C D Modern bouwsel naast de Passage zal de Broersvest verfraaien Men gaat woningen tellen in april D. DIJKSHOORN - OPTICIEN AFSLAG Viiu ly causeert boeiend oyer 30 jaar vliegen Winkelpand in plaats van oude huizen in de „put" WiltöH slaat Schutters Ook DWS behoudt zijn plaats Kostelijke avond voor Gusto-personeel Van geestelijk vlooienspeV- tot waarachtig luchtverkeer Helden zonder glorie' Drankindustrie: Besprekingen over arbeidsvoorwaarden "•Sï alles vermeiden b. en w. in een toelichting bjj een voorstel aan de.gemeenteraad.om te beriuiten tot Hygiëa vergadert Wie heef 't iets verloren? 1955: GOED Inrichting van een kartotheek en onderzoek woon-werk-verkeer Filmapparaat voor St. Jozephschool Burgerlijke Stand HANDBAL Jaarvergadering Ned. Kappersbond Diefstal van kabel Uitspraken van de rechtbank Lasser stal gereedschap Jeugdnatuurwacht in Rotterdam SCHIEDAM De nieuwste boortoestellen van de Jaarbeurs EEN BRIL *Sjpe; tiek 2 Dinsdag 20 maart 1956 Degenen^ die het nogfhict. wisten, hebben maandagavond in de'grote zaal van Irene kunnen ervarendat commandore A. Viridy, oud-vlieger van de K.L.M., een onvolprezen causeur is, die met de gevatheid en het allure van een Wint Kan weet te vertellen over alles ivat maar enigszins met de luchtvaart te maken Heeft. Urenlang kan hij daar over praten zonder maar een ogenblik ie vervelen. Bij de leden van de personeelsver eniging .Gusto vond de 'commandore een uiterst aandachtig gehoor, voor zijn causerie over „25 Jaar verkeersvliegenof wel 30 jaar vliegen. Nadat de voorzitter van- de per son éelsveremging. de heer M. Wink, een inleidend woord had gesproken, werden de Gustomensen ais het ware meegenomen in zo'n Fokkertje van de jaren '30 om met cè be manning lief en (vooral) leed te delen en achteraf nog eens hartelijk te lachen om al die voorvallen, die de romantiek van dit pionierswerk uitmaakten. In feite heeft de luchtvaart zó'n enorme vlucht genomen, dat de oudere piloten.' die de ontwikkeling meemaakten,, eigenlijk drie a vier keer een ano'er beroep moesten leren. Nederland was in die begin jaren rog een groot land. waarin elke vlucht met een vliegtuig en een motor van 110 pk (..eigenlijk 75 manke ezels") een grote vlucht betekende, die voor vele minder aangename verrassingen kon zorgen. De ene grote zorg voor de vlie gers van die tijd was: waar maak ik mijn volgende noodlanding, aldus de heer Viruly sarcastisch, die in vérband hiermee sprak van een ..geestelijk vlooien spel". In de huidige ontwikkeling van de luchtvaart bestaat Nederland voor de vliegenier haast niet meer,, hij raast er even over heen. het stukje land is welhaast te klein geworden voor een landing. Waar de piloot vroeger een fantastische terrein kennis moest hebben, om zijn route te kunnen bepalen naar een enkele boom. een fabrieksschoorsteen of een weg. daar vliegt de bestuurder thans op een enorme hoogte, zonder ook maar iets van bet land te zien, met grote snelheid feilloos zeker op de ingewikkelde apparatuur- in zijn vliegtuig. Veel wordt geregeld van uit de vliegbasis. De heer Viruly doorspekte zijn betoog met grappige anekdoten, die meer dan duidelijk maakten dat in tegenstelling tot thans de KX.M. in die beginjaren dreef op zijn bekwame verkeersvliegers, daar men in het materiaal nog weinig vertrouwen kon stellen. Wel had de pionierende-verkeers vlieger in zijn Fokkertje een kom pas en een radiozender, maar dat was rneer voor de morele steun, dan dat hij er werkelijk iets mee kon beginnen.