V Niet voor elk Verkeersonderwijs nog lang niet voldoende geregeld VREEMDE VERKIEZINGEN wachten zaterdag Drostambt El ten Scandinavië in greep van stakingen GRIEP! Sowjet-leiders „doen Engeland grondig m Indonesisch kabinet start op 24 maart C hefarme 4 Geen stemplicht, geen partijen, kiezers van velerlei nationaliteit In Engeland meer scheid ingsgronden? Finse zeelieden en typografen /werken niet Vluchtelingèn- verdrag thans aanvaard Regering niet voor vreemdelingenwet Deurtje van kachel stond open natuur sluimert in de knop Sir Anthony idlgsgBi Genève-gesprek lü vervolgen In 1960 anderhalf miljoen Amerikanen j naar Europa? j Kartelvorming gaat te snel Duitse vrouw vergiftigt Nederlander Weer schietpartij in tie Poendjaab Duizend gebouwen in Japanse stad verbrand Kou en Pijn DAMPO Geen extreem links-minister In Y.S. bmnenkort parachutesprongen van 27 km hoogte Pleidooi voor lessen aan de rijpere jeugd Regering volgt verloop van de prijzen Joden protesteren tegen pensioenen voor nazi's In Polen opvolger van Bierut gekozen V. Dpusdag 21 maart 1956 3 (Van een onzer verslaggevers) ELTEN. De kleine wereld van Don Adriano is groter dan u denkt-. Want met alleen Dudtsr-^rs en Nederlanders gaan e/^zatei-dag^ ter -stembus, ook mensen Tsjechische, Oos tenrijkse, iTo^e, Italiaanse en Boemeense nationaliteit zullen mogen deelnemen aan de ver kiezingen. Mogen - niet: moe ten. Want- er is geen stem plicht in het rijk van dr. Adria- nus Blaauboer. Maar willen ze komen! dan zijn ze allemaal welkom. Alle ingezetenenbo ven de 23 ongeacht hun natio naliteit. Er moeten elf nieuwe volksvertegenwoordigers wor den gekozen. Een vreemd wereldje, dat Elten: liet Kit vol met paradoxen. De groot ste paradox is. dat er een dictator de baas is die machtig veel plezier heelt in het democratische beginsel, dat aan deze verkiezing ten grond slag ligt. Hij heeft een. paar weken geleden heel gemoedelijk met zijn vroede vaderen zitten, praten over het plan. „Jullie gaan me d'r toch geen heim-ins-Reich-stunt van maken? (kort tevoren had hij de verkie zingen in het Saargebïed meege maakt: een niet op alle punten even edele vertoning: zou hem dit hier ook te wachten staan?) „Welnee, Herr Landdrost, zeiden de raadsleden. ,.\ve vinden alleen dat er nu maar eens nieuwe men-; sen hier moeten komen zitten. Wtj zitten hier tenslotte al van 1948 af" en dat was waar. Het gebouw waar sinds 1949 het Drostambt Elten is gevestigd, is het voormalige gemeentehuis van bet Duitse Elten. Er zetelde een ge meenteraad, die echter op 23 april 1949 (de datum van de gr ens-cor rect ie) gemeenteraad-af was. Maar al kort na de ..overname" kwamen er een paar van dis ex-raadsleden bij de landdrost met hel ver-zoek a en toe eens een vergadering bijeen te roepen. Dr Blaauboer, die er prijs op stelde de plaatselijke verhoudin gen zo sne] mogelijk te leren ken nen, voelde er alles voor. Sindsdien heeft de ex-gemeenteraad weer ge regeld vergaderd: alleen niet als ge meenteraad, slechts als adviescolle ge. Uiterlijk Was het gehele ver schil, dat men de man achter bestuurstafel niet met „burgemees ter' aansprak maar met „Herr Landdrost", Principieel verschil was dat de verantwoordelijkheid voor het bestuur geheel bij de Land drost berustte. Ei- werd echter wel gestemd, net als in een echte raad en als het enigszins kon hield dr Blaauboer zich ook wel aan zo'n advies. Dat schonk hem het vertrouwen van de volksvertegenwoordigers: men had het gevoeL dat men er niet voor spek en bonen zat. Maar in november 1952 was het maodaat van de in 1948 gekozen raadsleden teneinde: ze wilden dus