De gemeente draagt bij voor een beter muziekonderwijs Havenmaquette in stadscentrum C D De Schieclamse Toonkunst Muziekschool Blokfluitklas blijft de basis van de scholing Hoe de Simavi Diedisclie hulp verleent in West-Indië Recidivist met zeventien vonnissen voor Hof Singelkwartier- jeugd verzorgt een avond DR. P. A. DE GROOT VERTELT: Veel tegenstand te overwinnen WALOO-RIJSCHOQL 6 9 91S Ongevallen ,,'t Broze riet" voor P.v.clA.-vrouwen Jaarvergadering P.V. Noordhoek De SVC-dames herstellen zich Harpe Davids viert 35-jarig bestaan Schiedam wordt belicht Regionale wedstrijd Burgerlijke Stand Hogere straf geëist tegen Rotterdammer wegens diefstal van gietijzer Jehovagetuigen die dienst weigerden veroordeeld Grote jeugdmeting in Bergsingelkerk Italiaanse zakenlui in Rotterdam op Nederlandse dag Skal-club zag films o vei; IJsland Bij nieuwe gebouw VW Kindercrèche aan Putselaan Scandinavische delegatie naar Rotterdam Lebak-herdenkïng in blauwe zaal SCHIEDAM natte jongeman I I I I I Ci-H.lH.HH.k* Woensdag 21 maart 1956 Per 1 maart j.I. is in onze stad, we hebben het reeds gemeld, gaan draaien de „Stichting Schiedamse Toonkunst Muziek school", ontstaan uit een fusie van de twee bestaande parti culiere scholen in Schiedam, het Toonkunst-lyceum en de Schiedamse Muziek- en Balletschool. Het gemeentebestuur koestert de verwachting dat de enige, uit de fusie geboren muziekschool er veel toe zal bijdragen" om de belangstelling voor de muziek-beoefening in onze stad te stimuleren en is daarom bereid een belangrijke jaarlijkse subsidie te verstrek ken en om bovendien nog gelden uit te keren nodig om de school goed op poten te zetten. In het voorstel aan de raad wordt de wat moeizaam tot stand gebrachte fusie nog toegelicht Op suggestie va.n de Schiedamse Gemeenschap werd op 3 januari '54 een commissie gevormd, bestaande uit de heren A, S. H. A. Elaisse, A. de Groot, DL Hol! en dre. K. W. van Houten wet wethouder xnr. Df. J. Dl, van Kinderen als voorzitter, die belast werd met een onderzoek of een muziekschool, gesubsidieerd door de overheid, levensvatbaarheid zou hebben. In het rapport, op 23 november 1954 uitgebracht, gaf de commissie als haar mening te kennen dat voor een stad als Schiedam een goede muziekschool noodzakelijk geacht moet worden en dat op het gemeen tebestuur de taak rust deze school tot stand te brengen, zo mogelijk met inschakeling van de beide be staande particuliere muziekscholen. Dit zou te bereiken zijn door een. fusie. Hierop volgden langdurige bespre kingen die begin februari tot over eenstemming leidden. Maar toen moest ook direct ingegrepen wor den, daar Toonkunst door het ver dwijnen van de administratieve kracht en het dreigende gevaar van het verdwijnen van een groot aan tal leden, in moeilijkheden was ge komen. Zo is. wat geforceerd, de fusie per 1 maart gaan werken. Betere uitrusting In het bestuur van de Stichting hebben zeven leden zitting, ni. 2 leden van elk der vroegere scholen, t.w. mevr. M. van HaselenVlug- ter en de heren A. S, H. A- Blaisse, J. G. Nauman ert H. Wisman en drie nieuwe leden de heren M. Holl, A. Stouthandel en. A. I. Vervoort Dit bestuur heeft nagegaan wat voor een goed geoutilleerde mu ziekschool nodig is. In de eerste plaats bet instrumentarium. Van de beide samenstellende scholen kon den de instrumenten overgenomen worden tegen bestaling van ƒ3.850.