-Alles kon er in cie jaren nog -gebeuren. Bang voor het water ais men was. - werd er van Staveren naar Enkhuizen gevlogen rondom het grote water, dat Zuider zee heette en latex naar Engeiacd. via de smalste overgang tussen Calais cn -Dover. De brede zeeën en woestijnen, dc schrik van die oude vliegers, zijn verdwenen: alles is .mogelijk. Het beroep van vliegenier is een tech nisch vak geworden: de samenwer king in de vcrkeersluchtvaart heeft één systeem over de gehele wereld gebracht: de voertaal in dit wèl- afnebakende vliegen is het Engels. .Hetcircus Plesman" met zijn 20 individuele vliegers heeft plaats ge maakt voor een uitstekend gedisci plineerd korps van 600. vliegers, dat georganiseerd vliegt over zeeën cn landen, cn dat mét andere landen het luchtvaartverkeer zó druk In Monopole: De stroom van gewonden, die da gelijks van het Koreaanse oorlogs front komt*'vormt het uitgangspunt van ,de film „Helden. 2onder glorie" (Flight Nurse), .waarin Joan Leslie als luitenant Folly Davis, een op offeringsgezinde Rode Kruis-sol- date. baar heilzame taak .van ver pleegster bij de luchtmacht ver richt. Hoewel in eerste instantie' naar Korea gekomen om daar haar ver loofde kapitein Mikc Barnes, te ontmoeten, die als hclikopterpiloot aan het front dagelijks zijn leven riskeert, ziet de verpleegster op de duur in de verpleging van de gewonde soldaten haar levenswerk, dat ze haar persoonlijke verlangens het zwijgen oplegt en een huwelijk van de hand wijst. Weliswaar staat achter deze ge liefde onmiddellijk weer een ander, maar die voert haar weer terug naar het front, waar zij "haar mens lievende taak tot.het einde. toe. zal blijven verrichten. Tegenspelers van Joam. Leslie in - cfeze film zijn Forrest -Tucker. Ben,- Cooper enArthur Franz., maakt, dat de eindeloze, verlaten Atlantische Oceaan, waai over Lind bergh destijds, vloog, is verdwenen; cn ter plaatse een verkeersprobleem dreigt te ontstaan. Met een blik op de toekomst fan taseerde de beer Viruly bijzonder geestig verder over zaken, die in onze tijd ;nog in de vliegwereld staan te gebeuren. Na de pauze liet dc commandore noren, dat 2ijo nieu. we boek „De zee cn de overkant" weer van het' bekende goedé ge halte is. Het was een avond, die dé per soneelsvereniging .Gusto zich nog lang zal heugen. - 7 Reeds geruime tijd geleden, zijn door de vakbonden bij de werkge- verscommissie voor-' de Drankin dustrie voorstellen Ingediend ora te komen tot verbetering^ der lonen en. arbeidsvoorwaarden, w,o. .-. uitbrei ding der vakantie tot 15 dagen, en een vakantietoeslag van 4%. In de laatste bespreking met de werkge- verscomrnissie, konden alle voorstel len van de vakbonden niet afgehan deld worden .- Inmiddels heeft de werkgevcrscom- missie laten weten, dat de situatie in de drankindustrie niet toelaat, om gebruik te maken van de mogelijk heid, om dc vakantie tot 15 dagen te verlengen, inclusief de vakantie toeslag van 4%. Ook aan de inge diende voorstellen om - tot uitbrei ding van vakantie over te gaan bij langdurig dienstverband, is bij de werkgeverscommissie geen behoefte. Donderdag a.s. zullen de bespre kingen tussen de vakbonden en de werkgevers worden voortgezet, waar de in eerste instantie afgewezen voorstellen zullen worden behandeld. Naar wij vernemen heeft het hoofd bestuur van de Algemene Bedrijfs groepen Centrale het standpunt In genomen, dat de werknemers in dc drankindustrie niet achter, kunnen blijven, bij wat algemeen in bet land geldend is. De bespreking van. donderdag 'is van groot belang, in verband met dreigende moeilijkheden. Gezien de ernst van de toestand, heeft 'het hoofdbestuur van de Algemene Be