af treden. „Loop nou niet weg," zei dr JBlaauboer. „Blijf dan zitten als col lege van mijn vertrouwensmannen." Ze deden het. Maar langzamerhand heeft de bestuursmoeheid zich doen gevoelen en nu komt bet dan tot nieuwe verkiezingen. Vreemde verkiezingen. „Wc zullen straks aan de stembiljetten kunnen zien of het een Nederlandse stem is of een Duitse," zegt de Landdrost. De Nederlanders maken het cirkel tje voor de naam van de kandidaat hunner keuïe rood: de Duitsers te kenen een kruis door het cirkeltje. Beide soorten stemmen worden ge- accepteeid, Vr< Het hoog op een heiwei gelegen kerkje van Hoeft Elten heeft zwaar geleden bij de gevechten in de laatste oorlogsweken. Men zift het hier in de steigers staan voor restauratie. Het leven in El ten heeft zijn gewone gang her nomen, wat de grenscorrecties er ook veranderd mogen hebben. den hun lijst en toen waren er nog maar twee. Maar toen kwam er toch nog weer een derde lijst: de groep der rentetrekkers. Vreemde verkiezing nogmaals. Ook in die zin, dat er voor sommi ge ramen in Elten vrolijk twee af fiches van verschillende „partijen" broederlijk naast elkaar hangen. „Och ja. wij zijn sportief in die dingen," zegt men, als u er naar vraagt. EERSTE KAMER 'reemde verkiezing: wie num mer op een lijst staat is hele maal niet zeker van een zetel. Men telt eenvoudig, wie de meeste stem men krijgt. Het kan dus best, dat van" een bepaalde lijst de kandida ten ouraraei- 10 8 5 7 11 in deze volgorde gekozen zuilen blijken te zijn en de rest niet. Vreemde verkiezing: er zijn poli tieke partijen. Men heeft zijn kan didaten standsgewijs gesteld en er entstonden zo drie lijsten: Een van de boeren, een van de middenstan ders en eeo van de arbeiders. Boe ren en middenstanders combineer- LONDEN Een koninklijke com missie in Engeland heeft geadvi seerd het aantal gronden voor echt scheiding van drie tot zes uit te breiden. De commissie waarschuwt even wei .dat steeds meer mensen echt scheiding als een normale zaak be schouwen en een uitgebreide voor lichting voor het huwelijk nodig is, l GEORGETOWN (Brits Guyana) j Een hef schroef vliegtuig van <le Sun- naamse regering, bestuurd door kapitein Meyers, is in Brits Guyana neergestort. Het ongeluk heeft geen slachtoffers geeist. *"(un onze Scandinavische corres- Doo pondent) verf KOPENHAGEN. De sta kings izes grijpt steeds sterker om zich hee». in Denemarken, waar tot dus ver 60.000 man het werk hebben neergelegd, beraadslagen vandaag de werkgevers over de algemene uit- Vervolg ran pajj, I I sluiting, welke 600.000 arbeiders zou omvatten, In Finland, waar de sta- j king gisteren officieel beëindigd 1 werd hebben zich nieuwe moeilijk- j heden voorgedaan, die weinig goeds t voorspellen. In Noorwegen worden de voortekenen van een op handen zijnde staking steeds talrijker. In Dj .remarken is het vooral het gebrek aan benzine et. olie. dat zijn stempel op "t openbare leven drukt. Het verkeer wordt steeds meer be perkt en de levensmiddelen voorzie ning, o.a. de distributie melk, komt ernstig in gevaar. Overal in net land heerst een gedrukte stem ming. Er moet op een staking van vrij lange duur worden gerekend, j In Finland heeft zich een- nieuw conflict voorgedaan. De typografen j zijn over de loonsverhogingen niet i tevreden en zetten de staking voort. (Advertentie IMJ Vier werkelijk hetrourrbtr* middelen hefpen elkaar en doen wondere» 4 geneeimïddefen, elk afzonderlijk al wereldberoemd. Tezamen in een tablet verenigd, ondersteunen zij bovendien ei kaars werking, waardoor deze nog krach tiger is dan kon worden verwacht. De combinatie Cliefarine „4" doet werkelijk wonderen en brengt baat waar andere middelen laten.1 TfcüfcN PIJNEN ÊN GRlëP - ZO TaSiEUSN 85 d De voorzitter van het Verbond uoor Veilig Verkeer, jhr. Th. Roeit, overhandigde gister middag op het ministerie can O., K. en W. te Den Haag aan minister Cals (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG De Eerste Kamer heeft dinsdag, bijna zes jaar na de ondertekening te Genève, liet ver drag betreffende de status van vluchtelingen aanvaard. Het betreft de vluchtelingen, die hun land heb ben verlaten als gevolg van gebeur tenissen, die vóór 1 januari 1951 heb ben plaatsgevonden. Voor illegaal binnengekomen vluchtelingen, voor zeelieden-vluch telingen eti voor Ambonezen en andere uit Indone sië afkomstige Vluchtelingen geldt dit tractaat niet. Verscheidene ka merleden bepleit ten de tot stand- koming van een vreemdelingenwet, waarin aandacht zou worden besteed aan het probleem van de illegale vluchtelingen. De socialistische me vrouw Verwij-Jonker vestigde ook de aandacht van de minister op de positie van de Nederlandse vrouw, die met 'een vluchteling trouwt. Noch minister Beijen, noch zijn ambtgenoot van justitie prof. Van Oven toonden zich echter bereid met een ontwerp-vreemdelingenwet te komen, voordat zoals prof. Van Oven zei. de internationale toestand weer wat stabieler zou zijn gewor den. Oorzaak brand in A'darn AMSTERDAM. De brand te Amsterdam, waarbij maandagoch tend een slapend echtpaar de dood vond moet. zo is thans gebleken, ontstaan zijn doordat een. kooltje vuur uit o een niet goed gesloten deurtje van een haard is gevallen. Oorsponkelijk werd gemeld, dat tijdens een rumoerig feest op de etage van dat echtpaar een ruzie ontstaan zou zijn. waarbij een brandend petroieumtoestel zou zijn omgevallen. Volgens die lezing zou hierdoor de brand ontstaan kunnen zijn. Later is gebleken, dat dit feest zich heeft afgespeeld op een andere etage. Het in de brand omgekomen echt paar kwam eerst laat in de avond thuis van een lange reis. De man heeft- toen de haard opgepord en waarschijnlijk vergeten het deurtje te sluiten. Na de brand bleek dat- net ruim vijf centimeter openstond. (Advertentie IMJ Er ligt ook een stukje natuur besloten in de King rot Wanneer U deze opent, kunt U genieten van de weldadige eigenschappen van het edele natuurproduct, waaruit King pepermunt is bereid. De natuurzuivere Het beste dagelijkse middel ter opwekkingen verkwikking I Ook gaan X staar (Van onze correspondent) kijkje nemen op de Engel- i in Birmingham ze naar een RAF-Wieg- veld in Norfolk, het Engelse alooin- station in Harwell en de eerste atoomcentrale in Calder Hall. Er staan tenslotte bezoeken aan Ox-. ford en Edinburg op het program- ma. Eden legde tijdens zijn verklaring i nvmA- ë-j "i.en bij de beantwoording van vra- A S'sttren - gen eJt bij herhaling de nadruk op, w Lagerhtm het prop-am van <jat in zijn ogen „Serieuze discussie het bezoek van maarschalk Boelga- j tussen vertegenwoordigers van twee nin en Chroesjtsjew. dat van IS tot iaoden, die nu in tal van kwesties s?~ 1 verdeeld zijn", het „voornaamste maakt. Ghroesj ea Boel zoals de object en doel" van het bezoek wa lt ussisc he leiders hier al bijvoor- ren Hij toIijkbaar voor te eerbiedig; te trachten het gesprek van Ge nève van vorige zomer op eigen houtje voort te zetten. De reactie van het Huis was niet bepaald uitbundig, speciaal niet van NEW YORK Reisleiders, dig een conferentie van de Europese reis - commissie byujoenden, hebben ver- DEN HAAG. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn reeds tien prijzenkartels opgeheven. Een aan- klaard de miself».