Russisch schip1956; voor KLM een rustige ^*3 spelers in nood aanloop tot een grote sprong Ontwapeningsgesprek in Londen begonnen NIET TE MOEDERTJE VAN DE ZAL MET PENSIOEN GAAN Supersonischvliegen nog niet aan de orde Heilsleger in Madioscoop weigert hulp u Reiziger valt uit D-trein VS. niet achter Internationaal «M&SÊj protest bij V.N. en in Djakarta Frans-Brits voorstel Deense stakingen breiden zich uit Grieken verlaten commissie van Raad van Europa Twee negers wegens molesteren van blanke veroordeeld Beroep van mej. Pino op Hoge Raad Scliad evergoecling van Russen vóór vliegtuig van V.S. Humanité verbloemt ommekeer in de Sowjet-Unie Twee heidebranden op Hoge eluw.e Staking op Cyprus ten einde Malenkow We houden schooumaak Jongetje stikt in rioolput Ook loonmaatrege len in Noorwegen voorgesteld In Arnhem auto's onder een plein door Togliatti nerveus sinds terugkeer uit Moskou Zestienhoven voor KLM nog niet belangrijk Bemind stewardess gaat met pensioen Britse ambassadeur sprak voor TV in Moskou „Rusthuis had sfeer van een kooi" Dinsdag 20 maart 1936 3 ABERDEEN* Het 1549 ton grote Russische vrachtschip Kryraof heeft maandag geseind, dat het aan de grond was gelopen en dringend hulp nodig had. Toen de redding boot van Aberdeen bij het schip kwam, weigerden de Russen echter ooi onbekende redenen hulp te aan vaarden. tk-.ii woordvoerder van de kust- waclu deelde dc tiers mcc: „de red- 1 oir.gbnot schooi drie lijnen over naar het Russische schip, doch de bemanning raakte ze niet aan. Op ae vraag, of do Russen hulp van een sleepboot nodig hadden, kwam geen antwoord". kwart van de huidige prijs be- I langrUker dan in 4 uur daarheen r Vliegen." Want dat met de invoering van de straalvliegtuigen de tonkilo- j meter-kosten zullen dalen, staat vol- j gens hem we! als een paal boven water, al kan men nog niet strikt j nanwkeurig zeggen, hoeveel lager j zij zuilen worden. Ook voor een Pool-route naar het I Verre Oosten 1 Tokio) heeft de KLM De reddingboot bleef in do buurt Aberdeen in laag water was vast- gelopen, op eigen kracht los kon komen. Als de Haarlem ae bloemen meisjes gaan uitzwermen be tekent dit dat de lente gearri- •ueerd is. Zij vertegenwoordi gen niet alleen Haarlem,.doch ook het voorjaar ert de bloe men van onze bollenstreek. Dezer dagen maakten zij de eerste passen in hun fraaie jurkjes. Straks gulle» ze naar Zuid-Nederland en West- Duitsiand reizen. Reeds hebben se 'n verzoek van de Amerik. strijdkrachten in Frankfurt gekregen om toch vooral het bezoek tot die stad uit te brei den. Daar sullen ook de radio en de televisie klaar staan.... (Van één onzer verslaggevers) „Het jaar 1956 vertoont voor wat de KLM betreft een rustig vcwVsha7idswgeèn."intéresse, karakter; er gebeurt weinig sensationeels en nieuwe uitbrei-j dingen van het luchtnet zijn ér nagenoeg niet. Wel zijn er een j paar frequentieverhogingen in de zomerdienstregelmg ver- werkt." vertelde de president-directeur van de KLM. de heer om te "zleiV^Mier'Russischc vaar-I. A. AIer, gistermiddag. De zomerdienst zal worden gevlogen tuir, dat vier mijl ten noorden van met in totaal 85 vliegtuigen, waarbij inbegrepen vier nieuwe j Super-Constellations (Lockheed 1049 G). wezige Constellations (L. 1049 E) zijn verbouwd stellen. Op Amerika zal althans één van de drie diensten, de j „Metropolitan" luxe-dienst, non-stop worden gevlogen: in 16 1 uur én 50 minuten heen, in 14 uur terug. „Dat vïnd_ ik nog erg j. PAR1JS De internationale