M Van der Lee naar e C een controleur Bominslag en brand: 'n oefening van de BB op Industrieterrein Blokploegen moesten vele moeilijkheden overwinnen ODI slaat Thor: 6-0 Aardig Symphonia-feest Vrolijke Waterscouts met „Alle hens aan dek-' Schiedam wint van WALDO-TAXS 2 2Ê& Filmvertoning bedrijfsvoetbal Filmavond voor de WF-handballcrs Werkende jeugd en vijfdaagse Werkweek j VOOR VOLLE, ENTHOUSIASTE ZAAL GETROUWDE ROBBEDOES van „Het Zuiden" was goed VOETBAL IN SCHIEDAM Martinit verliest voor het eerst Tentoonstelling Jan van Heel n Schoorsteenbrandje Geslaagd VI. 7 „Ma" in volle zee overgedragen SCHIEDAM Wij zijn morgen (dinsdag) de gehele dag gesloten HEBMAIVÉÏl Eerste Schiedamse Bewakingsdienst Maandag 19 maart 1956 Zware rookwolken dreven zater dagmiddag over het industrieterrein ten westen van de Schie, voorafge gaan door enkele ontploffingen. Dat was echt. De ontploffingen werden veroorzaakt door bommen die uit een vijandelijk vliegtuig waren gewor pen. Deze hadden een verffabriek van middelmatige grootte getroffen, waardoor de voorraden verf en olie inbrand vlogen, terwijl onder het personeel vele slachtoffers waren gevallen. Dit laatste werd dan ver ondersteld bij de grote oefening van de Dienst Bescherming Bevolking die zaterdag gebouden ;s. Het oorlogsdrama werd verder als volgt afgespeeld: Het personeel van het getroffen bedrijf begon zelf met hulp te bieden aan de slachtoffers, hetgeen een te grote taak bleek. Daarom werd de Bescherming Be volking telefonisch te hulp geroe pen. Terwijl een tweetal blok-ploegen zich gereed maakten, spoedde een ordonnance zich naar de plaats van de ramp om inlichtingen. Na het nader bericht rukten de twee ploe gen uit met hun rollend materiaal. In de beide wagens was voldoende materiaal om de slachtoffers oncier het.-puin uit te halemen de licht en zwaargewonden, vakkundig hulp te bieden en te verzorgen. Maar terwijl de reddingsploegen hun werk deden, waren ook de brandweerploegen in actie gekomen: slangen werden uitgereid en ver deelkasten uitgezet. Voor niets, naar spoedig bleek, want er was geen water! Toen ging men het vuur te lijf met schoppen zand en met em mer-spuitjes, waarvoor bet water moeizaam uit een plas werd gehaald. Voor de bestrijding van de grote vuurhaard moest echter het grote Voor de eerste keer hebben de voetbal- en de mondaccordeonvereni. ging van Vcsla samen een avond ge organiseerd voor hun leden. Het was de zesde en laatste avond van de voetbalvereniging in dit seizoen. De voorzitter van de voetbalvereniging, de heer P. Blomsteel, opende en wees op het versterkte verenigingsver band, dat uit avonden als deze kan spreken. Spreker vertelde, dat de bedrijfs- voetbalcommissie van Vegla voor de achtste achtereenvolgende maal een voetbalcompetitie heeft georganiseerd onder auspiciën van de KNVB. Voor de voetbalvereniging was er het ter rein-probleem, maar de oplossing is er, 2odat nu ook dit jaar weer ge speeld kan worden. Een veld is toe gezegd, maar hoe dikwijls het ge bruikt kan worden, staat nog niet vast. Op deze avond werd de bekende film „William gaat naar de stad", de Engelse versie van de familie Door snee. vertoond. Verder waren er in het voorprogramma te zien: de te kenfilm over Woody Woodpecker op huwelijksreis en „Zo de ouden zon gen..." Esperanto-agendo Jaudon. la 22an de^marto. Klub- vespero Mensa gimnastiko c« familie v. Gmk, Ploegstraat 19. Venu muit- nombre, mi havas sidlokon sufice. materiaal van de gemeentelijke brandweer ingezet worden. Hot no dige water werd vanuit de Schja ge pompt en mot de zware, aanjager verder vervoerd. De brandende olie te blussen was nog. een (echt) pro bleem, waarvoor de oplossing v/erd gevonden door met de stralen een soort nevel te vormen, waarin bet vuur smoorde. Om half vijf kon deoefening als geëindigd worden beschouwd en na dat de B.B.'ers zich nog aan de kof fie tegoed hadden gedaan, kon het „nakaarten" beginnen. Een zeer be langrijk punt van de oefening. Rond de korven: Het heeft>lang geduurd,-maar ten slotte zijn toch ook enkele Schie- damse 'korfbalteams aan bod 'geko men, Na maanden, van rust kwamen de eerste twaalftallen van O.DJ, en Schiedam binnen de lijnen. De ove rige ploegen .'.dus ook die van Succes moeten nog geduld oefe nen. De velden bleken ditmaal voor hen nog niet bespeelbaar. ODI bleek uitstekend te hebben overwinterd, Door Thor op eigen terrein met niet minder dan 0—6 te slaan, hebben onze stadgenoten zich praktisch veilig gestelda Overigens was deze zege wel wat ruim/ En kel© tegenpunten heeft de tegenpar tij ongetwijfeld 'verdiend.' Al vrij spoedig leidde ODI „met 0—2 nadat, eerst nog een doelpuntwas -afge keurd. Na 20 minuten werd de stand op 0—-3 gebracht en. een kwartier na rust op 0—4. Tenslotte was de eindstand' ai. een kwartier voor het einde bereikt (0—6), Het la£ niet in de lijn :der ver wachtingen, dat Schiedam het Dordt- se Blauw Wit '51 met een nederlaag naar huis zou zenden. .En. dat dit dus niet is gebeurd behoeft de rood zwarten niet te ontmoedigen. In de eerste helft ging de strijd aardig gelijk op. De Dordtenaren namen weliswaar met 0—2 de leiding, maar H. Verschoor en J. v. d. Tuuk kon den de stand nivelleren. In derde op stelling liepen de gasten weer met twee punten uit, maar nu kon J- v. d. Kooy in de beginopstelling met twee treffers de balans in evenwicht brengen,'In de tweede helft' bleek In het eigen clubgebouw hééft de handbalvereniging van Wilton- Fijenoord ten contactavond gehou den. De voorzitter van de afdeling, de heer Van Zelm vertelde dat het in de bedoeling had gelegen om enige handbalfilms te draaier., maar dat >s er niet van gekomen. Maar dank zij' de medewerking van Het Rotterdamsch Parool konden er toch nog enkele sportfilms worden ge toond, hJL dé wereldkampioenschap pen voetbal 1955 en de tweede helft van de Tour .de Frahce-film 1955. Twee leuke tekenfilms vielen vooral bij de junior-leden in de smaak. De opkomst op'de clubavond van I; de jeugdgroep „Werkende Jeugd" van I het CJf.V. op zaterdagavond in- het1 gebouw voor Chr. Soc. BeL was ver. heugend goed. Om er een beetje in te komen werd eerst het estafettespcl gespeeld, waarna de voorzitter, do heer H. de Vlaming, op de gebruike- hjke wijze opende. Onderwerp van gesprek was ,.De vijfdaagse work week". De 'vraag werd gesteld of deze-.wens van de arbeidersïte ver- wezénlijkèrf' zou'zijni rekening hou dend met «Je andere'wensen (zoals- langere vakantie). De bedoeling'\vas: niet om in deze kwestie een defini tieve. uitspraak te doen, maar om - bij de jongeren -interesse voor. het pro bleem als zodanig op te wokken en hun do achtergronden te laten zien bij.het geheel van factoren, dat mee spreekt. Dat deze samenspraak niet zonder zin was. bleek uit de vele én goede vragen, die door de jongeren werden gesteld. Daarna volgde hogr het- traditionele denkspel. Eendeel. van:, .de? amuse- mentsgroep van „WerkendeJeugd" zal half april qp de jaarvergadering van de NCBBj eenrevue'-opvoeren o.Lv. de heer Th. Blom. - Er werden nog wat gezelligejiedjes bij de gitaar gezongen en ook volgde nog iets als -een opinie-onderzoek over deze avond. Dat de oudste rriondharmanicaver- eniging in Nederland, het Schie damse „Symphonic" (opgericht in 1923), ook een populaire vereniging is, bleek