drijfsgroepen Centrale besloten, reeds vrijdag 23 maart in een'-ver gadering te Schiedam aan. zijn leden en belangstellenden in. de drankin dustrie verslag uit te brengen. De vergadering zal worden gehouden in hetVolksgebouw en om 8 uur be ginnen. r -\'"vVv-;.': Veel terrasjes om te zonnen zijn er nog, niet Toch hebben hi het jong ste weekeinde al duizenden uan het zonnige weer kunnen profiterende Parool-fotograaf bracht dit langs de onvolprezen boorden van de Maas in beeld. •'••'•Nóg 'dit Jaar zal een begin gemaakt worden met het aanbrengen van een. belangrijke verandering en verbetering in het uiterlijk van ons stads centrum: dc Koemarkt en de Broersvest. De oude gebouwen aan de rech terkant van de Passage, gelegen in de zg. „put" beneden het niveau van de straat, rullen verdwijnen om plaats te'maken voor een modern bouw- sel: een wlnkellrónt met etage-woningen. Hierheen za] nL de bakkerij DL J. Vlug, thans gevestigd aan de Singel, worden overgebracht Door deze verandering zal het aanzien van de Broersvest in- niet geringe mate worden verfraaid. Het grootste i. deel van het verzonken trottoir (de put) zal dan verdwij nen, terwijl het- trottoir van de Broersvest na voltooiing van. het nieuwe bedrijf door de gemeente verbeterd zal worden. Een groot voordeel ..van de ver plaatsing .naar. het aangegeven, pupt aan de Broersvest is-niet alleen dat de j ontwikkeling": .van': de; stadskern aanmerkelijk bevorderd wordt, doch dat tevens de sanering van een deel van het Broersyèld tegelijkertijd -wordt: lot stand, gebracht Want ligt het. in de bedoeling de banketverkoop volgens zeer mo derne stijl aan de Broersvest te doen plaatsvinden, de bakkerij met de an nexed vinden op het daarachter, la ger gelegen terrein een gunstige plaats. Combinatie met andere win kelbedrijven- zal daarbij mogelijk een ruil van percelen, waarbij de bakkerij M.-J. Vlug de percelen aan de Broersvest krijgt en de gemeente een groot aantal percelen van de bakkerij aan de Singel. de Van Leeuwenhoekstraat en de Ooster- stxaat. j, De gemeente heeft deze 'laatste pércelen nodig eerstens voor de voorgenomen verbreding van de Sin gel, maar ook omdat volgens de. Be- 'bouwingsvoorschrifieri de bebouwing van de Singel moet bestaan* uit wo ningen pa- winkels, architectonisch passend bij - het historisch.karakter der omgeving. De heer. Vlug was reeds lang (in 1944) van plan het bedrijf aanzien lijk uit te breiden, maar het-is bij partiële- verbeteringen van de be staande bedrijfsruimte gebleven..Tot pu het bovenomschreven plan met de ruil van de percelen is gekomen. Verwacht wordt dat in het laat ste kwartaal van dit jaar de eerste paal voor,: het nieuwe 'pand gesla gen kan worden. De gymnastiekvereniging -„Hygiëa" hield maandagavond haar jaarlijkse vergadering in gebouw Arcade, Het veertigtal aanwezigen' kon zich wel verenigen met de verslagen van secretaresse én penningmeesteresse. Ook de notulen werden goedgekeurd. In het bestuur warén aftredend: de voorzitster mevrouw Bastiaanse, de tweede secretaresse mevrouw Ouwe- neei en mej.. Dé Vogel. Allen wer den bij acclamatie, herkozen. De leid ster. mej. R. Roos, die' sedert tien jaar onafgebroken het gymnastiek onderwijs geeft,, werd verrast met een fraai "geschenk: Eari kristallen maquette zal het aandenken zijn van de leden van Hygiëa. De ere-presï- dente mevrouw Grimmeyer was aan wezig. Met de jongeren, die- uiter aard op deze vergadering niet aan wezig waren, er Dy telt „Hygiëa" nu ongeveer 140 leden. Te bevragen bij de vinders; Tasje met gereedschap, H- Brökling. Beyer- landsestraat 4la; blauwe autoped, Olsthoom, Dorpsstraat 1. Kethel; speelgoed-hijskraan, L. Schonen berg;' v.' Beverenstraat 42b; booa- schappennet, J. v. Diggelen, ;Prof. Kamerlingh Onneslaan 146ar 'dames- portemonnaie met inhoud, J. Mole naar, ..Alb»; Thymstraat 26a; porte- monnaïe. met inhoud, B. Duren- kamp, Schiedamseweg 205 Kethel: portemonnaie met inhoud, R. de Zwart, Hogenbanweg 25b;kinder- portemormaie met inhoud. A.