Fe- lang", zei de heer Aler, „maar daarmee zullen wij hét voor- deritie voor de Rechten van de lopig toch nog maar moeten doen." Mens hééft by de Indonesische re- 'Nieuwe punten, welke in het i dienst haar beslag krijgen 'bijv. luchtnet worden opgenomen, lijn j Amstentem-Lmden van 70 keer r-i I per week tot 11 maal per clag, als- Ankaia (2 maal p. week), Khartoem.! mecjc opvoering der frequentie op <1 maal p. week met een Connie),! de lijnen naar Zurich en Damas- Palma op Majorca <2 maal p. week - Proces-Jungsclilïger naar verluidt, bezwaar tegen de in dit S ontwerp voorgestelde beperking van voorraden atoomwapens op overeen te komen niveau, controle van loe- j komstige oroduktie van atoomwapens en vermindering van normale beu met Convairsl, Warschau (2 maal p. week met een DC-4 en Luxem burg (aan begin en einde van elke j pening en troepensterkte. Volgens de week, in de route naar Nice). Amerikanen zou men hiermee teveel 'I tegemoet komen aan Sow jet-eisen en de Westelijke defensie verzwakken. LONDEN*. Onder hoopvolle voor- tekenen zyn maandag in Londen ont- j f wapeningsbesprekingen begonnen I tussen de vier grote Westelijke mo- iw/ft T\a. v> T A T gendheden en de Sow jet-Unie. De. .-i wfnmf i u'dlhoopvol le voortekenen hebben he-' Heemskerk uit Warmond 15 uit de j staM Jn uiiinceB van bereidwillig- D-trem van Rome naar Nederland in +n vcwoiïiir» trln- gevallen en zo ernstig gewond, dat hy tydens het vervoer naar een zie kenhuis overleed. De politie meent, naai' zij maan dag bekendmaakte, dat H. overver moeid op een der balkons van de trein staande in slaap gevallen is. Hij heeft toen waarschijnlijk 2ijn evenwicht verloren en met zijn arm op de deurkruk vallend het portier van de wagon geopend. De heer Heemskerk was op weg van Rome naar Warmond. KOPENHAGEN* De stakingen In Denemarken nemen in omvang loc. Binnen enkele dagen zullen er tekorten komen aan levensmiddelen en brandstoffen. Op het ogenblik staken cr 30.000 arbeiders, allen werkzaam in de sleuteiindustrieën en bij het ver voer. Hun aantal zal waarschijnlijk '"tiog .(pt; 40,000:'aangroeien. De stakingen braken uit na on derhandelingen met de-werkgevers, die een maand, hebben geduurd. De inzet is een arbeidscontract voor twee' jaar ter regeling van de- lonen, de werktijden en -enkele andere arbeidsvoorwaarden. held in Oostelijke en Westelijke krin gen om concessies te doen. maar het optimisme werd getemperd door een onverbloemd gevoel van wantrouwen aan beide zyden. Frankrijk en Engeland hebben een nieuw ontwapeuingsprogram opge steld, maar de Ver, Staten willen dit program niet volledig steunen, omdat het teveel concessies aan het Oosten doet. Het is nog niet bekend, of de Sowjet-afgevaardigde Groniiko. met nieuwe voorstellen zal komen. Voor de subcommissie maandag voor de eerste maal bijeenkwam, heb ben de Britse. Canadese. Franse en Amerikaanse afgevaardigden afzon derlijk nog eens gesproken over het Frans-Britse ontwerp, zonder over eenstemming te bereiken; Stassen, de Amerikaanse afgevaardigde, heeft BRUSSEL De Griekse afge vaardigden in de commissie voor algemene zaken van de Raad van Europa hebben maandag een ver gadering van de commissie verlaten toen deze een resolutie goedkeurde om de kwestie Cyprus de volgende maand biet in de voltallige verga dering van de raad in Straatsburg te behandelen. De Grieken hadden tevoren geop perd oen rapporteur te benoemen, die een rapport voor de plenaire zitting van de raad zou opstellen. Het