— (Toonkunst) en ƒ3.526,90 (SMB). Daarnaast moet nog nodig voor 4.810,— aan nieuwe instrumenten aangeschaft worden. In totaal komt dit de gemeente op ƒ12.186,90. De instrumenten blijven eigendom van de gemeente, irnar worden de stichting ter beschikking gesteld. De stichting zal in de toekomst echter zelf moeten, zorgen voor in- strumenten. Dan het gebouw. De nieuwe school kan ondergebracht worden in. het gebouw aan de Lange Ha ven 103, waar het Toonkunst-lyceum reeds zetelde. Maar dit gebouw- zal vooral in verband met bet feit dat het aantal leerlingen na de fusie sterk is gestegen tot rond 500, wat verbeterd moeten worden. Be perkt men zich tot het allernood zakelijkste dan is hier toch nog een bedrag van 9.933,35 mee gemoeid. Flinke subsidie Bij de exploitatie van de muziek school is rekening gehouden met een jaarlijkse subsidie van de ge meente gelijk aan het tekort op de exploitatie met een maximum van ƒ33.853,50. Hiervan moet een post van 2.250.— bestemd worden voor de eigenaresse van de SMB. zijnde de schadeloosstelling voor de in breng van haar school in de stich ting. Tenslotte zijn b. en w. bereid om het bij "het Toonkunstlyceum ont stane tekort tot een maximum van ƒ2.971.80 voor haar rekening te ne men, te verrekenen met de koopsom van de instrumenten. Al de~e waarlijk niet geringe uit- gaven willen b. en w. (en mogelijk ook de gemeenteraad) zich getroos- ten om daarvoor in Schiedam een goede muziekschool te verkrijgen. Een school die de mogelijkheid biedt om verantwoord muziek-onderwijs te brengen binnen het bereik van een brede kring van de bevolking. Dit wat de gegevens op organisa torisch en financieel gebied betreft, zoals die door het gemeentebestuur zijn verstrekt Wij hebben echter ook een onderhoud gehad met de nog jeugdige Louis van den Hoon aard. die, bijgestaan door mevrouw W. Menningh, voorlopig zal optre den als directeur van de Schiedam se Toonkunst Muziekschool Met veel enthousiasme .heeft hij verteld wat de plannen zijn voor het muziekonderwijs aan de schooL Evenals bij de Schiedamse muziek- en balletschool, waar hij leraar was, zal ook bij de nieuwe muziekschool het klassikale onderwijs ingevoerd worden. Dit dan in de zo langzaam aan beroemd geworden „blokfluit klassen" en ook de solvège-klassen. Daama komt dan het individuele onderwijs op de instrumenten. Bij dit klassikale onderwijs wordt de kinderen (bij voorkeur niet on der de acht jaar, daar zij moeten kunnen lezen) gevoel voor muziek bijgebracht, terwijl dan ook beoor deeld kan worden op welk instru ment zy zich willen bekwamen. Dit primaire onderricht op de blokfluit vindt meer en meer ingang en is erkend als zeer instructief. Bovendien is deze manier van les geven heel plezierig voor het jonge kind, mits het op aardige wijze ge schiedt. En daar heeft de heer Van den. Hoonaarc. wel slag van, heb ben we gemerkt. Het beeld van het jonge kind dat met veel tegenstrib belen en onder dwang naar de mu ziekles „gesleurd" moet worden, moet niet meer voorkomen. Als de leerling zelf plezier heeft in het werk, dan is het pleit al half gewon nen. Diploma's Na de blokfluit en de solvège komt het Individuele onderwijs op de instrumenten, maar daarnaast wordt het theoretische onderwijs toch nog klassikaal gegeven. Want de opleiding zal degelijk geschieden. De Toonkunst Muziekschool zal zo ook schooldiploma's uitreiken, A en B, terwijl het C-diploma er op be rekend is om toegang te geven tot het Rotterdamse conservatoriom. Maar dan hebben de leerlingen wel een acht jaar les achter de rug. De een wat korter, de ander wat langer. Naast muziek zal er echter op de muziekschool ook onderricht gege ven worden in ballet- Zuiver bal let wel te verstaan en niet een soort ritmische gymnastiek. Twee lerares sen zijn hiervoor aangesteld; een meer voor het technische deel, de ander belast met het plastische dansen. Deze balletlessen worden voorlopig nog gegeven in het ge bouw van de SMB aan de Grote Markt, totdat (naar men