Industrie-flats bij de Parallelweg De vrolijke praktijk van een jonge scheepsarts ..Het laatste schot Wieb de Rook vertolkte Mariënlieder van Zilcher Diploma's bij Werf Gusto 1 AGENDA De Cartonnagefabriek verhuist De Kunst van het drukken HOUTMAN Wie heeft iets verloren slijtvergunning te huur gevraagd PASSAGE VERTOONT: In Monopole: DRZ krijgt eigen kleedlokaal - Bijeenkomst geref. meisjesclubs 9 PIANO'S - ORGELS NIEUWE BOEKEN Brand in papierbak Burgerlijke stand Voor de bejaarden in 't centrum ADMINISTRATIEVE KRACHT (vrl.) CINCINNATI jeugdig vrouwelijk administratief personeel Grafische Studiekring Huizenveiling Artsen op zondag - Simavi-filmavond TEGEN OPENSLAAND PORTIER GEREDEN KERKDIENSTEN Fiets fiestolen Sedert jaren vertrouwd adres Pokken-inenting BOTTERDAM Causerie over bezoek aan Argentinië Zaterdag 17 maart Rode Kruis Overschie SCHIEDAM THANS volop LENTE aan de COTE dT AZUR HET DISTRICTS CONSULTATIEBUREAU CINCINNATIE - NEDERLAND N.V. S'MJ.IIJ.UiJ.f Te koop aangeb. Auto's - Motoren Rijwielen Fermonent Wave Fotografie Lessen Diversen Te huur aangeb; VOOE HEDEN Apotheker» nachtdienst: Apotheek C. J. Jansen, Swammerdamsin- gel 41 en Nieuwland, dr. Wi- bautplein 19. Bellen by ongeval: G.G. en GJD Tuiniaan 80. telefoon 09290. Gem. Openbare Leeszaal en Blblio- theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.20 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. RJc. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend Iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8-30 uur. Zondags, gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling moderne. Kunstnijverheid. Ten toonstelling eigen werken. Ge opend dagelijks van 2 tot 5 uur ook des zondags van 2 tot uur. BIOSCOPEN rassage, 2, 4.15, 7 Doctor at sea". Monopole, 3, 5, 7 en 9 «Het laatste schot". en 9:15 uur: uur: VOORSTELLINGEN Arcade. 8 uur: S.M.H.V. Sympho- nie. Musis Sacrum, 8 uur, Schied. Wa terscouts, „Alle hens aan dek". Irene, 8 uur: Voetbalver. Vegla, filmavond. - -,- Geb. Chr. Soc. Bel., 8 uur: Werken de Jeugd: clubavond. Irene, 8 uur: Chr. Toneelgroep Het Zuiden, „Najaarsstormen". Blauivehuis, 8 uur: Vara-televisie- club. De allerliefste Frangaise Brigitte Bardot brengt een nieuw aspect in de mannenwereld van Doctor at- sea". Letters zyn fascinerend, letters hebben overtuigingskracht en ook de estheet kan zijn gevoel voor schoon heid laven aan de vele mogelijkhe den van de grafische kunst. Zij, die dit het beste weten, zijn de mensen v die de kunst van het drukken als be roep hebben gekozen. De Grafische Studiekring telt in 'Schiedam ongeveer 200 leden. Regel- - v'matig komen zij in Arcade bij elkaar om zich ook in hun vrije tijd aan, .hun liefde te wijden. Vrijdag was de heer "W. van Lierop naar onze stad gekomen om een technische uit-- i eenzetting, te geven over alles wat ,met het drukwerk in verband staat. Het was meer een -vraagavondje, sv waar de leden vragen konden .stel- len aan deze vaktechnicus. Het druk ken, het zetten en het nieuwere off set werden besproken. Zelfs deze beroepsmensen kwamen tot dë er kenning veel te kunnen leren: van de spreker, die als geen ander is in gewijd in de geheimen van de magi- iv: sche kunst van het drukken. 