwóórdigd was. "f Medegedeeld Kan nog worden, dat de Schiedamse afdeling van.de Ned. Ghr»; Landarbeïdersbónd haar .Jtétel heeft verplaatst naar Overschie én thans aangesloten Ï3' bij de Chf. Bé- sturénbond aldsör» Het éahtal leden, aangesloten bij de Cbr» Besturenbond, bedroeg op 31 december 1955 2188. Dat betekent een teruggang van 28 leden. êft Dê Jóng zullen de SW-vèrdedi- gersdan ook hun handen völ hèb- bén. De föpd-ëröèftett hebbén veërtien dagengeleden een lèlijkè' misstap begaan door. in Groningen, ondanks dat zij overwegend stérker waren, twee kostbare punten té vèfSpèlèn» In deze wèdstrijd ontbrak hét de SW-ers weer danig aan schötvaar- tiighèld en de kracht óm op hét julstè mömènt döèltrètfênd dóór tè stoten. Tegen dé Tilbürgse defensie feullen zll dan öok uit èen gèhé.êl ahdér-vaatjè moètèn tappen want in de talèntvöilè dóèlmbn FèVt èn dè Wedèföm in dê Vèrdédigmg van Willem öpgénómèft knappe vöèt- baller Van Lóón kanomen velé ob stakels verwachten. Het wordt son* dag in iédéf geval-êèn spafthehdè èh bijzonder zwaïè wèdètrbd, waar op Jah Vén Schijndèl èh zijn tïian^- néri zich wel têfdégè künttèn vöor*- bèréidèn.- Scheidsrèchter, is de heèr G. G. Florin. SVV 2 moét naar Hèèrlem öfn dè Strijd óp tè némen tégen RCH 2, Veertien dagen geledén hébben de BVV-rèsêrvèè tegen H.aariem èèn 5-A) nedèrlaag te éllkkèn gehad, dèt zij in dè Spaörrtèstad \Vêl Wét góéd te maken hebben. SW 3 Bpèèlt óm. 10 uur .thtiis tègèn DCV 2 èn SVV .4. épèèit ln Rotterdam "tégen DOL .2. ton kandidaat gewéést voor een kam pioenschap^ Ir» ;hèt zicht'.van de 'ha ven gingen dé kansen-steeds verlo ren; "Als'een' 'Van 'de oudste' vereni gingen in Schiedam heeft Wilton echter het voorbeeld gegeven» Jaren», lang heeft het vergeefs gepoogd de tweede-klasse te bereiken. Nimmer echter.-liet Wilton de .moed zakken, totdat in dit seizoen de bekroning kwam. Voorzitter P. Meuléndijk heeft .Wel eer. van zijn werk gehad, Maasséu v/'d^Britik, GróènëWèg én Boer, de spelers van het eerste team, hebben dit seizoen met groot vertoon van macht (nagenoeg alle wedstrij den werden met 10—0 gewonnen!) de titel binnengehaald.'Slechts één wedstrijd werd verloren." Hieruit blijkt tevens dat Wilton in 2ijn afde ling wel de sterkste is. Thans staat de poort'tot de tweede klasse ópen. •Voor de eerste klasSe had Ready een thuiswedstrijd tegen kampioens kandidaat FeyenóDfd 1. Ready heeft Zich terdege van zijn sportieve taak gekweten'om te trachten hun'tegen- standers een of twee punten te ont futselen. Het mocht echter niet zo zijn. Met de kleinst mogelijke cijfars namelijk 6-*4, trokken onze stadge noten aan het kórste eind. Wim Bru- ning boekte voor Ready twee -over winningen, Arnold Braak één over winning en Ben Foet bleef zonder ivtnst. Het 'dubbelspel werd door Ready gewonnen. - De andere-eerste klasser N.O.A.D. speelde de laatste wed9trljd van het seizoen. De Vries Robbée -was1 op bé2óek.' NOAD had met dit team nog een appeltje te schillen in verband met de onverwachte nederlaag die ónze stadgenoten de eerste helft van de 'competitie tegen hen hebben ge leden. Hoe'Wel-NOAD mèt:eCn iftvalr ler aan'móest tredétLVóOr Daan v d. Oever (hij werd yefvangert dóor'Han Hazelzet).WistNOAD. met 8—2 te zége vieren,.