hoopt) in september de verbouwingen aan het gebouw aan de Lange Haven ge reed zijn. Dan komt de hele school naar de Lange Haven. Directeur L. van den Hoonaard van de Schiedamse Toonkunst Muziekschool aan het „merk" met een jeugdige blokfluiUst. Het was gisteravond voor de acht ste maal dat de jeugd van Schiedams grootste cn bloeiende buurtvereni ging „Het Singelkwartier" een con tactavond verzorgde. En als steeds was er grote belangstelling voor deze uitvoering in het gebouw voor Chr. Soc. .Belangen. "Voorzitter A Teerds, die de avond opende verzocht het publiek wel kritiek te willen leveren op de jeug dige executanten en om te oordelen of zij wel geschikt waren dit pro gramma nog eens op te voeren op 9 april voor de aspirant-leden. Hij kan echter gerust zijn, want het was een heel aardig programma, waarin muziek en zang overheerstem'dat in een vlot tempo werd afgewerkt. Het 'begon met tien jongelui die liedjes rongen en bij een guitaar. Daarna de accordeonist Tonny Wolthuis. Lous Leveringa en Leida Schrei kwamen eerst als Hawaiian- en later al* cow-girls de zaal ver maken, evenals de goochelaar Theo van Dijk met enkele heel aardige trucs. Ook de meer serieuze noot ontbrak niet, aa, bij een tweetal keurig aan geklede stukjes. De zusjea Teerds zongen het ernstige Bloemenlled, waarbij een vriendinnetje tulpen aanbood aan oudere dames in de ■aal. Zo was ar van alles wat. Na afloop bleef men nog gezellig wat bij elkaar bij dansmuziek van het kwartet Tom Bern5. Een tombo la, waarvan de prijzen uit eieren bij Pasen bestonden, moest de kosten dekken. Op 25 spril Kl een fflttl V*ft de C'altex vertoond worden. De Simavi heeft voor de tweede week V3U april grote plannen. Getracht zal worden leden te werven en een grote collecte wordt gehouden om de nodige gelden bijeen te zamelen voor dit liefdadige werk, In Arcade werd gisteravond een bijeenkomst belegd, waar enkele films over het werk van de Simavi werden vertoond en waar dr, P. A. de Groot, voor Schie dammers geen onbekende, vertelde van zijn belevenissen tussen de bos negers in Wesi-Indie. Voorzitter D. A van Haselen sprak een inleidend propj gandistisch woord cn herinnerde aan het feit, dat dr. de Groot vier jaar geleden op dezelfde plaats in Arcade heeft gestaan. VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek C. J. Jansen. Swammerdarasln- gel 41 cn Nieuwland, dr. Wi- bautpleln 19. Bellen bQ ongeval: G.G en GD Tulnlaan 80. telefoon 69290 Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend tedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur eb tedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot &30 uur. Zondags gesloten R.k. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend tedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve donder dags en z terdagsi van 7 tol 8.30 uur; des zondags gesloten Stedelijk Museum: Tentoonstelling moderne kunstnijverheid. Ten toonstelling eigen werken. Ge opend dagelijks van 2 tot 5 uur ook des zondags van 3 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2, 7 en 9.15 uur. „Doctor at sea". DIonopoie, 2, 7 en 9 uur; Helden zonder glorie". VOORSTELLINGEN Irene, 2 en 8 uur: Wijk 5, film „De goede aarde". DIusis Sacrum, 8 uur: W.F.-Vawa met ..Blijf zitten waar je zit". Arcade, 8 uur: Grafische Studie kring, kalender-tentoonstelling. Geb. Chr. Soc. Bel» 8 uur: Jaarver gadering Expogé-Voormalig Ver zet. Irene. 