plfSp Nieuwe woningen in Kethel H. TH. v. d. VLERK Schiedam in t licht Verlovingsringen De laatste „steen" als gelegd Goed verzorgd concert van Harpe Davids Moeilijke wedstrijden voor Schiedamse elftallen Huldiging bij ABMHB SW naar Drukkerij Yita n nieuw pand Tewaterlating van „Straat Torres"' 1 Het korfbal- programma Ouderavond van Pr. Julianaschool BIJ HET 35-JARIG BESTAAN „Ster onder de 400 korpsen5 Jeugdorkesten OBK oefenen al druk Extra toeslag voor kinderen Wijkavond stond in 't teken van het uitverkoren (joodse) volk HOE DE VOETBAL ROLT Wie heeft iets verloren? 93 Bekeuringen Gevolgd door gezellig feest Speldjesdag van Leger des Heils Concert van O.B.K. Burgerlijke stand De laatste lithografische „steen", die gebruikt is bij de Steen- en offsetdrukkerij „Vita 2\Tova" is gisteren weer te -voorschijn gebaald (na enig zoeken, want hij werd al zo lang niet meer gebruikt) om versneden te worden tot de „eerste steen" die ingemetseld is in het nieuwe gebouw dat Vita Nova binnenkort zal be trekken aan de Nieuwpoort- weg in het industrieterrein bewesten de Schiè. r .ïn ,1945 opgericht, breidde de ."drukkerij zich weldra 20 ver uit dat hët huidige 'pand aan de Bakker straat het bedrijf moeilijk meer kan bevatten. Vandaar dat beslóten we rd tot. de .bouw van een nieuwpand in 'het industrie-terrein. '.De architecten P. M. Pol uit Vlaar- dingen en ir. Pannekoek uit Den v*'Van dé werf „Gusto" te: Schic- daxó;zaliop 'dinsdag - 2T% maart' des middags om kwart over - vijf het motorschip „Straat Torres" te water worden gelaten. Het schip, dat 7250 ton meet, is in aanbouw voor de Koninklijke Java-China-Paketvaart Dijn' te Amsterdam. Advertentie LM.) VERKOOS* WÜ:. Iedere keer worden de aan,- tai!en school- -en actetassen die wij bestellen groter,met "ais gevolgsteeds lagere prijzen - door. afname „van istëéds- grotere, kwant óms. M&ar dit is; een: Jublleym- aanbieding, een aanbieding die onze klanten zich nog jaren zullen herinneren. 650 actetassen v. IMS met twee voorsakken en brede riem van origineel blank tuigleder, zó sterk en zó solide, dat er tien jaar garantie op ge geven wordt. Ais jubileumaanbieding koopt •0 zo'n ecfft lederen tas, een flinke ruime maat. voor nog géén tien gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze onverwoestbare actetassen die niet zijn te overtreffen, met 10 jaar garantie voor f Geen tel. of schriftelijks bestellingen. WlHKElCENTRUM BINNENWIP. Tel. 291*" Haag ontwierpen: een zeer modern gebouw, dat beantwoord aan de hoogste -eisen die men stellen kan aan eenoffset-drukkerij. Onder een z.g. „Parmedoek-dak" komt een pi- laarlóze grote bedrijfsruimte, die een gemakkelijke indeling waar borgt. Er komt hier een volledige air-conditioning, die hygróstatisch en thermostatisch een' constante atmos feer schept, gelijk in de winter en in de zomer. Papier is namelijk uiterst gevoelig voorverschillen in temperatuur en vochtigheidsgehalte. Boven de drukkerij-hal van 30 bij 45 meter komt een. verdieping van 40 .x 8 meter voor de kantoren, de kantine! en. de fotolithografische af deling, In dit in aanbouw zynde gebouw (aannemer M. Stout uit Hardipx- veen is er. half mee klaar) heeft gistermiddag directeur J. J. J. van de Water de eerste steen ingemet seld. Hiervoor was, geheel symbo lisch, een lithografische steen geko zen, zoals dïe vroeger (maar nu niet meer) door Vita Nova werd ge bruikt. Een ..steen-dnikker" heeft er het passende opschrift in. aange bracht. - Bij de plechtigheid was ook het personeel van de drukkerij, thans nog 30 man sterk, welk aantal in de toekomst tot het dubbele zal wor den uitgebreid, aanwezig. Het nieu we pand is twee a driemaal zo groot, als het thans in gebruik zijn de.' Vita Nova, die zich toelegt in het bedrukken van verpakkingsmate riaal, zal in het nieuwe gebouw een nieuw procédé ontwikkelen voor de verpakking van levensmid delen. Dit procédé is in het grond idee al gereed, maar moet nog af gewerkt worden.