\ v. Eerkel, Nici- Beetsstraat 31b; dames- portemonnaie met inhoud, R. v.d. Valk,. Boerhaavelaan 60; grijze hals doek, F. Donkersloot, Goereesestraat 8; bruin-grijs gestreepte sjaal, A. Groenheide, Strijensestraat 1;: zwart kmderschbentje (L), Koster, Kort landstraat 16; zwarte gebreide hand schoen - (r)Postkantoor,. Tuinlaan: bruine halsdoek, \v. Marie, Lo~. rentzlaan -36c; zwarte regenbroek, H de Bruin, Lange, Achterweg 73; geruite.halsdoek, Sj.KIeiss, Rotter- damsedijk 136c; rood kinder hand schoentje CD, F. Sigtermann, Julia- halaan 94a; vulpotlood, A. v. d. Horst, P. Potterstraat-15b; ring met sleutels, Zagwijn, Maasdijk 106a;. sleutel B. Markestein. Rotterdamse- dijk 399b; dopsleutels van brom fiets, Montré, Broersvest S2. De Schiedamse afdeling van de, VARA heeft maandagavond zijn jaarvergadering gehouden. Dc op komst was in vergelijking met vori ge jaren bijzonder groot. Aan de dis cussies werd geanimeerd deel geno men. Bij de jaarverslagen, die wer den goedgekeurd,b.leek, ,dat de VARA. ook ia een. periode 'yan .hoog conjunctuur' verkeert. In het afgelo pen jaar is dq.VARA landelijk 32.000 leden rijker geworden* Op 1 januari was het lodenaantal- 375.000, maar momenteel is het totaal de 390.000 gepasseerd en binnenkort wordt dé huldigings-avond van het 400.000ste lid verwacht. Ook Schiedam heeft deel aan de vooruitgang. Jn 1955 werd een netto winst geboekt 'van 315 leden. Het totaal was per 1 januari 4.567, doch dit getal is al,-weer. vèr overschreden. De belangstelling voor de VARA; televisieclub is groeiende.' In l95o werden 1700 toeschouwers geteld: dat is gemiddeld 30 kijkers per voor- S Ijev ARA-kunstkrinv deelt ook al in de bloei, het aantal leden is hard; vooruitgegaan en bedraagt nu 22ó- De vergadering besloot.de secretaris Ac afdeling, de heer M. Boom sluiter, vbor te dragen als lid van de verenigingsraad. Deze - kandidaat stelling geschiedde met algemene stemmen. Met meerderheid van stemmen deed mevrouw M, Ouweneel-Lueas haar entree in het bestuur in dc vacature van wÜlon M. Wiegel De aftredende bestuursleden: voorzitter G. Smult, penningmeester, P. van der Lubben. G. Speyer en N. Roggeveen, werden allen herkozen. In zijn openingswoord besprak voorzitter G. Smidt de algemene ont wikkeling in het radiobestel. Hij was verheugd over de grote vooruitgang van de VARA. Een goede omroep vereniging is een onmisbaar element voor de vooruitgang. De heer Smidt zag met vreugde de grote 'opkomst van belangstellenden. Het hoofdbestuur van de VARA heeft het fiat gegeyen aan het ver zoek om de vrouwen van de leden dc vergaderingen te laten bijwonen. Siechts één stem mag een echtpaar echter uitbrengen bij stemmingen. Dit werd maandag dan ook gedaan, i Of na afloop de paren elkaar bet I stem recht hebben betwist. i« niet bekend. Evenals overal In Nederland zal ook in Schiedam in de maanden april, mei en juni van dit Jaar «en algemene woningtelling: worden gehouden. Door de omvangrijke woningbouw sedert 1947 zijn de gegevens van de toen gehouden woning- en gezinstelling sterk verouderd. Het is in vele ge vallen van belang dat de gemeentebesturen de beschikking krijgen