8 uur: Stichting Kath. Nij verbeid sonderwys, filmavond. (Advertentie IM.) Bij het fietsen over een vlonder die momenteel over een door de riolering gegraven sleuf in de Burg. Honnerlage Gretelaan ligt, verloor de tienjarige Franciscus G. Croone het evenwicht en viel in de vier meter diepe kuil Het liep nog goed af: de knaap kon op eigen gelegen heid naar zijn woning in de Prof. Kamerlingh Onneslaan gaan. De tachtigjarige A. L. uit de Maasstraat kwam gistermiddag op de Maasboulevard te vallen. Hij kreeg een bloedende snijwond aan zijn kin en is door de GG en GD naar de Dr. Noletstichting gebracht. Onverwachts de St, Liduina- slraat overstekend, liep de tien jarige Josef L. uit Schiedam gister middag tegen de voorkant van een passerende personenauto. Nadat de schaafwonden van de jongen ter plaatse door de GG en GD ver bonden waren kon hij huiswaarts keren. De leden van de Vrouwengroep van de Partij van de Arbeid waren gisteravond in het Volksgebouw bij elkaar om de pedagogische film „Het broze riet" van de stichting „De Op bouw" te zien. Voor de pauze werd deze rolprent gedraaid, die reeds meermalen in Schiedam voor andere groepen is vertoond. Na de koffie werden enkele plannen besproken en de huishoudelijke mededelingen ge daan. Aan het slot 2orgde mevr. M. Drukker-Van der Brink weer voor declamatie. Zij las wat proza voor. Het dertigtal dames werd verwel komd door de voorzitster mevr. G. B os-Van Ringen. In Tivoti heeft gisteravond de per- soneelsvereniging van de Wasserij Noordhoek de jaarvergadering ge houden, Het oude bestuur, bestaande uit voorzitter H. G. Kuipers, secre taris P. v. d. Kruyt, penningmeester J. Myboom cn mevr. F. Elderkamp werd herkozen en aangevuld met de heer J. Suisse. Uit de jaarverslagen bleek dat de 105 leden tellende vereniging een bijzonder actief jaar achter de rug heeft en dat de financiën gezond zijn. Suggesties werden gevraagd voor de reis die deze zomer gemaakt zal worden. Besloten werd om voortaan in plaats van vele kleinere enkele goede avonden te geven. Na het officiële deel bleef men nog wat gezellig bijeen. Volleybal FA werk in de oerwouden van j opafcht door de Simavi „geadop- Surmame is ontzettend zwaar. Erteerd". Medicamenten, ziekenhuizen t zijn niet alleen materiële, doch ooken materialen kosten veel geld. In 1 schier onoverwinnelijke geestelijke juni werd de vijfde polikliniekboot i weerstanden. De bevolking is erg j naar de tropen gezonden. bijgelovig, allM wordt beïnvloed DK jaar £al aan „e Nederlandse 1 door de boze geesten. De heer de bevolking een bijdrage worden ge- Groot vertelde hiervan frappante vraagd voor een grootscheepse hulp staaltjes. j voor de kolonie van melaatsen in Acht verpleegsters en twee dok- j Miei op Nieuw-Guinea. Lepra komt toren werken m een wijd uitge-1 veelvuldig voor op Nieuw-Guinea, strekt gebied: twee kleine zieken-1 er zijn middelen om deze gevreesde nuizerv waren de gezondheidscentra ziekte te bestrijden, aldus het be- van een ongezond en moeilijk be-stuur van de Simavi, De actie gaanbare streek. De zuigelingen- wordt gehouden van 9 tot 14 apnl sterfte is er 60*7. en malaria, lepra I en de plaatselijke besturen ver- w en framboesia zijn algemene Kwalen wachten veel giften en actieve me- staande partij volleybal. De meer- en teisteren de achterlijke bevol- dewerking bij de collectes. Aan het j dere routine van Rotterdam-zuid gaf king. Toen de blanken met genees- slot van de avond werd een film j hier uiteindelijk de doorslag. Met middelen kwamen was de verba- over het werk van de Unesco ia 3—1 moesten de SVC-heren beide Het eerste dames-zestal van de Schiedamse Volleybal Club „SVC" schijnt haar inzinking weer te boven te zijr.. Met 40 zegevierde de Schie damse dames over het zwak spelen de Rotterdamse HVC. dat tegen de felle aanval van SVC machteloos bleek. Het eerste heren-team speelde in Rotterdam tegen leider Rotterdam zuid "n bijzonder spannende en hoog- zing en Vlet wantrouwen