* miweeig te' tot opbeHlnx van achten, dat tegen i960 jeeriyi;, !s «ntal karUiv Daarop hebben de werkgevers beslo- l ten de toegestane loonsverhogingen t niet eerder uit te betalen voordat ook de typografen zich hiermee ak- koord hebben verklaard. Voorts zijn de Finse machinisten bij de spoovwe- gen weer in staking gegaan uit protest ZO is er hefaas enige reden om te 1 tegen het feit, dat enigen hunner vieien, dat liet terdiensteiijke fü00r wegens bepaalde vt(,voori baat in een niet al spraakgebruik heten, zullen per kruiser in Portsmouth arriveren, roet de koningin thee drinken, in Windsor de parlementsgebouwen bezoeken en door de lord-kanselier en speaker ontvangen worden. Ze gaan met de burgemeester van Londen lunchen en dineren, in het het rapport "van de commissie Royal Naval College in Greenwich.dig antwoordde-"" HeelwaT'minder Verkeersonderwijs voor de leer- Voorts zullen ze de koninklijke dan de kosten "van een miljoenste Zingen van het voortgezet onder- j opera in Convent Garden bezoeken j deel van een. H-bom." Oppositieleider Gaitskell meende mét de premier dat de besprekin gen waardevol zouden kunnen zijn. Doch ook aan labourzyde denkt men verschillend over het nut van het bezoek. de conservatieve zijde. Eén van zijn eigen aanhangers vroeg de premier zelfs wat al die gastvrijheid kos ten. ging, waarop Sir Anthony sne- vournemen der regering om te komen tot een loonsverhoging zonder prijsverhoging, niet geheel zal worden verwerkelijkt. In deze hele aangele genheid wreekt zich, dunkt ons. het onvoldoende toezicht op de prijzen. Natuurlijk kan het in absolute zin niet aldus worden gesteld, dut overal daar. waar groie winsten worden gemaakt, oor vallen tijdens de staking ver hoord zijn. Bij cle onderhandelingen was overeengekomen, dat hiervan, zou worden afgezien. De Finse zeelieden blijven de blokkade van de haven van Helsinki voortzetten. In de boezem der rege ring, die in hoofdzaak bestaat uit een coalitie van sociaai-democraten en boeren zou grote onenigheid heersen. In Noorwegen zijn de onderhande de prijzen onnodig te boos zijnwant hngen met een honderdtal vakver- - - - - - enigingen. die 200.000 leden hebben, zonder resultaat gebleven. Hierop hebben 120.000 arbeiders hun con tracten opgezegd. Wanneer de op- het is de marktsituatie, die in hoofd zaak de prijzen bepaalt. Maar het zou toch sterk overdreven zijn om( te zeg- gen. dat de minister van Economische Zaken vlijtig en volhardend alle kan nen heeft benut om bij te hoge prijzen j in te grijpen. De scherpe woorden, j welke minister Witte in de Eerste Ka- nier sprak aan het adres van partlcu- j licre bouwers, die na enige grot* op- j drachten we] stil kunnen gaan leven, j zijn in d't opzicht verhelderend. Nogmaals, het hangt van de toe- stand in de bedrijfstak, waarin iemand hóe val lig werkt, af, of hij een douceur- >je of loonsverhoging of allebei krijgt. iSiemand verheugezich te vroeg. Wan neer de heer Ruppert verklaart, dat <be uitkering ineens 300 miljoen zal /kosten, dan zaf die berekening wel be- f rusten op de veronderstelling dat elk bedrijf alsnog drie procent geeft ovef wrig jaar. Dit nu staat geenszins vast. Afwachten is de boodschap. Er ral veel onderhandeld moeten worden en hier en daar komt er stellig wel wat iiït. Doch ons bezwaar, wij herbalen, is dat. zo al de gestegen welvaart ho gere ionen rechtvaardigt, helaas on billijkheden bij de toekenning van loonsverhogingen niet kunnen uitblij ven en helaas evenmin prijsverhogin gen kunnen uitblijven bij het streven naar vermijding van onbillijkheden. In ieder