zaterdagavond op de jeest avond van de ze verenigirtg in de grote zaal van Arcade. Een tot de laatste plaats bezette zaal was één en cl oor voor de verrichtingen van de (oude en jonpej mannen van di rigent W. Straatmana. De rest van het programma, waaraan bekende (én Schiedamse) artiesten hun me- dewerking verleendengenoot niet minder de belangstelling van het dankbare publiek. Nadat voorzitter A, Kraan zijn openingswoord had gesproken, werk te Symphonla onder de bezielende leiding van de heer Straatmans een aantrekkelijk programma af, waar in vooral Stradella (fantasie) van y. Flotow- en The happy wanderer van F, WAIVIöTIer' opvielen- In SU- berglöckqhen van. Ramtbor en Sou venir de Cirque Kcnz kreeg de di rigent een ovatie voor zijn behen dige spel op de klokken en xylo foon. -y Op het vrije concours, dat in sep tember in Haarlem zal worden ge organiseerd door do Ned. Mondac- cordeon Bond, zal Symphonia een keus maken uit „Stradella' van v; Fiotow en de ouverture Mignonnet- te van Badman, die ook deze avónd gespeeld werden. (Ons inziens ver dient de fantasie van v. Flotow de, voorkeur).' Het optredenvan Sym phonia werd besloten met een. twee stemmig zangduo gevormd door de gebroeders Van Nielen, dat hun gro te kunstbroer ook. in de beteke nis van echte familie Cor Nielen (alias Cor Nielson van de Alpenja gers) alle eer .aandeed. Overigens was Cor zelf, ook op deze avond aanwezig om zij» repu tatie te bevestigen, in de 'Tiroler' sfeer, hetgeen hun wonderwel af ging gezien de reacties van 'de zaal. En dan was er nog een andere Schiedammer, "Wim Schol te, die al even veel succes met zijn zang oogstte. Deze beide heren en grap jas Henk Bukman ën aceordeonnist Jan van Oost zorgden er voor,., dat het publiek zich- geen moment ver veelde en na afloop ih de besté stemming huiswaarts keerde. Op deze avond werd afscheid ge- vermoeidheid de Schiedammers grote parten -te spelen. Slof dig. spel was het gevolg- ervan en daardoor had Blauw Wit '51 niet al' te veel moeite de eindstand op 4—8 in zijn voordeel;te brengen. GESLAAGDE JAARLIJKSE REVUEt De jaarlijkse revue van de Schiedamse Waterscouts, groep 1, onder afdeling van de Nederlandse PadvindersBond, trok zaterdagavond weer veel belangstellenden uit de padvinderswereld naar Musis Sacrum. Alle kens aan dek" was de titel van dat heel eigen, zelf samengestelde pro gramma, waarin de schipper rnet zijn stuurlui, zijn loodsen, zijn verken ners en zijn welpen het toneel bevolkte. Met vereende krachten trok men vrolijk uan leer, zonder zich te bekommeren cmt.de kleine misstapjes, die nop wel eens gemaakt toerden. Juist dit vrolijke, spontane bepaalt bij de Waterscouts steeds weer het flevriga karakter van hun opvoeringen, die het publiek best kan waarderen. „Hoort zegt het voort" klonk het door de zaal terwijl de vlag gehe sen werd. En nadat „schipper" De nor jonge chr. toneelgroep „Het Zuiden" heeft zaterdagavond In de grote zaal van Irene een biftonder aardige opvoerinr gegeven van de comedie „Najaarsstormen" (Robbedoes getrouwd) van Christlen van Bommel-Rouw en Henk Bakker; een vervolg op het «pel „Robbedoes", dat in oktober van het vorige Jaar door Het Zuiden werd opgevoerd, Voorritter-reglweor Cor Paard enk o op er toonde zich verheugd over de goede opkomst en richtte een speciaal woord van welkomst tot Ir. Hoek, die nament de sectie Toneel van de 8.G. aanwezig was. „Najaarsstormen" ia eigenlijk al leen 'maar een vervolg op „Robbe does". omdat de hoofdpersoon (nu gehuwd) dezelfde is. Hoewel er geestige voorvallen in het stuk voor komen, wordt het toch eigenlijk ten onrechte een coraedie genoemd: de