OXO Er komen „Industriehallen voor kleinere bedrijven r C D Niet-Schiedammers ionen grote belangstelling Wordt NOAD 4 kampioen Hermes ontmoet Baronie de Damlaan aan Paastijd - eierentijd EEN BRIL PLAN VAN DE FIRMA J v. d. TEMPEL Hij is de knapste soep is de beste! 'memm Graf - Studiekring beziet kalender .TAFELTENNIS. Weer 10-0 overwinning van Wilton Moedige knapen onderscheiden Jaarvergadering van Expogé HET HANDBALPROGRAMMA FILMAVOND WIJIC 5 Versiering voor Slavenburg Vier kunstenaars uitgenodigd Diefstalletjes Man paste sleutels op deuren Uitspraken van de rechtbank SCHIEDAM MACHINIST GEVRAAGD ADMINISTRATIEVE KRACHT nueutve clubs In de ontwikkeling van de Schiedamse Industrieterreinen is weer een nieuwe fase gekomen, nl. met het verzoek van hel Schiedamse aannemersbedrijf J. van den Tempel om bij het Industrieterrein ten noorden van de Parallelweg op twee per celen van totaal 12.400 m2, gelegen aan de Kommiezenlaan en de Strïckledeweg, „industrie-flats" te mogen bouwen. Dit zijn twee complexen van totaal 21 industriehallen, die volgens de opzet bestemd zijn voor kleinere bedrijven of filialen van grote bedrijven. Deze plannen kloppen mooi met de plannen die het gemeentebestuur heeft met de ontwikkeling van het industrie gebied, zodat b. en w. bereid 2ijn om de nodige grond in erf pacht te geven. De gemeenteraad zal zich vrijdag a.s. hierover moeten uitspreken, maar te verwachten is wel dat ook dit col lege er akkoord mee zal gaan. Het gemeentebestuur beeft er im mers reeds herhaaldelijk op gewe zen dat bij de te voeren indus triële-politiek de voorkeur gegeven dient te worden aan de kleine- en middelgrote bedrijven boven de grote bedrijven en dan nog weer de voorkeur aan bedrijven die niet rcchtsstreeks betrokken zijn bij de scheepsbouw of de metaal-industrie. Van deze laatste soorten bedrijven; die bovendien nog zeer conjunc tuur-gevoelig zijn (zoals Schiedam in de dertiger jaren heeft gemerkt) heeft onze stad er reeds genoeg. Daarom wordt bij de uitgifte van terreinen in het* Industrie-gebied wel zorgvuldig gewikt en gewogen aan wie men de terreinen ver strekt. Nu kan het gemeentebestuur makkelijk een. keus maken, want er is vrij grote beangstelling voor het vestigen van bedrijven m het Industrie-gebied en de reeds bouw rijp gemaakte terreinen zijn bijna alle vergeven. Nu ligt het ook in de bedoeling van het gemeentebestuur om aan Schiedamse bedrijven voorrang -te verlenen bij veüitiizing naar het nieuwe gebied:? Dit voornémen komt echter in het ontwerp van de m- (Advertentie IM.) A's erom een antwoord gevraagd wordt, gaat zijn vinger het eerst de lucht in ert als U zijn rapport ziet, duizelt het U van de negens en de tienen.,... ja het staat wel vast, hij Is echt de knapste. Ook bij verpakte soepen hebt" U uitblinkers, maar dan hebt U geen rapport bij de hand om de waar dering in cijfers af te lezen, In dat geval bent Uzelf de onder» wijzer en dealt U de cijfers git Tracteer Uw hulsgenoten morgen een» op een heerlijke OXO soep <U kunt uit 7 soorten kiezen) en wij zijn overtuigd, dat U niet anders dan tienen uit gaat delen voor de smaak, de geur en de kwaliteit. „Chicken"-kippensoep. Toma tensoep, Juliennesoep, Cham pignonsoep, Vermicellisoep, Aspergesoep, Bruinebonenjoep I houten palen zullen de hallen in systeembouw worden opgetrokken uil staalconstructies met een afslui ting van betonnen daken. Door het al dan niet plaatsen van vulmuren (afgestemd op de wens van de diverse firma's) kan de bedrijfs ruimte worden