Griekse voorstel werd echter afgewezen. TUSCALOOSA (Alabama) Twee negers zijn hier tot een half jaar gevangenisstraf en 500 dollar boete veroordeeld, omdat zij een blanke student van de universiteit van Alabama een pak slaag hebben gegeven. De beklaagden, de 19-jarige John en zijn 23-jarige broer: Arthur Washington voerden aan, dat zij ver bitterd waren door de behandeling van Autherine Lucy, wier toelating tot de universiteit is verhinderd. De jury. bestond gehee] uit blan ken. Zij adviseerde tot dé maximale gevangenisstraf. UTRECHT Mejuffrouw Pino heeft haar raadsman mr. G. ter Laan gemachtigd by de Hoge Raad in beroep te gaan tegen de beslis sing van de Haagse officier van justitie om niet over te gaan tot een strafvervolging tegen de burgemees ter van Den Haag, mr. Schokking. Mi'. Ter Laan heeft volmacht ge kregen „die; maatregelen te treffen,, die nog openstaan om de zaak van haar overleden broer en familie tot een voor de nabestaanden bevredi gend einde le brengen". De frequentie op de lijnen naar het Verre Oosten wordt van 2 tot 3 maal 's weeks opgevoerd; op Dja karta wordt tijdens de zomerdienst 5 maal per week gevlogen, zoals tot- nutoe, maar 3 maal zal daarvoor een Super-Connie worden ingezet. Toekomst AI zal er dit jaar nog niet veel spectaculairs gebeuren betreffende i de uitbreiding van de KLM-vloot, dat wordt het volgende jaar anders: dan komen allereerst de 9 Viscounts in de vaart, terwijl tevens de vloot wordt versterkt roet tien nieuwe DS-7c toestellen (het „Seven Seas"- type), terwijl in 1958 de beide door de KLM bestelde Fokker „Friend ships" in gebruik zullen komen. In 1959—"60 volgen dan nog de .plec tra's" en de DC-8. Het inzetten daar van zal bepaald een „omwenteling in 'de dienstregeling" tot gevolg heb ben. Ook op de „oude lijnen" zullen kleine uitbreidingen in de zomer- gerlng een protest ingediend tegen d„ omstandigheden, welke „in strijd zijn met elke rechtvaardigheid", waaronder het proces tegen Jung- schlagér wordt gevoerd. De federatie heeft zich eveneens gewend tot de secretaris-generaal der Verenigde Naties met het ver- k'nhrt nntt zoek. de Indonesische regering de i\utm uua vereiste eerbied onder het oog te Voor het invoeren van r.g. „super- i brengen voor de grondrechten, die j sonlscbé vliegtuigen" spant de KLM jn handvest van San Francisco I zich voorshands niet in. Zoals delen de verklaring van de rechten j heer ATer het zeide; „Ik vind vlïe- j van de mens zyn vastgelegd, gen in 8 uur naar New Tork wat In 1959 kan gebeuren voor drie- I j Vervolg vun pag. nu dus IEDER mag nu dus tveten, dat Stalin een slechte man was; maar wat weerhield indertijd Chroesjtsjew en de zijnen er van, hem uit liet zadel' ié lichten? Het kan óok anders worden gesteldhet is d»s mogelijk, dat in de ijowjei-Unïe eicn slechte man aan het bewind is. tegen wie' niemand iets kan uitrich ten en diezelfs in staat is,, de op vatting te. doen postvatten, dat hij over bovennatuurlijke krachten be- seliikt. De huidige leiders b'rengen nu wel de drnevige verhalen in om* loop, maar denken er niet aan. een einde te bereiden aan betsysteem, dat zoiets toelaat. Deze zwakke stee kan ook degenen, die overigens wel geneigd zijn aan helerschap te geloven, niet ontgaan. Wie garandeert, dat Ch roesits je w ook nog ,niet r eens\in feitelijke zin alleenheerser wordt en dal na zij» dood van hem soortgelijke gruwelverhalen worden verteld als hij nu over Stal in doet? Want al is er., zuiver menselijk