algemeen. De mannen offerden hun zieke vrouwen om te zien hoe het afliep en het duurde een half jaar voordat de medische staf één bosneger in het hospitaaltje te behandelen kreeg, j Zo groot was het wantrouwen, Dikwijls stervet de negers aan afzichtelijke abce. sen, zonder dat 1 een arts mag ïngzypen. De geesten knappen het dan wel op. Nu na j jaren, is het vertrouwen van de be volking in die vreemde gegroeid. Er is evenwel nog grote nood in velerlei opzicht. Evenals dr. Schweitzer heeft ook dr. de Groot rond het ziekenhuis xn het oerwoud voorzieningen getrof fen. De Simavi stelde de gelden be schikbaar en een watertoren, moes tuin eix veestapel kwamen in het gebied van de lianen en de moeras sen. Een uur lang sprak dr. de Groot van zijn werkzaamheden tus sen de hulpbehoevende bosnegers Suriname, een brok naasten liefde in de praktijk. De talrijke aanwezigen verkregen een duidelijk inzicht van de noodzaak van dit werk. Kortgeleden repatrieerde dr. P. A. de Groot en zijn collega dr. J. F. Janssen nam zijn plaats in het hospitaal te Kabel in. De Simavi doet evenwel veel meer, West-Indië cn Nieuw Guinea zij a in m«diSCÖ de z.g, onderontwikkelde gebieden I punten in Rotterdam laten, vertoond. Dit werk loopt parallel 1 Heren 2 speelde tegen Smash 2 in met de acties van de Simavi. Rotterdam een zeer slechte wedstrijd en werd verdiend met 31 geklopt. Het tweede dames-zestal kwam deze week niet in het veld. Het programma voor de komende dagen luidt: 19 maart DEL 3SVC 2 (dames 2>; 20 maart SwiftSVC (heren I); 24 maart HVC—SVC (dames I): 24 maart Libanon 2—-SVC 2 (heren 2). l «=-Ter gelegenheid van het 35-jarig blanken bestaan houdt de chr. muziekvereni ging Harpe Davids donderdag 22 maart, aanvang 7.45 uur een jubi- 1 leum-concert in het Passage-theater, t Op het pr-gramma staan, naast de te 1 spelen muziekstukken, de vertoning De Centenvereniging voor blinden van de film ..Mrs. Miniver'' en een i „Steunt ons Streven" te Rotterdam, toespraak van de secretaris van de die reeds sinds 1869 hulp verleend Ned. Federatie van Chr. Muziekbon-1 op velerlei terrein aan blinden van den, de heer P. J. Verhoef. j alle gezindten, organiseert op 4 april Het waren leden van de chr. vak- l aanvang 8 uur, een feestavond in beweging, die inSchtedam in 1921 de Musis Sacrum. Na afloop is er bal stoot tot de oprichting hebben gege ven. Het kleine aantal muzikanten van toen is uitgegroeid tot een flinke vereniging, die het aanhoren en aan kijken. waard is. In dit verband mag de naam van de heer Karsseboom worden genoemd, die 30 jaar voor de vereniging op de bres stond. Dirigent Albert Meij, voert sinds vijf jaar het orkest aar«. Zijn mede werking wordt ten zeerste gewaar deerd. Feestavond blindenver. „Steunt Ons Streven" voor de liefhebbers van een dansje. Mensen, die dit werk willen steunen, kunnen kaarten kopen aan de vol gende adr'ssen: sigarenmag. Bema. Prof. Kammerllngh Onneslaan 144, sigarenmag. v. d. Zee jr„ West-Fran- kenland^straat 74, sigarenmag. de Beer. 's-Gravenlandse straat 47, 3. Drenkelford, Huismanstraat 12, C- J. van Eyk, Strijensestraat 5 en kan toor Slotlaan 31 te Rotterdam (tel. 28121),. In Bouwrevue „De Bouwrevue", het nieuwe tijd schrift voor Bouwwereld en Indus trie, heeft het 2esde tijdschrift ge heel gewijd aan Schiedam. Het is een zeer lezenswaardig en 'interessant nummer geworden waar zo ongeveer alles in staat wat bouwers belang in kan boezemen. Verlucht met tal van goede foto's en duidelijke kaartjes, wordt aandacht besteed aan het ver leden en het heden van Schiedam, terwijl ook de toekomstplannen wor den ontvouwd. Burgemeester rar. J, W, Peek schreef de inleiding, waarna by na alle