huwelhksmisère van Robbedoes (Bob) is in feite helemaal niet grap- pig, maar een ernstig probleem. Het huwelijk van Boo met Louis Terlaet loopt min of meer spaak, doordat de vrouw als een onmondig •kind behandeld wordt en zich ten achter gesteldt voelt bij de kattige huishoudster, die 't huishouden be stuurt. Voor haar blijft niets te doen over, dan-te luisteren naar de. ver-; halen van,, haar .bereisde man. Ver-, wijten en .ruzietjes, die hier' uit voert vloeien drijven haar haast on-; gemerkt-naar' de vlotte charmeur Victor van Nleverden. Uit een ren-; d'ez-vous met deze man. ogenschijn-, lijk door.-.haarechtgenoot betrapt, volgt; een. hevigo -ruzie,", waarin'-haar; doelloze bestakn naar voren komt en: Van Nieverden de onachtzame cc-; maal de les leest. Een -happy-end kan er dan nog maar hét,af. Onder regie van de heer Paarden- kóoper kwam de toneelgroep met dit stuk tot een heel redelijke;prestatie. De heer J- v. d. Giesen; speelde het klaar om met een voorbereiding :van 14 dagen (hijmoest plotseling in vallen voor de ziek geworden Wim Ooms) zijn gastrol tot één van de béste te. maken. Zijn -vlotte char-, meur Victor van Nieverden stond heel levensgetroüw op de planken. Maaike Bas verdient lof voor de ma nier, waarop zij de wisselende stem. mingen (zo luchthartig, zo diep in de put) van Robbedoes vatte. Koos paardenfcooper sp«ïde niet onver dienstelijk. maar wist de gestudeer de Louis Terlaet niet helemaal waar te maken, Jan Kerdel zorgde'voor eem recht gezellige oom en Jeanne v. Santen—Meulstee als tante deed het wel goed, maar had haar slechte grime tegen. Al met al een geslaagde opvoe ring, waarmee;het publiek, zich in genomen' toonde. Muzikale mcüowetr king werd verleend door Volle Neven".- (groepsleider) H, A. Binneweg het publiek welkom had geheten, met name de adj. districtscommissaris, de heer A, M. Sundermann, de voor zitter van de plaatselijke commissie, de heer A, de Groo.t, .en de ouder commissie, schalde het typerende, revue-lied uit de kelen van de wa terscouts, dat voor deze gelegenheid van een aardige tekst was voorzien door welpenleidster Raksha de Regt. De goede samenwerking In de padvinderswereld kwam luidruch tig, maar indrukwekkend tot uiting in de kranige roffels en trompet stoten van de meisjes Ravo (drum-) Band, die het hek van de dam speel den, om daarop de welpen jong en. levenslustig te laten dartelen. Dat er enkele van de knaapjes '8 middags pas hun teksten hadden ingestu deerd (ziekte van vriendjes 'was daar de oorzaak van) kon het wel slagen van de eenvoudige sketches en voordrachten niet in de weg staan. Het "Werd een alleraardigste vertoning. De verkenners deden het..'.daarna wat gecompliceerder en (spel-tech nisch) beter met grappige zelf ge maakte sketches als „Mooie; aard beien" en „Op de woelige baren". Het tweede deel -van de avond startte met het „Reveille - Alle hens aan dek",, waarin de moeilijkheden van de samenstelling van een revue muzikaal uitgebeeld werden. Toen kwamen de. ouderen, verkenners, leiders en leidsters, aan het woord. Vlot liep het van stapel met sket ches, muziek en zang in de sfeer van de zee.naar het denderende slot van De Ravo Band, dat met het onder houdende spel maar al to gauw be reikt was. Daarmee was aan de avond echter nog geen einde gekomen: de dans- lusUgen konden hün hart ophalen op het bal, dat verzorgd werd door „The Musical Boys". nomen van de penningmeester van de vereniging de heer M, Koster, die na 24 jaar trouwe dienst om gezondheidsredenen zijn functie moest neerleggen. De waarderende Woorden van voorzitter A. Kraan gingen vergezeld van het Insigne voor het erelidmaatschap