1 In mei organiseert de Grafische Kring een .populaire avond. Een film :van de papierfabriek Ubbens zal on der. de titel „Witte Kunst" worden vertoond. Ook met-vaklui zullen dan een genoeglijke en leerbame avond j'?,"künnen rheérhaken, waarbij de •'vor- ming van het woord op papier wordt getoond. Voorzitter J. Reurling leid de de heer Van Lierop met een en kei woord in. Bü de huizenveiling, die. het no tariskantoor P. Schaberg in Arcade heeft gehouden van de panden van de in liquidatie gegane melkcentrale „De Landbouw",zijn de volgende, biedingen ingezet: Vellevest 16 en'18 (percelen fabriekspand) 45.0Q0,— Vellevest 14 (kantoor) ƒ11.000, Ketbelstraat 29 54.000,en Ke- thelstraat 27 ƒ35.000, De jolige studentencomedie „Doctor in the house" werd een populair succes, vooral m Engeland zelf en dus kon een vervolging niet uitblijven. Trouwens, Richard Cordon, de schepper van de „vrolijke doktersroman", had zelf al voor dit vervolg gezorgd met „Doctor at sea". De gelijknamige film, die thans m het Passage-theater wordt vertoond, heeft ons heel wat meer vermaakt dan haar voorgangster, die nogal opgeschroefd aandeed en meer „lollig" was dan leuk. Ook in „Doctor at sea" is de jonge acteur Dirk Bogarde weer de hoofd, figuur; hy speelt de nieuwbakken scheepsarts op de rare boot „Lotus" met een bescheiden soort vlotheid, In spoedgevallen zijn dit weekein de de volgende artsen te raadplegen: P. J. W. Beukers, Burg. Knappert- laan- 76. tel. 68004; mevr. C. Duyster Jamin; Burg. Knappertlaan 156, tel. 69991 en W. H. F. Meijer. Swam merdamsingel 43, tel. 69696. Geopend zijn de apotheken C. .J- Jansen, Swammerdamsingel 41 en Nieuwland, dr. Wibautplein 19, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarnemen. Je mag wel schieten, maar nooit in de rug. Dat is de ere-code van al de cowboy-films en dus ook van „Het laatste schot." Zelfs de boef in de film schrikt er van terug en het maakt het probleem, wie het laatste en onherroepelijk defintieve schot zal geven, dubbel zo'moeilijk. Geluk kig is er nóg een ere-code voor elke wildwest-film, namelijk dat de schurk het onderspit moet delven en dus staat, ondanks een ongewone si tuatie, ook in deze film een bevredi gende oplossing van de moeilijkhe den niets in de weg. Voor het zover is wordt er heel wat geknald en gevochten. De komst van tien zwaarbewapende mannen is het begin van een hele serie re volvergevecht. duels op de vuist en schietpartijenmet de karabijn. Zelfs tracht men de meningsver schillen op te lossen door een vecht partij - op als dolgeworden voort ijlende paarden. De ruiters tuimelen tenslotte gezamenlijk van hun vier voeters, maar het vechten gaat on verdroten voort. Ook de romantiek ontbreekt in geen enkele ruige knokfilm. In „Het laatste schot" zijn het een dame van de grote stad en een bergmeisje, die elkaar de loef afsteken bij het dingen naar de gunst van de held. Wie het wint? De geregelde bezoekers van de gedegen cowboyfilms weten het on getwijfeld. John Derek en Joan Evans spelen de hoofdrollen in deze goede Wes tern. Jim Davis is een gewiekste schurk en de andere spelers zyn ge routineerd genoeg om er een boeien de film voor de liefhebber van te maken. Toen enkele jaren geleden Wieb de Rook ons kennis liet maken met de: Marienlieder voor sopraan - en strijkkwartet "van Herman Zilcher, werd iedereen aangenaam verrast door de expressieve kracht van dit - werk. Eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat de tweede auditie (op verzoek van-velen), die gisteren in de Aula met het Röntgenkwartet plaats vond, een minder sterke in druk achterliet. Nog steeds welis waar kon men geboeid luisteren naar de ontwikkeling der dynami sche lijnen, die scherp getekend zjjn, maar evenzeer kwamen nu de dui delijke zwakten van het werk aan het licht. Deze zijn voornamelijk de .