- De terrcingestelciheïd en de weerstoestand zijn vandien aard, dat redelijkerwijs verwacht mag worden, dat ook de korfbalpro gramma's van hef komende week end volledig zullen kunnen worden afgewerkt. Schiedam en O.DI.spelen beide thuis, respectievelijk tegen De Zwer vers uit Dordrecht en Kwiek uit Rotterdam. De roodzwarten ver loren in: oktober met grote cijfers in Dordt. Op eigen 'terrein zullen ze. het "er beter moeten-. afbrengen. Ü.ÖX: won de uitwedstrijd tegen Kwiek destijds op het nippertje. Gezien het. gunstige resultaat van jX zaterdag verwachten we nu een ruimere overwinning. Het eerste twaalftal van Succes heeft vrijaf. Dat is ook het geval met Schiedam 2, Succes 2 en; ODI 3, Voor. de overige twaalftallen zijn vastgesteld Rillesluis 3Schiedam 3. Ahoy 3—Succes 3 en TOP 3-—. ODI 2,- In het adspirantenprogramma zijn opgenomen de wedstrijden Succes A-—Unicum B, Succes B-Velox C. ODI ASpirit A en ODI BTOP C. In de Prinses Julianaschool aan de Oostsingel (chr.Lo. en u.l.o.) gisteravond een ouderavond -gehou den. Bij het bezichtigen van de klaslokalen', kwam het ruimtepro bleem te sprake, waarvoormen spoedig een. oplossing hoopt te vin den! Het hoofd van de school, de heer G. de Raad, sprak vervolgens over het onderwerp ,,V7at verwacht de school van de ouders"?De ver houding van de ouders tot de school bleek niet zo eenvoudig te zijn, maar de school, die de opvoeding van de ouders tijdelijk vervangt en aanvult," heeft de medewerking van de oudérs nodig, heeft daar zelfs recht op. Ouders en .school vormen in zoverre een eenheid, dat het bei den gaat om het welpijn van het kind.;.;V De heer W. Hateabroek vertoon- de films over zijn ervaringen op zeereizen door het Suez-kanaaL De voorzitter van het schoolbestuur, de heer B. Mastenbroek, sprak het slotwoord. Dit is het ontwerp dat de Schiedamse architecten Fan Kluyuen en <L Boogert hebben vervaardigd voor de dertien vrije woningen, die door het bouw bedrijf TV. J. van Uden uit Pernis gebouwd zullen worden aan de Meevwensingel in KetheL Deze huizen, die bestemd zijn voor de z.g. „vrije vesti ging" bevatten beneden een hal, een ruime woon kamer, de keuken, het toilet en een kelderruimte, terwijl op de verdieping drie slaapkamers en eett douche-cel te vinden zijn. Tussen de huizen komen 8 garages en 7 schuurtjes. In het zelfde complex, maar dan aan de Schie dam sew eg gelegen komt een" dubbele villa, elfc van een garage voorzien. Deze huizen zijn van ongeveer de zelfde indeling als de tooningen aan de Meeuwen singel, maar dan wat ruimer uitgevoerd, Gekoopt tvordt dat in april met de bouw begonnen kan wor den. zodat de woningen begin volgend jaar afgele verd kunnen toorden. In Kef hel komen echter binnenkort nog meer wo ningen in uitvoering, nl. het complex van 9 vrije woningen dat door de firma D. Moerman uit Rotter dam gebouwd wordt op de hoek van de Schiedamse- weg en de Hargsingél, alle voorzien van een garage. Met