van de vereniging en een geschenk. Al Js het nog wel enigszins stroef gegaan en Is In het afgelopen week eind geen compleet programma afgewerkt, toch is een groot deel vande voetballers wederom kunnen starten.'Eer wij een paar weken verder zullen zijn, kunnen de achterstanden in de competitie bijgewerkt ztfh :èn zullen wel wederom volledige programma's: afgewerkt moeten worden, SchiedamHWD 32 Schiedam heeft in de eerste speel- helft de overwinning moeten vast leggen, want-na de thee ging -heel HwD bij een 3—1 achterstand tot de aanval over, waardoor Schiedam ih de verdediging werd gedrukt. Het spel was nog geen. vijf minu ten oud of Van Biu-rik scoorde het eerste doelpunt. Schiedam bleef -wat overwicht behouden hetgeen wel in. een aantal uitvallen werd uitger drukt Het- was na 20 minutenwe derom Van Burrik die het net kon vinden2-—Ö. HWD kwam nu wat beter opzet ten en Schiedam moest geducht op passen. Vlak voor de rust scoorde HWD het eerste tegenpunV zodat met een 2—1 stand de rust inging. Ook na de thee was het aanvan kelijk Schiedam,dat' de' toon aan gaf. Goof Janse benutte in de 10e minuut een prachtige kans en bracht de stand op 3—1. Nu begrepen de Witte Dorpers dat het werkeerd zou kunnen, gaan; het elftal herstelde zich 'en ging .in de, aanval over. Schiedam,, moest zich op de verdedigingtoeleggen- HWD kon nogeen doelpunt erbij scoren, doch bracht het niet verder.. Verdere uitslagen Schiedam elftal len: Schiedam 2—Zuiderster 1—2, Schiedam 3—Aeolus 3 31, Schie- 1 dam 5—Eureka 5 0—3. i U urricanes-Martini 11 0 Martinit heeft de eerste competi tie-wedstrijd verloren! Het is een harde, doch sportieve wedstrijd ge weest, waarin Martinit niet heeft kunnen doelpunten, hoewel de door Van Leeuwen geschepte kansen niet te tellen zijn geweest. Op wonder baarlijke wijze werdm de mooiste kansen om zeep gebracht Tot aan de rust was de stand nog blanco, waarvoor Hurricanes uiterst dank baar geweest-zal. zijn: Ongelukkigerwijs werd er in de vijfde minuut van de tweede speel* helft in dc Martinit verdediging 'n fout gemaakt, welke door Hurrica nes met een doelpunt werd afge straft Prompt ging heel Hurrica nes in de verdediging terug, zodat Martinit geen kans meer kreeg om ae achterstand weg te werken. Demos, dat in JC tegen Germinal moest spelen, verloor met.3—4! UeUelingeh-SFC 11 •In deze wedstrijd;.heeft da -wind blijkbaar'de spelers nog wat parten gespeeld- De Schiedammers Begon nen de strijd met de wind tegen, hetgeen hen toch niet belette orn binnen een kwartier het eerste doel punt ie scoren. Hierna ging Hekelingen de zaken wat straffer aanpakken waardoor de Schiedamse aanvallen verminder den. Tot aan de rust kon SFC de kleine l0 voorsprong behouden- VLAARDINGEN. LVv, d. Lee van de biljartvereniging ,,'t Oosten" zal op 7 en 8 april uitkomen ih de landelijke eindstrijd om het bUjarfc- kamp loens chap 2e klasse libre (klein biljart).De kampioen (in deze klasse) van het district Schiedam toonde zich zaterdag en zondag ook onbetwist de sterkste van het zevental, dat om de gewestelijke titel speelde: Zonder een enkele verliespartü, met het/hoogste moyenne en met de hoogste serie blonk v. d. Lee uit; had had daarbij het voordeel, dat hij de gewestelijke finale kan spelen op tafels, waarmede hij geheel vertrouwd is: Van der Lee is immers lid van de by-Hekman gevestigde vereniging. Er heerste vanaf het begin van het toernooi zaterdagmiddag, een ge zellige sfeer bij Hekman.-: Bij ont stentenis wegens ziekte van'drs. J. J.:, van Vliet, de voorzitter ,van het gewest, opende de heer T. A, Koot, secretaris-penningmeester, het toer nooi. Voor het district Schiedam heette de vjce-voorzitter, de heer D. Simons, de spelers welkom en stel de; .ze, aan elkaar voor. 