over meer recente en ook over geheel nieuwe gegevens, willen zij een goed op de behoeften afgestemd volkshuisvestingsbeleid kunnen voeren, .Dit is van belang voor de toewij zing van bouwvolumina aan de ge meenten, terwijl men bij de telling ook gegevens kan krijgen over de kwaliteit der woningen, welke gege vens onontbeerlijk rijn in het kader van de krotopruiming en de sane ringsplannen. Nadrukkelijk moet er bij .worden vermeld dat de telling niets te .ma ken heeft met vordering van woon ruimte. Het gaat alleen en uitslui tend om een. inzicht in de woonver houdingen in Nederland in het alge meen en in Schiedam in het bijzon der-, De regering verleent voor de door de gemeente, te maken kosten bij de telling een tegemoetkoming van Da Sint Josephschool is maandag avond een fraai.filmtoestol rijker ge worden Maanden hebben de ouders van de leerlingen gespaard en maan dag kon de heer Van Schoonhoven, de voorzitter van de oudercommissie,, het apparaat tnet enige trots aan het- hoofd der school, broeder Edmundus, op deze ouderavond in Arcade, over dragen. Het 16 mm apparaat, com pleet met geluidsinstallatie, werd' direct gebruikt en de vele aanwezi gen konden constateren dat het ge schenk van klasse was. Leerlingen en verwanten genoten van het klei ne, maar goede filmprogramma. De jongens zongen een achttal liederen. Het koortje versmaadde daarbij.zeer terecht niet wat leutige volkswysjes te ringen. Voor de pauze, werden officiële woorden gewisseld. Broeder overste Leo sprak het welkomst woord en broeder Edmundus sprak zijn vreugde uit over het mooie ge schenk, De Sint- Josephschool is de enige onderwijsinstelling in onze stad, die bij het lesgeven van zulk een uitstekend apparaat kan gebnuk maken. Van de Nederlandse Onder wijs Film zullen de leerrijke rol- Drenten worden betrokken. In ver band met deze nieuwe aanwinst sprak pater J- P. Dirkse van de Ka tholieke Fihnactie uit Den Haag over het onderwerp: .Jeugd en Film". De ouders onderhielden zich aan het slot met de onderwijskrach ten. 1.15 per getelde woning of bij 19.000 woningen in Schiedam van 21.850. De geraamde kosten bedra gen 30.000, zodat de gemeente zelf 8.150 zal moeten bijdragen. B. en W. vragen de geme&teraad een krediet voor dit bedrag. Kartotheek Van de gelegenheid die deze alge mene woningtelling biedt, willen b. en w. verder gebruik maken om meteen een nieuwe woning-karto- theek in te richten- De gemeentelij ke woningdienst heeft wel zo'n kar totheek, maar deze is sterk ver ouderd. Een'nieuw systeem is dus wel wenselijk. Deze kartotheek. be staat uit een verzameling kaarten, die.voor elke woning in de gemeente afzonderlijk, administratieve en technische gegevens bevat Voor bet snel selecteren van de gegevens in de woningkartotheek zal in de toekomst mogelijk gebruik gemaakt kunnen worden van de cytograaf-machine van de bevol kingsboekhouding.': Voor deze kar totheek' vragen b. en w. een krediet van. 11.800. s' Tenslotte kan gemeld -dat Schie dam-in samenwerking met Rotter dam en Vlaardingen van plan is om tegelijk met de woningtelling, ge gevens te verzamelen omtrent het woon-werk-verkeer. De hieraan ver bonden kosten worden geraamd - op 4.400. Geboren: Wilhelmïna C. L., d. v. Th. W. P. Schoenmakers en J. M. Th. de Kaper; Ingrid M„ d. v. A. C. J., Corveleijn en M. Steenbergen; Eliza beth, d. v. A. G. v. d.. Vlies en A. Hofman; Annigje, d- v. A. M. Mon ster en M. M. Romijn; Carl B„ z. v, P. B, Nagtzaam en E. Koorengevel; Joseph P., z. v. A. G. J. Verspeek en J. M.. Hoenderkamp; Wilhelmus C. J.. z. v. P. M. van Hoof en