gemeentelijke autoriteiten, die iets te maken met het bouwen in onze stad, een bijdrage hebben gele verd. Gemeente-archivaris drs. P. Th, J. Kufjer belicht de geboorte en ontwikkeling van de stad en museum-concervator. D. Schwager- mann de stedebouwkundige en cul turele aspecten. Stedebouwkundige J. M. Horvath schrijft over de stads uitbreiding en ir. J„ van den Akker over gemeentewerken, terwijl ir. S, Moesker het verkeer, de wegen, bruggen en de riolering bij de kop neemt. Mr, dr. M. M. van. Praag heeft het over de woningbouw, ir. L. A de Haas over de openbare gebou wen, tum-architect J. X Schipper over de Schiedamse recreatiegebie den en de heer A van Minnen, secr. van de K. v. K., over de industrie. Tenslotte nog bijdragen over de haven, de gemeente technische be drijven eu tal van grnte en kleinere bedrijven in Schiedam Doordat zovele van onze plaatse lijke deskundigen aan het woord zijn gekomen in dit Scbiedam-num- mer van de Bouwrevue, is dit ook zeer belangwekkend geworden voor de niet-bouwer. Men kan er in kort bestek uit leren wat de huidige moei lijkheden zijn in onze stad en wat de plannen voor de toekomst. Feest personeelsver. DB De personeelsvereniging D,B. van het aannemersbedrijf D. Baron zal haar éénjarig bestaan vieren met een feestavond op zaterdag 24 maart in Musis Sacrum. In het programma worden de volgende medewerkers vermeld. Marius MacPhaÜ, hoofd uitvoerder, Les Deux Pico's decora teurs, The Rile Bros, keetmakers, Wim Scholte, opperman. Diana en Daranti, timmerlieden, Het Majoco Trio, schilder(achtïg), Joop Schro der, (ijzer) vlechter en ensemble Henk Lodema, (bal)betonploeg. ONI met niemv program Dinsdagavond 3 april zal het man dolinegezelschap O.N.L een geheel nieuw muziekprogramma ten gehore brengen in Irene. Het toneelgezel schap Brederode zal op deze avond het blijspel „De gelukkigste dagen van m'n leven" opvoeren. Het OJNTX- show-sejetet zorgt voor de muzikale omlijsting. Voor scheidsrechters: In gebouw Christelijke Belangen te Schiedam wordt op donderdag 22 maart een begin gemaakt met de regionale toetswedstrijden voor scheidsrechters. Hieraan nemen deel leden, van de Vlaardingse, Delftse en Schiedamse scheidsrechtersver- enigingem Bidstond voor 't gewas De Ned. herv. gemeente houdt vanavond om 8 uur een Bidstond voor het gewas in de kerk van de Ned. prot. bond aan de Westvest. Voorganger is ds, A. J. Timmer uit Huizen. Deze bijeenkomst zou oor spronkelijk in gebouw Irene wor den gehouden. GEBOREN: Bernard, Samson en H. A.M. Dries; Mat- theus, z. v. J. de Rouw en E. Zandbergen; Marina C. d. v. A van Loenen en C- Zagwijn; Fran- ciscus J. A„ z. v, J. G. M, Bakker en C. M- Lubrecht; Eduard, z. v.V A HoUeman en J. M. Hoenderkamp, vangen. (Van een onzer verslaggevers) „Het is wel overmoedig van u om In hoger beroep te komen", vond de president van het Haagse gerechtshof mr. Verveen, toen hfl vanmorgen het strafblad en het voorlichtingsrapport van de 53-jarige los werkman C, van S. nit Rotterdam doorlas. Zeventien veroordelingen prijkten reeds op de straflijst, Dc achttiende, opgelegd door de Rotterdamse rechtbank, waa nn in geding: tien maanden gevangenisstraf met aftrek, waarvan twee voorwaardelijk, „Diefstal in vereniging, meermalen gepleegd'', stond in de dagvaarding. De procureur-generaal, mr. J. Zaaier, deelde de mening van de president en vroeg verhoging van de straf tot twaalf maanden, waavan twee voorwaardelijk met aftrek. In november had verdachte sa men met een ander geregeld giet ijzeren „broodjes" weggenomen, die langs de Pot-Lekweg in Rotterdam lagen. Achtduizend kilogram giet ijzer, materiaal voor een in aan bouw zijnde brug, werden door dit tweetal