opgeleverd in af metingen van 200, 300, 400 enz. m2. Voor de verlichting van de hallen zullen hchtkappen in het dak wor den geplaatst. Zowel aan de voor als achterzijde krijgt iedere hal een deur met twee ramen. Vóór in de hallen wordt een kantoortje afge schoten van 2 bij 3% meter. De vloer zal met tegels worden belegd. De totale bouwkosten worden ge raamd op ongeveer 7 ton. Het ont werp is van de Schiedamse archi tect C. v. d. Vlies. Uit een door het Vakkundig Bu reau van de Ned. Kath. Grafische Bond beschikbaar gestelde collectie kalenders heeft de Grafische Stu diekring te Schiedam gisteravond in een bovenzaal van Arcade een ten toonstelling samengesteld. Het was bepaald jammer, dat de opkomst zo gering was. want de verscheiden heid van kalenders bevatte keurig en artistiek verzorgd werk, dat op deskundige wijze werd* besproken door de heer L. Schrovers, bedrijfs leider van Drukkerij Brouwer te Delft. De heer Schrovers besprak de druktechnische verzorging van de kalenders, de artistieke vormgeving cn wees er op dat de boekdruk, de offset en de diepdruk steeds meer m gebruik komen. 997* van de ka lenders heeft hoegenaamd niets meer tc maken, met het zuiver ty pografische werk. Eén van demooi- ste voorbeelden van een goed ver- iye grond j zorgde kalender vond spreker het product van Senefelder. verzorgd dustrie-hallen met erg tot z'n recht. Want tegen de verwachting in zijn er onder de belangstellenden voor de industrie-hallen bijna geen Schiedamse bedrijven Vrijwel alle hallen hebben hun bestemming al gevonden, waaruit blijkt dat er wel belangstelling bestaat, maar het zon kleinere bedrijven Uit Rotter dam. Vlaardingen en Den Haag. die gereflecteerd hebben. Voor de kleinere ondernemingen lijken deze hallen byzonder ge schikt Zeven hebben afmetingen van. 20x10x4 meter (hoogte onder het dak) en veertien zyn 30x10x4 meter. Bovendien komen de hallen een complex aan de Strïcklede weg en een complex aan de Kom- miezenlaan gunstig te liggen by de nieuwe rijksweg no. 20. Achter elke ha2 komt een boek van. 100 ni2 te liggen. Op het onderheide fundament van door Lily Eversdijk-Smu'lder. VOOB HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek C. J. Jansen, Swammerdamsin- gel 41 -en Nieuwland. dr. Wi- bautplein 19. Bellen bü ongeval: G.G. en GD TuinJaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend ledeie werkdag (behalve maan dag) van 9-30 tot L30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.k. Leestaal en Bibliotheek, Dam, geopend Iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten Stedelijk Museum: Tentoonstelling moderne kunstnijverheid. Ten- toonstelling eigen werken. Ge opend dagelijks van 2 tot 5 uur. ook des -zondags van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 uur: „Doctor at sea". Monopole, 2, 7 en 9 uur; „Helden zonder glorie". VOORSTELLINGEN Amstelbron, 3 uur: Gew. Arbeids bureau, filmvoorstelling. Amstelbron, 8 uur: Contactavond Mobilisatïekruis. Passage, 8 üur: Harpe Davids, con cert voor donateurs. Irene, 8 uur: Wijk IV. film. Volksgebouw, 8 uur: Alg. Bedrijfs- bond Meubilerings- en Houtbe drijven. Arcade. 