gezien, wej ver schil tussen communisien en commu nisten, allen zijn zij toch gehouden, zich 'te schikken naar her systeem, dat de grond is van alle euvelen. Wat ons betreft, wijzijn wei be reid om degenen bij te vallen, dte zeggen, dat hei optreden van Cbroesj- tsjew op de 'duur niet gunstig kan zijn voor het systeem. De absolute, gehoorzaamheid, die hét vereist, wordt ondermijnd. De interne spio nage zal minder krachtig worden en het gezag van de politieke politie gaat er niet op vooruit. Ook in de saiellict-state» kan onrust moeilijk WASHINGTON De Sowjet-Unie heeft bijna driekwart miljoen dollar schadevergoeding betaald voor het in juni jJ. doof Sowjetrussische ja gers neergeschoten Amerikaanse tna- rinevliegtuig hoven de Beringsiraat Dit is de eerste maal. dat een co- munistische staat Zuiö-Slavië gedonderd schadevergoeding h... betaald voor het omlaag schieten vai een Amerikaans vliegtuig. Het betaalde bedrag is de lielft van de werkelijke schade. (Van onze correspondent) PARIJS De „Humanité", het orgaan van de Franse communis tische partij, heeft nog altijd de grootste moeite met de onthullin gen, die Chroesjtsjew over Stalln heeft gedaan. Vanmorgen voor het eerst erkent het blad, dat er ©P het laatste congres van de Russische party kritiek op Stalln is geoefend. Maar het geeft van die kritiek een zo verwaterde editie, dat men de originele verklaring er nauwe lijks uit herkent. Stalin, zou Croesj- tsjew gezegd hebben, heeft grote verdiensten, maar hy is dupe ge worden van de persoonsverheerlij king. die anderen hem deelachtig deden worden. Grote overwinningen zijn behaald, maar ze hebben, mis- schien meer gekost dan nodig was, j zegt de „Humanité"; 1 ARNHEM. Een oppervlakte van 30 tot. 35 hectare heide 'ging maan dagmiddag verloren, nadat het vuur. waarmee de hertenweide bij Qud- Reemst op de Hoge Veluwe ien be hoeve van de voedering der herten werd afgebrand, verder ging dan de bedoeling was. De brandweren van Arnhem. Oos terbeek, Schaarsbergen en Otterloo waren enkele uren lang ia de weer niet veel materiaal om de brand te bedwingen. Ook in de omgeving van het zweefvliegeentrum Teriet ver brandde een stukheide, met een op pervlakte van 2500 vierkante meter. NICOSIA De algemene staking op Cyprus, die 9 maart de dag waarop aartbisschop Makarios werd verbannen uitbrak, Is maandag beëindigd. Het merendeel van de winkels was nog gesloten, doch dit hield verband met bet feit, dat de maandag samenviel met een tradi tionele feestdag. In het dorp Vassilia. 20 km ten westen van Kyrenia. zijn Cyprische Grieken en Turken maandag slaags geraakt. Zeventien personen werden gewond. Er is een uitgaansverbod afgekondigd en Britse militairen pa trouilleren door de straten. Twee maanden geleden is door onbeken- m brand gesticht op een Turks khof in Vassilia. Een hevige storm wierp dezer M y -dagen het Italiaanse vracht- g schip „Etrusco" hoog op het sf s strand in de buurt van de W Amerikaanse havenstad Scitu- gj ate (Massachusetts). De Ame- p H rikaanse kustwacht haalde met fl m het wippettaestel dertig opva- m S renden van boord. m OOSTEN Vervolg van pag. 1 woechin, een ander lid van het par tijpresidium. Volgens Harrison Salisbury, voor malig correspondent van de „New York Times" te Moskou, zijn in som- mige delen van de Sowjet-Unie be paalde veiligheidsmaatregelen ge troffen. Zo is in deze, gebieden een controle op het reizigersverkeer in gesteld. - Salisbury schrijft, dat berichten, die diplomaten