gestolen. Van S. had niet veel meer tot zijn verdediging te zeggen, dan dat zijn maat bij deze diefstallen het initia tief had genomen. Ook zijn verde diger, mr, W. M. M, Hekkïng uit Den Haag voerde aan, dat zijn cliënt niet de hoofdschuldige was. De laat ste twee jaar zou hij zijn leven aanmerkelijk hebben verbeterd, maar onder druk van zijn mededader zwichtte hij weer. Bovendien wees de pleiter op de grote verleiding, waaraan Van S. had bloot gestaan, omdat de goederen zomaar op straat voor het grijpen lagen. Het hof zal op 28 maart arrest wijzen. (Van een onzer verslaggevers) Het Haagse gerechtshof heeft van morgen twee leden van. de Jehova's getuigen, die vrijgesteld waren van militaire dienstplicht, doch ook weigerden vervangende burger dienst te verrichten, conform de eis van de procureur-generaal veroor deeld tot een gevangenisstraf van zes maanden met artrek en plaat sing in een rijkswerkinrichting voor de tijd van een jaar. Beiden, de 22-jarige vertegenwoor diger A S. uit Gouda en de 21- jarige A. C. "W. uit Rotterdam, wa ren. nadat hun bezwaren tegen de militaire dienstplicht waren erkend, geplaatst als leerling-verpleger in een psychiatrische inrichting. Na hun verlof bleven zij weg en. wei gerden verder vervangende dienst te doen. De rechtbank had beide verdach ten in eerste instantie tot negen maanden gevangenisstraf met aftrek veroordeeld. In de Bergsingelkerk houdt de in terkerkelijke jeugd-evangelïsatie Rotterdam Centrum zondagavond om acht uur een grote jeugdmeeting. Het thema is „Een. sprookje wordt werkelijkheid", Ds. J. Vrolijk van Rotterdam-Delfshaven zal spreken. Op uitnodiging van de directie van de jaarbeurs brengt een aantal Ita liaanse zakenlieden op het ogenblik een bezoek aan ons land. In ver band daarmee is een Nederlandse dag georganiseerd, die vandaag in Rotterdam gehouden wordt. Van morgen werd het gezelschap 4n de Marijke-zaal van het Groothandels gebouw ontvangen. Ook de bespre kingen hadden daar plaats. Vanmid dag om half vijf zouden de Italiaanse bezoekers ten kantore van de ka mer van koophandel worden ont- IJsland kan veel toeristen een fa alle opzichten geslaagde vakantie bieden. De leden van de afdelirjjf Rotterdam der Nederlandse Ska'Jv Club die gisteravond in de BeatrixA zaal van het Groothandelsgebouw bijeen waren, zullen dit kunnen be vestigen. De heer F. van Hoorn, publicity manager van de in 1943 opgerichte Icelandic Airlines, heeft hen in ecg. lezing over IJsland een en ander verteld over de fleurige kleder drachten van de inwoners en het prachtige natuurschoon waaraan dit land zo rijk is. Vele steden en zelfs dorpen zyn momenteel vrij gemak kelijk per vliegtuig te bereiken. Om de betekenis en de roem van het oude Vikingenvolk nog eens duide- lijk aan te tonen draaide men en kele documentaire films die een beeld gaven van het leven op IJs land. Tot de gasten van de Skal-club behoorden ook de honorair consul van IJsland en de consul van Noor wegen. ROTTERDAM (Van één onzer verslaggevers) Een maquette van de Rotterdam se haven, waarop de plaats staat aangeegven, waar Nederlandse en buitenlandse schepen liggen, zal in het hart van Rc.'terdam, tegenover bet stadhuis worden gebouwd. De maquette zal worden aange bracht in het nieuwe gebouw van de VW dat op het Raadhuisplein zal worden gebouwd. Tot dusver pen alleen maar op het bord bij het konden de bezoekers voor de sche- gebouw van de havendienst zien, waar zij het gezochte schip konden vinden. Wanneer straks het gebouw van de VW klaar is, zal men dus in het centrum van de stad, waar alle verbindingen' naar de havens dichtbij zijn, precies kunnen nagaan, waar het gezochte schip ligt» Het idee om