8 uur: Comité Kath. Schie dam, voordracht. Arcade, 8 uur: 3e Orde St. Domini- cus, filmavond. Lange Haven 70, 8 uur: Instuif en KLF.A.. filmcursus. Er zyu in de afgelopen week nog geen kampioenen bekend geworden, In .diverse afdelingen blijft de span ning er tot het laatst toe in. Wel staat zo goed als vast dat NOAD 4 een beslissingswedstrijd zal moeten spelen tegen Shell Shell moet eerst echter nog een wedstrijd spe len. Men is er celiter van over tuigd, dat Shell deze strijd zal win nen, daar het tegen een der zwak kere teams moet spelen. In de vyfde klas zal PTTS 3 het mogelijk nog zwaarder voor zyn kiezen krygen. Hier staan met ieder nog een. weds, ->d te spelen Hagero 4, Ferro 2 en PTTS 3 met een gelijk aantal punten bovenaan. Deze teams ontmoeten elkaar in de ze laatste wedstrijden niet meer. De kans is dus heel groot dat deze drie teams onderling beslissingswed strijden zullen moeten spelen. Er was de afgelopen week maar een klein programma af te werken. De eerste klassers zijn al u tge- speeld. In de tweede klasse moet PTTS nog een wedstrijd spelen. In de derde klas speelde de kam pioen Wilton in Maassluis tegen WTV 1. Onze stadgenoten behaal den hier hun zoveelste 10—-0 over winning Piet Boer, Cor Groene weg en Jan. Maassen. v. d. Brink bleven in dit duel ongeslagen. Maassen v. d. Brink schijnt de standvastigste speler in dit team te zijn. Hij werd namelijk door de KTC van de afd. Rotterdam uitgekozen voor het der de klas team voor de steden wed strijd tegen Den Haag. terwijl hij ook weer gekozen is voor de steden- wedstrijd tegen Dordrecht. In de vierde kla^ ij» de plaatselij ke derby TSF1—-NOAD 6 verspeeld. Het is een uitermate spannende wedstrijd geworden.. Dit was te ver wachten, want de eerste ontmoeting eindigde in een 5—5 gelijk spel. In dit duel heeft TSF zich de sterkste getoond, al kwam het met een 64 overwinning maar net met de hak ken over de sloüt. Aad Ballijns be wees in deze wedstrijd dat hij het toch heus wel kan. Hij verrichtte in deze wedstrijd een hattrick, waarbij hij Hans Dronkers wist te verslaan. Laatstgenoemde 4 bereikte onlangs nog op de Schiedamse kampioen schappen m de vierde klas, de vierde plaats. In dit duel werden vele sets in drie game's gespeeld, .De uitslagen, van de afgelopen week zijn als volgt: tweede klas: GVMD 1—NOAD 2 3—7; derde klas: WTV I—Wilton 1 0—10, Wilton 2— GVMD 4 10—0. Rono 3—Ready 3 55; vierde klas: NOAD 5PTT 8 S—2. PTT 6—NOAD 4 2—8, TSF 1— NOAD 6 6—4r Ready 5TCK 4 1—9; vyfde klas: NOAD 8—Van Marle 3 7—3. PVA 2—Wilton 3 7—3, "Wilton 4Telefoon 8 7—3, Ferro 2 —NOAD 7 7—3, Telefoon 5—PTTS 3 3—7, NOAD 9—Tava 4 2—S. Carnegie Heldenfonds Het Carnegie Heldenfonds te 's-Gravenhage beloonde twee jeug dige Schiedammers wegens moedig gedrag. De 16-jarige R.„de Lange, wonen de Prof. Kam. Onneslaan 140b, kreeg een polshorloge met inscriptie voor de redding van een 4-jarige kleuter uit de Schie op 19 septem ber 1955. De 15-jarige A, M, van Nbordt, wonende Julianlaan 11a, kreeg een vulpen met inscriptie voor de red ding van een 6-jarig jongetje uit een met water gevulde bouwput in Nieuwland op 14 juli 1955. Een dezer dagen reikte de burge meester deze beloningen namens bo vengenoemd Fonds aan deze moedi ge jongelui uit. De Nederlandse vereniging van Ex-Politieke Gevangenen.Voorma lig Verzet Nederland heeft woens dagavond in het gebouw voor chr. sociale belangen, de jaarlijkse leden vergadering gehouden. Na de pauze werden een aantal aardige films vertoond, die beschikbaar waren ge steld door de Amerikaanse ambas sade. In zyn openingswoord heette de voorzitter, de heer J. Donkers, in het bijzonder de hoofdbestuursleden van de N3?.R., de heren "W. C. Bier en F. van Gemerden en de beer J. N. Sagius van Expogé, welkom. Uit het jaarverslag van secretaris A. Aardboom bleek een grote activiteit van de vereniging in het afgelopen jaar en een groei van het ledental van 121 tot 130. Dat de vereniging ook financieel gezond is, toonde de penningmeester aan. Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende bestuursleden bij ac clamatie herkozen. Ter sprake kwa men voorstellen aangaande het aan staande congres in Dordrecht. Mede gedeeld werd dat" voor de herden king van de vierde mei wederom de. medewerking is verkregen van de Harmonie en de koren van Wilton- Fsjenoord. Het bevrijdingsfeest zal opnieuw door de leden onderling gevierd worden. Het is zo ongeveer 2 maanden geleden, dat het publiek voor het laatst Hermes-DVS op eigen terrein in actie heeft gezien, maar nu is het dan zo ver, want as. zondag speelt Hermes aan de Damlaan tegen de Baronie. Na IS wedstrijden gaat Hermes- DVS met 4 punten voorsprong op de naaste concurrent firn- aan het hoofd van de rangiys "»t nog 8 wedstryden voor de bo, waarvan 5 thuis en 3 uit, mogen wy nu wel van een geduchte kampioenskans spreken. Mocht Hermes de reis ha len, dan krijgen we in Schiedam nog een bijzonder spannende nasleep van de competitie, want dan gaat Hermes met de andere kampioenen van de eerste klasse en met de als no. 9 geeindïgde clubs uit de hoofd klasse, totaal 5 clubs, een promotie competitie spelen om 2 plaatsen in de uiteindelijke hoofdklasse. Maar de weg is nog lang. want het gaat in deze competitie niet al leen om. het kampioenschap, maar meer nog om de eerste 5 plaatsen. En omdat nog bijna alle elftallen kansen hebben om bij de eerste 5 te eindigen, zullen de komende 8 wedstrijden voor Hermes-DVS nog moeilijk worden. Dat de jongens de komende weken de steun van het publiek zeer zeker nodig hebben, behoeft dus geen verder betoog. De tegenstander voor Zondag, de Baronie uit Breda, is deze compe titie sterk begonnen. Na een lichte inzinking zitten de Bredanaars in de lift. en staan nu net met de hakken boven de streep. En wetende, dat zy de koplopers te bestrijden heb ben. zullen zij onze stadgenoten het vuur na aan de schenen leggen. De wedstrijd begint om 2 uur en wordt geleid door de heer Jelders uit Den Haag. Voor de reserve elftallen was het zondag ook een beste dag. Het 2e won verdienstelijk van Haarlem Pleinzicht-vierkamp Rembrandt werd overwinnaar Moesten dinsdagavond drie Mes spelers een veer laten tegen. Rem- brandt-spelers, waardoor Rembrandt op de voorlaatste speelavond een voorsprong van vier punten behaal de. gisteravond bleken de rollen echter omgedraaid en was het Mes, dat drie van de vier wedstrijden tegen Rembrandt won. Don won zijn wedstrijd tegen Val- kenstein, terwijl Van Relt van Se- rierse verloor; Pulle bleef overwin naar op L. Boon. en alleen. Van Duikeren kon. tegen Gerritsma 2 winstpunten behalen. Zowel Rembrandt als Mes hebben nu 30 punten, waardoor het percen tage zal moeten beslissen. Dit is voor Rembrand met 94.12 iets gunstiger dan dat van Mes, dat een percentage van 89,73 behaalde. Met de hakken over de sloot heeft Rembrandt de Pleinzicht-vier kamp gewonnen: tweede werd Mes Vlaardingen., terwijl de Beijer met 26 punten 3e werd en Plein zicht met slechts 12 punten als hekke- sluitster fungeerde. Het verloop van de gisteravond gespeelde wedstrijden was als volgt: Mes (Vlaardingen)Rembrandt Don 114 114 43 12 2.65 Valkenstein '214 182 43 29 4.23 Serierse 78 78 35 9 3-22 W. v. Pelt 74 69 35 9 2.11 Gerritsma 62 44 32 7 1.16 v. Duikeren 64 64 32 13 2.