'v:: Zondagavond heeft met een toe passelijke toespraak de heer Koot de winnaar - gehuldigd. Hij - ontving de voor de kampioen bestemde leg penning, Alle deelnemers kregen het bekende speldje. Voorzitter Van Dam (van het district) heeft vervol gens de persoonlijke prijzen uitge reikt. Er werden door hem en an dere sprekers zeer vele waarderen de woorden gesproken, in het bij zonder tot dc wedstrijdleider van het district Schiedam,;, de heer A. Snijders en tot de heer E, Hekman, die een bloemenmand vsn de deel nemers kreeg.- De heer P, F.. A, v. Ewijk, wedstrijdleider van de KNBB district Rotterdam, sprak bovendien enige behartenswaardige wóórden tot de spelers. Elders In dit nummer vindt mén 'enige bijzonderheden en de eindstand van dit geslaagde „toernooi. Wij vol staan hier. metyde. resultaten--van de speler, die het distriet Schiedam ;OP „zulk een .voortreffelijke wijze' 'verte- •gemvoordiffde: - v_ d. Lee (Advertentie IM.) VERKOOP r-r.-: V Eeuzeem is nu'eenmaal geen fabrieksartikei, maar een natuurprod bet, waarvan ëe kwaliteit de ene keer beter sNtvalt dan de andere. Maar wij nemen geen risico, neen, alléén de allerbeste Engelse import-zemen willen wij verkopen, zemen die door d« tóportetir volledig wor den gegarandeerd, Zachte soepele zemen, alt- gezochte zemen zonder naden. Flinke royale maten, die voor 430 beslist goed koop zijn, maar die U aa koopt stek voor stak voor- Zien van een d«idelijfc:garan- tiestempel, voor oog gee» «brio gulden. LU Dinsdagmorgen om 9 uur begint: de verkoop van deze Engelse zemen, met garantie, voor WINKEICENTHÜM BINNENWEG, Te! 29100 VOORHEDEN Apothekers oachtdlenst: Apotheek C. J. Jansen. Swammerdamsin- gel 41 en ':Nieuwland, dr, Wi- bautplein 19. Bellen Uil ongevitU G.G. en" GJ) Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur eo tedere avond «behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.3o uur. Zondags gesloten. RA. Leeszaal en Blbliotbeek, Dam, geopend ledera dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 1 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling moderne: Kunstnijverheid. Ten toonstelling-eigen werken. Ge opend dagelijks van 2 tot S uur ook des zondags van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2, ,7 en 9.15 uur. „Doctor at sea". Monopole, 2,7 en 9 uur. „Het laatste 3chot". VOORSTELLINGEN Irene Pers.vëtv Gusto Lering A. Vlruly ,,25.^aar verkeersvlieger". Arcade, 8 uur; St, Josephschool Ouderavond. Arcade, 8 uur: Hygiea-vergadering. Volksgebouw, 8 uur: Varajaarver- gadering. Amstelbron, 8.15, uur: Ned. Kap- persb'ond; jaarvergadering. Vrijdagavond a.«. zal om 8.15 uur in'dé aula van het-.StedeHjk Museum een tentoonstelling van werken vaa Jan van Heel geopend worden,-De kunstenaar zal deze tentoonstelling zelf'inleiden. :L A", V -j; ZONNESTRAAL-COLLECTE De inzameling, van 5 tot en met 10 maart gehouden v°or het comité N.V.V. tbc-fonds „Zonnestraal", heeft in totaal een bedrag "van 'f 1811,57 opgebracht; burgerlijke stand GEBOREN: Willem z. v. B- Korpel en J. J. Vermeulen. Johanna Th. M. L. d. v. G. T. Vermeulen en S. J. L. Rensman. Louise F, A, M. d, v. J M. de Winter en P. H. Bruinhof. An gela M, d. v. Th. M. Elderhorst en C. C. Kosten.; Johanna B. z. v. B. G, C. Schra en A. Th, Neerlncx. Elisabeth A d. :v. A. v, d- Ende cri A. U. J, Rfullsr. George S, z, v, G, L Bouwman 'en C. F,. Hcgemeijer, De; heer J., die zijn jacht iheeft ligen ia de Poldervaart bij de Jaco- busbrug. deed aangifte dat uit zijn jacht verschillende onderdelen wa ren gestolen, zoals een oliedrukme- ter, een amperemeter, verschillende hoofdlichten, enz. - Zaterdagavond verdween de fiets van de heer J. B." V„ die hij voor. het pand Graaf Fiorisstraat 32 hadgezét, Doof. het forceren van een schuifraam aan de achterkant van de woning van dc heer G.; B. «an de. Havendük hebben onbekenden zich toegang verschaft tot de huiskamer. Daar wordt- een ^radiotoestel .ver mist. r '.