in Amerika hebben ontvangen, erop wijzen, dat de Sow-r jet-regering ten volle vertrouwt re-, acties op de onthullingen onder con trole te kunnen honden. Volgens Salisbury werd ook ge meld, dat dé uitwerking der onthul lingen op sommige Sowj et-burgers groter was, dan de regering had voorzien. Zo zouden onder Moskouse arbeiders verzoekschriften de ronde doen, waarin de regering wordt ver zocht Stalins gebalsemde, stoffelijke overschot uit het mausoleum op het Rode Plein waar het naast dat van Lenin ligt opgebaard te rer- wij deren- Vele Sovjetburgers bezoeken 'i thans dagelijks het mausoleum, klaarblijkelijk om zich ervan te i overtuigen, of hierin geen verande ringen zijn aangebracht Volgens de berichten, waarvan Sa lisbury - gewag maakt, is hét lucht verkeer naar Tiflls, de hoofdstad van de So wj et-republiek Georgië, Eri- van, de hoofdstad, van Armenië, Sotsji; een befaamd vakantie-oord aan de Zwarte Zee, dat veelvuldig door Stalin werd bezocht en Bakoe, de hoofdstad van ;Azerbeidsjau, .ge schorst ARNHEM In Arnhem is het ongeveer anderhalf jaar oude zoontje van de familie H. in een rioolput terecht gekomen en ge stikt. In de tuin achter het huis be vond zichde put, die was afge dekt met een houten plank en een ijzeren rooster. In een onbewaakt ogenblik heeft de kleine kans ge zien om plank en rooster van de rioolput te verwijderen. Deze kaart geeft een. overzicht ran de nieuwe KLM lijnen waarbij I dus het net in Europa weer aan merkelijk is uitgebreid, waarbij Warschau, Luxemburg enpalma op Mallorca steden zijn die voor het eerst in het KLM-net worden op- genomen. Buiten Europa komen 2 lijnen naar het Midden-Oosten icaarbij Ankara en Khartoem nieu we KLM-plaatsen zijn. Zuid-Ame rika krijgt een nieuwe verbinding via Lissabon "en de Bermuda- eilanden naar Lima OSLO. Verontrust door de ver lammende stakingen ln Finland en Denemarken heeft de Noorse rege ring een „gecontroleerde inflatie" voorgesteld om boeren en arbeiders tevreden te stellen. Het nieuwe program, dat moet worden behandeld door het parle ment de boeren, de arbeiders en de werkgevers, omvat het intrekken van subsidies op belangrijke levens middelen, verhoging van de prijzen van landbouwproducten en enige verhoging van het inkomen der in dustrie-arbeiders. (Van onze correspondent) ARNHEM. Aan de reeds bijzon der spektakulaire wederopbouw en vernieuwing van de Gelderse hoofd stad zal eert nieuw spektakuïair ele ment worden toegevoegd, dat zijn hoogtepunt zal vinden in een aan- i tal drastische'herzieningen in. en om [het hart van de stad: het Velper- plein. Het meest opmerkelijke daar- van-is wel het feit. dat bij deze wij- t ztgingen in hoge mate rekening zal i worden gehouden met de voetgan- j ger. Het gemotoriseerd verkeer zal nl. door een drietal tunnels onder het Velperplein worden door geleid. Deze tunnels worden elk 300 meter land en 5 meter breed. In die tunnies komen dubbelbaans wegen in totaal 7 meter breed, gescheiden door een tussénberm. Op het plein komt een vo'etgangersplateau van 50 bh" 80 meter met eenvoudige oversteek plaatsen en op drie punten op elkaar afgestemde stoplichten. Het Velper- plein wordt daardoor veel rustiger. Op het ogenblik gaan tussen 7 uur ,'s morgens en 7 uur 's avonds niet minder dan 25000 auto's en ruim 36000 fietsers over dit plein Straks zal ongeveer 60 procent van het ge motoriseerd verkeer door de tunnels gaan- (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De KLM ïs voors- i