— Pulle- 40 40 39 7 1.32 L, Boon 70 53 39 8 1.35 De BeijerPieinzicht Scheffers 250 250 31 37 8.06 v. d. Water 232 172 31 31 5.54 v. Lingen 79 79 37 33 2.13 Slootsweg 79 38 37 7 1.02 floppers 61 61 51 7 1.16 W. Kramers 60 56 51 8 1.11 Levens 60 60 37 9 1.62 Snyders 50 32 37 3 0.56 In de districts tweede klasse he ren blijft het spannen. Zondag is de belangrijke ontmoeting Operatie '55—DWS en "Wilton krijgt SOS op bezoek, waarvan V. Zelm c.s, beslist moeten kunnen winnen. Op een goed bezochte wijkavond van wijk 5 van de Hervormde Ge meente. die woensdagavond in de grote zaal van Irene gehouden werd, is de film ,-De Goede Aarde" ver toond. Het is de bekende rolprent naar het gelijknamige boek van Pearl S. Buck, waarvan de hande lingen zich in China afspelen. De aanwezigen genoten van deze film, waarin diverse bekende filmacteurs optreden en Paul Mundi en Louise Rainer de hoofdrollen vertolken. Ds. J. G. Jansen sprak een kort welkomstwoord op deze avond en wees er op, dat dit de voorlaatste avond was, die in dit seizoen wordt gehouden. De laatste wykavond zal waarschijnlijk op 18 april worden gehouden, waarbij dan het motto geldt: „Wij luiden de bazaar in". Burgerlijke stand Geboren: Jacob H. z v. J. Lips en C. Mak; ïtïelia F., dv. D. Hartman en M. van Hees; Adrianus, z v'. J. G. M. Marcus en M. H. van Unen; Geriofke M-. d-v. Th. van Esch en J. M. P Kerkhot. I Overleden: F. v. d. Stelt. 54 jr vr. van G. v. d. Windt; J. de Waard, 54 jr Paastijd «adert en zo ook de tijd dat men aan paaseieren gaat denken. Dat doet de huisvrouw, die haar huisgenoten op het tradi tionele paaseten wil trakteren, maar dan met een wat zorgelijke blik op de portemonnaie, want de eieren zijn dit ".aar wel erg duur. Dat komt door de langdurige strenge vorstwaar de kippen kenne lijk ook niet van terug hebben. Maar by de jirma C. Hofman, de grootste eierenhandel in Schie dam dróómt men van eierenDe kratten stapelen zich daar op tot aan de zoldering cn de omzet is nu al twee- tot driemaal zo groot als normaalongeveer driehonderdduizend stuks per week. Veel ran de Hofman eieren vinden hun weg naar het buitenland, Enge land, Duitsland, enzovoort, maar nog veel meer blijft hier in de omtrek achter uoor „binnenlandse" consumptie. Een teken dat men ondanks de prijzen en ondanks de schaarste ,,'m toch wel zal raken". Zo tegen Pasen. Ondanks de drukte vond nii» oij Hofman toch nog de tijd om een etalage ijt te richten, met de slogan van het jaar. Tweejarige Janneman, gewend aan eieren maar niet aan onze fotograaf was wat angstig om z'n duim op te steken als teken d<jp de eieren „zóó" zijn. DWS en Operatie '55 staan gelijk op de ranglijst met ieder twee ver- liespunten. Wilton bezorgde de Ha genaars enige weken, geleden de eerste nederlaag en de kans is groot dat DWS voor de tweede zorgt in deze uitwedstrijd. Willen, de dames vart DWS een woordje mee blijven spreken in de eerste klasse dan zullen ze aan de Oudedijkrevanche moeten nemen tegen CWF voor de vorige zondag in Den Haag geleden nederlaag te gen dezelfde ploeg. Het eerste damesteam van "Wilton krijgt zondag ook een moeilijke op-5 gave aan de Vlaardingerdijk tegen AHC '28. De uitwedstrijd wisten de rood-wïtten in een overwinning om te zetten, zodat we ook nu maar weer rekenen op een kleine over winning. Het tweede herenelftal van Wilton zal zondag wel het onderspit delven tegen, het Rotterdamse Actief, dat ongeslagen aan de kop staat van de districts-reserve tweede klasse. Voor heren DWS 2 zit er de kans. in tegen Turnlust 2 de eerste punten te be halen, die ze zo bijzonder hard no dig hebben om zich in hun afdeling te handhaven. Gevreesd moet worden, dat