geval wake ieder, meer te lezen in de nieuwe regeling dan er in staat, opdat hij ach niet blij make met een dode mus. nieuw begonnen onderhandelingen ook zonder resultaat blijven, moet na Pasen op een staking in Noorwegen worden gerekend. HAMBURG. De 42-jarige ïrtn- gard. Uarisch heeft gisteren bekend j dat zij haar 40-jarige Nederlandse I vriend K. Hensema, met wie zij ai dertien jaar samenleefde, met rat- I tenkruit heeft vergiftigd, 1 De vrouw bad verscheidene da ggen rattenkruid in zijn thee ge daan. Zij verklaarde dat ze hem niet wilde doden. Ze was bang dat hij haar ontrouw was geworden. NEW DELHI. In het gebied van Amritsar in de Poendjaab, op de grens tussen India en Pakistan, heeft zich dinsdag een nieuw inci dent voorgedaan, aldus de Indiase radio. Leden van de Pakistaanse grens politie openden het vuur op lpdische •militairen. Het schieten, dat van Indische rijde werd beantwoord, duurde enige uren. In de Japanse stad Nosjiro heeft dinsdagavond een zware brand ge woed. Meer dan 1.000 gebouwen zijn in vlammen opgegaan. Voor zover bekend zijn er geen slacht offers gevallen. De brand, aange wakkerd door een harde wind, woedde meer dan zeven uren. (Advertentie LM.) wrijft U weg met derhalf miljoen Amerikanen een be zoek aan Europa zullen brengen Birger Nordhoim, Voorzitter van dc commissie ut de Verenigde Sta ten zei. sprekend over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van transatlantische schepen en vliegtui gen: „Het is verre van denkbeeldig te veronderstellen, dat wij in 1960 an derhalf miljoen Amerikaanse bur gers naar Europa zullen vervoeren in plaats van de huidige 500.000." beëindigd be~ dat sinds 1954 werd draagt thans 5?. Dit bUikt uit de memorie van ant- J woord van de minister Van econorru- sche zaken aan dc Eerste Kamer. De minister heeft in het algemeen de t indruk, dat het bedrijfsleven te snel en te gemakkelijk grijpt naar de karteJJenngsmethöden uif de depres- i siejaren. Het begrip voor dc bezwa ren tegen prijsafspraken in het be- j drufsleven is echter groeiende, zo I zegt de minister. mening, dat door het opnemen van. politieke leiders uit zeer uiteenlo pende gebieden van de republiek een goede atmosfeer werd gescha pen voor de uitvoering van de re geringsprogramma's gedurende de komende vier jaren. DJAKARTA. Het nieuwe Indo- ncsische kabinet, dat dinsdag werd t goedgekeurd door president Soekar- no, zal op 24 maart werden gein- 1 .stalleerd. liet zal twee dagen daar- na, na de eerste zitting van het eerst-gekozen parlement, zijn taak j gaan uitoefenen. De Indonesische president, die het kabinet „niet vol- 1 maakt" noemde, sprak dc hoop uit, j dat het „aanmerkelijk zal kunnen bijdragen tot de welvaart van het volk". Pogingen van Soekamo een ver tegenwoordiger van de „progressie ve" partijen in de regering op te nemen, strandden op de afwijzende houding van de Masjoemi en de Nabdatoel Oelama. De communis tische partij die 39 van de 260 par- lementzetels bezet, heeft inmiddels; - baar teleurstelling over de aanvaar- dP Memorie van Antwoord v- de samenstelling van het kabinet 1 uitgesproken. Waarnemers in Djakarta 2ijn van (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. Het verkeers- i onderwijs In ons land is nog lang j niet voldoende geregeld. Het be- perkt zich veelal tot de hogere i klassen van de lagere scholen en bereikt daardoor de jeugd op een i leettijd, dat dc praktijk van het verkeer en de Individuele activiteit 1 daarin geen grote rol spelen. De rijpere generatie, die voor een be langrijk deel voortgezet onderwijs geniet, is van alle voorlichting en onderricht verstoken. Dit wordt opgemerkt in een rap port. samengesteld door de Com missie Verkeersonderwijs van het Verbond voor Veilig Verkeer. Het iapport pleit voor het verplicht 1 stellen van. verkeersonderwijs en ''-'Ti j' "l.t'.hiM, (ÜM1 i. 