hands niet geïnteresseerd om ge bruik te maken van het vliegveld Zestienhoven, verklaarde gistermid dag de directeur-generaal van deze luchtvaartmaatschappij, de heer I. A. Aler, tegenover de pers. "Voorlopig zullen er alleen een paar kleine Engelse luchtvaartmaatschap pijen een dienst openen tussen Rot terdam en Southend. X-JeBT u ook dat bericht gelezen over de drie valse spelers, die in Af oh te Carlo werden gearresteerd toen ze op het punt stonden de bank te laten, springen'.' Zulk nieuws werkt altijd in de hoogste mate op mijn romantische fantasie. Het doen springen van speelbanken is immers een droom a'ie de mensen al eeuwen bezig houdt. Sommigen is het gelukt, dat kunt U lezen in de litteratuur over dit onderwerp, memoires van einptoyè's en verstokte .jysteemspe- lers". die irt de bonte geschiedenis van net Casino hebben gegrasduind. Een van de heerlijkste boeken opd.it gebied is, Bekentenissen van een croupier1', geschreven door de pot sierlijk ijdcle heer Paul de Kechiva die de spookachtige wereld der groot vorsten en groot-oplichters in een reeks uatt anekdotes doet herleven. Hij vertelt bijvoorbeeld hoe onze eigen Mata Hari, jia achteloos een door de Wilhelmstrds-e verschaft vermogen te hebben verspeeld, op eens werd beetgepakt daor een in de speelzaal aanieezige Russische of ficier. die haar een kus' op de volle lippen drukte. Het in haar eer be ledigde vrouwtje trok een pistool uit haar decolleté en schoot- dé vrij postige man ter plaatse door het lichaam. „De zaak kon met moeite gesust u-orden", voegt de auteur er bezorgd aan loc. U'ai een tijd ut e turn ar'.' Toen t aar en de hoge kringen ten minste nog hoge kringen en vertrok de prins van ivales geen spier als hij, op een mooie zomeravond, een ton verspeelde ont r^ju nerreïtng teat te verdrijven. Oscar Wilde zelf zat, een tafel of wat verder, met een droeve glimlach om de mond zijn royalties te vergokken, of verscheen als Afa- ckiai'eWi op hel jaarlijks bal masqué, waar ïtfj de heer de Kechiva in het heetst van de feestvreugde melan choliek toevoegde: „Monsieur, ik be/i de ongelukkigste man tert wereld." Voor dit soort mensen is Motile Carlo gebouwd niet voor de slim me rikken en de rekenaars, die er beter van trillen u-orden, roc Is het drietal dat vorige iveek werd opge sloten. Eigenlijk kwam de klad al m de atmosfeer,toen de heer Jog ger op een kwade dag in Mom te Carlo verscheen. Hij was een cor recte Engelse mathematicus die, nan het eind van de vorige eeuw, tien jaar lang in zijn kleine landhuisje de eigenaardigheden van alle denk bare roulettes bestudeerde. Hij kwam tot de conclusie dat elke rou lette bepaalde technische feilen ver toont. die het uitkomen van sommi ge nummers bevorderen. Daarop boutnde hij een zuiver wetenschap pelijk sysleem. het gevaarlijkste dat de speelbank ooit heeft beleefd. Op een dag kwam de heer Jaggev aan- gcreisd met'vijf duirend pond ster ling en zes gehuurde helpers. Drie weken lang deden de heren niets anders dan in de speelzaal alle uit komsten noteren. Met behulp van deze gegevens kon 'de heer Jigger. in zijn hotelkamer, de afwijkingen van een half doztjn roulettes pre cies berekenen. Toen hij uitgecijferd uas. begon 'zijn ploeg te spelen en won ongeveer vijftienduizend pond per uur. Dit u-etenschappelyk uitpuffen van de bank ging dagenlang voort zodat de directie van het casino in. een begrijpelijke paniekstemming raakte,' RouleAte-deskuildigen wer den ingeschakeld en zij ontdekt én dat de Engelsen hun systeem had den gebouwd op feilen der appara tuur. Toen dit eenmaal vaststond werden in de nacht, de roulettes door andere vervangen en de volgende morgen verloor de ploeg. J agger, die niet u-erd beheerst door de hartstocht van het spel, reageer de als een uiterst verstandige tacti cus. ff ij. zag in dat zijn rol teas uitgespeeld en verliet Monte Carlo met een winst van 1 $0.000 pond ster ling, een aanzienlijk vermogen waar van hij, na zijn. zes helpers te heb ben uitbetaald.