M. P. Schoenmakers; Hendrik F. J., z. v. J. J. C. Landsbergen en C. M. v. d. Nieuwendijk; Paulirfe, d. v. J. Groe- neveld en. S. van WolfswinkeL Overleden: A. M. C. Zoetmulder, 46 j„ wed. van J, C. A. Engering; J. Dijkshoorn 81 j„ J. W. Vink 73 j. wed. van M, Schepen. Eindelijk is er, dan. weer eens een volledig handbalprogramma afge draaid. Dat het de heren van Wilton ernst is, óm te blijven, dingen naar de titel bewees wel de grote over winning op de Schutters. De snelle" Wilton-voorwaartsen speelden met dé Rotterdamse verdediging, on arbi ter Goedhart had volop, werk om de doelpunten te noteren. De wed strijd was al beslist in de 3e mi nuut tóen L. Boer de stand op 40 had gebracht.'De gehele voorhoede scoorde om beurten en met een., vei lige 143 voorsprong gingen zij de tweede helft in die weer niets te zien gaf ais Wilton aanvallen. Heren 1 van; DWS bracht ook de 2 puntjes mee naar Schiedam, doch speelden niet zon 'beste - wedstrijd.: De twee schutters Ten Bosch en Sigmond zorgden voor een score van 12 doelpunten, doch het beslist zwakke. SOS maakte nog 10 tegen, DWS behoudt met Walton de tweede plaats op de ranglijst 'achter Opera tie.'55 die met 12-11 won van mede kandidaat Animo. De dames van DWS speelden .voor rust een prima wedstrijd^ Na - 7 mi nuten bezorgde N. Robart onze stad genoten een 1—0 voorsprong; maar VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: - Apotheek .C. J. Jansen. iSwammerdamsin- gel 41 en Nieuwiand. dr. Wi- baütplem 19. Bellen'bij ongeval: G.G en GD TuinJaan 80. telefoon 692S0-. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend tedere 'werkdag t behalve maan dag) van 9-30 tot 4.30 uur en iedere avond ibehalve woens dags en zaterdags) van 7 tot. 8,30 uur Zondags gesloten, ft.k. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend tedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesleten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling moderne Kunstnijverheid. Ten toonstelling eigen werken. Ge opend" dagelijks van 2 tót 5 uur. ook des zondags van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2, 7 en 9.15 uur; „Doctor at 'sea". Monopoie, 2. 7 .en 9 uur; „Helden zonder glorie", VOORSTELLINGEN Volksgebouw, 8 uur Vrouwengroep P.v-d-A. film „Het broze riet". Arcade 8 uur Simavi Propaganda- avond. Causerie en films. Cbr, Soc. Belangen, 8 uur Singel kwartier Cabaretavond.' Nïcuwekerk Wijk IN.H-G. filmavond. Tivoli. 8 uur Noofdhoekse.pers.ver, Contactavond. CWP zette door en maaktegelijk, 11. Nog voor de rust. .was. het weer N. Robart die haar ploeg een voorsprong gaf 'l—-2. In de tweede helft zakte het spel van DWS stérk af en de Haagse dames profiteerden daar dankbaar van. Zij.'wisten de overigens in prima vorm zijnde Schiedamse doelvrouwe A. Veldho ven'driemaal te.passeren. CWP. ver diende deze overwinning ten' volle. Dames 1 van. Wilton die Kranen burg. op bezoek had doet het als nieuweling in de districtsklasse - uit stekend en de Haagse dames ver- ïoren, Brökling en Bos zorgden er voor dat zij gingen rusten met een 4—0 voorsprong. In.de tweede helft namen de .Kranenburg datnes het spel even in handen maar de prima Wilton doelvrouwe wist erger .te voorkomen. G. de Raay maakte er 50 van en H. de Raay- 6—1. Het werd een verdiende B—3 overwin ning voor de Wiltonploeg. Dames 2 van DWS moest- met 101 het onderspit delven tegen ROD A in Botterdam... Ook, het twee de dames van Wilton leed éen nè- derlaag in Rotterdam en wél met 3—0 van ADO 2 dat nu de beste kans heeft op de titel in de 2e klas- Heren 2'van Wilton verloor met 