- Invaller Hazelzet 'won 2ljn drié partijen' makkelijk. Dik Aaldijk ver richtte ook'-een hattrick. Kees -Marij. nêtt échter "verloor twee van zijn drie partijen. NOAD is dit seizoen op de tweede.plaats geëindigd. In de tweede klasse moeèt PTTS togen het bezoekende Lafamo 1 een eervolle 6—4 nederlaag incasseren. De mannen van tante Pos zullen echter wel in de bovenste helft van de ranglijst'.eindigen.'Vóór tweede klasse debutanten echter èen goede prestaties Van de lagere teams zijn het Rèady 2 en Wilton 3 die de titel hebben gewonnen. Ready 2 behaalde, het kampioenschap in de derde klasse, door een zeer grote overwinning-op zijn enige concurrent Allan 2, die met niet minder dan 9—1 werd ver slagen. Wilton 3 wérd door Cen 106 overwinning'op RSI'3 kampioen vfen haar afdeling in de Vijfde -klasSe. Van de overige lagere teams hebbèn- PTT5 3, Ready»4, NpAD,4 en(NGAD J5 fn'%jsëea^föédé; khrisèhi-J?ïjê^téati^|: hèbben^clus dé titei al-bifinén èildfeBr hi.ë^éénAeaih^2Mt:dè^ftdérêff:':hllJki blhrde pla&tsflUjke^^yeroMgihgenLH'T De Ave*rige-iiitèlagèii:£ijn;SÏ8 Vólgti Twëèdé< wa'ase: - HêrMéftÖsa'ï NOAD 3 3—7. Dèrde klösse: Nijver heid 1—Wilton 2 1—9; Réèdy 3—.Ge- Waf 16—4, Vièfdè klassöi NOAD 5 —PTT 8 10—0; Nebaro 2NÖAD 4 46; Reèdy 4Fêyenóófd 5 6*—4. Vijfdekiasèe! NOAD B^van Marlê 3 7—-3: Züid 2—Wiltört 4 7—3; Rèèdy 7—V&nJVlarlé 2'8-2t PfTS 3-Nekaf 3 9—1; Ready 6—Télèfoóft 6 7—3ï NOAD S-MSèzico 2 3-*7; PTTS 2— Americanb 6 10^-0. Aangezien de.compètitie.. tot het vèrle'dèn behóórt is' er voor volgen de \week', gèen programma mèer. Over ênigié Wèkën ech'tèf gifit dè bèkercompétitfê onder öe Schiedam- se verenigingen weerbeginnen. Dè öötninies titulair bij dè ..Ne- derlandèè spoorwègëh tè sehieaam, dè héér R» dê Gfóóf, ie.mét ingang vah 1 april benoemd tót ehèï 4è klasfee tè Stroe, Vopr-.de Scliiedamse leden ««ti de ft/detitiö Öi-en -A. l)Rn dê vbrëiligtny witïön-FUenodrd hèëft de tóneét- èn lettêf Retleti de uèrëniging „Vorld" gisteravond in Musis Sacrum een bijzonder aardige opvoering gegeven van hèt blijspel:„t3liSf zitten waar jé vim Aiig. uah Zutflen. Eéii t-alïifk publièk ging er nog eèns reént poeci voor zitten, toen de' heer J.v. d. Broek tljn openingswoord had pè- Spröken, en de öpèfigaAhdè gofdynéh aè eenvoudige, maür doeltrèjfQtide decofs onthulden, -dié hét flèuHQe intérieur pan.de flat van dè o)tdef- idözéf Hehfi Löioter póbrstèlde. ;!Dè hoöMpersöön in het blijSöêl v'ah AÜg; :van ZüyièÜ' is dê vro.