-nog lang en geriefe- lijk heeft geleefd op het Engelse" platteland, gezien door zijn dnrpsge- noten en gehaat door de directie van het Casino, dte in deze systeem- speler-zonder-emoties voor het eerst in de geschiedenis uatt dc roulette, een meerdere had moeten erken nen. KRONKEL. FF ET Leger des Heils wordt wel eens smalend de „Hallelujah- brigade" genoemd. ,,Op die naam j zijn wij trots, zei gisteravond een majoor aan het slot nan de Radio- j seaop-docuï»entatre „Een leger zon- i der wapens....", die een uitnemend j beeld gaf ran het door deze orgcmt- i sctie verrichte maatschappelijk werk. Dat de officieren van het Le- I ger ïnaatschappelijke urerhers met een gezonde, nuchtere kijk op de problemen van hen, die ann hun zorgen toevertrouwd zijn, bleek dui delijk uit hun pittige antwoorden op de vragen van Wsm Ruth, die samen met Han König dit klank beeld had gemaakt. Een goed stuk radio-v oorlichtt ng. In bet Radio- scoop-journaal hoorden we een aardig interview raet Hans Niena- ber, een van de tweehonderd Ne derlandse musici dte énkele jaren geleden in dienst van het Canadese leger zijn getreden. Nienaber, com ponist van talrijke populaire iiedjes, vertelde van een concertreis door Japan en.... over de belangstelling van de commerciële stations in Ca nada voor Nederlandse grammofoon platen. In 't zelfde journaal zei de directeur van de Zwolse GGD, sprekend over dé gruwelijke gevol gen van verkeersongevallen: „Wij artsen helpen graag, maar we heb ben een hekel aan karweitjes die vermeden hadden kunnen worden." Als gehee] is de Radioscoop een aantrekkelijk, blok-programma, al blijft bet jammer dat op zo'n maan dagavond zij die ook wel eens wat klassieke muziek willen horen, tot kwart voor elf dienen te wachten en dan met 'n kwartiertje genoegen moeten némen. Vooral ook omdat ze op de zaterdag- en zondagavond ook al niet verwend zijn.... T") E KRO-televisie heeft vanavond een reprise van het belangwek kende stuk „Het lege graf". De au teur Ladaslas Fodor laat «en heden daagse Amerikaanse rechtbank een historische zaak behandelen: Is de Verrijzenis des Heren een feit of beeft de tuinman .Eli Jacobson zich aan grafschennis scbuldig gemaakt? Richard Flink is de openbare aan klager, Frits van Dijk de verdachte. Tn Canada is een „dochterorgani- sa tie" van de NCRV opgericht: de Ceba stelt zich voor regelmatige uitzendingen van christelijke strek king in de Nederlandse taal te ver zorgen. Enkele weken geleden heeft, men gedurende een uur de zender van Hamilton gehuurd voor 'n in leidend programma. Er werden o.a. toespraken van NCRV-voorzitter mr. A. B. Roos jen. van de emigranten predikant ds.' GuHaume en van de Nederlandse consul in Toronto uit gezonden. HOBOKEN. „Moedertje van de Noordani", zoals de thans 60-jaripe stewardess Pleuntje Grandia van het passagiersschip Noordam der Hot- lafcd-Amérifcalyjj genoemd wordt, is voor haar laatste reis naar Ne derland vertrokken. Mej. Grandia iiithliiv^n FWh men