een dergelijke ma quette in het stadscentrum te plaat sen is, afkomstig van mr. A. C. W. Beerman, voorzitter van de stichting havenbelangen. Oorspronkelijk had mr. Beerman zich de maquette in De vereniging tot instandhouding van kleine kmdcrbewaarplaatsen krijgt haar vierde gebouw. Het zal in Zuid komen te staan, op het ter rein tussen Kaapstraat en de Putse laan. Dit terrein is tot nu toe een zand- speelplaats vaor kinderen in beheer bij de gemeente. De plannen zijn thans op het stadhuis in behande ling. De beer G, A. v. d. Berg (de <Uch- ter-zanger Dumont) wiens overladen w(f maandag jl. berichtten was geen secretaris van de Joodse Gemeente, al is hij wel op het kantoor daarvan werkzaam geweest, aldus corrigeert de heer J. S. oe Leeuw» onze informaties, de directe omgeving van d» beurs gedacht Naar wy vernemen zal een scheep, vaartdelegatie uit de Scandinavische landen op 27. 28 en 29 april een be zoek aan Rotterdam brengen. Dit bezoek is een tegenbezoek van de reis die een Rotterdamse delega tie vorig jaar door Noorwegen. Zwe den. Denemarken en Finland maak te, Op 28 april zal de Scandinavische delegatie een tocht door de havens maken en een bezoek brengen aan een scheepswerf. Volgende week dinsdag, 's avond* om acht uur, zal in de blauwe zaal van de beurs te Rotterdam een bij eenkomst worden gehouden om te herdenken dat het honderd jaar ge leden, is dit voorjaar^ dat „de daad van, Lebak" werd gesteld. Op 24 februari 1856 diende Eduard Douwes Dekker, pas benoemd tot assistent- resident, pen formele aanklacht in tegen de resident. jDekker bleek la ter gelijk te hebben gehad in zijn veronderstelling van machtsmis bruik en knevelarij, maar de offi ciële reacties op zijn klacht waren zodanig, dat hij ontslag uit 's lands dienst vroeg. Dekker zette vier jaar later deze koloniale ervaringen om in zijn zeer bekende roman „Max Havelaar", onder het pseudoniem Multatuli. Het boek schudde Neder land als koloniale staat wakker. Tij dens de bijeenkomst ter herdenking van deze gebeurtenissen zullen d« heer D. de Vries en prof. dr Garmi Stuiveling redens houden. Mr. G. E. van Walsum, de burgemeester, opeet de avond. Nieuwe bestuursleden ran Volksuniversiteit Op de vergadering van. de Alge mene Raad van. de Vólks-Universi teit, gehouden op 12 jnaart, zijn tot nieuwe bestuurslede» Benoemd; ms- vrouw H. J. van Beuding^n—Hesst- link en de heren dr. bi - Adrian! en ds. E. van Brugger^ „r1 AMSTERDAM. 1— Commissarissen en directie van de N.V. Nederland se he Scheepsbouwmaatschapsjj tn van de Nederlandse Dok Ma/atschép- pij N.V. hebben, gezien de riiteiirde- lijk over het boekjaar 1955 behaalde resultaten, besloten aan de binnen kort te houden jaarlijkse algemen* vergadering van aandeelhouders van beide vennootschappen een van 10 procent tot 11 procent verhoogd di vidend voor t« stellen. Wij mgen voor om bedrijf*» l^wwelna «m ter opleiding dc «xpedift*. leeftijd pim. 16 Soïlidttelrt ma om iniwucn Witte de Wkhltr»* Ids Rotterdam. dk (At Te koop ooagob. Heeft u een feest of bruiloft? Het beste en goedkoopste adres is 1001 Bazar, Broers- veld 45, tegenover Passage, tel. 06015. Wasmachinefabriek heeft re gelmatig licht beschadigde emaille wasmachines 145.—. Gloednieuw met 1 jaar ga rantie. Depot Schiedam» Lan gs Haven 126, Blank dressoir 155.-. Nieu- ste model. Komt u eens bin nen kijken bij Plate to. Stad huis, Schiedam. Fotografie Ontwikkelen van rolfilms 's morgens gebracht 's avonds klaar. K. v. Vuuren, Hoog straat 106, Schiedam. Voor alle *choenreparatie is Bata beter en voordeliger. Spoed répara ties klaar ter wijl u wacht- Hooft straat 11 tel, 69602.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1