het concert nan donderdagavond in het Passage-theater voor een talrijk publiek, ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan, heeft de car. muziekvereniging Harpe Davids bewezen, dat het orkest zeker thuishoort in de afdeling uitmuntendheid. Het was een uitstekend gekozen program ma, dat ten gehore werd gebracht. De liefhebbers konden gemeten van be schaafde, goede muziek. De heer P. J. Verhqef, die verscheidene Juncties bekleed in het christelijke muziekleven, zegde toe, dat hij als secretaris van de Ned. Federatie van Chr. Muziek bonden zijn best zou doen om Harpe' Davids een concert te laten geven voor de NCRV-microfoon. Onder leiding van de bekwame dirigent Albert Meij werd een bij zonder aantrekkelijk programma op bekwame wijze ten gehore gebracht. De orkestsuite „Le roi s'amuse" van Leo Delibes (arr. Gosling Mol) bij voorbeeld, die zelfs de orkesten in de afdeling uitmuntendheid voor een moeilijke opgave stelt, werd gaaf van klank -.een mooie vertol king van deze voor harmonieorkest bewerkte dansen. Bijna vlekkeloos klonk ook het niet bepaald een voudige „Des Saltimbanques" een bewerking van de operette van Louis Ganne door Fernand. Een ovationeel, applaus kreeg een selectie uit de operette" „Der Vogel- handler".f Verder werden ook nog ten gehore gebracht de „Trafalgar March", de ouverture „De Kalief van Bagdad" en een „Sparkling review" van „Colonel Bogey on Parade", waarbij dan het zomertenue van de korpsleden compleet werd door het opzetten van de bekende witte pet ten. Ook bij het spelen van deze voorde echte liefhebbers minder aantrekkelijke marsen, toonde Harpe Davids klasse door ook hier de beschaafde klank te bewaren. De zaal, die een opvallende rust op bracht, reageerde na afloop zeer uitbundig. In rijn - openingswoord sprak ds. W. A. Krijger zeer hartelijke woor den van dank en felicitatie tot Har- Het harmonie-orkest „Oefening Baart Kunst" is thans gestart met haar jeugorkesten: een harmonie orkest, een accordeon-orkest en" een' tamboerkorps. De eerste lessen heb ben reeds plaats gevonden en als het zo doorgaat belooft het wat voor de toekomst 'Er zijn een zes tigtal jongens en meisjes, die oefe nen dat de stukken er afvliegen, zodat na enkele weken van oefenen al sprake is van noten blazen, De accordeonnisten, die les krij gen van de heer T. Carree, spelen al aardig op hun accordeons. De blazers krijgen les van muzikanten van O.B.K., en gezamenlijk van de heer W. Straatmans, terwijl de tamboers in de leer zijn bij de heer H. Bokhorst, pe 'Davids, dat behalve vooi' eigen genoegen ook in dienst van de kerk speelt. Voorzitter L. A. Alebregtse huldigde de heer A, Zuidgeest die 25 jaar zijn beste krachten aan het korps heeft gegeven. Hij kreeg het eremetaal van de vereniging, dat bij dergelijke gelegenheden wordt uitgereikt, opgespeld, en bovendien een. foto van het gehelekorps. Vol lof sprak tenslotte nog de heer P. J. Verhoef over de jubile rende muziekvereniging, hij noemde Harpe Davids een ster tussen de 400 leden, die bij de Bond voor Chr, Muziekverenigingen in Nederland zijn aangesloten. De organisatie en de kwaliteit van de muïiek zijn goed gebleven in deze vereniging, die vele moeilijkheden in het ver leden overwonnen heeft. Een bij zonder woord van hulde kreeg diri gent' Albert Meij. De heer Verhoef overhandigde het vaantje van ds Federatie van Chr. Muziekbonden voor het 35-jarig bestaan. Na de pauze werd de aandacht