ü- wenschuwèhdè onderwdzeh HeiiK Latóur, die vrij plotseling Th rijn vrljgezellcnflatje tegen 'Wil. èn dank opgêscheept Wordt met een lieftal lige, jongedame. Het is zljh" Vriend, dé jöurbalist Maroêj Tenhier, die hem dat aandöét door zijh-'iVvdórt-' Vluchtlgë'' vèfloofdé YVónhè Ma- feau daar ondèr te bfèflgèn, Yvdn* ftè. frahk èrt vrij. installeert ZiCh héél" tevfedëö' en sèheept zibh rus tig in voornachtverblijf, wat hèt öndènYij'zèrtje dé stulpëA Op hèt lijf jaagt. Hij wéét 'met de situatiè totaal, geen raad. De. toestand vérèrgfert hog als dé bedillerige tantMathildè van dè. OhderWijZèr kömt opdégeh, dié hé lemaal geen genoegen kan nemen met» deze-voor haar neef compro- mittèrendé -toèstértd. Uit üe bötsin« gèn Vloeién èeh série ihgèwikkèldè vS.rwikkellhgén vodft, die dë lach1- spieren niet ongemoeid laten, en die filet ongedaan kunnen makefi. öat hêt happyena komt, vblièdiger aan öölt. Het -pêdafttè órldë'rwijZèPtjé, dèt aijii êèbslè Hèfdésgeêéhiedèfli's pas sief ên siüderènd bêlêèfd, kreeg een geslaagde vertolking van Charles dê Mèntftöfl BaKè. Dè beidé tafitèB kwamen karakteristiek- dp de 'plan- ken en dan vooral tante Christine Vah B&ds Van dêf VaarriBtttk. Yvónnê Mörêau vah Joop Vap "der "Mark had nog wei wat uitbundiger ên tèvèfts önvèrsöhilïiièr kUfihèn zijn, Alsgeheel was hèt éen v aardige vertoning öhdèr' règiê. van Frits Butselëar; waarvan dé WvF.'ers bij zondér gertótèn. Dè Uêdjesi diè 'in hêt spel rijn verwerkt, déden hèt goes "eft kregen de bègeièldifig ,van Joop 'Vos aan de piano. tn de laatste competitiewedstrijd van het -tweede tiental v&n hèt schieaamse ESS; 'dè seh&akweasttijd tegen Chariots 2 te Rotterdam, heeft hèt, zoalste verwachten was, biet aan sp&nnihg ontbraken. Van dé uit slag van deze wèdatrijd zou. hêt af hangen Of ESS 2 zou-moeten dègra* Öèrèti. Eèft bijzonderomstandigheid was högv dat dewedetrijd met slechts negen r spelers aangevangen wérd. Drié kwartier na de-aanvang echter kwam een betangstéllende ESS'èr kijken, hoé hèt met de. Wedstrijd giftg. Hij heeft tóende open' geblé ven zesdè plaats ingenomen en schoof als eèrstè Zijn paf tij rè'rnise. De uitslag' van deze partij bleek la ter van aoöfslaggéVèftdè betekenis tè zijn geweest. De- uitslag werd 414—5^. "waarmede dè degradatie vóörkomèn werd. Hêt wsè Wel .sftêti Vóór Chérlols .2," datrijrt kampiöèn* Schap mét deéè Uitslag ih töók Op na«. gaan. De persoonlijke resultaten Wafèn: Charlois 2—ESS .2: Dé Graat—Brou wer 0-**l; Hijkéê Jr.-^Dönkhórst Vz Zwart*-lififAefzeêi'H^^;..'De Leeuw den Boutet-^Grpêu Jr» 1*^0; Zwemstra Sr.**-Koster 14—%; zwem- stfa Ji'.^MarbUs Hoogévèen v.GröotvelöVe^-%v. Egmond— Dè èööh l'^O: v. Gelrtereri'^Slag.'no- l&h 0*^1V, d» "Wulp-^v. Ettèri 0*^1. Uitsl&Éên WlntèrWèdStfijd; Groèp 1: v.. d. Velde—Bijlop i/s-^%, Meyef ^Rèitó'ma tb—1»: Gfoe'n Sr.