wake a»<»5t- hee^ namelijk de peusioengereclitig- uithhjven. Uoch men wake ane»t leeftijd bereikt en zal zich. na \allig te menen, dat hetgeen moge- aa7,ko»ns£ tu Ro'terdam op 26 maart. lijken* ijs koiut, er nu al is. jeriigtrekkeu tw haar geboortestad Schiedam. u>uar zij twee broers enjih dé zes en een half jaar. dat 2)j tu-ee zusiers heeft. ,Jk houd van de zee en ik vind het erg om er mee uit te scheiden,'* zei Pleuntje voor het vertrek. „De zee beeft me altijd gefascineerd. Ik ben nooit getrouwd.geweest, maar ik heb een gelukkig en voi laven ge had. Ik heb geleerd van de mensen te houdcnt cn als men van dc men sen houdt, wie zij ook zijn. dan vindt men het leven veel gemakkelijker". op de Noordani voer, verzórgd heelt. Vrienden, die haar de erenaam van „Moedertje van de Noordam" ge geven. hebben. In 1936 ging Pleuntje Grandia naar zee, aan boord van de Volen- dam. Zij was op dat schip toen het in 1939 door een Duitse torpedo werd getroffen, „Er waren 300 kinderen aan boord, die allen om hun moe ders riepen," herinnert.zy zich. „Ik Mej. Grandia. die vloeiend Engels, i schreeuwde: ik ben je moeder, bom Frans en Duits spreekt, heeft nooitmee. Ik zette ze een voor een in de 1 hij een trouw lid van het parlement moeite gehad vrienden te maken on-reddingboten en zij werden in der de duizenden passagiers die zij 1 ligheid gebracht," vertelt ze. ROME Palmiro Togrllatti, de Italiaanse communistcnleider, is ner veus geworden door de vloed van geruchten in berichten over Chroest- sjew's rede. De scherpzinnige en in de regel gemoedelijke teidër noemde hen, die zich overgeven aan speculaties in verband met de jongste gebeurtenis sen in de Sowjet-Unie „een bende krijsende apen". Togliatti., die in Moskou het befaamde congres heeft bijgewoond, heeft zich na zijn terug keer opgesloten in het hoofdkwar tier van de partij in Rome. Hoewei MOSKOU Een uniek gebaar van de. Sow jet-regering heeft de Britse ambassadeur Sir William Hayter in staat gesteld zich via de t.v. en radio tot het gehele Rus sische volk te richten. Sir William zei te hopen, dat het bezoek van Boelganin en Chroesj tsjew aan Engeland het begin zou zijn van nieuwe en betere betrek kingen tussen de twee landen. Nog nooit eerder heeft een andere ambassadeur in Móskou de bèschik- I is. nam hij op de jongste belang- king gekregen over alle radio, en 1 rijke zittingen zijn zetel niet in. t.v. faciliteiten in de Sowjet-Unie. Arts van G.G D. voor Hof (Van onze correspondent) AMSTERDAM De procureur- generaal by het Amsterdamse ge rechtshof heeft gisteren tegen de zusters Martina en Ida W. elk f 100 boete geëist omdat zy geen gehoor hadden gegeven aan het bevel van b. en w. hun rusthuis aan de Vondel straat tc sluiten. Het was de achtste maal dat een Nederlandse rechtsinstantie zich in 1 de zaak van de twee zusters moest verdiepen, B. en av. en later de ge meenteraad hadden beslist dat zij ongeschikt waren voor het leiden van een tehuis waarin meer dan twee verpleegden leven. Vooral de GGD-dokter legde be zwarende verklaringen af. „Het was er een sfeer van mensen die in een kooi zitten." zei hij, „het leek of ze bang waren Iets te zeggen..* De procureur-generaal .aclitte hét ten laste getegde bewezen. „Het al dan niet sluiten van het rusthuis is een beleidsktvestie van b. en w." zei hij. ..dat gaat buiten de rechterlijke macht om." De raadsman mr. J. van Scbaicb verzocht om een geringere straf.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 2