van de aanwezigen gevraagd voor de oude maar daarom niet minder boeiende film „Mrs. Minniver". Emigratie naar Canada: Behalve de normale toeslag, die hij emigratie naar Canada, na een verblijf van een jaar, voor. ieder Wnd wordt uitgekeerd, hebben de Canadese autoriteiten onlangs be sloten bovendien 60 dollar onmid dellijk bij de debarkatie uit te rei ken per Jaar voor ieder kind bene den de 16 jaar. Dit deelde de Ca nadese emigratie-ambtenaar J. E. Forbes donderdagavond mee op een door het Gewestelijk Arbeidsbureau georganiseerde emigratie-voorlich tingsavond in de Amstelbron te Schiedam. Voor deze emigratie-avond, die in het bijzonder over Canada handel de, bestond grote belangstelling. De emigratie-ambtenaar van het Gew. Arbeidsbureau uit Rotterdam, de heer P. van Dijk, behandelde de hele procedure van het1, emigreren en vertelde op welke, wijze /men. de zaken in orde kan brengen. Dit niet de b edo eling om aanstaande emi granten de. weg naar het Arbeids bureau te wijzen. Een - bijzondere gast op deze avond was. de Canadese emigratie ambtenaar -Ji E. Forbes, die vol-: doende' Nederlands bleek té spre ken om de na de pauze: gestelde vragen te beantwoorden. >'VX. ;Vv Verder werden nog een. tweetal films vertoond. „Nova Scotia" over het leven in de gelijknamige. Cana dese provincie, die voor het - eerst in Schiedam en voor de' vierde maalin Nederland werd vertoond, en een film.oVer het. verblijf van de Koningin in Canada. Damesrijwiel gestolen Gisteravond omstreeks tien uur is de damesfiets van mevrouw F. N. gestolen. Het rijwiel stond tegen een pand ;in de «3W,artewaalstraat. De mljkauoiwi van tnijfc 4, die donderdag in de grote zaal van Irene is gehouden, stond in het "te ken van de indrukwekkende Israëli sche film „Heuvel 24 antwoordt niet", een geladen, een waarachtig werk, dat op het festival in. Cannes 1955 terecht betoouderd tue.rd. Met zeer bescheiden technische hulpmid delen en met acteurs, van wie slechts twee ooit voor de camera hadden gestaan, heeft de Engelse re gisseur Dickinson deze rolprent sa mengesteld. Het merkwaardige is, dat de En gelse cineast in deze overigens puur-Israëlische speelfilm de geest en de sfeer van het land en de mensen tijdens de strijd om de on afhankelijkheid zo reëel en zuiver heeft weergegeven. Zelf outsider, heeft hij de typische mentaliteit van de nieuwe generatie van het Oudé Volk volkomen aangevoeld, de hu mor daarin en de verbeten ernst, maar vooral ook het gemeenschap pelijke' idealisme. In „Heuvel 24 antwoordt niet" komt men vrijwel alle joodse typen tegen: oude Talmoed joden en jonge Yemenïtïsche strijdsters in battle- dress, in het land geboren Israëliërs van de tweede kolonisten-generatie en pas aan .land gesmokkelde immi granten uit Polen en de D.P.-kam- pen. De regisseur heeft de vorm van een raamvertelling gekozen om - Het ziet er voor. de Schiedamse verenigingen, die het komend week eind ïn het veld moeten aantreden, niet zo rooskleurig uit, want dn alle afdelingen, zowel van de KNVB als van Rotterdam, komen de Schie damse clubs voor een zware opgaaf te staan. Excelsior '20, dat m dit seizoen een tamelijk goede start had, is na derhand wat teruggelopen. Zondag ontvangt het Cromvliet, dat welis waar twee punted minder heelt, doch als een gevaarlijke tegenstan der kan worden beschouwd. Het 2e van Excelsior, gaat op be zoek bij Holland iaan 2. ïn 4 F gaat Schiedam op, bezoek bij PRZ. dat ,op Papier. iets minder sterk is dan Schiedam. Vo rige .week hebben de zwart-hemden na een goede wedstrijd gewonnen, een kans op 2 winstpunten Hikt met uitgesloten.