—Rèhning. l=r-6; Groèp 21 .Iïpmèrkèël—Malkus 1/4*-%, Ahrêns—BröUwèr.' ii—v. Ettèn—Gföè'n Jr. 1. V. Gf&ölVeld Kleijheeg 0—1: Groep 4: v. Harte- Vëld*^-Smits 0—*1, Voogt—Timmers 1*—0, vl- Dèlên—Parmet >/sde Böér-^-v. .Lêérdaift Ps—Vt. VZC^damés iè ongeslagèn kam pioen gewórden 'Van groep e in öe zRO wintercompetitiè. Woensdag wormen dè Vlaardingaen hun laatste wedstrijd; do ultaiag lègdè ómtrent de bezetting van de ereplaats 'geèn géwicht mèer in de. ecna&J. Dè SZC*sters, die' op bezoek wa- tèn in het Koipabad, bleken te zwak voor de thuisclub in eeh overigens heel' povèrè wedstrijd ook van de aljde van VZC, Mêt rust had VZG een 3«*0 vooraprongi Eem nadat het 5-6'wai geword&n. redde TVuue Keizer voor S2C dé eer (5I). Woensdagmiddag 'brak er een schoorsteen brand uit in de Over- schiesestraat 24 b, bij de familie W. K, Er vloog wat n zeil in brand» De brandweer verwijderde het vuur met de ramoheur. GEBOREN:. Geertruida, d. v. A. ML Schilten en W, T. Zuijdgeest: Cas- parus J. M., z; v. C, Schaeffer. en P. M. G. Moeren; Charlotte A,i d. v. A. Stuij en A. M. Th. Droogh. - OVERLEDEN: P.^ J.. Beuroers, 75 jaar; A.-v.-d. EnL.49 jaar, vr. van. J. J. Schafthuizen; J. van Kleij,. 68 jaar, vr.. van G.,Blonk. Lpendeurdienst Dêlevangellsatie-commissift van de hervormde -kerk organiseert bondag a.s. weêr een Opendeurdiènst in de Grotèkexk, aanvang om 7 .uur. Spre ker. is ds» A. C» D. v. d. Bosch,- her vormd predikant te Gianeken en zijn onderwerp „De wereld gaat aan vlijt ten onder". De toekomstige'bewoners van dfe riog niét gereed gekomen' wbhiagen» aan de Damlaan iyn gistèren be gonnen om hun woningen maar vast in té richten. Althans gedeel telijk: met'een wasmachine.- l Zoals reeds gemeld biedt de- ge meente ala huisbaas aan deze be woners de mogelijkheid om. een was machine te] huren," die. geheél past in de lavetten die in deze woningen aangebracht zullen worden. De fa brikant is de Jfa. Ocriet, die' ook de lavetten levert- r.k- 'r- Gisteren nu werden de bewoners in dè. gelegenheid gesteld om de wasmachines, te bezichtigen in de Show-room van .dé Gemeente Tech nische Bedrijven. En velen zyh' ko- men kijken. Het is. dan ook een mooiaanbod van de gemeente: een ingebouwde, wasmachine in huur voor 0.75 per week. Reparaties en onderhoud door de gemeente;'' Het waren dan ook maar enkelen die „nee" konden zeggen en dat wa ren merendeels reeds bezitters van wasmachines. Ons filiaal Schiedam, Broersvest 59-61 waagt'met spoed gewond accuraat te werken voor de japonnen-afdeling Schrift, of pers. sollicitatie» aan hoosnstaand üdrs. gevr. met b.k. en keuken, v»m. 1 april Lm. Nov. Rotterdam of omgeving. Verlofg. met één kind. Timmerman, van Dijcklaan 6, Naarden. Telefoon 7794. ,^,;Oiis filiaal Schiedam, Broersvest 59-61 vraagt met spoed voor het da mesa teller. Schrift, of pers. sotiicitatiéi aan bovenstaand odrè*. 