-■■■; te strak volgehouden: episch-verha- lende schrijfwijze-en-de te zwaar wichtige- instrumentatie van het strijkkwartet, die nergens-de bevrij ding, die eenvoud heet, bereikt. On tegenzeggelijk is uit een' oogpunt van harmonisatie en thema-verwer king juist de kwartetpartij belang wekkend, doch als zelfstandigheid, niet gekoppeld aan de juist zo sim pele en uit vele anachronismen be staande solopartij. Alle lof komt het Röntgenkwartet overigens toe voor de prachtig-gekleurde weergeving. Wieb de Rook toonde zich - weer een zangeres van, we mogen gerust zeg gen groot formaat Het is een won der,' dat haar bekendheid tot kleine kringen beperkt blijft Het Röntgenkwartet liet zich af zonderlijk horen in twee meester werken uit de kwartetliteratuur. Al lereerst dat in Bes. gr. terts op.458 van een tot volle wasdom gegroeide Mozart. en voorts het eveneens in Bes geschreven kwartet op 18 van Beethoven,' die hierin nog aan het begin van zijn ontwikkeling staat, doch reeds de volle beschikking heeft tover zijn uitdrukkingsmidde len. Wanneer het waar is, dat Beet hoven zich op zijn geniaalst toonde in zyn kamereosemblemuziek (zyn laatste kwartetten hebben het tot legendarische roem gebracht), dan kan ook zonder gevaar gezegd wor den, dat hij in dit „jeugd"-werk zichzelf vooruit was. De beide ada gio's (merkwaardig genoeg heeft 't werk vijf delen) zijn van volkomen rijpe- expressie, Het uitvoerend kwartet heeft warm en vurig gemusiceerd, doch wist daarbij nietaltijd een gave detailafwerking te bewaren. Dit werd echter meer dan vergoed door het bezielde spel. Derhalve was het talrijke publiek geestdriftig in meer dan gewone mate. A. X. die hem uitstekend staat. Er zijn al gekke figuren ggnoeg aan boord, met aan het hoofd de barse, geweldige kapitein (weer een fraaie creatie van James Robertson Justice). Die kapitein is het prototype van de ouwe", een bulderbas'met nuk ken en stemmingen, voor wie ieder een diep ontzag heeft, maar die ook als een „vader" over zijn volkje re geert. Daartoe behoren dan bijv.: een timmerman, die in regelmatige delina groene honden ziet, een zijige officier met het verzorgde voorkomen van een beursheer, vechtlustige stokers en een dokters assistent. voor wie een flinke borrel (hij noemt het fraai: „medische troost") het meest probate genees middel is. - Bij de opvarenden voegen zich later ook twee dames: een niet zo jonge, die de vrouwenhatende kapi tein in de wacht sleept, en een heel pril ding, dat nogal veel indruk maakt op de scheepsarts.- De jonge dokter merkt al- spoedig dat de me dische werkzaamheden op een schip de nodige aanpassing ën improvisa tie vragen: de likdoorn van de kapi tein kan veel'belangrijker zijn dan het juist spalken van een gebroken arm en heel vaak voelt zo'n scheeps arts zich eerder een ouderwets soort dorpschirurgijn. Brigitte Bardot is een bijzonder lief en bevallig soort pittig nimfje dat zich sierlijk door deze mannen maatschappij beweegt en er zijn tal van andere erg aardige rollen te be wonderen in deze geestige film. die door Ralph Thomas met een scherp gevoel voor humor en filmische typering (uitstekende is ook de foto grafie) geregisseerd is. De belangstelling voor de bouw van woningen „in de vrye sector" hier in Schiedam schjjnt groter te worden, want bij het college van B. en "W. zijn weer diverse verzoeken binnengekomen voor het verkrij gen van grond. Zo wil de Schiedamse aannemers firma J. van de Tempel Zn. in de buurt van het industrieterrein ten oosten van de Schie, z.g. „industrie flats" neerzetten. B, en W. zijn be reid hen daarvoor 12.400 m2 indu- striegrondin erfpacht te verstrek ken ten noorden van de Parallelweg. Voor de werkers in het opkomende industriegebied is dit inderdaad geen slechte plaats, dicht bij het werk althans. Verder wil de firma Van de We tering Van Dalen in Schiedam twaalf: woningen bouwen