- --j Schiedam 2 moet ae strijd aan binden tegen Poortegaal 2. terwijl DDHS gaat op bezoek bij RCD. dat tot de sterkste behoort zodat een wedstrijd verwacht kan worden voor de bovenste plaats.; SVDPW gaat op bezoek bij DHU Wij .zijn. benieuwd naar deerrich tingen: van SVDPW, dat blikbaar op' de goede weg is. AFDELING ROTTERDAM VSFC krijgt TOGB op bezoek dat opde2e plaats staat. SFC zal nard móeten werken om geen nederlaag •.ie lijden, Ook Demos zal het te et ge makkelijk vallen tegen koploper LMO. SFC 2 ontvangt Tediro 2. terwijl bek 3e van SFC stadgenoot Demos 2 ontvangt. ZATERDAG-VOETBAL Met HBSS gaat het niet zo bijster goed. Wij geloven niet dat zij veel kans zullen hebben tegen CSVD, De 2e elftallen van beide verenr gingen ontmoeten elkaar éveneens. PPSC krijgt ook al een moeilijke opgaaf. De Schiedammers zouden al heel tevreden zijn met een gelijk spel tegen de Katwijkets. PPSC 2 gaat op bezoek bij HVO 2. GTB dat vorige week ook al met een nederlaag genoegen moest ne men, zal tegen DVO '32 wel met veel kans hebben. GTB 2 speelt tegen HBSS 3. GSS heeft een redelijke kans op een overwinning tegen Goudsw. Boys. Dit zou de Schiedammers een eind op de goede weg helpen. GSS 2 gaat op bezoek bijHBSS 4. /Aduertentie LM.) in de nieuwste uitvoeringen reeds- vanaf f 34.per stel. Rotterdamsedijk 268 d Hoe langer hoe meer treedt Schie dam uit de duisternis in het licht! Althans wat de straatverlichting be treft. Want de Gemeente Technische Bedrijven zijn gestadig bezig om overal de armetierige gas-straatlan- taams op te ruimenen te vervan gen door elektrisch licht. Zo is kort geleden de „elektrificatie" van de Van 's-Gravensande gereed geko men. Tot groot genoegen van de be woners zijn de oude. gaspitten ver vangen. door TL-buizen die over de straat zyn gespannen.... en de straat is écht verlicht, kan men wel zeggen, In het oostelijke .deel van Schie dam zijn de hoofdwegen al van elek trisch licht voorzien, de Prof. Ka- rnerlingh Onneriaan, de Van Swin- densingel en de Boethavelaan, die via de Lorentzlaan aansluiten op Rotterdam. Het verlicht ingssysteem daar wijkt echter enigszins af daar men in Rotterdam van gloeilampen gebruik maakt en Schiedam de voor keur geeft. Ook de minder belangrijke straten komen nu aan de beurt. In de ko mende maanden zal gewerkt .worden in het complex omgrensd door de PJC.O.-laan, Singel, Oost-singel en Van Swindenstraat, Ook daar daagt dus het licht! Verder kan gemeld dat binnen kort ook aan de beurt zijn het com plex straten tussen de Burg. Knap- pertlaan en de Liduinastraat en in Schiedam-zuid de straten tussen Gr oenelaan en HavendijK. Zo vordert de elektrificatie van de straatverlichting, om! zoals gehoopt wordt eind 1957 voltooid te zijn. de persoonlijke belevenissen van de drie hoofdfiguren in een logisch verband te brengen. Ds. A. Hoffman ging voor in een op deze film toepasselijk gebed, en las voor uit Romeinen 11,vers 25. In een inleiding op de film zei ds. Hoffman, dat God het uitverkoren volk ook in'zijn roeping en bestem ming openbaart in deze kritieke tijd van strijd tussen Israël en Egypte. Hij gaf als zijn mening te kennen, dat het Israëlische volk een buiten gewoon grote taak te. wachten staat in de toekomstige geschiedenis van de Europese volkeren. In het voorprogramma werden nog vertoond de film „Mensen en Techniek" en een kleurenfilm over Palestina, die in zekere zinals een inleiding op de hoofdfilm kon wor den gezien. VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek C. J. Jansen. Swammfrdamsin- gel 41 en Nieuwland. dr. Wi-: bautplein 19. Bellen by ongeval: G.G en GD ^Tuinlaan 80. telefoon 692ÖÜ. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend - iedere werkdag (behalve maan dag) vaa 920 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot ,8.30 uur. Zondags gesloten Rk, Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend Iedere dag coehalvt maandag) van 2 tot 4 uur Iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling moderne kunstnijverheid. Ten toonstelling eigen werken. Ge opend dagelijks van 2 tot 5 uur, ook des zondag3 van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2, 7 en 9.15 uur: „Mambo" „De robijnen van de Birma- prins". VOORSTELLINGEN Musis Sacrum, 8 uur;- Wilton-Fijen- oord, bedrijfsfilm. Beyersbergen, 8 uur: S.B.L.O.-ver- gadering. Volksgebouw, 8 lfhri Alg. Bedrijfs groepen Centrale, vergadering Drankindustrie. Aula, 8.15 uur. Opening tentooc- Jan van Heel. Tivoll, 8 uur: D.H.S., contactavond. Te bevragen aan hét hoofdbureau van. politie te Schiedam tussen .9 12.30 uur en 2—5 uur: Kinderportemonnaie met inhoud; zwarte jopper; doos met shag; ijze ren-gewicht; vulpen. Te bevragen bijv vinders: vulpot lood, Los, Potgieterstraat 7b; Sleu tels in étui, M, Gilles, Lange Ach terweg. 36; vulpen, v. "Ekeren. Rot terdamsedijk 315/3; sleutel, weber, Sty Liduinastraat 37; sleutel,H.v. Eijk,Alex.Numanstraat 18b; ro zenkrans, v Koster, Halleystraat 23; ring met sleutels, J.Wassenaar, Snelliussingel 12e; bedrag aan geld, K," Breunt, Meeuwensingel 130, Ke thel; hedrag. aan geld, E'.. Huissoon, Rotterdamsedijk 250a; parelketting, P. Ham, Noordeinde 16; armband, Th. Knook,- Buitenhavenweg .184; herenpolshorloge, Verkade, Groene- laan 81; anker van schip, C...V, d. Rif, Zuïdlandsestraat 8;. zinken re genpijp, Herkelman. Baan 3; groen .kinderwantje (1.). F. Buitenhuis. L. Nieuwstraat25b; groene' ceintuur, C. v;,d. Brink, Pendrechtsestraat 17; wit kxdderschoent je, ,;L.-:'K. Ta ff ij n, Huijsmansstraat 5; gele kinder- want, M.:;: iNolet. Vlaardingerdijk 305a; bruine sjaal, v. d. Heuvel, Brugmanstraat 39; beige halsdoek, S. Kloos Marconistraat 77a; dames- handschoen <L>, J.'.Tubbelaar, Car tes: us straat 4b; - rode dameshand schoen <r.), P.' v. Eijk. Villastraaf 23; glacé herenbanüscboen (1-), Wü- lems en Ernstig. Rotterdamsedijk 433; l p, d blauwe kinderwanten, Elsacker. Lekstraat 27; 1 p. heren handschoenen, Roodbol, - Rubenspl. 16; geel-bruin-grben kinderwantje (r.) Schreij, Iepenlaan68; blauwe das met witte; strepen, W. de Boer, Hoogstraat •v": 3: zwarte dameshand-.. schoen (r.), M. Goos, Bosboom taan 10b; kïnderwantje.W,: Gundlich, B., K. laan 265b; kinderwantje, S.*"Ver meer. Rubensplein 5b; lederen km- derwant (I.) R- Foncke, - G. Reïn- dersstraat 28a; handdoek, zwem broek zeep en nagelborstel. J. Ro denrijs, Alb. Thymstraat 50; geruit tasje met gereedschap, dhr. v. Mau- rik, hoofd school Edisonplein; por- temonnaie met inhoud J. y. 's-Gra' venzande, Cóolsestraat 10 II, Rot terdam; damesportemonnaie met in houd, H. Post, Vondelstraat 28, VI aardingen;. fietstas met inhoud, Binkhorst. Rotterdamsedijk 265, autoped, R- Voermans, W, Franke- landsestraat 8c; autoped, concierge bXo.