het tweede damesteam van. DWS, dat momenteel niet best speelt, tegen de Schutters wel weer aan het kortste eind zal trekken. Voor dames 2 van Wilton moet het niet moeilijk zijn om beide punten op Varkensoord te gen Dynamo 2 te behalen; de Dyna modames hebben nog geen enkel winstpunt. Heren 3 van DWS durven we een overwinning te voorspellen, tegen Actief 3. Het jeugdprogramma ziet er als volgt uit: dames-junioren: "Wilton ADO en DWS—Vires et Celeritas; heren junioren: Wilton-Meeuwen en DWSRODA; adspirant meisjes: WiltonDWS (zaterdagmiddag aan de Vlaardingerdijk). Programma Vara TV-club De leden van de VARA Televisie club kunnen zaterdagavond om 8 uur gaan kijken naar de „Afscheids avond van St Germain des Prés', nadat zij eeist Cees de Lange be kende personen hebben zien ontvan gen in de Studioreceptie. Het is de enige kijkavond deze week. met 2—1. Het, 3e -won in Gorkum met 3—0 van Unitas 2 en het 4e trok met 3—1 aaa het langste eind tegen CKC 2, Voor as. zondag is het programma: UVS 2—•Hermes-DVS 2; DFC 3— Hermes-DVS 3 en Hermes-DVS 4 Excelsior '20 3. Deze laatste wed- strijd^ om 12 uur op het terrein Spieringshoek. Naar onze mening zitten in deze wedstrijden winst kansen. ROTTERDAM Vier kunstenaars xtfn uitgenodigd een ontwerp voor een gevelversie ring te maken voor het nieuwe hoofdkantoor van Slavenburg's Bank n.v. Dit gebouw is in aanbouw op dc hoek van de Coolsingel en hfet Stadhuis-plein. Een jury, zal de ontwerpen beoordelen. De vier kunstenaars zyn de heren J. A. Engelchor, te Huizen, Dick Elffers te Amsterdam, Louis van Roode te Rotterdam en ir. P. Donck te Oosterbeek. Zij hebben volledige vrijheid in de keuze van het ont werp. De architect van het bouwwerk Corn. Elffers heeft de ontwerpers verzocht een zodanige oplossing te overwegen dat de versiering vrij van de gevelwand kan worden aan gebracht. Ook heeft hij de suggestie gedaan, rekening te houden met een uitvoering in geanodiseerd alumi nium. De jury, die de ontwerpen be oordeelt bestaat uit een lid van de directie van Sïavenburg's Bank n.v, ir. C. van Traa, directeur van stadsontwikkeling, en de architect van het gebouw. Ten nadele van de aannemer Van der K. uit Schiedam zijn kope ren en loden buizen ter waarde van ƒ200 gestolen op een bouwterrein in Kethel, Bij het hoofdbureau van politie zijn gisteravond Iaat twee mannen binnengebracht die worden, ver dacht van diefstal van zestig kilo gram metaal bij Schiedamse be drijven. Op het terrein van een plaat- scijke scheepswerf is vijftig meter laskabcl gestolen. Een stevige reprimande van de politie kreeg een. negenjarig jongetje dat een etui met vulpen, vulpotlood cn ball-point had weg genomen uit een warenhuis in Schiedam. Gisteren is een 42-jarige Schie dammer betrapt, terwijl hij bezig was een bos sleutels op de deuren van huizen in Nieuwland te passen. De man is in het hoofdbureau van politie opgesloten. De 45-jarige H. C. M. vishandelaar te IJmuiden, is hedenmorgen door de Rotterdamse rechtbank veroor deeld tot een gevangenisstraf va:i een jaar en drie maanden met af trek van voorarrest. Verdachte had zich schuldig ge maakt aan diefstallen bij de n.v. Ncfan. Zijn buit bestond oz. uit een soldeerbout, boortol en een be drag van f 3Q, Tot een gevangenisstraf van twaalf maanden met aftrek en twee maan den voorwaardelijk met een proef tijd van twee jaar, werd de 25-jarige vertegenwoordiger T. J. B. de K. te Rotterdam veroordeeld. Hij had een geldbedrag en eetwaren gestolen en voorraadstaten. vervalst. Het vonnis was conform de eis. liefst bekend met koelhuismachine Mondeling of schriftelijk aanmelden; N.V. Koelhuis- en ysfabriek „DE MAAS", Hoofdstraat 41 - Schiedam Telefoon €9541, na 6 uur telefoon 65502 Bij het GEMEENTE ZIEKENHUIS te SCHIEDAM kan een worden geplaatst. Diploma boekhouden vereist. Studie voor M.BA. strekt tot aanbeveling. Aanstelling in de rang van adjunct-commies of adjunct-commies A. Salarisgrenxen resp. 3.384.5.028.