aan- de Buys Ballotsingel, waarvoor het gemeentebestuur bereid is haar 800 m2 bouwgrond te verkopen tegen een prijs van ƒ45,per m2. - - De heer W. J. van Uden uit Rot terdam tenslotte vraagt een perceel bouwgrond aan de Warande van 400 m2 voor de bouw van één woonhuis en een perceel van 2550 m2 aan de Meeuwensingel in Kethel voor de bouw van 15 woningen. Ook de Schiedamse Cartonnagefa briek N.V. heeft plannen'om in de toekomst te gaan verhuizen en te vens te gaan uitbreiden. Het'bedrijf wordt dan overgebracht van de Oranjestraat naar de: Noordvestsin- gel. De N.V. had hier al terreinen in eigendom, maar de gemeente heeft een deel daarvan nodig in verband met bet uitbreidingsplan Nieuwland. De gemeente en de Schiedamse De Schiedamse voetbalvereniging „De Rode Zon",, die op het derde sportterrein in het complex in Ke- thel, tussen Schiedam en Polder vaart gelegen, speelt, wil dit terrein nu in volledige huur hebben van de gemeentelijke sportcommissie. De bedoeling van DRZ is om het oude kleedlokaal, dat oorspronkelijk dienst heeft gedaan op het sportter rein aan Laan Ons Genoegen, te vervangen door een nieuw te bou wen kleedlokaal plus kantine. B. en W. hebben te kennen ge geven geen bezwaar te hebben te gen deze volledige huur van het terrein tegen 350.— per jaar. Cartonnagefabriek gaan daarom een grondruil aan, waarbij de laatste een afgerond terrein krijgt tussen de Noordvestsingel en het nog aan te leggen stuk: van de Burg; Honner- lage Gretelaan. De gemeente zal echter deze grond eerst dienen op te hogen tot ongeveer 1 meter onder NA.P. In Irene hebben gisteravond de ge ref. meisjesverenigingen „Maria", „De Brug" en „De Weg" de jaar vergadering gehouden. Mej. M. Douw opende het officiële deel van de avond, waarby zy dank uitbracht aan al die medewerksters die hun hulp hebben gegeven aan de meis jesvereniging. In het afgelopen jaar hebben zich weinig veranderingen voorgedaan, zo merkte zij op. Na deze korte vergadering werd een lichtere en kunstzinniger toon aangeslagen. Na een inleiding van mej. Ada Troost over „Maria Stuart" droegen verschillende leden gedich ten voor, waaraan een wedstrijd was verbonden. Bijzonder aardig was de wijze waarop de groep West A het gedicht „De zeven wilgen" van Ade- ma van Scheltema aanschouwelijk uitbeeldde. De Brug kwam met een elastische voorstelling van het zo uist uitgebrachte jaarverslag en West B vertoonde ëen ritmisch bal spel. Zo kwamen vele groepen aan de beurt. Deze geslaagde avond werd beslo ten met een woord van ds. G. Brink man. f De afd. Schiedam van de Simavi eeft dinsdag 20 maart, 's avonds om uur, een filmavond in Arcade. Op deze avond zal dr. P. A. de Groot (dokter- in het oerwoud) spreken over zyn werk in Suriname, toege licht met een film. Bovendien wordt vertoond „De wereld wacht", een film vervaardigd in opdracht van de Unesco. De toegang: is gratis voor personen boven 14 jaar. Een wielrijdster, mevrouw I. W. van S. uit de Zwarte waalstraat, reed gisteravondom kwart voor acht op de B.K.-laan tegen het plotseling openslaand portier van een auto die voor garage „Unique" stilstond. Me vrouw W. viel en klaagde over pijn in het been. Maar nadat haar ver nielde kous vergoed was, vervolgde zij haar weg. J^ator werd' de pijn in het "been zo, erg, dat de G.G. en G.D. ingeschakeld werd en het bleek dat zy een scheur in het been had opge lopen. Ned. Herv. gemeente. Grote kerk 10 uur ds. H. W. Hemmes en 7 uur ds A C. D. v. d. Bosch (Ginneken). Nieuwe kerk: 10 uur ds. A, Hoffman en 5 uur ds J. G. Jansen. Westerkerk: en 10.30 uur dr, TL,. J. Cazemier en uur ds. D. B van Lokhorst (Delfsha ven). Vredeskerk: 