0—-6 van Turnlust 2. Met de rust leiddenonze stadgenoten met Ar—V In de tweede helft werd het spel wat ruwer en de Haagse ploeg had hier.de meeste baat bij. Eerst werd het gelij k 4—4 toen en in de laatste minuten maakten zij er 86 van. Öp de jaarvergadering van de af deling- Schiedam van de Nederlandse Kappers Bond, gisteravond in de bo venzaal van.de Amslelbron gehou den, kwamen voor de kappers be langrijke zaken ter sprake, als de vakantieregeling met de daarmee samenhangende spaarregeling, een plan voor het invoeren van een pres tatie-verbeteringscursus en de plaats bepaling van het kappersbedrjjf in het maatschappelijk leven. Voor een -vrijgering aantal be langstellenden sprak de voorzitter van de plaatselijke bond, de heer A. v. d. Hoeven,; over de activiteiten naar -.buiten in het' afgelopen.,jaar. Genoemd werd ook het55-jarig bestaan van de algemene bond, dat op 9 April, in Amsterdam gevierd zal worden, en de strijd, die de, uitste kend ingerichte, kappersbedrljven. in Nederland (iaterhafcibriaal niveau) moeten voeren om te houden wat ze hebben. De .kleine zelfstandigen nemen in deze. tijd van hoogconjunc tuur een afwachtende houding aan ten opzichte van regeringsmaatrege len. Er zijn plannen.; in voorbereiding om dinsdag 10 of 17 april mef de af deling V] aardingen samen een ex cursie te maken naar een fabriek van. kappersattributen in Amster dam. Verder is 'n commissie samen gesteld, die contactavonden in het winterseizoen ;moet, organiseren; De vakantie-spaarregeling (voor het' verzekeren van een inkomen gedu rende de vakantie), die pas dit-jaar ingaat, is een succes geworden. Van 31 October '55 tot 12 maart '56 is reeds f 2660.hijeen gebracht. In samen hang met dit spaarfonds brengt be vakantie-regeling, waar vorig jaar 85% van de kappers voorstemde, dit jaar voor het eerst een week vakan tie. De eerste bijdrage van de afde ling Schiedam voor het algemene weerstandsfonds, is niet - slecht ge-, weest- De jaarverslagen gaven een gunstige indruk van de plaatselijke bond, die overweegt een prestatie ver beteringscursus te organiseren in samenwerkingmet Vlaardingen, De vereiste 20 belangstellende leden zijn aanwezig). Gisteren is bij de politie aangifte gedaan van de diefstal van honderd meter laskabel ten nadele van de scheepsbouwer A. K. H. aan d« Schiekade. ROTTERDAM De 60-jarige. melkhandelaar A, V. uit Krimpen aan de LTssel, die slaags was geraakt met .een agent cn de politicman een wond aan de hals hac toegebracht, ia door de rechtbank veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf. De offi cier had vier maanden tegen hem geëist. Tot acht maanden met aftrek, waarvan drie maanden voorwaarde lijk met een proeftijd van drie jaar, veroordeelde dc rechtbank de 31- jarige kraanrnachinest J. W. A, V., dis bij rijn* werkgever twee Perzi sche tapijten hadgestolen. De eis was conform. De 26-jarige betonwerker K, IJ. uit Gouda is veroordeeld tot ne gen maanden gevangenisstraf met aftrek, waarvan drie maanden voor waardelijk met een proeftijd van drie jaar. Wegens oplichting had de officier veertien dagengeleden te gen hem een gevangenisstraf van negen maanden, met aftrek, waar van drie voorwaardelijk geëist. - De 31-jarige elektrisch lasser H. van Z. uit Maassluis stond veer tien dagen geleden terecht verdacht van diefstal van sieraden. De offi cier eiste een gevangenisstraf van anderhalf jaar met aftrek tegen, hem. Vanmorgen veroordeelde de rechtbank hem tot een jaar en drie maanden met aftrek, van voorarrest De 3B-jarige E. L., elektrisch lasser te Rotterdam, hoorde