1 üits^ LANGE ^KERKSTRAAT 19, Schiedam - Tel. 66135 Voor patates frites sêer fijn van feKi&ak, door onae hóró* fritebse hét snélfetfc en mo* öétnstè bsfeapparaat. L. Boef hèt aangewen, abres. .Verkrijgb&ar van: dés .mor géns 9.30 tót des avonds 12 uur». Vlaérdingerstraat; 10. Tel. 67045. II Of BKilIN Or.iojWtraat 9 Schtt'aiö - ioi w«i Diversen G. Hi Mast, Groeïielaaü 65, telêf. 67708. Uw adfès Vodi: vehist&f glas Op maatèft ift- gezèh Gfóbdvert stopverf, 1-plamuür, tèfpentijri, lijftóliè,' sicéatièï, kouawêterveri, zeetnlèflér èn sponzen. Alle was- ert zèöp&ttïkelêVU blèek- watèr, affiftiöhiak, 'ZÖbtztiUf. lódhllne,. W&Bbenziflë. v.Voöï. brómfiétsbèrijdérs;' behrihe -,55.Ventpér liter, Inlasten Van platen èn foto's enaquarellen, schilderijen. Sclieipe prijzen en toch 2 jaar .garantiè. G. vart^Loe- neft. Dam 41—43. fè), Ö61Ö2, .showroom: Vlaarainger- strbat 6, Personeel gevr. GéVfèagd nétte werkster. Mêvr. EygenraSró, Nieuwe Haven 123 Schiedam. Gevraagd ongèÈcbóölde vri. kracht voor éénvoudig «mik* wérk. StöïftefÜ Roêlöff. Ma* IhènMsêdiJK 414'. (bij Schièd. weg). Te koop aancjeb. Voor de fijnproevers zijn onzS.niérbröodjefe èên delicè- tefese. Eröbeert .feè èèns. U Kómt er beslist op terug. Dè specia&lzaak: van Schiedam. L-. Boêr, Vlaardingèrstr. 10» Tèl-67045. Wilt u zichzelf tratièreft, profl dan eens onze. warme worfet èn ballèn, gehakt. Dè - spèciöalza&k van Schiedam, L. Boer, viaatfliftgerstmt 10. Tèl, 67045. Hééft u onze feebafekén vis al eens geprobeerd. Het kaft niet bêtèr en goedkoper dan bij - de spéciealfeS&k van Schiedam.L. Böer.Vlèar- dingerétraat io. Tel. j7045. Zo vindt b ze nergéna, óö'ze vlèesöröquéttef», Dè Speciaal- zaak van Schiedam, l. Boer» Vlaardmgèrétr. 10» Tèl, 67045. Döor Oh2e horófriteuse hek snélste- - ên modernste bak- apparaat, bent u binnen a- minUten geholpen en .heeft "een dubbel jjörtiè patat voor.' 25 cént. De speciaal zaak vari Schlêdatfii L. Böêïy Vlaardingerstraat 10, Teïef. 67045. Lente! Straks weer zaaiên. en poten,-maar dan alleen, met gekeutaê aaaapreduktèft. wi] hêBbèh vo&r pèota&ïd- appelen, gröentezadèn,' gras zaad, èn een prachtcollectie bloethïaden, Vóórts, küftèt* mest. kamerplantenfhest, potaarde met compost, raf fia èn insecUmpoedèrt vraagt :e prijééö'urant mét gfStiS zaaikalender. Zaèdhandel onze j zaaikalender. Zaèdhanöf „*t Wêstland", Fè. A. Vèr- kade, Groeftelaan 81, .Tèl. Grotè ruiten köstén Véél aili- teft. .Hét góédkoopsté .adfèè vóór UW sChoóömaakartikê- len is 1Ö01 Ëezar. BroèrsVèld 45, lel. 66015. Fotografie Koop nu Filmstroken.Wij hebben êen gröté sórièring r o.ê. Sjorf^ Torn^Mix, TeriSn, Rpy Rbgère,Dónald puck, K. Nën "yüü'rjn,. Hö&gstr. ,103, teïéfóóh. f"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1