9 en 10.45 uur: ds G. J. Woldinga (Vlaardinaen) en 7 uur ds. J. D. Smlds. Kethel: 10 en 7 uur dienst. Geref. kerk Oosterkerk: 10 uur ds. W. Krijger en 5 uur ds. G. Brinkman, Plantagekerk: 9.30 uur ds. W. J. v. Ot- terloo en 4.30 uur ds. W. A Krijger. julianakerk: 10 uur ds. G. Brinkman en 5 uur ds. W. J. v. Otterloo. Kethel: 9.30,en 2.30 uur ds. J. M. v. Krimpen, Zlekendienst gemeente-ziekenhuis: uur: ds W. A. Krijger. Ned. Herv. Geref. Evan?. Gebouw Irene: 10 uur cand. drs. E. F. Vergunst (Leiden). Westerkerk: 5 uur ds. D. B. v. Lokhorst, bevestiging lidmaten. Ned. prot. bond. Westvest 92: 10.30 uur dr. P. A. H. de Boer (Oestgeest). Evang. Luth. kerk, 10 uur ds. A. Jo hannes (Delft), bevestiging nieuwe le den - - Oud-kath. kerk Dam 28, 10.15 uur hoogmis. Chr. geref. gemeente. Volksgebouw Tuinlaan, 10 en 4 uur, ds. M. J. Mid delkamp. Oud-geref. kerk. Jeugdhuis Lange Haven 97; 10 en 5 uur ds. J. H, Gns- nigt. Baptisteugemeente: Kerkgebouw Broersveld 53: 10 en 7 uur ds. J. Se- gaar. - Leger des Hells. Lange Haven 27: 10 uur heiligingssamenkomst. Gcrrlt Ver- boonstraat: 6.30 uur openluchtsamen komst o.l.v. majoor en mevrouw J. H. Drentje. - - - Chr. Geref. kerk. Kerkgebouw Wa rande B.K.-laan 10 en 5 uur ds. A. Zwiep H. Avondmaal. De directie van de werf „Gusto" heeft de uitreiking van de diploma's aan de leerlingen van de bedrijfs- school willen, benutten om het con tact tussen leraren, de directie van de werf, de ouders en de toekom stige technici van het bedrijf te verstevigen. De bedoeling was om op een intieme avond in Musis eens met elkaar van gedachten te wis selen. De bedrijfsschool van Gusto telt momenteel 65 leerlingen- en een ze vental verwierf vrijdag uit handen van de heer heer Fr. Smulders de begeerde akte van bekwaamheid. De heer Smulders sprak over de betekenis van Gusto. Hij was er trots op dat 2ijn firma de beroemde zandzuigers en tinbaggermolens maakt. Nu weer was het bedryf aan het werk voor het Suezkanaal, er Speciale aandacht had de spre ker voor de opleiding van de jeug dige vakman. Een aantal figuren uit de kringen van het ambachtsonder- wijs waren naar Musis"Sacrum ge komen om hun visie over het nij verheidsonderwijs te laten horen. Na de heer Smulders spraken nog de heren Belgrave en J. Pulleman, directeur van de Technische School, die belden het onderwerp van de goede en juiste scholing bespraken. Uit Rotterdam en Schiedam waren vertegenwoordigers van ambachts scholen en van de school voor wer kende jongens naar de foyer' van Musis Sacrum gekomen. In de pauze onderhielden hetero gene groepjes zich met elkaar. Dit was juist de bedoeling van de orga nisatoren. Deze gezellige bijeen komst droeg daarnaast voor dele den van de leerschool, de verwanten van de leerlingen en de deskundi- wordt een zuiger gefabriceerd die het mogeiyk zal maken dat ook de gen een feestelijk-tintje. Een korte mammoettanker» langs de twee we- film over de sport en de bekende relddelen zuilen kunnen varen. I „Chaplinfestival" werden gedraaid. De heer A. I. K„ die gisteravond zijn fiets op slot voor een pand aan de Nieuwe Haven had gezet, kwam in de nacht tot de ontdekking dat zijn eigendom was verdwenen. (Advertentie I.MJ Singel 114-116 - Schiedam Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9— 12.30 uur en 25 uur: vulpen en vulpotlood in. etui; pak karton; 2 paar bruine wanten; passer. Te bevragen bij de vinders: Duitse herder. Goudappel, Noordvestsingel 47; poppenwagen, L, Meulstee, Groen van Prinstererlaan 17; een paar rol schaatsen, F. Gokke, Goeman Borge- siuslaan 57; pakje zelfbinders, v. d. Graaff, Middelharnissestraat 18; grijs kinderhandschoentje r)F. Poot, G. Reindersstraat 22a; een paar witte gymschoenen, A. Zeelenberg, Tuin laan 66b; tafelkleed, J. Sprong, Ha- gastraat 24; witte kinderwant (r), In 't Veld, Westfrankelandsestraat 7b; herenglacé (r)P. v. d. Gaag. Wattstraat 62a; bruine herenglacé (r)mevr. Biezen, Ruys de Beeren- broucklaan 6; dames nachthemd, v. Berkel. Rotterdamsedijk 265; groen kinderwahtje, J. Molenaar, Alb. Thymstraat 26a; zwarte damesglacé (1), F. Kloos.