vanmorgen een gevangenisstraf van vier maan den met aftrek van voorarrest tegen zich eisen. Hij had vier kistea ge reedschap gestolen bij de. firma'waar hij in dienst was geweest. -Verdachte knutselde zelf eri gebruikte het ge reedschap voor zijn eigen karweitjes. De uitspraak volgt over een week. In'Rotterdam is een afdeling van de Stichting' „Natuur .en Jeugd" op gericht. De stichting zal: schoolkin deren. animeren Jeugdnatuurwacht te worden, ze krijgen een. -mooi speld je en- moeten beloven niets in de na tuur te vernielen cn op. te letten dat 'er ook niets, wordt vernield. In het plaatselijk comité hebben verschillende onderwijsmensen zit ting genomen. Men zal de belang stelling yan de kinderen trekken door het vertonen van films over de natuur op -de scholen^;JVoorts orga niseert de stichting excursies voor de. kinderen.: aUDIUM hoortoeslei L000 met 4 transistors en 6-voudige toonregeling. Is zéér klein en weegt slechts 70 gram. AUDIUM boortoestel USL. Maat 57x28x16 mm gewicht 36 gram. Te dragen als dasspeld door heren en als haarspeld door' dames. Woensdag 21 maart van 's-ochtends 10 tot 's-avonds fi uur kunt u in onze zaak profiteren van de vakkundi ge voorlichting van de AXJDIUM deskundige en de ap paraten zelf proberen. Vanzelfsprekend is ook de AL0IUM hoor bril te zien.. U is van harte welkom. ST. LIDUINASTRAAT X - SCHIEDAM Telefoon 67649 op vrijdag 23 maart 1956, v.tö. 11 uur, in Gebouw Arcade, Lange Haven 71, te Schie dam, van: Een complex pan den, bevattende fabrieksge bouw, kantoor, bergplaats, bedrijfsruimte, garages, bo venwoningen c.a. te Schie dam, aan-de VELLEVEST 16. 18, 14 en KETHELSTKAAT 29, 27, tez. groot 8 a. 43 ca; geveild in 4 percelen. Trekgeld ƒ45.000.-, ƒ31.000,-, ƒ5.400.-, ƒ36.000.-. Bij afslag worden dé percelen ook ge combineerd aangeboden met een stoomketel - 36 m2 V.O. - een Nortonpomp, cap. plm- 45 m3 p. u„ met voedings- pomp, appendages en reser vemateriaal. Notaris "P. Scha berg, .Tuinlaan 102 te Schie dam. DAN NAAR D. DE BRUIN Oranjestraat 9 Schiedam Tel. 66431 Te koop aongeb. "Wie echt kiezen wil, heeft geen keus. Die moét naar „Solingen". Scharen, messen, Gero Specialist. Broersvest 57. Telefoon 55193. Uw mes o'f schaar bot?- „So- lingen" -slijpt en knapt zé op. Slijperij en Staal waren handel (jSolingen", Broers vest 57, Telefoon 55193. Plastic kastrollen, afwasbaar 0.39, raagbol 0.25.1001 Ba zar, Broersveld 45 tegenover Telefoon 66015. Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, ge demonteerd, gemonteerd m. bijlevering van nieuwe ket- tmgkast, spaken, spatborden en jasbeschermer, 3730. Frans Waltman, Rotterdam- sedijk 240. tel 68948. Aangeboden een gebruikte Kaptein Mobyiette hulpmo tor, direct berijdbaar, -spot koopje, gebruikte 12-volts autoaccu, enige gebruikte damesrijwielen. M. Droog, "Vlaar dinger dijk 247 b. Schie- dam. Diversen Aües op het gebied van glas in lood. „Aa-Ve" Glas-in- loodbedrQf. West Franke- landsestraat 16, tel. 66280, Een goed gesorteerde biblio theek, steedsvoorzien van de nieuwste boeken, is Lees bibliotheek-Kantoorboekhan del Modern, Boerhaavelaan 124.. Telefoon 68415. Lente! Straks weer zaaien en poten, maar dan alleen met gekeurde 2aadprodukten. Wij hebben voor u pootaard- appelen, gróentezaüen, gras zaad en een pracht collectie bloemzaden. Voorts kunst mest, kamerplant earnest, potaarde met compost, .raf fia én insectenpoeder. Vraagt onze prijscourant met gratia zaaikalender,- .- Zaadhandel ,,'i. Westland". Fa. A. Ver kade, Groenclaan 81, Tel 69947.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1