-sch ooi. Nïeiiwland; hockey stick, H. Boots, Swammerdamsingel 13. - Gisteren van 's morgens zeven tot 's avonds negen uur is er weer een verkeerscontrole .gehouden in het kader van de landelijke verkeers- actie. Bij deze controle ,die een al gemeen karakter had, zijn 91 pro cessen-verbaal opgemaakt. Vrijdag 23 maart -1 (Advertentie 'LM.) Morgen speciale Zaterdagkoopjes in dameslingerie Uitsluitend eerste kwaliteit dames-onderkleding tegen ongelooflijke lage prijs CAMISOLES van .kwaliteit'Peru-garen Ï.69 slips 1,49 Zó noo< en'ró'goedkoop dat elke vrouw hiervan zal willen profiteren. De verkoop begint 's morgens 9 uur. f'.,. Telefonische ofich r i ft el ij ke orders .worden promptOnder rembours uitgevoerd. BINKEN WE G Zeven jubilarissen ontvingen, gis teravond in het Volksgebouw uit de handen, van districisbestuurder "J, Boom het insigne vau verdienste van het NW. De Algemene Bedrijfs groep vóór de Meubilerings- en Houtbedrijven heeft na de vorming van de bedrijfsgroepen een grote aderlating ondergaan. De sectie „hout" telt nu nog 95 leden, maar dat wil niet zeggen dat deze. groep geen feest kan vieren. In de grote zaal van het Volks gebouw was het zeer gezellig."; Het bestuur zorgde in de pauze voor een. verrassing. Het programma was klein, maar goed. De meubelmaker Verbeten verzorgde vlot de confe rence en de geestverwanten „Berg Vrij"uit Vlaardingen hebben# blijk baar een abonnement voor Schie dam. Zij zongen en musiceerden weer dat het een lust was. Zuid- Afrikaanse, Nederlandse: en Indone sische liedjes. Ook Paultje Renes was weer van. de partij. Deze Rotterdam mer wist de zaal aan het lachen en tot gezamenlijk zingen te bren gen. - Namens het hoofdbestuur sprak de distrieïsbestuurder de heer J. Boom. Hij huldigde de heren van Unen en Jansen, die veertig jaar lid van het NVV en de heren Noteboom. Rjjke- boer, Rijsdijk, Smirre en Wsnslee- ben, die vijf en twintig jaar lid van het NVV rite. De eersten werden verrast met een! gouden insigne en de vijf jubilarissen ontvingen de zil veren speld. Bovendien namen zij allen de bondsplaquette mee naar huis. De dames werden ook in de huldiging betrokken en een fraaie doos bonbons werd hun deeL De heer Boom besprak de activi teiten rond de loonronde. Hij zei, dat zaterdag de afdelingen de officiële gegevens omtrent de loohdifferen- t ia tie zouden ontvangen. De avond werd geopend door de afdelingsvoor zitter de heer J. Rosman, die sedert acht jaar het voorzitterschap; van de ABMHB vervult Volgende week op de vergadering, die - donderdag wordt gehouden, zal de 'heer Rosman op eigen verzoek de hamer aan een opvolger overdragen. A.s. zaterdag 24 maart houdt "het Leger des Heils een speldjesdag. Deze speldjesdag is het sluitstuk van de nationale inzameling, welke van 12 tot en met" 25 maart wordt gehou den. Het doel van deze inzameling is de nodige geldmiddelen te verkrij gen voor het sociaal-maatschappelijk werk van het Leger! des Heils in Ne derland, o.m. kinderhuizen, jongens- en meisjeshuizen, moederhuis, het reclasserings-centrum e.a. onderde len. Zaterdag zullen vele vriendelij ke heilssoldaten een vriendelijk be roep op uw beurs doen en zij hopen, in het belang van het werk, dat nog altijd zo dringend nodig is, ih u een milde gever te-vinden. Zij die daad werkelijk aan deze speldjesdag wil len medewerken, worden vriendelijk verzocht om zich vrijdag 23 maart tussen'T'-eh:8..uur: n.m. of zaterdag van 8 uur.v.m. tot 3 uur n.m., bij de bevelvoerend officier, majoor J. H. Drentje, Lange Haven 27, te vervoe gen.