- Doelehofje 29; rood kinderschoentje' (r), G. Majoor, v. Ruijsdaellaan 72; een paar herengla- cé's, Brusik, Noorderstraat 28b, Rot terdam; twee kinderwantjes (r), M. Weber, Potgieterstraat 27a; rode want (1), B. Peters, (Fr. Haver- schmidtlaan 45; schakelriem, M. ~'v. d. Sloot, 'Lfmge Achterweg 21; sleu teltje in etui; Cohn's wijnhandel, Willemskade 1; lipssleutel, Sino, Jac. Catslaan 3; rozenkrans, C. Kers, Boylestraat 8b; aansteker, C. Lau rens, Rozenburgsestraat 7b;vierkleu- renpotlood, Timmermans, Oostsingel 10; blauw vulpotlood, E. v. Vliet, Boylestraat 9a; ketting met sleutels, A. Gordyn, Baan 29; vulpen, Kievlts, Noordmolcnstraat 4a; sleutel. G. Lourens, Rozenburgsestraat 7a; be drag aan geld, J. Bogerd, v. Smale- veltstraat 29b; kettinkje, N. Ooster- om, Rembrandtlaan 87b; flesje par fum, P. v. Haay, Jacob Marisstraat 8a; pakje vermicelli, mevr/ v. Luijn, Jac. van Lennepstraat 25a; tabaks pijp, P. de Wolf, Nwe Haven 293; portemonnaie met inhoud, J. v. Haasteren. Gasstraat 3; portemonnaie met inhoud, F. Kerkhof, Fr. Hals- Rein 29b; damesportemonnaie met nhoud. A. Veth, Jan Vermeerstraat 8a: damesportemonnaie met inhoud, Schulze, Vlaardingerdjjk 5a; knip- jortemonnaie, J. Bonekamp, v. d. Slststraat 16b: portemonnaie met in houd. Maas; L. Kerkstraat 74; akte tas, Keet. van Muijs en "de Winter, Schiedamseweg. Op dinsdag 20 maart des namid dags van 4—4.30 uur bestaat voor inwoners van Kethel kosteloze in enting tegen pokken ten huize van dr. P. v. d. Kuij, Noordeinde 5. Trouwboekje der ouders of ge boortebewijs der kinderen mede brengen. In de Gemeente Bibliotheek zijn de volgende nieuwe aanwinsten te verkrijgen: J. M. Eising, „Het zingende oer woud". Een jonge Belgische kolo nist in centraal Afrika weet, mede door zyn menselijkheid, een be staan te vinden in de rimboe en bovendien de liefde te verwerven van een jonge vrouw, die geen vre de .meer heeft met het leven in de moderne wereld. C. Laye: „L'Erifant noir". In ro manvorm geschreven herinneringen uit.de.kinderjaren van een thans te Parijs werkende neger die vooral de Islamitische en Afrikaanse tradities van de bevolking van de Westafri kaanse kust onder de aandacht brengt; C. Nooteboom: „Philip en de an deren". Nadat een. jonge man de wereld van het geluk, voor hem ge personifieerd in een Chinees meis je. gevonden heeft, kan hij zich onttrekken aan de positieve en ne gatieve invloeden welke zijn mede mensen op hem uitoefenen, maar betekent dit moment tevens het einde Van zijn jeugd. J. Courage: „The young have se crets". Naast de beschrijving van de verwikkelingen, die de komst van een 15-jarige jongen teweegbrengt in het huisgezin van een onderwij zer met drie dochters in een ha venstadje in Nieuw-Zeeland, geeft deze roman tevens een beeld van de langzame veranderingen in de daar neersende levensgewoonten der blanken bij het: uitbreken van de le wereldoorlog. E. Linklater: „The faithful ally". Hoofdthema van deze met veel hu mor beschreven roman is de strijd tussen. de autocratische sultan van een eiland In- de Pacific en een bu reaucratische Engelse regeringsamb tenaar, met als achtergrond de op stand van de bevolking tegen de blanken. H. plievier: „Honden waren mijn troost". De vrouw van de schryver Th. Plievier schryft over hun bei der verbiyf in Rusland voor en ge durende'de 2e wereldoorlog en over de honden die hen, door hun liefde en vriendschap, deze onzekere en spannende strijd drageiyk maakten. S.van Thijn: „Myn Spaanse grootmoeder". Boeiend verslag van de gevaariyke tocht welke- schryver gestimuleerd door de gedachte aan de moed en energie van haar Spaan se grootmoeder, in 1940 van bezet Nederland naar Lissabon volbracht in de hoop van daaruit haar ver loofde in Engeland te bereiken. R. Blijstra: „Reiziger in Hellas". Vlotte beschrijving van deindrukken w'elke een oningewyd toerist onder ging"-op-zyn zwerftocht langs de stenen getuigen van Europa's oudste cultuurgebied en die hem in- de ware zin van het- woord tot „ama teur" maakten van de klassieke oudheid. -■ 7-v G;- Schildt: „Van, de Oostzee tot de Kaukasus". Voor een "Zweeds dagblad geschreven verslag van ge dachtewisselingen van een Fins: kunsthistoricus met Russische kun sten aars en intellectuelen,- waarin hij geconfronteerd werd met de polltiek-economische gedachten we- 'reld-van de Sowjet-Unie. W. E. van Wijk: „Onze kalender". - Op eenvoudige wyze geeft schrij ver :privaat-doeent: aan de Leldse universiteit, de leek inzicht in de vele ivraagstukken, die samenhan gen metr onze tijdrekening en be schrijft hh de wordingsgeschiedenis en de- definitieve vorm van de he den gebruikeiykê kalender. - W. J. Sehuyt: „Frankryk". Een jarenlang- verbiyf in Frankrijk in- 'spireerde de auteur, doctor - in de Romaanse letteren, -tot het schrij ven van deze -uiteenzetting over de historische" ontwikkeling der Fran- 'se cultuur, waarvankunst; kerk en politiek' de voornamste kenmerken zijn. Een kleine jongen heeft gistermid dag om half twee een brandje ge sticht in een papierbak die voor het station staat. Een agent doofde met een emmer water het vuur. GEBOREN: Ida Th. M„ d. v. F. Govaart en A. M. I. M.Klapdoor; Ine C„ d. v. A. H. Balvers en C. Wiersma; Gerard, z. v. J. Th. Wolf en A. Heij; Maria, d. v. J. Koster en M. v. d. Vlies; Leonardus N., z. v. L. S. Broekarts en K.. Coors. Mevrouw M. W. de Kroes, presi dente van de afdeling Overschie van de Bond van Plattelands vrouwen heeft voor de leden hier van een causerie gehouden over haar reis naar Argentinië. "Merv. de Kroes bezocht talrijke estaneia's, bewoond door Hollandse families. De boerderyen zijn ge woonlijk byzonder groot: van 400 tot 30.000 ha. De spreekster, echtgenote van de voorzitter van -de afd.Rotterdam van de Hollandse Maatschappij van Landbouw, stond - nog even stil' bU de veetentoonstellingen in Argen tinië, Deze tentoonstellingen nemen een zeer: belangryke plaats in de samenleving in. Voor de dames zyn er prachtige modeshows aan ver bonden. - Na afloop- van de causerie wer den mevrouw Poot de Bries en mej. A. Rodenburg tot bestuursleden gekozen. In het centrum: van Rotterdam is een comité gevormd dat zich ten doel stelt de on- en minvermogende ouden van dagen in dit stadsdeel jaarlijks „een dagje uit" aan te bieden. In andere stadsdelen be staan dergelijke comité's al. De collecte ten behoeve van de ouden van dagen in het centrum vindt plaats op zaterdag 14 april. Onder het motto: „De jongeren voor de bejaarden" doet het comité een beroep op mensen die zich beschik baar willen stellen als collectant. Aanmelding - is mogelijk bij J. Burrie,- Jacobusstraat 42 (tel, 25437). In 1955 hebben 838 donors in Overschie zich bereid verklaard bloed af te staan aan hun mede mensen; In 1954 waren het er 80 mee. Dat blijkt uit het jaarverslag van de afdeling Overschie van het