'tWJI"WU!1rj!J«,ii®!!,t! verkeersopvoeding op de scholen voor voortgezet onderwijs, zeker in de drie laagste klassen, beter nog in a'le leerjaren. Het beste zou het zijn aldus het rapport het vevkeersonderrfebt gedurende net gehele cursusjaar te geven en wel 15 a 20 minuten per week. Gistermiddag heeft de voorzitter WASHINGTON" Tteee officieren van de Amerikaanse luchtmacht syn J van plan in de komende herfst op 27 km hoogte vanuit een ballon l parachutesprongen te maken. Dat is ticeeroaal zo hoog als het huidige record. Met de proeven toil men nieuwe reddingsmiddelen voor vtie- gers van snelle vliegtuigen op grote 1 hoogte beproeven. De twee officieren, kapitein Ed- j van het Verbond voor Veilig Ver- ward Sverry en luitenant Henry j keer, jbr. Th. Róell, het rapport I Nielsen, zijn houders van het hui- DEN HAAG - De regering be studeert de maatregelen, die geno men zonden moeten worden als d» druk op het kosten- en prijsniveau van zodanige kracht zou orden, dat de politiek om de prijzen te hand haven een ondersteuning zou behoe ven in de vorm van een afrem ming van de bestedingen. Dit blijkt de minister van Economische Zaken, aan de Eerste Kamer. Hoewel er voldoende aanwijzin gen. zijn, dat ons land in de inter nationale concurrentie nog goed mee kan. zo zegt dc minister, dient i er toch tegen gewaakt te worden, dat bepaalde bedrijfstakken door loonsverhoging, die op produküvi- 1 ieisverbetermgen vooruit lopen, i achterop zouden raken. Als blijken zou, dat sommige be drijven niet met de algemene loon- bewegingen 2ouden kunnen meeko men, zou in sommige gevallen een omschakeling van een deel der werk nemers moeten worden aanvaard, al dus dc minister. dige hoogterecord parachutesprin gen. Zij vestigden dit in 1954 door boven de Golf van Mexico op 13.776 m hoogte uit een bommenwerper te springen. De nieuwe sprongen zul len boven do woestijn van Nïeuw- aangeboden aan minister Cals. De bewindsman heeft bij die gelegen heid aan de leden van de Commis sie Verfceersondenvijs meegedeeld, dat ook de regering de toestand op het gebied van het verkeersonaer- ;-r* r,v" wjjs niet bevredigeüd acht. al staatMexico worden uitgevoerd. Nederland op dit gebied dan ook j aan de spits. Binnenkort, zo zei iuj, zal een wijziging van de Onder wijswet betreffende het verkeers onderwijs op de lagere scholen het departement verlaten. Op 21 april organiseert het Ver bond voor Veilig Verkeer in Utrecht een Verkeersondecwijsdag. Men hoopt, dat het rapport daar een. vruchtbare bespreking zal uitlok ken. PARTJS Edward Ochab is een stemmig gekozen als eerste secreta ris van het centrale comité van de Poolse Communistische Partij. Hij is de opvolger van Boleslav Bicrut, die twaalf maart is overle den. DUSSELDORP. De Centrale Raad van Joden in Duitsland heeft geelst, dat de betaling van pensioe nen en uitkeringen aan vroegere vooraanstaande nazi's stopgezet zal worden. Onlangs is bekend geworden, dat groot-admiraal Raedev, die het vo rig najaar uit de gevangenis in. Spandau ontslagen is, per maand 2.246 mark pensioen trekt. In een communiqué van de raad- wordt gezegd, dat vooraanstaande vroegere nazi's er-in geslaagd zijtt vrijwel onbeperkte financiële voor delen te verkrijgen, terwijl de scha- deloosstelling aan nazi-slachtoffer» i bij de wet beperkt is.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 2