- Op donderdag 29 maart zal hét harmonie-orkest „Oefening Baart Kunst" een concert geven in het. Passage-theater. Op het programma- staan: Gammatique, grandioze mars van O.- H. Boeöyn, Ouverture His- torique (1812) van Peter Iljitz Tschaikowsky in een arrangement van Ed. Godart en E. Harvengst, Concertino voor clarinet van Von Weber (solist Al de Bruyn)j Ge- schichten aus dem Wiener Wald, wals van Strauss in een arrange-, ment van J. P. Ehmig en Ouver ture Maritana van W. V. Wallace, S.V.V. heeft zondag door de ne derlaag tegenWillem II, de kan sen op de bovenste acht plaatsen weer een heel stuk zien. dalen. Het zal voor de' rood-groenen, een jiele toer worden, temeer daar er zon dag a.sv wederom een zeer zware uitwedstrijd op het programma staat, t.w. tegen Rapid—Juliana Combinatie in Heerlen. In deze afvalrace is er echter van alles mogelijk en de rood-groenen doen er* goed aan tot het uiterste te vechten voor hun kans. Het zou in ieder geval een bravoursttikje bete kenen,. wanneer S.V.V. zbndag op het terrein Kaalheide, in Heerlen de technisch sterke "ploeg van Rapid een punt afhandig zou kunnen ma ken. Mogelijk dat dan ook vróuwe Fortuna de Rood-groenen ditmaal eens gunstiger gezind wil zijn.: S.V.V. 2 speelt om'. 12 uur. thuis tegen D.H.C. 2, hetgeen een inte ressante ontmoeting kan worden. S.V.V. 3 gaat ndar Feyenoord 3, eer» zware wedstrijd zal worden voor deze réserves, terwijl S.V.V. 4 op bezoek gaat bij de Mussen 2. GEBOREN: Maargaretha". A. d. v. A. de Jong" en A. P! Petrus. Geórg K. M. z. v. W. v. d. Heuvel en H. M- J.' Schnimpf; "Yvonne W. C-, d. v.'.L. H. Schoonbrood en W. C. 'de Wolf. Gerda, d. v. 'G. v. d. Meer en T. Ardon. OVERLEDEN: H; van Smaalen 64 j.. vr.' van W.Damsteeg. :M. vart Lotfn 81 j. -M. Noordijk 70 j. GEHUWD: D.-W. de,Ronde 26 j.- en S. 'Groenevelt 28 j. C. J. Bqrse- faas 18 j.. en M. S. Sala 17 j. K. F/! Vietje 26yj. ën-.O.- van Vliet 20 j.. L. P; Polhuis 29 j. eh W. A. v. d. Linde 25 j. T. de Paauw 31 j, en; O. Eijl 24:.jk - ONDERTROUWD: R. BUrmann 24 j. én A. Prins 21 j. W. A. I. Am- merlaaii 28 j. en W.: J.. Fransen 26 3. H-A/van Beers 22 j. en J. P._ Schol- te'23 j. B. v, d. Berg 26 j. en J. Hl Timm 21 j. H. Bouman 23 j. eu E. Erdtsieck26 j. A. Broere 23 j. en M. J.. v. d.' Graaf 21 jf;. C. van Dijk 28 j. en E. 'Bóót 24 '-j...C- Th. vaii'- Geene"31. J.en M;. W. E. dén Uijl 29 j.' A. vah Glabbeek -51 j. eh, H. Jeurink '47 jP. D. Heesbeen 23 j en D. A. Schaap 22;. j. H. P, M, den Herdér 31 j.', eii- AV'M.- Droog 24 j. J. Koetsier 24 j;: 'én M. K. Bezemcr 23„j. A. E. Meijer 24 j. en H: C.. Dammann 22 j. J. Poot 23 ji .un G. dé Jager 21 j. W. H. de Rn uw 24 j. eii-M- W(. van Dijk 21 j. G. Schuur? mans 27 j. eh:.!A: H. van Dijkt 21,. P. ,van .Steenis 26 j. en L. P.van den Berg 21'j. B. Stolk. 49 j, en Sb. Mak'39 j. H. Verbeek 27, j. eh- P. AL. W.' Oranje 19. j. IA.-' Verwaal "23 ;j; en C.'Zagw|jn'24 j. P: W.,Véth'v4lT.' en J.r.G. v. d. Kolff 30 j./W','Weber 24 J. en P. H. R. Noordijk 2k, j,.: W. A.' J; ^Wegman 30'':j. .enP..Ay va,n Leeuwen,33 j. H.'P. Wever'3r:J; cii A. B. Taverne 27 j. F. Wiese 32 j; en. H. Oranje 22 j. Na' de pauzezal -de film „White Christmas" worden vertoond. Voor dit concert zijn nog kaarten verkrijgbaar bij dé lédötï eii. voor zover voorradig aan de .kassa van het theater.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1