Nederlandse Rode Kruis. Op 31 december 1955 beschikte de afdeling over een colonne R.K.K. van 58 leden w.o. 37 helpers en 21 helpsters, De Ijeer- S. Ouwerkerk is na 20 jaar als penningmeester afgetreden. Hem werd de medaille voor langdurige en trouwe dienst verleend. In 1955 is voor het eerst een jeugd Rode Kruisexamen ge houden. Van de 33 cursisten slaag- - den er 24. De 34-jarlge veemarbeider -D. Rog. gebrand uit de Bloklandstraat moest gistermiddag met een gebroken rechteronderbeennaar het Haven ziekenhuis worden vervoerd. Op een handelsterrein aan de Piekstraat was hy met zyn been onder een vallende transportband geraakt. PROFITEER VAN ONZE GOEDKOPE VOORJAARSREIZEN 11 dagen Paasreis naar Juan les pins 175. Inclusief excursies. 10 dagen Reis naar Juan les Pins, met bezoek aan de huwelijksfeesten van Grace Kelly en Prins Rainier. Unieke gelegenheid. Vertrek 14/4 ƒ165.— 26 dagen idem, 14/4 naar Juan les Pins ƒ325.— Vraag ons uitgebreid progr. zomerreizen 1956, voor Oost'enryk, Salzburg. Italië, Venetië, -, Meran enz. Vanaf 6 mei 2 x p. week naar de Cöte d' Azur Sinds 3D )3ir hel edrei ,ooe ecui ranorgdt <*innl STADHOUDERSLAAN 98 - SCHIEDAM r roept sollicitanten op voor de functie van - Vereist is: diploma Mulo of daarmeegelykstaand. Gewenst is: diploma steno-typiste. - .- - - - Salaris:':volgens ryksregeling. Sollicitaties te richten aan de geneesheer-directeur. fabriek van gereedschapswerktuigen - VLAARDINGEN vraagt -n-r Uitvoerige eigenhandig geschreven solli citaties met vermelding van leeftijd, op leiding, verrichte werkzaamheden, enz. te richten onder letters R.P.S. aan de afdeling. Personeelszaken, postbus 98 te Vlaardingen. PER 1 MEI Brieven onder nummer S 471 aan het bur. v. d. blad. Verder lopen is duurder ko pen! 1001 Bazar is goedkoper voor uw artikelen. Broers veld 45, tel. 66015. Naaimachines koopt u by de vakman.- Voor Schiedam hot vertrouwdste adres. A. van Leeuwen, Hoogstraat 62, tel. 65783. Reparaties onder garantie. Betaling in overleg. Moffelen vaD rijwielen, ge demonteerd, gemonteerd m. bijlevering van nieuwe ket- tingkast, spaken, spatborden en jasbeschermer, 37.50, Frans Waltman, Rotterdam sedijk-240. tel. 68948. Hélène Permanent met toe stel, het beste wat er is, compleet 5.—, stroomloos 7.50, Op vertoon van deze advertentie 1.— korting! Dames- en herenkapsalon „Hélène", Rembrandtlaan 22, telefoon 67170. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren,Hoogstraat 106, tel. 66720.-. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar, Voor scooterles naar Autory- school H. P. Take. Jan Son- jéstraat 4. R'dam, tel. 36777. Inlysten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen. Scherpe prijzen en toch 2 jaar garantie. G. van Loe- nen/ Dam 4143, tel. 66192, showroom: Vlaardinger- straat 6. Alles op het gebied van glas in lood. „Aa-Ve" Glas-in- loodbedrijf. West Franke- landsestraat 16. tel 6628U "Voor uw feesten geen stoe- leri lenen bij de buren, maar by ons kunt u ze huren, H. J. Stentler, Stoffeerder^ Meubelmakerij annex Repa- ratlën, W. Frankelandsestr. 79, tel. 69974. Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed. Prima afwerking, als nieuw terug Het goedkoop ste adres. D. U.K., Groenen dal la (Broersveldpad).: tel. 67028 (na 6 Uur tel. 66789). Ledikanten; matrassen, op- klapbedden. hutledikanten, kampeerbedden. enz. Kom eens praten. Huishoud- en Industrieschool voor Schiedam en Omstre ken. Ledenvergadering op- maandag 19 maart a.s. 7.45 u. in het schoolgebouw. Van Loenen voor Verf. De zaak met de vakkundige voorlichting, Dam 41 43. Tel. 66192.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1