— en 4.056.—5.676.— Afhankelijk van opleiding, praktijk en leeftijd. Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen aan de geneesheer directeur. TYPEN ma. 2 di. 3 april STENO ma. 2 di. 3 april BOEKH. di. 3 vr. 6 april NEDER1. wo. 4 april FRANS wo. 4 april DUITS di. 3 april ENGELS ma. 2 di. 3 april MIDDEN ST. CURSUS 18 april VOOR BETER OMDEftWJS SINGEL 72 TEL. 68847 SCHIEDAM Voor patates frites zeer fijn van. smaak, door onze horo- friteuse het snelste en mo dernste bakapparaat. L. Boer het aangewezen adres. Verkrijgbaar van des mor gens 9-30 tot des avonds 12 uur. Vlaardingerstraat 10. TeL 67045. Voor de fijnproevers rijn onze nierbroodjes een delica tesse, Probeert u ze eens. U komt er beslist op terug. De speciaalzaak van Schiedam. L. Boer, Vlaardingerstr. 10. TeL 67045. DAN NAAR j D. DE BRUIN JTe l 66431 e&ofi gMTIHA-WJ-Hl «Sb «5b Jfe tfc ito Te koop aemgeb. Kastpapier en kastranden. Grote sortering, lage prijs. Verder hebben wij plastic emmers en afwasteilen. Aan- bev. B. v. Doorn, Broersveld 156, telefoon 67979. G. H. Mast, Groenelaan 65, telef. 67708. Uw adres voor vensterglas op maat en in gezet Grondverf, stopverf, plamuur, terpentijn, ly..ilie, siccatief, koudwaterverf, zeemleder en sponzen. Alle was- ea zeepartikelen, bleek- water, ammoniak, zoutzuur lodaline, wasbenzine. Voor bromfietsberjjders: benzine 55 cent per liter. Nummerbneven die naar ons oordeel niei bonafide op de Inhoud der advertentie reage ren worden Giet doorge2"n den. Wilt u zichzelf tracteren, proef dan eens onze warme worst en ballen gehakt. De speciaalzaak van Schiedam, L„ Boer, Vlaardingerstraat 10. TeL 67Q45. Heeft u onze gebakken vis al eens geprobeerd. Het kan. niet beter en goedkoper dan bij de speciaalzaak van. Schiedam, L. Boer, Vlaar dingerstraat 10, Tel. 67045. Zo vindt u ze nergens, onze vleescroqnetten. De speciaal zaak van Schiedam. L. Boer, Vlaardingerstr, 10, Tel. 67045. Door onze horofriteasc het snelste en modernste bak apparaat, bent u binnen 2 minuten geholpen en heeft u een dubbel portie patat voor 25 cent. De speciaal zaak van Schiedam. L. Boer, Vlaardingerstraat 10, Telef. 67045. Lente, dus schoonmaaktijd! Prima zemen 1.98, 2.98 en. 3.50, Alle soorten borstel werk en witkwasten. B. van Doorn, Broersveld 156, tele foon 67979, Diversen Inlijsten va» platen en foto's en aquarellen, schilderijen. Scherpe prijzen en toch 2 jaar garantie. G. van Loe- nen, Dam 41—43. tel 66192, showroom: Vlaardinger straat 6. Guirlandes of slingers vanaf 45 cent, hoedjes of feest- mutsjes vanaf 10 cent. 160 modellen, 1001 Bazar, Broers veld 45, tegenover Passage, telefoon 66015. Lente; Straks weer zaaien en poten, maar dan alleen met gekeurde zaadprodukten, Wy hebben, voor u pootaard- appelen, groentezacien, gras zaad en een pracht collectie bloemzaden. Voorts kunst mest, kamerplantenmest. potaarde met compost, raf fia en insektenpoeder. Vraagt onze prijscourant met gratis zaaikalender. Zaadhandel ,,'t Westland". Fa, A. Ver kade. Groenelaan 81, Tel 69947.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1