^.'v Tenslotte deed de heer C. F.'R. uit Rotterdam aangifte dat hij tij dens de voetbalwedstrijd; op het SW-terrein een gouden horlogé met gouden schakelband is kwijtgeraakt. 'Na dc thee moest al vrij spoedig da rechtshalf van SFC hot terrein verlaten, waardoor het elftal omge zet moest worden, hetgeen invloed op het spel had. Hoc hard SFC ook werkte om de voorsprong te behou den. kort voor het einde kwam de gelijkmaker. I1. SFC 4 verloor met niet minder dan 3—12 tegen Floris. 03R. 3, ter wijl het a-elftal van SFC met 13 verloor van het a-EDS clftaL Bij dc familie L. G. de H. in de Ridcterlc<»rks:rsat ls zaterdagmiddag een schoorsteenbrandje geweest. Met een kcltingtros verwijderde de brandweer vuur en roet. Er is schade door vuur of water. Bij de' stichting .Klinisch Hoger Onderwijs tc- Rotterdam is voor zijn artsexamen geslaagd, de heer J. HL Oostiandcr uit Schiedam. -Advertentie -IM.) 67570—69915 De VI, 7 ,Aéa" is zaterdagmid dag om vJer uur op de Noordzee, ruim drie mülen uit .de kust, aan de nieuwe eigenaars,de' N.V. Zee visserij Maatschappij ,11011300" overgedragen, De heer D. Kwakkelstein, direc teur van de. maatschappij, gaf in een korte toespraak uiting aan zijn tevredenheid over de uitvoering en de. bouw van de „Ada" De snel heidsproef verliep/tot'aller - tevre denheid. Het schip bereikte, een. snelheid'van niet minder dan 112/3 myl. DAMES- EN KINDEKKLEDING MAGAZIJN HOOGSTRAAT 38 kan in zijn wijkdienst plaatsen Loon 62.35, vrij uniform, rijwiel- vergoeding. Na 5 nachtdiensten, vrije nacht. Vereist wordt valide en betrouw baar persoon.Leeftijd 35-55 jaar. Persoolijk aanmelden Korte .Singelstraat 16, Schiedam. Ook 's-avonds tussen 19—21 uur. «A Agenten voor colportage van zeer gewild artikel, ook voor dames; Zeer hoge „bijver dienste'". Benodigd begin kapitaal 13.50, Aanmelden 's-avonds na-7, uur Edi?on- straat 20a, Te koop aangeb. Permanent Wave Van Loenen voor Verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 41 43 TeL 6S1S2. - - Moderne coiffures, K. v. d. Kruit, Dames- en Herenkap per,. Singel 195 (nabij Sta tion), tel. 69841. Uw perma nent; is^blj^ohs 'ip goedé ban den. permanent 8.- en f 10.- Oliepérmanent j ll.(3troóm- lóós). Passplegels 120x30 geplaatst 12,75, 120x36 f 14.75, 80 rond 17,—geslepen ruiten voor suitedeuren, schiiifglas; autoruiten enz. levert u Loo- pik's glasindustrie. Boterstr, 39, Schiedam, telefoon 68945. Dameskapsalon W. N. v. Erfe; spéciaal' adres Voor \perma- hent wave;;, compleet ƒ- 8.—. Broersvöst 115, rteL Q7237. Verder lópen is duurder ka pen. 1001 Bazar is goedko per. Broersvelö 45. tegen over Passage, tel, 660151 Lessen j Personeel gevr. Voor scooterles naar Autorij school H, P. Take, Jan Son- léstreat 4,; R'dam, teL 36777. Gevraagd nétte werkster v. 2 ochtenden per week. Van der Sman drogisterijen, Hoogstraat 115. Fotografie J Gevraagd net meisje .voor licht- winkehverk, leeftijd 14- 15 jaaf, v, ..d, Sman drogis terijen, Hoogstraat 115. Voor direct gevr. werkster. Mevr. Menhingh. Groote Markt 4, Schledahi, Koap nu FHmrtroken, Wij hebben -èen grote 'sortering o.a. Sjors. Tom Mix, Tarzan, Roy Rogers,. Donald .Duck, K. van Vuuren.'Hoogstr. 106, telefoon 06720.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1